รายงานผู้ชนะเลิศระดับเหรียญทอง ตัวแทนเข้าแข่งขันระดับต่อไป

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสระกระโจมโสภณพิทยา 1. เด็กหญิงดลยาภรณ์  พลายแก้ว
 
1. นางสาวจุไรรัตน์  อ่ำพุทรา
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 1 1. นางสาวชลดา  แย้มมี
 
1. นายวีระยุทธ  โพธิ์สุวรรณ
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนรัตนศึกษา 1. เด็กหญิงณัฏฐณิชา  แก้วบัวดี
 
1. นางสาวณิชา  ฉิมทองดี
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ม.4-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอู่ทอง 1. นางสาวจิดาภา  สดับธรรมารักษ์
 
1. นางสาวกาญจนา  บุญมาอ้น
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันพินิจวรรณคดี ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 1 1. เด็กหญิงพิชัยญา  ล้อมวงษ์
 
1. นางปณิสรา  ชูศรีชัย
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันพินิจวรรณคดี ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 1 1. นางสาวรุ่งรัตน์  ขุนทองไทย
 
1. นายธีระศักดิ์  ชอมภูเขียว
 
7 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนรัตนศึกษา 1. เด็กหญิงกัญญาวีร์  เอี่ยมสำอางค์
 
1. นางสาวนิตยา  แซ่ชื้อ
 
8 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ม.4-ม.6 87.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสองพี่น้องวิทยา 1. นางสาวอรอุมา  จันทร์อุทัย
 
1. นางปราณี  เที่ยงอินทร์
 
9 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 91.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 1 1. เด็กหญิงขจารินทร์  สว่างศรี
 
1. นายกรณ์พงศ์  พัฒนปกรณ์พงษ์
 
10 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 1 1. นายธนากร  สมศรี
 
1. นายกรณ์พงศ์  พัฒนปกรณ์พงษ์
 
11 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๖ บท) ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบางลี่วิทยา 1. เด็กหญิงปนัดดา  แก้วประดิษฐ์
2. เด็กหญิงพลอย  อินแสง
 
1. นายวทัญญู  สว่างประเสริฐ
2. นางสาวปนัดดา  แสงอรุณ
 
12 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ โคลงสี่สุภาพ (๔ บท) ม.4-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอู่ทอง 1. นายภูวดล  โสขุมา
2. นายสรายุทธ  หงษ์เวียงจันทร์
 
1. นายไทยรัฐ  โพธิ์พันธุ์
2. นายธนกาญจน์  อยู่หลาบ
 
13 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองวัลย์เปรียงวิทยา 1. เด็กหญิงพรพรหม  พรมมา
2. เด็กหญิงวรพิชชา  อุบลเลิศ
 
1. นางสาวจรุงจิต  จำปานิล
2. นางสาวดุสิตา  แดงประเสริฐ
 
14 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอู่ทอง 1. นางสาวอโนชา  จันทวงศ์
 
1. นายสมพงษ์  ชาวโพธิ์สระ
 
15 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอู่ทอง 1. เด็กชายณัฐนัย  ช้างเขียว
 
1. นางสาวรักชนก  คูห์เทวารัณ
 
16 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอู่ทอง 1. นายเลอเกียรติ  ขวัญแพ
 
1. นางนลินี  ย้อนเพชร
 
17 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอู่ทอง 1. เด็กหญิงชนิกานต์  มั่นใจดี
2. เด็กหญิงภัททา  ระย้าย้อย
3. เด็กหญิงวิชญาดา  ชูวงค์วาลย์
 
1. นางสาวเบญจวรรณ  มะลินิน
2. นางสาวกันยณัฐ  ปราณีตพลกรัง
 
18 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอู่ทอง 1. นางสาวชลธิชา  จำปาทอง
2. นางสาวธิดาวรรณ  วงษ์ยะลา
3. นางสาวอลิชา  กลิ่นซ้อน
 
1. นายเจษฎา  ชวนะไพศาล
2. นางสาวปารวี  จำปี
 
19 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 1 1. เด็กหญิงจีรนันท์  สามงามน้อย
2. เด็กหญิงวิภาวี   รุ่งวารินทร์
3. เด็กหญิงโสภิดา  ทองสูง
 
1. นางปราณี   อินทรักษา
2. นางสาวอารีรัตน์  แสงสุขดี
 
20 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 1 1. นางสาวกมลรัตน์  พึ่งนิล
2. นางสาวนรารัตน์  อารีย์
3. นางสาวภัคจิราพร  พรมทอง
 
1. นางสาวอารีรัตน์  แสงสุขดี
2. นายอธิวัฒน์  พันธ์รัตน์
 
21 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอู่ทอง 1. เด็กชายกอบเกียรติ  คำภา
2. เด็กชายฉลองราช  กาหลง
 
1. นายอนุวัฒน์  จันทร์สุข
2. นางสาวธัญญรัตน์  เพ็งสวย
 
22 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 1 1. นางสาวพิชญาภา  เผือกพันมุข
2. นางสาวสุกัญญา  นิ่มนวล
 
1. นายเฉลิมชัย  พิทักษ์วงศ์
2. นายจรูญ  ยืนยง
 
23 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอู่ทอง 1. เด็กชายกิติวัฒ  แซ่ตัน
 
1. นางสาวนิ่มอนงค์  ราชประสิทธิ์
 
24 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอู่ทอง 1. นายนวพล  เด่นชัยประดิษฐ์
 
1. นางศิริลักษณ์  คำเรียง
 
25 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอู่ทอง 1. เด็กหญิงธนัชพร  ภู่กัน
2. เด็กหญิงบุษกร  สุทจิต
 
1. นางเกศสุดา  ชูวงค์วาลย์
2. นางสาวกาลัญญา  ใจชื่น
 
26 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.4-ม.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอู่ทอง 1. นายพัทยา  แซ่เจี่ย
 
1. นางสาวกาลัญญา  ใจชื่น
 
27 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนรัตนศึกษา 1. เด็กหญิงญาณิศา  อินอำนวย
 
1. นางสาวหทัยรัตน์   วงษา
 
28 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.4-ม.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอู่ทอง 1. นายสุวิจักขณ์  มหาเมฆ
 
1. นางสาวเปมิกา  ปรีดารมย์โรจน์
 
29 คณิตศาสตร์ การแข่งขันเวทคณิต ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนรัตนศึกษา 1. เด็กหญิงณีรนุช  ทองบ้านโข้ง
 
1. นางสาวพรสวรรค์  คล้ายมงคล
 
30 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 85.63 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอู่ทอง 1. เด็กหญิงกรพินธุ์  บุญนาค
2. เด็กหญิงพิมพกานต์  เตียะเพชร
3. เด็กหญิงอรพินท์  คัดชา
 
1. นายสมศักดิ์  หงษ์เวียงจันทร์
2. นางคนึงนิต  สาฆะ
 
31 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอู่ทอง 1. นายชยทัต  จันตระกูลชัย
2. นายนพฤทธิ์  อาจคงหาญ
3. นางสาวนลินทิพย์  นิยมสมุทรานนท์
 
1. นางสาวชณิตรา  หงษ์เวียงจันทร์
2. นางสาวนิธินันท์  ทรงประโคน
 
32 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอู่ทอง 1. เด็กชายทักษิณ  พ่วงขำ
2. เด็กชายอธิคุณ  เนตรสุวรรณ
3. เด็กหญิงเบญจรัตน์  ขวัญศิริมงคล
 
1. นางสาวจุฑารัตน์  นุชนารถ
2. นางสาวน้ำทิพย์  เที่ยงตรง
 
33 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอู่ทอง 1. นางสาวนัฐมาส  กุศลพิทักษ์แดน
2. นางสาวศศิธร  ร่วมชาติ
3. นางสาวอรปรียา  คูณกลาง
 
1. นางสาวปวรี  ยืนยงค์
2. นางสาวกรรณิกา  เรื่อศรีจันทร์
 
34 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 83.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอู่ทอง 1. เด็กชายชลศักดิ์  วงศ์ศรีสังข์
2. เด็กชายชาญวิทย์  สุทธิจิต
3. เด็กชายสมภพ  กัลยา
 
1. นายพิทักษ์  เมาลี
2. นางสาวกัลปนา  อินปันใจ
 
35 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 86.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอู่ทอง 1. นางสาวจุฑามาศ  คำทัด
2. นายตรีวิชญ์  เหมือนแก้ว
3. นายอมเรศ  นิธิวาริกูล
 
1. นางสาวเพ็ญสินี  ธงชัย
2. นางวัลลภา  สถาปนพิทักษ์กิจ
 
36 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 1 1. เด็กหญิงญานิศา  สุพรรณโรจน์
2. เด็กหญิงนันท์นภัส  สุวรรณโรจน์
3. เด็กหญิงลดาภา  ทันโคกกรวด
 
1. นางสาวเนตรราตรี  ท้าวโสม
2. นายเอกชัย  ลวดคำ
 
37 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดอนคาวิทยา 1. นายศุภกร  สว่างศรี
2. นางสาวสุพรรษา  เย็นแม้น
3. นางสาวสุพรรษา  มอญเพชร
 
1. นางสาวจรีพร  วังคีรี
2. นางวิมลนาฏ  มารมณ์พันธุ์
 
38 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 89.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 1 1. เด็กหญิงกชกร  เกตุสุริวงค์
2. เด็กหญิงชนนันท์  คำหอม
 
1. นายอุเทศ  อาชาทองสุข
2. นายเสกสรร  คำนนท์
 
39 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 1 1. นายธนพล  มะลิซ้อน
2. นายธีรวัต  พลายละหาร
 
1. นางสาวลินดา  จุฬาวรรณ
2. นางสาวสิริขวัญ  สุพรรณคง
 
40 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนานสามมิติ (3D) ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอู่ทอง 1. เด็กชายปัณณวิชญ์  ศรียะภูมิ
2. เด็กชายภูริ  เที่ยงตรง
 
1. นายพงศ์ดนัย  โตเลี้ยง
2. นางศิริพร  วิมลศรี
 
41 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอู่ทองศึกษาลัย 1. เด็กชายภูวนารถ  สาระสารินทร์
2. เด็กชายวีระ  ดาววีระกุล
 
1. นางสาวสิริพิชญ์  ตั้งกองทรัพย์
2. นายประคอง  อดทนดี
 
42 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอากาศยานบังคับด้วยวิทยุ ประเภทพิชิตเป้าหมาย ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอู่ทอง 1. นางสาวจุฑามาศ  ศรีบุญเพ็ง
2. นางสาวจุไรวรรณ  ศรีบุญเพ็ง
3. นายวัชกาญจน์  หวังทรัพย์
 
1. นายอธิศสิษฐ์  เอ็งนิธิธารา
2. นางปวีณ์วัสสา  เอ็งนิธิธารา
 
43 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 93.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอู่ทอง 1. เด็กหญิงกาญจนา  สุดเขียว
2. เด็กหญิงปุญญพัฒน์  เหล่าสกุลสมบัติ
3. เด็กหญิงมธุรดา  คนสะอาด
4. เด็กหญิงอัญชิษฐา  มณีอินทร์
5. เด็กหญิงอาภาพร  นิลพัฒน์
 
1. นางสาวพิมพ์ธีรา  อายุวัฒน์
2. นางชลดา  แลเพชรศรีทองดี
 
44 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอู่ทอง 1. นางสาวจิราภรณ์  โชว์พานิช
2. นางสาวชวิศา  เทพเทียน
3. นางสาวณัฐธิดา  รุ่งเรือง
4. นางสาวณัฐนรี  ลิ้มวิลัย
5. นางสาวอุไรวรรณ  ทับศรี
 
1. นางอัญชเกศ  บุญศรี
2. นางสาวจิราภรณ์  ภูผา
 
45 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 1 1. เด็กหญิงณัฐชา  เจนจัดการ
2. เด็กหญิงณิชามาศ  เนียมแก้ว
3. เด็กหญิงพิมพ์ชนก  บุญสิงห์
4. เด็กหญิงภัทรจิรา  ภูมิอาวา่ส
5. เด็กหญิงศิริกัญญา  พลายระหาญ
 
1. นายธีรพล  ก่ำมอญ
2. นางสาวสุกัญญา  อันทะระ
 
46 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 86.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 1 1. นางสาวธัญญลักษณ์  นิลพัตร์
2. นางสาวพิทยารัตน์  แก้วเขียว
3. นางสาวศศิธร  ชูเกิด
4. นางสาวอัญชลีภรณ์  พวงรัตน์
5. นางสาวอุทุมพร  เอี่ยมพันธ์ฉิม
 
1. นางรวงทอง  ปิ่นเจริญ
2. นางสาวอุสา  ทองปรีชา
 
47 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสระยายโสมวิทยา 1. เด็กหญิงภัทราภรณ์  สิงห์ลา
2. เด็กชายรัฐธรรมนูญ  ศรีดี
3. เด็กชายวายุ  สีสง
4. เด็กหญิงสุจิตรา  แก้วบัวดี
5. เด็กหญิงโสรวรรณ  สรหงษ์
 
1. นางสาวนภัทร  ช่วยศรี
2. นางสาวแววดาว  แผนสมบูรณ์
 
48 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดอนคาวิทยา 1. นายทศพร  ทับทองดี
2. นายนุปกรณ์  บุญประเสริฐ
3. นายพรเทพ  คชินทร์
4. นายพีรภัทร  เปรมใจ
5. นายยุทธนา  แก้ววงษา
 
1. นายตรงกิจ  สุขเหลือ
2. นายคมสัน  โชระเวก
 
49 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครคุณธรรม ม.1-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 1 1. นางสาวจีรวรรณ  มังคุด
2. นายชัยวัตร์  ขุนวิสาร
3. นายณัฐพล  เรืองมาลัย
4. นางสาวธัญญกร  ศิริจันทร์
5. นางสาวนภาพร  วงคำมี
6. นางสาวนฤมล  ดวงจันทร์
7. นายปรินทร  การะเกตุ
8. นายพุทธิพร  หิดเพ็ชร
9. นางสาวมัทนา  พงษ์ศิริ
10. นางสาวรัชนิสา  คณะดี
11. นางสาววรรณพร  ไวฉลาด
12. นางสาววริศรา  กิจการเจริญรุ่ง
13. นางสาววาสนา  สุขแสง
14. นางสาววิรากานต์  ทิพย์ลุ้ย
15. นายศราวุธ  ฆ้องบ้านโข้ง
16. นางสาวศริญญา  โสดา
17. นางสาวสรัลพร  สามทอง
18. เด็กชายอธิภัทร  ศูนย์สิทธิ์
19. นางสาวเจนจิรา  หนูเทศ
20. นายเชาวณัฐ  ปิ่นทอง
 
1. นายนิคม  วงษ์สุวรรณ
2. นางสาววาสนา  ด่วนดี
3. นางสาววราภรณ์  มาลัย
4. นางสาวสุภาณี  ปุ้ยทองดี
5. นางชัญญา  โพธิ์พันธุ์
 
50 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครประวัติศาสตร์ ม.1-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 1 1. เด็กชายณรงค์ศักดิ์  จิตต์สอาด
2. นายณัฏฐพล  แป้นคง
3. นายธีรภัทร  จำปาทอง
4. นายธีรเดช  สุขรักษ์
5. นายนราเทพ  ชูพันธ์
6. นายนรุตม์  สระบัว
7. นายนฤชิต  อาจหาญ
8. นายพงศพัศ  อร่ามรัศมี
9. นายพิชญุตม์  การะเวก
10. นายพีรณัฐ  ประสงค์สุข
11. นายภานุมาศ  พรหมศรี
12. เด็กชายยงยุทธ์  คุ้มพันธ์แย้ม
13. นางสาวรัตนภรณ์  สุมณฑา
14. นางสาววรารัตน์  พางาม
15. นายศุภกิจ  จันทร์พั่ว
16. นางสาวสราวลี  เถือนสวัสดิ์
17. นายสายฟ้า  เรืองภู่
18. นายสิทธิพร  ปิยะพันธ์
19. นายสุรศักดิ์  สกุลรัง
20. นายอภินันทน์  วีระเชียรโชติ
 
1. นายไชยพร  แย้มมี
2. นางเนาวพร  คงสมนึก
3. นายประพนธ์  ชิดปราง
4. นายวีระยุทธ  โพธิ์สุวรรณ
5. นายธีระศักดิ์  ชอมภูเขียว
 
51 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 91.34 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอู่ทอง 1. เด็กชายปริวัฒน์  คำวันสา
 
1. นางศิริวรรณ  งามทอง
 
52 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 1 1. นางสาวประภาพร  ก่ำพันธ์ดี
 
1. นางสาวสุภาณี  ปุ้ยทองดี
 
53 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 1 1. เด็กชายณฐวัฒน์  สว่างศรี
2. เด็กหญิงประกายพรรณ  เห็นประเสริฐ
 
1. นางสาวโฉมศรี  อินสว่าง
2. นางสาคร  แก้ววิไล
 
54 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 1 1. นางสาวจันจิรา  ไชยวงศ์
2. นายฐนพัฒน์  ภัทรสุวรรณกิจ
 
1. นางสาคร  แก้ววิไล
2. นางสาวโฉมศรี  อินสว่าง
 
55 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.6 89.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 1 1. เด็กหญิงกาญจนา  พึ่งเจริญ
2. เด็กหญิงฐิติมน  นาคะ
3. นางสาวณัฏธิดา  ชูอารมย์
4. เด็กหญิงภูริชยา  ดอนจันทร์
5. นางสาวรัชดาภรณ์  หาญพุฒ
6. เด็กหญิงรุจิรัตน์  กวยทะวิมล
7. นางสาววนัสฑกาญจน์  วงษ์ทองดี
8. นางสาวสุธีรารัตน์  สวัสดี
9. เด็กหญิงสุนิศา  เงินทอง
10. เด็กหญิงออมพลอย  พวงบุบผา
 
1. นายนิคม  วงษ์สุวรรณ
2. นายณัฐพัชร์  ทองรอด
3. นางสาวอุสา  ทองปรีชา
 
56 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.6 87.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอู่ทอง 1. นางสาวฐิตินันท์  เจี่ยภักดี
2. นายธันวา  ดิษฐ์กระจัน
3. นางสาวธิดารัตน์  อินทชิต
4. นางสาวนริศรา  แสเพ็ชร
5. เด็กหญิงนวรัตน์  สุ่มสมรูป
6. นายมนัส  แซ่ตัง
7. นางสาวมัณฑณา  แก้วเลาขวัญ
8. นางสาววรดา  ชูก้าน
9. นางสาววรรณศิริ  ทองคงอ่วม
10. เด็กชายศาสตรา  สาสุข
 
1. นางบังอร  คงคารักษ์
2. นายวิริยะ  ชูวงค์วาลย์
3. นายภูวนัย  ปทุมสูติ
 
57 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันคีตะมวยไทย ม.1-ม.6 95.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสระกระโจมโสภณพิทยา 1. นางสาวจีรนันท์  จันทพันธุ์โสม
2. เด็กชายธนวัฒน์  ดิษฐ์กระจัน
3. เด็กชายธันธนาธรณ์  พรสี่
4. เด็กชายนเรศ  มีลาภ
5. เด็กหญิงพิยดา  สุดแก้ว
6. เด็กชายรพีภัทร  ประภาระพงษ์
7. เด็กชายรัฐภูมิ  แตงโต
8. นายสิทธิพงษ์  แหนผัน
9. เด็กชายอริญชัย  สินทรา
10. นางสาวอาภาภัทร   ไกรหา
 
1. นางสาวนุจรี  สาธุรัมย์
2. นายประจักษ์  สารชน
3. นายสุรศักดิ์  ภู่มาลา
 
58 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันทักษะพื้นฐานด้านกีฬา(มวยสากลสมัครเล่น) ม.1-ม.3 90.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอู่ทอง 1. เด็กชายจิรพงษ์  หลักเพชร
2. เด็กชายณัฐนนท์  ผดุงนึก
3. เด็กชายปฏิภาณ  บุญไธสง
4. เด็กชายพสุธา  คงสมจิต
5. เด็กหญิงภิญญดา  สังศิลชัย
6. เด็กชายรพีพัฒน์  อุยนันทพิทักษ์
7. เด็กหญิงลักษมี  เชื้อเพชร
8. เด็กชายศิวกร  แสงทองดี
9. เด็กหญิงอรปรียา  วงษ์กรณ์
10. เด็กหญิงเกตน์สิริ  อิเพชร
 
1. นายเกียรติกุล  หินทอง
2. ว่าที่ร้อยตรีหญิงสุคนธา  ยศวิชัย
3. นางสาวชนิดา  โพธิ์มงคล
 
59 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันทักษะพื้นฐานด้านกีฬา(มวยสากลสมัครเล่น) ม.4-ม.6 86.12 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอู่ทอง 1. นางสาวกนกกาญจน์  กลั่นใจดี
2. นางสาวจุฑามาศ  แก้วสระแสน
3. นางสาวชลธิชา  โภคา
4. นางสาวชลธิชา  แผลงศร
5. นายดนัย  ดอกจันทร์
6. นางสาวธัญญาพร  ปิ่นกุมภีร์
7. นายรชต  ปราณีตพลกรัง
8. นางสาวศิรินทิพย์  แสงทองดี
9. นางสาวสุภาพร  โคกคำ
10. นางสาวอาทิตยา  ไวยเนตร
 
1. นายเกียรติกุล  หินทอง
2. ว่าที่ร้อยตรีหญิงสุคนธา  ยศวิชัย
3. นางสาวชนิดา  โพธิ์มงคล
 
60 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอู่ทอง 1. เด็กหญิงสกุณา  ขันทอง
2. เด็กหญิงอรทัย  อ่อนส้มกิจ
 
1. นางภาสินี  มากระจัน
2. จ.ส.อ.ปวงเศรษฐ์  เกษสงคราม
 
61 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 1 1. นางสาวทิราภรณ์  หงษ์เวียงจันทร์
2. นายธนายุต  ขำสุวรรณ
 
1. นายวรุตม์  ดำรงเกียรติสกุล
2. นายกฤษณะ  มีดี
 
62 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอู่ทอง 1. เด็กชายนันธพงศ์  จันทร์โอ
 
1. นางสาวจิราพัชร  เสมอ่วม
 
63 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอู่ทอง 1. นายคุณาสิน  พวงแก้ว
 
1. นางสาวจิราพัชร  เสมอ่วม
 
64 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดอนคาวิทยา 1. เด็กชายมนพัทธ์  หงษ์เวียงจันทร์
 
1. นายมณเฑียร  เรียบเรียง
 
65 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดอนคาวิทยา 1. นางสาวสุชาวดี  เจาะขาว
 
1. นายมณเฑียร  เรียบเรียง
 
66 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนรัตนศึกษา 1. เด็กหญิงอาริยา  ภูฆัง
 
1. นางสาวณิชา  ฉิมทองดี
 
67 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอู่ทอง 1. นางสาวพรชิตา  เกตุคง
 
1. นางสาวจิราพัชร  เสมอ่วม
 
68 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอู่ทอง 1. เด็กหญิงแพรวา  สุโขทัย
 
1. นางสาวจิราพัชร  เสมอ่วม
 
69 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 1 1. นางสาวปุณยนุช  คงอินทร์
 
1. นางสาวมัณฑรี  เกตุแก้ว
 
70 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอู่ทอง 1. เด็กหญิงชมพูนุช  ตามบุญ
2. เด็กหญิงชลธิชา  วิจิตรปัญญา
 
1. นายทรงฤทธิ์  นวนมีศรี
2. นางสาวจิราพัชร  เสมอ่วม
 
71 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอู่ทอง 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  สว่างนวล
 
1. นายทรงฤทธิ์  นวนมีศรี
 
72 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอู่ทอง 1. นางสาวศรัณยา  บุญศรี
 
1. นางสาวจิราพัชร  เสมอ่วม
 
73 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 1 1. เด็กชายณัฏฐชัย  จาดสดี
2. เด็กหญิงณัฐฐาพร  จ้อยเจริญ
3. เด็กหญิงสุชัญญา  พลสิงหะ
 
1. นางสาวมัณฑรี  เกตุแก้ว
2. นางสาวปิยธิดา  สร้อยระย้า
 
74 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสองพี่น้องวิทยา 1. นายชยาทิต  ชมยินดี
2. นายตะวัน  เดชา
3. นายศุภกร  เทพอัม
 
1. นางสาวรุ่งทิพย์  แสงเกตุ
2. นางสาวผานิต  แซ่อึ้ง
 
75 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 82.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนภาวนาภิมณฑ์พิทยา 1. เด็กชายกฤษดา  จันทร์โอ
2. เด็กหญิงกาซาลอง  ภูประเสริฐ
3. เด็กหญิงขัตติยาภรณ์  เขาเหิน
4. เด็กชายณัฏฐกิตต์  ศรีเมือง
5. เด็กหญิงนิชา  แทนเพชร
6. เด็กหญิงสุพรรษา  แยกรัง
 
1. นายสุริยนต์  อิ่มรัตน์
2. นายจิรายุทธ  สุนทรวิภาต
3. นายฐิติพงศ์  เอกฉันท์
 
76 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ่อสุพรรณวิทยา 1. นายจักรพรรดิ  สีทาลาด
2. นายชัยตรี  กระต่ายทอง
3. นางสาวชุติมณฑน์  เอกบวรพรรณ
4. นายธนาวุฒิ  นุ้ยแย้ม
5. นายพงษ์ศกรณ์  โสปันธิ
6. นายวัฒนา  พิสุทธ์สกุลรัตน์
 
1. นายกฤชกร  ศรเพียงออ
2. นางสาวเนตรดาว  ล้ำสุขดี
 
77 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.1-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอู่ทอง 1. เด็กหญิงกชกร  แซ่ตั้ง
2. นายคุณานนท์  ตั้งจิตต์
3. เด็กหญิงจิรนันท์  เจริญวงษ์
4. นางสาวชญาภา  ก๊งจ้อย
5. นางสาวชลธิชา  มากระจัน
6. นางสาวญาณิศา  ทรัพย์ศิริกาญจนา
7. เด็กหญิงณัฐกานต์  แก้วมณีโชติ
8. นางสาวณัฐสุภา  ใจมั่น
9. นายธนกฤต  สุขวีระกิจ
10. นางสาวธนพร  วงษ์จริต
11. เด็กชายธันยา  มากสมบูรณ์
12. เด็กหญิงธารารัตน์  ลีสุขสาม
13. นายธีรพล  เชื้อดี
14. เด็กหญิงนรีรัศม์  แซ่เจี่ย
15. นางสาวน้ำทิพย์  คำสียงใส
16. นางสาวบุษรา  นักร้อง
17. นางสาวปทุมพร  ตะพัง
18. นางสาวปลื้มกมล  วงษ์บัณฑิต
19. เด็กหญิงปัญญ์ณรี  โพธิ์ทอง
20. นางสาวภัทรพร  ทองประศรี
21. เด็กหญิงภัทรานิษฐ์  ไทรชมภู
22. เด็กหญิงภัทราวดี  ไทรชมภู
23. นายมนัส  โพธิ์ทอง
24. นายรัชชานนท์  ย้อนใจทัน
25. นายราเมศวร์  คำเกลา
26. นายวสันต์  บังเกิดผล
27. นางสาววิชญานิน  โพธิ์ทอง
28. นายศิรภัฒณิ์  พรมทา
29. เด็กชายสรพัศ  อิ่มรัตน์
30. เด็กชายอัษฎา  ชูสาย
31. เด็กหญิงอาทิตยา  สว่างศรี
32. เด็กหญิงเกศรา  ศรีบุตรดี
33. นายเมธาวีย์  เดชารางนาค
 
1. นายโกศล  อัยรารัตน์
2. นางสาวพิจิตรา  ใจดีเลิศ
 
78 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 1 1. เด็กชายจิรวัฒน์  พรมจันทร์
 
1. นางสาวยุพาภรณ์  จงรอบคอบ
 
79 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 1 1. นายปิยะศักดิ์   เอี่ยมสะอาด
 
1. นางสาวยุพาภรณ์  จงรอบคอบ
 
80 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดอนคาวิทยา 1. เด็กหญิงสุดารัตน์  เมฆอุดม
 
1. นายศุภมิตร  เหมือนจันทร์
 
81 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสระยายโสมวิทยา 1. นางสาววิภาวี  คชวงษ์
 
1. นายภาณุวัตน์  การะเวก
 
82 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 1 1. เด็กชายจักรพงษ์  ทองเหลือ
 
1. นางสาวยุพาภรณ์  จงรอบคอบ
 
83 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 1 1. นายเงินศพัศ   บุตรตะสินธ์
 
1. นางสาวยุพาภรณ์  จงรอบคอบ
 
84 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนภาวนาภิมณฑ์พิทยา 1. เด็กหญิงกฤษณา  สงบวาจา
 
1. นายจิรายุทธ  สุนทรวิภาต
 
85 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอู่ทองศึกษาลัย 1. นางสาวสโรชา  แยกรัง
 
1. นางสุวรรณา  แจ่มจิตต์
 
86 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 83.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอู่ทอง 1. เด็กชายปารนันท์  ยามสกุล
 
1. นางสาวสุธาพร  โมกข์บุรุษ
 
87 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสระยายโสมวิทยา 1. นายอาทิตย์  สอนใจ
 
1. นายภาณุวัตน์  การะเวก
 
88 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอู่ทอง 1. เด็กหญิงนภัษ  แผ้วสุวรรณ
 
1. นายโกศล  อัยรารัตน์
 
89 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 86.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ่อสุพรรณวิทยา 1. นางสาวศิริลักษณ์  จาวเจริญรุ่งโรจน์
 
1. นางสาวสุพัชตา  ชัยสอง
 
90 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 85.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดอนคาวิทยา 1. เด็กชายสุเมธ  ปุริสา
 
1. นายณัฐวุฒิ  อุ่นทร
 
91 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสระกระโจมโสภณพิทยา 1. นายจตุพล   มีสม
 
1. นางอุดม  พรหมจรรย์
 
92 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 88.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสระยายโสมวิทยา 1. เด็กหญิงอลิสา  ศรีเมือง
 
1. นายภาณุวัตน์  การะเวก
 
93 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอู่ทอง 1. นางสาวกรกช  ฉิมกุล
 
1. นายโกศล  อัยรารัตน์
 
94 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 1 1. นางสาวกนกวรรณ  สุพรรณคง
2. เด็กชายกัมปนาท  มณีวงษ์
3. เด็กชายจิรายุส  ผิวแดง
4. เด็กชายชัตชนะ  ศรีวิโรจน์
5. นายณัฐกร  เจริญสุข
6. เด็กชายธนัท  พลเสน
7. เด็กชายธีรภัทร  อ่อนนิ่ม
8. นายนพพล  เกตุสุวงษ์
9. เด็กหญิงภัคจิรา  วงศ์ตรี
10. เด็กชายวชิระ  ศิลา
11. เด็กชายอริย์ธัช  กิตติพลงามดี
12. นายเมธัส  รามแสง
 
1. นายภูรีวิทย์  เพ็งสุวรรณ
2. นางสาวยุพาภรณ์  จงรอบคอบ
3. นายมาโนช  โชคดี
4. นางสาววราภรณ์  แก้วกระจ่าง
 
95 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) ม.4-ม.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 1 1. นางสาวชุติมา  มีชนะ
2. นายณภัทร  ศรีตองอ่อน
3. นายนนทกานต์  สุพรรณคง
4. นางสาวนัทธมน  บุญรอด
5. นางสาวรัชดาภรณ์  จตุราศรีบริสุทธ์
6. นางสาวรัชนีกรณ์  จตุราศรีบริสุทธ์
7. นางสาววริศรา  แตงอ่อน
8. นายศิวกร  ดอกมะลิป่า
9. นายอนุชา  คลี่ลา
10. นางสาวอัจฉรา  ภู่คงพันธุ์
11. นางสาวเขมณัชศรณ์  พุ่มพันธ์วงศ์
12. นายเนติพัฒน์  เจือจุ้ย
 
1. นายภูรีวิทย์  เพ็งสุวรรณ
2. นายมาโนช  โชคดี
3. นางสาววราภรณ์  แก้วกระจ่าง
4. นางสาวยุพาภรณ์  จงรอบคอบ
 
96 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสระยายโสมวิทยา 1. เด็กหญิงบุณยานุช  นักฟ้อน
 
1. นายภาณุวัตน์  การะเวก
 
97 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสองพี่น้องวิทยา 1. นายธีรภัทร  ปัญจแก้ว
 
1. นายณัฐวุฒิ  อัมวัฒน์
 
98 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนภาวนาภิมณฑ์พิทยา 1. เด็กชายวัชรินทร์  มากระจันทร์
 
1. นายฐิติพงศ์  เอกฉันท์
 
99 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 5 1. นายสุรเสกข์  พูลสำราญ
 
1. นายฤทธี   อยู่ดี
 
100 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 5 1. เด็กหญิงสุกัญญา  ชาวอิสาร
 
1. นายฤทธี   อยู่ดี
 
101 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.4-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอู่ทอง 1. นายน้ำพุ  ล่านาลาว
 
1. นายพนม  อาจคงหาญ
 
102 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนภาวนาภิมณฑ์พิทยา 1. เด็กชายวรากร  กัณศิริ
 
1. นายฐิติพงศ์  เอกฉันท์
 
103 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.4-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสองพี่น้องวิทยา 1. นายภูเบต  ร่มโพธิ์ชี
 
1. นายณัฐวุฒิ  อัมวัฒน์
 
104 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอู่ทองศึกษาลัย 1. เด็กหญิงยุวดี  สายสุวรรณ
 
1. นางสาวสุภาวดี  เติมใจ
 
105 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.4-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอู่ทอง 1. นางสาวจินตนา  หลักเพชร
 
1. นายพนม  อาจคงหาญ
 
106 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนภาวนาภิมณฑ์พิทยา 1. เด็กชายรหัทรพ  เถาแก้ว
 
1. นางสาวกาญจนา  แม่นยำ
 
107 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.4-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 1 1. นางสาวสุธาทิพย์  วงศ์แวว
 
1. นางสาวอังคณา  ดวงเกตุ
 
108 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบางลี่วิทยา 1. เด็กหญิงข้าวฟ่าง  เบ็ญกุล
 
1. นายพินิจ  เมฆฉา
 
109 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอู่ทอง 1. เด็กหญิงอรอานนท์  คงคารักษ์
 
1. นายพนม  อาจคงหาญ
 
110 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.4-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 1 1. นางสาวศรุตา  คงมา
 
1. นางสาววราภรณ์  แก้วกระจ่าง
 
111 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่พระประจักษ์ 1. เด็กชายสุพรหม  หมอนวดดี
 
1. นายอิสระ  กลิ่นคำดี
 
112 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.4-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 1 1. นายก้องพิภพ  เรืองช่วย
 
1. นางสาวอังคณา  ดวงเกตุ
 
113 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 1 1. เด็กหญิงวิรดา  พันธุ์แตง
 
1. นางสาววราภรณ์  แก้วกระจ่าง
 
114 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.4-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 5 1. นายสุกฤษฏิ์  คิมหันต์อำไพ
 
1. นายฤทธี   อยู่ดี
 
115 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงเครื่องสายวงเล็กผสมขิม ม.1-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 5 1. นางสาวคณิตา  ใหม่บุญมาก
2. เด็กหญิงชนิดา  เส็งเจริญ
3. เด็กหญิงนาตาลี  ฟุ้งเฟื่อง
4. เด็กหญิงปรีญาพร  ไทรวัฒนศักดิ์
5. นางสาวพรพิมล  ศรีภักดี
6. นางสาวรมิตา  ชูหนู
7. นายสุกฤษฏิ์  คิมหันต์อำไพ
8. นายสุรเสกข์  พูลสำราญ
9. นางสาวแพรวา  เส็งดอนไพร
 
1. นายฤทธี   อยู่ดี
 
116 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสมเครื่องสายเครื่องเดี่ยว ม.1-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 1 1. นายก้องพิภพ  เรืองช่วย
2. เด็กหญิงจุฑามาศ  ไทยงามศิลป์
3. นางสาวณัฐณิชา  ม่วงดี
4. นางสาวธนภรณ์  ตู้เจริญ
5. นายธนภัทร  พรหมทอง
6. นายธีรพงศ์  ทองปลิว
7. เด็กหญิงนภัสสร  มณีขวัญ
8. เด็กหญิงนันนภัส  พุทธิวัย
9. เด็กชายภัทรพงศ์  บุญนาค
10. นางสาวรัญชิดา  ทุมซะ
11. เด็กหญิงวรัญญา  ไทยศรี
12. นางสาวศรุตา  คงมา
13. นางสาวสันธิลา  รอดสน
14. นางสาวสุธาทิพย์  วงศ์แวว
15. เด็กหญิงอภิษฎา  ไทยมีสุข
 
1. นางสาววราภรณ์  แก้วกระจ่าง
2. นางสาวอังคณา  ดวงเกตุ
3. นายภูรีวิทย์  เพ็งสุวรรณ
4. นางสาวมัณฑรี  เกตุแก้ว
 
117 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 5 1. เด็กหญิงกัญารัตน์  สุขเกษม
2. เด็กชายขจรศักดิ์  สุกรีวนัส
3. เด็กชายธนพัฒน์  ยอดมิ่งขวัญ
4. เด็กหญิงปรีญาพร  ไทรวัฒนศักดิ์
5. นางสาวพรพิมล  ศรีภักดี
6. นางสาวรมิตา  ชูหนู
7. เด็กหญิงวัลลภา  ม่วงป๋อ
8. นางสาววิภาดา  ทัศนากร
9. นายสุกฤษฏิ์  คิมหันต์อำไพ
10. เด็กหญิงสุกัญญา  ชาวอิสาร
11. นายสุรเสกข์  พูลสำราญ
12. นางสาวแพรวา  เส็งดอนไพร
 
1. นายฤทธี   อยู่ดี
 
118 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 1 1. เด็กชายกฤษฎา  ชนสูงเนิน
2. เด็กชายณพคุณ  ศรีประเทือง
3. เด็กหญิงณัชฌารีย์  สิริไสย์
4. เด็กหญิงธณาธร  คงแดงดี
5. เด็กชายธนกฤต  ศรีปู่
6. เด็กหญิงนฤมล  ปุริสมา
7. เด็กชายบุญฤทธิ์  เพียวงษ์
8. เด็กหญิงพรพิมล  สุขเสริม
9. เด็กชายสุรยุทธ์  ปลื้มใจ
10. เด็กหญิงเพลงพิณ  จีนปุ้ย
 
1. นางสาวภารตี  เพิ่มพูน
2. นางสาวยุพาภรณ์  จงรอบคอบ
3. นางสาวมัณฑรี  เกตุแก้ว
 
119 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6 95.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอู่ทอง 1. นายจิรภัทร  ดอนตะโก
2. นายชยากร  สระทอง
3. นางสาวฐิติยากร  แสงขัน
4. นายธนชัย  ตันติศักดิ์ศรี
5. นางสาวปศิตา  คล่องคณิตสรณ์
6. นายวรากร  โกสินทร
7. นายศักดา  ปัชชา
8. นางสาวสุนันทา  บุดดาหลู่
9. นางสาวสุรีย์วรรณ  ชะเอมทอง
10. นางสาวหัทยา  วาสิงหน
 
1. นางมยุรี  ศรีคำ
2. นางสาวพัชร์ธนภรณ์  พุ่มเจริญ
3. นางสาวณธิดา  ศรีกมล
 
120 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 1 1. เด็กหญิงฐิติกานต์  มามาตร์
2. เด็กหญิงณัฐชยา  แก้วศรีงาม
3. เด็กหญิงนวรัตน์  ชูสุข
4. เด็กหญิงวิภาพร  เพชรประไพ
5. เด็กหญิงสโรชา  หอมหวน
6. เด็กหญิงหิรัญญา  ไกรทองสุข
 
1. นางสาวภารตี  เพิ่มพูน
2. นางสาวยุพาภรณ์  จงรอบคอบ
3. นางสาวอังคณา  ดวงเกตุ
4. นางสาววราภรณ์  แก้วกระจ่าง
 
121 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.4-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 1 1. นางสาวกนกวรรณ  โสไกร
2. นางสาวญาณิศา  เปี่ยมสะอาด
3. นางสาวดวงฤทัย  แตงอ่อน
4. นางสาวพีรยา  ชาติศิริ
5. นางสาวมัณฑิตา  จำปีเรือง
6. นางสาววรรณพร  สว่างศรี
 
1. นางสาวภารตี  เพิ่มพูน
2. นางสาววราภรณ์  แก้วกระจ่าง
3. นางสาวปิยธิดา  สร้อยระย้า
4. นางสาวอังคณา  ดวงเกตุ
 
122 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอู่ทอง 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  แก้วสระแสน
2. เด็กหญิงกันต์ฤทัย  สระทอง
3. เด็กหญิงญาณิน  ศรีระวัตร
4. เด็กหญิงดลกนก  รวยเลิศดี
5. เด็กหญิงธนัชพร  เสร็จกิจ
6. เด็กหญิงสุณัฎฐาร์  ศรีบุญเพ็ง
 
1. นางมยุรี  ศรีคำ
2. นางสาวพัชร์ธนภรณ์  พุ่มเจริญ
3. นางสาววิมลชญา  คุณกมุท
 
123 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6 94.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอู่ทอง 1. นางสาวกัญญาณัฐ  อนุกูล
2. นางสาวกาญจนาพร  สดบัวงาม
3. นางสาวดวงกมล  ลีสุขสาม
4. นางสาวธารทิพย์  บัวงาม
5. นางสาวผกาวรรณ  คำผุย
6. นางสาวสิริวรรณ  สัญยมนต์
7. นางสาวอรปรียา  โมคำ
8. นางสาวเบญญาภา  พันธุ์เมือง
 
1. นางมยุรี  ศรีคำ
2. นางสาวพัชร์ธนภรณ์  พุ่มเจริญ
3. นางสาววิมลชญา  คุณกมุท
 
124 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอู่ทอง 1. เด็กหญิงขวัญจิรา  ม่วงมอม
2. เด็กหญิงจตุพร  หอมกระแจะ
3. เด็กหญิงชวัญฤทัย  เจนจัดการ
4. เด็กหญิงณัฎฐณิชา  คนบุญ
5. เด็กหญิงนงนภัทร  หลั่งเจริญ
6. เด็กหญิงนฤมล  ทั่งจันทร์
7. เด็กหญิงพนิดา  จริยะตระกูล
8. เด็กหญิงพัชราภรณ์  โพธิ์ยิ้ม
9. เด็กหญิงพีชญา  คล้ายจินดา
10. เด็กหญิงมนัสชนก  ศรีเหรา
11. เด็กหญิงรุจิรา  เพชรแปลง
12. เด็กหญิงสิตานัน  หงษ์เวียงจันทร์
13. เด็กหญิงหทัยรัตน์  ยอดทอง
14. เด็กหญิงเขมจิรา  โพธิ์หอม
 
1. นางสาวพัชร์ธนภรณ์  พุ่มเจริญ
2. นางมยุรี  ศรีคำ
3. นางสาววิมลชญา  คุณกมุท
4. นางสาวณธิดา  ศรีกมล
 
125 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสระกระโจมโสภณพิทยา 1. เด็กชายจิรภัทร  อินสว่าง
2. เด็กชายฐาปนิค  ดำเนื้อดี
3. เด็กชายพงศ์พณิช  อยู่วงษ์อั๋น
4. นายสุเมธี   พูลธนสวัสดิ์
5. เด็กชายอชิรวิช  เอี่ยมสกุล
 
1. นางอุดม  พรหมจรรย์
2. นายเกริกเกียรติ  โกลากุล
 
126 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอู่ทอง 1. เด็กชายชัยวัฒน์  มูลถา
 
1. นางอรุณศรี  ปาณิวรรณ
 
127 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.4-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 1 1. นายวิศรุต  บัวเอี่ยม
 
1. นางสาววลัยพรรณ  บุญมี
 
128 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 90.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอู่ทอง 1. เด็กหญิงสิรภัทร  นาดาวงษ์
 
1. นางสุมาลี  ดวงจินดา
 
129 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6 90.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอู่ทอง 1. นางสาวอภิญญา  ปานเพ็ชร
 
1. นางสาววิภารัตน์  ปุสดี
 
130 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 1 1. เด็กหญิงฐิตาภา   ศรีคำ
2. เด็กชายธานุภาพ   ชื่นชม
3. เด็กชายพระนาย  เถื่อนคำ
4. เด็กหญิงรุจิรา  ธัญญกรรม
5. เด็กหญิงรุ่งอรุณ  จำปาเงิน
 
1. นางสาวภัคภร  เอกอมรธนากิจ
2. นางสาวชาริตา  พลายละหาร
 
131 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 1 1. นาย ชวัลวิทย์  แพน้อย
2. นางสาวธนพร  รุ่งชีวัน
3. นางสาวธนียา  บุญลิมปนะ
4. นางสาวอรปรียา   โพธิพล
5. นางสาวอาภานุช   รัตนดี
 
1. นางสาวมณีวรรณ  อู๋หนู
2. นางสาวธนัตตา  ทองบ้านโข้ง
 
132 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดอนคาวิทยา 1. เด็กหญิงณัฐณิชา  จีนขี
2. เด็กชายธีรศักดิ์  ฝึกจันทร์
 
1. นางปรารถนา  เที่ยงธรรม
 
133 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.4-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 1 1. นายจักรพันธ์  รูปสม
 
1. นางวาสนา  ไกรทองสุข
 
134 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาจีน ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสระยายโสมวิทยา 1. เด็กหญิงวราพร  พันธุ์สุด
2. เด็กหญิงอรลออ  นิลเปี่ยม
 
1. นางสาวกมลลักษณ์  เพ็ชรเสน
2. นางสาวณภัทร  จงใจรัก
 
135 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาจีน ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสองพี่น้องวิทยา 1. นางสาวสุธิตา  อ่อนละมูล
2. นางสาวสุนิษา  ชูกลิ่นหอม
 
1. นางสาวสุภามาศ  บัวกองโค
 
136 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 1 1. เด็กชายกฤษฏิพงศ์  ศรีบุญเพ็ง
2. เด็กหญิงประสิตา  สุวรรณสิงห์
 
1. นางสาวพิมพ์วรีย์  บุ้นหลี
2. นางสาวเบญจวรรณ  วุฒิ
 
137 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 1 1. นางสาวอาทิตยา  ใยสะอาด
2. นายเนติพงศ์  กุลเถื่อน
 
1. นางสาวเบญจวรรณ  วุฒิ
2. นางสาวพิมพ์วรีย์  บุ้นหลี
 
138 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาเกาหลี ม.4-ม.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอู่ทอง 1. นางสาวภัทราภรณ์  ภักดีวงษ์
2. นางสาวลลินกานต์  ยีลีมอ
 
1. นายดำรงค์  มงคลโรจน์กุล
2. Mr.Lee  Jaeha
 
139 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพภาษาจีน ม.4-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 1 1. นายณภัทร  โสคำภา
2. นางสาวสุพรรณรัตน์  รัตนมุนีวงศ์
 
1. นางสาวพชรมนต์  คงเกื้อ
2. นางสาวมนัสนันท์  ศรีสังข์งาม
 
140 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอู่ทอง 1. นางสาวรินรดา  ตันพิพัฒน์พงศ์
2. นางสาวอาทิตยา  สมบูรณ์
 
1. นายภาณุสกาญจน์  ศรีใส
 
141 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพภาษาเกาหลี ม.4-ม.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอู่ทอง 1. นางสาวกรุณา  โตชัยภูมิ
2. นางสาวธีรารัศม์  อภินันท์ธนากร
 
1. นายดำรงค์  มงคลโรจน์กุล
2. นางสาวเทวพร  ขำเมธา
 
142 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาจีน ม.4-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอู่ทอง 1. นางสาวจีจี้  -
2. นางสาวธนพร  จันทร์พัชรินทร์
3. นางสาวพรชนิตว์  นักฟ้อน
4. นางสาววรัญญา  พ่อค้า
5. นางสาวสุชาฎา  เหลือทรัพย์
 
1. นางสาววิจิตรา  สีตองอ่อน
2. นายรชต  พิกุลเงิน
 
143 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 86.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 1 1. นางสาวธิดารัตน์  ดีพลา
2. นางสาววรนุช  พรมนิล
3. นางสาวสรัญญา  ศรีคำ
4. นายสุชาติ  พลเสน
5. นางสาวสุพรรณิการ์  มณีวงษ์
 
1. นางสาวเบญจวรรณ  วุฒิ
2. นางสาวปฐมา  ลิ่มสกุล
 
144 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาเกาหลี ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอู่ทอง 1. นางสาวน้ำผึ้ง  สรรติเพชร
2. นางสาวพลอยไพลิน  เจริญสุข
3. นางสาวมลธิภา  รูปสม
4. นางสาววราภรณ์  ศิริรัตน์
5. นางสาวเก็จมณี  ดวงรัตน์
 
1. นายดำรงค์  มงคลโรจน์กุล
2. นายสถาปนิก  วรสิทธิ์
 
145 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเขียนเรียงความภาษาจีน ม.4-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอู่ทอง 1. นางสาวสรณ์สิริ  นาคทองอินทร์
 
1. นายรชต  พิกุลเงิน
 
146 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเขียนภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 81.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอู่ทอง 1. นางสาวอมรรัตน์  แก้วสิน
 
1. นายภาณุสกาญจน์  ศรีใส
 
147 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเขียนภาษาเกาหลี ม.4-ม.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอู่ทอง 1. นางสาวสุรินทิพย์  ประกอบธรรม
 
1. นายดำรงค์  มงคลโรจน์กุล
 
148 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอู่ทอง 1. เด็กชายณัฐกรณ์  ผิวอ่อนดี
2. เด็กชายปรีชาสันต์  จับแก้ว
3. เด็กชายพีรพล  ศรีมาดี
4. เด็กชายภาคิน  ภรสัจจะธรรม
5. เด็กชายวชิรา  หลวงโพธิ์
6. เด็กชายอดิศร  แก้วสระแสน
7. เด็กชายอภิสิทธิ์  สำราญไทยวงษ์
8. เด็กชายเดชาวัต  รัตนวงค์
 
1. นายศราวุฒิ   โมกกงจักร
2. นายสงบ  พลายพิชิต
3. นายไทยรัฐ  โพธิ์พันธุ์
 
149 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสระกระโจมโสภณพิทยา 1. นายกษิดิ์เดช  วงษ์สุวรรณ
2. นายบุญมา  บัวทอง
3. นายผดุงเกียรติ  มณีวงษ์
4. นายมนัส  ดอกชะเอม
5. นายรัฐธรรมนูญ  เกตุประทุม
6. นายสิทธิชาญ  ดอกลำเจียก
 
1. นายสมชาย  ศรีวิพัฒน์
2. นายอานนท์  อินทวงษ์
 
150 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองวัลย์เปรียงวิทยา 1. นางสาวกษิรา  ไล้ทอง
2. นางสาวณัฐชา  ใจตรง
3. นางสาวปภาวดี  ภิรมเนตร
4. นางสาวพิมลวรรณ  จันทะเข้
5. เด็กหญิงภัทราภรณ์  ภิรมเนตร
6. เด็กหญิงภาวิดา  พุกมีพันธ์ุ
7. นางสาวลลิดา  โกฎแสง
8. นางสาวศศิวิภา  บุญค้ำ
9. นางสาวอภัสรา  ชาวข้าวไร่
10. นางสาวอรวรรณ  อีดี
 
1. นางสาวทับทิม  จันทร์จู
2. นายสุวัฒน์  ศรีดี
3. นายอนุรักษ์  พินิจการ
 
151 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดอนคาวิทยา 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  ไชยทิตย์
2. เด็กหญิงนฤมล  เพียรทอง
3. เด็กหญิงวัลลภา  กุลเลิศ
4. เด็กหญิงอรจิรา  อวนมิน
5. เด็กหญิงเสาวลักษณ์  โพธิ์เถื่อน
 
1. นางจันทร์เพ็ญ  สุวรรณคร
 
152 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.4-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบางลี่วิทยา 1. นางสาวธิชารัตน์  วงษ์บัวงาม
2. นางสาววนิสชา  ใจซื่อ
3. นางสาวสิรีธร  เสียงแจ่ม
4. นางสาวสุทัตตา  ดาผิวดี
5. นางสาวสุภานัน  ดาผิวดี
 
1. นางสาวมารยาท  บุญเกิด
2. นางสาวปาริชาติ  ศรีเหรา
 
153 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 1 1. เด็กหญิงชลธิชา  วงษ์สุวรรณ
2. เด็กหญิงพนิตพร  น้อมศักดิ์ศรี
3. เด็กหญิงวิลาวัณย์  ใจหมาย
 
1. นางสาวจินตนา  บำรุงเพ็ชร
2. นางเนาวพร  คงสมนึก
 
154 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอู่ทอง 1. นางสาวกิตติวรา  ดอนผิวไพร
2. นางสาวณัฐริกานต์  รอดทัดทาน
3. นางสาวสุลักขณา  ปานดอนลาน
 
1. นางสาวบงกช  ศิริสิทธิ์
2. นางจันจิรา  เหมลี
 
155 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอู่ทอง 1. เด็กหญิงพาขวัญ  อมรธรรมวุฒิ
2. เด็กหญิงสิริปรียา  จำปาดี
3. นางสาวเมวิสา  นนท์อ่อน
 
1. นางจันจิรา  เหมลี
2. นางสาวบงกช  ศิริสิทธิ์
 
156 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอู่ทอง 1. นางสาวภัทรพร  อัฒจักร
2. นางสาวเบญจวรรณ  เกษรหอม
3. นางสาวโสภา  คำนาค
 
1. นางจันจิรา  เหมลี
2. นางสาวบงกช  ศิริสิทธิ์
 
157 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Web Applications ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบางลี่วิทยา 1. นายศุภกิจ  โพธิ์ถนอม
2. นายเกียรติศักดิ์  สีสำลี
 
1. นางสาวพัชยา  ศรีคำไทย
2. นายนัทพงษ์  ใหญ่ยิ่ง
 
158 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 1 1. นายชัยวัฒน์  พูลทอง
2. นายโอภาส  น้อมระวี
 
1. นายสุรศักดิ์  สีน้ำเงิน
2. นางลำดวน  ชิดปราง
 
159 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอู่ทอง 1. เด็กชายกฤตพจน์  พรมคำ
2. เด็กชายกิตติกร  อุณหกานต์
3. เด็กชายศุภณัฐ  วงษ์ทองดี
 
1. นางเบญจวรรณ  กลิ่นหอม
2. นางสาวสุพัฒษา  สารสาริน
 
160 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอู่ทอง 1. นางสาวกิ่งกาญจน์  สมประสงค์
2. นายณัทนพนุตร  แก้วปาน
3. นางสาวภไทมาศ  แผนสมบูรณ์
 
1. นางสาวคนึงหา  พรมเพชร
2. นางสาวเยาวเรศ  รุ่งพันธ์
 
161 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 1 1. นายธีรนพ  สุริยวงษ์
2. นายพฤฒิพล  ง่วนกิม
 
1. นางสาวปวีณา  วงษ์จินดา
2. นางศริยา  วงษ์จันทร์
 
162 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนเรื่องสั้น (Comic Strip) ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอู่ทอง 1. เด็กหญิงครองขวัญ  แสวงหา
2. เด็กหญิงภัทรนันท์  สร้อยระย้า
 
1. นางสาวภัทรา  ทรัพย์ส่งเสริม
2. นางสาวเยาวเรศ  รุ่งพันธ์
 
163 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอู่ทอง 1. เด็กหญิงช่อผกา  จีนอนงค์
2. เด็กหญิงสุรีพร  บริสุทธิ์
 
1. นางสาวสุภาภรณ์  ดวงตาแก้ว
2. นางสาวภัทรา  ทรัพย์ส่งเสริม
 
164 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสระยายโสมวิทยา 1. เด็กชายธวัชชัย  วงษ์เอก
2. เด็กชายธียากร  รัตนสุวรรณชัย
 
1. นางสาวธนิษฐ์นันท์  ศรีภุมมา
2. นายสุทธิสิทธิชัย  มหาเมฆ
 
165 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบางลี่วิทยา 1. นายปรมี  ปะนันตัง
2. นางสาวสุวนันท์  ใจแจ้ง
 
1. นางทฤฒมน  มากระจันทร์
2. นายนัทพงษ์  ใหญ่ยิ่ง
 
166 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนภาวนาภิมณฑ์พิทยา 1. เด็กชายณัฐกานต์  ปรีสงค์
2. เด็กชายสุรัฐภูมิ  หเรนา
 
1. นายธีระพงษ์  งามแพง
2. นายวิสันต์  เกตุคง
 
167 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 1 1. นายจิรภัทร  พุ่มพันธ์สน
2. นายวรวิช  แจ่มจันทร์
 
1. นายบรรเจิด  พุ่มพันธ์สน
2. นางสาววรางคณา  เจียมบุตร
 
168 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Motion Infographic ม.4-ม.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอู่ทอง 1. นายนันทิพัฒน์  เยียนเพชร
2. นางสาวสิริอาภา  แก้ววิชิต
 
1. นางสาวเยาวเรศ  รุ่งพันธ์
2. นางสาวสุภาภรณ์  ดวงตาแก้ว
 
169 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบางลี่วิทยา 1. เด็กหญิงกัญญรัตน์  รอดดอนไพร
2. เด็กชายภูวเนศวร์  วิเศษอนุพงศ์
 
1. นางสาวฐิตาพร  ธัญญผล
2. นายนัทพงษ์  ใหญ่ยิ่ง
 
170 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนภาวนาภิมณฑ์พิทยา 1. เด็กชายภัทรกฤตย์  คล้ายสิทธิ์
2. เด็กชายอมรชัย  นันทลาวัลย์
 
1. นายธีระพงษ์  งามแพง
2. นายวิสันต์  เกตุคง
 
171 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนภาวนาภิมณฑ์พิทยา 1. เด็กชายรัชพล  กันกง
2. เด็กชายวิทวัส  แทนเพชร
3. เด็กชายอโนชา  แก้วม่วง
 
1. นายวิสันต์  เกตุคง
2. นางสุทิวรรณ  เกตุคง
 
172 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ม.4-ม.6 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบางลี่วิทยา 1. นายพชรพล  สุริย์แสง
2. นายภูริพัฒน์  พูดเพราะ
3. นายเปรียว  แก้วขาว
 
1. นายดนุพล  บุญชอบ
2. นางทฤฒมน  มากระจันทร์
 
173 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบางลี่วิทยา 1. เด็กชายปวริศ  นาใต้
2. เด็กชายพัชรพล  สาลีผลิน
3. เด็กชายอนันยช  เชาว์ไวพจน์
 
1. นายดนุพล  บุญชอบ
2. นางสาวฐิตาพร  ธัญญผล
 
174 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ม.4-ม.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอู่ทอง 1. นายกิตติพงษ์  นาคประเสริฐ
2. นายธนกฤต  เพ็ชรไม้
3. นายภานุ  พุฒิตรีภูมิ
 
1. นายนฤเทพ  สุขประเสริฐ
2. นายพงศกร  สุคลธา
 
175 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับสูง ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอู่ทอง 1. เด็กชายคงศักดิ์  เอี่ยมสำอางค์
2. เด็กชายธัญพิสิษฐ์  บัวบุตร
3. เด็กชายพรชัย  รักอู่
 
1. นายพงศกร  สุคลธา
2. นายนฤเทพ  สุขประเสริฐ
 
176 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับสูง ม.4-ม.6 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบางลี่วิทยา 1. นายกฤตภาส  ไกรกิจการ
2. นายพงศ์อมร  อินทร์สุข
3. นายพลวัฒน์  สาน้อย
 
1. นายดนุพล  บุญชอบ
2. นายวรากร  หงษ์โต
 
177 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ผสม ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบางลี่วิทยา 1. เด็กชายกิตติทัต  บุญส่งดี
2. เด็กชายฐานธนชัย  ประภาโส
3. เด็กชายวรปรัชญ์  ศรีรุ่งเรือง
4. เด็กชายศิริศักดิ์  ดาปาน
 
1. นายดนุพล  บุญชอบ
2. นางสาวพัชยา  ศรีคำไทย
 
178 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ผสม ม.4-ม.6 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอู่ทอง 1. นายกิตติภููมิ  งามทอง
2. นายณัฐกิจ  ศรีธรรมรัชต์
3. นายบุญยนิธิ  สำราญไทยวงษ์
4. นายวรกิตติ์  อิงรุ่งเรืองเลิศ
 
1. นายพงศกร  สุคลธา
2. นายนฤเทพ  สุขประเสริฐ
 
179 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอู่ทอง 1. เด็กชายชวิศกร  เจี่ยชินภาค
2. เด็กชายชัยวัฒน์  อยู่เอี่ยม
3. เด็กชายณภัทร  สีขาบ
 
1. นายวรวิทย์  ศรีจันทร์
2. นายอัครเดช  สุขศรีดา
 
180 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอู่ทอง 1. นายณัฐวุฒิ  อินหอคอย
2. นายพีรพล  ช้างดี
3. นายวรินทร  เณรจาที
 
1. นายวรวิทย์  ศรีจันทร์
2. นายอัครเดช  สุขศรีดา
 
181 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนภาวนาภิมณฑ์พิทยา 1. เด็กชายวีรพัฒน์  คล้ายนัดที
2. เด็กชายอวีรุทธ์  จ้อยศรีเกตุ
3. เด็กชายอิทธิเชษฐ์  โททอง
 
1. นายนิธิรุจน์  เรืองยศศิริกุล
2. นายชลธี  ศิริสุวรรณ
 
182 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 1 1. นางสาวจุฑาลักษณ์  แดงดี
2. นางสาวนิตยาทิพย์  ขันสิงห์
3. นางสาววรลักษณ์  พิกุลทอง
 
1. นางลำดวน  ชิดปราง
2. นางสาววรางคณา  เจียมบุตร
 
183 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดอนคาวิทยา 1. เด็กหญิงจุฑาทิพย์  เพ็งเทศ
2. เด็กหญิงปานระพี  คำตัน
3. เด็กชายศุภกร  หงษ์เวียงจันทร์
4. เด็กหญิงสุธาสินี  สระเสียงดี
5. เด็กหญิงอัจฉรา  หงษ์เวียงจันทร์
6. เด็กชายอัจฉริยะ  แสงศรีจันทร์
 
1. นางสาวสมหมาย  วิเชียรณรัตน์
2. นางวรรณิภา  เฉิดฉวีวรรณ
3. นางอัญชลี  คณนาวุฒิ
 
184 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดอนคาวิทยา 1. นายกฤษณะ  เอี่ยมศรี
2. นางสาวจุฬาลักษณ์  โพธื์แก้ว
3. นางสาวดาริกา  แสนสิงห์
4. นายปรเมศร์  น้อยเงิน
5. นางสาววิไล  วงษ์ศรีเมือง
6. นายสิรวิชญ์  หงษ์เวียงจันทร์
 
1. นางสาวสมหมาย  วิเชียรณรัตน์
2. นางอัญชลี  คณนาวุฒิ
3. นางวรรณิภา  เฉิดฉวีวรรณ
 
185 การงานอาชีพ การประกวดโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอู่ทอง 1. เด็กหญิงจิราพร  จันทร์ดิษฐ์
2. เด็กหญิงปาริชาติ  บุญทะวงษ์
3. เด็กหญิงอรัญญา  ไฝเพชร
 
1. นายพงษ์ระพี  ศรีคำทา
2. นางสาวจารุวรรณ  มนูญโย
 
186 การงานอาชีพ การประกวดโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 1 1. นางสาวณัฐธิดา  อยู่เกตุ
2. นางสาวพัชรี  อู่อรุณ
3. นายพุฒิพงศ์  บุญเกิด
 
1. นายประเมิน  โพธิ์หอม
2. นายอมรเทพ  ภัทรสุวรรณกิจ
 
187 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 1 1. เด็กหญิงชุติกาญจน์  กุจะพันธ์
2. เด็กหญิงนภสร  โพธื์หอม
3. เด็กหญิงพรรณทิพย์  โพธื์หอม
 
1. นายประเมิน  โพธิ์หอม
2. นายอมรเทพ  ภัทรสุวรรณกิจ
 
188 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอู่ทอง 1. นางสาวจุธาดา  ทวีศรี
2. นางสาวสุรัตน์ติกานต์  สระทอง
3. นางสาวอริสรา  อังกาพย์
 
1. นางสาวจารุวรรณ  มนูญโย
2. นางสาวสุนิสา  เครือปาน
 
189 การงานอาชีพ การประกวดแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 1 1. เด็กหญิงธิญาดา  พานทอง
2. เด็กหญิงภัทรพร  ศรีเที่ยง
3. เด็กหญิงมินตรา  เคนดี
 
1. นายประเมิน  โพธิ์หอม
2. นางสาวเนตรชนก  ศรีชมภู
 
190 การงานอาชีพ การประกวดแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอู่ทอง 1. นายฐิติศักดิ์  พักเสียงดี
2. นางสาวพลอยไพลิน  เสือคำ
3. นางสาวศุภิสรา  คนแรงดี
 
1. นางธวัลรัตน์  ศรีธรรมรัชต์
2. นางณัฏฐนันท์  ปิ่นกุมภีร์
 
191 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอู่ทองศึกษาลัย 1. เด็กหญิงชนกานต์  รูปสม
2. เด็กหญิงปณาลี  สารสาริน
3. เด็กหญิงพาณิภัค  เชียงทอง
 
1. นางสาววิราวัลย์  ชาญกล้า
2. นางพาวิณีย์  ปิยะพันธ์
 
192 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอู่ทองศึกษาลัย 1. นางสาวณัฐณชา  แก้วบ่อไทย
2. นางสาวนวรัตน์  ศรีอนันต์
3. นางสาววรรณนิสา  แก้วตา
 
1. นางสาววิราวัลย์  ชาญกล้า
2. นางสุทธิสา  เกตุเห่ง
 
193 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 1 1. เด็กหญิงขนิษฐา  กวางทอง
2. เด็กหญิงมณีรัตน์  นพวงษ์
3. เด็กหญิงศิริวรรณ  แก้วล้อยฟ้า
 
1. นางปิลาณี  ฉัตรทอง
2. นางพรทิพย์  วันดี
 
194 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ม.4-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอู่ทอง 1. นายฉัตรวัต  พานิชเฮง
2. นางสาวธนพร  อ่วมเสือ
3. นางสาวเมธาวี  สระทองคำ
 
1. นางนัทนรินทร์  ปั้นเพชร
2. นางสาวอัญชลี  ทิมจิ๋ว
 
195 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสองพี่น้องวิทยา 1. เด็กหญิงกมลชนก  ใจซื่อกุล
2. เด็กหญิงนิรชา  ชาวนาโค
3. เด็กหญิงวิลาวรรณ  พลายยงค์
 
1. นางประคอง  เทศทอง
2. นายพีระ  เทศทอง
 
196 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอู่ทอง 1. นางสาวกชพร  นาคทองอินทร์
2. นางสาวนิชนันท์  เฉิดฉวีวรรณ
3. นางสาวศุภรัตน์  หงษ์เวียงจันทร์
 
1. นางยั่งยืน  ทองกะไลย
2. นางสาวอัญชลี  ทิมจิ๋ว
 
197 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองวัลย์เปรียงวิทยา 1. เด็กหญิงราตรี  นิยมพลอย
 
1. นางสาวจรุงจิต  จำปานิล
 
198 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองวัลย์เปรียงวิทยา 1. เด็กหญิงประภาศิริ  โพธิ์สุวรรณ
2. เด็กหญิงภัทรพร  ใจซื่อ
3. เด็กชายมนตร์ตรี  ล้ำเลิศ
 
1. นางสาวดุสิตา  แดงประเสริฐ
2. นางสาวจรุงจิต  จำปานิล
 
199 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสระยายโสมวิทยา 1. เด็กชายสุรสิทธิ์  ศรีสม
 
1. นางสาวศิริพร  สุวรรณศรี
 
200 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสองพี่น้องวิทยา 1. เด็กชายธีรวัฒน์  คำหอมกุล
 
1. นางสาวรุ่งทิพย์  แสงเกตุ
 
201 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองวัลย์เปรียงวิทยา 1. เด็กชายปฏิภัทร  แจ้งดอนไพร
 
1. นางสาวดุสิตา  แดงประเสริฐ
 
202 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสองพี่น้องวิทยา 1. เด็กชายรภีภัทร  จตุพงษ์รักษา
 
1. นายวัชรินทร์  บุญมี
 
203 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองวัลย์เปรียงวิทยา 1. เด็กชายณัฐธีร์  จินดารัตน์
2. เด็กชายพงศธร  เมืองศรี
 
1. นางสาวดุสิตา  แดงประเสริฐ
2. นายเกษสุดา  ศรีสิงห์