รายงานผู้ชนะเลิศระดับเหรียญทอง ตัวแทนเข้าแข่งขันระดับต่อไป

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา จังหวัดสมุทรสาคร

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดธรรมจริยาภิรมย์ 1. เด็กหญิงชนาภา  จาตะเสม
 
1. นางสาวรุจิเรข  เฟื่องบางหลวง
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอ้อมน้อยโสภณชนูปถัมภ์ 1. นางสาวศศิวิมล  แก้วสะอาด
 
1. นางเพ็ญนภา  ประเสริฐสังข์
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสามชัยวิเทศศึกษา 1. เด็กชายปรมี  คงปรีพันธุ์
 
1. นางกมลพร  สุดหล้า
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ม.4-ม.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดหลักสี่พิพัฒน์ราษฎร์อุปถัมภ์ 1. นางสาวมาริสา  แซ่ลิ้ม
 
1. นางสาวอุมาภรณ์  วงศ์วิสิฐศักดิ์
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันพินิจวรรณคดี ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกระทุ่มแบน "วิเศษสมุทคุณ" 1. เด็กหญิงคณัฐพร  ปัญญาประทีป
 
1. นางสาวมาลินี  สุทธิเวช
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันพินิจวรรณคดี ม.4-ม.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดหลักสี่พิพัฒน์ราษฎร์อุปถัมภ์ 1. นางสาวปัณฑิตา  อยู่แผน
 
1. นางสาวอุมาภรณ์  วงศ์วิสิฐศักดิ์
 
7 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ม.1-ม.3 82.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดธรรมจริยาภิรมย์ 1. เด็กหญิงณัฐกานต์  จีนสุขประเสริฐ
 
1. นางสุมนทิพย์  เลิศนพรัตน์วงศ์
 
8 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ม.4-ม.6 83.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดนางสาว (ถาวรราษฎร์บํารุง) 1. นางสาวกมลวรรณ  พันพิลึก
 
1. นางสาวดวงพร  พ่วงบางยาง
 
9 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 88.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสมุทรสาครบูรณะ 1. เด็กหญิงพิชญธิดา  ทรัพย์สนอง
 
1. นางสาวนันทิดา  เฟื่องไกรศรี
 
10 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดธรรมจริยาภิรมย์ 1. นางสาวสุจิณณา  ประเยตานัง
 
1. นางเพ็ญนภา  ชาญณรงค์
 
11 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๖ บท) ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดธรรมจริยาภิรมย์ 1. เด็กหญิงปรารถนา  ทองพาศน์
2. เด็กหญิงมัตติกา  แสงหิรัญ
 
1. นางเพ็ญนภา  ชาญณรงค์
 
12 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ โคลงสี่สุภาพ (๔ บท) ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแพ้ววิทยา(ตี่ตง) 1. นางสาวจิราพร  อยู่ประเสริฐ
2. นางสาววรรณิดา  สังข์ทอง
 
1. นางสาวดุฤษดี  ยืดเนื้อ
 
13 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอ้อมน้อยโสภณชนูปถัมภ์ 1. เด็กหญิงกัญญา  ปะทังวา
2. เด็กหญิงณัฐชฎา  เขียวเจริญ
 
1. นายศักดิ์ชัย  พันธุ์แตง
2. นางสาวยุพาวดี  ภูธรรมมา
 
14 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.4-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย 1. นางสาวจินดามณี  สระกบแก้ว
 
1. นางสาวชิดขวัญ  นุชนาถ
 
15 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกระทุ่มแบน "วิเศษสมุทคุณ" 1. เด็กชายพงษกร  ขาวสำอางค์
 
1. นางสาวกนกกร  จันทร์อนันต์
 
16 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสมุทรสาครบูรณะ 1. นายภูบดี  ธรรมพิทักษ์
 
1. นายสิงหา  รุ่งเจริญ
 
17 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอ้อมน้อยโสภณชนูปถัมภ์ 1. เด็กหญิงธนิกา  ภู่เพชร
2. เด็กหญิงธัญยพร  สวยสูงเนิน
3. เด็กชายสหรัถ  บุญปองหา
 
1. นางสาวอรอุมา  กลิ่นโลกัย
2. นางนภวรรณ  บัญชานนท์
 
18 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสมุทรสาครบูรณะ 1. นางสาวกรองกาญจน์  ปันนาผล
2. นางสาวกุลนิษฐ์  ชาวบ้านเกาะ
3. นายธนากร  เกาะโพธิ์
 
1. นายภมรเมษย์  เลาหวิรุฬห์กุล
2. นางสาวรจนาพรณ์  ติ๊บปัน
 
19 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดธรรมจริยาภิรมย์ 1. เด็กหญิงณัฐกานต์   จีนสุขประเสริฐ
2. เด็กชายวรภพ    บุญรอดค้ำ
3. เด็กหญิงวรัญญาภรณ์   จันทร์ศิริ
 
1. นายสมเกียรติ    นาคสงวน
2. นางสาวอุไรวรรณ  เทียนทอง
 
20 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย 1. นางสาวต้องรัก  สกุลวัฒนะ
2. นายบุญฤทธิ์  สำราญ
3. นางสาวสุทธิดา  กลแกม
 
1. นางสาวปภัสชญา  เสมา
2. นางสาวสินีนาถ  ทองสิมา
 
21 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสมุทรสาครบูรณะ 1. เด็กชายกิตติพันธ์  จันทร์อินทร์
2. เด็กชายภูมิชัย  ปานรอด
 
1. นางสาวสุธิดา  เกตุแก้ว
 
22 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสมุทรสาครบูรณะ 1. นายธัญวิทย์  วิชิตจิตตานนท์
2. นายเจษฎา  สีใส
 
1. นางปรุง  อินทมาตร์
 
23 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย 1. เด็กหญิงสุทินา  ทองพานิช
 
1. นายสมภพ  ออกกิจวัตร
 
24 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย 1. นายกฤตมุข  เชื้อบ้านเกาะ
 
1. นายสมภพ  ออกกิจวัตร
 
25 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดหลักสี่พิพัฒน์ราษฎร์อุปถัมภ์ 1. เด็กชายสิริศักดิ์  เกษมสุวรรณ์
2. เด็กหญิงสุนิสา  รอดธานี
 
1. นางสาวนภารัตน์  ฉวีกุลมหันต์
 
26 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอ้อมน้อยโสภณชนูปถัมภ์ 1. นางสาวอลิษา  เสาธงทอง
 
1. นางสาวพัทธนันท์  หมู่เฮงปัญญานิธิ
 
27 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสมุทรสาครบูรณะ 1. เด็กชายธนกร  พงษ์สวัสดิ์
 
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงชนาทิพย์  สังข์ประเสริฐ
 
28 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.4-ม.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสมุทรสาครวุฒิชัย 1. นายณัฐพงศ์   ลีวงศ์วรสิงห์
 
1. นางสาวพรเพ็ญ  พึ่งเพียร
 
29 คณิตศาสตร์ การแข่งขันเวทคณิต ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย 1. เด็กชายอรรคพงษ์  ศรีธนาชัยวงษ์
 
1. นางสาวศิริพร  วงศ์กระต่าย
 
30 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสมุทรสาครบูรณะ 1. เด็กชายธรรม์ชนก  แทรกสุข
2. นางสาวรัฐติยาพร  บุญเบ้า
3. เด็กหญิงศิรภัสสร  ตาทอง
 
1. นางมาลี  นุชสมบูรณ์
2. นางสาวปวีณา  วิชนี
 
31 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย 1. นายธีรเดช  สวัสดิ์ผล
2. นางสาวน้ำเพชร  ติ๊นคลองตัน
3. นางสาวรินลดา  กันยา
 
1. นางสาวปัทมา  สีหานาม
2. นายชลนที  อักษรประดิษฐ์
 
32 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย 1. เด็กหญิงดลพร  เก่งทางดี
2. เด็กหญิงพรวิสา  คงหาญ
3. เด็กหญิงมนัสนันท์  ปานรักษา
 
1. นางสาวรสสุคนธ์  หนูงาม
2. นางสาวสันสุนีย์  หุ่นท่าไม้
 
33 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 92.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกระทุ่มแบน "วิเศษสมุทคุณ" 1. นางสาวกรรภิรมย์   ภิรมย์เณร
2. นางสาวนัฐลดา  ชฎาแก้ว
3. นางสาววริษฐา   พึ่งฉ่ำ
 
1. นายธนากร   สายคูณ
2. นางอังคณา  แสบงบาล
 
34 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกุศลวิทยา 1. เด็กหญิงดวงกมล  จานแก้ว
2. เด็กชายธีรโชติ  จูจ้อย
3. เด็กหญิงน้องเดือน  จันทร์คลองตัน
 
1. นายทินกร  ไทยเจริญ
2. นางสาวอรวรรณ  แก้วควนชุม
 
35 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 84.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสมุทรสาคร 1. นายธนกฤต  พุทธศรี
2. นางสาวประพิณพร  ชัยมงคลมณี
3. นายประวิทย์  ฐิตยานุวัฒน์
 
1. นายชุติพนธ์  ตู้ธนบัตร
2. นางสาวเจนจิรา  อ่วมจ่า
 
36 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสมุทรสาครบูรณะ 1. เด็กหญิงนัชชา  นุ่มแป้น
2. เด็กชายพีรพัฒน์  มีแสงเงิน
3. เด็กหญิงเพชรดา  สุภาพ
 
1. นางสาวดวงรักษ์  จันทร์ชัง
2. นางสาววิไลพร  แซ่ลิ้ม
 
37 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสมุทรสาครบูรณะ 1. นางสาวกฤษณา  อาสาสร้อย
2. นายธนากร  บุญสืบมา
3. นายวุฒิชัย  ระยาย้อย
 
1. นายทวีชัย  เชื้อจีน
2. ดร.กชพร  จุลสัตย์
 
38 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 86.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย 1. เด็กชายกฤติพงศ์  ชาวหงษา
2. เด็กชายธนพล  อาภาวุฒิคุณ
 
1. นางสาวรสสุคนธ์  หนูงาม
2. นายพรเทพ  อยู่คง
 
39 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดนางสาว (ถาวรราษฎร์บํารุง) 1. นายจุฑาภัทร  ชมทรัพย์
2. นายวิศิษฎิ์  สังวะชา
 
1. นางสาวรอฮีม๊ะ  ตะนิแร
2. นางสาวแวววิไล  ไชยเสริม
 
40 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนานสามมิติ (3D) ม.1-ม.3 98.38 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนประชินนุสรณ์ 1. เด็กชายกฤษณพล  เกตุพันธ์
2. เด็กชายชยุต  คมไสยวง
 
1. นางสาวไอลดา  ปริญานุภาพ
2. นายธีรพงษ์  ผิวเกลี้ยง
 
41 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 98.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอ้อมน้อยโสภณชนูปถัมภ์ 1. เด็กชายจิตติวัชร์  ปัตตาทานัง
2. เด็กชายณัฐพัฒน์  มาเชียงผา
 
1. นายพีรดนย์  จิระกูลวัฒน์
2. นางสาวปิยมาศ  ปันพร
 
42 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 91.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกระทุ่มแบน "วิเศษสมุทคุณ" 1. เด็กหญิงจันทิมา  บุญบางยาง
2. เด็กหญิงศุภัชญา  เพ็งปาน
3. เด็กหญิงสาธิตา  ทัศนพาณิชย์
4. เด็กหญิงสิริกรานต์  ปัญญาประทีป
5. เด็กหญิงสุพิชฌาย์  วิวาสุข
 
1. นายอานนท์  เพ็ชรเกลี้ยง
2. นายชวาฬ  อันชื่น
 
43 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 88.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกุศลวิทยา 1. นางสาวน้ำฝน  ศรีจินดา
2. นางสาวภักร  -
3. นางสาวภัทรภากร  บัวเงิน
4. นางสาวสุนิตา  โคกจินดา
5. นางสาวสุปราณี  เหมือนมณี
 
1. นายจักรินทร์  ธนากรเกรียงไกร
2. นายพิเชษฐ์  คงศรี
 
44 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 90.87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ สมุทรสาคร 1. เด็กหญิงณัฏฐา  โดดสังข์
2. เด็กหญิงณัฐกานต์  เปลี่ยนศิลปะชัย
3. เด็กชายณัฐพล  ทรัพย์ขำ
4. เด็กชายสิทธิเดช  ภูเขาใหญ่
5. เด็กหญิงสุริษา  อรุณนัฏ
 
1. นางพัชรินทร์  คงสมบัติ
2. นายเสริมศักดิ์  คงสมบัติ
 
45 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 89.9 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดธรรมจริยาภิรมย์ 1. นางสาวกนกวรรณ  ทับทิมทอง
2. นางสาวจิรนันท์  เสือสี
3. นางสาวพิชญา  ชาวบางน้อย
4. นางสาวรุ้งตะวัน  สุวรรณ
5. นางสาวสรินทิพย์  บุญประเสริฐ
 
1. นายมานิด  อมรลักษณ์ปรีชา
2. นายสมเดช  ก้าวพัฒนา
 
46 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 85.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ สมุทรสาคร 1. เด็กชายชาคริต  เที่ยงตรง
2. เด็กชายธีรนัย  เทียมศิริ
3. เด็กชายปิยวัฒน์  จันทร์ดา
4. เด็กชายวสุพล  ทมกระโทก
5. เด็กชายศรัณย์  มิลาวรรณ์
 
1. นายเสริมศักดิ์  คงสมบัติ
2. นายภวัต  โลกวิทย์
 
47 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6 93.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสมุทรสาคร 1. นางสาวกชกร  หารดำรงค์
2. นางสาวฐิติยา  เยื้องไธสง
3. นางสาวนภัสสร  สิงห์ชูวงค์
4. นางสาวศิริพร  ศรีปุย
5. นางสาวอรณิชา  วรรณโกวัฒน์
 
1. นางสาวสุนิสา  เทศเจริญ
2. นายธีรวัฒน์  บุญปะถัมภ์
 
48 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครคุณธรรม ม.1-ม.6 93.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกระทุ่มแบน "วิเศษสมุทคุณ" 1. นายกิตติพันธ์  คำแหง
2. นายจีรวัฒน์  ทองประเสริฐ
3. นายชัชวารย์  จันทร์อ้น
4. นางสาวญาณิกา  บุญอ่อน
5. นายฐิฌานนต์  จริยปัญญางาม
6. นางสาวณัฐพร  ภูอาจสูง
7. นางสาวทิพย์ตะวัน  เพิ่มลี้วิริยะกุล
8. นายธัญพิสิษฐ์  แจงบำรุง
9. นายบวรภัค  ราชสุทธิ์
10. นางสาวบุณฑริก  เข็มแดง
11. นางสาวปภาวดี  โพธิ์น้อย
12. นายปิยวัฒน์  ปิดตาระโพธิ์
13. นายพงศธร  โฉมศรี
14. นางสาวพลอยพรรณ  สุวรรณเวียง
15. นางสาวพิทยารัตน์  เฮี้ยนชาศรี
16. นายรณชัย  ชูเกตุ
17. นายวรวุฒิ  อินชูกุล
18. นายวีรพงศ์  ฟักบางยุง
19. นางสาวศิริวรรณ  แฝดกลาง
20. นางสาวหรรษมน  แสนคำราง
 
1. นายเทิดศักดิ์  ยุงประโคน
2. นายจิรศักดิ์  พิมพ์พันธ์
3. นางสาวกุสุมา  จักขุจันทร์
4. นางสาวณิชนันท์  หงษ์งาม
5. นางสาวจิดาภา  แสนโยธา
 
49 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครประวัติศาสตร์ ม.1-ม.6 83.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ สมุทรสาคร 1. นางสาวกชพรรณ  เกิดจงรักษ์
2. เด็กหญิงจุฬามณี  ศรีรักษา
3. นายณพดล  ชูสุข
4. นายภานุกรณ์  บุญพลบ
5. นางสาวรัตติยา  กิมจือ
6. เด็กหญิงวรดา  สวนสวัสดิ์
7. นางสาววิลาวัณย์  เอกพงษ์
8. นางสาวศรัณย์พร  วรดูลย์
9. เด็กหญิงศศิธร   เชื้อมอญ
10. นายศิระ  เส็งหริ่ม
11. เด็กหญิงสิริลักษณ์  ดาราเย็น
12. นายสุรพันธ์  พึ่งเจาะ
13. นางสาวอรลดา  อืนทำมา
14. นางสาวอัญญาดา  บุตรทองคำ
15. เด็กหญิงอัญมณี  ปริบูรณะ
16. นายเกียรติศักดิ์  ทัศน์มาลี
17. เด็กหญิงเมธาวี  นนท์สุภี
18. เด็กหญิงแก้วศรัญญา  ทรรศนสฤษดิ์
 
1. นางสาวทองพูน  เจือไทย
2. นายอรุณ  แสงจันทร์
3. นายภวัต  โลกวิทย์
4. นางธิดาเทพ  ปัทมะ
5. นายอริธัชย์  สิทธิกิตติยานนท์
 
50 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 91.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนประชินนุสรณ์ 1. เด็กหญิงพิมพ์อร  วิโรจน์จรัสกุล
 
1. นางสาวธนสิริ  ขาวจันทร์
 
51 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 91.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสมุทรสาครบูรณะ 1. นางสาวสุมณฑา  สุทธิราช
 
1. นางสาวกมลรัตน์  พงษ์บ้านแพ้ว
 
52 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 93.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอ้อมน้อยโสภณชนูปถัมภ์ 1. เด็กชายบุญทวี   พงษ์โอสถ
2. เด็กหญิงสุพิชฌาย์   ใจซื่อสมบูรณ์
 
1. นางศิริพรรณ  ทัศนิยม
 
53 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดนางสาว (ถาวรราษฎร์บํารุง) 1. นายกฤติธี   สายสุด
2. นางสาวณัฐธิดา   กลัดกมล
 
1. นางพนิดา  ปรัชญาเกรียงไกร
2. นางสาววาธินี   ขาวพุ่ม
 
54 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.6 88.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย 1. นางสาวกฤตยา  คุณสี
2. นางสาวจริญญา  เจิมจวง
3. เด็กหญิงชนกกานต์  พรมมะทิง
4. เด็กหญิงชนัฏดา  ศรีสมุทร
5. นางสาวณัฐณิชา  เปี่ยมเจริญ
6. เด็กหญิงธมนวรรณ  อาภาวุฒิภาคย์
7. นางสาวปวันรัตน์  สุทธิ
8. เด็กหญิงภัทรธิดา  ทริเพ็ง
9. เด็กหญิงสุภัสสร  ชื่นชม
10. เด็กหญิงเมทิกา  สุรวิทย์
 
1. นางนุศรา  สระทองใจ
2. นางสวงษ์  วัชรสาคร
3. นางสาวเสาวลักษณ์  สุวรรรณเอี่ยม
 
55 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย 1. เด็กหญิงชนาพร  ชะวาเขียว
2. เด็กชายนนทวัฒน์  อยู่พิทักษ์
3. นางสาวนัทชา  พันธ์ไผ่
4. เด็กหญิงวันวิสา  บุญพลบ
5. เด็กหญิงศลิสา  พนมศิลป์
6. เด็กหญิงศิริรัตน์  ตะภา
7. เด็กหญิงสิริกร  กิตติคุณชนก
8. เด็กหญิงสิรินยา  สายสุด
9. เด็กหญิงสุนิตรา  โชคเหมาะ
10. เด็กหญิงไปรยา  อยู่เเจ้ง
 
1. นางสาวศิริวรรณ  กุลกรินีธรรม
2. นางสาวดลยา  เบญจนุสรณ์
3. นางสาวภาวนา  สลอดตะคุ
 
56 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันคีตะมวยไทย ม.1-ม.6 94.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย 1. นายชัยพร  มาวิเชียร
2. นายชินวัตร  พิมายนอก
3. นายธนวัตน์  กิ่งเเก้ว
4. นายพงศธร  รอดบุญเกิด
5. เด็กชายพีรพัฒน์  อ่อนช้อย
6. เด็กชายภูบดินทร์  บุตรโยจันโท
7. เด็กชายวรเมธ  ภาคานาม
8. นายสมพงษ์  เเซ่ลิ้ว
 
1. นางสาวศิริวรรณ  กุลกรินีธรรม
2. นางสาวดลยา  เบญจนุสรณ์
3. นางสาวภาวนา  สลอดตะคุ
 
57 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกระทุ่มแบน "วิเศษสมุทคุณ" 1. เด็กหญิงภัคจิรา  พิมายกลาง
2. เด็กหญิงอภิสรา  พ่วงพาราม
 
1. นางสาวเยาวลักษณ์  ร้อยอำแพง
2. นายภาคภูมิ  เจริญชนม์
 
58 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกระทุ่มแบน "วิเศษสมุทคุณ" 1. นางสาวฐณัชญ์พร  นิลสัมฤทธิ์
2. นางสาวอริสรา  ทองวัน
 
1. นางสาวภัสราภรณ์  วิริยพรสวัสดิ์
2. นายจักรพันธ์  ปาอนันต์
 
59 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทานตะวันไตรภาษา 1. เด็กหญิงกัลยกร  เกษตรปัญญา
 
1. นางสาวศศิธร  หนูแก้ว
 
60 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย 1. นางสาวดวงตะวัน  ต้นไม้ทอง
 
1. นายทศพร  เรืองภู
 
61 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสมุทรสาครบูรณะ 1. เด็กหญิงกชนันท์  เทียมทอง
 
1. นายพัทยา  เย็นตั้ง
 
62 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ สมุทรสาคร 1. นางสาวกนกพร  รุ่งเจริญ
 
1. นางสาวสุมาลี  ทองสงคราม
 
63 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย 1. นางสาวจุฑารัตน์  บุญสุข
 
1. นายอรรถกรณ์  คงมณี
 
64 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสมุทรสาครบูรณะ 1. นางสาววรดา  ดารา
 
1. นายพัทยา  เย็นตั้ง
 
65 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย 1. เด็กหญิงนวิยา  อินทร์รอด
 
1. นายอรรถกรณ์  คงมณี
 
66 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสมุทรสาครบูรณะ 1. นางสาวปัณฑิตา  ตะกรุดเงิน
 
1. นายพัทยา  เย็นตั้ง
 
67 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย 1. เด็กหญิงณัฐชญา  อัตโยโค
2. เด็กหญิงปรีชญาพร  สนทอง
 
1. นายอรรถกรณ์  คงมณี
2. นายทศพร  เรืองภู
 
68 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพันท้ายนรสิงห์วิทยา 1. เด็กชายกฤตเมธ  ทศทิพย์
 
1. นางสาวนุสบา  เตชะวัฒนารุ่งเรือง
 
69 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย 1. นางสาวอรปรียา  พรภัทรนำวงศ์
 
1. นายทศพร  เรืองภู
 
70 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสมุทรสาครบูรณะ 1. เด็กชายเกรียงไกร  เธียรเจริญ
2. เด็กชายแท็ค แท็ค  
3. เด็กชายโชติวิทย์  อ่วมชื่น
 
1. นายมรกต  อินทุละหาน
 
71 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสมุทรสาครบูรณะ 1. นายภวิศ  จันทบาล
2. นายศรายุทธ  สุนทรชื่น
3. นายสัณฐ์เพชร  กุกสันเทียะ
 
1. นายมรกต  อินทุละหาน
 
72 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาลบ้านมหาชัย 1. เด็กชายกฤษณะ  ผิวงาม
2. เด็กชายฉัตรบดินทร์  บุญเกิน
3. เด็กชายพิพัฒน์  สุขเลิศ
4. นายศุภชัย  บุญรัตนัง
5. เด็กหญิงอรทัย  จราคุณ
 
1. นายดำรงค์  จี้จู
 
73 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสมุทรสาครบูรณะ 1. นายชวัลวิทย์  นามแสง
2. นายณวพล  ชุนสิทธิ์
3. นายตะวัน  เพิ่มพูล
4. นายปฐมภาคย์  เกตุวิเชียรไชย์
5. นายยศพัทธ์  อยู่บุญ
6. นายเอกภพ  ผาทา
 
1. นายอกนิษฐ  ชูอรุณ
2. นางสาวอภิญญา  ลมมูลตรี
 
74 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.1-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดธรรมจริยาภิรมย์ 1. เด็กหญิงกนิษฐา  มีนคร
2. นายกวินทรา  ปานมัจฉา
3. นางสาวกุลธิดา  เคนพล
4. เด็กหญิงคีตภัทร  อยู่เขียว
5. เด็กชายจักรพรรณ์  จันทร์โฉม
6. เด็กหญิงชิดชนก  ภุมรินทร์
7. เด็กหญิงชื่นนภา  ภุมรินทร์
8. นายฐิติพงศ์  คำเกิด
9. นางสาวณิชากร  พุ่มบางป่า
10. เด็กหญิงธัญญาภรณ์  จิตจำนงค์
11. นางสาวธัญสิรี  รุ่งสุวรรณวงค์
12. เด็กชายธีรภาพ  พุฒิจุน
13. นายนนทกานต์  วงค์สวรรค์
14. เด็กหญิงนพวรรณ  ปิตุชนะ
15. นางสาวนราวัลย์  ไชยชนะ
16. เด็กหญิงนฤมล  จุลภักดี
17. เด็กชายบดินทร์  เดชโคบุตร
18. เด็กหญิงพนิดา  ครุฑธา
19. นางสาวพรรณพษา  สำเภาทอง
20. นางสาวพรลพัส  พวงมาลี
21. เด็กชายพิพัฒน์  จันทร์สมุทร
22. นางสาวภัทรวดี  เปรมประเสริฐ
23. เด็กหญิงรัตนาวดี  เชยสงวน
24. เด็กหญิงวรรณพร  วงศ์สวรรค์
25. นางสาววริษา  คงคาหลวง
26. นางสาววาสนา  ศรีกรุง
27. นางสาวศรันย์พร  ดอกเตย
28. เด็กชายศิริเทพ  พุ่มพวง
29. นางสาวศิโรรัตน์  คำทรัพย์
30. เด็กชายสมพร  แปงคำ
31. เด็กชายสราวุธ  แสงฉาย
32. นางสาวสรินดา  พงษ์สุระ
33. เด็กหญิงสุดารัตน์  นามสพร
34. นางสาวสุภาพร  โค้วเหลย
35. นายอัรฟันดี  วาเล็ง
36. นายอาทิตย์  ปานมัจฉา
37. นางสาวเกวลิน  เชยสงวน
38. เด็กหญิงเพ็ญพิชชา  เกอะประสิทธิ์
39. เด็กหญิงเมธาวี  เอมโอด
40. นางสาวเสาวลักษณ์  มีนคร
 
1. นายสมประสงค์  แสงแก้ว
2. นางปาจรีย์  แสงแก้ว
3. นางณิชภัทร  เจียระนัย
4. นายสมเกียรติ  นาคสงวน
5. นางสาวกมลทิพย์  ขาวมัน
6. นางสาววิภา  จันทร์เจริญกิจ
7. นายศุภมิตร์  ปุ่นน้อย
8. นายภานุวัฒน์  แก้วอรุณ
 
75 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาลบ้านมหาชัย 1. เด็กชายวรานนท์    อิ่มเอิบ
 
1. นายพยุงศักดิ์  บุญมี
 
76 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 84.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสมุทรสาคร 1. นายธนกร  เริ่มยินดี
 
1. นายภูดิศ  อยู่พิทักษ์
 
77 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ สมุทรสาคร 1. นางสาวจิราวรรณ  จันทะสุระคน
 
1. นางสาวสุมิตตราา   บุญยิ่งยง
 
78 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสมุทรสาครวุฒิชัย 1. นางสาวอุมาพร  อยู่สุข
 
1. นางสาววรรณิดา  อินทะชัย
 
79 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 86.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาลบ้านมหาชัย 1. เด็กชายวรานนท์    อิ่มเอิบ
 
1. นายพยุงศักดิ์  บุญมี
 
80 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดธรรมจริยาภิรมย์ 1. นายปรินทร์  เซงจา
 
1. นางปาจรีย์  แสงแก้ว
 
81 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย 1. เด็กหญิงสิริทรัพย์  จันทร์แรม
 
1. นางนวลนุช  ใจบรรจง
 
82 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย 1. นางสาวสุชาดา  ชัยสุนทร
 
1. นางนวลนุช  ใจบรรจง
 
83 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสมุทรสาคร 1. เด็กชายนนท์ปวิธ  ณัฐธนินท์รัฐ
 
1. นายสมรักษ์   ใจยา
 
84 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 90.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ สมุทรสาคร 1. นายนันทกร  ศรีสุนนาครัว
 
1. นายกำธร  เพชรบุรี
 
85 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 87.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอ้อมน้อยโสภณชนูปถัมภ์ 1. เด็กหญิงอารียา  เลยไธสง
 
1. นางสาวเยาวพา  เผือกนุช
 
86 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอ้อมน้อยโสภณชนูปถัมภ์ 1. นางสาวศิริลักษณ์  ดีวิหก
 
1. นางสาวเยาวพา  เผือกนุช
 
87 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 81.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแพ้ววิทยา(ตี่ตง) 1. เด็กชายณัฐพงศ์  สถามิตร
 
1. นางสาวนงนุช  ยืดเนื้อ
 
88 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 89.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาลบ้านมหาชัย 1. เด็กชายนนทวัธ  แก้วฉาย
 
1. นายพยุงศักดิ์  บุญมี
 
89 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกระทุ่มแบน "วิเศษสมุทคุณ" 1. เด็กหญิงศุภัชญา  เพ็งปาน
 
1. นายพัฒน์  ก๋ำดารา
 
90 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 89.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสมุทรสาคร 1. นางสาวพรทิวา  ศรเกตุ
 
1. นายสมรักษ์   ใจยา
 
91 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) ม.1-ม.3 84.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย 1. เด็กหญิงกรสุมา  ปิ่นโมรา
2. เด็กหญิงกานต์ธิดา  กล่อมดี
3. เด็กหญิงชญาดา  นาคคุ้ม
4. เด็กหญิงณัฐวรรณ  ทองดี
5. เด็กหญิงธัญวรัตน์  เลื่อนต่อ
6. เด็กชายยุทธภูมิ  ห้าวหาญ
7. เด็กหญิงวริศรา  ลมลอย
8. เด็กชายวีรพล  ชาวไร่อ้อย
9. เด็กชายศุทธวีร์  ศรีงามผ่อง
10. เด็กหญิงสามินี  เมืองพวน
11. เด็กหญิงอรพรรณ  เข็มแดง
12. เด็กหญิงอุษา  อู๋ทรัพย์
 
1. นายชินวัฒน์   โพธิสาร
2. นายธนภัทร  ปานชงค์
3. นายสันติ  มิ่งสรรพางค์
 
92 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) ม.4-ม.6 83.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสมุทรสาครบูรณะ 1. นางสาวกชพร  รุ่งนิธิเมธ
2. นางสาวกานต์พิชชา  กลัดจำปี
3. นางสาวจิรภรณ์  ศรีฉ่ำ
4. นางสาวจิรัชญา  ฉิมเรือง
5. นางสาวณัฐกมล  มาปากลัด
6. นางสาวณัฐณิชาช์  เพชรดี
7. นางสาวพัสวี  วาสนาประดิษฐ์
8. นายพิชัยยุทธ  พุกมาก
9. นางสาวลภัสรดา  คุดเคน
10. นางสาวศรสวรรค์  ทองพุ่ม
11. นางสาวศิริพร  รุ่งเรืองสาคร
12. นางสาวอภิสรา  สุจริตธรรม
 
1. นายอกนิษฐ  ชูอรุณ
2. นางสาวอภิญญา  ลมมูลตรี
 
93 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสมุทรสาคร 1. เด็กหญิงกัณวิสรณ์  อรรคทพันธุ์
2. เด็กหญิงกัลยกร  ทวนประเสริฐ
3. เด็กชายกิตติ  จีรนันทพร
4. เด็กชายกุลชาติ  ประภาสพงษ์
5. เด็กหญิงจิณัฐตา  เงินขาว
6. เด็กหญิงจิดาภา  จุลนวน
7. เด็กหญิงจิรัชญา  สว่างศรี
8. เด็กหญิงจิรัฐฐา  สงคราม
9. เด็กหญิงญาณิศา  แสเพ็ชร
10. เด็กหญิงณัฐนิชา  บุญจันทร์
11. เด็กชายธนชล  นุ่มศรี
12. เด็กชายธนาธิป  ชอบธรรม
13. เด็กชายธัชกฤต  ธนาเตชาธัชกุล
14. เด็กชายธีรยุทธ  บุญมา
15. เด็กชายธีรยุทธ  คนซื่อ
16. เด็กหญิงนงนภัส  จิตรพินิจ
17. เด็กหญิงบัณฑิตา  โคกศรีอำนวย
18. เด็กชายปัญกร  วุฒิกรมงคล
19. เด็กหญิงพรรณงาม  ดาฉาว
20. เด็กหญิงพิชญาภา  ภู่มงคลพิพัฒน์
21. เด็กชายพีรดนย์  พูมพิจ
22. เด็กชายพีรภัทร  เพราะผล
23. เด็กชายภาณุพงศ์  โอ้อวด
24. เด็กหญิงมณฑิตา  หินอ่อน
25. เด็กหญิงมานิตา  สวัสดี
26. เด็กชายรชต  ปานล้ำเลิศ
27. เด็กชายรวมพล  หนูน้อย
28. เด็กชายรัฐภูมิ  เพิ่มพูล
29. เด็กหญิงลัลนา  เกียรติบรรเจิด
30. เด็กหญิงวรินดา  แพรกนัทที
31. เด็กหญิงวิมลณัฐ  บุญจีนมาก
32. เด็กหญิงสลิลทิพย์  แซ่หลิว
33. เด็กหญิงสิดารัศมิ์  ฉายแสงจันทร์
34. เด็กหญิงสุวนันท์  ทินดาประเสริฐ
35. เด็กชายอิทธิศักดิ์  แซ่ฉิน
36. เด็กหญิงอินทิรา  เทศทอง
37. เด็กชายเก้ากรวิชญ์  ฉิมบุญอยู่
38. เด็กชายโอดิน  นอฮอย
 
1. นายสมรักษ์   ใจยา
2. นายภูดิศ  อยู่พิทักษ์
3. นางสาวพิมพ์วรีย์   แซ่ลี
4. นางสาวธัญญาภรณ์   วงศ์หิรัญวาทิน
5. นายอริยเดช   ไชยบุรี
6. นายณัฐชชนน  เนตรวงค์
7. นางสาวนิรมล  เมฆสาด
8. นายไพศาล  ศิริรัญญา
 
94 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3 88.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาลบ้านมหาชัย 1. เด็กชายเอกดนัย  อิ่มสำอางค์
 
1. นายพยุงศักดิ์  บุญมี
 
95 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาลบ้านมหาชัย 1. เด็กหญิงณัฐนิดา  ด้วงเมืองใหม่
 
1. นายพยุงศักดิ์  บุญมี
 
96 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3 92.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาลบ้านมหาชัย 1. เด็กชายทองวิศรุต   อิงสกุลมงคลเก้า
 
1. นายพยุงศักดิ์  บุญมี
 
97 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3 90.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาลบ้านมหาชัย 1. เด็กหญิงนภสร  ด้วงสงค์
 
1. นายพยุงศักดิ์  บุญมี
 
98 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3 81.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย 1. เด็กชายภัทรวุฒิ  พรหมชาติ
 
1. นางสาวณิชกานต์  เขียวแก้ว
 
99 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.4-ม.6 83.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย 1. นางสาวอรนันท์  เงินสมบัติ
 
1. นางสาวณิชกานต์  เขียวแก้ว
 
100 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3 89.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาลบ้านมหาชัย 1. เด็กหญิงสกุลรัตน์   จิตรักญาติ
 
1. นายพยุงศักดิ์  บุญมี
 
101 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.1-ม.3 91.1 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสมุทรสาครบูรณะ 1. นางสาวสลิตา  ขุนพรมเครื่อง
 
1. นางสาววรางคณา  จูเจริญ
 
102 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.4-ม.6 91.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกระทุ่มแบน "วิเศษสมุทคุณ" 1. นางสาวชมพูนุท  จันทร์ทับทิม
 
1. นางสาวกัลยาลักษณ์  พงษ์เจริญ
 
103 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 89.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสมุทรสาครบูรณะ 1. เด็กหญิงศิรินทิพย์  วังคะวิง
 
1. นางสาววรางคณา  จูเจริญ
 
104 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.4-ม.6 89.7 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสมุทรสาครบูรณะ 1. นางสาวสรัลพร  ช่องคันปอน
 
1. นางสาววรางคณา  จูเจริญ
 
105 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 86.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสมุทรสาครบูรณะ 1. เด็กหญิงสิรภัทร  เนตรจันทร์
 
1. นางสาววรางคณา  จูเจริญ
 
106 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.4-ม.6 90.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสมุทรสาครบูรณะ 1. นางสาวพาขวัญ  ปิ่นสุวรรณ
 
1. นางสาววรางคณา  จูเจริญ
 
107 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงอังกะลุง ม.1-ม.6 90.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย 1. เด็กหญิงชิษณุชา  ใจกำแหง
2. เด็กหญิงญาณิศา  เอกพานิชยกิจ
3. เด็กหญิงณัฐนรี  ยะอารี
4. เด็กชายณัฐภัทร  น้อยติ
5. เด็กชายณัฐวุฒิ  แดงพูลผล
6. เด็กหญิงธิปนรา  ครุฑชา
7. เด็กชายธีระพงษ์  พึ่งพเดช
8. เด็กหญิงน้ำฝน  -
9. เด็กชายปารินทร์  นางงาม
10. เด็กชายภัทรวุฒิ  พรหมชาติ
11. เด็กหญิงมณีรัตน์  อัจฉริยะสาคร
12. เด็กหญิงศศิกานต์  ไชยทา
13. เด็กหญิงศศิธร  กิจเจริญ
14. เด็กชายศิลา  แซ่อื้อ
15. เด็กชายศิวัช  แก้วสวาสดิ์
16. เด็กชายศุภกิจ  แซ่อื้อ
17. เด็กชายสามชัย  ภู่โต
18. เด็กหญิงอร  -
19. นางสาวอรนันท์  เงินสมบัติ
20. เด็กหญิงเบญญาภา  จันทร์กระจ่าง
21. นางสาวแพรวรุ่ง  ธรรมรักษาวงศ์
 
1. นางสาวณิชกานต์  เขียวแก้ว
2. นางนวลนุช  ใจบรรจง
 
108 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกระทุ่มแบน "วิเศษสมุทคุณ" 1. เด็กหญิงกัญญาวีร์  แก้วสมนึก
2. เด็กชายกิตติภัทร  เทียมทัน
3. เด็กหญิงจิรวรรธ  ศรีขันธ์
4. เด็กหญิงนารีรัตน์  สังข์บุญมาก
5. เด็กชายปฏิญญา  รวีสวัสดิ์
6. เด็กชายปฏิภาณ  ประจำเมือง
7. เด็กชายปัณณวัฒน์  ทากุดเรือ
8. เด็กหญิงพิจักขณา  พูลสวัสดิ์
9. เด็กชายภัทรพงศ์  ชูคำ
10. เด็กหญิงเบญจพร  จัดโพธิ์
 
1. นางธีรรัตน์  วิชาชู
2. นางสาวทอรุ้ง  วงศ์ศรีเผือก
 
109 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย 1. นายจิตรกร  ชัยสมุทร
2. นายชนาธิป  ตุ้ยดี
3. นางสาวณัฏณิชา  เชื้อนุ่น
4. นางสาวณัฐธิดา  ทับปัน
5. นายธนิสร  ดัดพันธ์
6. นายพิจักษณ์  อุดม
7. นางสาวภารดา  มูลทรงเกียรติ์
8. นางสาวมนัสนันท์  รถทอง
9. นายวาฑิตย์  เหมือนถนอม
10. นางสาวสิริกัญญา  สุวรรณเวช
 
1. นางสาวพัชรวลัย  เพ็งสุริยา
2. นางสาวธีราภรณ์  ชูชื่น
3. นางสาวชนิตา  แซ่ลิ้ม
 
110 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุสรณ์ศุภมาศ 1. เด็กหญิงคีตภัทร  เอกฐิน
2. เด็กหญิงนภาวรรณ  นุ่มน้อย
3. เด็กหญิงปฐมาวดี  ชุมมุง
4. เด็กหญิงปิยวรรณ  เขียวมีส่วน
5. เด็กหญิงรุ่งนภา  กันหามี
6. เด็กชายวีระชัย  บรรเทิงใจ
7. เด็กหญิงศาตนันทน์  เหมือนถนอม
8. เด็กชายอนุวัฒน์  โพธิจันทร์
 
1. นางสาวกาญจนา  กะบังตน
2. นางสาวกนกอร  จี่พิมาย
 
111 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 88.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกระทุ่มแบน "วิเศษสมุทคุณ" 1. เด็กหญิงชุติมา  คันทะโสม
2. เด็กหญิงฑิฆัมพร  ขำขจร
3. เด็กหญิงปรายกัญญา  ชินสุภาพ
4. เด็กหญิงพรพรรณ  ตาแปง
5. เด็กหญิงพัด  ลาย้อย
6. เด็กหญิงมาริษา  ชิ้นเพชร
7. เด็กหญิงอาภัสรา  สวยดี
8. เด็กหญิงเสาวลักษณ์  ศึกรัมย์
 
1. นางธีรรัตน์  วิชาชู
2. นางสาวทอรุ้ง  วงศ์ศรีเผือก
 
112 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6 86.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย 1. นางสาวนัชชา  สุกเกลี้ยง
2. นางสาวบุตรธิดา  เพ็ชรภู่
3. นางสาวยูญ่า  -
4. นางสาวสุทธิดา  ศรีพรหม
5. นางสาวอริสรา  แหลมสวาท
6. นางสาวอัญญาดา  วีลาวัลย์
 
1. นางสาวชนิตา  แซ่ลิ้ม
2. นางสาวพัชรวลัย  เพ็งสุริยา
3. นางสาวธีราภรณ์  ชูชื่น
 
113 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 81.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหลักสองส่งเสริมวิทยา 1. เด็กหญิงกัญญาณัฐ  เรียงทอง
2. เด็กหญิงกัลยา  เฟื่องแดง
3. เด็กหญิงงามเนตร  นพคุณ
4. เด็กหญิงปาลิตา  ปานสมุทร
5. เด็กหญิงพรทิพย์  สามบุญลือ
6. เด็กหญิงวรรณวิสา  แซ่อื้อ
7. เด็กหญิงศศิธร  สุนธรชื่น
8. เด็กหญิงสุชาดา  นพคุณ
9. เด็กหญิงอรพิณ  จันทนา
 
1. นางจารีย์  ช่องคันปอน
 
114 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.4-ม.6 80.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดธรรมจริยาภิรมย์ 1. นางสาวกนกวรรณ  ทับทิมทอง
2. นางสาวจันทกานต์  สวยน้อย
3. นางสาวจิรัญญา  ภัทรธนวัฒน์
4. นางสาวชมพูนุช  รุ่งอรุณมีทรัพย์
5. นางสาวฐิตาภา  สุขพินิจ
6. นางสาวฐิติภา  สุขพินิจ
7. นางสาวณัฐกมล  คุ้มสว่าง
8. นางสาวพรนภา  ลิ้มประเสริฐ
9. นางสาวพิมพ์วรีย์  บุญเนื่อง
10. นางสาววรัญญา  ผลวัฒนะ
11. นางสาววิภาพร  ชัยริยไพศาล
12. นางสาวหัสยา  สูงพิมพ์
13. นางสาวเกวลิน  พรมโสภา
 
1. นางปาจรีย์  แสงแก้ว
2. นางณิชภัทร  เจียระนัย
3. นายสมประสงค์  แสงแก้ว
4. นายศุภมิตร์  ปุ่นน้อย
5. นางสาวอุไรวรรณ  เทียนทอง
 
115 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสมุทรสาคร 1. นายกรวิชญ์   ทวนประเสริฐ
2. นายชลสิทธิ์   รัตนทิพย์
3. นายนิธิกร  เขียวไข่กา
4. นายภาณุเดช  มีโพธิ์งาม
5. นายศุภกฤต  ลวดทอง
 
1. ว่าที่ร้อยตรีีธีรชัย   เขียวสอาด
2. นางสาวเจนจิรา  อ่วมจ่า
 
116 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงมายากล ม.1-ม.6 86.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ สมุทรสาคร 1. เด็กชายจักรริน  ก้อนสมบัติ
2. เด็กชายศุภชัย  โตกทอง
 
1. นายกำธร  เพชรบุรี
2. นางสาวสุมิตตรา   บุญยิ่งยง
 
117 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.1-ม.3 83.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแพ้ววิทยา(ตี่ตง) 1. เด็กหญิงปวันรัตน์   นาคเนียม
 
1. นางนุชจรี   พัฒนเรื่องกุล
 
118 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.4-ม.6 87.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย 1. นางสาวจิตรลดา   รูปสูง
 
1. นายติณณดิษย์   เกาะสมุทร
 
119 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 89.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย 1. เด็กหญิงณัฎฐ์วรินทร์    กิตติยะ
 
1. นางสาวรัตนาภรณ์   เชยชิต
 
120 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6 89.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย 1. นางสาวแอ๊ปเปิ้ล  -
 
1. นางรดาพร   บุญพรม
 
121 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3 86.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย 1. เด็กหญิงนวลพร   พักวัง
2. เด็กหญิงพรณภัทร   เติมสายทอง
3. เด็กหญิงศรัณย์พร    แก้วกลิ่นจันทร์
4. เด็กหญิงสุกัญญา   สีหะวงค์
5. เด็กชายอังคฤทธิ์    เศวตวรรัตน์
 
1. นางสาววันเพ็ญ   พุทธา
2. นายณรงค์ฤทธิ์   ทองมาก
 
122 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.4-ม.6 94.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย 1. นายธีร์จุฑา    แจ่มวัย
2. นางสาวพฤกษา   ยาสาธร
3. นายศุภณัฐ    ปานมาก
4. นางสาวโบนัส   คมขำ
5. นางสาวไอยดา   วงศ์เชิดขวัญ
 
1. ว่าที่ร้อยตรีธงชัย   เชื้อนิล
2. นายณรงค์ฤทธิ์   ทองมาก
 
123 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอ้อมน้อยโสภณชนูปถัมภ์ 1. เด็กชายธนากร   สายเพ็ชร
2. เด็กชายเจษฎาภรณ์    รอดมณี
 
1. นางสาวอริสา   คามจังหาร
2. นายปณวัตร    มาตพงษ์
 
124 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.4-ม.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย 1. นายกฤษฎา   ฉายแก้ว
 
1. นางสาวทองพูน    นุชมั่น
 
125 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาจีน ม.1-ม.3 94.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสามชัยวิเทศศึกษา 1. เด็กชายชุชณะ  อึ้ง
2. เด็กหญิงนงนภัส  สุทธิวงศ์
 
1. นางสาวรัตติกาล   ต๊ะปะเสง
2. MissXiong  Bangjing
 
126 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาจีน ม.4-ม.6 93.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสามชัยวิเทศศึกษา 1. นางสาวรัชดาภร  แซ่เอี้ย
2. นายอดิเทพ  แก้วภักดี
 
1. นายสุพจน์  ภู่เจริญ
2. Mrs.Pan  Xioayu
 
127 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 91.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสมุทรสาครบูรณะ 1. นายพุทธวรรธน์  เอกชัยเจริญสุข
2. นายศุภมงคล  พันธ์สุข
 
1. นางสาวพธู  วิรัชวัฒนะ
2. นางสาวชิดชนก  ชัยฤาษี
 
128 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพภาษาจีน ม.4-ม.6 87.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสามชัยวิเทศศึกษา 1. นางสาวณัฐสิตา  เพ็ชรรัตน์
2. นางสาวพิชชาธร  ถินนอก
 
1. นางสาวฉันทนา   ท่าไม้สุข
2. MissLi  Kuan
 
129 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสมุทรสาครบูรณะ 1. นางสาวรุจีรัตน์  เพียสุระ
2. นางสาวสุพิชชา  แสวงผล
 
1. นางสาวพธู  วิรัชวัฒนะ
2. นางสาวชิดชนก  ชัยฤาษี
 
130 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาจีน ม.4-ม.6 93.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสามชัยวิเทศศึกษา 1. นายฆนาการ  แสวงผล
2. นายชลทิศ  เชียงคำ
3. นางสาวธรรมรส  ฉั่ว
4. นางสาวปาริฉัตร  สิ่วท่าไม้
5. นางสาวสร้อยเพชร  วันเพ็ญ
 
1. Mr.Yang  Xu
2. นายสุพจน์  ภู่เจริญ
 
131 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย 1. นางสาวกมลชนก  บางต่าย
2. นายกันตภณ  สัยนิยม
3. นางสาวสุกฤตา  ไชยพณิชย์
4. นายอัคคเดช  ทองอุดม
5. นายไตรทิพ  พูนไชยศรี
 
1. นายภาณุวัฒน์  สาสุข
2. นายธเนศ  พงษ์สีดา
 
132 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเขียนเรียงความภาษาจีน ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสามชัยวิเทศศึกษา 1. นางสาวหทัย  จะบุ
 
1. นายสุพจน์  ภู่เจริญ
 
133 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเขียนภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสมุทรสาครบูรณะ 1. นางสาวมินตรา  อินคำน้อย
 
1. นางสาวชิดชนก  ชัยฤาษี
 
134 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 92.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย 1. เด็กชายชานนท์  จับจิตร
2. เด็กหญิงทักษพร  จินเทศ
3. เด็กชายธีรภัทร  ทองพาศน์
4. เด็กหญิงปัฎฐากรณ์  ศรีภักดี
5. เด็กชายพุทธิพงศ์  งามกาละ
6. เด็กหญิงวรกมล  ชุ่มพินิจ
7. เด็กชายวันชัย  กล่อมฤทธิ์
8. เด็กชายสุทธิพงษ์  ปรีสงค์
 
1. นายณัฐพงศ์  วีระชุนย์
2. นายภัลลภ  อินทมาตร์
3. นายรัฐกรณ์  อาศาสตร์
 
135 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ม.4-ม.6 88.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย 1. นางสาวจุฑามาส  เจือไทย
2. นายณัฐสันต์  วงศ์ปุรนานนท์
3. นางสาวณิชา  บุญเรือง
4. นางสาวปริศนา  อรรฆยาวุธ
5. นางสาวรภัทร  สำลี
6. นางสาวสุพิชญา  อ่วมเจริญ
 
1. นายภัลลภ  อินทมาตร์
2. นายณัฐพงศ์  วีระชุนย์
 
136 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.6 89.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย 1. นางสาวชญานิษฐ์  เบญจเทียร
2. นายฑีฆาวุฒิ  ปั่นทรัพย์
3. นางสาวธนพร  วิเศษการ
4. นางสาวปรียาภรณ์  แสงศรี
5. นางสาวปิยวรรณ  ตันวิเชียร
6. นางสาวสิริลักษณ์  เล่บ้านเกาะ
7. นางสาวสิริวิมล  จุลสวัสดิ์
8. นายอนุชา  ดอนไพร
9. นายอภิสิทธิ์  สงวนธรรม
10. นายอัครชัย  คงทรัพย์
 
1. นางสุรีรัตน์  อักษรประดิษฐ์
2. ว่าที่ร้อยตรีธงชัย  เชื้อนิล
3. นายชยพล  ศรีวัลลภ
 
137 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.1-ม.3 83.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอ้อมน้อยโสภณชนูปถัมภ์ 1. เด็กหญิงปิยธิดา  แก้วบัง
2. เด็กหญิงพรนภา  เนื่องสนธิ
3. เด็กหญิงสันต์หทัย  วงค์นก
4. นางสาวสุภารัตน์  ศรีเศษ
5. เด็กหญิงอารียา  เลยไธสง
 
1. นายปิยะลาภ  เตียรธิติ
2. นายยุทธนา  จันทร์ผล
 
138 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.4-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย 1. นางสาวชัญญารัสย์  จิตจำนงค์
2. นายพีรวัส  กุตนันท์
3. นายสุรกรินทร์  แก้วคำ
4. นางสาวอรณิชา  วิงวร
5. นางสาวเกวลี  อุ่นศรีทรัพย์
 
1. นางสาวจิราภรณ์  สำเภาทอง
2. นางสาวธันยนันท์  ตั้งสายัณห์
 
139 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอ้อมน้อยโสภณชนูปถัมภ์ 1. เด็กหญิงกตัญญู  เทียบท้าว
2. เด็กหญิงพัชรากาญจน์  พรหมเพชรงาม
3. เด็กหญิงวันวิสาข์  เวฬุวนารักษ์
 
1. นางสาวจิตรพรรณ  พึ่งพงษ์
2. นางนงลักษณ์  รอดด้วยบุญ
 
140 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดนางสาว (ถาวรราษฎร์บํารุง) 1. นางสาวจุลลนาฏ   คะพลวงศ์
2. นางสาวณัฐชา   อุ่ยกระโทก
3. นางสาวสุทธิรา   สามปาว
 
1. นางสาวดวงพร  พ่วงบางยาง
2. นางสาวอรอุมา  แก้วมาก
 
141 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 84.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย 1. เด็กชายธนาดล  หอมพะวงษ์
2. เด็กหญิงสุภาภร  กลัดกลีบ
3. เด็กหญิงอภิญญา  สาลีนาค
 
1. นางนิยดา  ปิ่นสุภา
 
142 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Web Applications ม.4-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกระทุ่มแบน "วิเศษสมุทคุณ" 1. นายธีรวัฒน์  เชยเชิงวิทย์
2. นางสาวลักษิกา   จันทร์คุณ
 
1. นางสาวธณิตชากร    ปิตาระโพธิ์
2. นางสาวสุคนธ์ฑา    พันธเสน
 
143 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสมุทรสาครบูรณะ 1. นายธนภัทร  ไทยกิ่ง
2. นายศุภณัฐ  ขาวงาม
 
1. นางธัญญฐิตา  ธราดลฐิติวัฒน์
2. นายอนุรักษ์  บุญมี
 
144 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 87.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอ้อมน้อยโสภณชนูปถัมภ์ 1. เด็กชายทัตพงศ์  แสงแก้ว
2. เด็กชายธีระนันท์  การเพียร
3. เด็กชายนุกูล  บุญไสว
 
1. นายกฤช  วิยาภรณ์
2. นายพีระพงษ์  กิติราช
 
145 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอ้อมน้อยโสภณชนูปถัมภ์ 1. นายณัฐชานนท์  ดีพรม
2. นายทักษิณ  แม้นเลิศ
3. นายนิติภูมิ  สุทธไชย
 
1. นางณรินทร  น้อยพิทักษ์
2. นายนรินทร์  เหรียญทอง
 
146 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 91.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย 1. นายดุลยวัต  ศรีสุพรรณ
2. นายปรมินทร์  นกจิบ
 
1. นางสาวสุทธิดา  เสือสะอาด
2. นายสุทธิพงษ์  ศรีสวัสดิ์
 
147 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนเรื่องสั้น (Comic Strip) ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสมุทรสาครบูรณะ 1. นางสาวณัฐพร  ใยมุง
2. นางสาวนิลรณี  มะโนศรี
 
1. นายสุรเดช  เผ่าล้วนงาม
2. นางสาวนฤมล  ส่งชัย
 
148 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 94.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกระทุ่มแบน "วิเศษสมุทคุณ" 1. เด็กหญิงนัฐฐา  เพ็งนุ่ม
2. เด็กหญิงศศิธร  ศรีวรรณ
 
1. นางสาวสุมามาลย์    ราญไพร
2. นางสาวธณิตชากร    ปิตาระโพธิ์
 
149 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนประชินนุสรณ์ 1. เด็กชายธเนศ  คุ้มพงษ์
2. เด็กชายนพกร  ภูมิถาวร
 
1. นางสาวสุวิมล  เหลืองประดิษกุล
2. นางสาวชนาพร  ศรนุวัตร
 
150 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสมุทรสาครบูรณะ 1. นายกฤษฎา  ภูมิทอง
2. นายพงศ์รวี  ศรีเพชรพงศ์
 
1. นายสุทธญาณ์  เพชรวีรานนท์
2. นายสุรเดช  เผ่าล้วนงาม
 
151 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุสรณ์ศุภมาศ 1. เด็กชายชานนท์  บุญน้อย
2. เด็กชายปัณณวิชญ์  รัตนงาม
 
1. นายสุโลธร  ธนาวิชิตฤกษ์
2. นายอนุวัฒน์  วัจนะรัตน์
 
152 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาลบ้านมหาชัย 1. นางสาวปริดานาถ  บูรณะภักดี
2. นางสาวเมริษา  แสงประทีป
 
1. นายศิริศักดิ์   จันทร์หอม
2. นางสาวศิริวรรณ  เครือน้ำมิตร
 
153 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Motion Infographic ม.4-ม.6 89.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสมุทรสาครบูรณะ 1. นายภาสกร  มณีรัตน์
2. นางสาวศรัณญา  ป่าไม้ทอง
 
1. นายวุฒิไกร  ภู่สุวรรณ
2. นายสุทธญาณ์  เพชรวีรานนท์
 
154 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3 91.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย 1. เด็กชายกิตติกร  ศรีสำราญ
2. เด็กชายชุติพนธ์  ชะอุ่ม
 
1. นางสาวรัชณีวัลย์  ธรรมรัตตานนท์
 
155 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 90.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกระทุ่มแบน "วิเศษสมุทคุณ" 1. เด็กชายจุติโชติ  เพ็งปาน
2. เด็กชายศักย์ศรณ์  พนมพานทอง
 
1. นางสาวธณิตชากร    ปิตาระโพธิ์
2. นางสาวสุจิรัตน์    ตั้งจิตโชคชัย
 
156 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกระทุ่มแบน "วิเศษสมุทคุณ" 1. เด็กชายธนกร  เกตุแก้ว
2. เด็กหญิงธนภรณ์  เทียนกระจ่าง
3. เด็กชายสรศักดิ์  เมืองน้อย
 
1. นางสาวอรุณจรัส  อาษา
2. นายพรสัมฤทธิ์  อยู่ตระกูล
 
157 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ม.4-ม.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย 1. นายภูริ  ทรงเลี่ยม
2. นายสุกนต์ธี  ใจดีเจริญ
3. นางสาวโสภิดา  แก้วจงกูล
 
1. นายธเนศ  สมัครไทย
2. นายวรมโนธรรม  สถิรวรรธน์
 
158 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย 1. เด็กหญิงณัฐณพร  สุทธินุ่น
2. เด็กชายวิชาญ  วิชญานุภาพ
3. เด็กชายสิรภพ  ออกกิจวัตร
 
1. นายวรมโนธรรม  สถิรวรรธน์
2. นางมนิตา  สถิรวรรธน์
 
159 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ม.4-ม.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย 1. นายปฏิพัทธิ์  บรรจงศิลป์
2. นายพุทธิพงศ์  งามกาละ
3. นายศิลา  บูรณารมย์
 
1. นายวรมโนธรรม  สถิรวรรธน์
2. นางมนิตา  สถิรวรรธน์
 
160 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับสูง ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสมุทรสาครบูรณะ 1. เด็กชายศุภฤกษ์   เปลี่ยนพันธุ์
2. เด็กชายสุชานนท์  คำวิเศษ
3. เด็กชายอนวัช​  สุวรรณพจน์
 
1. นายอนุรักษ์  บุญมี
2. นางสาวนฤมล  ส่งชัย
 
161 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับสูง ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสมุทรสาครบูรณะ 1. นางสาวณัฐชยา  สง่าสกุลสุข
2. นางสาววิรชา  วงษ์พราหมณ์
3. นางสาวแพรวา  เพิ่มพูนสินชัย
 
1. นายอนุรักษ์  บุญมี
2. นางธัญญฐิตา  ธราดลฐิติวัฒน์
 
162 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ผสม ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย 1. เด็กชายกฤษฎา  ดาราเย็น
2. เด็กชายจักรพงษ์  ทองใบ
3. เด็กชายศิวกร  จันทร์พรม
4. เด็กชายเกียรติชัย  หาเรือนศรี
 
1. นายวรมโนธรรม  สถิรวรรธน์
2. นายธเนศ  สมัครไทย
 
163 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ผสม ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย 1. นายพุฒิพงศ์  บุตรรัตน์
2. นายภัทร  ทรงเลี่ยม
3. นายลภัส  บุญงาม
4. นายอรรถพล  เจริญผล
 
1. นายวรมโนธรรม  สถิรวรรธน์
2. นายธเนศ  สมัครไทย
 
164 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปล่องเหลี่ยม 1. เด็กชายอธิบดี  จันทร์ไทย
2. เด็กชายอาณัติ  บุญโนนแต้
3. เด็กชายแสง  น้ำเป้า
 
1. นางวราภรณ์  พรหมคุณ
2. นายปัญญา  ไชยพันนา
 
165 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปล่องเหลี่ยม 1. นางสาวชลดา  ภู่ทอง
2. นายวิศรุต  รุ่งลอย
3. นายสมโภชน์  ศรีวารีรัตน์
 
1. นางวราภรณ์  พรหมคุณ
2. นายปัญญา  ไชยพันนา
 
166 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ สมุทรสาคร 1. เด็กหญิงจุฑามาศ  สีเม้ย
2. เด็กหญิงนันธิดา  ทองคำ
3. เด็กหญิงพัสกรณ์  คชเชนทร์
 
1. นางสาวปัณฑารีย์  แซ่เตียว
2. นางจุทาธิป   ยกดี
 
167 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดนางสาว (ถาวรราษฎร์บํารุง) 1. นางสาวปรานบุรี  พวงเงิน
2. นางสาวภัทร์ลดา  บุญบางยาง
3. นายอภิชิต  สารีพงษ์
 
1. นางสาวนฤมล  กุยยกานนท์
2. นางสาวอัจจิมา  อยู่เย็น
 
168 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 95.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย 1. เด็กหญิงกฤษณา  เท้นทองเจริญ
2. เด็กหญิงชรินรัตน์  ทองหล่อ
3. เด็กหญิงนลินทอง  อัตโน
4. เด็กหญิงพิมนภา  ศิลาวารินทร์
5. เด็กหญิงอุไรรัตน์  นิ่มเรือง
6. เด็กหญิงเมวดี  แก้วคำจันทร์
 
1. นางนิภา  บัวผัน
2. นายสมวงษ์  เอี้ยงชะอุ่ม
 
169 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย 1. นางสาวกานต์ชนก  พรมมะทิง
2. นางสาวณิชากร  อดิศร
3. นางสาวภาณิสา  ประสานวงศ์
4. นางสาวศุภกานต์  โมบัณฑิต
5. นางสาวสุพรรณษา  นันทะปัทมะ
6. นางสาวอลิสา  อ่อนศรี
 
1. นางนิภา  บัวผัน
2. นายสมวงษ์  เอี้ยงชะอุ่ม
 
170 การงานอาชีพ การประกวดโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย 1. เด็กชายกิตติศักดิ์  แซ่ตั้ง
2. เด็กหญิงณัฐธิดา  นราแก้ว
3. เด็กหญิงธัญกมล  เหลาอ่อน
 
1. นางสาวกรกช  สุภาเนติรัตน์
2. นางสาวธัญรดา  แก้วโวหาร
 
171 การงานอาชีพ การประกวดโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย 1. นางสาวพรรัมภา  ศรีสุพรรณ
2. นางสาวยุพเรส  สมีแจ้ง
3. นางสาวศิริรัตน์  น้อยเหว่า
 
1. นางสาวธัญรดา  แก้วโวหาร
2. นางสาวกรกช  สุภาเนติรัตน์
 
172 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 95.32 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอ้อมน้อยโสภณชนูปถัมภ์ 1. เด็กหญิงคุนัญญา  เขตชัยภูมิ
2. เด็กหญิงนฤพร  ตันเต๋
3. เด็กหญิงพรรยุภา  เชื้อพันธ์ุ
 
1. นางสาววีรินทร์  จั่นทอง
2. นายกลางชล  จันทร์กระจ่าง
 
173 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 94.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอ้อมน้อยโสภณชนูปถัมภ์ 1. นางสาวณัฐลดา  แพงแสง
2. นางสาวณัฐวรา  ดาภา
3. นางสาวปนัดดา  จันทรัตทัต
 
1. นางสาววีรินทร์  จั่นทอง
2. นายกลางชล  จันทร์กระจ่าง
 
174 การงานอาชีพ การประกวดแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 82.53 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ สมุทรสาคร 1. เด็กหญิงนันภัทร  ประจงสาร
2. เด็กหญิงวาสนา  ฮกฮวดซิ้ม
3. เด็กหญิงวาสิตา  เสียงไพเราะ
 
1. นางธันยภัทร์  นารีรักษ์
2. นางสาวจิระภา  ทอนศรี
 
175 การงานอาชีพ การประกวดแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6 91.31 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดธรรมจริยาภิรมย์ 1. นายธีรเมธ  แสงฉาย
2. นางสาวพิชญธิดา  เกิดเจริญ
3. นายศรุต  ปานมัฉจา
 
1. นางสาวกมลทิพย์  ขาวมัน
2. นางสาวอุไรวรรณ  เทียนทอง
 
176 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนประชินนุสรณ์ 1. เด็กหญิงณัฐธิดา  หินซุย
2. เด็กหญิงบัณฑิตา  วิเศษชิต
3. เด็กหญิงพัชฎาภรณ์  โพธิ์ชะโน
 
1. นางวรนันต์  ชีพชุติอนันต์
2. นางสาวศุภพาวี  ชัยศรี
 
177 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสมุทรสาครวุฒิชัย 1. นางสาวพัสวี  ทวีนุช
2. นางสาวรุจิรดา  ว่องไว
3. นางสาวสารินทร์  บุญเจริญ
 
1. นางสาวธิดารัตน์  ศรีวารีรัตน์
2. นางสาวณิชา  สระทองใจ
 
178 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนประชินนุสรณ์ 1. เด็กหญิงฐิติมา  ทรงรัตนา
2. เด็กหญิงนาตาลี  เทพมาลี
3. เด็กหญิงสุณิสา  จิตตสินนวา
 
1. นางวรนันต์  ชีพชุติอนันต์
2. นางสาวศุภพาวี  ชัยศรี
 
179 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ม.4-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกระทุ่มแบน "วิเศษสมุทคุณ" 1. นางสาวกิตติมา   สาตแฟง
2. นางสาวณัฐพร   เกตุแก้ว
3. นางสาวศศิธร   เขียวงามดี
 
1. นางสาวพัชรินทร์  ปิ่นทอง
2. นางอัญญา  พังจุนันท์
 
180 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอ้อมน้อยโสภณชนูปถัมภ์ 1. เด็กชายชานน  วรเชษฐ์
2. เด็กชายวรากร  สงวนพิมพ์
3. เด็กหญิงเจนนิศา  สิงห์พรม
 
1. นางสาวจันทกร  มาประชุม
2. นางสาวสถิตย์พร  ดีมงคล
 
181 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอ้อมน้อยโสภณชนูปถัมภ์ 1. นางสาวปุณยนุช  กุลโต
2. นายพานทองแท้  หินชัยภูมิ
3. นายสหรัฐ  ทองคุ่ย
 
1. นางสาวจันทกร  มาประชุม
2. นางสาวสถิตย์พร  ดีมงคล
 
182 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดธรรมจริยาภิรมย์ 1. นางสาวขนิษฐา  เหล่าเทพ
 
1. นางวิมล  บุตรศรีด้วง
 
183 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดธรรมจริยาภิรมย์ 1. เด็กชายฐิติพงศ์  เอี่ยมเจริญศักดิ์
 
1. นางวิมล  บุตรศรีด้วง
 
184 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทออทิสติก ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดธรรมจริยาภิรมย์ 1. เด็กชายเจตศิลา  ศรีดาวเรือง
 
1. นางวิมล  บุตรศรีด้วง