รายงานผู้ชนะเลิศระดับเหรียญทอง ตัวแทนเข้าแข่งขันระดับต่อไป

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหมี่วิทยา 1. เด็กหญิงนวพร  แกมทับทิม
 
1. นางชูศรี  เกิดสาย
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย 1. นางสาวพรพิมล   ชุ่มโสตร์
 
1. นางสาวน้ำทิพย์   บัวสุวรรณ์
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพระนารายณ์ 1. เด็กหญิงธนัญญา  กระปุกนาค
 
1. นางนัฏฐนารี  เขียวสะอาด
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย 1. นางสาวธนภรณ์   วุฒิโสภากร
 
1. นางสาววิภาดา   แสงสว่าง
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันพินิจวรรณคดี ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี 1. เด็กหญิงทวีพร  โพธิ์สามต้น
 
1. นางสาวกัญญารัตน์  บุญไชย
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันพินิจวรรณคดี ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพระนารายณ์ 1. นายศิราเมษฐ์  ธีระพรพัตร์
 
1. นางสาวสุชาวดี  โสพรม
 
7 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ม.1-ม.3 85.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพระนารายณ์ 1. เด็กชายนพเก้า  ปัดโตยันทัง
 
1. นางสาวมาศสุภา  เฉยรอด
 
8 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ม.4-ม.6 91.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโคกสำโรงวิทยา 1. นางสาวเพชรรัตน์  วงษ์ประกรคำ
 
1. นางศิวลักษณ์  เจือจุล
 
9 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 92.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพระนารายณ์ 1. เด็กหญิงวรัณญา  ปลากัดทอง
 
1. นางจริยา  คล้ายพรหม
 
10 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 95.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย 1. นางสาวสุภัสสรา   ศรีแจ่ม
 
1. นายพัชศรากร  กฤชอาคม
 
11 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๖ บท) ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโคกสำโรงวิทยา 1. เด็กหญิงณัฐวรรณ  เมรุทอง
2. เด็กหญิงรัตนาภรณ์  ภาคอินทรีย์
 
1. นายไพฑูรย์  กลิ่นประทุม
2. นางศิริลักษณ์  เบ็ญจทรัพย์
 
12 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ โคลงสี่สุภาพ (๔ บท) ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหมี่วิทยา 1. นายธนกฤต  หอมฉวี
2. นางสาวอรชนก  บุญดาษา
 
1. นางสาววันเพ็ญ  มนเทียนทอง
2. นางภคพร  จิตรประสาร
 
13 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาล 4 ระบบสาธิตเทศบาลเมืองลพบุรี 1. เด็กหญิงณิชาภัทร  ศรีวิเชียร
2. เด็กหญิงอาทิตยา   สุวรรณสงคราม
 
1. นางสาวปิญาลักษณ์  หาญกาญจนสุวัฒน์
 
14 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.4-ม.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโคกสำโรงวิทยา 1. นายโยธิน  ช่างเหล็ก
 
1. นายปัญญา  บัวงาม
 
15 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี 1. เด็กชายพงษ์พัฒน์   ไวยทรง
 
1. นายภานุวัฒน์  ปัญญา
 
16 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย 1. นายณัฐศักดิ์  ประหยัด
 
1. นางวัลภา  สถานนท์
 
17 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหมี่วิทยา 1. เด็กหญิงชนากานต์  ดาวเรือง
2. เด็กหญิงศศิภา  เหลืองทอง
3. เด็กหญิงแพรวา  ปัจจัง
 
1. นางพรพรหม  สังวาลย์
2. นางสาวนิรัญชลา  ทับพุ่ม
 
18 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย 1. นายกิตติพงษ์  เจนพานิชทรัพย์
2. นางสาวประพิณพร  ปรีชล
3. นางสาวอัยยา  ตันประสิทธิ์
 
1. นางสาวอรวรรณ  จันทองเทศ
2. นางสาวนพวรรณ  ทับทอง
 
19 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพระนารายณ์ 1. เด็กหญิงกนิศา  แสงฤกษ์งาม
2. เด็กหญิงปุณยวีร์  ฉลาดดี
3. เด็กหญิงวิชญาดา  ทองสัมพันธ์
 
1. นางนวนมณี  วงษ์เทียน
2. นางสาวอัจฉระพรรณ  ทองสันต์
 
20 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย 1. นางสาวณฐพร  จันทร์สุข
2. นายภูวภัทร  จึงมีโชค
3. นางสาววรานันท์  เหลาเป
 
1. นางจารุวรรณ  ยังรักษา
2. นางสาวมัลลิกา  ยิ้มพงษ์
 
21 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี 1. เด็กชายธนวิน    สำแดงภัย
2. เด็กชายรชต   ทองชู
 
1. นางสาวจริยาวดี   บรรทัดเที่ยง
2. นางสาวสุกัญญา   เขียวทอง
 
22 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย 1. นางสาวพุทธชาด  ปราชชญากุล
2. นายภาคภูมิ  มะสีพันธ์
 
1. นางสาวกมลวรรณ  หาวัน
2. นายอำนวย  แป้นโต
 
23 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี 1. เด็กหญิงเมธิรินทร์   เฉลยศาสตร์
 
1. นายพงศ์พล  สันโดษ
 
24 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย 1. นางสาวธัญพิชชา  ประเสริฐทรัพย์
 
1. นายฐิติพงษ์  พวงจำปี
 
25 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนค่ายนารายณ์ศึกษา 1. เด็กหญิงพรรษชล  แสงผึ้ง
2. เด็กหญิงอาทิตยา  ปานอ่อน
 
1. นางสาวอนุสสรา  เบ้าทุม
 
26 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.4-ม.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย 1. นางสาวจิราภา  กาญจนเจตนี
 
1. นายนฏกร  บุญล้อม
 
27 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี 1. เด็กหญิงอนัตตา   นันทไตรทิพย์
 
1. นางสาวชลธิชา   รอดไพ
 
28 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหมี่วิทยา 1. นางสาวณัฐวิภา  สังข์ทอง
 
1. นางสาววนานุรัตน์  ดวงจินดา
 
29 คณิตศาสตร์ การแข่งขันเวทคณิต ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพระนารายณ์ 1. เด็กชายเกียรติวศิน  ผิวสุพนธ์
 
1. นางสาวกมลทิพย์  ทองเย็น
 
30 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 83.07 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี 1. เด็กชายพิธาน  ธีโรภาส
2. เด็กหญิงมณฑิตา  วุฒิ
3. เด็กหญิงเพ็ญพิชชา  บุญชาลี
 
1. นางสาวเชวงจิต  น้อยวงศ์
2. นางสาวนวินดา  พิมพาพันธ์
 
31 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 87.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย 1. นางสาวชาคริยา  วัชรานุเคราะห์
2. นายภูวดล​  ดำนิล​
3. นางสาวเวธินี  เนียมทรัพย์
 
1. นางหัตทยา  คุณานนท์ศิริกุล
2. นางจิรฐา  เจริญสลุง
 
32 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหมี่วิทยา 1. เด็กหญิงปพิชญา  เริงอาจ
2. เด็กชายสรวิชญ์  สุขประเสริฐ
3. เด็กหญิงเวธกา  ร่มลำดวน
 
1. นางนวรัตน์  แจ่มจำรัส
2. นางสาวนิภา  หนูเผ่า
 
33 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโคกสำโรงวิทยา 1. นางสาววิมลศิริ  แก้วกระจ่าง
2. นางสาวอรวรรณ  เอี่ยมสอาด
3. นางสาวอารีภรณ์  วงษ์ประภา
 
1. นางวารินทร์  จงธรรม์
2. นางสาวธนาภรณ์  อบอุ่น
 
34 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 87.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหมี่วิทยา 1. เด็กหญิงณัทโชติกา  หอมฉวี
2. เด็กชายสรวิชญ์  จัตตุมาศ
3. เด็กชายเจษฎา  นิ่มนวล
 
1. นางสาวทิภากร  สาริกา
2. นางสาวยุพาพันธ์  มินวงษ์
 
35 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 88.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหมี่วิทยา 1. นายธีรนัย  ด้วงประดับ
2. นางสาวพิมพ์ญาดา  ปานขาว
3. นายศุภกรณ์  เหระวรรณ์
 
1. นางสาวยุพาพันธ์  มินวงษ์
2. นางสาวกนกพรรณ  ศรีสุคนธ์
 
36 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 90.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโคกตูมวิทยา 1. เด็กหญิงปนัดดา  สุทธิวงค์
2. เด็กหญิงอัยรฎา  บุญชิต
3. เด็กหญิงเกษฎาภรณ์  สุขได้พึ่ง
 
1. นางณัฐิดา  สนธิ
2. นางสาววราภรณ์  พารอด
 
37 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 93.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหมี่วิทยา 1. นางสาวปวันรัตน์  ฉิมวาส
2. นางสาววรรณวลี  ช้างทอง
3. นางสาวศิรประภา  ศักดิ์ขวา
 
1. นายณัฐพรรษ  วิวัฒน์วรวงศ์
2. นางสาวทิภากร  สาริกา
 
38 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 82.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี 1. เด็กหญิงจันทร์จิรา  ช้างป่าดี
2. เด็กหญิงจุฑามาศ  อภิธนเจริญวงศ์
 
1. นางสาวนิภาพร  กาบทอง
2. นางภคพร  บัวทอง
 
39 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหมี่วิทยา 1. นางสาวธนัญญาพร  พลวิเศษ
2. นายธาราพันธุ์  คงหาดงาม
 
1. นายปรีชา  ฤทธิเดช
2. นายอาทิตย์  แสงฤทธิ์
 
40 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนานสามมิติ (3D) ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่าวุ้งวิทยาคาร 1. เด็กชายจักรวัฒน์  ไทรฟัก
2. เด็กชายเมธี  ผาสุข
 
1. นายศักดิ์ชัย  นวนเทศ
2. นางสาววีรวรรณ  ลีวะพงษ์เพียร
 
41 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี 1. เด็กชายพงศ์ศิริ  บุญศิริเภสัช
2. เด็กชายลัทธพล  พระเทพ
 
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงนพมาศ  แย้มชุมพร
2. นางสาวสุพัตรา  ยี่สุ่นทอง
 
42 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอากาศยานบังคับด้วยวิทยุ ประเภทพิชิตเป้าหมาย ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหมี่วิทยา 1. นายนพวิทย์  แก้วบริวงษ์
2. นายสิทธิเดช  ลาดเส
3. นายสิรภพ  สาริกา
 
1. นายปรีชา  ฤทธิเดช
2. นางสาวกนกพรรณ  ศรีสุคนธ์
 
43 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 95.32 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพระนารายณ์ 1. เด็กหญิงกวิสรา  โพธิ์เอี้ยง
2. นางสาวกัญชพร  สนธิเกษร
3. เด็กหญิงญาริศา  วงษ์ทอง
4. เด็กหญิงปรียาพร  ธนานนท์
5. เด็กหญิงอรอุมา  เติมแก้ว
 
1. นายครรชิต  แก้วนาค
2. นางสาวภัทราภรณ์  สีหา
 
44 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพระนารายณ์ 1. นางสาวบวรรัตน์  สุทธิโอฬาร
2. นางสาวปวรรัตน์  นรา
3. นางสาวปัทมาภรณ์  กลิ่นถือศีล
4. นางสาวยมลพร  แดงบุญเรือง
5. นางสาวเบญจมาภรณ์  วานิชาชีวะ
 
1. นายณัฐชา  ปั้นลายนาค
2. นางรุ่งทิพย์  วัฒนา
 
45 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี 1. เด็กหญิงกวินทรา  ปรีชาญาณ
2. เด็กหญิงกุลชญา  อินปุย
3. เด็กหญิงธนิสร  ทับทิม
4. เด็กหญิงนันท์นภัส  มงคลพัฒน์
5. เด็กชายอภิวัฒน์  สร้อยม่วง
 
1. นางเสาวณี  ณัฎฐประเสริฐ
2. นางวรรณภา  เจริญสุข
 
46 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 95.63 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย 1. นายกอบลาภ  สุขจิต
2. นางสาวปาณิศา  พวงนาค
3. นางสาวพิชญา  พัฒน์เจริญ
4. นางสาวลัลนา  ต่ออุดม
5. นายแผ่นดิน  อ้วนถาวร
 
1. นายฉัตรชัย  พุ่มเถื่อน
2. นางสาวจีรภัสร์  บัวสุวรรณ
 
47 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 89.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่าวุ้งวิทยาคาร 1. เด็กหญิงสุณิสา  จันทศรีคำ
2. เด็กหญิงอภิชญา  ฉิมพาลี
3. เด็กหญิงอมรรัตน์  ปานถม
4. เด็กหญิงอัมพร  ทองคำรัตน์
5. เด็กหญิงเมษา  เสถียรกิจ
 
1. นางสาวรัชนีกร  พัดมณีรัตน์
2. นางทิพวรรณ  เภาด้วง
 
48 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย 1. นายจักรกฤษณ์  ตันศิริ
2. นายชัยธวัช  ใสสุข
3. นายธนกร  เพชรนอก
4. นายวีรากร  กลางสาทร
5. นายสรวิชญ์  สีน้ำผึ้ง
 
1. นางพิชญ์อาภา  ทองดี
2. นายธนบัตร  พึ่งอิ่ม
 
49 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 89.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดงตาลวิทยา 1. เด็กหญิงมุทิตา  สนธิพันธ์
 
1. นางวันทนา  เหมสมิติ
 
50 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย 1. นางสาวชนิกานต์  บริรักษ์
 
1. นางสาวดอกจันทร์  พวงยอด
 
51 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 93.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพระนารายณ์ 1. เด็กหญิงณิชาภัทร  มูลธิโต
2. เด็กชายพัฒน์  ทองนาค
 
1. นางสาววิภาพร  พลพืช
2. นางกนกวรรณ  พงศ์สุวรรณ
 
52 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 96.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย 1. นางสาวณัฐวรรณ  ไตรธรรม
2. นายภาณุพล  มาลัยหอม
 
1. นางเสาวนีย์  ธรรมพิธี
2. นางกอบกุล  ธรรมธุรส
 
53 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.6 92.65 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี 1. เด็กหญิงกัลยรัตน์  กาญจนนิลวรรณ
2. เด็กหญิงจิรัฏพร  เมฆส่าน
3. เด็กหญิงนริศรา  เกื้อกูลธรรมกูล
4. เด็กหญิงปณัฏฏา  หริ่มสืบ
5. เด็กหญิงปภาดา  คำบุญเกิด
6. เด็กหญิงพัชรินทร์  พุทธนาวงศ์
7. เด็กหญิงมาลียา  เบ้ามะโน
8. เด็กหญิงวริศรา  โตปั้น
9. เด็กหญิงสิริวิมล  วิศรุตพันธุ์
10. เด็กหญิงอุบลวรรณ  เมฆส่าน
 
1. นายสนอง  ยาจิตร
2. นางสาวศุภกาญจน์  เชื้อพรหม
3. นางสาวณัฐนันท์  คำวิชิต
 
54 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.6 90.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโคกตูมวิทยา 1. เด็กหญิงกันยารัตน์  อ่อนเอม
2. เด็กหญิงกาญจนาพร   พุ่มพวง
3. เด็กหญิงดวงฤดี  บุญปลูก
4. เด็กชายนพดล  พานแย้ม
5. นางสาวพิชชาอร  ทวีผล
6. เด็กหญิงรัตนาภรณ์  มั่งมาน
7. เด็กหญิงศิริวรรณ  ยอดภักดี
8. เด็กหญิงศิวรรณวิลัย  ชัยทิพย์
9. เด็กหญิงอมรรัตน์  ขันทะปิน
10. เด็กหญิงอารีรัตน์  จีนประชา
 
1. นายกิตติคม  บุตรแสนคม
2. นางสาวกนิษฐา  ศรีสุคนธมิตร
3. นางศุภวรรณ  อินทแหยม
 
55 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันคีตะมวยไทย ม.1-ม.6 93.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหมี่วิทยา 1. นางสาวกัญญารัตน์  สุขหอม
2. นางสาวจิราภรณ์  เนินทอง
3. เด็กหญิงชนาภา  อินทิน
4. นางสาวปวิตรา  ระนาดเงิน
5. เด็กหญิงปาณิศา  สันหนองเมือง
6. นายพีระวัฒน์  มุขแก้ว
7. นางสาวภรณ์นิภา  บุตรทรัพย์
8. นางสาวภูริตา  สโมสร
9. นางสาววิไลลักษณ์  โนนสืบเผ่า
10. นางสาวศรีสุดา  เที่ยงสาย
 
1. นายสุทธิชัย  เจียมสกุล
2. นางสาวชญานิษฐ์  ทองมีศรี
3. นายจันทกร  สีวะรม
 
56 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันทักษะพื้นฐานด้านกีฬา(มวยสากลสมัครเล่น) ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโคกสำโรงวิทยา 1. เด็กหญิงชลธิชา  พิมยาง
2. เด็กหญิงฐนัฎดา  ไชยพรม
3. เด็กหญิงณัฐชนิดา  สินกล่ำ
4. เด็กหญิงธิดารัตน์  แสงจันทร์
5. เด็กหญิงปวีณ์ลดา  วิเศษสังข์
6. เด็กหญิงพัชราพร  รอดยา
7. เด็กหญิงลักษมี  คำแป
8. เด็กหญิงวรารมย์  วงษาอ่ำ
9. เด็กหญิงสิรินยา   สีลังกา
10. เด็กหญิงอรสา  ตรงล้า
 
1. นายพิทักษ์  ทองแผ่
2. นายเสรี  ทัตมะณี
3. นางสาวสุพรรษา  สนดำ
 
57 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี 1. เด็กหญิงณัฐธิชา  อัปการัตน์
2. เด็กหญิงหัสญา  ชุ่มโชคดี
 
1. นายชวลิต  สกุลทอง
2. นายพิเชษฐ์  สนธิบ่าย
 
58 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่าวุ้งวิทยาคาร 1. นางสาวนภัสนันท์  สิลาวัน
2. นางสาวสุพรรษา  สังเกตุ
 
1. นางสาวรัตนา  เพิ่มสิริปัญญา
2. นายสิทธิชัย  อริยทรัพย์
 
59 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพระนารายณ์ 1. เด็กหญิงกชพรรณ  แสงอิ่ม
 
1. นางศิโรรัตน์  หรั่งแร่
 
60 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโคกสำโรงวิทยา 1. นางสาวเจนจิรา  โอนอ่อน
 
1. นายเกรียงไกร  ทำนาเมือง
 
61 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโคกสำโรงวิทยา 1. เด็กหญิงชลกานต์  กุลาสัย
 
1. นางสาวพนิดา  ทัตตะทองคำ
 
62 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย 1. นางสาวพรนภัส  ลมเมฆ
 
1. นางสาวฐิติรัตน์  เจือรส
 
63 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี 1. เด็กหญิงณัฏฐ์กฤตา  สีมาก
 
1. นางสาวโสภาพรรณ  พลพงษ์
 
64 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโคกสำโรงวิทยา 1. นางสาวศิริรัตน์  ทองใบใหญ่
 
1. นายเกรียงไกร  ทำนาเมือง
 
65 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโคกสำโรงวิทยา 1. เด็กหญิงนฤษมล  แป้นสีทอง
 
1. นางสาวพนิดา  ทัตตะทองคำ
 
66 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาล 4 ระบบสาธิตเทศบาลเมืองลพบุรี 1. นางสาวปิ่นษ์ชนะวรรณ  มังคละศิริ
 
1. นายยุทธพงษ์  สืบภักดี
 
67 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพระนารายณ์ 1. เด็กหญิงรสรินทร์  ถาแป้น
2. เด็กหญิงรินลภัส  กุลพัฒน์จิรกุล
 
1. นางศิโรรัตน์  หรั่งแร่
2. นายสมชาย  แสงอิ่ม
 
68 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนรุ่งนิวัติวิทยา 1. เด็กชายอรรถพล  ชูศรี
 
1. นางสาวชุลีพร  อักษรนิตย์
 
69 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโคกสำโรงวิทยา 1. นางสาวหทัยภัทร  อินยิ้ม
 
1. นายเกรียงไกร  ทำนาเมือง
 
70 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโคกสำโรงวิทยา 1. เด็กชายธนกร  ชมบุญ
2. เด็กชายปฎิภาณ  หนิมสุข
3. เด็กชายสราวุธ  คหะเนตร
 
1. นางสาวพนิดา  ทัตตะทองคำ
2. นายเกรียงไกร  ทำนาเมือง
 
71 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโคกสำโรงวิทยา 1. นางสาวกัญญาพัชร  อินทรโสด
2. นางสาวณิชากร  บุญปั้น
3. นายสิทธิพร  ใจเป็นใหญ่
 
1. นายเกรียงไกร  ทำนาเมือง
2. นางสาวพนิดา  ทัตตะทองคำ
 
72 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 82.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี 1. เด็กหญิงกุลนัท   นิพัทธ์โยธิน
2. เด็กชายฐปนวัฒน์  สุขสวัสดิ์
3. เด็กชายธนวัฒน์   ประฮาดไชย
4. เด็กชายภูมินันท์  สุราช
5. เด็กชายรชต  มาลัยศรี
6. เด็กชายศุภกฤต  เกษรศักดิ์
 
1. นายพิพัฒน์พงษ์   ตาทอง
2. นายเกียรติศักดิ์  มงคลชัย
 
73 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6 89.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพระนารายณ์ 1. นายณัฐวัฒน์  สุขกระจ่าง
2. นายนราวิชญ์  อินทร์เงิน
3. นางสาวปณิชา  คชเสนี
4. นายพาพบ  เนตรสกุล
5. นายมนัสชัย  อึ่งผิว
 
1. นายจิรานุวัฒน์  นาประสิทธิ์
2. นายจีรศักดิ์  จันทร์ดง
3. นายเอกนรินทร์  ศรีสง่า
 
74 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ม.1-ม.6 91.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย 1. นางสาวกลิ่นสุคนธ์  วงศ์ภู่
2. นางสาวกองแก้ว   สิทธิชัย
3. นายกัมปนาท  เทียมจันทร์
4. นายจักรภัทร์  จูงพันธ์
5. นางสาวชุลีพร  มั่นอยู่
6. นางสาวณัฐสริยา  วงศ์กำไร
7. นางสาวธนวรรณ  ยิ้มแย้ม
8. นายธนวัฒน์  วิเชียรวัฒน์
9. นางสาวธันยพร  ทุมประดิษฐ์
10. นายนทีธร  ศรขจร
11. นายนนท์   นุ่มอุปถัมภ์
12. นายนายนครินทร์  วิศรุ
13. นายนายนิรุต  สุดพูล
14. นางสาวนุชนาฏ   ใจสะอาด
15. นายปฏิพล  ช้อนทอง
16. นางสาวปนัดดา  ศรีเอี่ยม
17. นายปิยะวัฒน์  มั่นยืน
18. นายพงศภัค  บรรจงพินิจ
19. นายพันธวัฒน์  โพธิ์งาม
20. นางสาวภัทรานิษฐ์  สลุงอยู่
21. นายภัทราวุธ  มุมบ้านเซ่า
22. นางสาวภาพตะวัน  บ่ายเมือง
23. นายภาสกร  ยอดสลุง
24. นายภูวดล  แก้วประวัติ
25. นางสาวมาราดา  โสดา
26. นายวิวัฒน์  ครองยุติ
27. นางสาวศศิกานต์  อุ่นจิตร
28. นายสรวิศ  ศรีเฉลียว
29. นายสุดปลื้ม  ฤทธิเดช
30. นางสาวสุดาพร  ธนะศรีรังกูล
31. นางสาวสุพรรษา  นบน้ำรอบ
32. นายสุภวัฒน์   นวลจันทร์
33. นางสาวสุวนันท์  รสฉ่ำ
34. นางสาวอารีรัตน์  แจ้งพันธ์
35. นายอิทธิพล  เฉลียวพงษ์
36. นางสาวเสาวรส  ปั้นคุ้ม
37. นางสาวแพรวพรรณ  ธรรมเจริญ
38. นางสาวโกลัญญา   ฉิมกุล
 
1. นายชลเทพ  สมัครการ
2. นายภานุวัฒน์  ทาบุตร
3. นายพนธิตร  สารถ้อย
4. นายสิทธิชัย   สุนา
5. นายหาญณรงค์   สันดอน
6. นายเดชสิทธิ์  ปวระนา
 
75 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 89.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพระวรสาร 1. เด็กชายพชร  สะมะจิตร์
 
1. นายสมนึก  บุญคง
 
76 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโคกสำโรงวิทยา 1. นายอำพล  สีทากูล
 
1. นายณัฐกันตร์  แก่นจำปา
 
77 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 90.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านชีวิทยา 1. เด็กหญิงธนพร  ทวีโคตร
 
1. นายวิเชียร  ชิดชอบ
 
78 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 91.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวินิตศึกษาในพระราชูปถัมภ์ 1. นางสาวสุพัตรา  คำพักดี
 
1. นายพงศ์ภรณ์  จันทร์ขิ่น
 
79 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโคกกะเทียมวิทยาลัย 1. เด็กชายปฐมพงศ์  กกสันเทียะ
 
1. ว่าที่ร้อยตรีสมศักดิ์  เชื่อมชิต
 
80 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6 87.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย 1. นายปรัชญา  เมฆรักษากิจ
 
1. นายจิรวัฒน์  สิงห์สูง
 
81 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 87.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนค่ายนารายณ์ศึกษา 1. เด็กหญิงสุภศร  คำนับพะเนาว์
 
1. นางสาวมลจิรา  มณเฑียร
 
82 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 92.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย 1. นางสาวภาพตะวัน  บ่ายเมือง
 
1. นายจิรวัฒน์  สิงห์สูง
 
83 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพระวรสาร 1. เด็กชายฤทธิ์ชัย  โรจนนิตย์
 
1. นายสมนึก  บุญคง
 
84 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดงตาลวิทยา 1. นายภาณุพงษ์  เพ็งเกิด
 
1. นางสาววิลาวัลย์  ขำนิล
 
85 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 84.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพระวรสาร 1. เด็กหญิงพิมพลอย  ประดับมุข
 
1. นางสุดเฉลียว  บุญคง
 
86 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวินิตศึกษาในพระราชูปถัมภ์ 1. นางสาวสุกัญญา  คำชมพู
 
1. นายศักรินทร์  ศรีชมภู
 
87 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 80.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนธงชัยใจดีไตรวิเทศศึกษา 1. เด็กชายทัศนวัฒน์  สุทัศนีย์ ณ อยุธยา
 
1. นายนิธิภัสส์   ชยางกูรเดชาภัทร์
 
88 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 85.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวินิตศึกษาในพระราชูปถัมภ์ 1. นายภัทรพงศ์  บังใบ
 
1. นายศักรินทร์  ศรีชมภู
 
89 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 82.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่าวุ้งวิทยาคาร 1. เด็กหญิงบุษบา  กลอกล่อม
 
1. นายวิทยา  ผุดผ่อง
 
90 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย 1. นางสาวมาลินี  กลั่นสอน
 
1. นายจิรวัฒน์  สิงห์สูง
 
91 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี 1. เด็กหญิงจันทกานต์  ทองโสม
2. เด็กหญิงธมลวรรณ   พลเจียก
3. เด็กชายนัทธพล   มามั่งคั่ง
4. เด็กหญิงปาณิสรา   เกตุแก้ว
5. เด็กหญิงปุณิกา   จันเหมือน
6. เด็กชายพงศ์ศิริ   บุญศิริเภสัช
7. เด็กชายพชรพล   พัฒนตั้งสกุล
8. นางสาวพรรณปพร   อางอน
9. เด็กหญิงวรัชญา   เสือโฮก
10. เด็กหญิงอนัญญา   คัตพันธ์
11. เด็กชายอริญชัย  ค้ำชู
12. เด็กหญิงโชติกา   นอบสำโรง
 
1. นายพิพัฒน์พงษ์   ตาทอง
2. นายเกียรติศักดิ์  มงคลชัย
 
92 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) ม.4-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี 1. นางสาวกัญญาณัฐ   ไพศาล
2. นางสาวชนากานต์  วัฒกร
3. นายธีร์ธวัช   ม่วงเกตุ
4. นายนพรุจ   ดีสุคนธ์
5. นางสาวบัณฑิตา  เย็นทรวง
6. นายพัสกร   กระตุดนาค
7. นายภูษิฐ  คู่คิด
8. นางสาวรังสิมา  ฐานะ
9. นายศิวา   ศรีคชไกร
10. นางสาวสรัลนุช  แก้วมณี
11. นายสุขพสิษฐ์ลภณ   ผ่องจำปา
12. นางสาวอาทิตยา   นาคทอง
 
1. นายพิพัฒน์พงษ์   ตาทอง
2. นายเกียรติศักดิ์  มงคลชัย
 
93 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3 82.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี 1. เด็กชายกฤติพงศ์   อำไพจิตต์
2. เด็กชายกัญจน์ธน  อุดมวิชิตกุล
3. เด็กชายก้องภพ  จิระวัธน์
4. เด็กหญิงจิดาภา  เกิดปานทอง
5. เด็กหญิงจิรัฏพร  เมฆส่าน
6. เด็กหญิงจุฑาทิพ  ปิ่นทอง
7. เด็กหญิงชญานิศา  วรปัญญา
8. เด็กหญิงชนากานต์   เจริญพงษ์
9. เด็กหญิงชาริสา   จัดกสิการ
10. เด็กหญิงชาลิสา  หมอช้าง
11. เด็กหญิงฐิติพร  ติยะพานิชย์
12. เด็กหญิงณัฏฐณิชา   วงษ์มณฑา
13. เด็กหญิงณัฏฐนันท์  ซื่อตรง
14. เด็กหญิงนริศรา  เกื้อกูลธรรมกุล
15. เด็กชายบูรพา  โพธิ์วุฒิ
16. เด็กหญิงปณัฏฏา  หริ่มสืบ
17. เด็กหญิงปัทมาภรณ์   ยอดรัก
18. เด็กหญิงพรนภัส  จันสนิท
19. เด็กหญิงพิชชนาฏ   บำรุงไทย
20. เด็กหญิงภัสสร  เกษสุวรรณ
21. เด็กหญิงมาลียา  เบ้ามะโน
22. เด็กชายสหรัตน์  ธีระเนรมิต
23. เด็กชายสุธี  วิริยะ
24. เด็กหญิงสุพัชชา  เนาวรัตน์
25. เด็กหญิงสุพิชญา  ตราชู
26. เด็กหญิงสุภาพร  ลี้เทียน
27. เด็กชายอนรรฆ  นารอง
28. เด็กหญิงอุบลวรรณ   เมฆส่าน
 
1. นายพิพัฒน์พงษ์   ตาทอง
2. นายเกียรติศักดิ์  มงคลชัย
3. นางสาวสุภิดา  มิตรสมาน
4. นายสมบัติ  ตุนานันท์
 
94 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย 1. นางสาวกชกร   กางกรณ์
2. นายกนิจพิสิฐ   ระวังการ
3. นางสาวกรพรรณ   ทองเอี่ยม
4. นายกำพล  สมัครการ
5. นายกิตติกร  ทรงวัฒนา
6. นางสาวคีรีมาศ  ศรีบัว
7. นายจิรายุ  พันธเสน
8. นางสาวชมพูนุช  โถสุวรรณ
9. นางสาวชิชญา  วัฒนา
10. นางสาวณัฐธิดา   ศุภรัตน์โยธิน
11. นายณัฐนนท์  ดีโท
12. นางสาวทิวาพร  ปัญญา
13. นายธนภัทร   สุขโม
14. นายธนัสพล  คลา​รัมย์
15. นางสาวธันยภัส  สุนาโท
16. นางสาวธันย์ชนก  สุวรรณศรี
17. นายธีรภัทร  ศุขเจริญ
18. นางสาวธีรรัตน์   ช่างแต่ง
19. นายนคร  สมิเปรม
20. นางสาวปวันรัตน์   ปั้นอยู่
21. นางสาวพรนภัส  จีวร
22. นางสาวพรรณพัชรา   แสงไสว
23. นายพลกฤต  คล้ำจีน
24. นางสาวพลอยวรินทร์   วงษา
25. นายพิสิฐพงค์  ขุนสนิท
26. นายพุฒิพงศ์  ช่วงไธสง
27. นายภัคพล  จักรกฤษณ์
28. นางสาวมนัสกราณต์   อินพรมพะเนาว์
29. นายยุทธภูมิ  ไตรศรี
30. นายวรัท  เขียวสกุล
31. นายวิชา  สอนมาก
32. นางสาววิภาดา  อินทวงศ์
33. นางสาวศรี​รัตน์  สุขขี
34. นายศิลาพรรษ  ทองประเทือง
35. นางสาวศุภานิช  ชุ่มใจ
36. นางสาวษมาวรรณ  เดชากาศ
37. นายสัญลักษณ์   มหาภาพ
38. นางสาวอรวรรณ   มีสุข
39. นายเติมศักดิ์  พวงมาลัย
40. นางสาวเพชรพิชชา   แสงนวล
 
1. นายสิทธิชัย   สุนา
2. นายหาญณรงค์   สันดอน
3. นางกาญจนา  กาญจนโหติ
4. นางลวาศรี  ศรีจำปา
5. นางมารศรี  ภุมรินทร์
6. นายชลเทพ  สมัครการ
7. นายภานุวัฒน์   ทาบุตร
8. นายจิรวัฒน์  สิงห์สูง
 
95 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนค่ายนารายณ์ศึกษา 1. เด็กชายธิติพล  พุทธาคง
 
1. นางสาวอินทุอร  ใบจำปี
 
96 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3 93.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนรุ่งนิวัติวิทยา 1. เด็กชายสุรสิทธิ  บุญมี
 
1. นายวรพรหม  ขวัญเมือง
 
97 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.4-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหมี่วิทยา 1. นายสถาพร  พวงแก้ว
 
1. นายสมพร  ชุ่มเพ็งพันธ์
 
98 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพระนารายณ์ 1. เด็กชายชุติมันต์  เทวี
 
1. นายกิตติศักดิ์  ปานงาม
 
99 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.4-ม.6 90.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโคกตูมวิทยา 1. นายณัฐวุฒิ  จำปาแขก
 
1. นางวิเศษลักษณ์  สุภาณิชย์
 
100 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3 90.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพระนารายณ์ 1. เด็กหญิงธัญญาลักษณ์  มายา
 
1. นายกิตติศักดิ์  ปานงาม
 
101 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหมี่วิทยา 1. นางสาวชฎาพร  งามขำ
 
1. นายสมพร  ชุ่มเพ็งพันธ์
 
102 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3 82.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหมี่วิทยา 1. เด็กหญิงสรัลชนา  สุคันธจันทร์
 
1. นางสาวกาญจนรัตน์  แปลกวงศ์
 
103 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.4-ม.6 87.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหมี่วิทยา 1. นายวุฒิพงษ์  จันทิ
 
1. นางสาวกาญจนรัตน์  แปลกวงศ์
 
104 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3 89.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหมี่วิทยา 1. เด็กหญิงพนิดา  นิลนามะ
 
1. นางสาวกาญจนรัตน์  แปลกวงศ์
 
105 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.4-ม.6 87.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหมี่วิทยา 1. นางสาวนิรชา  ยอดคำ
 
1. นางสาวกาญจนรัตน์  แปลกวงศ์
 
106 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหมี่วิทยา 1. เด็กหญิงอัจฉราพร  บุญชู
 
1. นางสาวกาญจนรัตน์  แปลกวงศ์
 
107 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.4-ม.6 93.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหมี่วิทยา 1. นายวุฒิพงษ์  จันทิ
 
1. นางสาวกาญจนรัตน์  แปลกวงศ์
 
108 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหมี่วิทยา 1. เด็กหญิงพนิดา  นิลนามะ
 
1. นางสาวกาญจนรัตน์  แปลกวงศ์
 
109 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.4-ม.6 92.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหมี่วิทยา 1. นางสาวณิชา  เพชรเรือนทอง
 
1. นางสาวกาญจนรัตน์  แปลกวงศ์
 
110 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 89.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพระนารายณ์ 1. เด็กชายธนาธิป  รามัญวงค์
 
1. นายเอกนรินทร์  ศรีสง่า
 
111 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 93.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพระนารายณ์ 1. เด็กหญิงณิชา  วรสกุล
 
1. นายกิตติศักดิ์  ปานงาม
 
112 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.4-ม.6 94.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโคกตูมวิทยา 1. นางสาวทัศนีย์  บุญบำรุง
 
1. นางสาวศิริวรรณ  อยู่พุ่ม
 
113 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงเครื่องสายวงเล็กผสมขิม ม.1-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหมี่วิทยา 1. นางสาวจันทิรา  ศรีวงศ์ษา
2. เด็กหญิงชนากานต์  เชิดพงศ์พันธุ์
3. นางสาวนิรชา  ยอดคำ
4. เด็กชายพงศกร  สมปอง
5. เด็กหญิงพนิดา  นิลนามะ
6. นางสาวพรวลี  สมปอง
7. นายวุฒิพงษ์  จันทิ
8. เด็กหญิงศุภรัสมิ์  ลานตวน
9. เด็กหญิงสรัลชนา  สุคันธจันทร์
 
1. นางสาวกาญจนรัตน์  แปลกวงศ์
2. นายสมพร  ชุ่มเพ็งพันธ์
3. นางสาวจุฑาทิพย์  สิงหาเวช
 
114 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสมเครื่องสายเครื่องเดี่ยว ม.1-ม.6 88.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหมี่วิทยา 1. นางสาวกิ่งแก้ว  เกษแก้วเกลี้ยง
2. นางสาวชฎาพร  งามขำ
3. เด็กหญิงชนกานต์  เชิดพงศ์พันธุ์
4. เด็กหญิงณัฏฐณิชา  เข็มทอง
5. นายณัฐวุฒิ  ป้อมวิเชียร
6. นางสาวธนพร  โชติช่วง
7. เด็กหญิงนภัสสรา  บุญจันทร์
8. นางสาวปริญญา  อ้วนสะอาด
9. เด็กชายพงค์ศิริ  ไชยดี
10. เด็กชายพงศกร  สมปอง
11. เด็กชายพงศธร  พันธุ์ดี
12. นายภัทรพล  อดุลยฤทธิ์กุล
13. นางสาววิมลสิริณ  ฟ้ากระจ่าง
14. นายวุฒิพงษ์  จันทิ
15. นางสาวเกษมณี  ปี่ทอง
 
1. นายสมพร  ชุ่มเพ็งพันธุ์
2. นายทวิช  แจ่มจำรัส
3. นางสาวกาญจนรัตน์  แปลกวงศ์
4. นางสาวจุฑาทิพย์  สิงหาเวช
 
115 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพระนารายณ์ 1. เด็กชายชุติมันต์  เทวี
2. นายณภัทร  เรืองรุ่ง
3. เด็กหญิงณัฐสุดา  ชัยพิพัฒน์
4. เด็กหญิงณิชา  วรสกุล
5. นายติยานนท์  นนท์ศิริ
6. เด็กชายธนาธิป  รามัญวงค์
7. เด็กหญิงธัญญาลักษณ์  มายา
8. เด็กหญิงนริศรา  คำผล
9. เด็กชายพงษ์ภัทร  จินภักดี
10. นางสาวพรอุสา  เอกพันธ์
11. เด็กชายภควรรณ  เลาหะกุล
12. เด็กชายภูรี  สีดอกบวบ
 
1. นายกิตติศักดิ์  ปานงาม
2. นายเอกนรินทร์  ศรีสง่า
3. นายจิรานุวัฒน์  นาประสิทธิ์
4. นายจีรศักดิ์  จันทร์ดง
 
116 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงอังกะลุง ม.1-ม.6 90.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโคกตูมวิทยา 1. เด็กชายกฤติพร  ชิณวงษ์เกตุ
2. เด็กชายคฑาวุธ  ดีเอม
3. เด็กหญิงจุฑารัตน์  สืบเชื้อ
4. เด็กหญิงณพัฒน์ศร  ถนอมวงษ์
5. เด็กชายณัฐภัทร  คำศรี
6. นายณัฐวุฒิ  จำปาแขก
7. นางสาวทัศนีย์  บุญบำรุง
8. นายธนวัฒน์  น้อยเจริญ
9. เด็กหญิงนัทรินทร์  เปลี่ยนเพ็ง
10. นางสาวนิศามน  เอี่ยมอ่อง
11. เด็กชายพลกฤต  ปานกลาง
12. เด็กหญิงพัชริดา  รอดอยู่
13. เด็กหญิงภัทรพร  เข็มเหลือง
14. เด็กชายวาสุเทพ  ลอบลัด
15. เด็กหญิงศศิกานต์  ภัคดีบาง
16. เด็กชายสหภาพ  ฟักงาม
17. เด็กชายสุริยา  พรมโสภา
18. เด็กหญิงสุวรรณ  โคตะวัน
19. เด็กชายอาทิตย์  หว่านผล
20. เด็กชายเอกพัน  พาเงิน
21. นางสาวโชติกา  สุวรรณพรม
 
1. นางรวีทิวา  ไวยนันท์
2. นางสาวมนันยา  พิไสยสามนต์เขต
3. นายพีรวัฒน์  แสงเงิน
4. นางวิเศษลักษณ์  สุภาณิชย์
5. นางสาวลลิญา  แผนกระโทก
6. นายลูกอินทร์  สุวรรณจัน
 
117 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 90.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ลพบุรี 1. เด็กชายจักรศิศิษ  ทองมั่น
2. เด็กหญิงธัญญารัตน์  จุ้ยลำเพ็ญ
3. เด็กชายปภังกร  สว่างจิต
4. เด็กหญิงพิมพ์ลภัส  เงินประสพสุข
5. เด็กหญิงวริณฎา  คุ้มเมือง
6. เด็กชายศิริศักดิ์  กลิณศักดิ์
7. เด็กหญิงสุทธาสิณีย์  สิทธิวงศ์
8. เด็กชายอัฏฐวัฒน์  สัมมาโภชน์ภา
 
1. นายจักริน  วงศ์สง่า
2. นางสุนิศา  พรศรี
3. นางโสพิณ  เล็กประชา
 
118 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย 1. นายกีรติ  ทองหวย
2. นางสาวขนิษฐา  สิงห์สม
3. นางสาวชนาภา  ขันนาค
4. นายชัชวาล  พรมอ่อน
5. นางสาวทานตะวัน  ช่อฉาย
6. นายพรชัย  แย้มแตงอ่อน
7. นายภควัต  พานทอง
8. นายภาณุพงศ์  มะสีพันธุ์
9. นางสาววรรณวิษา  ประดิภาวิวัฒน์
10. นางสาวสุพิชญา  ปัญจวรณ์
 
1. นางนงค์เยาว์  บุตรศรี
2. นางรพีพรรณ  ปิ่นมณี
3. นางสาวสิรินภา  วิงวอน
 
119 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพระนารายณ์ 1. เด็กหญิงขนิษฐา  ศิริวัฒนกุล
2. เด็กหญิงชุติศรณ์  สุขสันต์เกษตร
3. เด็กหญิงปิยะชฎา  วงษ์ทอง
4. เด็กหญิงพรจิรา  ประสพสุข
5. เด็กหญิงภัทรประภาพรรณ  ภักดี
6. เด็กหญิงวิชิดา  มะพารัมย์
7. เด็กหญิงวิชิตา  มะพารัมย์
8. เด็กหญิงศิรภัสสร  เสือหิน
9. เด็กหญิงสุกัญญา  จันทร์สีเผือก
10. เด็กหญิงอชิรญาณ์  แก้วใส
11. เด็กหญิงอรปรียา  แสงนวล
 
1. นางสาวอัญชลี  สุนทรวงษ์
2. นางจุฬา  ชนิตร์วัฒน์
3. นางณัฐธยาน์  บุตโรบล
4. นางสาวอรพรรณ  ภู่ไหม
 
120 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย 1. นางสาวกัญญณัฐ  พันยฤทธิ์
2. นางสาวกัลยา  ลาลี
3. นางสาวประภาศิริ  หลีกพาล
4. นางสาวภัทรมน  บุญสุภาพ
5. นางสาววรัญญา  กลิ่นชาวนา
6. นางสาววิชญาพร  มโนเย็น
7. นางสาวหทัยทิพย์  พัฒน์งาม
8. นางสาวไอลดา  ทองคำ
 
1. นางนงค์เยาว์  บุตรศรี
2. นางรพีพรรณ   ปิ่นมณี
3. นางสาวสิรินภา  วิงวอน
 
121 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 89.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปิยะบุตร์ 1. เด็กหญิงกชพร  เหลาเหล็ก
2. เด็กหญิงกันธิชา  ขอแก้ว
3. เด็กชายจิรภัทร  กมลรัตน์
4. เด็กหญิงชนิตา  เหลาเหล็ก
5. เด็กหญิงญาณัจฉรา  พึ่งพานิช
6. เด็กหญิงณัฏฐธฺิดา  โอสถ
7. เด็กชายณัฐภัทร  สิงห์ทอง
8. เด็กชายถิรพุทธิ์  ภิรมย์ยา
9. เด็กหญิงธัญญา  กอสนาน
10. เด็กหญิงนิชธาวัลย์  แจ้งวงษ์
11. เด็กหญิงภัสสร  ประคองทรัพย์
12. เด็กชายมกรธวัช  มุนนี
13. เด็กหญิงวรรณิกา  วิเศษพูน
14. เด็กหญิงสุนิสา  สุขโต
15. เด็กหญิงอภิรญาณ์  พิมพ์งาม
16. เด็กชายเจตนิพัทธ์  แก้วเกิด
 
1. นางสาวศุภรัตน์  ม่วงทอง
 
122 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปิยะบุตร์ 1. นายกฤษดา  ชื่นแช่ม
2. นายธนกูล  เสือเทศ
3. นางสาวนพรัตน์  ครุฑนาค
4. นายนันทิพัฒน์  ทิศหล้า
5. นางสาวปณิดา  พลายชุมพล
6. นางสาวพรพิมล  คล้อยเจริญศรี
7. นายภูริชกานต์  ม้วนไทยสงค์
8. นายภูริชกานต์  ม้วนไทยสงค์
9. นางสาวมัณฑณา  เจริญสุข
10. นายเฉลิมเกียรติ  สุขประเสริฐ
11. นางสาวเบญจา  ฟูบุญมา
12. นายเอกศิษฎ์  จริงพูด
 
1. นางสาวศุภรัตน์  ม่วงทอง
 
123 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6 80.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโคกตูมวิทยา 1. เด็กหญิงคัทรีญา  สุขจันทึก
2. เด็กชายนพเก้า  แซ่ล้อ
3. นายนัฐพล  ค้ำคูณ
4. เด็กหญิงรัตนากร  ดอกสันเทียะ
5. เด็กชายอนุรัตน์  ทศพร
 
1. นางณัฐิดา  สนธิ
2. นายวัชรพล  ภูชมพูล
 
124 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.1-ม.3 97.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพระนารายณ์ 1. เด็กชายนภนต์  สุลำนาจ
 
1. นางหทัยรัก  อังกาบศรี
 
125 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.4-ม.6 95.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย 1. นางสาวชนิกานต์  เชยประเสริฐ
 
1. นายอมรชัย  สถานนท์
 
126 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี 1. เด็กหญิงจิราลักษณ์  เฉลิมไพศาล
 
1. นางปัณณภรณ์  ปานสรวง
 
127 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6 90.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย 1. นางสาวณัฐกานต์  ปรีมาลัย
 
1. นายอมรชัย  สถานนท์
 
128 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3 92.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี 1. เด็กหญิงญาโณบล  บุญวิเศษรณกร
2. เด็กหญิงปาณิสรา  วัฒนคาม
3. เด็กชายภูษิฐ  คู่คิด
4. เด็กชายอนรรฆ  นารอง
5. เด็กหญิงโสฐิตา  จิโสะ
 
1. นางจิรภา  พลอยบุตร
2. นายคมกริช  เพ็ชรพลอย
 
129 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.4-ม.6 95.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย 1. นางสาวณัฐนพิน  ท้วมแสง
2. นางสาวณัฐพร  บุญสะอาด
3. นายณัฐพัชร์  ไพศาลสุขสมปอง
4. นายพัชรพล  พัวพานิช
5. นางสาวพิชญากร  ชมภูนิมิตร
 
1. นายอมรชัย  สถานนท์
2. นางสาวกนกวรรณ  สร้อยคำ
 
130 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี 1. เด็กหญิงชนาภา  มานะการ
2. เด็กหญิงณัฐปภัสร์  ปานคุ้ม
 
1. นางจิรภา  พลอยบุตร
2. นางสาววนิดา  น้อยตั้ง
 
131 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.4-ม.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี 1. นายยี่-เฉิน  หลิว
 
1. นางสาววนิดา  น้อยตั้ง
 
132 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาจีน ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพระนารายณ์ 1. เด็กหญิงทัศวรรณ  เต็มทอง
2. เด็กหญิงรจนภัสสร  นานาศิลป์
 
1. นางสาวณปภัช  รุจิระกุล
2. นางสาวศิริอร  พรผุดผ่อง
 
133 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาจีน ม.4-ม.6 90.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย 1. นางสาวปณิตา  พูลสวัสดิ์
2. นางสาววิภาวี  ภูบาง
 
1. นางสาววรรณวิศา  กรีโสภา
2. Mrs.TANG  YAN
 
134 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3 86.81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพระนารายณ์ 1. เด็กหญิงกนกรดา  เกตุมะณี
2. เด็กหญิงรัตนาภรณ์  ไทยธรรม
 
1. นางสาวธัญพิชชา  จำปาทิพย์
2. นางสาวธัญญลักษณ์  แสงหิรัญ
 
135 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 96.01 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย 1. นางสาวชนนิกานต์  โสพรรณตระกูล
2. นางสาวฐิติชญา  เสนีย์วงศ์ ณ อยุธยา
 
1. นางสาวพรทิพย์  ตันติเวสส
2. นางสาวพรรณรจน์  วัฒนจิตต์
 
136 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย 1. นางสาวดลฤดี  ไทยฉาย
2. นายปิยศักดิ์  อ้วนศรี
 
1. นางณภัชนันท์  แชร์แมน
 
137 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพภาษาจีน ม.4-ม.6 91.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย 1. นางสาวจารุวรรณ  ด้วงหิรัญ
2. นายธนชัย  ธรรมขันตี
 
1. นางสมพิศ  พูลเจริญ
2. Mrs.TANG  YAN
 
138 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 90.32 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย 1. นายพิชญ์กาน  พงษ์นิล
2. นายรัฐภูมิ  บุญรอด
 
1. นางสาวเกวลี  จันทร์ทอง
2. Mrs.kazuko  Sasaki
 
139 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย 1. นางสาวกัญญาพัชร  โสภณพิจิตรไพศาล
2. นางสาวปิติภรณ์  ปานจันทร์
 
1. นางสาววันวิสาข์  กันทวี
 
140 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาจีน ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย 1. นางสาวนวพร  บุญพร้อม
2. นางสาวปิยะฉัตร  สุวรรณฉวี
3. นางสาวภาวิดา  โพธิ์สุวรรณ์
4. นางสาวสุณิติกาญจน์  โพธิมงคลธัม
5. นางสาวอภิสราภ์  อยู่ยง
 
1. นางสมพิศ  พูลเจริญ
2. นางสาวพรทิพย์  ตันติเวสส
 
141 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย 1. นางสาวกีรติกา  แก้วอินทร์ศรี
2. นางสาวณัฐธิดา  แสนวิเศษ
3. นางสาวดวงกมล  โพธิ์สว่าง
4. นางสาวพลอยนลิน  ทับทิมดี
5. นายภัทรพล  คนดี
 
1. นางสาวพรทิพย์  ตันติเวสส
2. นางสาวพรรณรจน์  วัฒนจิตต์
 
142 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย 1. นายนพรุจ  เสมอภาค
2. นางสาวปรียาวดี  พรมณี
3. นายวชิรวิทย์  กิจจานุวัฒน์
4. นางสาวสุชานาถ  แก้วนิคม
5. นางสาวเมลานี  ฟุคส์
 
1. นางณภัชนันท์  แชร์แมน
2. นางสาววันวิสาข์  กันทวี
 
143 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเขียนเรียงความภาษาจีน ม.4-ม.6 91.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย 1. นายชัยวัทน์  มาใหญ่
 
1. นางสาวธารารัตน์  แสงอิ่ม
 
144 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเขียนภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 92.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย 1. นางสาวณัฏฐากร  ราชแก้ว
 
1. นางสาวเกวลี  จันทร์ทอง
 
145 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านข่อยวิทยา 1. เด็กชายกฤษณะ  ยงยุทธ
2. เด็กชายจักรกฤษ์  มะลิทอง
3. เด็กชายฐาปกรณ์  อยู่เย็น
4. เด็กชายฐิติพงศ์  ศรีเผือด
5. เด็กชายฐิติพันธ์  ศรีเผือด
6. เด็กชายธนายุทธ  ยวงนาค
7. เด็กชายปิยะบุตร  แซ่โค้ว
8. เด็กชายภานุวัฒน์  บุญรอด
 
1. นางสาวกรองทอง  เลิศวิไลอนันต์กุล
2. นางสาวกาญจน์ทิพา  ศรีสุคนธมิตร
3. นายคมกริช  โฉมงาม
 
146 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ม.4-ม.6 91.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเบิกวิทยาคม 1. นายจักรพงษ์  วัตตะโส
2. นายณัฐวุธ  คงงาม
3. นายธีรวัตร  บุญส่ง
4. นายพีรพัฒน์  กลิ่นชัย
5. นายสุภนัย  มาสำราญ
6. นายเอกพจน์  มุกโต
 
1. นายเสน่ห์  ทองยิ่ง
2. นางพจนารถ  มุสิกะสินธุ์
3. นายศุภโชค  แก้วสง่า
 
147 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.6 83.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย 1. นางสาวชญาดา  ปุราถานัง
2. นางสาวชุติญา   ศรีฟ้า
3. นางสาวณัชชา   สังข์สมิต
4. นางสาวนรมน   เนียมจันทร์
5. นางสาวพชรพร   กองโชค
6. นายพัฐนนท์   ชารี
7. นายภัทรธีร   ทองคำเภา
8. นางสาวมลฐณพษร   ศรีสมพจน์
9. นางสาวอรกช   จันทรารัตน์
10. นางสาวแพทองธาร   พลอยโพธิ์
 
1. นายสราวุฒิ  ศักดี
2. นายสุเทพ  อู่พยัคฆ์
 
148 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพระนารายณ์ 1. เด็กหญิงบุญชิตา  ยังเจริญ
2. เด็กหญิงศุภาลักษณ์  สุมาลัย
3. เด็กหญิงเจนตินา  สุทธิสน
 
1. นางอุรักษ์  สุริยวงษ์
2. นางสุขสวัสดิ์  บุญยโรจน์
 
149 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 84.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพระนารายณ์ 1. นางสาวกมลรัตน์  อุปถัมย์
2. นางสาวอนันดา  ชะวาลา
3. นางสาวอานันทญา  สุพรรณคง
 
1. นางสุขสวัสดิ์  บุญยโรจน์
2. นางจริยา  คล้ายพรหม
 
150 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านข่อยวิทยา 1. เด็กหญิงชลนิฌา  เดชแทน
2. เด็กหญิงสุกัญญา  สินสอน
3. เด็กชายเกษมพันธุ์  พูลทรัพย์
 
1. นางสุนิษา  ตะระสุภณ
2. นางสาวสุภาภรณ์  บุญเกิด
 
151 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Web Applications ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี 1. นายกรสกล  ดำรงค์กุลนิช
2. นายพงศ์ศรัณย์  ทิสุวรรณ
 
1. นายพนา  สาระยาม
2. นางสาวอุษณีย์  น้อยศรี
 
152 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย 1. นายจิตรชัย  คชฤทธิ์
2. นายวีรภัทร  อินอุดม
 
1. นายวรวิช  ทองดี
2. นางนงนุช  ประดับวงษ์
 
153 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ลพบุรี 1. เด็กหญิงจุฑาทิพย์  พุทธะเลิศพงศ์
2. เด็กหญิงณิชานันท์  กฤตพัฒนากุล
3. เด็กหญิงพรนัชชา  พันธ์สวัสดิ์
 
1. นางสาวณิชารัศมิ์  วิสิฐสิริโชค
2. นางสาวสายฝน  บุญสิม
 
154 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพระนารายณ์ 1. นางสาววารุณี   สินทร
2. นางสาวอมลณัฐ   เตือนแจ้ง
3. นายเศรษฐพงษ์   สมรูป
 
1. นางสุขสวัสดิ์  บุญยโรจน์
2. นางกฤติยา  ขจรมา
 
155 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย 1. นางสาวรพินทรนาถ  พลทอง
2. นางสาวสุรางคณา  กะฐินเทศ
 
1. นางปิยาภรณ์  อุทุมภา
2. นายจตุพร  น้อยบุญสุข
 
156 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนเรื่องสั้น (Comic Strip) ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหมี่วิทยา 1. เด็กหญิงวรินยุพา  ศรีคำ
2. เด็กหญิงอภิชญา  ปล่องทอง
 
1. นางสาวสุวิชา  กาวี
2. นายฐาปกรณ์  สินสม
 
157 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพระนารายณ์ 1. เด็กชายธิติ  ภาณุรักษ์
2. เด็กชายปรีดา  คูหา
 
1. นางนาถชลา  สุกใส
2. นางสาววีณาวรรณ  จันทขันธ์
 
158 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพระนารายณ์ 1. เด็กหญิงกฤดาษา  ช่วยชูหนู
2. เด็กหญิงเตชินี  ทานมัย
 
1. นางสาวยุพยงค์  กลั่นประเสริฐ
2. นางสาววีณาวรรณ  จันทขันธ์
 
159 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย 1. นายอภิวิชญ์  พุ่มโพธิ์
2. นายอัษฎาวุธ  สุเมธิวิทย์
 
1. นางสุขฤทัย  หวันเสนา
2. นางณัฐชนา  แสงเมือง
 
160 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหมี่วิทยา 1. เด็กชายธิติพัทธ์  เฉื่อยอารมณ์
2. เด็กหญิงวรนุช  ขวัญพงษ์ดี
 
1. นายเกรียงไกร  บุญฉ่ำ
2. นางนาฏยา  เมฆรักษากิจ
 
161 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโคกสำโรงวิทยา 1. นายตระกูล  คำวิระ
2. นายเจษฎา  ทองเงิน
 
1. นางพิณรัตน์  พันธ์ปิ่น
2. นางกัญญา  ทิพย์จันทร์
 
162 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Motion Infographic ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย 1. นายพริษฐ์   นาถชรถ
2. นายภคิน   วรรณสด
 
1. นายวรวิทย์  มรกต
2. นายศุภวัฒน์  แจ้งสุวรรณ์
 
163 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวินิตศึกษาในพระราชูปถัมภ์ 1. เด็กชายณัฐนันท์  ชูเศษ
2. เด็กชายอรํญชัย  มูลคำ
 
1. นายอานนท์  วงศ์นำเพรช
2. นายฉัตรสิริ  ตั้งกาญจนศรี
 
164 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพระนารายณ์ 1. เด็กชายปณภณ  ศรนิกร
2. เด็กชายรชต  ปัญญาดี
 
1. นางศิริรัตน์  ทองนอก
2. นางสาวยุพยงค์  กลั่นประเสริญ
 
165 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ลพบุรี 1. เด็กชายนิธิพัฒน์  ดำรงวาจาสัตย์
2. เด็กหญิงรวิรัตน์  จันทร์เนียม
3. เด็กชายรัชชานนท์  ปุราถานัง
 
1. นางสาวณิชารัศมิ์  วิสิฐสิริโชค
2. นายสามารถ  งามขำ
 
166 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านชีวิทยา 1. นายธาวิน  ปาลกะวงษ์ ณ อยุธยา
2. นายมนตรี  วงษ์สะอาด
3. นายศิขรินทร์  จันทร์แตง
 
1. นางพิสมัย  ศุภพงษ์
2. นางพรพิมล  มาลา
 
167 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านชีวิทยา 1. เด็กชายชัชนันท์  อารีย์
2. เด็กชายธนภัทร  เนตรสง่า
3. เด็กชายนิธิค์  ปัจฉิม
 
1. นางพิสมัย  ศุภพงษ์
2. นางสาวกลมชนก  คำนวนศักดิ์
 
168 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านชีวิทยา 1. นายปรนัย  กลิ่นหอม
2. นางสาววันวิสาข์  โชติวิเชียร
3. นางสาวสริดา  กองเงิน
 
1. นางพิสมัย  ศุภพงษ์
2. นางพรพิมล  มาลา
 
169 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 85.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนรุ่งนิวัติวิทยา 1. เด็กชายธนโชติ  พุ่มพฤกษ์
2. เด็กชายธีรดนย์  ศรีสังวร
3. เด็กชายสรชา  ลิ้มสกุล
 
1. นายสุรศักดิ์  ตับทอง
 
170 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโคกสำโรงวิทยา 1. นายกฤษณพงศ์  จันทรัตน์
2. นายศุภวิชญ์  จันเกตุ
3. นายเพ็ญเพ็ชร  บุญประเสริฐ
 
1. นายมงคล  อ่อนละมัย
2. นายบุญนำ  คำไชย
 
171 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพระนารายณ์ 1. เด็กชายกชกร  สุวรรณทา
2. เด็กชายธนพัฒน์  ฟักทองหอม
3. เด็กชายธีรนันท์  พัฒนนุสินธุ
 
1. นางนุชนาท  จั่นทอง
2. นางรุ่งทิพย์  มหาเรือนทรง
 
172 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านข่อยวิทยา 1. นายณัฐพงษ์  นาคนิยม
2. นางสาวธิดารัตน์  ด่านพายุห์
3. นางสาววรนิษฐา  ทินสกุล
 
1. นายปฐมพงษ์  สระบัว
2. นางสาวกรองทอง  เลิศวิไลอนันต์กุล
 
173 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปิยะบุตร์ 1. นายธัญญะ  ธูปทอง
2. นายนภัสสร  จำลองเพ็ชร์
3. นายพงศ์ศิริ  พินทอง
4. นางสาวภาราดา  ปัญญาแหลม
5. นางสาววรารัตน์  สุขกะ
6. นายอัคคพล  เกมกลาง
 
1. นายนิรุตต์  ปานฉิม
2. นางสาวจินตนา  เปี่ยมจิตต์
3. นางสาวเบญจวรรณ  แววงาม
 
174 การงานอาชีพ การประกวดโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพระนารายณ์ 1. เด็กหญิงณัฐสุรางค์  เสือเลี้ยง
2. เด็กชายวัชเรศ  แสนสุข
3. เด็กหญิงสุชานันท์  อ่อนทองคำ
 
1. นางทิศนา  เหมือนวงค์
2. นางอุไรรัตน์  สีบำรุงสาสน์
 
175 การงานอาชีพ การประกวดโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านชีวิทยา 1. นางสาวชนนพร  มั่นสกุล
2. นางสาวชมพูนุท  เอี่ยมสำอางค์
3. นางสาววรัญญา  สมานมิตร
 
1. นางสาวนภาพร  ถนอมศิลป์
2. นางสาวปภัสรา  มีรอด
 
176 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพระนารายณ์ 1. เด็กหญิงชิดชนก  ฟักแดง
2. เด็กหญิงพัชธนันท์  วิริยะพันธ์
3. เด็กหญิงพัทธนันท์  บุญมาก
 
1. นางประภาพร  วารีนิล
2. นางนงนุช  จุลประเสริฐ
 
177 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหมี่วิทยา 1. นางสาวนันท์นภัส  โหนา
2. นายวรวิชญ์  พรหมอารีย์
3. นางสาวสุชาดา  วิทูรสัญจร
 
1. นางกัญญา  ปาลวัฒน์วิไชย
2. นายกิตติภัททาณัฐ  ศุภวิชญ์พิสิฐกุล
 
178 การงานอาชีพ การประกวดแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านชีวิทยา 1. เด็กหญิงธัญญารัตน์  มีเจตนา
2. เด็กหญิงรัตนาภรณ์  พูนผล
3. เด็กหญิงสุภานัน  จันทร์โม้
 
1. นางพรพิมล  มาลา
2. นางพิสมัย  ศุภพงษ์
 
179 การงานอาชีพ การประกวดแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านชีวิทยา 1. นางสาวกนกนภัส  แสงวิลัย
2. นางสาวสุกัญญา  ผ่องใส
3. นางสาวเบญจพร  บุญส่ง
 
1. นางสาวสิรยา  วงษ์กล้าหาญ
2. นางสาวพิมพ์ชณิสร  ภาพิรมย์
 
180 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพระนารายณ์ 1. เด็กหญิงจิรัชธญา  จันทร์เพ็ญ
2. เด็กหญิงชลธิชา  โพธิราช
3. เด็กหญิงมนัสนันท์  อ่อนสุวรรณ์
 
1. นางสาวสุมลมาศ  ปั้นงา
2. นางสาววีณาวรรณ  จันทขันธ์
 
181 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6 99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาล 4 ระบบสาธิตเทศบาลเมืองลพบุรี 1. นายจักรพันธ์  ใจแก้ว
2. นางสาวอนัญธิญา  ไหมธรรมจักร
3. นางสาวเสาวลักษณ์  ห้วงทรัพย์
 
1. นายณัฐพล  แก้วไทย
2. นางจันทพิมพ์  ทองเสริม
 
182 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ม.1-ม.3 91.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านชีวิทยา 1. เด็กหญิงกรปภา  พิมพวง
2. เด็กหญิงยอดสร้อย  พวงจำปี
3. เด็กหญิงศุพิชา  วิชัยสาน
 
1. นางสาวกมลวรรณ  ศาลศาลา
2. นางสาวอุทัยทิพย์  นาดี
 
183 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหมี่วิทยา 1. นางสาวกิตติมา  ไผ่ด้วง
2. นายศุภณัฐ  ชาญวิชา
3. นางสาวศุภากร  สุขภานิช
 
1. นายไพรสณฑ์  จันทนูศร
2. นางสุดารัตน์  สะอาดดี
 
184 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโคกตูมวิทยา 1. เด็กหญิงกัญรญา  สวัสดี
2. เด็กหญิงดนยา  ดลลม
3. เด็กหญิงนันทกา  สาลี
 
1. นางสาวศิริวรรณ  อยู่พุ่ม
2. นางณัฐิดา  สนธิ
 
185 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโคกตูมวิทยา 1. นางสาวกนกวรรณ  ใจแสน
2. นางสาวพิจิตรา  ประเสริฐทรัพย์
3. นางสาวเกศกนก  วงค์เวียน
 
1. นางสาวศิริวรรณ  อยู่พุ่ม
2. นางสาววราภรณ์  พารอด
 
186 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเบิกวิทยาคม 1. เด็กชายนพกร  ตุ่มเต็ม
 
1. นางเสาวภา  วิริยะอุดมเสถียร
 
187 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 88.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเบิกวิทยาคม 1. เด็กหญิงกัญญาพัชร  พรหมสอาด
2. เด็กชายศรัณยู  นุ่มพินิจ
3. เด็กชายสันติสุข  อ่วมเจริญ
 
1. นางเสาวภา  วิริยะอุดมเสถียร
2. นายไพบูลย์  วิริยะอุดมเสถียร
 
188 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6 81.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหมี่วิทยา 1. นางสาวพลอยไพริน  โฉมปาน
2. นางสาวสุพัฒตรา  สำราญจิตร
3. นางสาวอรชุมา  ยวงทอง
 
1. นางสุพัตร  ยิ้มจันทร์
2. นางสาวเบญจมาศ  ปัญญายงค์
 
189 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโคกตูมวิทยา 1. เด็กชายกาลัญญู  ไตรสกุล
 
1. นางสุพัตรา  สุดสวัสดิ์
 
190 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโคกตูมวิทยา 1. เด็กชายธงชัย  แท่งทอง
 
1. นางสุพัตรา  สุดสวัสดิ์
 
191 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทออทิสติก ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดงตาลวิทยา 1. เด็กหญิงชาลิสา  เยี่ยมราษฎร์
 
1. นางสาวศุภนิดา  น้อยตั้ง
 
192 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพระนารายณ์ 1. เด็กหญิงณิชา  วรสกุล
 
1. นายกิตติศักดิ์  ปานงาม
 
193 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 87.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหมี่วิทยา 1. เด็กหญิงวิวรญา  รักญาติ
 
1. นายฐาปกรณ์  สินสม
 
194 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.4-ม.6 88.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโคกกะเทียมวิทยาลัย 1. นางสาวพิมพ์นิภา  ฤทธิ์เรืองศักดิ์
 
1. นางฐิติพัชร์  ดิษรัก
 
195 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6 83.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดงตาลวิทยา 1. นางสาววรรณิภา  ศรีนาค
 
1. นายวีระศักดิ์  พานทอง
 
196 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องออทิสติก ม.4-ม.6 84.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโคกกะเทียมวิทยาลัย 1. นายแทนคุณ  กระแสร์คุปต์
 
1. นางสาวสุณิสา  รักวงษ์ไทย
 
197 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเบิกวิทยาคม 1. เด็กหญิงธิดารัตน์  ต่ายทอง
2. เด็กชายธีรพล  แก้วมาก
 
1. นางสาวกันยารัตน์  ม่วงฉิ่ง
2. นายมานะ  น้อยนพคุณ
 
198 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปิยะบุตร์ 1. เด็กชายพงศธร  ศิริลักษณ์
2. เด็กหญิงโศจิรัตน์  พรมจารี
 
1. นายนิรุตต์  ปานฉิม
2. นางสาวพรปวีณ์  กระต่ายจันทร์