รายงานผู้ชนะเลิศระดับเหรียญทอง ตัวแทนเข้าแข่งขันระดับต่อไป

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสายปัญญารังสิต 1. เด็กหญิงอณัฐชา  เงางาม
 
1. นางดวงทิพย์  พุ่มเจริญ
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทพศิรินทร์คลองสิบสาม ปทุมธานี 1. นางสาวสีนวล  อัดดม
 
1. นางลมัย  แจ้งสว่าง
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสายปัญญารังสิต 1. เด็กหญิงวรรณพร   จินดาธนาคม
 
1. นางสาวเพียงหทัย  เผยศิริ
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสายปัญญารังสิต 1. นางสาวศศิพิมพ์   กาญจนภู
 
1. นางสาวจุฑามาศ  สุวรรณมณี
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันพินิจวรรณคดี ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ปทุมธานี 1. เด็กหญิงณัฏฐธิดา   ขวัญสุข
 
1. นางสาวกัลยา   วิทยาศิริกุล
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันพินิจวรรณคดี ม.4-ม.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนวมินทราชินูทิศสวนกุหลาบวิทยาลัย ปทุมธานี 1. นายณัฐพล   เล้าประเสริฐ
 
1. นางสาวนิภาพร   แก้วศรี
 
7 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ม.1-ม.3 98.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสายปัญญารังสิต 1. เด็กหญิงกานดารัตน์   สุขประสงค์
 
1. นางสาวสุณิสา   ศิรินวล
 
8 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนธัญรัตน์ 1. นางสาววราภรณ์  กุ่ยโห้
 
1. นางสาวชนาพร  คงชาติ
 
9 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทพศิรินทร์คลองสิบสาม ปทุมธานี 1. เด็กชายไตรรัตน์  กิจเจา
 
1. นางสาวเบญจมาภรณ์  แผ่นดินสวรรค์
 
10 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทพศิรินทร์คลองสิบสาม ปทุมธานี 1. นางสาววิภาดา   โพธิ์เอี่ยม
 
1. นางสาวณชนก  โพธิ์พินิจ
 
11 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๖ บท) ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนวมินทราชินูทิศสวนกุหลาบวิทยาลัย ปทุมธานี 1. เด็กหญิงอรรวินท์   โกสินทร์
2. เด็กหญิงเอกัตตา   หล่าอุดม
 
1. นางสาวกันต์กวี   แก้วประเสริฐทอง
2. นายชวัลกร  วิเศษสิงห์
 
12 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ โคลงสี่สุภาพ (๔ บท) ม.4-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนธัญบุรี 1. นางสาวจีรนันท์    จันทะโคตร
2. นางสาวเจนจิรา   บุญนา
 
1. นางสาวฉันทนา  บุญโสม
2. นางเย็นอุรา  ศรีจันทร์
 
13 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสายปัญญารังสิต 1. เด็กหญิงขวัญข้าว   แรงมาก
2. เด็กหญิงพิชชาภา   สืบฤกษ์
 
1. นางวัชรีภรณ์   กลมกล่อม
2. นางสาวพรสุดา   ฝากาฝืด
 
14 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ปทุมธานี 1. นายจิรวัฒน์   จันทร์เสน่ห์
 
1. นางสาวนุสรา   โหมดคำ
 
15 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนธัญบุรี 1. เด็กชายปิติกร  สุพล
 
1. นางปัญจพร  มีสมภพ
 
16 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนธัญบุรี 1. นายธนากร  ลิ้มเรืองอนันต์
 
1. นางสาวพาฝัน  แซ่ตั้ง
 
17 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสายปัญญารังสิต 1. เด็กชายกิตติศักดิ์  ศรีภิรมย์
2. เด็กหญิงกุลยา  สังขพิทักษ์
3. เด็กหญิงวิรัลยา  คงดั่น
 
1. นางสาวอรนิภา  หมื่นสายญาติ
2. นายประสพ  อ่อนดี
 
18 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสายปัญญารังสิต 1. นางสาวธิดารัตน์  สังข์ทอง
2. นายภัทรกร  แสวงศรี
3. นางสาววิมุตตา  วิทยาภัค
 
1. นางสาววงษ์ศิริ  ชินสุวรรณ
2. นายวิโรจน์  เลขานุภานนท์
 
19 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนธัญบุรี 1. เด็กหญิงนีรชา  ทองสุขใส
2. เด็กหญิงภัทรกร  พรรคพวก
3. เด็กหญิงเจวลิน  ป้อมลอย
 
1. นางสาวจิราวรรณ  ปะโนรัมย์
2. นางสาวชลธิชา  ช้างคำ
 
20 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.4-ม.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนธัญรัตน์ 1. นางสาวขนิษฐา  อาทิเวช
2. นางสาวนภัสสร  คงคา
3. นางสาวพิมพ์รติ  ลิมปนะวรรณ
 
1. นางสาวปิยพร  ต่ายตระกูล
2. นางสาววรุณยุภา  เลื่อนแก้ว
 
21 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสายปัญญารังสิต 1. เด็กหญิงณฐมน  บุญสัย
2. เด็กหญิงธานิยา  กิจวรเกียรติ
 
1. นางสาวกานต์ธีรา  คำโท
2. นางสาววริศรา  วัชรเวียงชัย
 
22 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสายปัญญารังสิต 1. นายธนบูรณ์  ชัยชนะพงศ์พันธ์
2. นางสาวสุธัญญา  ศรีสัจจัง
 
1. นางสาววริศรา  วัชรเวียงชัย
2. นางสาวกานต์ธีรา  คำโท
 
23 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสายปัญญารังสิต 1. เด็กชายพัทธดนย์  ธรรมสรางกูร
 
1. นายพิมพ์พันธุ์  หอมแก่นจัน
 
24 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองเสือวิทยาคม 1. นายกิตติพงศ์  จันทร์เสนา
 
1. นางกมลชนก  ฉันทพิริยกุล
 
25 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมัธยมนครรังสิต 1. เด็กหญิงเนตรทิพย์  นวนนิ่ม
2. เด็กหญิงเนาวรัตน์  ไพสารี
 
1. ว่าที่ร้อยตรีเจษฎาพงศ์  เพชรปานกัน
 
26 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสายปัญญารังสิต 1. นายสมปราชญ์  นนท์รักษานุกูล
 
1. นายไพรินทร์  ละครเขต
 
27 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนธัญรัตน์ 1. เด็กหญิงปณาลี  วุฒิอนันต์ชัย
 
1. นางสาวพชรภรณ์  เชียงสิน
 
28 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.4-ม.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนธัญบุรี 1. นางสาวศุภาวรรณ  หลิว
 
1. นางประภาพรรณ  ลีลาวัฒน์ศรีชัย
 
29 คณิตศาสตร์ การแข่งขันเวทคณิต ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดเขียนเขต 1. เด็กชายธนพล  ถมยาวิทย์
 
1. นายเกรียงศักดิ์  ศรีอินทร์
 
30 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนธัญรัตน์ 1. เด็กชายคิมหันต์   พุดซ้อน
2. เด็กชายณรงค์กรณ์  ขัตติยะบุตร
3. เด็กหญิงรติมาต  โฆษะพรหมกุล
 
1. นางสาวนราธิป  พรรณหาญ
2. นางสาวอริสรา  เหลืองทอง
 
31 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 91.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนธัญบุรี 1. นางสาวชัญญา  สุขุมเดชะ
2. นายธนธร  อรพันธุ์ทิพย์
3. นายธนันวิชญ์  ชื่นตะโก
 
1. นางสาวนริศรา  วรรณโกษิตย์
2. นางสาวอรรถกานท์  ทองแดงเจือ
 
32 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองเสือวิทยาคม 1. เด็กหญิงจันทรรัตน์  นาดวง
2. เด็กหญิงนันทิพร  จั่นแจ้ง
3. เด็กชายอภิเดช  เงินกระแชง
 
1. นางสาววาสิฏฐี  ต้นไทร
2. นายอังกฤษ  ไกรดัด
 
33 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองเสือวิทยาคม 1. นางสาวกิตติยาพร  สิทธิบุญ
2. นางสาวชลธิชา  ธาราทรัพย์
3. นางสาวพรสวรรค์  น้อยสว่าง
 
1. นางสาวปิยะธิดา  ช่ำชอง
2. นางสาวพิชานันท์  จักรแก้ว
 
34 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดเขียนเขต 1. เด็กหญิงญาณิสา   รัตพลที
2. นายธงไชย   อยู่เบิก
3. เด็กชายภพธรรม   ประทุมศรี
 
1. นางนีรดา  สินธ์สมุทร
2. นางสาวอาภาพร   กมล
 
35 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนวมินทราชินูทิศสวนกุหลาบวิทยาลัย ปทุมธานี 1. นางสาวปริชญา  ศิริพยัคฆ์
2. นางสาวสุณีพร   ฟักเขียว
3. นายโรจนัสถ์  วงค์ประจิต
 
1. นายวงศกร  เอกทัตร
2. นายสุทธิพงษ์   ปัญญาทอง
 
36 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนธัญบุรี 1. เด็กหญิงชนกวนันท์  สุขรมย์
2. เด็กหญิงนวพรรษ  อังกาทิพย์
3. เด็กหญิงปุณณภา  ศรีทับทิม
 
1. นางสาวนปภัช  สุขสุวรรณ
2. นางสาวสุขุมาภรณ์  เกษรจรุง
 
37 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนวมินทราชินูทิศสวนกุหลาบวิทยาลัย ปทุมธานี 1. นางสาวชลธิชา  บุญชัยศรี
2. นางสาวศุภจิรา   ใหม่ยะ
3. นางสาวอภิญญา  ภิญโญยิ่ง
 
1. นางสาวเบญจวรรณ   ลิ้มสืบพงษ์
2. นางสาวภัทรสุดา  หาดขุนทด
 
38 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนธัญรัตน์ 1. เด็กหญิงญาณิศา   เจษฎางกุล
2. เด็กหญิงมัชฌิมาย์   มังกรไพร
 
1. นางขวัญชีวิต  นุชบัว
2. นายผดุงศักดิ์  ระภานุสิทธิ์
 
39 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 87.23 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนธัญรัตน์ 1. นางสาวจิดาภา  จันทร์เหม
2. นางสาวสุธิชา  พากอง
 
1. นางสาวจริยา  ฐิติวิวัฒน์
2. นายนพดล  อารมณ์รัตน์
 
40 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนานสามมิติ (3D) ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนธัญบุรี 1. เด็กชายอนุชิต  ครุฑธา
2. เด็กชายโชคชัย  เมฆส่วน
 
1. นางสาวสิธาภรณ์  ปั่นพิมาย
2. นางสาวอมรรัตน์  บัวอิ่น
 
41 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนธัญบุรี 1. เด็กชายพรชัย  แจ้งจงดี
2. เด็กชายศุภวิชญ์  สมุยน้อย
 
1. นางสาวสิธาภรณ์  ปั่นพิมาย
2. นางสาวอมรรัตน์  บัวอิ่น
 
42 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอากาศยานบังคับด้วยวิทยุ ประเภทพิชิตเป้าหมาย ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนธัญบุรี 1. นายมณฑลทร  แถวรัมย์
2. นายรัชชานนท์  ลายเงิน
3. นายวิทยา  ฝ่ายบุตร
 
1. นายธิติพงษ์  โกสุม
2. นางสาวสุรีย์รัตน์  ชื่นอารมณ์
 
43 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 92.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสายปัญญารังสิต 1. เด็กหญิงญาดา  มนะเกษตรธาร​
2. เด็กหญิงดวงหทัย  ไชยปัญหา
3. เด็กหญิงต้นข้าว  วิสุตกุล
4. เด็กหญิงปิ่นปรากรม  สง่าเพ็ชร์
5. เด็กหญิงพรรณวษา  แสงฤทธิ์​
 
1. นางสาวสรารัตน์  บุญสาลี
2. นางสาวอัญพัชญ์  พรอดุลย์เกตน์
 
44 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนธัญรัตน์ 1. นางสาวชมพูนุท  ยอดระบำ
2. นางสาวพรทิพย์  รุกขเจริญ
3. นางสาวพรไพลิน   พันธ์มณี
4. นางสาวสิรินพร   วัฒนสมบัติ
5. นางสาวสุชัญญา  เมืองโคตร
 
1. นายปราโมช  พันธุเมฆินทร์
2. นางสาวสายสุนีย์  หนูแสง
 
45 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนธัญรัตน์ 1. เด็กชายกรภัทร  โทปุรินทร์
2. เด็กชายทินภัทร  รูปเอี่ยม
3. เด็กหญิงรุ่งทิวา  ปัญญาทิพย์
4. เด็กชายศักดิ์นฤน  ศรีใจนุวัฒน์
5. เด็กหญิงสรันยา  ผลปาน
 
1. นางน้ำทิพย์  ขาววิลาศ
2. นางสุพัตรา  ไพบูลย์
 
46 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 90.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนธัญรัตน์ 1. นางสาวจิตธนา  จงจิตต์
2. นางสาวชุติมาภรณ์  ชมมณฑา
3. นายธนวัฒน์  มะรังศรี
4. นางสาวรัตนากร  ชนนะมะ
5. นางสาววรรณพร  อยู่ผาสุข
 
1. นายพันธ์นุพงษ์  วงวาน
2. นางสาวจรรยา  หนูตอ
 
47 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 87.1 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดเขียนเขต 1. เด็กหญิงณัฐธิดา  กาญจนะ
2. เด็กหญิงบุญญานุช  วงศ์พุทธิพร
3. เด็กหญิงวรัญญา  วิชาสุ
4. เด็กหญิงศศิวิมล  หวลบุญตา
5. เด็กหญิงอารณีย์  โฉมสุข
 
1. นางสาวชมพูนุษ์  บุญทศ
2. นางสาวนุชจรินทร์  ยีรัมย์
 
48 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6 93.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนวมินทราชินูทิศสวนกุหลาบวิทยาลัย ปทุมธานี 1. นางสาวกฤติริน   แก้วจันทร์
2. นายบุณยกร   เทียนไชย
3. นายปวริศ   สมันเอี่ยม
4. นายวิกรม  ประสพพรพิพัฒ
5. นายอะฟีฟีย์   วงษ์ยิ้ม
 
1. นายอภิชาติ  อินกัน
2. นายวรเชษฐ์   วรรณสอน
 
49 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครคุณธรรม ม.1-ม.6 89.32 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนธัญรัตน์ 1. นายกมลชัย  ชัยชะนะ
2. นางสาวคณิศร  สีหมากสุข
3. นายณัฐดนัย  ไชยยนต์
4. นางสาวณิชา  กันฟัน
5. นายทวีสิน  สุคนธี
6. นายธนพล  อย่างสวย
7. นายธนากร  แก้วสีดา
8. นายธิวากร   เพ็งลุน
9. นายปัณณวัฒน์  กุลวงษ์
10. นายพิษณุ  หนูมี
11. นายภานุวัฒน์  ทิมอ่อน
12. นายยศนันท์  กันคำ
13. นางสาวรุ่งรัตน์  ยินบรรเลิง
14. นางสาววนิดา  บุญไวยวุฒิ
15. นายวรินทร  ศรีเข็ม
16. นายสุธี  แสงสว่าง
17. นางสาวสุวนันท์   แสงทิม
18. นายอภินันท์  ปัญญาคำ
19. นายอริย์ธัช  พันธุ์สระน้อย
20. นางสาวอารีรัตน์   ศรีสมุทร์
 
1. ว่าที่ร้อยตรีภัทรพล  สายแวว
2. นายอิทธิชัย  อุ่นอ่อน
3. นางสาวสุภัค  วงศ์ภักดี
4. นางสาวสุรีย์รัตน์  เถื่อนมูลละ
5. นายณษธัศ  ฐิติธนภูมิ
 
50 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครประวัติศาสตร์ ม.1-ม.6 87.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนวมินทราชินูทิศสวนกุหลาบวิทยาลัย ปทุมธานี 1. นายจีรภัทร   นิ่มศิริ
2. นายชยทัต  เหวชัยภูมิ
3. นายฌานวัตน์  สาตแฟง
4. นางสาวณัฏฐา  แก่นของ
5. นายณัฐพล   ทรัพย์พืช
6. นายณัฐวุฒิ   เสือแก้ว
7. นายธนวัฒน์  ศรีวิไล
8. นายธนวัฒน์  เผือกผ่องใส
9. นายธีรภัทร   หาทรัพย์
10. นายนันท์พงศ์   อารคร
11. นายพรหมมินทร์  สุขตระกูล
12. นายพัสกร   เขียววิลัย
13. นายภูมิพัฒน์  เอื้อบุญประดิษฐ์
14. นายศราวุฒิ   พันทานี
15. นายศิริโชค  เกิดสันเทียะ
16. นายศุภชัย  เนื่องหอม
17. นายสุธทวีร์   สุทธะโส
18. นายอนุวัฒน์  สมาน
19. นายอรรณพ  พันทานี
20. นายเต็มฟ้า   สุตพรม
 
1. นายนิพนธ์  อำพัฒน์
2. นางอารยา  พิสุทธิพงษ์
3. นายยศ  สายจันดา
4. นายไกรสิทธิ์   รัตนกันทา
5. นายอภิชาติ  อินกัน
 
51 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 91.1 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนวมินทราชินูทิศสวนกุหลาบวิทยาลัย ปทุมธานี 1. เด็กหญิงเกตุภิมล  สุวรรณสุข
 
1. นางพรพิมล   ือาจชอบการ
 
52 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศรังสิต 1. นางสาวณัฏฐภัทร  วังนาค
 
1. นายไตรรัตน์  นามสม
 
53 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 97.7 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนธัญบุรี 1. เด็กหญิงวิยะดา  กุลน้อย
2. เด็กชายเทวินทร์  สมวงศ์ษา
 
1. นางสาวเขมจิรา  ด่านขุนทด
2. นางสาวหนึ่งฤทัย  ศรีตังตา
 
54 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 94.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองเสือวิทยาคม 1. นางสาวสุภาวดี  เบี้ยทอง
2. นายเกียรติศักดิ์  บังเกิด
 
1. นางสาววิภาพร  เบี้ยมุกดา
2. นางแอนนารี  วชิรเขื่อนขันธ์
 
55 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.6 91.1 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสายปัญญารังสิต 1. นางสาวชลธิชา  ลาดำ
2. นางสาวฐานนันท์  เบ้าสิงสวย
3. เด็กหญิงฐิติรัตน์  ไวทยกุล
4. เด็กหญิงฐิติรัตน์  อินทนิล
5. เด็กหญิงธันยภรณ์  นัมคณิสรณ์
6. เด็กหญิงนิษฐา  เกษมสันติ
7. เด็กหญิงปริญยากรณ์  ภัณชิลา
8. เด็กหญิงปรียาภัทร  พาชัย
9. นางสาวสิปปาง  โพชาคม
10. เด็กหญิงอภิชา  รุจิราพงศ์
 
1. นางสาวอัญชลี  วิณวันก์
2. นางชนิชา  เฉิดจินดา
3. นางสาวชลนิชา  บุญเพ็ญ
 
56 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนวมินทราชินูทิศสวนกุหลาบวิทยาลัย ปทุมธานี 1. นางสาวกัญญารัตน์  กองมณีกิจ
2. นางสาวชญานิน  พลีใหญ่
3. นางสาวชาลิสา  ทองมีค่า
4. นางสาวญาณิศา  วัฒนสุข
5. เด็กหญิงณัฐสุรางค์   โตเเทนสมบัติ
6. นางสาวณิชาภัทร   ชมราศรี
7. เด็กหญิงนันท์นภัส   คุณสุวรรณ์
8. นางสาวภัททรัตน์   พูนพิพัฒน์
9. เด็กหญิงรุ่งนภา   พานารัตน์
10. นางสาวเมธาวดี  ศรีทอง
 
1. นายศรัทธา  เสาะเเสวง
2. นางสุกัญญา   วาจารัตน์
3. นางสาวอารีวัลย์  แพทย์เจริญ
 
57 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันคีตะมวยไทย ม.1-ม.6 86.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทพศิรินทร์คลองสิบสาม ปทุมธานี 1. นางสาวกฤตญาภรณ์  วระชินา
2. นางสาวจันทร์จิรา  สิงคะเวหน
3. เด็กหญิงชนกนันท์  พวงพุฒ
4. นายณัฐพงค์  เกตุสุวรรณ
5. เด็กหญิงธนัชชา  วงษ์พันธ์
6. นางสาวนพรัตน์  สุวรรณคำภู
7. นายอานนท์  คล้ายคลึง
 
1. นายนภัทร  แสงวารินทร์
2. นางวราภรณ์  บุญศรี
3. นางสาวพิชยา  ขันตีเรือง
 
58 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันทักษะพื้นฐานด้านกีฬา(มวยสากลสมัครเล่น) ม.1-ม.3 85.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนธัญรัตน์ 1. เด็กหญิงจิณห์จุฑา  ศกุนตนาค
2. เด็กหญิงจิดาภา  ศกุนตนาค
3. เด็กหญิงณภัทร  อุดมศรีพิบูลย์
4. เด็กหญิงปภัสรา  ยันระหา
5. เด็กหญิงปาณิสรา  คงพรม
6. เด็กหญิงปิยาพัชร  มะปะเข
7. เด็กหญิงพรสวรรค์  เกตชาด
8. เด็กหญิงสุพรรณษา  สามบุญ
9. เด็กชายเกรียงศักดิ์  สำเภาแก้ว
10. เด็กหญิงเบญจพร  อุบลเม้า
 
1. นายกิตติศักดิ์  แสงขาว
2. นายพิเชษฐ์  บุ้งทอง
3. นางอัจจิมา  เถาสุวรรณ์
 
59 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันทักษะพื้นฐานด้านกีฬา(มวยสากลสมัครเล่น) ม.4-ม.6 83.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนธัญรัตน์ 1. นางสาวบุญสิตา  เจริญสุข
2. นางสาวพรรณษา  โป๊ะแก้ว
3. นายพีรพัฒน์  ชมดวง
4. นายภูริวัตร  เถาสุวรรณ์
5. เด็กหญิงรัตนามณี  จำบ่าศรี
6. เด็กชายวุฒิพงษ์  ตุ่นคำ
7. นายศิรสิทธิ์  อุตธาพงษ์
8. นางสาวสุดารัตน์  สนธิชัย
9. นายสุทธิโชค  แจ้งจำรัส
10. เด็กหญิงอริสรา  วิเศษวงษา
 
1. นางสาวสุธารัตน์  หลงนาม
2. นายบัณฑูร  เครือวัลย์
3. นางสาวปารวี  สายแสง
 
60 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ปทุมธานี 1. เด็กหญิงปรียานุช   เนียมรัตน์
2. เด็กหญิงสุพรรษา   ฉิมพาลี
 
1. นายสกล   ชัยช่วย
2. นายณัฐพล   ปัถวัลย์
 
61 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนธัญบุรี 1. นายธนภัทร  ดวงสุริยเนตร
2. นางสาวมานิดา  แซ่ตั้ง
 
1. นางพันธุ์วดี  วิทวัสพันธุ์
 
62 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนธัญบุรี 1. เด็กหญิงศิริบุญ  สิทธิบูรณ์
 
1. นายสงกรานต์  เอี่ยมรอด
 
63 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนธัญรัตน์ 1. นายณัฐพนธ์  สดมณี
 
1. นางสาวปวริณทร์ญากร  สวงกุดเรือ
 
64 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนธัญรัตน์ 1. เด็กหญิงสุจิตรา  จีระสมบัติ
 
1. นายธนากร  กุลสิริธน
 
65 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนวมินทราชินูทิศสวนกุหลาบวิทยาลัย ปทุมธานี 1. นางสาวจารุวรรณ   ดาแหม็ง
 
1. นางสาวชรัญญา  คงนาลึก
 
66 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนวมินทราชินูทิศสวนกุหลาบวิทยาลัย ปทุมธานี 1. เด็กหญิงณภัทร   สนุ่นดี
 
1. นางสาวชรัญญา  คงนาลึก
 
67 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสายปัญญารังสิต 1. นางสาวอรชพร  พร้อมสัมพันธ์
 
1. นายธัชนนท์  น่าชม
 
68 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนธัญบุรี 1. เด็กหญิงกวิสรา  สมปรีดา
 
1. นายสงกรานต์  เอี่ยมรอด
 
69 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ปทุมธานี 1. นายธงชัย   ภู่ชัย
 
1. นายสุทธิชา   สุวรรณดี
 
70 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนธัญบุรี 1. เด็กหญิงณัฐนรี  ชื่นอารมณ์
2. เด็กหญิงศศินา  ตั้งสกุล
 
1. นางจันทร์ทิพย์  บุญไทย
 
71 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนธัญรัตน์ 1. นางสาววาริพินทุ์  เขตสมุทร
 
1. นายทรงพล  เมืองคำ
 
72 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองเสือวิทยาคม 1. นายประพนธ์  บัวตูม
 
1. นางสาวนฤมล  วงษ์ประดิษฐ์
 
73 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนธัญบุรี 1. เด็กชายวายุ  เหลืองอร่าม
2. เด็กชายสุเมธ  มีแก้ว
3. เด็กชายอภินันท์  ศรีคุณ
 
1. นายวศิน  ศุภนคร
2. นายสงกรานต์  เอี่ยมรอด
 
74 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองเสือวิทยาคม 1. นายชาคริต   ประทีปเมือง
2. นายณัฐชัย  แก้วอาจ
3. นางสาวเปมิกา  เหมือนอ้น
 
1. นางสาวนฤมล  วงษ์ประดิษฐ์
 
75 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมัธยมสังคีตวิทยา กรุงเทพมหานคร 1. เด็กหญิงชุติมา  แสงผึ้ง
2. เด็กชายนิธินันท์  สุขแจ่ม
3. เด็กหญิงพณิชศรา  เชาวลิต
4. เด็กชายพีรพัฒน์  สังข์นุช
5. เด็กหญิงลักขิกา  เกตุธนทรัพย์
 
1. นายประทาน  สระพลอย
2. นายวรชน  รัตนมาลี
 
76 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมัธยมสังคีตวิทยา กรุงเทพมหานคร 1. นายกฤษดา  ปางจุุติ
2. นายนัธทวัฒน์  ไทยสิทธิพงศ์
3. นางสาวบุญญิษา  ดงดี
4. นายรพีวิชญ์  ริดำรงศ์
5. นายเบญจมิณทร์  เหล่าตระกูลงาม
6. นางสาวเพชรลดา  แก้วสีเหลือง
 
1. นายธราพงศ์  พรหมแจ้ง
2. นายชญานิน  คำสองสี
3. นายประทาน  สระพลอย
 
77 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ม.1-ม.6 92.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนธัญรัตน์ 1. นางสาวกรชนก   วงษ์แก้ว
2. เด็กชายกฤษฎา  อุบลเม้า
3. นางสาวกัญญารัตน์   ภูมมา
4. นางสาวกิตติยา  นวลศิริ
5. นางสาวขวัญอนงค์   คุ้มสนิท
6. นางสาวจิตธนา  ดีสีแก้ว​
7. นางสาวจิราภา   ภู่ถนนนอก
8. นายจุฑาภัทร  บุญศรี
9. นางสาวจุฑารัตน์  ศรีปฐม
10. นางสาวชนันธร   ช่างแกหรา
11. นางสาวชาลิสา   บัวคลี่
12. นายชิษณุพงศ์  ทับใหญ่
13. นายณิชพน  จัตวัฒนกุล
14. นางสาวดวงกมล   บุญฤทธิ์
15. นางสาวทิพย์สุวรรณ์  สุเทวพร
16. นายธนภัทร  เต็งการณ์กิจ
17. นางสาวธาดารัตน์  แตงใหญ่
18. นางสาวนพรัตน์    ทัตบูรณะ
19. นางสาวนภัสนันท์  บุญประกอบ
20. นางสาวนัทธพร   กรีบุตร
21. เด็กหญิงบัณฑิตา   บุญกระเตื้อง
22. นางสาวบุญญขวัญ  คำใฮ
23. นางสาวปพิชญา  ขอสืบ
24. เด็กหญิงประดับดาว  ไวภูษา
25. นายปรัชญา  ชุ่มสนธิ์
26. นายปัญจพล  หนูเรียง
27. เด็กหญิงปิยะธิดา  พลอยพลาย
28. นายพรพิพัฒน์   เจือจันทร์
29. นางสาวภัทรสร  ภควัตวัฒนา
30. เด็กหญิงมัญฑิตา  บุญเพ็ง
31. นางสาววิมลมณี   วิเชียร
32. นายศุภณัฐ  พรอุไร
33. นายศุภมงคล  ใจเทียมศักดิ์
34. นายสหรัถ  เชยกลิ่น
35. เด็กหญิงสุทธิดา  แสงสว่างวัฒนะ
36. เด็กหญิงสุภาวิตา   แตงสุข
37. นางสาวอดิภา  โป๊ะแก้ว
38. นางสาวอมลวรรณ   บุญน้อม
39. นางสาวอรอุมา  รวยลาภ
40. นายเอกนรินทร์  ลายเงิน
 
1. นางสาวจุฑารัตน์  ดวงเทียน
2. นางสาววนิชญา  เครือแดง
3. นายโชคชัย  ไกรยศ
4. ว่าที่ร้อยตรีมติพัฒน์   เชิดสุข
5. นายธีรพงศ์  บุตรแก้ว
6. นางศศิพันธุ์  ทศราช
7. นางสาวกมลภา  ทองคำ
8. นายภานุพงศ์  ศรีเอี่ยม
 
78 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.1-ม.6 91.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนธัญบุรี 1. เด็กหญิงกชกร  ศรีเพ็ชร์
2. เด็กหญิงกนกวรรณ  โครตพันธ์
3. เด็กชายกิตติทัต  ขัตติยะ
4. นายกิตติศักดิ์  จอมมะเริง
5. นางสาวจิตรดา  มนนามอน
6. นางสาวจิระณันท์  เพ็งแจ่ม
7. เด็กหญิงจิรัชญา  พูลแย้ม
8. เด็กหญิงฉัตรชนก  สุขมอน
9. เด็กหญิงชลดา  แฝกสิน
10. นางสาวชิษณุภรณ์  เรืองแสน
11. เด็กหญิงชุติมา  มุ่งภู่กลาง
12. นายชโนดม  วงศ์บัวเจริญ
13. เด็กชายญูจิน  สุรขจร
14. นายธนกร  สังข์เงิน
15. นายธนพล  เดชนรสิงห์
16. นายธรณินทร์  เรือนงาม
17. นายธิติกร  ถิ่นจอมบดินทร์
18. เด็กหญิงนภัสวรรณ  ธานินทราวัฒน์
19. เด็กหญิงนาถนพิน  ธรรมพร
20. เด็กหญิงบัพติศมา  วรภูรีกุล
21. เด็กหญิงปนัดดา  ร้องหมอดี
22. เด็กชายพงศ์ปณต  เหล่าประเสริฐ
23. นายพงษ์พล  บุตรสีมาตย์
24. นางสาวพัชรี  แสนแก้ว
25. เด็กหญิงพิทยาภรณ์  ถีระวงษ์
26. นางสาวภัครดา  สุภาสูรย์
27. นางสาวมณชญา  โอภานนม์
28. เด็กหญิงมนัสพร  อรรถวิเชียร
29. เด็กหญิงมาริสา  สุณา
30. นางสาววรพรรณ  ทำสวน
31. เด็กชายวิทวุฒ  เขียวไสว
32. เด็กหญิงศรัณยา  ภูเด่น
33. เด็กหญิงสร้อยเพชร  แตงโสภา
34. นายสุทิน  เนียมนุ้ย
35. เด็กหญิงสุพรรษา  โพธิ์แสงดา
36. นายอดิเทพ  นาราพานิช
37. นายอธิราช  นาราพานิช
38. เด็กหญิงอรปรียา  สีด้วง
39. นางสาวอลิสา  เกตุสุวรรณ์
40. นายเดชชนะ  ถาปาด
 
1. นายเด็น  มีสมภพ
2. นางปัญจพร  มีสมภพ
3. นางสาวอิสรา  โรจนบุรานนท์
4. นายพงศกร  ซ่องสกุล
5. นายอานุภาพ  จันทรา
6. นายกิตติภพ  ปักเชิญเชื้อ
7. นายธนากร  สีด้วง
8. จ.ส.อ.ธีรวัฒน์  กล่ำอาจ
 
79 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทพศิรินทร์คลองสิบสาม ปทุมธานี 1. เด็กชายกิตติทัต  โคกสูง
 
1. นายไพรวัลย์  เจริญผล
 
80 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 91.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนธัญรัตน์ 1. นายพิสุทธิ์  สวนเรือง
 
1. นายธีรพงศ์  บุตรแก้ว
 
81 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนธัญรัตน์ 1. เด็กหญิงกุลภัสสร์   บุญศรี
 
1. นายธีรพงศ์  บุตรแก้ว
 
82 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 94.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ปทุมธานี 1. นางสาวสรินยา   แสงศรี
 
1. นายจิราวัฒนา   ศรีสว่าง
 
83 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศรังสิต 1. เด็กชายธัญเทพ  สืบสุข
 
1. นางสาวปัณณรัตน์  เพี้ยวสำอางค์
 
84 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาราม 1. นายกิตติธัชน์  ผ่อนตาม
 
1. นางสาวสุทธิดา  พุทธรักษา
 
85 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 92.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศรังสิต 1. เด็กหญิงมุทิตา  ถนอมกุลบุตร
 
1. นางสาวชาตบุศย์  เฉยเจริญ
 
86 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 93.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ปทุมธานี 1. นางสาวปาลิตา   อ่อนจันทร์
 
1. นายธงชนะ   หวานชิต
 
87 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 91.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนธัญบุรี 1. เด็กชายพงษปณต์  สิงหฬ
 
1. Mr.Signor Rinno  D. Montales
 
88 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสายปัญญารังสิต 1. นายณัฐนนท์  อ่ำพรม
 
1. นายธีรพล  สมจิตร
 
89 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศรังสิต 1. เด็กหญิงจิดาภา  ศรีเมฆ
 
1. นางสาวปัณณรัตน์  เพี้ยวสำอางค์
 
90 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสายปัญญารังสิต 1. นางสาวอชิรญา  ศรีโพธิ์
 
1. นายธีรพล  สมจิตร
 
91 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 84.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศรังสิต 1. เด็กชายธัญเทพ  สืบสุข
 
1. นางสาวปัณณรัตน์  เพี้ยวสำอางค์
 
92 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 92.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนธัญรัตน์ 1. นายชนินทร์  มีเฒ่า
 
1. ว่าที่ร้อยตรีมติพัฒน์  เชิดสุข
 
93 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศรังสิต 1. เด็กหญิงมุทิตา  ถนอมกุลบุตร
 
1. นางสาวชาตบุศย์  เฉยเจริญ
 
94 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 95.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเตรียมบัณฑิต 1. นางสาวธนันนท์ดา  คุ้มชนะ
 
1. นางสาวสุภรัตน์  สีมิงาม
 
95 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมัธยมสังคีตวิทยา กรุงเทพมหานคร 1. เด็กชายกชกร  จำเริญรักษ์
2. เด็กชายกรปัลลพ  ศรีทอง
3. เด็กหญิงกานต์พิชชา  ทองนุ่น
4. เด็กหญิงจิรัฎฐ์  พิทวัสภาคิน
5. เด็กหญิงณธิดา  จันทบุรี
6. เด็กชายณัทกฤช  อธิชัยธนกุล
7. เด็กชายธีรนัย  กำจัดภัย
8. เด็กชายนที  นักฟ้อน
9. เด็กชายรัฐภูมิ  ใจตรง
10. เด็กหญิงวณิชชา  อนุรักษ์
11. เด็กหญิงอนุธิดา  จันทบุตร
12. เด็กหญิงอริศรา  พรหมสูตร
 
1. นายศรัณยู  ปรีชา
2. นายวิเศษฐ์  สายดนตรี
3. นายศิวฤทธิ์  โอวาทกา
4. นายมนตรี  คูศรีสุวรรณ
 
96 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) ม.4-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมัธยมสังคีตวิทยา กรุงเทพมหานคร 1. นางสาวชนันท์ภรณ์  ตั้งจิตเจริญ
2. นายชวาลา  สุดาจันทร์
3. นายฐิติพงศ์  พลายเพชรน้อย
4. นางสาวนวพรรษ  เลิศศิริ
5. นายพงศกร  พงษ์พิทักษ์
6. นายพันธกานต์  สุทธิกุล
7. นายภัคพล  วิทยาภา
8. นายวงศธร  รอดสวัสดิ์
9. นายสมิทธ์  ชูกระโทก
10. นายสุพศิน  อินทรศร
 
1. นายวิเศษฐ์  สายดนตรี
2. นายศรัณยู  ปรีชา
3. นายสิรวิชญ์  มณีรัตน์
4. นายชญานิน  คำสองสี
 
97 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3 91.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมัธยมสังคีตวิทยา กรุงเทพมหานคร 1. เด็กชายกษิดิ์เดช  ดำพลงาม
 
1. นายปิติ  ขาวปลื้ม
 
98 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.4-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสายปัญญารังสิต 1. นายมงคล  ออกกิจวัตร์
 
1. นายเจษฎา  ออกกิจวัตร์
 
99 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3 93.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมัธยมสังคีตวิทยา กรุงเทพมหานคร 1. เด็กชายธนศักดิ์  สีหะวงศ์
 
1. นายปิติ  ขาวปลื้ม
 
100 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.4-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ปทุมธานี 1. นางสาวชลลดา   แก้วคำลา
 
1. นายสมบุญ   ทัพทอง
 
101 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมัธยมสังคีตวิทยา กรุงเทพมหานคร 1. เด็กชายพงศพัศ  พุฒผึ้ง
 
1. นายศักดิพจน์  วุฒิหทัยโชติ
 
102 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.4-ม.6 93.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมัธยมสังคีตวิทยา กรุงเทพมหานคร 1. นายศิริศักดิ์  เชยสกุล
 
1. นายศักดิพจน์  วุฒิหทัยโชติ
 
103 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3 93.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมัธยมสังคีตวิทยา กรุงเทพมหานคร 1. เด็กชายธนิชศร   สุขสุมิตร
 
1. นายศักดิพจน์  วุฒิหทัยโชติ
 
104 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมัธยมสังคีตวิทยา กรุงเทพมหานคร 1. นายเกียรติพงษ์  พุฒผึ้ง
 
1. นายศักดิพจน์  วุฒิหทัยโชติ
 
105 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3 81.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมัธยมสังคีตวิทยา กรุงเทพมหานคร 1. เด็กหญิงนิชญา  มีจันทร์
 
1. นายกณิฏฐภพ  หอยสังข์
 
106 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมัธยมสังคีตวิทยา กรุงเทพมหานคร 1. นายปิยะวัฒน์  ฟองน้อย
 
1. นายอนุกูล  แว่นประโคน
 
107 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศรังสิต 1. เด็กหญิงธมนวรรณ  พุชพงษ์
 
1. นายภัทรพล  ริจนา
 
108 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.4-ม.6 85.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนธัญบุรี 1. นายพงศ์พล  บุตรสีมาตย์
 
1. นายกิตติภพ  ปักเชิญเชื้อ
 
109 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3 81.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ปทุมธานี 1. เด็กชายอิศม์เดช   ทองคลี
 
1. นายสมบุญ   ทัพทอง
 
110 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.4-ม.6 86.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ปทุมธานี 1. นางสาวไอริณ   พงเกตุกรณ์
 
1. นางสาวโสภิตา   รัตนพันธ์
 
111 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.1-ม.3 86.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดเขียนเขต 1. เด็กชายเจษฎา  วัชรสุวรรณเสรี
 
1. นายพงษ์เทพ  ตามเมืองปัก
 
112 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.4-ม.6 85.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนธัญบุรี 1. นางสาวรินรดา   คุชิตา
 
1. นายกิตติภพ  ปักเชิญเชื้อ
 
113 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 92.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ปทุมธานี 1. เด็กชายอัครเดช   พูนพิมาย
 
1. นายสมบุญ   ทัพทอง
 
114 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.4-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมัธยมสังคีตวิทยา กรุงเทพมหานคร 1. นายฑีฆายุ  แป้นอ่ำ
 
1. นางสาวเบญจลักษณ์  เป้าทอง
 
115 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนธัญรัตน์ 1. เด็กหญิงศรัณยา  ขันตีสา
 
1. นางศศิพันธุ์  ทศราช
 
116 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.4-ม.6 85.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมัธยมสังคีตวิทยา กรุงเทพมหานคร 1. นายศิวกร  มานุมูลัด
 
1. นายธนรัฐ  อยู่สุขเจริญ
 
117 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงเครื่องสายวงเล็กผสมขิม ม.1-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนธัญรัตน์ 1. เด็กหญิงกชกร  แตงนุ้ย
2. นายกิตติธัช  เปี่ยมใจชื่น
3. นายจุฑาภัทร  บุญศรี
4. นางสาวจุฑารัตน์  ศรีปฐม
5. เด็กหญิงชยาพร  เขตอนันต์
6. นายชิษณุพงศ์  ทับใหญ่
7. เด็กหญิงพิชญ์นรี  วงศ์ยานนท์
8. นายรัญวรัชญ์  สุขสวัสดิ์นำโชค
 
1. นางศศิพันธุ์  ทศราช
2. นายยุทธภูมิ  เหล็กกล้า
3. นางสาวกมลภา  ทองคำ
 
118 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสมเครื่องสายเครื่องเดี่ยว ม.1-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนธัญรัตน์ 1. เด็กหญิงกชกร  แตงนุ้ย
2. นายกิตติธัช  เปี่ยมใจชื่น
3. เด็กชายก้องภพ  วิเชียร
4. เด็กหญิงจันทร์ฉาย  ทรัพย์สวัสดิ์
5. นายจุฑาภัทร  บุญศรี
6. เด็กหญิงชัญญานุช  มะณู
7. นายชิษณุพงศ์  ทับใหญ่
8. เด็กชายธนกฤษ  อ้อยงาม
9. นายนาคิน  ดาวันนา
10. นายปัญจพล  หนูเรียง
11. เด็กหญิงพิชญ์นรี  วงศ์ยานนท์
12. นายรัญวรัชญ์  สุขสวัสดิ์นำโชค
13. นางสาวสุนิสา  จันทร์เมือง
14. เด็กชายสุรชัย  มีผล
15. เด็กชายโฆษิต  โลหะการก
 
1. นางศศิพันธุ์  ทศราช
2. นางสาวกมลภา  ทองคำ
3. นายอนันต์  ก่ำแพ
4. นายยุทธภูมิ  เหล็กกล้า
 
119 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมัธยมสังคีตวิทยา กรุงเทพมหานคร 1. เด็กชายกษิดิ์เดช   ดำพลงาม
2. นายจารุภูมิ  คำรพภูมิชัย
3. นายณัฐพงศ์   จันทิมา
4. นายณัฐวุฒิ   ประสมสี
5. เด็กชายธนศักดิ์   สีหะวงค์
6. เด็กชายธนิชศร   สุขสุมิตร
7. นายธีรภัทร   สังข์อ่ำ
8. เด็กชายพงศพัศ  พุฒผึ้ง
9. นายวีรภัทร   หอมสนั่น
10. นายศิริศักดิ์  เชยสกุล
11. เด็กชายศิลปะ  ประคำทอง
12. นายศิวกร   มานุมูลัด
 
1. นายศักดิพจน์  วุฒิหทัยโชติ
2. นายธนรัฐ  อยู่สุขเจริญ
3. นายขจรศิษฎ์  ชุมพร
4. นางสาวเบญจลักษณ์  เป้าทอง
 
120 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงอังกะลุง ม.1-ม.6 92.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมัธยมสังคีตวิทยา กรุงเทพมหานคร 1. นางสาวกุลปริยา   อยู่วิจิตร
2. นางสาวชนาพร   เขียวอ่อน
3. นางสาวชนิสภรณ์   ประสาทเขตการ
4. เด็กหญิงญาณิตา   รัชตสวรรค์
5. นายฑีฆายุ   แป้นอ่ำ
6. นายณัฐวุฒิ   ประสมสี
7. นายธนดล    พรมมี
8. นายธีรภัทร   สังข์อ่ำ
9. เด็กชายพงศพัศ    พุฒผึ้ง
10. นางสาวพรพรรณ   อินทรชิต
11. นางสาวภัคจิรา   ภรณ์ธนกุล
12. นางสาววรัญญา   เกตุชนก
13. เด็กหญิงวาสนา   บุสดีเวียง
14. นายวีรภัทร   หอมสนั่น
15. นางสาวศิริภัสสร   พงษ์สา
16. เด็กชายศิลปะ    ประคำทอง
17. นายศุภวิชญ์   พิษาภาพ
18. นางสาวสมฤทัย   สว่างเรืองฤทธิ์
19. นางสาวสิริรัตน์    จิตรจารุ
20. นางสาวเดียร์น่า    ออกัสติน
 
1. นายขจรศิษฏ์  ชุมพร
2. นายธนรัฐ  อยู่สุขเจริญ
3. นายอภิวิชญ์   เผ่าฟู
 
121 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 92.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนธัญบุรี 1. เด็กชายจิรกิตติ์  เกษมทรัพย์สกุล
2. เด็กชายชาคริต  เทพประสิทธิ์
3. เด็กหญิงฐิติภา  เหมือนมาตย์
4. เด็กชายณัฐวุธ  โพพล
5. เด็กหญิงณิชาภัทร  ทองไชย
6. เด็กชายธนพล  ชมภูพาน
7. เด็กหญิงภัทริยา  สุประการ
8. เด็กชายภูภนาท  ศิริมงคล
9. เด็กหญิงมณฑา  พรหมเนาว์
10. เด็กหญิงเกศทิพย์  สุขไพศาล
 
1. นายรัชชานนทิ์  พิพิธธนพงษ์
2. นายพงศกร  ซ่องสกุล
3. นางกชนิกา  พลจันทึก
 
122 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6 94.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ปทุมธานี 1. นายกิตติชัย   ชมพู
2. นางสาวกุลธิดา   ผมทอง
3. นายขจิตพัฒน์   แสนโพธิ์
4. นายจิตรทวัส   ยุวงษ์สระน้อย
5. นายจีรภัทธ  วงศ์ณรัตน์
6. นางสาวนภามาศ   เพชรนก
7. นางสาวนาเดีย   ปิ่นสุวรรณสกุล
8. นายวิชยุตม์   ทองคลี
9. นางสาวสุภาวดี   กันตะบุตร
10. นางสาวโอลิเวีย   ทับทิม
 
1. นายภาคภูมิ   ร่มพยอม
2. นางสาวธิดาพร   เล็กสกุล
3. นางสาวกิตติมา   เวียงวัง
 
123 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนวมินทราชินูทิศสวนกุหลาบวิทยาลัย ปทุมธานี 1. เด็กหญิงจีราภรณ์   สุริวรรโณ
2. เด็กหญิงชนากาญจน์   ใจภูมิ
3. เด็กหญิงณัฐกาญจน์   จันทะพันธ์
4. เด็กหญิงณัฐธิดา   เครื่องสาย
5. เด็กหญิงปรียาภรณ์   ลมูลศิลป์
6. เด็กหญิงมลชนก   อิ่มอารมณ์
7. เด็กหญิงศิริวรรณา  วรบุตร
8. เด็กหญิงศุภาพิชย์   โยธาแก้ว
9. เด็กหญิงสุภิญญา   อินทะวงษ์
10. เด็กหญิงอิสริยา   จงจิต
 
1. นางสาววรัญญา  พันธ์แก้ว
2. นางสาวขวัญฤดี   เพชรศรี
 
124 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.4-ม.6 88.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมัธยมสังคีตวิทยา กรุงเทพมหานคร 1. นางสาวกมลรัตน์  ใจช่วง
2. นางสาวณัฏธิดา  ยาคำ
3. นายธีรภาดา  ธรรมบำรุง
4. นางสาวพรปวีณ์  บุญยงค์
5. นางสาวพรพรหม  เพชรณีโภคิณ
6. นายพีรภาส  รอดไพ
 
1. นางสาวบุษยพรรณ  รัตนสีหา
 
125 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 94.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนธัญบุรี 1. เด็กหญิงฐิติพร  เหมือนมาตย์
2. เด็กหญิงฐิติภา  เหมือนมาตย์
3. เด็กหญิงธัญญาลักษ์  บุญยงค์
4. เด็กหญิงบุญฑริก  ถนอมจิตร์
5. เด็กหญิงประกายดาว  โนภา
6. เด็กหญิงปรายฝน  ปิ่นแก้ว
7. เด็กหญิงพรทิพย์  บีกขุนทด
8. เด็กหญิงเกศทิพย์  สุขไพศาล
 
1. นายรัชชานนทิ์  พิพิธธนพงษ์
2. นายพงศกร  ซ่องสกุล
3. นางกชนิกา  พลจันทึก
 
126 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนธัญรัตน์ 1. นางสาวจุฬารัตน์   แก้วนามวงษ์
2. นางสาวนาตารี   กลางประพันธ์
3. นางสาวบุศรินทร์   ใจเทียมศักดิ์
4. นางสาวปทิตตา   ไวยฤทธิ์
5. นางสาวประสิตา  วังมะนาว
6. นางสาวพชรวรรณ   กองสุผล
7. นางสาววิมพ์วิภา  ไทยสวัสดิ์
8. นางสาวสุจิตรา  พุ่มประสพ
 
1. นางสาวจุฑารัตน์  ดวงเทียน
2. นางสาววนิชญา  เครือแดง
3. นายภานุพงศ์  ศรีเอี่ยม
4. นางสาวกังสดาล  ยลธรรธรรม
 
127 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 85.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองเสือวิทยาคม 1. เด็กหญิงคีตกาน   รัตนพันธ์
2. เด็กหญิงจริยา  น้อยอนุสนธิกุล
3. เด็กหญิงจารุมา   อ่อนศรีชัย
4. เด็กหญิงดารากาญจน์   ดุลบดี
5. เด็กชายธนภัทร  เตยอ่อน
6. เด็กหญิงธนวดี   ทรัพย์บุญโต
7. เด็กหญิงธิญาดา   ทะสวัสดิ์
8. เด็กชายธิบดี   ขำวิลัย
9. เด็กหญิงนฤชา  นันทพฤกษา
10. เด็กหญิงปิยดา   คำยนต์
11. เด็กหญิงภัทรธิดา   รัตนสุข
12. เด็กหญิงวัลวลี   แสงเทศ
13. เด็กชายศุกลักษณ์  ศรีเอม
14. เด็กหญิงหทัยชนก   พ่วงคล้าย
 
1. นายเดชทฤทธิ์  แก้วพวง
2. นางปานตา  คงเจริญ
3. นางสาวภัสสร  โพธิ์นา
 
128 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6 87.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมัธยมสังคีตวิทยา กรุงเทพมหานคร 1. นายธนบดี  ยลระบิล
2. นายนัฏฐวัฒน์  ภูชำนิ
3. นายภูมิพัฒน์  ยินดีวงษ์
4. นายสุทธิพงษ์  เอกคณาสิงห์
5. นายไพศาล  ศรศักดิ์
 
1. นายภูก้องพบ  อุ่นที
2. นายต่อศักดิ์  กฤษดาโอภาศ
 
129 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.1-ม.3 93.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนธัญบุรี 1. เด็กชายสิรภพ  จิระกาล
 
1. นายจีระศักดิ์   ศรีจันทร์แก้ว
 
130 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.4-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสายปัญญารังสิต 1. นางสาวชนิกา  พลพิพัฒน์
 
1. นายกรกุลผลทอง  นามปักใต้
 
131 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 96.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนประชาธิปัตย์วิทยาคาร 1. เด็กหญิงศุภานันท์  พันธุ์รัมย์
 
1. นางสาวปัทมา   หอมจันทร์
 
132 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6 95.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนธัญบุรี 1. นางสาวอาภานุช   รมณีปูชนียะ
 
1. Mr.Signor Rinno  Danao Montales
 
133 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนธัญบุรี 1. เด็กหญิงกัญญาณัฐ   อินทรประสิทธิ์
2. เด็กชายชิษณุพงศ์   นภาเพชรรัตน์
3. เด็กหญิงณัณท์ณภัส  แก้วสว่าง
4. เด็กชายศุภกร  สุทโท
5. เด็กชายเตชิต  เขมิกกานนท์
 
1. Mr.Andrew   Thony Miralles
2. นางรุ่งนภา   โชติกรณ์
 
134 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนธัญบุรี 1. นายกฤดิ์ทรัพย์   สิริปัญจนนท์
2. นางสาวกษิรา  ฤกษ์ชัยดี
3. นายฉัตรดนัย   อินทรประสิทธิ์
4. นางสาวชญานิน   คิม
5. นางสาวภัทราพร   หลักคำ
 
1. นายจีระศักดิ์   ศรีจันทร์แก้ว
2. Mr.Andrew   Thony Miralles
 
135 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองเสือวิทยาคม 1. เด็กหญิงปลายฟ้า  -
2. เด็กหญิงอรกมล  เสริฐวาสนา
 
1. นางสาวพิมพ์ลภัส  ต้นจาน
2. นางสาวรัชชุดา  โภคาพานิชย์
 
136 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.4-ม.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองเสือวิทยาคม 1. นางสาวสุนิสา  สนเส็ม
 
1. นางสาวณัฐวรรณ  โสภากุน
 
137 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาจีน ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสายปัญญารังสิต 1. เด็กหญิงปรวีร์  เมืองราช
2. เด็กหญิงศุภิสรา  เขียนลิขิต
 
1. นางวิมลวรรณ  แก้ววิลัย
2. MissJianting  Li
 
138 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาจีน ม.4-ม.6 91.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนธัญบุรี 1. นางสาวศศินา  มหาโคตร
2. นางสาวสุรนิชญ์  ภิรมย์ทอง
 
1. นางสาวสมัญญา  ศรีมาตร
2. นางสาวจุไรภรณ์  พงษ์ศรีสันติ
 
139 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3 81.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสายปัญญารังสิต 1. เด็กหญิงภัทรภรณ์  หาญเกียรติกล้า
2. เด็กหญิงศศิธร  เกลา
 
1. นางสาวจันจิรา  จันทา
2. นายศรายุทธ  โพธิ์ทอง
 
140 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 94.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสายปัญญารังสิต 1. นายธนพล  ทองอินทร์
2. นายอันวาร์  ยะโกะ
 
1. นายสิทธิโชค  สูงเลิศส่งฟ้า
2. นายไวกูณฐ์  มาลัย
 
141 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาเกาหลี ม.4-ม.6 90.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ปทุมธานี 1. นางสาวธัญญภรณ์   มังษะชาติ
2. นางสาวมัณฑนีย์   ฤทธิ์บุรี
 
1. นางสาวอิสราภรณ์   ปินตา
2. MissJung   Nuri
 
142 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนธัญบุรี 1. นางสาวณัฐพร  ทองม่วง
2. นายมงคล   หงษ์ทอง
 
1. นางบังอร  ปัสมะริสสา
2. นายธนพงศ์  ปิ่นอินทร์
 
143 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพภาษาจีน ม.4-ม.6 85.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนธัญบุรี 1. นางสาวณัฐมล  ประทุมศิริ
2. นางสาวสกุลรัตน์  คามวาสี
 
1. นางสาวจุไรภรณ์  พงษ์ศรีสันติ
2. นางสาวขวัญหทัย  ฟูเตฟ
 
144 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 90.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสายปัญญารังสิต 1. นางสาวกชกรณ์  สมบุรณ์
2. นางสาวกัลยกร  ชมจันทร์
 
1. นางสาวจันจิรา  จันทา
2. นายสิทธิโชค  สูงเลิศส่งฟ้า
 
145 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพภาษาเกาหลี ม.4-ม.6 84.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ปทุมธานี 1. นางสาวจิติมา   มาสม
2. นางสาวรัชฎาภรณ์   ใจเย็น
 
1. นางสาวอิสราภรณ์   ปินตา
2. MissJung   Nuri
 
146 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6 82.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนธัญบุรี 1. นางสาวบุษรา  กันเจียก
2. นางสาวเสาวลักษณ์  เกตุแก้ว
 
1. นายธนพงศ์  ปิ่นอินทร์
2. นางบังอร  ปัสมะริสสา
 
147 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาจีน ม.4-ม.6 92.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสายปัญญารังสิต 1. นายพรตพิศานต์  ขุนทิพย์
2. นายพลกฤช  พิมเสน
3. นางสาวพุฒธิตา  รัตนะ
4. นางสาวภัทรินทร์  สร้อยกลิ่น
5. นางสาววริสรา  วะมะพุททา
 
1. นางสาวธันยพร  เทพวงศ์
2. MissJianting  Li
 
148 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 90.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนธัญรัตน์ 1. นางสาวกัญญาภรณ์  จั่นเพ็ชร์
2. นายนริศวร์  บึงราษฎร์
3. นายสันติราษฎร์   ไพโรจน์
4. นางสาวสุชัญญา  ด่านจิระมนตรี
5. นางสาวเพียงขวัญ  ขำแจ้ง
 
1. นางสาวพรพิมล  อ่อนศรี
 
149 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนธัญบุรี 1. นางสาวกัญญาวีร์  คล้ายแสง
2. นางสาวจิราพร  บุตรสาสินธ์
3. นางสาวอริศา  คงทรัพย์
4. นางสาวอินทิชา  อินทโชติ
5. นายเกื้อกูล  ฟูฝั้น
 
1. นายธนพงศ์  ปิ่นอินทร์
2. นางบังอร  ปัสมะริสสา
 
150 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาเกาหลี ม.4-ม.6 94.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนวมินทราชินูทิศสวนกุหลาบวิทยาลัย ปทุมธานี 1. นายปวเรศ  พงษ์พานิช
2. นางสาวพรรณิการ์   เตยา
3. นายสหพรหม  อรรถสิงห์
4. นางสาวสิรินลักษณ์   เมืองโคตร
5. นางสาวอโนทัย  พรงาม
 
1. นางสาวปัณณพร  ดิษฐยะนันท์
 
151 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเขียนเรียงความภาษาจีน ม.4-ม.6 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนธัญบุรี 1. นางสาวผไทมาศ  โชคกิจ
 
1. นางสาวJian  Hongli
 
152 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเขียนภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนธัญรัตน์ 1. นางสาวปทิตตา  น้อยสุทธิ์
 
1. นางสาวพรพิมล  อ่อนศรี
 
153 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเขียนภาษาเกาหลี ม.4-ม.6 81.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ปทุมธานี 1. นางสาวณัฐกานต์   พันมา
 
1. นางสาวอิสราภรณ์   ปินตา
 
154 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทพศิรินทร์คลองสิบสาม ปทุมธานี 1. เด็กชายณัฐกานต์  เขียวมณี
2. เด็กชายณัฐชัย  จัตุรัส
3. เด็กชายธนวัฒน์  ธารประกายแก้ว
4. เด็กชายพงศ์รพี  ตั้งกิจวิบูลกุล
5. เด็กชายสหภาพ  เทียมธรรม
6. เด็กชายสุวรรณภูมิ  เจียมสง่า
7. เด็กชายอชิรวัฒน์  จงเลิศทวี
8. เด็กชายอำพล  สาดา
 
1. นายวิบูลย์  เที่ยงธรรม
2. นายปราโมช  สีหรักษ์
 
155 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนวมินทราชินูทิศสวนกุหลาบวิทยาลัย ปทุมธานี 1. นางสาวกรชวัล  พวกรุ่งเรือง
2. นางสาวกัลย์สุดา   เอมสมุทร
3. นางสาวกุลธิดา  บ้าเหร็ม
4. นางสาวจันทร์นวล   คำแก้ว
5. นายนักรบ  สะมะแอ
6. นางสาวพัชญา  โอษฐน้อย
7. นายภูมิรัช   ศรีเตว็ด
8. นางสาวสิตางศ์   สมวัน
9. นางสาวสุวนันท์   วิริวัฒน์
10. นายอิทธิพล  บัวประพันธุ์
 
1. นายณัฐพล   อินทร์กลัด
2. นางสาวภัทรสุดา   หาดขุนทด
3. นางสาวพรพิมล   อาจชอบการ
 
156 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนธัญรัตน์ 1. เด็กชายกิตตินันท์  พูนดี
2. เด็กหญิงธัญนันท์  โพธี
3. เด็กหญิงนลินญา  สุริยะวงศ์
4. เด็กหญิงพลอยพรรณ  เสืออิ่ม
5. เด็กหญิงสิรินทร์พร  องค์ประเสริฐ
 
1. นางสาวจันทร์จิรา  ยอดศรี
2. นางสาวอัมพริกา  บุญขวาง
 
157 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.4-ม.6 87.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนวมินทราชินูทิศสวนกุหลาบวิทยาลัย ปทุมธานี 1. นางสาวขนิษฐา  นามวงษ์
2. นางสาวณัฐภัชสร  แท่นทองธนวัฒน์
3. นางสาวศศิ  ประสงค์เงิน
4. นางสาวอาธิตา  โคตรจันทร์
5. นางสาวอุมาพร  กลั่นใสสุข
 
1. นางสาวรุ่งทิวา  บูรณ์เจริญ
2. นางสาวสุพัตรา  เกตุสุข
 
158 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนวมินทราชินูทิศสวนกุหลาบวิทยาลัย ปทุมธานี 1. เด็กหญิงกานดา  บัวประเสริฐ
2. เด็กชายกิตติธร   กาสังข์
3. เด็กหญิงณิชาพัชร์   ทองอ่อน
 
1. นางสาวพิมวดี  สมสุวรรณ์
2. นางสาวรัตนา  สืบสาย
 
159 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนวมินทราชินูทิศสวนกุหลาบวิทยาลัย ปทุมธานี 1. นางสาวชญาภรณ์   ล้างภัย
2. นางสาวณัฐกานต์   โพธิ์ทองมา
3. นางสาววรินทร   พรพุทธิชัย
 
1. นางสาวพิมวดี  สมสุวรรณ์
2. นางสาวรัตนา  สืบสาย
 
160 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 94.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสายปัญญารังสิต 1. เด็กหญิงกัญญาณัฐ   ทับทิมศรี
2. เด็กหญิงปาริณ  ทิพวรรณ
3. เด็กหญิงเสาวรัตน์  ป้อมทอง
 
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงธิดารัตน์  บุญล้อม
2. นางสาวกรุณา  รามัญจิต
 
161 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.4-ม.6 96.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสายปัญญารังสิต 1. นางสาวนิรามัย   ใจเฝือ
2. นายพาทิศ   ยิ้มไทร
3. นางสาววันวิสา   มณีรัตน์
 
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงธิดารัตน์  บุญล้อม
2. นางสาววิไลวรรณ  ไชยสงคราม
 
162 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Web Applications ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศรังสิต 1. นายปัญจวิษณุ์   เทียนสุรชัยศรี
2. นายพลพัต   อิทธิรัชพงศ์
 
1. นายหัสดินทร์  ภูครองทอง
 
163 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ปทุมธานี 1. นายนภสินธุ์   ต่อศิริสกุลวงศ์
2. นายอนุพงศ์  กิ่งคำ
 
1. นายเกริกชัย   มาสม
2. นางสาวเบญจมาศ   ชูศรี
 
164 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาราม 1. เด็กชายกำชัย  ศรีชัยราษฎร์
2. เด็กชายณัชภัทร  เรืองสง่า
3. เด็กชายอรรถพล  ปั้นพิศ
 
1. นางสาวอภิญญา  ไทยลาว
2. นางสาวประภัสสร  มาลัย
 
165 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ปทุมธานี 1. นางสาวฐิติมา   สายยา
2. นางสาวธีราภรณ์   แก้วชฎา
3. นายรัชชานนท์   ปุริเส
 
1. นายเกริกชัย   มาสม
2. นางสาวรัตติยา   พุ่มพวง
 
166 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 94.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองเสือวิทยาคม 1. นางสาวพินทุสร  เรืองฤทธิ์
2. นายเดชาชัย  สำราญราษฎร์
 
1. นายพิทักษ์ชัย  มาดาโต
2. นายสันติ   คำสอน
 
167 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนเรื่องสั้น (Comic Strip) ม.1-ม.3 96.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนธัญบุรี 1. เด็กหญิงบุณยาพร   กุลหิรัญสวัสดิ์
2. เด็กหญิงพรนิภา   สุทธิธรรม
 
1. นางสาวนันทวรรณ  สุขหน้าไม้
2. นางสาวพลอยไพลิน   คำไทย
 
168 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสายปัญญารังสิต 1. เด็กหญิงกันตภรณ์  พิชิตไตรพงศ์
2. เด็กหญิงอัญชสา  หรดี
 
1. นายนครินทร์  ซื่อสัตย์
2. นางสาวปาณิสรา  สิงหพงษ์
 
169 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนธัญรัตน์ 1. เด็กหญิงรัญชิดา   พงษ์เภา
2. เด็กชายวรัธนนท์   พวกไทสง
 
1. นางสาวผ่องศรี   สามศรีทอง
2. นางสาววิลัยพร  วงศ์เชียงเพ็ง
 
170 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 94.7 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนธัญรัตน์ 1. นางสาววรวรรณ   จันทร์เทาว์
2. นางสาวสวนิยา   สุขศาสตร์
 
1. นางสาวผ่องศรี   สามศรีทอง
2. นางสาวจตุพร  จันทร์เรืองศรี
 
171 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนธัญบุรี 1. เด็กชายณฐพัฒน์  พุทธรุณ
2. เด็กชายราชพฤกษ์   ศรีพระพุทธ
 
1. นางสาวนวรัตน์  รอดแก้ว
2. นายอนันต์  ธำรงค์เกียรติ
 
172 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 91.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนธัญรัตน์ 1. นายกิตติธัช   ทองสุข
2. นางสาววสุมดี  ช่างสากล
 
1. นายสมควร  เเสงพินิจ
2. นายเชาวลักษณ์   ชาวงษ์
 
173 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Motion Infographic ม.4-ม.6 91.7 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนธัญรัตน์ 1. นางสาวนฤมล  ทองเชื้อ
2. นางสาวพรทิพย์   ภักดีวิวัฒนกุล
 
1. นายฐาปนพงศ์   สิงจานุสงค์
2. นายสมควร  เเสงพินิจ
 
174 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนธัญรัตน์ 1. เด็กหญิงกุ๋ยหลิน   เเซ่ฮ้อ
2. เด็กหญิงดาริน   พูลสงวน
 
1. นางสาวอนัญญา  เทศทอง
2. นางสาวกรรณิการ์  ปัญญาดี
 
175 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนวมินทราชินูทิศสวนกุหลาบวิทยาลัย ปทุมธานี 1. เด็กหญิงกรกมล  บัวเผื่อน
2. เด็กชายเกียรติกำจร  จันทร์ประโคน
 
1. นางณัชชา  บุญประไพ
2. นางวิชยาภรณ์  ระจิตร
 
176 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนวมินทราชินูทิศสวนกุหลาบวิทยาลัย ปทุมธานี 1. เด็กชายกานต์  คุณพาที
2. เด็กชายมาวิน  เขื่อนเเก้ว
3. เด็กชายสมภาคภูมิ  ไกรษร
 
1. นายนวรัฐ  ทิพย์เเสง
2. นายอุดม  ประเดิมรัตนกุล
 
177 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสายปัญญารังสิต 1. นายชิษณุพงศ์  เจตน์อัศวภิรมย์
2. นายณธรกริช  ทองธรรมชาติ
3. นายณภัทร  สัมมาทัต
 
1. นางสาวยุพาภรณ์  ลิ้มสงวน
2. นายประสพ  อ่อนดี
 
178 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนธัญบุรี 1. นายปราโมทย์  อบอุ่น
2. นายวัฒนชัย  บุญศักดิ์ศรี
3. นายอิทธิกร  มงคลรัตน์
 
1. นายอนุรักษ์  เตชะเถลิงผล
2. นางณัชญ์สรัล  ณัฐนันท์ธร
 
179 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนธัญบุรี 1. นางสาวณัฐภัทร   กลสัตยสมิต
2. นายธิติกร   เอกพจน์
3. นางสาวศุภิสรา   ไชยวังราช
 
1. นางณัชญ์สรัล   ณัฐนันท์ธร
2. นางสาวนวรัตน์   รอดแก้ว
 
180 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับสูง ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนธัญบุรี 1. เด็กชายภาคิน   พฤกษ์วังขาว
2. เด็กชายวิษุวัต   ศรีสมเคราะห์
3. เด็กชายสุเทพ   มีแก้ว
 
1. นางณัชญ์สรัล   ณัฐนันท์ธร
2. นางสาวนันทวรรณ  สุขหน้าไม้
 
181 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับสูง ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนวมินทราชินูทิศสวนกุหลาบวิทยาลัย ปทุมธานี 1. นายชุติพันธ์  เขินไพร
2. นายปุณยวีร์   โพธิวรรณ์
3. นางสาวหนึ่งฤทัย  ชัยยุทธศาสตร์
 
1. ว่าที่ร้อยโทพิชัยณรงค์   สุวรรณมยุร
2. นางสาววาสนา   เเสงศรี
 
182 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ผสม ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนธัญบุรี 1. เด็กชายกันทรากร   ลมอ่อน
2. เด็กชายนวาระ   เสนาเหนือ
3. เด็กชายภูมิพิพัฒน์   เยบุญ
4. เด็กชายวรยศ   จันทร์คำ
 
1. นางนางณัชญ์สรัล   ณัฐนันท์ธร
2. นายนพดล   แจ่มดวง
 
183 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ผสม ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนธัญบุรี 1. นายณัฐชนน  ไพบูลย์ธนะสิน
2. นายนิติภูมิ  มอญดี
3. นางสาวปัณฑิตา  หงษาวดี
4. นายพศิน  สังข์ทอง
 
1. นางณัชญ์สรัล  ณัฐนันท์ธร
2. นายวุฒิชัย  แม้นรัมย์
 
184 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 88.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนประชาธิปัตย์วิทยาคาร 1. เด็กชายณพจรส  วิหงสกุล
2. เด็กชายศุภกิตติ์  ชิลนาค
3. เด็กชายอภิสิทธิ์  ศรีบุญเรือง
 
1. นายเกินศักดิ์  ศรีสวย
2. นางสาวสิริรัตน์  กลิ่นจันทร์
 
185 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองเสือวิทยาคม 1. นายพีรพงษ์  ยิ้มละม้าย
2. นายศุภวัฒน์   เชี่ยวธัญกรณ์
3. นายสิทธิชัย   คำนวณสิน
 
1. นางสาวแก้วกริยา  คุณโอษฐ์
2. นายชูศักดิ์  แสงสระคู
 
186 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 93.7 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ปทุมธานี 1. เด็กหญิงนาเดีย   หวังวิมาน
2. เด็กหญิงวรพรรณ   พันธุ์วิชัย
3. เด็กหญิงอัญชนา   สารีอาจ
 
1. นางสิริลักษณ์   งามลักษณ์
2. นายชานนท์   แสงโสด
 
187 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ปทุมธานี 1. นางสาวชุติมา   ศิริสำราญ
2. นายณัชชานนท์   ทศราช
3. นายสิทธิพร   สันต์เสริมสุข
 
1. นายชานนท์   แสงโสด
2. นางสิริลักษณ์   งามลักษณ์
 
188 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ปทุมธานี 1. เด็กหญิงฑิฆัมพร   พลพุทธา
2. เด็กหญิงณัฏฐ์รวี   สำเภา
3. เด็กหญิงมนัสนันท์   เจริญฉวี
4. เด็กหญิงรุจิภา   ใจมีวงศ์
5. เด็กหญิงสลิลทิพย์   ปั้นทองสุข
6. เด็กหญิงแพรวพลอย   สุขมั่น
 
1. นายชานนท์   แสงโสด
2. นายสิริลักษณ์   งามลักษณ์
3. นางสาวเกศินี   ผาสุข
 
189 การงานอาชีพ การประกวดโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 86.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ปทุมธานี 1. เด็กหญิงณัฐวรา   ศรีอุดร
2. เด็กหญิงบุษราภรณ์    ศิลาทอง
3. เด็กหญิงโสภิตา   นาคงาม
 
1. นางอนงค์   มีปัญญา
2. นางอินธุกาญ   แสงสุริโยทัย
 
190 การงานอาชีพ การประกวดโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6 85.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ปทุมธานี 1. นางสาวพิมพ์มาดา   รอดเล็ก
2. นางสาววิภาพรรณ   ฆังโฆษิตวงศ์
3. นางสาวศิริกันยา   จันทร์สม
 
1. นางอนงค์   มีปัญญา
2. นางวาสนา   กระแสร์
 
191 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 96.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองเสือวิทยาคม 1. เด็กชายชาญชัย   เสนาช่วย
2. เด็กหญิงวราพร   เก่งสาริกิจ
3. เด็กหญิงสรัญญา  จันทาบ
 
1. นางสาวกุลนารี  แสงเลิศ
2. นางสาวศิริ  สกุลงาม
 
192 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 97.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนวมินทราชินูทิศสวนกุหลาบวิทยาลัย ปทุมธานี 1. นางสาวจิตตา  ทองยืน
2. นางสาวรรรันด์  จันทร์อิ่ม
3. นางสาวแสงรวี  เฉลิมช่วง
 
1. นางสาวนิภาพร  นนธิสอน
2. นางสาววรามน  บุญเจริญ
 
193 การงานอาชีพ การประกวดแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 87.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ปทุมธานี 1. เด็กหญิงจันทรกานณ์   วันนามิตร
2. เด็กหญิงพัณณิตา   พูลสวัสดิ์
3. เด็กหญิงอิสราภรณ์   เครือแก้ว
 
1. นางอนงค์   มีปัญญา
2. นางอินธุกาญ   แสงสุริโยทัย
 
194 การงานอาชีพ การประกวดแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6 85.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนธัญบุรี 1. นางสาวจารุวรรณ  ตะวัน
2. นางสาวนัทธมน  พันชนะ
3. นางสาวอารีรักษ์  คัทธะนาม
 
1. นางอุไร  หวายบุตร
2. นางทัศนีย์  ทองคำ
 
195 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 91.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ปทุมธานี 1. เด็กหญิงภัทลิดา   หาแก้ว
2. เด็กชายภาณุวัฒน์   น้อยเขียว
3. เด็กหญิงภาวิดา   ศรีบุญขำ
 
1. นางอนงค์   มีปัญญา
2. นายพัฒนพงษ์   เกิดพุฒ
 
196 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6 91.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ปทุมธานี 1. นายกนกพล   คุ้มศักดิ์
2. นางสาวกฤติยา   กมลเดช
3. นางสาวสรัลชนา   วรรณลาภ
 
1. นางอนงค์   มีปัญญา
2. นายพัฒนพงษ์   เกิดพุฒ
 
197 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ม.1-ม.3 89.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ปทุมธานี 1. เด็กหญิงวราภรณ์   หอมอ่อน
2. เด็กหญิงเพชรลดาภรณ์   วัฒนภาเกษม
3. เด็กหญิงแพรวพราว   รักษร
 
1. นางอนงค์ มี  ปัญญา
2. นายพัฒนพงษ์   เกิดพุฒ
 
198 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ม.4-ม.6 90.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ปทุมธานี 1. นางสาวญาณิศา   พลับลับโพธิ์
2. นายฐิติวุฒิ   ถิ่นโสภณ
3. นางสาวปณิตา   เพ็ชรผุดผ่อง
 
1. นางอนงค์   มีปัญญา
2. นายพัฒนพงษ์   เกิดพุฒ
 
199 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนธัญรัตน์ 1. เด็กหญิงญาณพัฒน์  นนทนาคร
2. เด็กหญิงบุญยานุช  ศรีนาค
3. เด็กหญิงพิชญาภา  พุ่มพวง
 
1. นางสาวสมภิศ  ชาภักดี
2. นางศรัณยา  ศรีจันทร์
 
200 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนธัญรัตน์ 1. นางสาวทัศนพรรณ  ฉั่วศรีสกุล
2. นางสาวนภารัตน์  พวงมาลัย
3. นางสาวแพรนรินทร์  สิทธิรส
 
1. นางสาวสมภิศ  ชาภักดี
2. นางศรัณยา  ศรีจันทร์
 
201 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองเสือวิทยาคม 1. เด็กชายชยธร  บุญรอด
 
1. นางสาวเปรมฤดี  พิมพิสาร
 
202 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองเสือวิทยาคม 1. เด็กชายนันทกร  แสงเทศ
 
1. นางสาวประทีป  สุขโชค
 
203 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองเสือวิทยาคม 1. เด็กชายณพวุฒิ  สุขสุเมฆ
2. เด็กชายธรณ์เทพ  แซ่ลุ
3. เด็กชายสรวิชญ์  มหาเวก
 
1. นางสาวประทีป  สุขโชค
2. นางสาวอาทิตยา  มูลมงคล
 
204 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองเสือวิทยาคม 1. เด็กชายศักดิเทพ  หอมเกษร
 
1. นางสาวเปรมฤดี  พิมพิสาร
 
205 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองเสือวิทยาคม 1. เด็กชายพีรพัฒน์  จันทร์เจริญ
 
1. นางสาวอาทิตยา  มูลมงคล
 
206 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนธัญบุรี 1. นายภควา  ศรีสว่าง
 
1. นางปุณยานุช  มัฆนาโส
 
207 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทออทิสติก ม.1-ม.3 99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนธัญบุรี 1. นางสาวพันธ์รัตน์  อำไพวรรณ
 
1. นายสงกรานต์  เอี่ยมรอด
 
208 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองเสือวิทยาคม 1. เด็กชายฤชรุจ  มาลาศรี
 
1. นางสาวประทีป  สุขโชค
 
209 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองเสือวิทยาคม 1. เด็กชายปิยพล  โต๊ะถม
 
1. นายจักรนรินทร์  ชูบุญ
 
210 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองเสือวิทยาคม 1. นายกฤษฎิ์  อยู่สุทธิ์
 
1. นางสาวเปรมฤดี  พิมพิสาร
 
211 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.4-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองเสือวิทยาคม 1. นายสรศักดิ์  พิมิตร
 
1. นางสาวประทีป  สุขโชค
 
212 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองเสือวิทยาคม 1. นายศุภวิชญ์  จันทะสอ
 
1. นางสาวประทีป  สุขโชค
 
213 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องออทิสติก ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองเสือวิทยาคม 1. เด็กหญิงปุญญิศา  สุมามาลย์
 
1. นางสาวอาทิตยา  มูลมงคล
 
214 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดเขียนเขต 1. นายกนก  ทรัพย์ทิม
2. นายสุรศักดิ์  เฉลยภาพ
 
1. นางณิชชาภัทร  ชัชวาลย์
2. นางสาวสุพรรณรัตน์  แสนบุตรดี