รายงานผู้ชนะเลิศระดับเหรียญทอง ตัวแทนเข้าแข่งขันระดับต่อไป

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบางระจันวิทยา 1. เด็กหญิงพิมลรัตน์  เพ็ชรรักษ์
 
1. นายบุญชู  อนุสนธิ์
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสิงห์บุรี 1. นางสาวฐานิกา  สาดตระกูลวัฒนา
 
1. นางสาวพัชรี  วังกานนท์
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ม.1-ม.3 91.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสิงห์บุรี 1. เด็กหญิงอรนุช  กาญนโกมุท
 
1. นางประภัสสร  มีชัย
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ม.4-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสิงห์บุรี 1. นางสาวอริษา  น่วมโพธิ์
 
1. นางประภัสสร  มีชัย
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันพินิจวรรณคดี ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสิงห์บุรี 1. เด็กหญิงปัญญดา  คงเขียว
 
1. นางผาสุข  เต่าทอง
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันพินิจวรรณคดี ม.4-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสิงห์บุรี 1. นางสาวพิชญาภา  เทียนชัย
 
1. นายกุนที  กลัดสุข
 
7 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสิงห์บุรี 1. เด็กหญิงศรารินทร์  ใจดี
 
1. นางสาววิรัชดา  หรั่งแร่
 
8 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีศักดิ์สุวรรณวิทยา 1. นายธนธรณ์  ยินดีทรัพย์
 
1. นางสาววิมลศรี  ศาสตร์สกุล
 
9 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสิงห์บุรี 1. เด็กชายภัทรพล  ลาภเจริญ
 
1. นางสาวสุพิชฌาย์  แก้วขาว
 
10 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสิงห์บุรี 1. นางสาวนริศรา  รักสัตย์
 
1. นางสาวสุพิชฌาย์  แก้วขาว
 
11 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๖ บท) ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบางระจันวิทยา 1. เด็กหญิงพนิดา  รอดช้าง
2. เด็กชายสิทธิศักดิ์  อ่อนวิจารณ์
 
1. นางจินตนา  อนุสนธิ์
2. นายบุญชู  อนุสนธิ์
 
12 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ โคลงสี่สุภาพ (๔ บท) ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสิงห์บุรี 1. นางสาววรพรรณ  คุ้มมา
2. นางสาวแพรวตะวัน  หรั่งแร่
 
1. นางอรสา  วัฒนะ
2. นายวัชรพล  คนพินิจ
 
13 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสิงห์บุรี 1. เด็กหญิงกฤตญา  ผิวนิ่มนวล
2. เด็กหญิงชินศิริ  เต่งภาวดี
 
1. นางสาวปิยะพร  โกมล
2. นางสาวณัฐรดา  ยิ้มพงษ์
 
14 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอินทร์บุรี 1. นางสาวกมลชนก  เลี้ยงรักษา
 
1. นางสาวเทพพิสุทธิ์  สุทธิมั่น
 
15 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสิงห์บุรี 1. เด็กหญิงศตพร  เสมสมาน
 
1. นางสาวอรพรรณ  ทองศรีนาค
 
16 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสิงห์บุรี 1. นายพงศธร  พงษ์นุ่มกูล
 
1. นางศราวดี  ลูกอินทร์
 
17 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 82.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอินทร์บุรี 1. เด็กหญิงพัณณ์ชริตา  ภูพวก
2. เด็กหญิงภูษณิศา  พุ่มสาขา
3. เด็กหญิงศลิษา  พรหมสโร
 
1. นางชำเรือง  วิชนะโภชน์
2. นางสาวจิราพร  บุญธรรม
 
18 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 82.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทองเอนวิทยา 1. นางสาวณัฐปรียา  นาคประสาท
2. นางสาวธนพร  ฟองใหญ่
3. นางสาวอนัญญา  คนชม
 
1. นายวิศรุต  ร่มโพธิ์
2. นางสาวเบญจมาภรณ์  ร่มโพธิ์
 
19 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอินทร์บุรี 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  คงเขียว
2. เด็กหญิงอัญชลิกา  สอาดไหว้
3. เด็กชายเมธี  อำไพ
 
1. นางสาวจิราพร  บุญธรรม
2. นางสาวสุทารัตน์  เงินคล
 
20 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.4-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอินทร์บุรี 1. นางสาวสิริวรรณ  สังวิบุตร
2. นางสาวสุภชา  คล้ายเหล็ง
3. นางสาวอรปรียา  ก้านสันเทียะ
 
1. นางสาวจิราพร  บุญธรรม
2. นางสาวณัฏฐธิดา  คดหอย
 
21 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสิงห์บุรี 1. เด็กชายปัณณ์  กุลหกูล
2. เด็กชายภูวฎล  สายแปลง
 
1. นางสาวศิรัญญา  สระ
2. นางปิยวรรณ  คุ้มทรัพย์
 
22 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสิงห์บุรี 1. นางสาวณฐมน  ชอบธรรมดี
2. นายเจษฎา  ธรรมมิกะ
 
1. นางปิยวรรณ  คุ้มทรัพย์
2. นางสาวศิรัญญา  สระ
 
23 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสิงห์บุรี 1. เด็กชายสุภัส  มั่นสกุล
 
1. นางชญาณ์นันท์  ช่างชุม
 
24 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสิงห์บุรี 1. นางสาวพรลภัส  พรหมมาศ
 
1. นางอมราภรณ์  แสงทอง
 
25 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอินทร์บุรี 1. เด็กหญิงฌลานันท์  มหาพรหม
2. เด็กชายธรณินทร์  รานอก
 
1. นางชำเรือง  วิชนะโภชน์
2. นางสาวจิราพร  บุญธรรม
 
26 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.4-ม.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสิงห์บุรี 1. นางสาวปภาวินทร์  มีสอาด
 
1. นางสาวกนกวรรณ  สุธา
 
27 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอินทร์บุรี 1. เด็กชายธาดา  สุขผัด
 
1. นางสาวณัฏฐธิดา  คดหอย
 
28 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.4-ม.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสิงห์บุรี 1. นายอานุภาพ  สุขสวัสดิ์
 
1. นางกาญจนา  ชนานิรมิตผล
 
29 คณิตศาสตร์ การแข่งขันเวทคณิต ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอินทร์บุรี 1. เด็กชายก้องภพ  สุขทรัพย์
 
1. นางจันทร์เพ็ญ  อุดมนิทัศน์
 
30 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสิงห์บุรี 1. เด็กหญิงภัทรภร  มีดำเนิน
2. เด็กชายรติ  ยิ้มสกุล
3. เด็กหญิงโยศิกา  ศรีวิชัย
 
1. นางสวยสม  ปั้นเกตุ
2. นางสาวรสริญ  เชยสาคร
 
31 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 96.11 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสิงห์บุรี 1. นางสาวณัฐรุจา  ปีมะณี
2. นายภาธร  เผือกกัน
3. นายอภิสิทธิ์  พวงงาม
 
1. นายกมล  แก้วอ่อน
2. นางสาวฉัตราภรณ์  นาเมืองรักษ์
 
32 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสิงห์บุรี 1. เด็กชายกิตติภพ  ค้าแหวน
2. เด็กหญิงชนัญชิดา  บัวฉิม
3. เด็กหญิงอาจารีย์  อินกลับ
 
1. นางสาวนุสรา  หัวไผ่
2. นางสาวสุรีพร  แย้มบู่
 
33 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสิงห์บุรี 1. นางสาวปนัดดา  ทองสอาด
2. นางสาวเนตรนภา  พูลเจริญ
3. นางสาวแพรทิชา  เหมือนศรี
 
1. นายฆ้องชัย  คงดี
2. นางอุมาพร  สุวรรณโมลี
 
34 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 88.34 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบางระจันวิทยา 1. เด็กชายกิตติเชษฐ์  นาคประสิทธิ์
2. เด็กชายสิทธินนท์  ฟักเงิน
3. เด็กชายอิศรานุวัฒน์  วงศ์ใหญ่
 
1. นางสาวทัศนีย์  ชูทอง
2. นางสาวศิริพร  ทรัพย์พร้อม
 
35 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสิงห์บุรี 1. นางสาวกัลยารัตน์  รักพงษ์
2. นางสาวชนิดาภา  โกสุมา
3. นางสาวยุพารัตน์  หอมไม้
 
1. นายภัทกิตติ์  วรรณสุทธิ์
2. นางสาวปนัดดา  สุรเมธสกุล
 
36 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบางระจันวิทยา 1. เด็กหญิงชนัญชิดา  อินโต
2. เด็กหญิงพิชญาภา  บุญสวน
3. เด็กชายศุภกิจ  เมืองมั่น
 
1. นางสาวอริศรา  มีสกุล
2. นางสาวศศิชา  ไชยศรี
 
37 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบางระจันวิทยา 1. นางสาวนันทกานต์  จันทร์แก้ว
2. นายรัตนพล  ปานเปีย
3. นายสรศักดิ์  แดงดา
 
1. นางหาดแก้ว  ทองขาว
2. นางสาวอริศรา  มีสกุล
 
38 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสิงห์บุรี 1. เด็กชายคุณานนต์  โสภาเจริญ
2. เด็กชายสรวิชญ์  วงษ์พจนี
 
1. นางวลัยรัตน์  หลำริ้ว
2. นางสาวอาภาวรรณ  สว่างศรี
 
39 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสิงห์บุรี 1. นายวรยศ  รุ่งสกุล
2. นายสุกฤษฏิ์  ทรงสุวรรณกิจ
 
1. นายภัทกิตติ์  วรรณสุทธิ์
2. นางนันทรัตน์  ประพุสโร
 
40 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนานสามมิติ (3D) ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบางระจันวิทยา 1. เด็กชายมงคลชัย  รอดระรัง
2. เด็กชายสุธี  ภูเขา
 
1. นางสาววิไลวรรณ  ทรงศิลป์
2. นางสาวศศิชา  ไชยศรี
 
41 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีวินิตวิทยาคม 1. นายธเนศร์  นกสวน
2. เด็กชายนนทกร  น้อยสถิตย์
 
1. นายวรินทร  พิริยะวงศ์ตะวัน
2. นางสาววราภรณ์  ศิริเอก
 
42 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 92.32 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอินทร์บุรี 1. เด็กหญิงนิภรดา  สุ่มสาย
2. เด็กหญิงปนัดดา  กองแก้ว
3. เด็กหญิงปาณิสา  แสงเทียนมงคล
4. เด็กหญิงภัทรวดี  เขียวสม
5. เด็กหญิงสุพิชชา  ไล้เสน
 
1. นายกานต์  กล้าเอี่ยม
2. นางสาวจุฑาทิพย์  หาญสาริกิจ
 
43 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 90.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอินทร์บุรี 1. นางสาวกนกพร  ขำปาน
2. นางสาวนริศรา  ชื่นศรี
3. นางสาวนันทกานต์  คำแผน
4. นางสาวรัฐวดี  เกตุอินทร์
5. นางสาวเอมวิกา  ถาวร
 
1. นางสาวจุฑาทิพย์  หาญสาริกิจ
2. นายกานต์  กล้าเอี่ยม
 
44 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 84.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอินทร์บุรี 1. เด็กหญิงกรกนก  พรมมา
2. เด็กหญิงชลิตา  น้ำสุวรรณ
3. เด็กหญิงปรียานุช  อาจคำภา
4. เด็กหญิงศิริลักษณ์  ยิ้มภูผา
5. เด็กหญิงอาภัสรา  บัวขาว
 
1. นายธวัชชัย  วงศ์ยะลา
2. นางสาวนาตยา  สดวัน
 
45 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 88.64 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอินทร์บุรี 1. นายจิรายุทธ  จันทร์คล้าย
2. นางสาวนันท์นภัส  ทิมใจทัด
3. นางสาวปรียานุช  หมื่นจบ
4. นางสาวมนทกานต์  สุวรรณวงค์
5. นางสาวสุธิดา  สนองคุณ
 
1. นายไพศาล  สิงห์พันธุ์
2. นางสาวยุพาพรรณ  คงอยู่
 
46 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่าช้างวิทยาคาร 1. เด็กหญิงนงค์นภัส  อยู่หลง
2. เด็กชายบัณฑิต  บุญคำพงษ์
3. เด็กชายบุญนิธิ  งามพร้อม
4. เด็กชายรุ่งฤทธิ์  แก้วเสถียร
5. เด็กหญิงอัญชลี  คล้ายหะนา
 
1. นางสาวมณทิตา  ไกรจำเนียร
2. นางสาวธิดานริน  สังขวารี
 
47 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6 87.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนค่ายบางระจันวิทยาคม 1. นางสาวทิพย์จุฑา  ชะเอม
2. นางสาวพริสร  เพ็งแจ่งศรี
3. นางสาววิภาวี  ดิษสละ
4. นางสาวสุนิสา  ยศตะโคตร
5. นางสาวเบญจมาศ  กลิ่นกุหลาบ
 
1. นางวิไล  สำราญดี
2. นางฐิติยา  วิหารธรรมเม
 
48 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครคุณธรรม ม.1-ม.6 87.65 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอินทร์บุรี 1. เด็กชายจักรพงศ์  โพธิ์ศรี
2. นายจีรศักดิ์  สอนไม้
3. เด็กหญิงจุฑาทิพย์  คนคง
4. เด็กชายณัชพล  ป้อมเจริญ
5. เด็กหญิงณัฐกานต์  จอมคำสิงห์
6. เด็กหญิงณัฐชชา  เลิศวัชรคุณ
7. เด็กหญิงณัฐธิดา  เผ่าพันธุ์
8. เด็กหญิงธัญชนก  วัชรพลชัย
9. เด็กหญิงนฤมล  อิ่มแก้ว
10. เด็กหญิงพิมลพรรณ  โรจนพันธ์
11. เด็กชายวิทยา  ดวงเนตร
12. เด็กหญิงศิริประภา  แก้วศรี
13. เด็กหญิงศิริโสภา  มีวงศ์
14. เด็กหญิงสุธัญญา  จรบำรุง
15. เด็กชายสุพกิจน์  สัมมาอิทธิธัม
16. เด็กหญิงเบญจวรรณ์  มีสุวรรณ
 
1. นายสุระศักดิ์  สงนวน
2. นางกิตติยา  โตน้อย
3. นางสาวยุพาพรรณ  คงอยู่
4. นางสาวนันทวัน  แก้วทองคำ
5. นางสาวดวงทิพย์  สงวนวงค์
 
49 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครประวัติศาสตร์ ม.1-ม.6 93.64 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสิงห์บุรี 1. นายกฤษกร  สวัสดิพงษ์
2. นายคมสัน  แพสอาด
3. นางสาวจิณห์นิภา  เมารีจันทร์
4. นายจิระวัฒน์  ศรีแก้ว
5. นายชาญวุฒิิ  บุญมี
6. นายณัฏฐากร  รัตนิชย์
7. นายธนกร  ธนาการ
8. นายธนบดี  พิศรูป
9. นายธนภัทร  ศรีวรรณ
10. นายธนากร  ดิษฐ์ช่วย
11. เด็กชายธนิสร  พงษ์จันทร์
12. นายธีรดนย์  นุ่มทอง
13. นางสาวนันทภรณ์  นิติกุล
14. นายนันท์นภัส  แก่นพรหมมา
15. นายพงศภัค  สื่อสาร
16. นายพีรวิชญ์  ศรีใสดี
17. เด็กชายวิชญภาส  เกิดมงคล
18. นายวีรภัทร  จี๊ดเจริญ
19. นายวุฒิไกร  อินทร์เจริญ
20. นายษณบดินทร์  ประสมพงษ์
 
1. นางสิริมาส  ทองมาดี
2. นางสาวชลดา  เต่งภาวดี
3. นางสาวกิติยา  บุญมีสง่า
4. นางสาวชุติมา  โพธิ์ดี
5. นางสาวโยทนัท  สงวนโสม
 
50 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 92.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสิงห์บุรี 1. เด็กหญิงเขมิกา  อาจะสมิต
 
1. นางสาวศิริวรรณ  สินนุสาสน์
 
51 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสิงห์บุรี 1. นางสาวพาทินธิดา  ยอดย้อย
 
1. นางสาวชุติมา  โพธิ์ดี
 
52 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสิงห์บุรี 1. เด็กหญิงณัฐนรี  คงงาม
2. เด็กชายพุฒิสรรค์  พฤษธิศาริกร
 
1. นางสาวธันย์ชนก  ราษฎร์ประชุม
2. นางภัทร์ชา  ไทยรัตน์
 
53 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 93.08 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสิงห์บุรี 1. นางสาวคาร์เม็น  มึลเล่อร์
2. นายดำรงค์ชัย  คำนวน
 
1. นางสาวธันย์ชนก  ราษฎร์ประชุม
2. นายวัชรศักดิื์  ลัดดาแย้ม
 
54 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสิงห์บุรี 1. นางสาวญาณีนุช  คล้ายสุข
2. เด็กหญิงณัฏฐนันท์  ปั้นสุวรรณ์
3. นางสาวณัฐกมล  เที่ยงตรง
4. เด็กหญิงณัฐนพิน  เอี่ยมชัย
5. นางสาวณิชาภรณ์  จำปี
6. เด็กหญิงนราทิพย์  โตลิ
7. เด็กหญิงพรรณพร  ก้อนแข็ง
8. นางสาววิภาวี  เสวกพันธ์
9. เด็กหญิงศิรินภา  เกตุสิทธิ์
10. เด็กหญิงเกษราพร  เอี่ยมสำอางค์
 
1. นางสาวกุลธิดา  ปราบทอง
2. นางสาวสิริมาส  ทองมาดี
3. นางสาวศิริวรรณ  สินนุสาสน์
 
55 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสิงห์บุรี 1. นางสาวณัฐริกา  ภูผาพลอย
2. นางสาวธันยนันท์  ภาภิรมย์
3. นางสาวพัชริดา  โภชกรณ์
4. นางสาวพิมพ์ลภัส  สอนทา
5. นางสาวพุทธรักษา  เติมลาภ
6. นางสาวภูษนิศา  จูเจีย
7. นางสาวรวินันท์  เหล่หวัน
8. นางสาววรางคณา  ซื่อแท้
9. นางสาวศุภิสรา  ดวงพรหม
10. นางสาวอัจฉรา  พิมพ์รักษ์
 
1. นางสุรีรัตน์  พุ่มกุมาร
2. นางวิณุรา  ฉันทชาติ
3. นายกมลวัฒน์  จุ้ยเทศ
 
56 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันคีตะมวยไทย ม.1-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพรหมบุรีรัชดาภิเษก 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  สุขสมัย
2. เด็กหญิงกรรณิการ์  นะราชรัมย์
3. เด็กชายกิตติชัย  สาระยาม
4. เด็กหญิงชลธาร  สีโซ่
5. เด็กชายถิรวัฒน์  อาดเสงี่ยม
6. เด็กหญิงปณิดา  สุวรรณ์
7. เด็กหญิงพัชรินทร์   ระงับภัย
8. เด็กหญิงสิรินภา  บุญรอด
9. เด็กหญิงสุชาวดี  อินทร์ทอง
10. เด็กชายเขตต์ขัณฑ์  แย้มคุ้ม
 
1. นางณัฐสิมา  ศรีโสภา
2. นายพงศกร  โพธิดา
3. นางเครือวัลย์  ดิษพงษ์
 
57 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันทักษะพื้นฐานด้านกีฬา(มวยสากลสมัครเล่น) ม.4-ม.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนค่ายบางระจันวิทยาคม 1. นายธนพล  มีสอาด
2. นางสาวนัฐฐา  กลั่นแสง
3. นางสาวพรนภา  นาคศรี
4. นางสาวพัชราวดี  ปานหงษ์
5. นายพีรพล  อำพันทอง
6. นางสาวมัณฑนา  เอี่ยมสอาด
7. นายวุฒิชัย  ดีดวงพันธ์
8. นายศุภนัย  ทองปลาด
9. นางสาวอนงค์นาถ  รักการ
10. นายเจษฎา  แก้วเมือง
 
1. นายวรายุทธ  พันอัม
2. นายมนัสชัย  สีสด
3. นายอนวรรษ  ธรรมสีหา
 
58 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสิงห์บุรี 1. เด็กหญิงชนาภัทร  ไชยวงษ์
2. เด็กหญิงอริศรา  รัศมีพันธ์
 
1. นางสุกัญญา  ชอบเจริญ
2. นายณัฐศักดิ์  ปิยะโชติ
 
59 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสิงห์บุรี 1. นางสาวพรรณราย  ยอดคำ
2. นางสาวพิมพ์ลภัส  สุขเจริญ
 
1. นายบรรพต  รักงาม
2. นายสมปอง  แจ่มยิ่ง
 
60 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอินทร์บุรี 1. เด็กหญิงนิรมล  บุญแสง
 
1. นางจุรีรัตน์  เกิดศิลป์
 
61 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอินทร์บุรี 1. นายวาสุเทพ  ชูตระกูล
 
1. นายวิเชษฐ์  เกิดศิลป์
 
62 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสิงหพาหุ"ประสานมิตรอุปถัมภ์" 1. เด็กหญิงสกุลทิพย์  วงษ์ประเสริฐ
 
1. นางสาววราภรณ์  ทรงเจริญ
 
63 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอินทร์บุรี 1. นางสาวอาริสา  คนทน
 
1. นายณัฏฐ์พัชร์  สนธิธรรม
 
64 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอินทร์บุรี 1. เด็กหญิงจิดาภา  ชาญชัย
 
1. นายวิเชษฐ์  เกิดศิลป์
 
65 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอินทร์บุรี 1. นางสาวกุลธิดา  หาญณรงค์
 
1. นางสาวพีรจิตต์  กิตติสิงห์สกุล
 
66 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอินทร์บุรี 1. เด็กหญิงภัณฑิลา  ภู่ปรางค์
 
1. นายวิเชษฐ์  เกิดศิลป์
 
67 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอินทร์บุรี 1. นางสาวกรกนก  อินทร์สนิท
 
1. นางสาวทิพย์นารี  โพธิ์ชะคุ้ม
 
68 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสิงหพาหุ"ประสานมิตรอุปถัมภ์" 1. เด็กหญิงชุติกาญจน์  คงมะลายู
2. เด็กหญิงอัยยา  คงแก้ว
 
1. นางสาววราภรณ์  ทรงเจริญ
2. นางสาวสุกัญญา  เอมพันธุ์
 
69 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอินทร์บุรี 1. เด็กหญิงหฤทชนัน  จันทร์สิงห์
 
1. นางจุรีรัตน์  เกิดศิลป์
 
70 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอินทร์บุรี 1. นายธีรภัทร  ลาภขจร
 
1. นางจุรีรัตน์  เกิดศิลป์
 
71 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแป้งวิทยา 1. เด็กชายจตุพล  ท้วมวงศ์
2. เด็กชายจิรพงษ์  รูปเล็ก
3. เด็กชายนัฐพล  จันทร์นวล
 
1. นางสาวรุ่งรวี  รุ่งแสง
2. นางสาวสมใจ  ดนตรีเสนาะ
 
72 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอินทร์บุรี 1. นางสาวพิมลพรรณ  อ่อนเลิศ
2. นางสาววิภาวรรณ  กาศสนุก
3. นางสาวสุทินา  ไกรเทศ
 
1. นายสมเกียรติ์  ฮวบเจริญ
 
73 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสิงห์บุรี 1. เด็กหญิงกัญญาพัชร์  วรรณรัตน์
2. เด็กหญิงจิรัชยา  พวงเงิน
3. เด็กชายภูมิพัฒน์  คำมุก
4. เด็กชายวรพงศ์  แก้วเกิด
5. เด็กชายสุรนันท์  หงษ์พงษ์
6. เด็กชายเตวิชญ์  ตันเจริญ
 
1. นายธีรสุวัฒน์  เปรมใจเจริญ
 
74 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6 82.64 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสิงหพาหุ"ประสานมิตรอุปถัมภ์" 1. นางสาวจันทร์จิรา  ดวงดี
2. นางสาวชนาธินาถ  ชำนาญ
3. นายชยุต  คำประเสริฐ
4. เด็กหญิงธัญลักษณ์  นาคโมรา
5. นางสาวนาเดีย  จันทนา
6. นายอภิรักษ์  แย้มสี
 
1. นายสุเมธ  มานะกรโกวิท
 
75 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.1-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอินทร์บุรี 1. นายกฤษฎาวุฒิ  อุ่นจันต์
2. เด็กชายจิรายุทธ  ถ้วนศรี
3. นายจิราวัฒน์  เกตุดี
4. เด็กหญิงจิราวัณน์  ตระกูลใจดี
5. เด็กชายชิษณุชา  วาศิวัติ
6. เด็กหญิงธนภภรณ์  คุ้มสด
7. นายธนภัทร  รอดถาวร
8. เด็กชายธีรวัสส์  กรัตนุถะ
9. นายนนทชา  อินนุพัฒน์
10. เด็กชายนภัสรพี  เพ็ชรสมร
11. เด็กหญิงนาเดีย  สมอทอง
12. นางสาวนิดา  เอี่ยมชัย
13. นายนิรวิทย์  เที่ยงเอี่ยม
14. เด็กชายปฏิภาณ  ปรีรัตน์
15. เด็กหญิงพณิตตา  ศรีสวัสดิ์
16. นางสาวพรพิมล  น้ยอสถิตย์
17. นายภัทรภูมิ  งามเหลือ
18. นายภาณุวัฒน์  จันทร์ชื่น
19. นายรัตนวดี  สังข์ยัง
20. เด็กชายวรฉัตร  เที่ยงพุ่ม
21. นางสาววรรณวิษา  ฉ่ำเสนาะ
22. นางสาววราภรณ์  คำขาว
23. เด็กชายวีรวัฒน์  โอริส
24. นางสาวศรินทิพย์  โผชา
25. นายสถาพร  อยู่หอม
26. นางสาวสุชาวดี  ผลเวช
27. นายเตมีย์  เที่ยงอินทร์
 
1. นายโสภณ  รอดภัย
2. นายทองสุก  แสงบุญ
3. นายแฝง  วัดอินทร์
4. นางสาวณปราง  กลีบพุฒ
 
76 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 87.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอินทร์บุรี 1. เด็กชายชนาธิป  อยู่ภู
 
1. นายโสภณ  รอดภัย
 
77 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 90.97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมัธยมเทศบาล ๔ 1. นายกิตติณรงค์  เทียนขาว
 
1. นางสาวณัฐศิริ  เตียวัฒนา
 
78 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 86.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสิงห์บุรี 1. เด็กหญิงกานต์สิรี  มีนาค
 
1. นายวัชรพล  คนพินิจ
 
79 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 88.31 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีศักดิ์สุวรรณวิทยา 1. นางสาวญาณภา  ก้อนทอง
 
1. นางสาววิมลศรี  ศาสตร์สกุล
 
80 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 81.99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอินทร์บุรี 1. นายพีรพัฒน์  แสงเทียนมงคล
 
1. นายโสภณ  รอดภัย
 
81 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6 86.98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทองเอนวิทยา 1. นายณัฐพล  บุญนำ
 
1. นายณรงค์กรณ์  สุวรรณคง
 
82 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 85.98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอินทร์บุรี 1. เด็กหญิงชญาดา  ฟักโต
 
1. นางบุศรา  ชิดประทุม
 
83 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 83.65 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสิงห์บุรี 1. นางสาวชญาภา  เพ็งบุญ
 
1. นางสาวกิตติญา  ทองโสภา
 
84 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่าช้างวิทยาคาร 1. นายกฤษชัย  บุญญอารักษ์
 
1. นางสาวพิมพ์ชนก  ไชยวงศ์
 
85 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสิงห์บุรี 1. นายภคพล  ชอบทำดี
 
1. นางศิริจิตต์  แก้วแสน
 
86 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 83.64 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพระกุมารเยซู 1. เด็กหญิงพิมพ์พร  แซ่สง
 
1. นายกิตติพัฒน์  เสียงสุวรรณ
 
87 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 87.64 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอินทร์บุรี 1. นางสาวญาดา  เหลือสิงห์กุล
 
1. นายโสภณ  รอดภัย
 
88 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 84.31 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่าช้างวิทยาคาร 1. เด็กชายชัยสิทธิ์  นครศรี
 
1. นายปรีดา  ทรัพย์พาลี
 
89 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 86.65 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมัธยมเทศบาล ๔ 1. นายกิตติณรงค์  เทียนขาว
 
1. นายเดชาชัย  สุจริตจันทร์
 
90 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 86.97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมัธยมเทศบาล ๔ 1. เด็กหญิงนันท์สินี  ศรีทองดี
 
1. นายเดชาชัย  สุจริตจันทร์
 
91 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 87.98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสิงห์บุรี 1. นางสาวเนตรชนก  จำปี
 
1. นายทรงสิทธิ์  ภู่ภักดี
 
92 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบางระจันวิทยา 1. เด็กหญิงกนกนภัส  เจริญสุข
2. เด็กชายกฤชณัท  เปียปะโพง
3. เด็กหญิงกัญญาภัค  ใบเนียม
4. เด็กหญิงกุลธิดา  รุ่งเรือง
5. เด็กหญิงชนัญชิดา  รอบรู้
6. เด็กชายณัฐพงศ์  บุญศรี
7. เด็กชายธนภูมิ  นุ่มนิ่ม
8. เด็กชายธนารัตน์  พนะขันธ์
9. เด็กชายธัญพิสิษฐ์  พลเทพ
10. เด็กหญิงนพเก้า  ไกรพูล
11. เด็กหญิงนภสร  โพธิ์ทอง
12. เด็กชายนรากร  จูงาม
13. เด็กชายนราธิป  สุขสารี
14. เด็กชายปฏิภาณ  แสนขวา
15. เด็กหญิงพรนภา  เรื่องลือ
16. เด็กหญิงพิมนิภา  ภูษา
17. เด็กชายภัคคินัย  เอี่ยมในตา
18. เด็กชายภิเชษฐ์  อิ่มเดช
19. เด็กหญิงริสา  อ่วมน่วม
20. เด็กหญิงวนัสนันท์  วงษ์ศรีนาค
21. เด็กหญิงวันวิสาข์  นาคชุ่ม
22. เด็กหญิงวิภาณี  คุ้มทรัพย์
23. เด็กชายศักดิ์กิตติ  มีแสง
24. เด็กหญิงสตรีรัตน์  รักรี
25. เด็กชายสุพจน์  นาบุญคง
26. เด็กชายอุ้มบุญ  สัมพันธพงษ์
 
1. นางสาวปัทมพร  แก่นแจ่ม
2. นายสุพัฒน์  จันทร์กลั่น
 
93 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ม.4-ม.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบางระจันวิทยา 1. นางสาวกรกนก  ขุริรัง
2. นายก้องภากร  ครุฑกะ
3. นายจิรศักดิ์  บุญมี
4. นายจิรศักดิ์  บุญมี
5. นางสาวชนนัช  เพ็ชรรักษ์
6. นางสาวณัฎฐณิชา  ทวีธรรม
7. นายณิชากร  ศักดิลาภ
8. นายธนภัทร  วัฒนจันทร์
9. นายธีรพล  ศรีดวงแก้ว
10. นางสาวนฤมล  มรสุม
11. นางสาวนิศารัตน์  คงมั่น
12. นางสาวปณิตตา  แก่นมั่น
13. นางสาวปภัสสรา  ขำศรี
14. นายพัชรพล  รอดจรูญ
15. นายภูตะวัน  ตันอารีย์
16. นายภูมินทร์  เจริญฉิม
17. นายวาคิม  เหมภูมิ
18. นายศิวกร  ม่วงชุม
19. นางสาวสตรีรัตน์  เชิดเกียรติ
20. นางสาวสาริศา  อินทร์งาม
21. นายสุทธิพจน์  เชาวนะโชติ
22. นางสาวสุนทรี  ธานี
23. นายสุรัชภูมิ  มาสำราญ
24. นางสาวเพ็ญนภา  ชื่นกลิ่น
25. นายเมธพนธ์  บางเขน
26. นางสาวเสาวลักษณ์  อุ่นเปลี่ยน
27. นางสาวโศดารัตน์  ราตรี
 
1. นางสาวปัทมพร  แก่นแจ่ม
2. นายสุพัฒน์  จันทร์กลั่น
 
94 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสิงห์บุรี 1. เด็กชายณภัทร  ธานวัตร์
 
1. นายอุเทน  เปียหลอ
 
95 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3 96.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสิงห์บุรี 1. เด็กชายณัฐนันท์  กองเกิด
 
1. นายอุเทน  เปียหลอ
 
96 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.4-ม.6 90.69 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสิงหพาหุ"ประสานมิตรอุปถัมภ์" 1. นางสาวพรพรรณ  ปานหงษ์
 
1. นายณัฐชา  กล้าหาญ
 
97 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3 88.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสิงหพาหุ"ประสานมิตรอุปถัมภ์" 1. เด็กชายเอกชัย  บุญลีวัฒนา
 
1. นายณัฐชา  กล้าหาญ
 
98 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสิงห์บุรี 1. นายแสนภูมิ  มาลา
 
1. นายอุเทน  เปียหลอ
 
99 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3 91.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสิงห์บุรี 1. เด็กชายนนทกร  ชูศรีโฉม
 
1. นายอุเทน  เปียหลอ
 
100 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3 93.27 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสิงห์บุรี 1. เด็กหญิงนภัสวรรณ  แย้มขุนทอง
 
1. นายอุเทน  เปียหลอ
 
101 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3 94.99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสิงห์บุรี 1. เด็กหญิงทิพยาพร  แก้วระวัง
 
1. นายอุเทน  เปียหลอ
 
102 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3 99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสิงห์บุรี 1. เด็กหญิงเยาวลักษณ์  สุขประเสริฐ
 
1. นายอุเทน  เปียหลอ
 
103 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.4-ม.6 81.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสิงห์บุรี 1. นายศุภชัย  รัศมี
 
1. นายอุเทน  เปียหลอ
 
104 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 91.99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอินทร์บุรี 1. เด็กหญิงจิตดาภา  คำฝอย
 
1. นายณัฏฐ์พัชร์  สนธิธรรม
 
105 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.4-ม.6 85.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสิงห์บุรี 1. นางสาวธารน้ำทิพย์  เที่ยงแท้
 
1. นายอุเทน  เปียหลอ
 
106 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 90.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสิงห์บุรี 1. เด็กหญิงณัฐสินี  อ่อนสำอางค์
 
1. นางสาวกิตติญา  ทองโสภา
 
107 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.4-ม.6 91.99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสิงห์บุรี 1. นายศุภณัฐ  กลิ่นเกษร
 
1. นางสาวกิตติญา  ทองโสภา
 
108 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงเครื่องสายวงเล็กผสมขิม ม.1-ม.6 93.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสิงห์บุรี 1. เด็กหญิงกุลธิดา  จูสิงห์
2. เด็กหญิงณัฐสินี  อ่อนสำอางค์
3. เด็กหญิงทิพยาพร  แก้วระวัง
4. นางสาวธารน้ำทิพย์  เที่ยงแท้
5. เด็กหญิงศิริรัตน์  พูลทรัพย์
6. นายศุภชัย  รัศมี
7. เด็กหญิงสุชานาถ  กันเกต
8. เด็กหญิงเยาวลักษณ์  สุขประเสริฐ
9. นายแสนภูมิ  มาลา
 
1. นายอุเทน  เปียหลอ
2. นายทรงสิทธิ์  ภู่ภักดี
3. นางสาวกิตติญา  ทองโสภา
 
109 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.6 92.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสิงห์บุรี 1. เด็กชายณภัทร  ธานวัตร์
2. เด็กชายณัฐนันท์  กองเกิด
3. เด็กชายธีรธวัช  พร้าก้อน
4. เด็กชายนนทกร  ชูศรีโฉม
5. เด็กหญิงนภัสวรรณ  แย้มขุนทอง
6. เด็กชายนิลนพัทธ์  เจริญศักดิ์วิริยะ
7. นายศุภชัย  รัศมี
8. นายศุภณัฐ  กลิ่นเกษร
9. เด็กชายอธิคุณ  ทองประทีป
10. เด็กหญิงอพิยดา  คุ้มตีทอง
11. เด็กหญิงเยาวลักษณ์  สุขประเสริฐ
12. นายแสนภูมิ  มาลา
 
1. นายอุเทน  เปียหลอ
2. นายทรงสิทธิ์  ภู่ภักดี
3. นางสาวกิตติญา  ทองโสภา
 
110 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงอังกะลุง ม.1-ม.6 88.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสิงห์บุรี 1. เด็กชายกิตติศักดิ์  จำปา
2. เด็กหญิงญาดา  เรือนคำ
3. เด็กหญิงฐาวฬาฒร  ภมรนิยม
4. เด็กหญิงณัฏฐ์สุดา  พิมพาภรณ์
5. เด็กหญิงณิชาภัทร  ทองประเสริฐ
6. เด็กหญิงธวัลรัตน์  ดารุฤทัยกานต์
7. เด็กหญิงธันยพร  ผาจวง
8. เด็กชายธารนที  บุญเลิศ
9. เด็กหญิงปวิตรา  จันทร์เพ็ญ
10. เด็กหญิงพนิดา  แม้นพวก
11. เด็กหญิงภควีด  ลูกอินทร์
12. เด็กหญิงภัคธีมา  พุ่มพวง
13. เด็กหญิงมณฑิตา  รอดงาม
14. เด็กหญิงรุ้งลาวัลย์  เอี่ยมพ่วง
15. เด็กหญิงศิริวรรณ  แสงรัตน์
16. เด็กหญิงสิริมา  หลงพงษ์
17. เด็กหญิงสุทธิชา  จันทร์พงษ์
18. เด็กหญิงเดือนกันยา  ชชัยมงคล
 
1. นายทรงสิทธิ์  ภู่ภักดี
2. นางสาวกิตติญา  ทองโสภา
 
111 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 87.99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีศักดิ์สุวรรณวิทยา 1. เด็กชายจักรภัทร  แสงสว่าง
2. เด็กชายจักรินทร์  คำโสภา
3. เด็กหญิงชนิสรา  เชื้อปุย
4. เด็กชายธีรวัฒน์  มากสำรี
5. เด็กหญิงนรินทิพย์  คงมี
6. เด็กหญิงวิภาวินี  วรรณรี
7. เด็กชายอานนท์  ปิ่นทอง
8. เด็กหญิงเมธาวี  คงมี
 
1. นางสาวสุประวีณ์  บุญโล่งศิริเจริญ
2. นางสาววิมลศรี  ศาสตร์สกุล
 
112 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6 91.99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีศักดิ์สุวรรณวิทยา 1. นางสาวกัญญารัตน์  นิลเขียว
2. นางสาวกุสุมา  โตเรือง
3. นายจิระเดช  อ่ำจิ๋ว
4. นายชนาธิป  มากสำรี
5. นายชัยมงคล  สีมืด
6. นางสาวธนภรณ์  ประดิษฐ์
7. นางสาวปัณฑิตา  บำเรอจิตร
8. นางสาวพรชิตา  ปิ่นปก
9. นายวรกานต์  วรรณรี
10. นายศรัณพรย์  บริบูรณ์
 
1. นางสาวสุประวีณ์  บุญโล่งศิริเจริญ
2. นางสาววิมลศรี  ศาสตร์สกุล
 
113 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 91.32 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสิงห์บุรี 1. เด็กหญิงกชพร  โพธิ์กระจ่าง
2. เด็กหญิงกนกวรรณ  ศรีสว่าง
3. เด็กหญิงนภัสรพี  ทองวิลัย
4. เด็กหญิงมาริษา  เมืองสุข
5. เด็กหญิงอภิญลฎา  สายศรี
6. เด็กหญิงเปรมกมล  เพ็ชรประสม
 
1. นางทิวทอง  อ่อนบาง
2. นางสาวมริษา  โพธิ์สวัสดิ์
 
114 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6 91.31 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสิงห์บุรี 1. นางสาวกัญญารัตน์  เย็นสนิท
2. นางสาวกันต์กนิษฐ์  เหมือนขวัญ
3. นางสาวชฎาธาร  ชินวร
4. นางสาวณัฏฐณิชา  ฉ่ำบุรุษ
5. นางสาวอุบลรัตน์  วัฒนาอุดม
 
1. นางทิวทอง  อ่อนบาง
2. นางสาวมริษา  โพธิ์สวัสดิ์
 
115 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6 83.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมัธยมเทศบาล ๔ 1. นายต่อลาภ  เอี่ยมเจียม
2. เด็กชายธรรมรัฐ  ดีเลิศ
3. เด็กชายนนทชา  อินทุกรรม
4. นายอมรเทพ  จุไธสง
5. นายเมธาสิทธิ์  พงษ์ชนะ
 
1. นายจิระพงษ์  โตงาม
2. นางบุญตา  แก้วเกิด
 
116 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงมายากล ม.1-ม.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอินทร์บุรี 1. นางสาวชฎารัตน์  ทรัพย์เอนก
2. นางสาวภาวนียา  ันันทะ
 
1. นายณัฏฐ์พัชร์  สนธิธรรม
2. นางสาวพีรจิตต์  กิตติสิงห์สกุล
 
117 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสิงห์บุรี 1. เด็กหญิงกานต์พิชชา  ทองขาว
 
1. นางสาวสุชาดา  โพธิสมภาพวงษ์
 
118 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.4-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสิงห์บุรี 1. นางสาวศิรดา  กองแก้ว
 
1. นางสาววิไลวรรณ  คำนัน
 
119 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสิงห์บุรี 1. เด็กหญิง ณัฐชา   ทรงธรรม
 
1. นางสาววชรวรรณ   ภูมิโคกรักษ์
 
120 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสิงห์บุรี 1. นางสาวรัชนียา   ไม้ดัด
 
1. นางณัฐปภัสร์  ศุภรัชลาภมีเสมอ
 
121 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสิงห์บุรี 1. เด็กชายกิตติพศ  คงดี
2. เด็กหญิงจณิสตา  วิเศษวงษา
3. เด็กชายชญานนท์   สายสอนดี
4. เด็กชายฤทธิโจรน์   ปล้องภา
5. เด็กชายศตพรรษ   บัวโรย
 
1. นางสาวสุนทรี   กันพ่วง
2. นางมัณตรีณี  ยังถิน
 
122 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.4-ม.6 94.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสิงห์บุรี 1. นางสาวณัฐธิชา   อินทร์สนิท
2. นายณัฐวุฒิ   ใยน้อย
3. นายปฎิภาณ   รัตนวราหะ
4. นางสาวประภัสสร   ปานเล็ก
5. นางสาวปสุตา   ทำทอง
 
1. นางสาวนวรัตน์   งามเริง
2. นางสาวปวีณา  ชมชื่น
 
123 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบางระจันวิทยา 1. เด็กหญิงชญานี  จันทร์แดง
2. เด็กหญิงณัฐธิดา  งามละม่อม
 
1. นางสาวศรีสุดา  พันธาสุ
2. นางสาวรัตนพร  รักดี
 
124 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสิงห์บุรี 1. นายธนภัทร   กิจไทยสงค์
 
1. นางสุกัลยา   นวลจันทร์
 
125 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาจีน ม.1-ม.3 95.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสิงห์บุรี 1. เด็กหญิงณิชาภา   บุญเพ็ง
2. เด็กหญิงพิมพ์พรรณ   แรงเพ็ชร์
 
1. นางสาวมนฤดี   อ้นมี
2. MissFeng  Dongxue
 
126 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาจีน ม.4-ม.6 95.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสิงห์บุรี 1. นางสาวพลอยไพลิน   ตังตระการโกศล
2. นางสาววีณัศรา   ปิยะชน
 
1. นางสาวมนฤดี   อ้นมี
2. MissZhang  Ping
 
127 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสิงห์บุรี 1. เด็กหญิงญาณิศา   ภู่พึ่ง
2. เด็กหญิงวรรณิดา   ทองสุข
 
1. นางสาวมะลิวัลย์  เพ็งคล้าย
 
128 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสิงห์บุรี 1. นางสาวนัชชา  เรืองทิม
2. นายปราเมศ  อาษา
 
1. นางสาวมะลิวัลย์  เพ็งคล้าย
 
129 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพภาษาจีน ม.4-ม.6 90.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสิงห์บุรี 1. นางสาวปานตะวัน   นิตระ
2. นางสาวสุธาสินี   บรรจง
 
1. นายปฐมินทร์   อินว่าน
2. MissFeng  Dongxue
 
130 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสิงห์บุรี 1. นางสาวชลลดา   เพิ่มนิตย์
2. นางสาวณัฎฐนิช  ชื่นไทย
 
1. นางสาวพิกุลทอง  สักการะ
 
131 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาจีน ม.4-ม.6 95.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสิงห์บุรี 1. นางสาวกิ่งกาญจน์   ทองประเสริฐ
2. นางสาวธนัญญา   สังข์ถ่วง
3. นางสาวปนัดดา   หรั่งแร่
4. นายวิธวินท์   มีสุวรรณ์
5. นางสาวอภิญญา   แก้วกัลยา
 
1. นางสาวมนฤดี   อ้นมี
2. MissZhang  Ping
 
132 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสิงห์บุรี 1. นางสาวกมลชนก   รักซ้อน
2. นายกรีฑากร   สุวรรณปิ่นแก้ว
3. นางสาวธัญสุดา   ไชยชนะ
4. นางสาวนันทิชา   เส้งนุ้ย
5. นางสาวน้ำหนึ่ง  เชื้อเกตุ
 
1. นางสาวพิกุลทอง  สักการะ
2. นางสาวมะลิวัลย์  เพ็งคล้าย
 
133 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเขียนเรียงความภาษาจีน ม.4-ม.6 81.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสิงห์บุรี 1. นางสาวจิรารัตน์   เกตุพุ่ม
 
1. นายปฐมินทร์   อินว่าน
 
134 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเขียนภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสิงห์บุรี 1. นางสาวเพ็ญนภา  เมืองสะอาด
 
1. นางสาวพิกุลทอง  สักการะ
 
135 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอินทร์บุรี 1. เด็กชายกฤษณพล  บุญมาก
2. เด็กชายชยพล  ทองช้อย
3. เด็กชายธรรมานนท์  เกิดเรือง
4. เด็กชายปารวัฒน์  ชมบัวแก้ว
5. เด็กชายภัทรพงศ์  ภู่ปรางค์
6. เด็กชายภูริทัต  เรืองทอง
7. เด็กชายอดิเทพ  เถื่อนสว่าง
8. เด็กชายอภิวิชญ์  ทองช้อย
 
1. นายรังสรรค์  หอมสมบัติ
2. นายตรีโชค  กางกั้น
3. ว่าที่ร้อยเอกพัลลภ  ศุภพันธุ์มณี
 
136 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ม.4-ม.6 83.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทองเอนวิทยา 1. นางสาวจิราพร  สีสา
2. นางสาวปิยากร  บุญเพ็ง
3. นายภาณุพงศ์  ชูศรี
4. นายภูมิบดินทร์  ดวงเดือน
5. นายอดิสร  สกุลเรือง
6. นางสาวเกศราภรณ์  ทาบุ้ง
 
1. นายประวิทย์  ใครน้ำ
2. นายจักรพงษ์  กล่อมปัญญา
3. นางสาวศศิมา  สาดทอง
 
137 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสิงห์บุรี 1. นายธนภัทร  เดือนฉาย
2. นายธนเทพ  จันทร์มณี
3. นางสาวปนัดดา  มาระศรี
4. นางสาวมนตร์ลดา  ยิ้มเที่ยง
5. นางสาวรัตนกร  อัมพวัน
6. นางสาววรปภา  โพธิดา
7. นางสาววรรณวิษา  ศรีไพโรจน์
8. นางสาวศรัญญา  โพธิ์รัศมี
9. นางสาวศรีมุขชมพู  ศรีบุญรัตนชัย
10. นางสาวเพียงฟ้า  มงคลพร
 
1. นายทัศนัย  อยู่ไทย
2. นางสาวกุลธิดา  ปราบทอง
3. นางสาวชุติมา  โพธิ์ดี
 
138 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสิงห์บุรี 1. เด็กหญิงชนาพร  ดาวอู๊ด
2. เด็กหญิงญาดา  ธรรมวิชัย
3. เด็กหญิงณัฐชฎาพร  บ้านไร่
4. เด็กหญิงนับทอง  สุวรรณา
5. เด็กหญิงแพรพรรณ  เนียมอ่อน
 
1. นางสาวบุญรักษา  ประเสริฐ
2. นางสาววรรณภา  สาระวะดี
 
139 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.4-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสิงห์บุรี 1. นางสาวทิฆัมพร  ทองสอาด
2. นางสาวพจมาน  เครือดวงคำ
3. นางสาวภริตา  โพธิ์อุบล
4. นางสาวหทัยชนก  ค่ายใส
5. นางสาวเพ็ญภัค  แก้วหลอดหล้า
 
1. ดร.ณิชาภา  ธพิพัฒน์
2. นายเศรษฐวิทย์  อินทร์หมุด
 
140 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอินทร์บุรี 1. เด็กหญิงภัทรวดี  ชูจิต
2. เด็กหญิงรัตนาภรณ์  เที่ยงอินทร์
3. เด็กหญิงศยามล  วชิรเสรี
 
1. นางสาวขวัญวิภา  ภู่แส
2. นางสาวทัชชภร  เพ็ญจันทร์
 
141 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสิงห์บุรี 1. นางสาวณิชชยา  สุดประเสริฐ
2. นางสาวธนวรรณ  เครือวรรณ์
3. นายพงษ์ศิริ  ปานน่วม
 
1. นายธวัชชัย  กุศลสุข
2. นางสาวปาริชาติ  สาระเห็ด
 
142 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 86.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสิงห์บุรี 1. เด็กหญิงกชพร  สมพงษ์
2. เด็กหญิงพณัสพร  ทับทิม
3. เด็กหญิงสรยา  พัตตะ
 
1. นางสาวปิยพัชร์  งามจริง
2. นางสาวสุพิชฌาย์  แก้วขาว
 
143 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.4-ม.6 82.9 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่าช้างวิทยาคาร 1. นางสาวจุฑามาศ  เพ็ชรแสงศรี
2. นางสาวธนัญญา  กาบขุนทด
3. นางสาวอริศรา  มั่นคง
 
1. นางศิรกาญจน์  ภูลบศรี
2. ดร.จารุวรรณ  นิ่มตลุง
 
144 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Web Applications ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสิงห์บุรี 1. นางสาวนันท์นภัส  อินทร์แสงทอง
2. นางสาวศศิพร  โพธิ์ชะคุ้ม
 
1. นางสาวสุชาดา  ทิพโรจน์
2. นางสาวศศิฤดี  ศรีประเสริฐ
 
145 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสิงห์บุรี 1. นายจิตรกร  สุวรรณเพิ่ม
2. นางสาวณัฐกานต์  วงศ์จิรสกุล
 
1. นายอรรณพ  โพธิ์ศรี
2. นางนพพร  เขตการณ์
 
146 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอินทร์บุรี 1. เด็กชายดปัสวิน  นววณืชชากร
2. เด็กหญิงพรสว่าง  เลิศพินิจจอมรกุล
3. เด็กหญิงเบญจรัตน์  เนียมจันทรื
 
1. นายสิทธิกร  หาดทวายกาญจน์
2. นายณรงค์ฤทธิ์  ภู่ปราง
 
147 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบางระจันวิทยา 1. นายณัฐวุฒิ  บุญโยธา
2. นายปณิธิ  ผลเกิด
3. นางสาวอนัดดา  ชื่นกลิ่น
 
1. นางมาลัย  แก้วมณี
2. นายสุวัฒนา  เครือเมฆ
 
148 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบางระจันวิทยา 1. นายนรินทร์  มาลี
2. นายสุทัศน์  พึ่งแสงจันทร์
 
1. นางมาลัย  แก้วมณี
2. นายสุวัฒนา  เครือเมฆ
 
149 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนเรื่องสั้น (Comic Strip) ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสิงห์บุรี 1. เด็กหญิงกรกมล   นาคมณี
2. เด็กหญิงนันท์นภัส   ทองประเสริฐ
 
1. นางธารญา  ธยาน์ธนาธร
2. นางสาวฐิติมา  ธะนะศรี
 
150 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหัวไผ่วิทยาคม 1. เด็กหญิงกรรณิการ์  จันประสิทธิ์
2. เด็กหญิงกุลธิดา  แก่นกฤษณา
 
1. นางศุลิษา  สยมพงศ์
2. นางสาวสุกัญญา   ก๋าใจ
 
151 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอินทร์บุรี 1. เด็กหญิงกัญญาภัค  วรคันทักษ์
2. เด็กหญิงประทุมพิพย์  ยวนเขียว
 
1. นางสาววันวิสาข์  บุญพ่วง
2. นางรัตนาพร  ศรีเพ็ชร์
 
152 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบางระจันวิทยา 1. นางสาวศิริลักษณ์  บุษบง
2. นางสาวสรณ์ศิริ  ชาตรี
 
1. นายวสุ  เกิดเจริญ
2. นายจิตกร  เจริญวงษ์
 
153 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอินทร์บุรี 1. เด็กชายฉัตรดนัย  เย็นอารมณ์
2. เด็กชายธนภัทร  เอี่ยมสอาด
 
1. นายสิทธิกร  หาดทวายกาญจน์
2. นายณรงค์ฤทธิ์  ภู่ปราง
 
154 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสิงห์บุรี 1. นางสาวปภัสรา  มาลาศรี
2. นางสาวพิไลภรย์  จันทร์อยู่
 
1. นายอรรณพ  โพธิ์ศรี
2. นางสาวสุชาดา  ทิพโรจน์
 
155 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Motion Infographic ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสิงห์บุรี 1. นางสาวปิยธิดา  โปร่งปาน
2. นางสาวเบญจวรรณ  ธีระจันทร์
 
1. นางสาวสุชาดา  ทิพโรจน์
2. นายอรรณพ  โพธิ์ศรี
 
156 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสิงห์บุรี 1. เด็กชายชัยทัต  สุธา
2. เด็กหญิงสุดารา  อ่อนนาค
 
1. นางสาวฐิติมา  ธะนะศรี
2. นางสาวศศิฤดี  ศรีประเสริฐ
 
157 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทองเอนวิทยา 1. เด็กหญิงฐานิดา  วันคง
2. เด็กชายรัชชานนท์  คำมูลมี
 
1. นางสาวกรรชพร  แสงจันทร์
2. นางสาวขนิษฐา  ปอใหม
 
158 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนค่ายบางระจันวิทยาคม 1. เด็กชายจารุวัฒน์  กองเนียม
2. เด็กชายตติยา  เทพณรงค์
3. เด็กชายธนภูมิ  จงพิสัย
 
1. นายลัทธพล  ปลื้มน้อย
2. นางพรภิศา  พลทวี
 
159 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอินทร์บุรี 1. นายธนากร  โยปทุม
2. นางสาวศิรินภา  อ่อนตา
3. นายเดชาธร  เลียงผา
 
1. นางสาววันวิสาข์  บุญพ่วง
2. นายสิทธิกร  หาดทวายกาญจน์
 
160 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสิงห์บุรี 1. เด็กชายกันตพงศ์  สุขทอง
2. เด็กชายชิษณุพงศ์  เสมอพิทักษ์
3. เด็กชายศรัณย์  ยามี
 
1. นางวลัยรัตน์  หลำริ้ว
2. นางมาลี  พรหมเพ็ญ
 
161 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอินทร์บุรี 1. นายพิพัฒน์  คงมา
2. นายภราดร  กุลฉิม
3. นายไพบูลย์  เงางาม
 
1. นางสาววันวิสาข์  บุญพ่วง
2. นางรัตนาพร  ศรีเพ็ชร์
 
162 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 87.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหัวไผ่วิทยาคม 1. เด็กชายสายชล  จันเสน
2. เด็กชายเจษฏา  สุขวิญญา
3. เด็กชายไวยากรณ์  จันทร์ฉิม
 
1. นายสมปอง  ใจกล้า
2. นางสาวสุกัญญา  ก๋าใจ
 
163 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 90.01 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหัวไผ่วิทยาคม 1. นายจิรัฐพงษ์  ประสงค์
2. นายวันชัย  จันเสน
3. นายอนวัช  หรั่งแร่
 
1. นางสาวมัลลิกา  คงพันธุ์
2. นางสาวแคทรียา  สมอคร
 
164 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสิงห์บุรี 1. เด็กหญิงวิมลมาศ  อ่อนคำ
2. เด็กหญิงสุนันทา  เชื้อมงคล
3. เด็กหญิงอภิชญา  ไพรศรี
 
1. นางพันทิพา  พวงพรหม
 
165 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่าช้างวิทยาคาร 1. นางสาวชลิดา  เอี่ยมสุด
2. นางสาวสุปรีญา  ทองเรือง
3. นางสาวสุภาพร  ตันยา
 
1. นางลิขิต  มามีเจริญ
2. นายอนุชาติ  โชชัย
 
166 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแป้งวิทยา 1. เด็กหญิงข้าวสาร  จำนงค์สูญ
2. เด็กหญิงชนาพร  บุญเมฆ
3. เด็กหญิงบุญสิตา  เดชประสิทธิ์
4. เด็กชายพัณณกร  ทองวิวัฒน์
5. เด็กหญิงวรรณิศา  บุญพันธ์
6. เด็กหญิงสุพิชญา  กาใหญ่
 
1. นางณิชาภัทร  โชติกาญจนเรือง
2. นางเพ็ชรา  อธิวาสนพงศ์
3. นางสาวอารีรัตน์  จันทร์ชื่น
 
167 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแป้งวิทยา 1. นางสาวกันยารัตน์  ซื่อแท้
2. นางสาวจารุวรรณ  โรจนกิจ
3. นางสาวณิชดา  น้อยดี
4. นางสาวปิยฉัตร  กาใหญ่
5. นางสาวอังคณา  แก้วมณี
6. นางสาวเหมวรรณ  จีนทวงษ์
 
1. นางณิชาภัทร  โชติกาญจนเรือง
2. นางเพ็ชรา  อธิวาสนพงศ์
3. นางสาวอารีรัตน์  จันทร์ชื่น
 
168 การงานอาชีพ การประกวดโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสิงห์บุรี 1. เด็กหญิงจิราภรณ์  จีนเทศ
2. เด็กชายพีรพล  บัวขยาย
3. เด็กหญิงสวนีย์  พวงแย้ม
 
1. นายสนอง  โกสุมา
2. นายปรีชา  เทศทอง
 
169 การงานอาชีพ การประกวดโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหัวไผ่วิทยาคม 1. นางสาวขวัญดาว  พิมพ์ทอง
2. นางสาวชณัฐดา  เกษร
3. นางสาวเพชรรัตน์  ประสงค์
 
1. นางสาวมัลลิกา  คงพันธุ์
2. นางสาวเป็นหนึ่ง  เฮงสกุล
 
170 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่าช้างวิทยาคาร 1. เด็กหญิงณัชชา  สืบจากดี
2. เด็กหญิงภัทรภร  จันทร์งาม
3. เด็กหญิงสุภิญญา  นาคประสิทธิ์
 
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงพจนีย์  เหมือนขวัญ
2. นายอนุชาติ  โชชัย
 
171 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนค่ายบางระจันวิทยาคม 1. นางสาวณัฐมล  นามมุลตรี
2. นางสาวประพัตรา  กล่อมอารมย์
3. นางสาวศุภลักษณ์  แก่นดี
 
1. นางทิวาวรรณ  หล่ำวรัตน์
2. นางฐิติยา  วิหารธรรมเม
 
172 การงานอาชีพ การประกวดแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหัวไผ่วิทยาคม 1. เด็กหญิงธีรนันท์  ศรีนวน
2. เด็กชายพลอธิป  พาป้อง
3. เด็กหญิงวรรณิสา  เปียโชตฺ
 
1. นางศุลิษา  สยมพงศ์
2. นางสาวสุกัญญา  ก๋าใจ
 
173 การงานอาชีพ การประกวดแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่าช้างวิทยาคาร 1. นางสาวกนกวรรณ  ขุนสกล
2. นางสาวนฤมล  ไพโรจน์
3. นางสาวนวพร  เพชรพูน
 
1. นางลิขิต  มามีเจริญ
2. นางประทุมทิพย์  ทองสะอาด
 
174 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสิงห์บุรี 1. เด็กหญิงฐิติพร  พวงจำปี
2. เด็กหญิงนิรชา  มนต์ธนวาสน์
3. เด็กหญิงสขิลา  ชะเอม
 
1. นายกิตติพงษ์  สงวนใจ
2. นางสาววรรณวณัช  ฉาบเพชร
 
175 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสิงห์บุรี 1. นางสาวภคพร  สีผึ้งทอง
2. นางสาวอริสา  อ่วมน้อย
3. นางสาวเพ็ญพิชชา  ไถ้เงิน
 
1. นางสาววรรณวณัช  ฉาบเพชร
2. นางพันทิพา  พวงพรหม
 
176 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสิงห์บุรี 1. เด็กหญิงชุตินันท์  แย้มสรวล
2. เด็กหญิงภาวิดา  กลิ่นจันทร์
3. เด็กหญิงอมรรัตน์  นาคศรี
 
1. นางสาววรรณวณัช  ฉาบเพชร
2. นางมาลี  พรหมเพ็ญ
 
177 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ม.4-ม.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีวินิตวิทยาคม 1. นางสาวกนกวรรณ  ดวงปฎิ
2. นางสาวกนกอร  สุขแถม
3. นางสาวอินทร์บุรีรัตน์  พงษ์การุณ
 
1. นายวินัย  แป้นงาม
2. นางกฤษณา  แป้นงาม
 
178 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสิงห์บุรี 1. เด็กหญิงกมลชนก  เปรมศิริ
2. เด็กหญิงกรรณิการ์  หว้านหอม
3. เด็กชายเกียรติยศ  ร่มโพตาล
 
1. นางลาวัณย์  บ่ายเที่ยง
2. นายสนอง  โกสุมา
 
179 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสิงห์บุรี 1. นางสาวกัญญาภัค  ปลื้มบุญ
2. นางสาวรัตติกาล  เจียมทอง
3. นางสาวเปรมกมล  ภูมิทัศน์
 
1. นางลาวัณย์  บ่ายเที่ยง
2. นายสนอง  โกสุมา
 
180 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพรหมบุรีรัชดาภิเษก 1. เด็กชายศักดิ์พล  สุขเกตุ
 
1. นายศิวภากร  คล้ายเพ็ง
 
181 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอินทร์บุรี 1. เด็กชายกิจจา  แจ่มมี
2. เด็กชายณัฐวุฒิ   พุ่มเกษม
3. เด็กชายอภินันท์  ตาลเวช
 
1. นางสาวนันทัชพร   ทองเสวก
2. นางสาวขวัญวิภา  ภู่แส
 
182 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีวินิตวิทยาคม 1. เด็กหญิงพรทิพา  เชตพันธุ์
 
1. นางสาวสุมาลี  ศรีสลุง
 
183 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีวินิตวิทยาคม 1. เด็กหญิงณัฐกานต์  จวงถาวร
 
1. นางสาวสุมาลี  ศรีสลุง
 
184 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอินทร์บุรี 1. เด็กชายพรพิพัฒน์   ทองอ่อน
 
1. นางสาวนันทัชพร   ทองเสวก
 
185 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 84.97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอินทร์บุรี 1. เด็กชายจิรายุทธ   ถ้วนศรี
 
1. นางสาวนันทัชพร   ทองเสวก
 
186 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพรหมบุรีรัชดาภิเษก 1. นางสาวขวัญชนก  ขำขม
 
1. นายศิวภากร  คล้ายเพ็ง
 
187 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหัวไผ่วิทยาคม 1. เด็กชายจารุกิติ์  เกตุรัตน์
2. นางสาววศิกา  พุทธฮวบ
 
1. นางศุลิษา  สยมพงศ์
2. นางสาวแคทรียา  สมอคร
 
188 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอินทร์บุรี 1. เด็กชายธีรเมธ   ห้อยแดง
2. เด็กชายศรายุทธ์   เพ็งถาวร
 
1. นางสาวนันทัชพร   ทองเสวก
2. นายณรงค์ฤทธิ์  ภู่ปราง