งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 69 ประจำปีการศึกษา 2562 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา (สพม.)

สรุปการแข่งขันรายวัน

ข่าวประชาสัมพันธ์

      คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ  05/11/62 
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69  ปีการศึกษา 2562
ระดับเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 10
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
(กลุ่มประจวบคีรีขันธ์ 1 และกลุ่มประจวบคีรีขันธ์ 2)


--------------------------------------------------- 
แผนผังสถานที่จัดงาน
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69  ปีการศึกษา 2562
ระดับเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 10
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
(กลุ่มประจวบคีรีขันธ์ 1 และกลุ่มประจวบคีรีขันธ์ 2)
ณ โรงเรียนบางสะพานวิทยา


 จุดบริการที่จอดรถ

--------------------------------------------------- 
คุณสมบัติเครื่องคอมพิวเตอร์ ภายในห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์โรงเรียนบางสะพานวิทยา ที่ใช้ในการแข่งขันกิจกรรมคอมพิวเตอร์ รายละเอียดดังนี้

*ห้อง 528 , 538
Windows 10 Pro
Processor : Intel Core i5 @ 3.10GHz
Installed memory (RAM) : 8.00 GB
System type : 64-bit Operating System


*ห้อง 548
Windows 10 Pro
Processor : Intel Core i3 @ 3.90GHz
Installed memory (RAM) : 4.00 GB
System type : 64-bit Operating System


*ห้องสมุด
Windows 10 Pro
Processor : Intel Core i5 @ 2.70GHz
Installed memory (RAM) : 4.00 GB
System type : 64-bit Operating System


ขอชี้แจงในการเข้าแข่งขัน
1. ไม่อนุญาตให้นำอุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลทุกชนิดเข้าห้องแข่งขัน(ยกเว้นCD/DVD โปรแกรมการแข่งขัน)
2. การนำโปรแกรมมาลง ให้ใช้เป็น CD/DVD เท่านั้น
3. CD/DVD ให้นักเรียนส่งให้กรรมการตัดสินตรวจแผ่นก่อนการลงโปรแกรม
4. ไม่อนุญาตให้นำเครื่องมือสื่อสารทุกชนิดเข้าห้องแข่งขัน
5. ไม่อนุญาตให้ครูผู้ฝึกสอน/นักเรียน/บุคคล ที่ไม่เกี่ยวข้องเข้าห้องแข่งขันโดยเด็ดขาด
6. โรงเรียนที่เข้าร่วมการแข่งขันจัดเตรียมอุปกรณ์ ไมค์ หูฟัง นำมาเอง
 

---------------------------------------------------  
 โรงเรียนที่มีข้อสงสัยเกี่ยวกับการแข่งขัน ติดต่อโดยตรงที่เลขาศูนย์จัดการแข่งขัน
1. ศูนย์ภาษาไทย นางบุษยา พัฒน์ทอง โรงเรียนหัวหิน โทร 08-7664-3545
2. ศูนย์คณิตศาสตร์ นางสาวปัทมา ปุริสังข์ โรงเรียนบางสะพานวิทยา โทร 08-0556-2799
3. ศูนย์วิทยาศาสตร์ นางสาวพวงเพ็ญ สายสวาท โรงเรียนประจวบวิทยาลัย โทร 08-7033-1483
4. ศูนย์สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม นางพิศมัย ศิริธนศาสตร์ โรงเรียนห้วยยางวิทยา โทร 08-9919-3460

5. ศูนย์สุขศึกษาและพลศึกษา นายทะนง ผิวนิ่ม โรงเรียนกุยบุรีวิทยา โทร 08-2244-9143
6. ศูนย์ศิลปะ นางชุติมา ประโยชน์มี โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการปราณบุรี โทร 08-1355-1604 , 08-1571-1789
7. ศูนย์การงานอาชีพและเทคโนโลยี นางนฤภร ราชานาค โรงเรียนสามร้อยยอดวิทยาคม โทร 08-0949-7565
8. ศูนย์ภาษาต่างประเทศ นางรัชกร ฉายตะวัน โรงเรียนประจวบวิทยาลัย โทร 09-0785-7774
9. ศูนย์กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน นางดวงเดือน นามนัย โรงเรียนหัวหิน โทร 09-5250-0142

--------------------------------------------------- 
  
        หนังสือขอเปลี่ยนตัวผู้เข้าแข่งขัน
        หนังสือขอเปลี่ยนแปลง ชื่อ-สกุล ผู้เข้าแข่งขัน
        หนังสือขอเปลี่ยนตัวครูผู้สอน
        หนังสือขอเปลี่ยนแปลง ชื่อ-สกุล ครูผู้สอน
 หมายเหตุ การแก้ไขชื่อ-สกุล เปลี่ยนตัว ผู้เข้าแข่งขัน/ครูผู้สอน ให้โรงเรียนทำหนังสือแจ้งศูนย์ฯ ในช่วงเวลาของการตรวจสอบรายชื่อและขอแก้ไขในระบบจนถึงวันรายงานตัวก่อนเข้าร่วมการแข่งขัน การเปลี่ยนแปลงถึงจะมีผล
--------------------------------------------------- 
หัวข้อการแข่งขันทักษะคอมพิวเตอร์  

:: หัวข้อ      1. เทิดไท้พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว
                  2. รักษ์โลก

                  3. นวัตกรรม (Innovation)
โดยสามารถส่งข้อมูลเพื่อจัดรวบรวมเป็นข้อมูลส่วนกลางใช้ในการแข่งขัน คลิ๊กที่นี่

---------------------------------------------------
 ประกาศแจ้งจากเครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการมัธยมศึกษาจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
ขอเรียนเชิญบุคลากร หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ทุกกลุ่มสาระฯ , หัวหน้ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน และครูคอมพิวเตอร์ทุกโรงเรียน
เข้าร่วมประชุมวางแผนงานจัดการแข่งขันทักษะวิชาการงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖๙ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ ระดับเขตพื้นที่การศึกษา จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ในวันพฤหัสบดีที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๖๒  เวลา ๐๙.๓๐ น.  ณ ห้องประชุมหิรัญญิการ์ โรงเรียนประจวบวิทยาลัย.
--------------------------------------------------- 
.: ปฎิทินการดำเนินการจัดการแข่งขัน :. 
---ระดับเขตพื้นที่----
รับลงทะเบียนนักเรียน/ครู ระดับเขตพื้นที่ = 17 กันยายน-10 ตุลาคม 2562
สิ้นสุดการปิดระบบการลงทะเบียนนักเรียน/ครู = 10 ตุลาคม 2562
ตรวจสอบรายชื่อ แก้ไข = 11 - 13 ตุลาคม 2562
จัดพิมพ์เอกสาร,บัตรประจำตัวกรรมการ = 25 ตุลาคม 2562
จัดการแข่งขันระดับเขตพื้นที่ = 6 - 8 พฤศจิกายน 2562
ประกาศผลการแข่งขัน ระดับเขตพื้นที่ = หลังจบการแข่งขันในแต่ละวัน 
พิมพ์เกียรติบัตรการแข่งขัน = ตั้งแต่ 8 พฤศจิกายน 2562 เป็นต้นไป
โอนข้อมูลเขตพื้นที่สู่ระดับชาติ ภูมิภาค = 16 พฤศจิกายน 2562
 
---ระดับชาติ ภูมิภาคภาคกลางและตะวันออก  ณ  จังวัดสมุทรปราการ----
 โอนข้อมูลเขตพื้นที่สู่ระดับภูมิภาค  ภายในวันที่ 1 - 16 พฤศจิกายน 2562
 ตรวจสอบ แก้ไขเปลี่ยนตัวนักเรียน ครู  18 - 24 พฤศจิกายน 2562
 พิมพ์บัตรประจำตัวผู้เข้าแข่งขันระดับภาค     26 พฤศจิกายน 2562 เป็นต้นไป
 การแข่งขันระดับภาค ณ จังหวัดสมุทรปราการ      7 - 9 ธันวาคม 2562
 
---------------------------------------------------


 

เข้าสู่ระบบ

ระบบจัดการ

สถิติการลงทะเบียน

จำนวนโรงเรียน 36
จำนวนทีม 1,936
จำนวนนักเรียน 4,518
จำนวนครูผู้ฝึกสอน 2,957
จำนวนกรรมการ 1,117
ครู+นักเรียน 7,475
ครู+นักเรียน+กรรมการ 8,592
ประกาศผลแล้ว 205/231 (88.74%)

คู่มือการใช้งานระบบ

สถิติการเข้าชม

วันนี้ 12
เมื่อวาน 30
สัปดาห์นี้ 139
สัปดาห์ที่แล้ว 346
เดือนนี้ 421
เดือนที่แล้ว 1,200
ปีนี้ 15,545
ทั้งหมด 184,788