งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา

ข่าวประชาสัมพันธ์

เกณฑ์การขอเปลี่ยนตัว (ยึดตามประกาศ สพฐ.)
1. การแข่งขันประเภทเดี่ยวหรือมีผู้เข้าแข่งขัน 1 คน ไม่สามารถเปลี่ยนตัวผู้เข้าแข่งขันได้
2.การแข่งขันประเภททีม สามารถเปลี่ยนตัวได้ ดังนี้
   2.1 ทีม 2-3 คน เปลี่ยนตัวได้ 1 คน
   2.2 ทีม 4-6 คน เปลี่ยนตัวได้ไม่เกิน 2 คน
   2.3 ทีม 7-10 คน เปลี่ยนตัวได้ไม่เกิน 3 คน
   2.4 ทีม 11-20 คน เปลี่ยนตัวได้ไม่เกิน 4 คน
   2.5 ทีม 20 คนขึ้นไป เปลี่ยนตัวได้ไม่เกิน 5 คน

 
::: หนังสือขอเปลี่ยนตัวผู้เข้าแข่งขันและครูผู้ฝึกสอน ::: 
***เมื่อ ผอ. ลงนามแล้ว ให้แสกนเอกสาร
และแนบเข้าไปในระบบเพื่อทำการเปลี่ยนตัวค่ะ***

 
หนังสือขอเปลี่ยนตัวผู้เข้าแข่งขัน (คลิกที่นี่)
***ให้แนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรนักเรียนแนบท้ายหนังสือฉบับนี้***

หนังสือขอเปลี่ยนตัวครูผู้ฝึกสอน (คลิกที่นี่)
***กรณีผู้ฝึกสอนย้ายให้ผู้อำนวยการลงนามในช่องลงลายมือชื่อยินยอม
และแนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรข้าราชการคนใหม่***

 
ประกาศ (สพม.สมุทรปราการ เขต 1)
       ระบบจะปิดในวันที่ 28 สิงหาคม เวลา 18.00 น. เพื่อให้ศูนย์การแข่งขันศิลปะ-  ทัศนศิลป์ ซึ่งจะดำเนินการจัดการแข่งขันในวันที่ 30 สิงหาคม ได้ดำเนินการเตรียมเอกสารการแข่งขัน ขอให้โรงเรียนต่างๆ ดำเนินการให้เรียบร้อยก่อนที่ระบบจะปิด
       และระบบจะเปิดให้ลงทะเบียนอีกครั้ง

ครั้งที่ 1 ระหว่างวันที่ 31 สิงหาคม - 2 กันยายน

ครั้งที่ 2 ระหว่างวันที่ 15-21 กันยายน 
หากมีสิ่งใดเปลี่ยนแปลง จะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง

ประกาศ ณ วันที่ 29 สิงหาคม พ.ศ.2562

 
 กำหนดจัดการแข่งขัน "สพม.6 สมุทรปราการ เขต 1" 
 ภาษาไทย
     สถานที่จัดการแข่งขัน : โรงเรียนราชประชาสมาสัย ฝ่ายมัธยม
     กำหนดจัดการแข่งขัน : วันที่ 7 กันยายน พ.ศ.2562
     ผู้ประสานงาน : ครูอารยา (โทร. 0626383234)
 
 ภาษาต่างประเทศ
     ภาษาอังกฤษ
         สถานที่จัดการแข่งขัน : โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง
         กำหนดจัดการแข่งขัน : วันที่ 4 กันยายน พ.ศ.2562
         ผู้ประสานงาน : ครูบุษรา (โทร. 0841397425)
     ภาษาที่สอง
         สถานที่จัดการแข่งขัน : โรงเรียนป้อมนาคราชสวาทยานนท์
         กำหนดจัดการแข่งขัน : วันที่ 28 กันยายน พ.ศ.2562
         ผู้ประสานงาน : ครูสถาพร (โทร. 0909630839) 
 
 สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
     สถานที่จัดการแข่งขัน : โรงเรียนวัดทรงธรรม
     กำหนดจัดการแข่งขัน : วันที่ 7 กันยายน พ.ศ.2562
     ผู้ประสานงาน : ครูกิตติพิชญ์ (โทร. 0951183777)
 
 วิทยาศาสตร์ 
     สถานที่จัดการแข่งขัน : โรงเรียนสมุทรปราการ
     กำหนดจัดการแข่งขัน : วันที่ 25-26 กันยายน พ.ศ.2562
     ผู้ประสานงาน : ครูอภิมุข (โทร. 0879997486)
 
 การงานอาชีพ
     สถานที่จัดการแข่งขัน : โรงเรียนบางแก้วประชาสรรค์
     กำหนดจัดการแข่งขัน : วันที่ 12 กันยายน พ.ศ.2562
     ผู้ประสานงาน : ครูเอ็มวัน (โทร. 0891172205)
 
 คอมพิวเตอร์และหุ่นยนต์
     คอมพิวเตอร์
         สถานที่จัดการแข่งขัน : โรงเรียนเทพศิรินทร์สมุทรปราการ
         กำหนดจัดการแข่งขัน : วันที่ 23-25 กันยายน พ.ศ.2562
         ผู้ประสานงาน : ครูกฤษณา (โทร. 0831999348)
                                ครูอุมาพร (โทร. 0863989921)
     หุ่นยนต์
         สถานที่จัดการแข่งขัน : โรงเรียนหาดอมราอักษรลักษณ์วิทยา
         กำหนดจัดการแข่งขัน : วันที่ 27-28 กันยายน พ.ศ.2562
         ผู้ประสานงาน : ครูพรหมพร(โทร. 0819690488) 
 
 สุขศึกษาและพลศึกษา
     สถานที่จัดการแข่งขัน : โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบฯ สป.
     กำหนดจัดการแข่งขัน : วันที่ 3 กันยายน พ.ศ.2562
     ผู้ประสานงาน : ครูอังกูร (โทร. 0871197559)
 
 ศิลปะ
     ดนตรี
          สถานที่จัดการแข่งขัน : โรงเรียนเตรียมน้อมฯ สมุทรปราการ
          กำหนดจัดการแข่งขัน : วันที่ 28 กันยายน พ.ศ.2562
          ผู้ประสานงาน : ครูโอ้เอ้ (โทร. 0863393013)
     นาฏศิลป์
          สถานที่จัดการแข่งขัน : โรงเรียนวิสุทธิกษัตรี
          กำหนดจัดการแข่งขัน : วันที่ 28 กันยายน พ.ศ.2562
          ผู้ประสานงาน : ครูปราโมทย์ (โทร. 0814433512)
     ทัศนศิลป์
          สถานที่จัดการแข่งขัน : โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว
          กำหนดจัดการแข่งขัน : วันที่ 30 สิงหาคม พ.ศ.2562
          ผู้ประสานงาน : -
 
 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
     กิจกรรมการจัดการค่ายพักแรมฯ
          สถานที่จัดการแข่งขัน : โรงเรียนเทพศิรินทร์สมุทรปราการ
          กำหนดจัดการแข่งขัน : วันที่ 14 กันยายน พ.ศ.2562
          ผู้ประสานงาน : ครูธนูชัย (โทร. 0814494646)
     กิจกรรมสภานักเรียน YC หนังสือเล่มเล็ก และยุวบรรณารักษ์
          สถานที่จัดการแข่งขัน : โรงเรียนมัธยมวัดด่านสำโรง
          กำหนดจัดการแข่งขัน : วันที่ 14 กันยายน พ.ศ.2562
          ผู้ประสานงาน : ครูธนูชัย (โทร. 0814494646)

 คณิตศาสตร์
     สถานที่จัดการแข่งขัน : โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ
      กำหนดจัดการแข่งขัน : วันที่ 7 กันยายน พ.ศ.2562
     ผู้ประสานงาน : ครูชุติมา (โทร. 0944399393)
     กำหนดส่งเล่มโครงงาน ภายในวันที่ 30 สิงหาคม (ถ้าส่งทางไปรษณีย์ถือวันประทับตรา)
     พิมพ์บัตรประจำตัวผู้เข้าแข่งขันและครูผู้ฝึกซ้อมมาแสดงต่อเจ้าหน้าที่รับลงทะเบียนด้วย

 
 
 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา 
 เปิดลงทะเบียน นักเรียน/ครู ระดับเขตพื้นที่
 ปิดระบบลงทะเบียน นักเรียน/ครู 
 ตรวจสอบรายชื่อและขอแก้ไขในระบบ
 เปิดให้พิมพ์บัตรประจำตัว นักเรียน/ครู
 จัดการแข่งขัน ระดับเขตพื้นที่
 ประกาศผลการแข่งขัน ระดับเขตพื้นที่
 พิมพ์เกียรติบัตรการแข่งขัน
21 สิงหาคม 2562 เป็นต้นไป
28 สิงหาคม 2562 (16.30 น.)
3 กันยายน 2562
-
30 สิงหาคม - 28 กันยายน 2562
หลังจากการแข่งขันแต่ละรายการเสร็จสิ้น        
7 ตุลาคม 2562 เป็นต้นไป
 
 ระดับภาคกลางและภาคตะวันออก 
 โอนข้อมูลเขตพื้นที่สู่ระดับภาค
 แก้ไขเปลี่ยนตัว ตรวจสอบรายชื่อ ระดับภาค
 พิมพ์บัตรประจำตัวผู้เข้าแข่งขันระดับภาค
 การแข่งขันระดับชาติ ณ จังหวัดสมุทรปราการ
1-16 พฤศจิกายน 2562                        
18-24 พฤศจิกายน 2562
26 พฤศจิกายน 2562 เป็นต้นไป
7-9 ธันวาคม 2562
 
 
 
 ผู้ดูแลระบบการลงทะเบียน 
นางสาววิรันชณาท์ สาริกานนท์
ครู โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ
หมายเลขโทรศัพท์ 0617172828

 ขอความกรุณาติดต่อในวันและเวลาราชการเท่านั้น
รายชื่อโรงเรียน (กลุ่ม สพม.สมุทรปราการ เขต 1)
1. โรงเรียนมหาภาพกระจาดทองอุปถัมภ์ (สพป.)
2. โรงเรียนนวมินทราชินูทิศสวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ (สพม.)
3. โรงเรียนปทุมคงคา สมุทรปราการ (สพม.)
4. โรงเรียนป้อมนาคราชสวาทยานนท์ (สพม.)
5. โรงเรียนมัธยมวัดด่านสำโรง (สพม.)
6. โรงเรียนมัธยมวัดศรีจันทร์ประดิษฐ์ ในพระบรมราชานุเคราะห์ (สพม.)
7. โรงเรียนมัธยมวัดใหม่สมุทรกิจวิทยาคม (สพม.)
8. โรงเรียนราชประชาสมาสัย ฝ่ายมัธยม รัชดาภิเษก ในพระบรมราชูปถัมภ์ (สพม.)
9. โรงเรียนวัดทรงธรรม (สพม.)
10. โรงเรียนวิสุทธิกษัตรี (สพม.)
11. โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ (สพม.)
12. โรงเรียนสมุทรปราการ (สพม.)
13. โรงเรียนสาขลาสุทธีราอุปถัมภ์ (สพม.)
14. โรงเรียนหาดอมราอักษรลักษณ์วิทยา (สพม.)
15. โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้าสมุทรปราการ (สพม.)
16. โรงเรียนเทพศิรินทร์สมุทรปราการ (สพม.)
17. โรงเรียนซิกข์วิทยาลัย (สช)
18. โรงเรียนนพคุณวิทยา (สช)
19. โรงเรียนบุรารักษ์ (สช)
20. โรงเรียนประภามนตรี 2 (สช)
21. โรงเรียนปราณีเนาวบุตร (สช)
22. โรงเรียนป้วยฮั้ว (สช)
23. โรงเรียนศรีวิทยาปากน้ำ (สช)
24. โรงเรียนศิริวิทยา (สช)
25. โรงเรียนสันติดรุณ (สช)
26. โรงเรียนสารสาสน์วิเทศ สมุทรปราการ (สช)
27. โรงเรียนสารสาสน์วิเทศศึกษา (สช)
28. โรงเรียนสารสาสน์สมุทรสาร (สช)
29. โรงเรียนสุขเจริญผล (สช)
30. โรงเรียนอนุสาส์นวิทยาสมุทรปราการ (สช)
31. โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ (สช)
32. โรงเรียนอาษาวิทยา (สช)
33. โรงเรียนอำนวยวิทย์ (สช)
34. โรงเรียนเฉลิมไฉไลวิทยา (สช)
35. โรงเรียนเซนต์ราฟาแอล (สช)
36. โรงเรียนเซนต์แมรี่ (สช)
37. โรงเรียนเซนต์โยเซฟ บางนา (สช)
38. โรงเรียนเซนต์โยเซฟทิพวัล (สช)
39. โรงเรียนเทศบาล 1 (เยี่ยมเกษสุวรรณ) (ทน.)
40. โรงเรียนเทศบาลปากน้ําศิริวิทยานุสรณ์ (ในระบบสาธิตมหาวิทยาลัยรามคําแหง) (ทน.)

เข้าสู่ระบบ

ระบบจัดการ

สถิติการลงทะเบียน

จำนวนโรงเรียน 41
จำนวนทีม 1,996
จำนวนนักเรียน 4,743
จำนวนครูผู้ฝึกสอน 2,945
จำนวนกรรมการ 1,162
ครู+นักเรียน 7,688
ครู+นักเรียน+กรรมการ 8,850
ประกาศผลแล้ว 203/228 (89.04%)

คู่มือการใช้งานระบบ

สถิติการเข้าชม

วันนี้ 1
เมื่อวาน 532
สัปดาห์นี้ 1,681
สัปดาห์ที่แล้ว 246
เดือนนี้ 2,216
เดือนที่แล้ว 1,515
ปีนี้ 15,114
ทั้งหมด 212,675