รายงานผู้ชนะเลิศระดับเหรียญทอง ตัวแทนเข้าแข่งขันระดับต่อไป

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 91.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม 1. เด็กหญิงชนิกันต์  มาแจ้ง
 
1. นางสาวนันทนา  ช้างหัวหน้า
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6 92.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหันคาราษฎร์รังสฤษดิ์ 1. นางสาวอมรรัตน์  บุญวาส
 
1. นางสาวศิวพร  สุขสำแดง
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม 1. เด็กหญิงณัฐธิดา    มณฑา
 
1. นางสาวอังคณา  เกตุจันทร์
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม 1. นางสาวฐิติชญา    ปโยพิเชฐ
 
1. นางสุทัศษา  อินมณี
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันพินิจวรรณคดี ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคุรุประชาสรรค์ 1. เด็กหญิงเปรมยุดา  เกตุดี
 
1. นางสาวศิริพร  พวงสมบัติ
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันพินิจวรรณคดี ม.4-ม.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม 1. นางสาวเบญญาภา    เอมอ่อง
 
1. นางวิลาวรรณ  โพธิ์เอี้ยง
 
7 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม 1. เด็กหญิงพิมพ์ศรณ์   สีปิ่นเป้า
 
1. นางขวัญนาค  แสงประชุม
 
8 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคุรุประชาสรรค์ 1. นางสาวสุรัตนา  ใจงาม
 
1. นางสาวอารมย์  สุดมี
 
9 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม 1. เด็กหญิงณัฐิดา   ตันยา
 
1. นางสาวอังคณา  เกตุจันทร์
 
10 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 88.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม 1. นายภัทรพงศ์   อัตวัน
 
1. นางวิลาวรรณ  โพธิ์เอี้ยง
 
11 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๖ บท) ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม 1. เด็กหญิงธนกาญจน์  อรุณไพร
2. เด็กหญิงศศิรประภา   สุ่มงาม
 
1. นายเสฏฐวุฒิ  กลิ่นหอม
2. นายธีรพงศ์  เพ็งชัย
 
12 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ โคลงสี่สุภาพ (๔ บท) ม.4-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหันคาพิทยาคม 1. นายกิตติภัฎ  กลัดเจริญ
2. นางสาวณภัทร  ภัทรธรรมพงษ์
 
1. นายฉลวย  อ่วมสุข
2. นางสาวกิติยา  ทรัพย์สมบูรณ์
 
13 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหันคาพิทยาคม 1. เด็กชายนิตินนท์  ทิพย์สิงห์
2. เด็กหญิงพิชญ์สินี  ภูฆัง
 
1. นางสาวพัชชา  พลโคตร
2. นางสาวชัชฏาพร  จันทรา
 
14 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.4-ม.6 97.9 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม 1. นางสาวสุพิชฌาย์   สุขม่วง
 
1. นางสอาดวรรณ  เลื่อนลอย
 
15 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม 1. เด็กหญิงธนนันท์   สังข์ประเสริฐ
 
1. นางปุญยนุช    เอกศิริ
 
16 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม 1. นางสาวชุตินันท์    ทับโพธิ์
 
1. ว่าที่ร้อยตรีกมลพัฒน์   เอกศิริ
 
17 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม 1. เด็กหญิงชวัลรัตน์   ธูปอ่อน
2. เด็กหญิงชุติกาญจน์   จันทร์เจริญ
3. นางสาวชุติมณฑน์   ช้างพาลี
 
1. นางสาวนันธิยา   ด้วงน้อย
2. นายกิตติคม   ชูชีพ
 
18 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม 1. นางสาวพิรญาณ์   ปานเงิน
2. นายวรินทร   พูลทอง
3. นายสุภณัฐ   แซ่ตั้ง
 
1. นางสาวแฉล้ม   อินวารี
2. นางสาวสิริรัตน์   นิลวรรณ์
 
19 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหันคาพิทยาคม 1. เด็กชายพิชิตชัย  ทุมสี
2. เด็กหญิงภัสราภรณ์  พุ่มจำปา
3. เด็กหญิงโสภิตนภา  ผ่องแผ้ว
 
1. นางเพชรไพลิน  โพธิ์แก้ว
2. นางสาวอังคณา  เขตตะ
 
20 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.4-ม.6 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคุรุประชาสรรค์ 1. นางสาวณัฎฐณิชา  พลายมี
2. นางสาวทักษพร   พัสศิริ
3. นายธนดล   ปานขวัญ
 
1. นางศิริวรรณ  หอมรส
2. นางสาวกิตติมา  กิจเวชกุล
 
21 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 95.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม 1. เด็กชายนรภัทร   คุณะพันธ์
2. เด็กชายนันทิพัฒน์   เชียงสอน
 
1. นางสาวศิริรัก   อินทร์ไทยแสง
2. นางสาวลักษณา   ทับบุรี
 
22 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 94.9 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม 1. นายปรินทร   พรมจาด
2. นายพิมุกข์   โมรา
 
1. นางสาวลักษณา   ทับบุรี
2. นางสาวศิริรัก   อินทร์ไทยแสง
 
23 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหันคาพิทยาคม 1. เด็กหญิงเมธาพร  ทองดี
 
1. นางเพชรไพลิน  โพธิ์แก้ว
 
24 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม 1. นางสาวปุญญิศา    ปฏิมาภรณ์
 
1. นางสาวอรณัส   เอ่งฉ้วน
 
25 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหันคาพิทยาคม 1. เด็กหญิงGAHYEON  JUNG
2. เด็กชายเจษฎา  การภักดี
 
1. นางสาวธัชฌาธิณี  แสงทอง
2. นายธวัชชัย  กันทัศ
 
26 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม 1. นายปรนัย   มนัสสิงห์
 
1. นายอุทัย   มีสิทธิกุล
 
27 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม 1. เด็กหญิงวรรณรดา   การภักดี
 
1. นายอิทธิพล  สามสี
 
28 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.4-ม.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม 1. นายวีรยุทธ    กิตติธีระกูร
 
1. นางสาวอุบล   มะนาวหวาน
 
29 คณิตศาสตร์ การแข่งขันเวทคณิต ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหันคาพิทยาคม 1. เด็กชายปุญญพัฒน์  ถมสุวรรณ
 
1. นางศิริมา  แสงสิมมา
 
30 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม 1. เด็กหญิงชนิสรา  เมทางสุเวช
2. นางสาวภัคธีมา  ป้อมเดช
3. เด็กหญิงวศวดี  ภู่สอน
 
1. นางสาวอรขุมา  พรหมทับทิม
2. นางสาวมาฆพันธุ์  อ่ำนาคิล
 
31 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม 1. นางสาวณิชารีย์  จันขุด
2. นายวทัญญู  อชะเมตรา
3. นางสาววรัชณ์ชนก  สีเผือก
 
1. นางสาวภัสสร์สิรี  บุญเสริมรักษ์
2. นางสาวมธุรส  รัตนวงศ์สนิท
 
32 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหันคาราษฎร์รังสฤษดิ์ 1. เด็กชายพชรพล  พรมสละ
2. เด็กหญิงพิรดา  สุติยพันธ์
3. เด็กหญิงเมธาพร  สาโท
 
1. นางสาวทัศนีย์  วงทองดี
2. นางสาวชฎาภรณ์  ราตรี
 
33 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 86.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคุรุประชาสรรค์ 1. นางสาวธิตินันท์  พงษ์เกตุ
2. นางสาวพิริยาภา  แพแก้ว
3. นางสาวสุชญา   ชูมก
 
1. นายอำนาจ  หรุ่มรื่น
 
34 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม 1. เด็กหญิงชุติรดา  สุทธิบุตร
2. เด็กหญิงวิลาวรรณ  เต็มสวัสดิ์
3. เด็กหญิงสิรพัทร์  ตันพงศ์พัฒนกุล
 
1. นางสาวปทุมทิพย์  อินทร์เอก
2. นางสาววรรณพร  ยิ้มฉาย
 
35 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคุรุประชาสรรค์ 1. นางสาวกนกวรรณ   บัวทอง
2. นางสาวกาญจนา   โพธิ์แก้ว
3. นางสาวอมรรัตน์  ยามสุข
 
1. นายเอกวิทย์  บุญยะคงรัตน์
2. นางสาวอรทัย   บุญถวิล
 
36 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 94.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหันคาพิทยาคม 1. เด็กหญิงพวงชมพู  พลายงาม
2. เด็กหญิงภูริชญา  ทองมี
3. เด็กชายวรวิช  กลิ่นขวัญ
 
1. นางสาวรุ่งรัตน์  พึ่งพิทยานันต์
2. นางณิชชยานันท์  อุดมศักดิ์ศรี
 
37 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหันคาพิทยาคม 1. นางสาวณัฐวดี  นิลฟัก
2. นางสาวธนัชญา  ประชาจัน
3. นายวรวุฒ  ชื่นจิต
 
1. นางสาวลดาวรรณ  สาระกูล
2. นางจิรภัทร  ดีประสิทธิ์
 
38 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 85.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม 1. เด็กชายกิตติภัทร  บัวบาง
2. เด็กชายพงศกร   สมคุณ
 
1. นางสาวนฤมล  โตอ่อน
2. นายอานนท์  วัฒนานันท์
 
39 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคุรุประชาสรรค์ 1. นางสาวนรินทร  เจียมพัว
2. นางสาวปิยะณัฐ  เทียนงาม
 
1. นางสาวอรุณี  ทองมาก
2. นายเอกวิทย์  บุญยะคงรัตน์
 
40 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนานสามมิติ (3D) ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม 1. เด็กชายพรนิวัฒน์  อยู่ฉ่ำ
2. เด็กหญิงเบญจามินทร์  ลิ่วนภโรจน์
 
1. นางดุจดาว  ทวีผล
 
41 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม 1. เด็กหญิงภาสินี  สายบัว
2. เด็กชายสรวิชญ์  ฤคณีย์
 
1. นางดุจดาว  ทวีผล
 
42 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอากาศยานบังคับด้วยวิทยุ ประเภทพิชิตเป้าหมาย ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม 1. นายกิตติภูมิ  มาเที่ยง
2. นางสาวนภัสสร  เพชรโปรี
3. นางสาวปวริศา  เที่ยงธรรม
 
1. นางสาวยุดาวดี  สุขมาก
2. นางสาวณัฐนันท์  ลิมสมนึก
 
43 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม 1. เด็กหญิงณัฐนิชา   เกิดศิริ
2. เด็กหญิงปัฐมพร   ธิติถามวัต
3. เด็กหญิงพูลทรัพย์   จันทร์เรือง
4. เด็กหญิงเบญญาพร   กล่อมศรี
5. เด็กหญิงเพชรดา   คล้องช้าง
 
1. นางบงกช   กลัดสุข
2. นางสาวพิมลพรรณ   ใหม่ชัย
 
44 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 92.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหันคาพิทยาคม 1. นายณัฐวุฒิ  ภูเดชกล้า
2. นายศุขพสิษฐ์  นักกรองดี
3. นางสาวสุกัญญา  วงศ์ชะฎา
4. นางสาวสุรัมภา  พุ่มจำปา
5. นางสาวสุวพัชร  พุ่มจำปา
 
1. นางจิราภรณ์  ศรีโมรา
2. นางสาวสาวิตรี  พุ่มสุข
 
45 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม 1. เด็กชายพงศธร    มีโต
2. เด็กหญิงวรรณวรินทร์   ลัทธิเดช
3. เด็กหญิงอชิรญา   อยู่สำลี
4. เด็กชายอิศว   ม่วงคำ
5. เด็กหญิงไปรยา   เปี่ยมแก้ว
 
1. นายอิสยาภรณ์   ทับสกุล
2. นายสุพิชญา   แป้นพยอม
 
46 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 88.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม 1. นางสาวณัฐวรรณ    ปานโต
2. นางสาวนันท์นภัส   เปี่ยมแก้ว
3. นางสาวปฏิมาพร   ปฏิการสุนทร
4. นายพศิน   เผือกคง
5. นางสาวภัทราพร   ศรีสุ่ม
 
1. นางสาววรัญญาภัทร์  วรัญญ์วัฒนชัย
2. นายวิษณุ   ประสิทธิกสิกร
 
47 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 90.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุลิตไพบูลย์ชนูปถัมภ์ 1. เด็กหญิงดวงกมล  สุขวงศ์ตานนท์
2. เด็กชายวีรภาพ  จอนพงษ์
3. เด็กหญิงศิริลักษณ์  บุญแก้ว
4. เด็กชายสุริยะ  แย้มเจิม
5. เด็กหญิงอภัสรา  แสงทน
 
1. นายวิเชียรบุรี  ขวัญโพก
2. นางสาวผุสดาภรณ์  บัวย้อย
 
48 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6 91.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหันคาพิทยาคม 1. นางสาวกรองทอง  งามวงษ์
2. นายชัยพร  โบสถ์แก้ว
3. นางสาวธัญวรัตน์  ดวงแก้ว
4. นายพงศกร  วงษ์สมกลืน
5. นายเกียรติศักดิ์  จันทร์จำรูญ
 
1. นางสาวกรรณิการ์  ละออง
2. นายยศวัฒน์  สิทธิหิรัญรักษ์
 
49 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครคุณธรรม ม.1-ม.6 90.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหันคาราษฎร์รังสฤษดิ์ 1. นางสาวกนกวรรณ  เที่ยงธรรม
2. นางสาวกุลธิดา  เกิดไพบูลย์
3. นายจิรเมธ  โลลุวิวัฒน์
4. นางสาวจุฑาทิพย์  แสงตะคร้อ
5. นางสาวฐานัดดา  นาคสังข์
6. นายธนพล  สุ่มเมือง
7. นางสาวธิตินันท์  ดอนไพรธรรม
8. นางสาวนนธิชา  สังข์น้อย
9. นายนันทิพัฒน์  โตทิม
10. นางสาวพัชรพร  จิตรมา
11. นายพีระพงษ์  จิตอามาตย์
12. นางสาววรัญญา  ภาวะนาวิเศษ
13. นายวิโรจน์  มั่นเจ๊ก
14. นายศิโรจน์  บุญนิธิพัฒน์
15. นางสาวสรภัส  เณระบางแก้ว
16. นางสาวสัจจพร  จันทร์งาม
17. นางสาวสุธาวดี  เขียวน้อย
18. นางสาวสุธาสินี  บุญอินทร์
19. นางสาวอนันท์ญา  เผือกผ่อง
20. นางสาวอัญชนา  ประดับแก้ว
 
1. นายพรชัย  กสิกรรม
2. นายกฤษณะ  จักรอินต๊ะ
3. นางลักขณา  กสิกรรม
4. นางบุญเลี้ยง  สงล่า
5. นางสาวกัญภร  ศรีงาน
 
50 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม 1. เด็กหญิงพิชญาภา   รุ่งเรือง
 
1. นายอัตถสิทธิ์   ดอชนะ
 
51 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 91.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 46 1. นางสาววรลักษณ์  ร้อยพิลา
 
1. นางสมบัติ  หาญลำยวง
 
52 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 93.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม 1. เด็กหญิงพรรณษร   อินทร์แสง
2. เด็กชายสุภณัฐ   กวางแก้ว
 
1. นางสาวสุพิชญา   แป้นพยอม
2. นางอิสยาภรณ์   ทับสกุล
 
53 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 88.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม 1. นายอมร   อ่อนนวล
2. นางสาวอสมาภรณ์    เอี่ยมตาล
 
1. นางขวัญเรือน   ซื่อดี
2. นางพัชราภรณ์   โพธิ์ดี
 
54 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.6 96.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม 1. เด็กหญิงกมลรัตน์   สีสุก
2. เด็กหญิงกัลยกร  สุนันทศักดิ์
3. เด็กหญิงกิตติวรา   ทแกล้วพันธุ์
4. เด็กหญิงจันทกานต์   เทียมทัน
5. เด็กหญิงชนัญญา   หาญยุทธ
6. เด็กหญิงณัฐณิชา    แตงฉ่ำ
7. เด็กหญิงธันยพร   พักแพรก
8. เด็กหญิงพชรอร   คงสตรี
9. เด็กหญิงพรรษา   รักลาย
10. เด็กหญิงยศวดี   ขันลับ
 
1. พระอธิการปราโมช   พรมจันทร์ วิสุทฺโธ
2. นางสุชาดา   จ๋วงพานิช
3. นางสาวรัชดาพรรฬ์   กรุณา
 
55 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหันคาพิทยาคม 1. เด็กหญิงญาตาวี  หวังสุข
2. เด็กหญิงณัฐธิดา  จันทร์สุขเนตร
3. เด็กหญิงณัฐวิภา  คำเจริญ
4. นางสาวธุนาภรณ์  อนันตโสภณ
5. เด็กหญิงนิรัตน์ชา  บุญเรืองรอด
6. นางสาวพัชราภา  รวงผึ้ง
7. นายพีรวิชญ์  แนมไธสง
8. นายภูดิศ  เรืองบุญ
9. นางสาววิมลนาฏร์  เล่าใจ
10. เด็กหญิงหทัยภัทร  ม่วงศรีจันทร์
 
1. นางสาวสวรส  แตงโสภา
2. นายคมกริช  ยังอภัย
3. นางสาวพัชฌา  บุญประสิทธิ์
 
56 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันคีตะมวยไทย ม.1-ม.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุลิตไพบูลย์ชนูปถัมภ์ 1. เด็กชายธัญเทพ  ปุริมพล
2. เด็กชายธีรพันธ์  สิงห์โตทอง
3. เด็กชายธีรภัทร  เชื้อพระคา
4. เด็กชายพัสกร  ทองพิจิตต์
5. เด็กชายพีรณัฐ  ม่วยเท้ง
6. เด็กชายภูริณัฐ  หล่ำสุข
7. เด็กชายรัตภูมิ  ศรีเพชร์
8. เด็กชายสุขเกษม  อนันทสุข
9. เด็กชายอนุชา  ปั้นชู
 
1. นายวิหาร  ใจแสน
2. นายก้าน  เทียมโคกกรวด
3. นายเดชาธร  น้อยนาดี
 
57 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม 1. เด็กหญิงสุภัทรา  ลายื้ม
2. เด็กหญิงแก้วภู   วิการณ์
 
1. นายสามารถ  ฮวบสวรรค์
2. สิบโทประทีป  ทองเอม
 
58 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม 1. นางสาวกีรัตยา  ศรีโพธิ์
2. นางสาวอนัญญา  อ่วมทอง
 
1. นายบารมี   คงฤทธิ์
2. นายไพฑูรย์  อินโท
 
59 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหันคาพิทยาคม 1. เด็กหญิงธัญรัตน์  ยาโส
 
1. นายพิภพ  พานิชย์
 
60 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหันคาพิทยาคม 1. นางสาวชัชชญา  จันทร์ชื่น
 
1. นายพิภพ  พานิชย์
 
61 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคุรุประชาสรรค์ 1. เด็กหญิงริสา   น้อยแสงสี
 
1. นางสาวกมลทิพย์   เข็มเพชร
 
62 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหันคาพิทยาคม 1. นายทิวากร  พลีใส
 
1. นายพิภพ  พานิชย์
 
63 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหันคาพิทยาคม 1. เด็กหญิงลักษิกา  แช่มธูป
 
1. นายยุทธนา  ศรีสวัสดิ์
 
64 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหันคาพิทยาคม 1. นางสาวเพชรไพลิน  ชุ่มมา
 
1. นายยุทธนา  ศรีสวัสดิ์
 
65 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม 1. เด็กหญิงทิพรดา   วงศ์สมุท
 
1. นายวิทยา  กุลมาตร์
 
66 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหันคาพิทยาคม 1. นางสาวหทัยภัทร  กาฬภักดี
 
1. นายยุทธนา  ศรีสวัสดิ์
 
67 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหันคาพิทยาคม 1. เด็กหญิงธัญเรศ  บุญโก
2. เด็กหญิงเพ็ญพิชชา  กลิ่นหอม
 
1. นายยุทธนา  ศรีสวัสดิ์
2. นางสาวพิศ  ศรีสวัสดิ์
 
68 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหันคาพิทยาคม 1. เด็กชายจตุรภัทร  ทั่งทอง
 
1. นายพิภพ  พานิชย์
 
69 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคุรุประชาสรรค์ 1. นางสาววนิดา   แสนนาไต้
 
1. นางสาวน้องใหม่   แสงสว่าง
 
70 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหันคาพิทยาคม 1. เด็กชายกรตะวัน  จันทร์หนู
2. เด็กหญิงจิตริน  เสาวโร
3. เด็กชายสรัช  คำสงค์
 
1. นายพิภพ  พานิชย์
2. นายยุทธนา  ศรีสวัสดิ์
 
71 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหันคาพิทยาคม 1. นางสาวขวัญแก้ว  เหมือนงาม
2. นางสาวธนัชพร  ถ้ำกระแสร์
3. นายนพรัตน์  เสาร์สุข
 
1. นายพิภพ  พานิชย์
2. นายยุทธนา  ศรีสวัสดิ์
 
72 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดสิงห์ 1. เด็กหญิงกัญญาพัชร  อ่อนฉ่ำ
2. เด็กชายจิรายุ  ต๊ะตัน
3. เด็กชายณพล  รอดพูล
4. เด็กชายดนุนัย  รอดพูล
5. เด็กชายนิพนธ์  สุทธิกุลเวทย์
6. เด็กชายอานุภาพ  ภู่เทศ
 
1. นายฉลอง  นุชอยู่
2. นายอัศวิน  สาสิงห์
3. นายฑิฆัมพร  สุวรรณภาพ
 
73 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหันคาพิทยาคม 1. นายชนะโชติ  ไชยทวีวงศ์สกุล
2. นายชัยพร  อินสว่าง
3. นางสาวณัฐวัฒน์  อยู่โต
4. นายธนาคม  แซ่เติน
5. นางสาวรัตติยากร  มารักษา
6. นายอัสนัย  บุญยิ้ม
 
1. นายศรายุทธ  ชื่นชมบุญ
2. นางสาวพรรณิภา  ถานะ
 
74 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ม.1-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคุรุประชาสรรค์ 1. เด็กหญิงกุลจิรา   อินทร์คล้าย
2. เด็กหญิงขวัญชนก   ทัศนธรรม
3. นายชนาธิป   เครือคำ
4. เด็กหญิงชลิตา   โกศัยสุข
5. นายชัยพร   จั่นน้อย
6. นายชาคริต   เปี่ยมห้อย
7. นางสาวชุติมา   คำหลง
8. นางสาวณัฎฐา   น้อยจาน
9. นางสาวดวงกมล   เดชฤดี
10. เด็กหญิงทัชชา   วานิช
11. เด็กหญิงธนะดี   สงเคราะห์
12. นางสาวนาฏอนงค์   โพธิ์พล
13. นางสาวปริยาภัทร   เกตุนวม
14. นางสาวปิยาภรณ์   สายสังข์
15. นางสาวผกามาศ   สาริสาย
16. เด็กชายพงศกร   บุญอินทร์
17. เด็กหญิงพรทิพย์   ทิพย์ชาติ
18. เด็กหญิงพรสวรรค์   ขำน้ำคู
19. เด็กหญิงพัชรพร   กิตติสินแสน
20. เด็กหญิงภคนันท์   ธรรมมามูล
21. เด็กหญิงภัควดี   จันทร์อำนวย
22. เด็กชายภูวดล   พลอึ่ง
23. เด็กหญิงวิราวรรณ   กลึงในเมือง
24. นายศรราม   คงจ้อย
25. นางสาวศศิธร   นุชอยู่
26. นางสาวสุชานันท์   เอี่ยมวิลัย
27. เด็กชายสุทธิศักดิ์   นรสิงห์
28. เด็กหญิงสุพัตรา   จันสด
29. เด็กหญิงสไลลา   ยิ้มเยื้อน
30. เด็กชายอนันตชัย   กลิ่นหวล
31. นายเกษมศักดิ์   หอมงาม
32. นายเกียรติศักดิ์   บ่วงเพ็ชร์
33. นางสาวเจนจิรา   สุขเจริญ
34. เด็กชายเทวราช   สุชาการ
35. เด็กหญิงเบญญาภา   จันทร์หอม
36. เด็กหญิงเบญญาภา   มีนนท์
37. เด็กชายเริงชัย   สงทิม
 
1. นางสาวณัฐพัชร์   พวงมาลี
2. นายสุรพงษ์   ปิ่นแก้ว
3. นางสาวน้องใหม่   แสงสว่าง
4. นายจิรวัฒน์   รอดย้อย
5. นางนิษฐิ   โพธิ์ตุ่น
6. นางชุลีกร   ปิ่นแก้ว
7. นายกฤตภาส   อินโท
 
75 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.1-ม.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม 1. นายกรกฤต  จันทร์ฤทธิ์
2. นายกรนารายณ์  มาภักดี
3. นายกิตติพร  ปรุงสุข
4. นางสาวกีรติกา  เดชพุ่มไสว
5. นายคณวัฒน์  ขวัญค้างพลู
6. นายจานุทัศน์  จำปาทอง
7. นางสาวจุฑามาศ  วงษ์โต
8. นายชญช์ตะวัน  ล้อจงเฮง
9. เด็กหญิงชนากานต์  พานทอง
10. นายชุมพล  ปานม่วง
11. นางสาวญาณิกา  นิติวณิชชา
12. นางสาวณัชชา  วิเชียรวรรณกูล
13. นายณัฐนันท์  ขุนสิงห์
14. นายณัฐพล  รอดเผื่อน
15. นางสาวธณิตสรา  สงใย
16. นายธีรภัทร  หนูแก้ว
17. นายนรวิชญ์  มุขแก้ว
18. เด็กหญิงนิชาภา  รอดเกิด
19. นายนิติกรณ์  บุษดี
20. นายปวริศ  บุญปั้น
21. นางสาวปิยาพัชร  เพ็ชรสุวรรณ์
22. นางสาวปุณณดา  เนียมเมือง
23. เด็กชายพงษ์พัชรา  วัฒนใย
24. นายพชร  จันทร์งาม
25. นายพรณรงค์  ทองอินทร์
26. นายพิพัฒพงศ์  มูลละ
27. เด็กชายภูริภาคย์  หิรัญปาน
28. นายวงศกร  รบกล้า
29. เด็กหญิงวรรษา  ไหลรุ่งเรือง
30. นางสาววริศรา  สรรพสมบัติ
31. นายวัชรกร  บุญผล
32. เด็กชายวีรภัทร  สาลีผล
33. นางสาวศรทิพย์  ศรีหนารถ
34. นางสาวศุภิสรา  จุ้ยวรมิตร
35. นายสมาธิ  มาแจ้ง
36. เด็กหญิงสุกัญญา  พยุงกิจ
37. นายอนุวรรตน์  ปรีเปรม
38. นายอภิสิทธิ์  พลรัตน์
39. เด็กชายอริญชัย  เอี่ยมเย็น
40. เด็กหญิงเกษณีย์  ภู่เปี่ยม
 
1. นายกษม  บำรุงสุข
2. นายสาธิต  ชื่นเมือง
3. นายสุรภาพ  โพธิ์ตุ่น
4. นายธงชัย  พิลา
5. นางพอใจ  บุษบงค์
 
76 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 90.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดสิงห์ 1. เด็กชายพีรณัฐ  โสภาพ
 
1. นายเก่งกาจ  จริงจังชนังกูล
 
77 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม 1. นายณัฐพล  รอดเผื่อน
 
1. นายธงชัย  พิลา
 
78 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 90.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคุรุประชาสรรค์ 1. เด็กหญิงพรทิพย์   ทิพชาติ
 
1. นายสุรพงษ์   ปิ่นแก้ว
 
79 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคุรุประชาสรรค์ 1. นางสาวนิลมณี   คงสุข
 
1. นายสุรพงษ์   ปิ่นแก้ว
 
80 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดสิงห์ 1. เด็กชายพีรณัฐ  โสภาพ
 
1. นายเก่งกาจ  จริงจังชนังกูล
 
81 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม 1. นายจานุทัศน์  จำปาทอง
 
1. นายสุรภาพ  โพธิ์ตุ่น
 
82 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคุรุประชาสรรค์ 1. เด็กหญิงณัฐนิชา   คุ้มกล่ำ
 
1. นายสุรพงษ์   ปิ่นแก้ว
 
83 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคุรุประชาสรรค์ 1. นางสาวนิลมณี   คงสุข
 
1. นายสุรพงษ์   ปิ่นแก้ว
 
84 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดสิงห์ 1. เด็กชายธนากร  ทัพเงิน
 
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงธิดารัตน์  แสงคำ
 
85 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหันคาพิทยาคม 1. นายจักรกริช  อิ่มรัง
 
1. นายศรายุทธ  ชื่นชมบุญ
 
86 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคุรุประชาสรรค์ 1. เด็กหญิงธนันชนก   ทองสายออ
 
1. นางสาวณัฐพัชร์   พวงมาลี
 
87 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเนินขามรัฐประชานุเคราะห์ 1. นางสาววรรณวลี  วรรณโภคา
 
1. นายชาตรี  ต่ายจันทร์
 
88 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุลิตไพบูลย์ชนูปถัมภ์ 1. เด็กหญิงกัญญาพัชร  เรือนภู่
 
1. นางสาววิภารักษ์  มีนาวงค์
 
89 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 85.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหันคาราษฎร์รังสฤษดิ์ 1. นางสาวทยาจรี  สงล่า
 
1. นายพรชัย  กสิกรรม
 
90 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม 1. เด็กชายจักรราช  เทพพันธ์ุ
2. เด็กชายณฤภู  รื่นรมย์
3. เด็กหญิงณัฐพร  ธรรมสอน
4. เด็กหญิงณิชชาภัทร  นิลเนตร
5. เด็กหญิงธัญชนก  ปิยะปัญญาพงษ์
6. เด็กหญิงพัชรี  วงศาโรจน์
7. เด็กชายวรากร  ศรีอุดร
8. เด็กชายวีรวุฒิ  สีตะระโส
9. เด็กหญิงศิรินันท์  ปะลาซิโก
10. เด็กหญิงศุทธินี  เทพสุรินทร์
11. เด็กชายอภิพัฒน์  แสงง้าว
12. เด็กชายอัฐกรณ์  บุษดี
 
1. นายกษม  บำรุงสุข
2. นายสาธิต  ชื่นเมือง
3. นายสุรภาพ  โพธิ์ตุ่น
4. นายธงชัย  พิลา
 
91 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคุรุประชาสรรค์ 1. นางสาวกนกพร   สาบุตร
2. นางสาวกีรัตยา   ปานนิล
3. นางสาวกุลธิดา   พูสำโรง
4. นางสาวกุลภัทร   สุภาราญ
5. นางสาวจิดาภา   เพ็ชรโยธิน
6. นายจิรยุส   ไทยเขียว
7. นายจิรวัฒน์   ธรรมเกษา
8. นายจิรายุส   ฉุนเทศ
9. นางสาวชยานันต์   จังพินิจกุล
10. นางสาวชลธิชา   โกศัยสุข
11. นายณัฐภัทร   แย้มกลีบ
12. นางสาวธนิษฐา   มวลวัฒนา
13. นางสาวธัญธร   ชัยอุดม
14. นางสาวนงนภัส   เกตุมาก
15. นายนิติภูมิ   สุระโชติ
16. นางสาวบุญยวีร์   บุญพู
17. นางสาวพิมพ์พิชชา   จูเที่ยงฐิติกร
18. นางสาวภัทราวดี   หอกดำ
19. นายวงศธร   เสือคำ
20. นายวงศพัทธ์   วรรณวงษ์
21. นายวรฤทธิ์   ทรัพย์มาก
22. นายวัลลภ   พงษ์พันธ์
23. นางสาววิภาดา   แรงโนนแดง
24. นางสาวศิรินภา   แป้นศิริ
25. นางสาวสุพิชฌาย์กานย์   ตุ้มเงิน
26. นางสาวสุภาพร   เจริญสุข
27. นางสาวสุภาสินี   พุฒิเสือ
28. นางสาวอริสา   ภาชณไทย
29. นางสาวอาภัสรา   ย้อยรุ่งเรือง
30. นายเพชรกล้า   ชลาไทย
 
1. นางสาวณัฐพัชร์   พวงมาลี
2. นายสุรพงษ์   ปิ่นแก้ว
3. นางสาวน้องใหม่   แสงสว่าง
4. นางรัชต์ดา   กล่ำรักษ์
5. นางชุลีกร   ปิ่นแก้ว
6. นางสาวกมลทิพย์   เข็มเพชร
7. นายกฤตภาส   อินโท
 
92 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม 1. เด็กชายณัฐวร  อินทนาม
 
1. นายพิเชษฐ์  ชี้แจง
 
93 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคุรุประชาสรรค์ 1. เด็กชายกิตติธัช   จงธนวดี
 
1. นายจิรวัฒน์   รอดย้อย
 
94 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.4-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคุรุประชาสรรค์ 1. นางสาวสิริพร   เที่ยงทางดี
 
1. นายพุฒิพงษ์  เสนีวงศ์ ณ อยุธยา
 
95 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคุรุประชาสรรค์ 1. เด็กชายพีระวิชญ์   เสียงเสนาะ
 
1. นายจิรวัฒน์   รอดย้อย
 
96 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคุรุประชาสรรค์ 1. นายธนวิชญ์   จันดา
 
1. นายจิรวัฒน์   รอดย้อย
 
97 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม 1. นางสาวสุนิษา  อินสุ่ม
 
1. นายพิเชษฐ์  ชี้แจง
 
98 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนห้วยกรดวิทยา 1. เด็กหญิงภาสินี  อ่ำสุรา
 
1. นายกฤษณะ  ภู่ห้อย
 
99 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.4-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคุรุประชาสรรค์ 1. นายเจษฎาภรณ์  ชนโนราช
 
1. นายพุฒิพงษ์  เสนีวงศ์ ณ อยุธยา
 
100 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม 1. นายศุภกร  เกิดน้อย
 
1. นางสาวณัชชารีย์  ธนฐิติวรนันท์
 
101 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหันคาพิทยาคม 1. นายศราวุธ  โพธิ์ศรี
 
1. นายสมหวัง  เมืองวงษ์
 
102 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคุรุประชาสรรค์ 1. นายชิตพล  หอมจันทร์
 
1. นายพุฒิพงษ์  เสนีวงศ์ ณ อยุธยา
 
103 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนห้วยกรดวิทยา 1. เด็กชายยศพัฒน์  ปานขวัญ
 
1. นายกฤษณะ  ภู่ห้อย
 
104 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคุรุประชาสรรค์ 1. เด็กหญิงณัฐณิชา   คุ้มกล่ำ
 
1. นายจิรวัฒน์   รอดย้อย
 
105 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคุรุประชาสรรค์ 1. เด็กชายกิตติธัช   จงธนวดี
2. เด็กชายชญานนท์   สุดมี
3. เด็กหญิงณัฐณิชา   คุ้มกล่ำ
4. นายธนวิชญ์   จันดา
5. เด็กชายบัณฑิต   จิวภากรณ์
6. นายปฏิมากรณ์   บัวแพร
7. เด็กชายพิรวิชญ์   เสียงเสนาะ
8. เด็กชายรวิพล   โปร่งหทัย
9. เด็กชายวรภัทร   อ่อนสุด
10. เด็กชายสันติ   คงแสง
11. เด็กชายอาทิตย์   คงแสง
 
1. นายจิรวัฒน์   รอดย้อย
2. นายพุฒิพงษ์   เสนีวงศ์ ณ อยุธยา
3. นางสาวกมลทิพย์   เข็มเพชร
4. นางสาวณัฐพัชร์   พวงมาลี
 
106 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 91.65 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคุรุประชาสรรค์ 1. เด็กหญิงกมลทิพย์   คำแผง
2. เด็กหญิงทิติยา   งามนาท
3. เด็กชายนัทธพงศ์  พุฒหยวก
4. เด็กหญิงนันทวรรณ   ชูมก
5. เด็กหญิงผณินทร   บุญสิน
6. เด็กชายพลพจน์   พลแสน
7. เด็กหญิงภัทรลดา   ขวัญศรี
8. เด็กชายภูมินทร์   หอมจันทร์
9. เด็กชายวรเทพ   บุญเจริญ
10. เด็กชายศุภพงศ์   โพธิ
 
1. นางสาวศุถิกา   เชตนุช
2. นางสาวณัฐพัชร์   พวงมาลี
3. นางสาวกมลทิพย์   เข็มเพชร
 
107 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6 94.99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคุรุประชาสรรค์ 1. นางสาวชมพูนุช   พิมสอน
2. นายชวิน   วังยาว
3. นายธนพล   รอบรู้
4. นายธรรมรงค์   ไชโย
5. นางสาวพิชญาวี   ขำหล่อ
6. นางสาวพีรยา   วงบุตรดี
7. นายสิทธิพล  เชยชม
8. นางสาวสุชานันท์   อ่วมจุก
9. นางสาวอารีรัตน์   วงษ์พานิช
10. นายเจษฎากร   ใจมล
 
1. นางสาวศุถิกา   เชตนุช
2. นางสาววรรณนิสา  ขัดศรี
3. นางนิรัชรา  คำพุด
 
108 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3 96.65 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคุรุประชาสรรค์ 1. เด็กหญิงกิตติญา   ผลทับทิม
2. เด็กหญิงณัฏฐ์นลิน   จันทร์สวาท
3. เด็กหญิงปราณปรียา   มากโพธิ์
4. เด็กหญิงปวีณ์นุช   ศรีสว่าง
5. เด็กหญิงปานศิยา   ด้วงนิ่ม
6. เด็กหญิงภคนันท์   ทองมี
7. เด็กหญิงสิริณพา   ชูมก
8. เด็กหญิงเบญญาภา   พวงแย้ม
 
1. นางสาวศุถิกา   เชตนุช
2. นางสาวณัฐพัชร์   พวงมาลี
3. นางสาวกมลทิพย์   เข็มเพชร
4. นางสาววรรณนิสา  ขัดศรี
 
109 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.4-ม.6 96.99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคุรุประชาสรรค์ 1. นางสาวณัฐกุล   ยอดดำเนิน
2. นางสาวธิญาดา   ยอดเมือง
3. นางสาวบัณฑิตา  คงมะกล่ำ
4. นางสาวอนัญลักษณ์   พลแสน
5. นางสาวอมรนิภา  อินทร์สา
6. นางสาวอมรประภา   อินทร์สา
7. นางสาวอังสุมากร   ไข่กลิ่น
8. นางสาวโชติกา  คำไตรย์
 
1. นางสาวศุถิกา   เชตนุช
2. นายสมยศ  ภู่สุวรรณ
3. นางนิรัชรา  คำพุด
4. นางสาววรรณนิสา  ขัดศรี
 
110 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 92.65 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม 1. เด็กหญิงกัญญาวรัตน์  ฉิมกรด
2. เด็กหญิงณัฐวิภา  นาคศิลา
3. เด็กหญิงธีรดา  แพงผา
4. เด็กหญิงภัสราภรณ์  ออนเขียว
5. เด็กหญิงศศิกานต์  พฤทธิสาริกร
6. เด็กหญิงศิรประภา  ไผ่กอ
 
1. นางสาวกัญญารัตน์  คำมะณี
 
111 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6 93.31 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม 1. นางสาวชนม์นิภา  ปั้นมูล
2. นางสาวฐิติกา  แก้วศรี
3. นางสาวณภัทร  ยงศิริวรรณ
4. นางสาวนวรินทร์  เทพพิทักษ์
5. นางสาวบุษกร  ปล้องมาก
6. นางสาวสายธาร  ทองอินทร์
 
1. นางสาวกัญญารัตน์  คำมะณี
 
112 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 90.64 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหันคาพิทยาคม 1. เด็กหญิงกวินธิดา  การะภักดี
2. เด็กหญิงขัตติยา  แพเพ็ชร์
3. เด็กหญิงทิพย์กานดา  ไกรราม
4. เด็กหญิงธัญพิชชา  ฉายาประเสริฐ
5. เด็กหญิงบงกช  คำมาปัน
6. เด็กหญิงพิชยา  ไพรมุ้ย
7. เด็กหญิงภาสินี  พึ่งพวก
8. เด็กหญิงวรรณฤดี  คูสุวรรณ
9. เด็กหญิงวรวรรณ  อ่วมมณี
10. เด็กหญิงวรัญญา  วงทันนะกร
11. เด็กหญิงศศิวิมล  โฮกเส็ง
12. เด็กหญิงศุภรัตน์  พานิชย์
13. เด็กหญิงสุภชา  คุ้มประดิษฐ
14. เด็กหญิงอภิชญา  เลียบทวี
15. เด็กหญิงอภิญญา  พานทอง
16. เด็กหญิงเพ็ญพิชชา  มะณี
 
1. นายฉลวย  อ่วมสุข
2. นางสาวกัญญาภัสส์  รัตนสิทธิ์เมธี
3. นางทิพวัลย์  ผุดผ่อง
4. นายยุทธนา  ศรีสวัสดิ์
 
113 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.4-ม.6 91.31 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 46 1. นางสาวกัญญารัตน์   หัตถบูรณ์
2. นางสาวจิดาภา  มีผิว
3. นางสาวจิตรานุช   แซ่เล่า
4. นางสาวชลิตา   ก๋ากาศ
5. นางสาวทยิดา   คำปาน
6. นางสาวธนพร   แพงทอง
7. นางสาวภัชรา   แซ่เล่า
8. นางสาวรัตญา   ทองทา
9. นางสาววรรณพร   รองศรี
10. นางสาวสุวรรณา   คมสิทธิ์โสภณ
 
1. นางสาวพนิดา  คำสวัสดิ์
2. นางสาวสุรางค์  ทางดี
3. นายอร่ามเรือง  เพ็งแจ่ม
4. นายวีรภัทร  ราโช
5. นางสาวศิริพร  แรงเขตกิจ
 
114 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6 88.99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุลิตไพบูลย์ชนูปถัมภ์ 1. เด็กชายจิรทัศน์  ชัยศิริ
2. เด็กชายฐิติพงศ์  แก้วฉนวน
3. เด็กชายณัฐดนัย  ทองพุฒ
4. นายธนวัฒน์  ชอบทำดี
5. เด็กชายธีรภัทร  ตั้งสกุลรัตน์
 
1. นางสาวเบญจภา  นราทิพยปทุม
2. นายอุกฤษฎ์  ปานกลาง
 
115 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงมายากล ม.1-ม.6 92.98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหันคาพิทยาคม 1. เด็กชายพีรณัฐ  ขอพึ่ง
2. เด็กหญิงมีนา  ลินด์สตรอม
 
1. นางสาวกัญญาภัสส์  รัตนสิทธิ์เมธี
 
116 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม 1. เด็กชายธนกฤต  นิลสุวรรณวงษ์
 
1. นางสาวณิฐชานันท์  รุจิราภัทรสิทธิ์
 
117 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.4-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม 1. นายศรพล  ศีลลา
 
1. นางสาวจอมพร   ธนกีรติกุล
 
118 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหันคาพิทยาคม 1. เด็กหญิงสุธัญญา  อินสว่าง
 
1. นางสาวสิริมาศ  อยู่โต
 
119 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6 97.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม 1. นายภูชงค์   คล้ายทอง
 
1. นางสาวปัทมา  อ่อนน้อม
 
120 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม 1. เด็กชายพศวีร์  วุฒิเดชกำจร
2. เด็กชายพีรพัฒน์  สิงห์ดี
3. เด็กหญิงราฮิดา  ซื่อดี
4. เด็กหญิงศศิธร  สุขชื่น
5. เด็กหญิงอชิรญาณ์  ฉัตรทอง
 
1. นางสาวพิมพ์อนงค์  ศรีเดช
2. นางสาวจินดา  ยามสุข
 
121 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุลิตไพบูลย์ชนูปถัมภ์ 1. นางสาวกัญญา  แตงนนท์
2. นางสาวซัลมาห์  ปาทาน
3. นางสาวมานิตา  อินทร์สูรย์
4. นายวุฒินันท์  สิงห์โตทอง
5. นางสาวอาราดา  พลาชีวิน
 
1. นางสาวผุสดาภรณ์  บัวย้อย
2. นายสุพจน์  กุสุโมทย์
 
122 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดสิงห์ 1. เด็กหญิงริวสรา  สกุลไพบูลย์
2. เด็กหญิงศศิรัตน์  รอดประดิษฐ์
 
1. นางนงลักษณ์  ยศสมบัติ
2. นางสาววรรณพร  พรรณศุภมิตร
 
123 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.4-ม.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดสิงห์ 1. นางสาววาสนา  แสงเขียว
 
1. นางนงลักษณ์  ยศสมบัติ
 
124 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาจีน ม.1-ม.3 93.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม 1. เด็กหญิงมธุริน  โชติพรม
2. เด็กหญิงศรุตา  แซ่ตั้ง
 
1. นางสาวภัทราภรณ์  คล้ายแก้ว
2. Mr.You  zhi
 
125 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาจีน ม.4-ม.6 95.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีสโมสรวิทยา 1. นายณัฐวุฒิ   เชยชม
2. นายอภิรักษ์   ทองทักษิณ
 
1. นางสาวฤทัยวรรณ   ไทยน้อย
2. นางสาวสุนิสา   ปรีชุ่ม
 
126 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพภาษาจีน ม.4-ม.6 83.65 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม 1. นางสาววรัมพร  พุ่มจำปา
2. นางสาวสุภัชชา  ทับรอด
 
1. นางสาวภัทราภรณ์  คล้ายแก้ว
2. Mr.You  zhi
 
127 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาจีน ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม 1. นางสาวชุติมณฑน์  น่วมทิม
2. นายพงศธร  พลโคตร
3. นางสาววรรณพร  ชมจุรัย
4. นายอนุรักษ์  นิยม
5. นางสาวอารญา  โตศิลา
 
1. นางสาวภัทราภรณ์  คล้ายแก้ว
2. Mr.You  zhi
 
128 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเขียนเรียงความภาษาจีน ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคุรุประชาสรรค์ 1. นางสาวสุธิรา  ไตรแสง
 
1. นางสาววรรณนิสา  ขัดศรี
 
129 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคุรุประชาสรรค์ 1. นางสาวชนาพร  มรสุม
2. นางสาวชุติมา  แก่นมั่น
3. นางสาวฐิตาภรณ์  ภู่ขวัญ
4. นางสาวดวงพร  ปานวงษ์
5. นางสาวนิศารัตน์  แย้มทับ
6. นายภาณุวัฒน์  เจียมพลับ
7. นางสาววนิสรา  จิตสิทธามน
8. นายวัชรากร  บุญสุภากุล
9. นางสาววีณา  ยอดดำเนิน
10. นางสาวสุกัญญา  รอบรู้
 
1. นายธีรพงศ์  ทับอินทร์
2. นายประดิษฐ  โพธิ์สำราญ
3. นางสาวจินตนา  พยัคฆะ
 
130 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม 1. เด็กหญิงนริศรา   จันทิรา
2. เด็กหญิงพัชราลักณ์   พงษ์สำราญ
3. เด็กหญิงพัสกร  สนิกวาที
4. เด็กหญิงวีรันดา  สายสวรรค์
5. เด็กชายอริญชย์   โพธิ์เพ็ชร์
 
1. นางสาวพรรณภา  โพธิ์หลำ
2. นางสาวอุบล  มะนาวหวาน
 
131 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.4-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม 1. นางสาวจันทิมา  สุชีวะ
2. นายพิสิษฐ์  ชาญวิโรจน์
3. นางสาวสาธิดา  ชื่นวงษ์
4. นายสุวพัชร  แย้มสุข
5. นางสาวเอลม่า  ดามิอาโนส
 
1. นางสาวพรรณภา  โพธิ์หลำ
2. นางสาวสุพิชญา  แป้นพยอม
 
132 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคุรุประชาสรรค์ 1. เด็กหญิงณัฏฐณิชา  สุขสูงเนิน
2. เด็กหญิงณัฏฐธิดา  สุขสูงเนิน
3. เด็กหญิงณัฐนิชา  ขำมา
 
1. นางวัชรีย์  รัตโนทัย
2. นางสาวธัญสินี  ศรีทรง
 
133 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม 1. นางสาวจิราภา  วัฒนะ
2. นางสาวภัทรวรรณ  กลิ่นประทุม
3. นางสาววริยา  เสือน้อย
 
1. นางสอาดวรรณ  อ่อนฉ่ำ
2. นางสิริพรรณ  แสงโป๋
 
134 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดสิงห์ 1. เด็กหญิงกมลลักษณ์  ชมฉ่ำ
2. เด็กหญิงวรรณวิษา  หลำฤทธิ์
3. เด็กหญิงวรฤทัย  จูสิงห์
 
1. นายอาทร  ไทยป้อม
2. นางสาวน้ำผึ้ง  ชุ่มชวย
 
135 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.4-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดสิงห์ 1. นางสาวณัฐพัชร์  ฮวดสวัสดิ์
2. นางสาวมัทนาวดี  สินสระ
3. นางสาวอนุศรา  ฉิมพารี
 
1. นายอาทร  ไทยป้อม
2. นายกฤษฎา  แร่จั่น
 
136 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Web Applications ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม 1. นางสาวชุติณัฐสมน  ธีรธนวงษ์
2. นางสาวสุภัสสรา  บางนิ่มน้อย
 
1. นายอุเทน  สุขสิงห์
2. นางสาวมุทิตา  สำเภาเงิน
 
137 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม 1. นายมิตรภาพ  แสงสว่าง
2. นายอธิชา  พรมทอง
 
1. นางสาวมุทิตา  สำเภาเงิน
2. นายอานนท์  วัฒนานันท์
 
138 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม 1. เด็กชายธราเทพ  ศรีวิชัยแก้ว
2. เด็กชายปวเรศ  รัตนประชา
3. เด็กชายปัณณวิชญ์  แก้วพิเศษกาญจนา
 
1. นางสาวพรรณภา  โพธิ์หลำ
2. นางสาวมุทิตา  สำเภาเงิน
 
139 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม 1. นายฑิณภัฏ  ภักดี
2. นายมรุพงศ์  โกทัน
3. นางสาวอภิชญา  ชินเชษฐ
 
1. นางสาวมุทิตา  สำเภาเงิน
2. นางสาวพรรณภา  โพธิ์หลำ
 
140 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 46 1. นางสาวณัฐธิดา  จันทรัตน์
2. นายภูวเดช  แสนโซ้ง
 
1. นางสมพร  ศิริเมือง
2. นายวีรภัทร  ราโช
 
141 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนเรื่องสั้น (Comic Strip) ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีสโมสรวิทยา 1. เด็กหญิงจิลดา   มั่นพะแนง
2. เด็กหญิงศรัณย์พร   ทองทักษิณ
 
1. นางวีณา  เขียวนิล
2. นายธานี  เขียวนิล
 
142 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคุรุประชาสรรค์ 1. เด็กหญิงชนกนันท์  เนตร์นิยม
2. เด็กหญิงณัฐนิช  คำพุด
 
1. นางทยาพร  เอี่ยมงาม
2. นายวิโรจน์  พรมพัง
 
143 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเนินขามรัฐประชานุเคราะห์ 1. เด็กชายธีรพงษ์  ตุงโสภา
2. เด็กชายหงษ์สุพรรณ  ขันตี
 
1. นางสาวณัฐณิชาช์  บุญไว
 
144 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเนินขามรัฐประชานุเคราะห์ 1. นายธนชัย  ศรีเดช
2. เด็กชายมังกรกัณฑ์  ขันตี
 
1. นางสาวณัฐณิชาช์  บุญไว
 
145 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคุรุประชาสรรค์ 1. เด็กหญิงณรัญชญา  สะราคำ
2. เด็กชายพรรษวุฒิ  สีเทา
 
1. นางทยาพร  เอี่ยมงาม
2. นายวิโรจน์  พรมพัง
 
146 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหันคาพิทยาคม 1. นายธเนตร  ลาโภ
2. นายหฤษฎ์  บัวชื่น
 
1. นางนภัค  สุพรรณไสว
2. นางสาวสุธาสินี  จบศรี
 
147 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Motion Infographic ม.4-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหันคาพิทยาคม 1. นางสาวนภัสวรรณ  คงเกลี้ยง
2. นางสาวปัญญดา  แก้วอิน
 
1. นางสาวพนัดดา  แพงดี
2. นายอธิศ  ขำใจ
 
148 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม 1. เด็กหญิงดุษฎี  สังข์ประเสริฐ
2. เด็กชายธีรภัทร  สอนสุข
 
1. นายบุญเหลือ  หอมเนียม
2. นางสาวเสาวลักษณ์  ภิรมย์วัฒนา
 
149 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหันคาพิทยาคม 1. เด็กหญิงชมพูนุช  โพธิ์โต
2. เด็กชายนันทพงศ์  แจ้งสว่าง
 
1. นางสาวสุนิษา  มณฑา
2. นางสาวพนัดดา  แพงดี
 
150 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบุญนาคพิทยาคม 1. เด็กชายณรงค์เดช  ทับเจริญ
2. เด็กชายพฤทธชาต  สังข์ขาว
3. เด็กชายวิชชากร  รักษ์เสนาะ
 
1. นางสมพิศ  ธาระรส
2. นางคารมณ์  จงจงประเสริฐ
 
151 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบุญนาคพิทยาคม 1. นายธีรภัทร  ยังแหยม
2. นายอิทธิพัทธ์  ประชุมเทศ
3. นายอิทธิพัทธ์  เผือกทิม
 
1. นายประเทือง  พุ่มพฤกษ์
2. นายภูมิภัทร  ลอยเจริญ
 
152 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท 1. เด็กชายณัฐภค   ดำครุฑ
2. เด็กชายรณกร   ฤทธิเรืองเดช
3. เด็กชายหรัณย์   ริ้วทอง
 
1. นายปรีชา  ตุ้มโท
2. นางสาวปิยะฉัตร  แสงศรี
 
153 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม 1. นายกอบโชค  อุนะพำนัก
2. นายชินวัตร  น่วมคำ
3. นายณัฐชนน  บุญยะโท
 
1. นางสาวเสาวลักษณ์  ภิรมย์วัฒนา
2. นายบุญเหลือ  หอมเนียม
 
154 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับสูง ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท 1. เด็กชายธนากร  เล็กแข็ง
2. เด็กชายปริญญา  ชื่นใบ
3. เด็กชายปิยวัฒน์  สุขม่วง
 
1. นายปรีชา  ตุ้มโท
2. นางสาวปิยะฉัตร  แสงศรี
 
155 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับสูง ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคุรุประชาสรรค์ 1. นายกิตติธัช   เกษมสิน
2. นายภิธาน   คงเจริญ
3. นางสาววิลาวัณย์   แจ้งอิ่ม
 
1. นายวีรศักดิ์  จันทร์สุข
 
156 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ผสม ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคุรุประชาสรรค์ 1. เด็กชายณัฐพล   ปลูกงาม
2. เด็กชายนันทวัฒน์   ขำขา
3. เด็กชายวศิน   ขันนา
 
1. นายวีรศักดิ์  จันทร์สุข
 
157 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ผสม ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคุรุประชาสรรค์ 1. นายกิตติพล  สาเอี่ยม
2. นายชิณวัตร   อ่ำทิม
3. นายบุญศิริ   เขียวเกิด
4. นายเจษฎา   หมื่นกล้า
 
1. นายวีรศักดิ์  จันทร์สุข
 
158 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนห้วยกรดวิทยา 1. เด็กชายกฤตนาธร  ปัตรังสี
2. เด็กชายณัฐพล  ชัยฤกษ์
3. เด็กชายเสฏฐวุฒิ  วิเศษศรี
 
1. นายมานพ   พลับเที่ยง
 
159 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 95.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 46 1. นายจำนง  แซ่ย่าง
2. นายทัชนน  แย้มนวล
3. นายสารินท์  บุญลอย
 
1. นายวุฒิชัย  ดวงคุณ
2. นายสมชาย  สุขอ่ำ
 
160 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 90.31 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดสิงห์ 1. เด็กหญิงบุษญา  ศักดิ์ดารัก
2. เด็กหญิงภูมิรัตน์  ทองศรี
3. เด็กหญิงสุภัสสร  เชื้ออภัย
 
1. นางสาวทิพย์พวัล  สุขสุด
2. นางสาวสุรัตน์  ธูปทอง
 
161 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6 92.63 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดสิงห์ 1. นายจิรภัทร  นันทะชัย
2. นางสาวตรีรัตน์  ศรีทองอินทร์
3. นางสาวนันนภัทร  เสนพันธ์
 
1. นางสาวทิพย์พวัล  สุขสุด
2. นางศิริวรรณ  ผุดผ่อง
 
162 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 46 1. เด็กหญิงจันทวงศ์  แซ่ม้า
2. เด็กหญิงจีรนันท์  กรินวงศา
3. เด็กหญิงซี  แซ่ม้า
4. เด็กหญิงทิพวรรณ  แสงสรทวีศักดิ์
5. เด็กหญิงนันทินี  แซ่เฮ่อ
6. เด็กหญิงภัททิยา  แซ่ม้า
 
1. นางณิฐา  โพธิ์แป้น
2. นายสมชาย  สุขอ่ำ
3. นายอร่ามเรือง  เพ็งแจ่ม
 
163 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดสิงห์ 1. นางสาวฐิติชญา  เชิดเมืองปักษ์
2. นายพลจันทร์  ถุงสียา
3. นายวิทยากร  ดีสงวน
4. นางสาวศรัญญา  อยู่เย็น
5. นางสาวสุฑาทิพย์  ชูอินทร์
6. นางสาวโศภิษฐ์  สีชัง
 
1. นางสาวทิพย์พวัล  สุขสุด
2. นางศิริวรรณ  ผุดผ่อง
3. นายนิวัฒน์  ศรีสุข
 
164 การงานอาชีพ การประกวดโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 91.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม 1. เด็กชายธัญธรณ์  ก๋งพญา
2. เด็กหญิงธาริณี  คำอุดมรัตน์
3. เด็กหญิงผริตา  เกิดเสม
 
1. นางสาวสุภัค  พันมะลี
2. นางสาวพรพรรณ  ยอดเกิด
 
165 การงานอาชีพ การประกวดโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 46 1. นางสาวกิติยา  แซ่ว่าง
2. นางสาวจิราพัชร์  พลบำรุง
3. นางสาวปิยมาศ  เก่งสาริการ
 
1. นายสมชาย  สุขอ่ำ
2. นางสาวพวรรณตรี  คงยืน
 
166 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเนินขามรัฐประชานุเคราะห์ 1. เด็กหญิงขนิษฐา  รอดทอง
2. เด็กหญิงนิตยา  ทิพย์สิงห์
3. เด็กชายภูริภัทร  ทาเอื้อ
 
1. นางสาวณปภัช  กล้าสาริกิจ
2. นางสาวนพมาศ  แย้มเจิม
 
167 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเนินขามรัฐประชานุเคราะห์ 1. นางสาวกุลธิดา  เข็มเงิน
2. นางสาวณัชชา  กลัดล้อม
3. นายเอกภาพ  เพชรจั่น
 
1. นางสาวณปภัช  กล้าสาริกิจ
2. นายชาตรี  ต่ายจันทร์
 
168 การงานอาชีพ การประกวดแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหันคาพิทยาคม 1. เด็กหญิงกรกนก  นูมหันต์
2. เด็กหญิงบงกช  นรสิงห์
3. เด็กหญิงปุริมปรัชญ์  ทับไทย
 
1. นายวสันต์  ศรีมณฑา
2. นางสาวสุกัญญา  นภาพรเกษม
 
169 การงานอาชีพ การประกวดแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหันคาพิทยาคม 1. นางสาวจิตราภรณ์  ศรีวรรณา
2. นายจีรภัทร  ชิดไทย
3. นางสาวสุภาพร  รอบรู้
 
1. นายวสันต์  ศรีมณฑา
2. นางสาวสุกัญญา  นภาพรเกษม
 
170 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 89.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคุรุประชาสรรค์ 1. เด็กหญิงชญาดา  เอี่ยมพันธ์
2. เด็กหญิงชนัญชิดา  อาภรณ์
3. เด็กหญิงรติกานต์   ศรีจันทร์แดง
 
1. นายพุฒิพงษ์  เสนีวงศ์ ณ อยุธยา
2. นางสาววรรณิสา   วงษ์ไร
 
171 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6 90.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคุรุประชาสรรค์ 1. นางสาวณัฐนิชา   รักอ่อน
2. นางสาวรุ้งตะวัน  ณัฏฐากุญช์
3. นางสาวเมษา  คุ้มไพร
 
1. นางชุลีกร   ปิ่นแก้ว
2. นางสาววรรณิสา   วงษ์ไร
 
172 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคุรุประชาสรรค์ 1. เด็กหญิงจินตภัทร   ยอดเผือก
2. เด็กชายทองแท้   รักษ์ศรีสุข
3. เด็กหญิงปริณดา   สร้อยม่วง
 
1. นายพุฒิพงษ์  เสนีวงศ์ ณ อยุธยา
2. นางสาววรรณิสา   วงษ์ไร
 
173 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคุรุประชาสรรค์ 1. นายพานทอง   เผ่าหอม
2. นางสาวฤทัยรัตน์   แซ่อึ้ง
3. นายเฉลิมศักดิ์   คำพรม
 
1. นางชุลีกร   ปิ่นแก้ว
2. นางสาววรรณิสา   วงษ์ไร
 
174 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 46 1. เด็กหญิงวันเพ็ญ  แซ่จ้าง
2. เด็กหญิงสุวิรา  อำพลรุ่งโรจน์
3. เด็กหญิงอรจิรา  แซ่ม้า
 
1. นางพัชรี  สุขสบาย
2. นางสาวอัมพร  แสนย้าง
 
175 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 46 1. นางสาวสุภาพร  แซ่เล่า
2. นางสาวสุวนันท์  แซ่ลี
3. นายอัศวิน  ดุลยพันธ์ธรรม
 
1. นางพัชรี  สุขสบาย
2. นางสาวอัมพร  แสนย้าง
 
176 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคุรุประชาสรรค์ 1. เด็กชายศรันยู  เเสงทอง
 
1. นางสาวธัญสินี  ศรีทรง
 
177 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสรรพยาวิทยา 1. เด็กชายธนเทพ  กลิ่นฉาย
 
1. นางแก้วใจ  สุชัยรัตน์
 
178 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคุรุประชาสรรค์ 1. เด็กชายฉัตรชยา  ภู่เอี่ยม
 
1. นางวัชรีย์   รัตโนทัย
 
179 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคุรุประชาสรรค์ 1. เด็กชายณัฐดนัย  ไวว่อง
2. เด็กชายธรรมรัตน์  ขุนพิทักษ์
3. เด็กหญิงสุธิดา  แสนคำ
 
1. นางสาวธัญสินี  ศรีทรง
2. นางวัชรีย์  รัตโนทัย
 
180 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคุรุประชาสรรค์ 1. เด็กหญิงรุ่งทิวา  นาคดี
 
1. นางสาวกมลทิพย์  เข็มเพชร
 
181 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสาครพิทยาคม 1. เด็กหญิงกรกนก  คงเกษม
 
1. นางสาวจิตนภา  มีมาก
 
182 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหันคาพิทยาคม 1. เด็กหญิงอมลณัฐ  พ่วงจาด
 
1. นายยุทธนา  ศรีสวัสดิ์
 
183 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดสิงห์ 1. เด็กหญิงอมลวรรณ  ใจแสน
 
1. นางวรัชยา  รัตนะนาม
 
184 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 82.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคุรุประชาสรรค์ 1. เด็กชายพีรพัฒน์  เผือกเอี่ยม
 
1. นางสาวปาจรีย์  จันชื่น
 
185 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดสิงห์ 1. เด็กชายกฤตยา  ดิษมา
 
1. นายเก่งกาจ  จริงจังชนังกูล
 
186 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6 83.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสาครพิทยาคม 1. นายพงศ์ไพโรจน์   ธูปเพ็ง
 
1. นายอภิสิทธิ์  อ่อนฤทธิ์
 
187 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6 87.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 46 1. นายดนุพร  เชื้อเขตร์กิจ
 
1. นางสุพรรณิการ์  ปั้นโต
 
188 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคุรุประชาสรรค์ 1. นางสาวธนพร  จิตต์เจริญ
2. เด็กหญิงภาพิมล  พรมมา
 
1. นางสาวอารมย์  สุดมี
2. นางสาวสุภิชา  บุญมา
 
189 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคุรุประชาสรรค์ 1. นางสาวบุนยานุช  คำทา
2. เด็กหญิงอัญชลี  เจียมจริต
 
1. นางวัชรีย์  รัตโนทัย
2. นางสาวสุภิชา  บุญมา
 
190 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคุรุประชาสรรค์ 1. เด็กชายทินกร  มีสาย
2. เด็กชายสุทธินันท์  คงผล
 
1. นางสาวสุภิชา  บุญมา
2. นางสาวปาจรีย์  จันชื่น