รายงานผู้ชนะเลิศระดับเหรียญทอง ตัวแทนเข้าแข่งขันระดับต่อไป

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ปีการศึกษา 2562
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร
ณ จังหวัดกรุงเทพมหานคร
ระหว่าง วันที่ 1 - 17 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2562

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลสามเสน(สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลอุปถัมภ์) 1. เด็กหญิงณัฏฐรัตน์   ดวงสีเสน
 
1. นางสาวนงนุช  จ่าบาล
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6 94.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชวินิต 1. เด็กหญิงพิมพ์พิศา  ลิ้มอำไพ
 
1. นางสาวพรธิภา  เกื้อกุดลิง
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 94.99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวิชูทิศ 1. เด็กหญิงชลลดา  อินทรชัย
 
1. นายสันติ  ฉาสันเที๊ยะ
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ (การเขียนเรื่องจากภาพ) ป.1-ป.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโฆสิตสโมสร 1. เด็กหญิงณัฏฐ์ฎาพร  เจาะรัตน์
 
1. นางสาวหนึ่งฤทัย  สระทองแย
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ (การเขียนเรียงความ) ป.4-ป.6 95.34 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบางขุนเทียนศึกษา 1. เด็กหญิงภัคจิรา  ศิมากร
 
1. นางอัญจิมา  อุบลน้อย
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ (การเขียนเรียงความ) ม.1-ม.3 91.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไทยนิยมสงเคราะห์ 1. เด็กหญิงพัชราภา  เยื่อไม้
 
1. นางหนึ่งฤทัย  โทเกาะ
 
7 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์ 1. เด็กหญิงบุณยาพร   ธัมมาภิรักษ์กุล
 
1. นางเปรมจิตต์   หลังสัน
 
8 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎจันทรเกษม 1. เด็กหญิงแก้วกัลยา  ศรีโยธี
 
1. นางสาวผกากรอง  มาลี
 
9 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบางบัว(เพ่งตั้งตรงจิตรวิทยาคาร) 1. เด็กหญิงสิทธิญาภรณ์  พูนชู
 
1. นางสมบุญ  กลัดคร้าม
 
10 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (๔ บท) ป.4-ป.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลสามเสน(สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลอุปถัมภ์) 1. เด็กหญิงณัฐภัสสร   ศรแก้ว
2. เด็กชายปาณัสม์   ท้วมเพิ่มผล
 
1. นางสาวสุพร  อุดมชุม
2. นางสาวรัตนาพร  จันทร์พรหม
 
11 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๖ บท) ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดปากบึง 1. เด็กหญิงญาตาวี  สินยา
2. เด็กหญิงพิชามญชุ์   อาจสัญจร
 
1. นางสาวปนัดดา  คำตั้งหน้า
2. นางสาวชนิตา  ศรีสังวาลย์
 
12 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ป.4-ป.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพญาไท 1. เด็กหญิงกุลญา  กุมภาษี
2. เด็กหญิงจุฑามณี  เศิกสิริ
 
1. นางสาวสุวรรณา  แย้มอรุณ
2. นางสาวจารุวรรณ  สมัครศิริกิจ
 
13 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ 1. เด็กชายธนกร  กุลเนติวงศ์
2. เด็กชายธนทัต  แสนสมบัติ
 
1. นางสาวยุพิน  แซ่เฮี๊ยบ
2. นายวัชรัศน์ิ  ทิพย์ลุ้ย
 
14 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์ 1. เด็กชายธนกฤต   เศรษฐาเมธรัตน์
 
1. นางสาวสุวรรณี   บุญทัน
 
15 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอัสสัมชัญแผนกประถม 1. เด็กชายนภหิรัณย์  สถิรประภากุล
 
1. นางประภัสสร  บางอ้น
 
16 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ 1. เด็กชายธนพล  ชาวดง
 
1. นางสาวรัชนีพร  จันทร์มี
 
17 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดอมรินทราราม 1. เด็กชายต้น  ชาญณรงค์
2. เด็กหญิงปาณิศา  ทองประดิษฐ์
3. เด็กหญิงสตรีรัตน์  กางทอง
 
1. นางอัจฉรา  เอี่ยมบำรุง
2. นางสาวลลิตา  นิติพันธ์
 
18 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 81.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคลองปักหลัก 1. เด็กหญิงศรุตา  พุฒละ
2. เด็กหญิงอาทิตยา  คำมุงคุณ
3. เด็กหญิงแพรรุ่ง  จุ้ยม่วง
 
1. นายณัฐวลัญช์  เข็มทอง
 
19 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ป.4-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพระยาประเสริฐสุนทราศรัย(กระจ่าง สิงหเสนี) 1. เด็กหญิงกชพร  มระมิ้ง
2. เด็กหญิงธัญชนก  พลาพงษ์
3. เด็กหญิงรวงข้าว  เดชะคำภู
 
1. นายวรเดช  สังวาลย์น้อย
2. นางสาววราภรณ์  มิเถาวัลย์
 
20 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๕ เฉลิมพระเกียรติ 1. เด็กหญิงกัลยภรณ์   มากูลต๊ะ
2. เด็กหญิงจุฑารัตน์   น้อยสว้สดิ์
3. เด็กหญิงสุดารัตน์   อุปฮาด
 
1. นางจารุภา   หิรัญคำ
2. นางสาวอรอุมา   นพรัตน์
 
21 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพญาไท 1. เด็กหญิงทัชชภร  นิ่มว่องไว
2. เด็กหญิงเบญญาภา  ไตรรัตนวนิช
 
1. นายพงษ์พิศักดิ์  แร่ทอง
2. นายสุทัศน์  พนุมรัมย์
 
22 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคลองปักหลัก 1. เด็กหญิงนิษฐา  ทิพย์กุมาร
2. เด็กชายสิปปกร   อาจคำภา
 
1. นายณัฐวลัญช์   เข็มทอง
 
23 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองบอน(นัยนานนท์อนุสรณ์) 1. เด็กชายวิศรุต  ดาษดา
 
1. นายณัฐพัชร  ป้อมหิน
 
24 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโสมาภานุสสรณ์ 1. เด็กหญิงเบญญาภา  พัฒนพันธ์ชัย
 
1. นายมะซะห์เร็ง  แลแร
 
25 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ 1. เด็กหญิงปิยะธิดา  รอดทอง
 
1. นางสาวรัชนีพร  จันทร์มี
 
26 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ป.1-ป.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปัญญาศักดิ์ 1. เด็กชายภพประวีร์  จริยปรัชญากุล
2. เด็กหญิงเพชรรัตน์  ตระกูลสิริโชค
 
1. นายธัญเทพ  บัวพันธ์
 
27 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3 91.72 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคลองปักหลัก 1. เด็กหญิงภัสรา   ห่วงโกศล
2. เด็กชายวงศ์ไชยาภัทร์   อยู่ญาติมาก
 
1. นายณัฐวลัญช์   เข็มทอง
 
28 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคลองปักหลัก 1. เด็กชายบุญโชก   ทองดี
 
1. นางสาวพวงเพชร   ศิรินารี
 
29 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวิชูทิศ 1. เด็กชายปรเมศวร์  บุตรนิล
 
1. นางสาวพริมาดา  สินธรชยธาดา
 
30 คณิตศาสตร์ การแข่งขันเวทคณิต ป.1-ป.3 82.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลสามเสน(สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลอุปถัมภ์) 1. เด็กชายกฤตภาส  กลิ่นชวนชื่น
 
1. นางสาวกานดาภร  พุกสุวรรณ
 
31 คณิตศาสตร์ การแข่งขันเวทคณิต ป.4-ป.6 88.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไผทอุดมศึกษา 1. เด็กชายสุวิจักขณ์  นุชอนงค์
 
1. นายวรุจน์  สุขใส
 
32 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์ 1. เด็กชายกรณพัฒน์  สิริวเสรี
2. เด็กชายก้องภพ   ห้าวหาญ
3. เด็กชายนิธิกร   ฉัตรรุ่งสันติสุข
 
1. นางสาวอรวรรณ   พิบูลย์เวช
2. นางบังอร   ภูพัฒนะ
 
33 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 80.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไทยนิยมสงเคราะห์ 1. เด็กหญิงจิรัชญา  นิ้มนวล
2. เด็กชายณภัทร  ไกรวัน
3. เด็กหญิงหทัยวรรณ  มหาสุทธิพันธุ์
 
1. นางอักษิกา  จันดากุล
 
34 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนแบบเดินตาม ป.1-ป.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวลีรัตน์วิทยา 1. เด็กชายนพดล  เห็นแจ้ง
2. เด็กชายวรภัทร์  รัตพันธ์
 
1. นางสาวจารุวรรณ  พงษ์สุวรรณ
2. นางสาวมนัสนันท์  เสือโสมง
 
35 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนานยิงยาง ป.4-ป.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวลีรัตน์วิทยา 1. เด็กชายธนวิชญ์  ฉันท์ศิริเดชา
2. เด็กชายเพชรเกษม  เชื้อโห้
 
1. นายอำนวย  สุขีสืบ
2. นางสาวอัจฉรา  ครูดงบัง
 
36 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนานปล่อยด้วยมือ ป.4-ป.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวลีรัตน์วิทยา 1. เด็กชายประสิทธิชัย  ใจบุญสวัสดิ์
2. เด็กชายศรายุทธ  รัตนอำนวยชัย
 
1. นายอำนวย  สุขีสืบ
2. นางสาวอัจฉรา  ครูดงบัง
 
37 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนานปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๕ เฉลิมพระเกียรติ 1. เด็กชายธีทัต   กุลัมภร
2. เด็กชายธีรพงษ์   อาหาสิเม
 
1. นางจารุภา   หิรัญคำ
2. นางสาวธนภรณ์   ทองนาโพธิ์
 
38 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนานสามมิติ (3D) ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๕ เฉลิมพระเกียรติ 1. เด็กชายชัชรินทร์   นารี
2. เด็กชายอัษฎาวุธ   บุญพา
 
1. นางจารุภา   หิรัญคำ
2. นางสาวอรอุมา   นพรัตน์
 
39 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 81.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลวัดปรินายก 1. เด็กหญิงนิศารัตน์  นาวาอนุรักษ์
2. เด็กหญิงพาขวัญ  ดำทองสุก
3. เด็กหญิงรักษิณา  พฤกษชาติดิลก
 
1. นางสาวนุชรินทร์  พุทธศรีเมือง
2. นางสาวดุษฎี  แก้วภักดี
 
40 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบางบัว(เพ่งตั้งตรงจิตรวิทยาคาร) 1. เด็กชายพิพัฒน์  พรไธสง
2. เด็กหญิงรัตติกาล  เพิกสุข
3. เด็กหญิงศุลีพร  ภู่แพ
 
1. นางสาวสุธารส  อินสำราญ
2. นางจินดา  ศิริวงศ์
 
41 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6 85.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพญาไท 1. เด็กหญิงภัทรลดา  ศิริรัตน์มงคล
2. เด็กหญิงสรวมพร  ทองด้วง
3. เด็กชายเศรษฐพงศ์  แสวงหา
 
1. นางสาวศศิธร  เขียวกอ
2. นางสาวชุติมณฑน์  โสขุมา
 
42 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 82.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๕ เฉลิมพระเกียรติ 1. เด็กหญิงดวงกมล  ลีตา
2. เด็กชายสหรัถ   ผิวเหลือง
3. เด็กหญิงแพรวพรรณ   ฟักสุวรรณ
 
1. นางจารุภา   หิรัญคำ
2. นางสาวสุภัตรา   สะอาดภูมิ
 
43 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ป.4-ป.6 85.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนประทุมอนุสรณ์ 1. เด็กหญิงธาริดา  บุญเครือพันธ์
2. เด็กหญิงปิยะดา  อัมพรกาญจน์
3. เด็กหญิงเขมนิจ  ทองโคตร
 
1. นางสาวชญานิน  ศรีพลเมือง
2. นางสาวจามจุรี  เขื่อนแก้ว
 
44 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 81.59 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดปลูกศรัทธา 1. เด็กหญิงปุณณภา  แก้วสระ
2. เด็กหญิงฟ้าใส  ปะทุมวัน
3. เด็กชายเกียรติศักดิื์  สนรัมย์
 
1. นางสุวรรณภา  ภูลายยาว
2. นางสาวเจนจิรา  ชำนิ
 
45 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6 85.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเซนต์คาเบรียล 1. เด็กชายดีงาม  นามบุตร
2. เด็กชายภูวรินท์  อิทธิพลกังวาล
 
1. นายกฤษติชัย  ดียิ่ง
2. นางสาววิสาข์  หนูสวัสดิ์
 
46 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 80.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๕ เฉลิมพระเกียรติ 1. เด็กชายจารุเดช   ไชยอินทร์
2. เด็กชายภูธเนศ   กริชครบุรี
 
1. นางสาวธนภรณ์   ทองนาโพธิ์
2. นางจารุภา   หิรัญคำ
 
47 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 92.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีเอี่ยมอนุสรณ์ 1. เด็กหญิงกานต์พิชชา  เพชรออด
2. เด็กหญิงทวีทรัพย์  หลอมประโคน
3. เด็กชายธนากร  ปรังแดง
4. เด็กหญิงพัชชาอร  พัฒนกุล
5. เด็กหญิงสู่ขวัญ  เปรมอุดมกิจ
 
1. นายเกรียงไกร  ต้ายบุญเทียง
2. นายสุรศักดิ์  แสนคำ
 
48 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 95.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลวัดนางนอง 1. เด็กหญิงฐิติมา  ช่วยรักษา
2. เด็กหญิงธัญชนก  อดทน
3. เด็กหญิงรณิดา  สวยสะอาด
4. เด็กหญิงลักษิกา  แซ่จึง
5. เด็กหญิงศรัณย์ภัธรา  ศันสนะบวร
 
1. นางสาวอรพรรณ  บัวทอง
2. นางสาวณัฐริกา  ปิ่นเวหา
 
49 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ 1. เด็กหญิงณัฐกานต์  สังข์ทอง
2. เด็กหญิงธัญกร  ผดุงกลิ่น
3. เด็กหญิงปริยากร  ปัญญา
4. เด็กหญิงพิมพ์พนิต  หิรัญรัตน์
5. เด็กหญิงวรินยุพา  เกตุพงษ์
 
1. นางสาวพัชรินทร์  เบญจมพรชัย
2. นางสาววรวรรณ  เงินทอง
 
50 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสายน้ำทิพย์ 1. เด็กหญิงณกันยา  นวลสวัสดิ์
2. เด็กหญิงปพิชญา  ฟุ้งสุข
3. เด็กหญิงรินรดา  ฝอยทองล้วน
4. เด็กหญิงสุปรียา  นิลเหลือง
5. เด็กหญิงสุภัทรา  หล้าคำ
 
1. นางสาวสุพรรษา  บางท่าไม้
2. นางสาวกาญจน์ธิดา  สีอูด
 
51 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 89.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลวัดนางนอง 1. เด็กหญิงณัจยา  จงอักษร
2. เด็กหญิงทิราพร  งามโสม
3. เด็กชายธนพล  พงษ์พิมาย
4. เด็กหญิงรมิดา  วิชาชัย
5. เด็กชายอุชุกร  โพประยูร
 
1. นางรัตติยา  คลังมนตรี
2. นางสาวศิวพร  โคถึก
 
52 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 84.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดทิพพาวาส 1. เด็กหญิงฐานิดา  เปี่ยมแพร
2. เด็กหญิงธนัญญา  ปาสี
3. เด็กหญิงลลิตา  วุฒิวราวรรณ
4. เด็กหญิงสุภัสสร  ช่วงชัย
5. เด็กหญิงเพชรรัตน์  ภู่เงิน
 
1. นายณรงค์  เลิศวงเดือน
2. นางสุพิชฌาย์  หัวดอน
 
53 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 90.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองบอน(นัยนานนท์อนุสรณ์) 1. เด็กหญิงจันทกานต์   นามสีสุข
2. เด็กชายธีรภัทร   พึ่งกุศล
3. เด็กชายรัชชาติ   ทองชูแสง
4. เด็กชายอติเทพ   ยืนทน
5. เด็กหญิงอารียา   งามสินทิพย์
 
1. นางสาวนัทพร  ภูแล่นดี
2. นางสาวภารวี  หริรักษ์
 
54 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 84.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนประชาราษฎร์บำเพ็ญ 1. เด็กหญิงกมลนัทธ์  แสนทวีสุข
2. เด็กหญิงฐิตาพร  เจริญฉวี
3. เด็กหญิงนงนภัส  โพธิ์พุ่ม
4. นางสาวปวรรัตน์  โคยามา
5. เด็กหญิงสุดารัตน์  มหายศ
 
1. ส.ต.ต.เกษมสันต์  บุญประสิทธิ์
2. นางศิริพร  บุญประสิทธิ์
 
55 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครคุณธรรม ป.1-ม.3 90.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชูสินทองประดิษฐ์อนุสรณ์ 1. เด็กหญิงขนิษฐา  วันสืบ
2. เด็กชายจักรินทร์  สายเสมา
3. เด็กหญิงจินต์จุฑา  นาคกล่อม
4. เด็กชายชัยฤทธิ์  ไหมทอง
5. เด็กหญิงชุติกาญจน์  ใจดี
6. เด็กชายฐิติวัชร์  ธนบุญพิศุทธ์
7. เด็กหญิงนาตยา  ไกรประวี
8. เด็กหญิงนิตยา  ไกรประวี
9. เด็กชายรณชิต  แสงจันทร์
10. เด็กชายวชิรวิทย์  ย่าวงศ์ไกรสร
11. เด็กชายศรราม  สีสวย
12. เด็กชายสารินทร์  บุญครอง
13. เด็กหญิงสุนิษา  มักสุกล
14. เด็กหญิงอภิชญา  เฉิดสุนทร
15. เด็กหญิงอรชุมา  แพงแก้ว
16. เด็กชายอักขราธร  วัฒนประภาชัย
17. เด็กหญิงอัญชลีพร  สุขสบาย
18. เด็กหญิงโชติรส  อู่ทรัพย์พวง
19. เด็กชายโอม  -
 
1. นางสาวลดาวรรณ  สุภาวะหา
2. นางสาวญาตาวี  เจ็งใจบุญ
3. นางสาวอลิสา  ธงวิลัย
4. นางสาวปิยฉัตร  ศรีวิไล
5. นางสาวโสรัสจ  เฉลิมพันธุ์
 
56 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครประวัติศาสตร์ ป.1-ม.3 84.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโสมาภาพัฒนา 1. เด็กหญิงชรินทร์ทิพย์  เปลี่ยนไทย
2. เด็กชายฐากูร  สิริประภาพรรณ
3. เด็กชายณัฏฐากร  ไม้เกตุ
4. เด็กหญิงณัฐณิชา  สาคร
5. เด็กชายธนวัชร์  สุริยภัคพงศ์
6. เด็กหญิงนรรษฐมน  เลิศบารมีวงศ์
7. เด็กหญิงพัทธ์ธีรา  วชิรศรีสุนทรา
8. เด็กชายพีรบูรณ์  อิชยาวิโรจน์
9. เด็กหญิงภัคพร  สิงหพยัคฆ์
10. เด็กหญิงภัทรวรรณ  หนูไพล
11. เด็กชายวชิรวัฒน์  แก้วกาญจน์
12. เด็กชายศิรเมศร์  ธนาอริยทวีรัฐ
13. เด็กชายสหรัฐ  หลังประเสริฐ
14. เด็กหญิงสุพิชฌาย์  วัฒนาพิริยะอมร
15. เด็กชายอภิชา  มุสิกไชย
16. เด็กหญิงอริสรา  แซ่โค้ว
17. เด็กชายฮีโร่ ศิรณัฏฐ  อิโต
18. เด็กหญิงเพชรรัตน์  สายสุจริต
19. เด็กชายเสกศักดา  อาสังหาฤกษ์
20. เด็กชายโชติ  เจริญโชติ
 
1. ว่าที่ร้อยตรีอรัญ  เมืองวงษ์
2. นางสาวกานต์ธิดา  ขำตรี
3. นางสาวอุไร  ปวิสา
4. นางสาวเบญจมาศ  ศักดิ์สิทธิ์
5. นางภักฒ์ลิตา  ประดับศรี
 
57 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์ 1. เด็กหญิงพัชรี   เสือชิว
 
1. นายสมนึก   สุยะสืบ
 
58 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 97.89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๕ เฉลิมพระเกียรติ 1. เด็กหญิงมณฑิตา   แกฟฟารี
 
1. นายณัฐพงษ์   ง้าวแหลม
 
59 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 89.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนประชาราษฎร์บำเพ็ญ 1. เด็กหญิง จริญญา  จงลือชา
 
1. นายดิสธร  ปัดชาเขียว
 
60 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 93.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมหาวีรานุวัตร 1. เด็กหญิงบุญนภา  คงศรีวรกุล
2. เด็กชายสิทธิศักดิ์  วันทะนะ
 
1. นางอัญชลี  ปัญจนาพงศ์ชัย
2. นางสาวสิริมา  พุฒิเลอพงศ์
 
61 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 96.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนผ่องสุวรรณวิทยา สายไหม 1. เด็กหญิงจิรัชญา  กุลศรี
2. เด็กชายภาสวิชญ์  ชุมทอง
 
1. นางสาววันเพ็ญ  ปั้นพุ่มโพธิ์
 
62 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 86.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๕ เฉลิมพระเกียรติ 1. เด็กหญิงสุณัฏฐา   ภาคินัย
2. เด็กชายเอกรินทร์   ฟองย้อย
 
1. นายสุชิน   ปรางค์นอก
2. นางดวงอาภรณ์   สุดอาราม
 
63 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลไทย ป.1-ม.3 94.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดทุ่งครุ (พึ่งสายอนุสรณ์) 1. เด็กหญิงกัลยกร  เนตวงค์
2. เด็กหญิงนพรัตน์  ตั้งธาราสันติ
3. เด็กหญิงน้ำฝน  วงษ์จันทร์
4. เด็กหญิงประภาพร  ภูมิลำเนา
5. เด็กหญิงพวงเพชร  เพชรนารา
6. เด็กหญิงพิชชาพร  เปี่ยมท่าน
7. เด็กหญิงมันตรินี  เพียหอม
8. เด็กหญิงสุภาพร  ช้างเจริญ
9. เด็กหญิงอังสุมาริน  พลนวน
10. เด็กหญิงเพชรกำแพง  _
 
1. นางสาวแสงสุรีย์  คลุ้มกระโทก
2. นางสาวสุมาลัย  ดึกกระโทก
3. นายรังสรรค์  นาคสิงห์ทอง
 
64 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดไทร (ถาวรพรหมานุกูล) 1. เด็กชายจตุรติ  ดวงอาสงค์
2. เด็กชายชานนท์  ศรีใส
3. เด็กหญิงดวงพร  รัตนประทีป
4. เด็กชายพงษ์สพัฒน์  บุญเดช
5. เด็กหญิงพัชณิตา  ปาลคะเชนทร์
6. เด็กหญิงรุ่งนภา  พรมรักษ์
7. เด็กหญิงรุ้งราวรรณ  แก้วกาหลง
8. เด็กชายวันชัย  อรไชย
9. เด็กชายอนุชา  อ้วนล้ำ
10. เด็กหญิงอริสา  วงโคกสูง
 
1. นายบุญธรรม  ทองพันธ์
2. นายนฤพล  แป้นทอง
3. นางสาวอรรัชนี  นันธิษา
 
65 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ป.1-ป.6 85.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสายน้ำทิพย์ 1. เด็กหญิงณิชาภัคร  โสภะบุญ
2. เด็กหญิงณิชาภัทร  ดีอยู่
3. เด็กหญิงปรีญาภรณ์  ศรีเสริม
4. เด็กหญิงปาริชาต  เจริญวิชา
5. เด็กหญิงปิยธิดา  ชื่นอารมย์
6. เด็กหญิงพีชญา  กลิ่นอบเชย
7. เด็กหญิงมาลาย์ตรี  ประเสริฐศรี
8. เด็กหญิงรุจิษยา  ณุวงศ์ศรี
9. เด็กหญิงวริษฐา  ผลพืชน์
10. เด็กหญิงศศิธร  แก้วใส
 
1. นางสุพัตรา  ปฏิยุทธ
2. นายบุญเจิด  สำแดงเดช
3. นายชาติวุฒิ  ประสพศักดิ์
 
66 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.3 80.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๕ เฉลิมพระเกียรติ 1. เด็กหญิงกชมนพรรณ   คชวิน
2. เด็กหญิงครองขวัญ   สุมาทร
3. เด็กหญิงณัชรชา   ปะเสระกัง
4. เด็กหญิงตาต้าร์  เกตุคง
5. เด็กหญิงปนัดดา   จันทร์สระคู
6. เด็กหญิงภาณุมาศ   อุยพัฒน์
7. เด็กหญิงรัตติกาล    นวลจันทร์
8. เด็กหญิงวริศรา   แสงบัวแก้ว
9. เด็กหญิงสุพัตรา   ตลาดขวัญ
10. เด็กหญิงเอมอมร   หุ่นทอง
 
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงวรรณวีรินทร์  ชูสุวรรณ
2. นายสุนทร   เกรียงไกรสีห์
3. นายสัตยา   สะสันติ
 
67 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันคีตะมวยไทย ป.1-ป.6 87.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพระยาประเสริฐสุนทราศรัย(กระจ่าง สิงหเสนี) 1. เด็กหญิงฐิติกาญจน์  เอ้โทบุตร
2. เด็กหญิงพรนัชชา  นุยืนรัมย์
3. เด็กหญิงพลอยณภัส  ทวีเลิศรัตนะ
4. เด็กหญิงพิมพ์ชนก  ชวนชิด
5. เด็กหญิงพิรญาณ์  อุทิศ
6. เด็กหญิงมนรดา  บุดดาจันทร์
7. เด็กหญิงมัสรา  สือเล็ง
8. เด็กหญิงสิริ  หงส์ศิริวัฒน์
9. เด็กหญิงสุวภัทร  สุวรรณไพบูลย์
10. เด็กหญิงโชติกา  แก้วโยธา
 
1. นายสมสห  ศรีเสน
2. นายพลากร  เมืองมูล
3. นายสาธิต  โคตรสงคราม
 
68 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันคีตะมวยไทย ม.1-ม.3 83.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบางบัว(เพ่งตั้งตรงจิตรวิทยาคาร) 1. เด็กหญิงกาญจนาพร  อนุเวช
2. เด็กหญิงจิรภิญญา  กุสมุทร
3. เด็กชายณัฐชนก  มั่นเสริม
4. เด็กหญิงปานไพลิน  สีดี
5. เด็กหญิงศศิวิมล  เจ้าวงศ์ปรีดา
6. เด็กหญิงสุชาวดี  เชนไชย
7. เด็กหญิงอรวรรยา  นิ่มบุตร
8. เด็กหญิงเพ็ญพิชชา  กุสมุทร
9. เด็กหญิงแพรวา  โคตรดี
 
1. นายอาคเนย์  ศรีเทพ
2. นางสาวฉัตรพร  เอกฉัตร
3. นางสาวอารียา  กรุดน้อย
 
69 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันทักษะพื้นฐานด้านกีฬา (มวยสากลสมัครเล่น) ป.1-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพระยาประเสริฐสุนทราศรัย(กระจ่าง สิงหเสนี) 1. เด็กหญิงกชนิภา  ผ่องศรี
2. เด็กหญิงชัญญพัทน์  จิตวิริยนนท์
3. เด็กหญิงณัฐธิดา  เนคมานุรักษ์
4. เด็กหญิงนันทวรรณ  วรจิตต์
5. เด็กหญิงประภาภรณ์  มายะการ
6. เด็กชายปุณณสิน  บุญชัย
7. เด็กหญิงยศสินี  ยองซอนอู
8. เด็กหญิงวรณัน  วรจิตต์
9. เด็กหญิงสุชานรี  คลองตน
10. เด็กหญิงเจนจิรา  พลเยี่ยม
 
1. นายธีระวัฒน์  ดอนอินอาจ
2. นายพลากร  เมืองมูล
3. นายพีรวัฒน์  มักสัน
 
70 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศบางบอน 1. เด็กหญิงคาฮยอน  อคิราภ์ ชิน
2. เด็กหญิงทองรวี  ปริยทิชาดล
 
1. นางสาวกัลยรัตน์  ทรัพย์ธนบูรณ์
2. นางสาวมลวิภา  แตงสุก
 
71 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคลองปักหลัก 1. เด็กหญิงจิตรานุช   แอบผักแว่น
2. เด็กหญิงอัญมณี   ดีรักษา
 
1. นางออละดี   แสงสอน
2. นางสาวสุภัสสร   สุริยะ
 
72 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวีรสุนทร 1. เด็กหญิงณัฐมน  กร่ำประเสริฐ
 
1. นางสุวรรณา  กันสัย
 
73 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวีรสุนทร 1. เด็กหญิงกชกร  ดำรงบูรณะกุลชัย
 
1. นางสุวรรณา  กันสัย
 
74 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลปสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเสนานิคม 1. เด็กหญิงวิศัลยา  ศรีจันทร์โท
 
1. นางสาวสรินยา  อุบลบาน
 
75 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดอมรินทราราม 1. เด็กหญิงอุรัสยา    พ่วงเจริญ
 
1. นางสาวกัญญาวีร์  เทียนขุน
 
76 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวีรสุนทร 1. เด็กหญิงอรกัญญา  กระจ่างแจ้ง
 
1. นายนพดล  ริ้วทอง
 
77 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดปลูกศรัทธา 1. เด็กหญิงสุทธิภาภรณ์  ดีเลิศ
 
1. นายสุริยา  อุ่นเรือน
 
78 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 92.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดอ่างแก้ว (จีบ ปานขำ) 1. เด็กหญิงสุธาสินี   วงค์ดี
 
1. นางสาวชนากานต์   ห้าวหาญ
 
79 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 95.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดปากบึง 1. เด็กหญิงวรัญญา  ปัญญา
 
1. นายภาณพงศ์  สุขเสนา
 
80 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโสมาภา 1. เด็กหญิงณัฐยาน์  อรุณมงคล
2. เด็กหญิงสุทธิลักษณ์  เกษมสุขสถาพร
 
1. นางสาวจิรนันท์  แหนขุนทด
2. นายพลกฤษณ์  สุขพัทธี
 
81 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์ 1. เด็กหญิงกัญจน์ญาดา   ลี้สุนทรไพศาล
2. เด็กหญิงพิชญา   กุลมงคล
 
1. นางสาวพัชรนันท์   เวียงสันเทียะ
2. นายฉัตรพันธ์   นิลกำแหง
 
82 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 97.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ 1. เด็กหญิงพิณทอง  คงปาน
2. เด็กหญิงพิณเงิน  คงปาน
 
1. นายวรมิตร  สุภาพ
 
83 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนายเหรียญ 1. เด็กชายพิทักษ์พงศ์  เลิศรักษาพงศ์
 
1. นายพีระพล  พลเยี่ยม
 
84 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพระยาประเสริฐสุนทราศรัย(กระจ่าง สิงหเสนี) 1. เด็กหญิงนิธินาถ  ศาสนเที่ยง
2. เด็กหญิงพริมรตา   เฟื่องภักดี
3. เด็กหญิงอารีรดา  ช่วยนา
 
1. นางสาวณิชากานต์  บุญรุ่ง
2. นางสาวณัฐกานต์  ขันทะสิทธิ์
 
85 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพระยาประเสริฐสุนทราศรัย(กระจ่าง สิงหเสนี) 1. เด็กหญิงปราถนาสิริ  อินทร์คง
2. เด็กหญิงสิรภัทร  ตุลยพงศ์รักษ์
3. เด็กหญิงสุธาสินี  ส่งเงิน
 
1. นางสาวณิชากานต์  บุญรุ่ง
2. นางสาวณัฐกานต์  ขันทะสิทธิ์
 
86 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบุณยประดิษฐ์ 1. เด็กหญิงบงกช  กาญจนภู
2. เด็กหญิงภรณ์นภา  แถวกระต่าย
3. เด็กหญิงวิภาพร  กอสุวรรณ์
 
1. นางสาวทัศนันท์  ชุ่มชื่น
2. นายวสันต์  จันทร์เพ็ญ
 
87 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 94.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดปากบึง 1. เด็กหญิงชมพูนุช  ป้องกัน
2. เด็กหญิงพริมพริตา  โพธิ์ทอง
3. เด็กชายรพีภัทร  กันทะดง
4. เด็กชายศักดิ์ดา  บรรดาศักดิ์
5. เด็กชายสุทธินันท์  ปรีเปรม
6. เด็กหญิงไอลดา  โพธิ์ไทรย์
 
1. นายอาธรณ์  โพธิ์ปฐม
2. นางสมฤทัย  โพธิ์ปฐม
 
88 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ป.1-ม.3 93.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดทิพพาวาส 1. เด็กชายกรวัฒน์  ชีกว้าง
2. เด็กชายกฤตพล  ฤทธิสาร
3. เด็กหญิงกลนิษฐ์  อากาศวรรธนะ
4. เด็กหญิงกันยารัตน์  คำโพนงาม
5. เด็กหญิงกานดา  นพคุณ
6. เด็กหญิงกิตติกานต์  แสงรัตน์
7. เด็กชายก้องภพ  ชโลธร
8. เด็กชายคุณากร  จันทร์ศรี
9. เด็กชายชาญณฤทธิ์  ยศงาม
10. เด็กหญิงณัฐญาภรณ์  พวงแก้ว
11. เด็กชายณัฐวุฒิ   สอนลม
12. เด็กชายธนาคิม  กลมทอง
13. เด็กหญิงธัญชนก  พรหมถนอม
14. เด็กหญิงธิดารัตน์  นาคศรีสุข
15. เด็กชายนันทชัย  สายสกุล
16. เด็กหญิงน้ำทิพย์  ทำรงยุทธ
17. เด็กชายปกรณ์กิต  รามโกมุทร์
18. เด็กหญิงประภัสรา  กุลทอง
19. เด็กชายปรัชญา  คำทา
20. เด็กชายปิยะศักดิ์  ลักษณะ
21. เด็กหญิงพิมมาดา  บุษยาตรัส
22. เด็กชายภาณุเดช  ยศสุวรรณ
23. เด็กชายภูริพัฒน์  ทองพิมาย
24. เด็กหญิงมิ่งขวัญ  โพธิ์เงิน
25. เด็กชายรพีภัทร  เมฆหมอก
26. เด็กชายวิวัฒน์  หินดี
27. เด็กชายศิวกร  คมขำ
28. เด็กชายสันติ  สุกรแก้ว
29. เด็กหญิงสาวณี  ติยะสันต์
30. เด็กชายสุรวุฒิ  สุรพี
31. เด็กชายสุวรรณภูมิ  ผิวพรรณ์
32. เด็กชายอภิรักษ์  พัชนะ
33. เด็กชายอภิเชษฐ์  สว่าง
34. เด็กชายอมรเทพ  จำรักษา
35. เด็กชายอริญชย์  วงษ์สอาด
36. เด็กชายอัศฎาวุธ  คำมีอ่อน
37. เด็กหญิงเนตรชนก  สุขล้อม
 
1. นางรัชนี   อานพรม
2. นายอุดมฤทธิ์  ถาวร
3. นางสาวกฤษณา  อุทัศน์
4. นางสาวณภัทร  จิตนิยม
5. นางสาววีณา  นิลโต
6. นางสาวเบญจวรรณ  วิเชียรครุฑ
7. นางสาวนิษฐ์วริน  เหล็กศรี
8. นางสาวอังคณา  ว่องภัทรวาณิชย์
 
89 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ป.1-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหมู่บ้านเศรษฐกิจ 1. เด็กชายณภัทร  ตอนสี
 
1. นางสาวรุจิรา  แดงอำ
 
90 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 90.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนประชาราษฎร์บำเพ็ญ 1. เด็กชายกิตติศักดิ์  ทองเสม
 
1. นายเชิดชาย  วงศ์ปลั่ง
 
91 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 97.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีเอี่ยมอนุสรณ์ 1. เด็กหญิงปฏิมา  สำเร็จ
 
1. นางดวงดาว  ฟักปั้น
 
92 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไทยนิยมสงเคราะห์ 1. เด็กหญิงสายธาร  คงกะพันธ์
 
1. นายณัฐวุฒิ  โทเกาะ
 
93 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ป.1-ป.6 87.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทุ่งมหาเมฆ 1. เด็กชายสุรเชษฐ   มุขขันธ์
 
1. นายนพดล  บุญลิเดช
 
94 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 84.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดทิพพาวาส 1. เด็กชายอมรเทพ  จำรักษา
 
1. นางรัชนี   อานพรม
 
95 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 98.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีเอี่ยมอนุสรณ์ 1. เด็กหญิงปฏิมา  สำเร็จ
 
1. นางดวงดาว  ฟักปั้น
 
96 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 96.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดกก 1. เด็กหญิงกนกพร  สิงห์ป้อง
 
1. นายเดชา  ชัยชะนะ
 
97 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6 94.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไผทอุดมศึกษา 1. เด็กชายตะวัน  พุทธรักษา
 
1. นางสาวอรยา  เทศงามถ้วน
 
98 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปัญญาศักดิ์ 1. เด็กหญิงศิโรรัตน์  หวังนิตย์สุข
 
1. นางเรณิสา  เกียรติสมบูรณ์ชัย
 
99 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดลาดกระบัง (ศีลาภิรัตอุปถัมภ์) 1. เด็กหญิงสุพรรณษา  ศรีสุข
 
1. นายณัฏฐพล  ขาวเอี่ยม
 
100 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสารสาสน์เอกตรา 1. เด็กชายวงศ์ปกรณ์  ธนสินวณิชกุล
 
1. นางสาวพิมพ์สิริ  โอปนายิกุล
 
101 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดกก 1. เด็กชายเลิศสิน  วงศ์ทอง
 
1. นายเดชา  ชัยชะนะ
 
102 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีเอี่ยมอนุสรณ์ 1. เด็กหญิงปฏิมา  สำเร็จ
 
1. นางดวงดาว  ฟักปั้น
 
103 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดกก 1. เด็กหญิงกนกพร  สิงห์ป้อง
 
1. นายเดชา  ชัยชะนะ
 
104 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) ป.1-ป.6 93.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย 1. เด็กชายกฤตภาส  วัชรประภาวงศ์
2. เด็กชายจิรภัทรณ์  สุทธิศิลป์
3. เด็กชายชัยพิพัฒน์​  ตรี​ระ​พงศ์​พิชิต​
4. เด็กชายชุติ  บัณฑิตวงษ์
5. เด็กชายณฐกร  เริงฤทธิ์
6. เด็กชายณณุดล  เจียมวิจักษณ์
7. เด็กชายณภัทร  ลี้ตระกูล
8. เด็กชายนิรินธน์  โกศิริอักษร
9. เด็กชายปรวีร์  เผ่าบุญเกิด
10. เด็กชายปุณยพัฒน์  อำนาจศศิธร
11. เด็กชายสรัลกรณ์  หนูเรขา
12. เด็กชายเสฏฐวุฒิ  ภัควัตธาดาพงศ์
 
1. นายชัยสิทธิ์  เล็กประยูร
2. นายเอกพงษ์   สิ้นเคราะห์
3. นายชนะศักดิ์  วงษ์วีระวินิจ
4. นายพิชวัตร  ธนสมบัติไพศาล
 
105 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดกก 1. เด็กหญิงชลรดา  เฉิน
2. เด็กชายชลัมพ์  มูลประสิทธิ์
3. เด็กหญิงณัฐมน  แจ่มใส
4. เด็กหญิงธิดารัตน์  พึงตา
5. เด็กชายปฏิพัทธ์  โททัสสะ
6. เด็กชายภาสินี  ตวงบุญ
7. เด็กชายวัชรพงษ์  ดารัตน์
8. เด็กหญิงศศิวิมล  ลูนหล้า
9. เด็กชายศักดิ์ดา  เฉลิมผล
10. เด็กชายอานนท์  ขวัญมนต์
11. เด็กชายเลิศสิน  วงศ์ทอง
12. เด็กหญิงเเพรวลดา  สูญกระโทก
 
1. นายเดชา  ชัยชะนะ
2. นายกิตติณัฐสิทธิ์  บุษบงค์
3. นายธนโชติ  ชัยชะนะ
4. นายวัฒนากรณ์  เฟื้อแก้ว
 
106 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ป.1-ป.6 90.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสามเสนนอก(ประชาราษฎร์อนุกูล) 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  แสงสุวรรณ
2. เด็กหญิงกมลชนก  นาอัก
3. เด็กหญิงกัญดาพร  ทรงชุ่ม
4. เด็กหญิงกานต์ธิดา  หอมจันทร์
5. เด็กหญิงชลิตา  พรหมเคลื่อน
6. เด็กหญิงชาลิดา  หอมสุด
7. เด็กหญิงณภัทรศกร  ประจันทร์แดง
8. เด็กหญิงณัฐวดี  ซิคคินค์
9. เด็กหญิงณิชาภัทร  ชะโกทอง
10. เด็กหญิงธวัลรัตน์  จรรยาเยี่ยม
11. เด็กชายบี  .
12. เด็กหญิงปาณปวีณ์  กลับสังข์
13. เด็กหญิงพรทิตา  มีชัย
14. เด็กหญิงพัชราวดี  วงษ์สุวรรณ
15. เด็กชายพีรพัฒน์  ปลายละออง
16. เด็กหญิงรดามณี  ยุบลภาค
17. เด็กชายวลิน  ชาญกล้า
18. เด็กหญิงวาสนา  
19. เด็กหญิงวิชญาดา  ทัศนากร
20. เด็กชายวิทวัส  ชาประดิษฐ์
21. เด็กหญิงศศินันท์  ขุมทอง
22. เด็กหญิงสุชาดา  ใจหมั่น
23. เด็กหญิงสุภาพร  บุญส่ง
24. เด็กหญิงสุรัสวดี  ปทุมทอง
25. เด็กหญิงเกษร  สีสุขกลาง
26. เด็กชายเงินทองโต  คำสมนึก
 
1. นางสาวธนธรณ์  มะโนใจ
 
107 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ป.1-ป.6 93.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบางประทุนนอก 1. เด็กหญิงกฤษยา  พิทักษ์พงศ์
 
1. นายชัย  อุทัยธรรม
 
108 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสามเสนนอก(ประชาราษฎร์อนุกูล) 1. เด็กชายนันทิภาคย์  เสนาะจิตร
 
1. นายมณฑล  คงสาหร่าย
 
109 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ป.1-ป.6 96.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเคหะชุมชนลาดกระบัง 1. เด็กชายอดิศร  กลิ่นกุหลาบ
 
1. นายพสธร  จันทร์สอาด
 
110 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3 95.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสามเสนนอก(ประชาราษฎร์อนุกูล) 1. เด็กชายนันทิภาคย์  เสนาะจิตร
 
1. นายมณฑล  คงสาหร่าย
 
111 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ป.1-ป.6 94.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอัสสัมชัญแผนกประถม 1. เด็กชายทรงกลด   เลี้ยงภักษาหาร
 
1. นายชยกรณัฏฐ์  ทับทิมศรี
 
112 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสามเสนนอก(ประชาราษฎร์อนุกูล) 1. เด็กหญิงกฤตธีรา  นงนวล
 
1. นายมณฑล  คงสาหร่าย
 
113 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ป.1-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดไทร 1. เด็กชายสิทธิโชค  ใจปวน
 
1. นายชัชวาลย์  สาโรจน์
 
114 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ป.1-ป.6 93.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพระยาประเสริฐสุนทราศรัย(กระจ่าง สิงหเสนี) 1. เด็กหญิงกัญญาณัฐ  สะอา
 
1. นายธนพล  ตันตระกูล
 
115 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ป.1-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา 1. เด็กชายปริญญ์พัชร  เกียรติสมชาย
 
1. นายเชาวน์วุฒิ  อรุโณทอง
 
116 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ป.1-ป.6 92.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดนาคนิมิตร 1. เด็กชายภัทรพล  ธาตุทอง
 
1. นายธิติภัทร์  สังข์สอน
 
117 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3 89.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดปทุมวนาราม ในพระราชูปถัมภ์ 1. เด็กหญิงณิชกมล  อนุมาตร์
 
1. นายนพดล  คชศิลา
 
118 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ป.1-ป.6 93.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดลานบุญ 1. เด็กหญิงวิจิตรานุช  สันชัย
 
1. นางสาวนัชรัญ  เพชรภรัณยู
 
119 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ม.1-ม.3 80.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไทยนิยมสงเคราะห์ 1. เด็กหญิงจิรัชญา  กิจชมภู
 
1. นางพณณกร  กิจชมภู
 
120 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6 96.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไทยคริสเตียน 1. เด็กชายณัฐกิตติ์  วัฒนทวีภิรมย์
 
1. นายเอกชัย  วรแสน
 
121 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 83.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุเหร่าทรายกองดิน 1. เด็กชายชนะชัย  สังข์วิจิตร
 
1. นายภัทรพงศ์  เทพยรักษ์
 
122 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดลาดปลาเค้า 1. เด็กหญิงจิรัชญา  ศรีนุช
 
1. นางสาวอุษมา  ชนะโชติ
 
123 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๕ เฉลิมพระเกียรติ 1. เด็กหญิงจิราพรรณ   ภูปัญญา
 
1. นางสาวปทิตตา   อ้วนล่ำ
 
124 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็กผสมขิม ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพระยาประเสริฐสุนทราศรัย(กระจ่าง สิงหเสนี) 1. เด็กหญิงกัญญาณัฐ  สะอา
2. เด็กหญิงฐิตาภา  สุเนตร
3. เด็กชายฑากูร  สุภาพ
4. เด็กชายธามม์  จรรย์นาฏย์
5. เด็กชายพัทธพล  มะลิลา
6. เด็กหญิงพิชชาภา  ศรีทอง
7. เด็กชายภูริวัจน์  ศรีพัชรวัฒน์
8. เด็กหญิงเรนี   วาวินยา กุย
 
1. นายธนพล  ตันตระกูล
2. นางเรืองศรี  เลิศไกร
3. นางสาวเวฬุรีย์  ปรางค์จันทร์
 
125 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายเครื่องเดี่ยว ป.1-ป.6 90.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบึงบัว 1. เด็กชายกชกร  คงคล้าย
2. เด็กชายกิตติภัทร  สืบเชื้อ
3. เด็กหญิงจุฑาธิบดิ์  ด้วงกลัด
4. เด็กหญิงญาณิศา  ดิษาภิรมย์
5. เด็กหญิงณัฏฐณิชา  สีต์วรานนท์
6. เด็กชายธนพัฒน์  นุชส่งสิน
7. เด็กชายธนพัทธ์  มงคลธนาวรรณ
8. เด็กชายธนวินท์  มงคลธนาวรรณ
9. เด็กหญิงธันย์ชนก  สมปาง
10. เด็กชายภัทรากร  ประโพธิ์
11. เด็กชายภีมพศ  ขวัญใจ
12. เด็กหญิงวรรณการ  พรีพรม
13. เด็กชายอชิตะ  คงคล้าย
14. เด็กหญิงอัยยารินทร์  ไกรทอง
15. เด็กหญิงเสาวรัตน์  พรศิริ
 
1. นางสาวอรชพร  ตันเจริญ
2. นางสาวแพรวพรรณราย  เป็นวงค์
3. นางสำราญ  แสงทอง
4. นางสาวหนึ่งนุช  เวือนประโคน
 
126 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ป.1-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบึงบัว 1. เด็กชายกิตติภัทร  สืบเชื้อ
2. เด็กชายจิรวุฒ  ใจใหญ่
3. เด็กหญิงจุฑาธิบดิ์  ด้วงกลัด
4. เด็กชายชัยนันท์  จันทร์แสงสุก
5. เด็กชายชิษณุกร  ไทยอ่อน
6. เด็กชายณรงค์ศักดิ์  สิงห์งอย
7. เด็กชายณัฐดนัย  คงคล้าย
8. เด็กหญิงธัญรดา  สมปาง
9. นายนพดล  คชศิลา
10. เด็กหญิงนันทิกา  เฟื่องผล
11. เด็กชายอชิตะ  คงคล้าย
 
1. นางสาวอรชพร  ตันเจริญ
2. นางสาวโฉมภิศราภรณ์  กนิษฐวงศ์
3. นางสาวปิยะพร  ศรประสิทธิ์
4. นางสาวอรุชา  สว่างโลก
 
127 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงอังกะลุง ป.1-ป.6 95.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคลองบัว(เอี่ยมแสงโรจน์) 1. เด็กหญิงกชกร  มุขทอง
2. เด็กหญิงฉัตรมณี  แสนบุญ
3. เด็กหญิงชญาน์นันท์  ทองเกษร
4. เด็กหญิงฐิตาพร  พงษ์รัตน์
5. เด็กชายธนทร  พันธุ
6. เด็กชายธนากร  ประดิษฐ์
7. เด็กหญิงนวลอนงค์  โคตสมบัติ
8. เด็กหญิงมัณฑนา  จันทดวง
9. เด็กชายฤทธิเดช  อัศววงศ์เกษม
10. เด็กหญิงลักษิกา  โคตสมบัติ
11. เด็กหญิงลักษิกา  ใจเพชร
12. เด็กหญิงวริศรา  อัศววงศ์เกษม
13. เด็กหญิงศิรภัสสร  สกุลสุวพันธ์
14. เด็กหญิงสุกัญญา  แสงสุวรรณ์
15. เด็กหญิงสุจิตตรา  นุ่มมีศรี
16. เด็กหญิงสุฑาทิพย์  เศียรนิเวศน์
17. เด็กหญิงสุธินี  พลนิกร
18. เด็กหญิงหทัยชนก  ภาคเพียร
19. เด็กหญิงอมราวดี  สิงหา
20. เด็กหญิงเถามี  ปาม
 
1. นางสาววาสนา  กุลพญา
2. นางสาวปฐมวรรณ  สุขสำราญ
3. นายธรรมนูญ  กรมรินทร์
 
128 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6 93.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบางปะกอก 1. เด็กชายจิตริน  หวังจิตต์
2. เด็กชายณฐวัตน์  เลียวบำรุงดี
3. เด็กหญิงนวรัตน์  ชากัน
4. เด็กหญิงพิมลรัตน์  พุ่มผล
5. เด็กชายพีรพล  ทัฬหวรงค์
6. เด็กชายรัชพล  พลสุภาพ
7. เด็กหญิงรินรดา  รักดี
8. เด็กหญิงสุธีรา  นราภิรมย์ขวัญ
 
1. นางสาวณัชชาภัทร   แจ้งมงคล
 
129 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 88.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๕ เฉลิมพระเกียรติ 1. เด็กหญิงกนกพร   สิงห์ขันธ์
2. เด็กหญิงจิรประภา   สันติพงษ์ไพบูลย์
3. เด็กชายทินภัทร   บุญทศ
4. เด็กชายธนพล   แดงสะอาด
5. เด็กหญิงธัญญรัตน์   ช้างจั่น
6. เด็กชายสมศักดิ์   ภักดีศรี
7. เด็กหญิงสุณัฏฐา   ภาคินัย
8. เด็กชายเอกรินทร์   ฟองย้อย
 
1. นางสาวธัญญพัทธ์   ธรรมประเสริฐ
 
130 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ป.1-ป.6 83.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดโสมนัส 1. เด็กหญิงณัฐศรา  พังจุนันท์
2. เด็กหญิงประทินทิพย์  อานุภาพธรรม
3. เด็กหญิงปรียานุช  สุดดี
4. เด็กหญิงปุณรดา  ธนสุทธิโชค
5. เด็กหญิงอรจิรา  ยี่รวย
6. เด็กหญิงแพรวชมพู  เพชรศรี
 
1. นายนราพล  เดชพลกรัง
2. นางสาวพิรดา  ธุระเจน
3. นางสาวจุติพร  สายมาตร์
4. นางสาวช่อผกา  เทพช่วย
 
131 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6 94.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดลาดกระบัง (ศีลาภิรัตอุปถัมภ์) 1. เด็กหญิงกชพรรณ  โห้สุวรรณ
2. เด็กหญิงกัญญ์ภัคญา  คอยขุนทด
3. เด็กหญิงณภัทร  แพร่ศิริรักษ์
4. เด็กหญิงทิชากร  น่วมปรีชา
5. เด็กหญิงนฤมล  จิตรสุทัศน์
6. เด็กหญิงบุษกร  ชาชำนาญ
7. เด็กหญิงพลอยชมพู  เหง้าสาลี
8. เด็กหญิงรินรดา  เนตรโม
9. เด็กหญิงวรินญา  ธานี
10. เด็กหญิงศิริรัตน์   มั่นทอง
11. เด็กหญิงอภิญญา  เฮงภู่เจริญ
12. เด็กหญิงอิ่มบุญ  เจริญรี
 
1. ว่าที่ร้อยตรีกัญจาพัฒน์  เกิดพุฒ
2. นางสาวบุปพา  ไชยเสนา
3. นายมารุต  คล่องแคล้ว
4. นายนันทวัฒน์  ภูกองแก้ว
 
132 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 92.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดลาดกระบัง (ศีลาภิรัตอุปถัมภ์) 1. เด็กหญิงกนกวรรณ   ภูจอมทอง
2. เด็กหญิงกรกนก  คำศรีสุข
3. เด็กหญิงจิราพร  สมเสนาะ
4. เด็กหญิงชลลดา  อินทพล
5. เด็กหญิงฐิตาภัทร์  เทศกลิ่น
6. เด็กหญิงณิชชา  แสนทวี
7. เด็กหญิงพรลภัส  บุญเล่ห์
8. เด็กหญิงมัณฑนา  มูลจักร์
9. เด็กหญิงมานิตา  โสมล
10. เด็กหญิงลักษิกา  เจาะดี
11. เด็กหญิงศิริกาญจน์  ปลุกปลื้ม
12. เด็กหญิงอาทิตยา  อยู่เป็นสุข
 
1. ว่าที่ร้อยตรีกัญจาพัฒน์  เกิดพุฒ
2. นายปัณณวัฒน์  ช่วยชู
3. นางสาวบุปพา  ไชยเสนา
4. นายมารุต  คล่องแคล้ว
 
133 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6 87.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวลีรัตน์วิทยา 1. เด็กหญิงกุลภัสสรณ์  จันทร์แก้ว
2. เด็กหญิงขวัญชนก  สินธุธรรมคุณา
3. เด็กหญิงชญานิน  รัฐเมิน
4. เด็กหญิงฐิติพร  สนนิ่ม
5. เด็กหญิงณหฤทัย  วงษาไฮ
6. เด็กหญิงณัฐกมล  บุษปฤกษ์
7. เด็กหญิงณัฐธิดา  ด้วงเว
8. เด็กหญิงนงนภัส  เดือนวิไล
9. เด็กหญิงปลายวดี  บุบผาโภชน์
10. เด็กหญิงพิชชานันท์  จารุเรืองชัยกุล
11. เด็กหญิงวิชญาดา  จำเริญ
12. เด็กหญิงสิริยาภรณ์  ใจกระเสริม
 
1. นางสาวนฤมลพรรณ  กัลยาณวุฒิ
2. นางสาวอังค์วรา  ศรีจันทร์
3. นางสาวจุลกาญจน์  เสคุคุมพัตถ์
4. นางสาวธิดารัตน์  ชนามุยา
5. นางสาวจันทร์เพ็ญ  กระจ่างสด
 
134 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 86.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดลาดกระบัง (ศีลาภิรัตอุปถัมภ์) 1. เด็กหญิงกนกวรรณ   ภูจอมทอง
2. เด็กหญิงกรกนก  คำศรีสุข
3. เด็กหญิงจิราพร  สมเสนาะ
4. เด็กหญิงชลลดา  กลิ้งสุวรรณ
5. เด็กหญิงชลลดา  อินทพล
6. เด็กหญิงฐิตาภัทร์  เทศกลิ่น
7. เด็กหญิงณิชชา  แสนทวี
8. เด็กหญิงบัณฑิตา  ชุ่มมงคล
9. เด็กหญิงพรลภัส  บุญเล่ห์
10. เด็กหญิงมัณฑนา  มูลจักร์
11. เด็กหญิงมานิตา  โสมล
12. เด็กหญิงลักษิกา  เจาะดี
13. เด็กหญิงศศิวรรณ  หินนอก
14. เด็กหญิงศิริกาญจน์  ปลุกปลื้ม
15. เด็กหญิงอทิตยา  อยู่เป็นสุข
 
1. ว่าที่ร้อยตรีกัญจาพัฒน์  เกิดพุฒ
2. นายมารุต  คล่องแคล้ว
3. นางสาวบุปผา  ไชยเสนา
4. นายปัณณวัฒน์  ช่วยชู
5. นางสาวรัตติกา  รวดเร็ว
 
135 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ป.1-ม.3 88.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพระยาประเสริฐสุนทราศรัย(กระจ่าง สิงหเสนี) 1. เด็กชายกุลเดช  โพธิ์มั่น
2. เด็กชายชัชนันท์  ควรสนิท
3. เด็กชายธนกฤต  ศรอินทร์
4. เด็กชายนาธาน  แก้วไฝ
5. เด็กชายภานุพงศ์  รอดผล
 
1. นายสมสห  ศรีเสน
2. นายวรเดช  สังวาลย์น้อย
 
136 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันมายากล ป.1-ม.3 80.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนประถมทวีธาภิเศก 1. เด็กชายสิรวุฒิ  ขันสุวรรณา
2. เด็กชายโรจน์รวี  ตั้งชัยวัฒน์
 
1. นายสำรวจ  ป่ากุญชร
2. นางสาววรัญญา  วงศ์สุวรรณ
 
137 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.1-ป.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพระยาประเสริฐสุนทราศรัย(กระจ่าง สิงหเสนี) 1. เด็กชายสนธา  ศิริเจริญสุข
 
1. นางสาวศิริรัตน์  จันทบาล
 
138 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.4-ป.6 93.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชวินิต 1. เด็กหญิงฐนันญดา  บานเย็น
 
1. นางสาวศิริพันธ์  สาระรัตน์
 
139 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดสังฆราชา 1. เด็กหญิงอโนชา  เข็มทอง
 
1. Mr.Alvin  Clemente
 
140 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 99.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์ 1. เด็กหญิงไคลี่ เมย์   ไวลด์
 
1. นางสาววิภาวี   ทองมีศรี
 
141 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดกำแพง 1. เด็กหญิงธัญญาพร  จำเริญดี
 
1. นางสาวสุกัญญา  สายสุทธิ์
 
142 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3 88.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไทยนิยมสงเคราะห์ 1. เด็กหญิงบวรรัตน์  ฉวีภักดิ์
2. เด็กหญิงปริตา  มีโถ
3. เด็กชายพีระพงษ์  แสงกล้า
4. เด็กชายวชิรวิทย์  หงษ์ษา
5. เด็กหญิงสุชานันท์  วังซ้าย
 
1. นางสาวแก้วตา   ใจซื่อกุล
2. นางสาวจิราวรรณ  ขวัญคุ้ม
 
143 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ป.1-ป.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสองภาษาลาดพร้าว 1. เด็กชายมาริโอ  คาร์โล ฮูซาริ
2. เด็กหญิงอริญชยา   ฮูเปอร์
 
1. นางสาวชุติมา  วรรณวงษ์
2. นางวรรณภา  ประเสริฐยิ่ง
 
144 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดปากบึง 1. เด็กหญิงปรียาญัฐ   แหลมฉลาด
2. เด็กหญิงมีนา  มุสตอฟาดี
 
1. นางสาวสาธร  ผลยังส่ง
 
145 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาจีน ป.4-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศบางบอน 1. เด็กหญิงชัญษา  พูลชื่น
2. เด็กหญิงนันทิชา  จิวเจริญพัฒน์
 
1. นางสาวบงกชกร  ภักดีงาม
2. นายชนะ  แซ่ลี
 
146 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาจีน ม.1-ม.3 87.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุเหร่าจรเข้ขบ(กุลางกูรอุปถัมภ์) 1. เด็กหญิงญาณิศา  ประกอบผล
2. เด็กหญิงนฤมล  โต๊ะมิ
 
1. นางสาวอรวรรณ  วรรณพิณ
2. นางสาวเนาวรัตน์  ดาวัลย์
 
147 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 93.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองบอน(นัยนานนท์อนุสรณ์) 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  มั่นเขตกรณ์
2. เด็กชายณัฐสิทธิ์  โถสโมสร
3. เด็กชายตรัสวัต  จารึกดี
4. เด็กชายราเฟรล  อูเดมเอชู
5. เด็กหญิงวิว  กานส่วย
6. เด็กชายเอกพล  วิทยา
 
1. นายเอกพล  อิสระพันธ์
2. นายณัฐพัชร  ป้อมหิน
3. นางสาวยุพรัตน์  พงศ์ศิริเลิศ
 
148 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเนและการสะกดรอย ป.4-ป.6 89.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพระยาประเสริฐสุนทราศรัย(กระจ่าง สิงหเสนี) 1. เด็กชายกวิน  หอมกระแจะ
2. เด็กชายคณากร  แก้วแสงสุข
3. เด็กชายธีรเมธ  คุ้มบุญ
4. เด็กชายสรวิชญ์  พุ่มพวง
5. เด็กหญิงสุประวีณ์  ดอกไม้เพ็ง
6. เด็กหญิงอรรัมภา  บุญเสริม
 
1. นายสาธิต  โคตรสงคราม
2. นายธีระวัฒน์  ดอนอินอาจ
3. นายพีรวัฒน์  มักสัน
 
149 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๕ เฉลิมพระเกียรติ 1. เด็กชายนพนันท์   สุพรรณ์
2. เด็กชายนฤบดี   เรียงสาทร
3. เด็กชายศตวรรษ  ปาอาภร
4. เด็กชายศิริมงคล   อุ่มบางตลาด
5. นายสหรัฐ   เมืองปาก
6. เด็กหญิงสุพัตรา   ตลาดขวัญ
7. เด็กชายเจษฎาภาษณ์   คำวงศ์ษา
8. เด็กชายเพชรรัตน์   สาพา
 
1. นายศักดา   สวนจังหรีด
2. นายสัตยา   สะสันติ
3. นายสุนทร   เกรียงไกรสีห์
 
150 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพระยาประเสริฐสุนทราศรัย(กระจ่าง สิงหเสนี) 1. เด็กหญิงจิดาภา  ธนนิธาพร
2. เด็กชายนพกฤต  เพ็งพุฒ
3. เด็กหญิงมีนา  วินกล่อม
4. เด็กหญิงลักษิกา  พงษ์ดี
5. เด็กหญิงวรวรรณ  ตรีเวก
6. เด็กหญิงวรัญญา  รงค์ฤทธิไชย
7. เด็กหญิงศุภาพิชญ์  ด้วงแพง
8. เด็กหญิงอนัญญา  ยวนใจ
9. เด็กหญิงอรไพลิน  มงคลนิมิตรยิ่ง
10. เด็กชายเศรษฐวุฒิ  ไชยฤทธิ์
 
1. นางสาวศรินทิพย์  บุญเติม
2. นางสาวศิริรัตน์  จันทบาล
3. นางสาวรัตนา  ยืนยง
 
151 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดไทร (ถาวรพรหมานุกูล) 1. เด็กหญิงกัญญาพัชร  ชนะกิจ
2. เด็กหญิงกานต์รวี  ศรีณรงค์สุข
3. เด็กหญิงขวัญข้าว  ไชยทา
4. เด็กหญิงญาณิศา  สถานพงษ์
5. เด็กหญิงณวิญา  เพ็ชรฎา
6. เด็กหญิงทิพย์อัมพร   ชื่นใจแฉ่ง
7. เด็กหญิงปุณยนุช  ขวัญลิขิต
8. เด็กชายลิติชัย  ปู่พะบุญ
9. เด็กชายอ่องเมือง  -
10. เด็กชายไรวินท์  เต็มดวง
 
1. นายนฤพล  แป้นทอง
2. นางสาวอรรัชนี  นันธิษา
3. นายบุญธรรม  ทองพันธ์
 
152 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน กิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (YC : Youth Counselor) ม.1-ม.3 82.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดกำแพง 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  แซ่ตั้ง
2. เด็กหญิงธัญญาพร  จำเริญดี
3. เด็กชายธีรพงศ์  พรมภาพ
4. เด็กหญิงภูวิจิตร  หอมภูงา
5. เด็กหญิงอารียา  ไผ่เรือง
 
1. นางสาวนงลักษณ์  สีนิล
2. นายธนบดี  ไพศาลวัน
 
153 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพญาไท 1. เด็กหญิงณัฐทิตา  ศรีสุเลิศ
2. เด็กหญิงพัชรนันท์  สายเสนา
3. เด็กหญิงวรัญชลี  รัตนะราช
 
1. นางสาวอภิญญา  สุขบัว
2. นางอาภาสินี  ประสพศักดิ์
 
154 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 92.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ 1. เด็กหญิงจิดาภา  สินเอี่ยม
2. เด็กหญิงฐิตาภา  สินเอี่ยม
3. เด็กหญิงพิชญธิดา  พ่วงพิศ
 
1. นางสาวนฤมล  ขันประโคน
2. นางสาวยุพิน  แซ่เฮี๊ยบ
 
155 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ป.4-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพระยาประเสริฐสุนทราศรัย(กระจ่าง สิงหเสนี) 1. เด็กหญิงกิตติญา  กัลยารัตน์
2. เด็กหญิงประดับดาว  สีหะตระกูล
3. เด็กหญิงสุพรรษา  วิไลขำ
 
1. นางสาวศรินทิพย์  บุญเติม
2. นางสาวดวงเดือน  ศรีอินทร์
 
156 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 88.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบางบัว(เพ่งตั้งตรงจิตรวิทยาคาร) 1. เด็กหญิงวริศรา  ระโหฐาน
2. เด็กหญิงศุภลักษิกา  ธรรมวิศิษฐ์
3. เด็กหญิงสิทธิญาภรณ์  พูนชู
 
1. นางสมบุญ  กลัดคร้าม
2. นางสาวณฐเณษ  สุดเฉลียว
 
157 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวีรสุนทร 1. เด็กหญิงดุษญาพร  จริยา
2. เด็กหญิงปริชญา  ไทรแก้ว
 
1. นางสาวรัชวรรณ  กิ่งแก้ว
2. นายบรรณดิษ  สุขสำโรง
 
158 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 85.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบางบัว(เพ่งตั้งตรงจิตรวิทยาคาร) 1. เด็กหญิงสุทธิรัตน์  เสาะใส
2. เด็กหญิงสุพัทราภรณ์  สังข์น้อย
3. เด็กชายสุรธัช  รอดจำรูญ
 
1. นางบุปผา  มหาศะรานนท์
2. นางสาวสุธารส  อินสำราญ
 
159 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนเรื่องสั้น (Comic Strip) ป.4-ป.6 87.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเคหะชุมชนลาดกระบัง 1. เด็กชายจารุพัฒน์  จันทะคีรี
2. เด็กชายชัยวัฒน์  ทะคำสอน
 
1. นายพีระยุทธ  เพ็ชรพิชัย
2. นางสาวทิชานันท์  อนุพันธ์
 
160 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนเรื่องสั้น (Comic Strip) ม.1-ม.3 82.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบางบัว(เพ่งตั้งตรงจิตรวิทยาคาร) 1. เด็กหญิงพรพิมล  หิรัญสุข
2. เด็กหญิงวิภาดา  วงศ์งาม
 
1. นางบุปผา  มหาศะรานนท์
2. นางศิโรรัตน์  ก๊กศรี
 
161 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 82.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเสนานิคม 1. เด็กหญิงกชกร   พรมทอง
2. เด็กชายธนวัฒน์   กงประเวชนนท์
 
1. นางสาวกนิษฐา  หมั่นกิจการ
2. นางสุภาภรณ์  ยิ่งยวด
 
162 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 93.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดลาดกระบัง (ศีลาภิรัตอุปถัมภ์) 1. เด็กชายกฤษกรณ์  เดียวสุรินทร์
2. เด็กชายตนุภัทร  วงษ์คำชัย
 
1. นางสาวรัตติกา  รวดเร็ว
2. นางสาวสุดารัตน์  คำบุญเรือง
 
163 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพระยาประเสริฐสุนทราศรัย(กระจ่าง สิงหเสนี) 1. เด็กชายกฤษ  เกียวคำ
2. เด็กหญิงนันท์นภัส  บุญชม
 
1. นางสาวศุภผล  ตาเทพ
2. นายพงศธร  บุญชิต
 
164 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 91.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองบอน(นัยนานนท์อนุสรณ์) 1. เด็กหญิงวรรณณิภา   ใจกล้า
2. เด็กหญิงสิริมา   เอี่ยมยิ้ม
 
1. นางสิริพันธ์  ภาษีธรรม
2. นายวรทัศน์  หวังวรวุฒิสกุล
 
165 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3 80.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบุณยประดิษฐ์ 1. เด็กชายนัธทวัฒน์  เซี่ยงฉิน
2. เด็กชายเจษฎา  มงคลกิจโกศล
 
1. นายศุภเดช  นิคงรัมย์
 
166 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 81.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุดใจวิทยา 1. เด็กชายนครินทร์  เขียวแรง
2. เด็กชายสิริศักดิ์  เสือขำ
 
1. นางนาถกนก  ภูภักดี
2. นางสาวรัตนา  มีประสิทธิ์
 
167 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 91.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดชัยมงคล 1. เด็กหญิงณัฐพร  สุดลา
2. เด็กชายพิชชากร  แก้วแต้ม
 
1. นายไพรวัลย์  คิ้วสุนทรเนตร
 
168 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์ 1. เด็กชายณัชพล  ชินธเนศ
2. เด็กชายนันทิวรรธน์  เพ็ชรรัตน์
3. เด็กหญิงไอยวริญ  ธนพัฒน์เวคิน
 
1. นายณัฐวุฒิ   สวัสดิ์พาณิชย์
2. นางสาวจิตรา  บุญพิมล
 
169 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบางบัว(เพ่งตั้งตรงจิตรวิทยาคาร) 1. เด็กชายธนวัฒน์  ทองโปรย
2. เด็กชายสุรสิทธิ์  สุขก้อน
3. เด็กชายอภิวัฒน์  วิวัฒน์ชัยทรัพย์
 
1. นายอรุณ  เปียซื่อ
2. นางสาวสุธาดา  เยือกเย็น
 
170 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ป.1-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบางกอกทวิวิทย์ 1. เด็กชายธวันทร  ตันตลานุกุล
2. เด็กชายวินไธย  อนันต์พลาชัย
3. เด็กชายอัคคภาคย์  โภคินจงวิวัฒน์
 
1. นางสาวกมลรัตน์  เหล่าอารยะ
2. นางสาวอรดี  สุขนิล
 
171 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสามเสนนอก(ประชาราษฎร์อนุกูล) 1. เด็กชายตันติกร  บุญชู
2. เด็กชายธีรชัย  ทองแก้ว
3. เด็กชายไอซ์  วงศ์สวรรค์
 
1. นายอภิชาติ  ยอยรู้รอบ
2. นางสาวรัชดาภรณ์  พลชัย
 
172 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับสูง ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสามเสนนอก(ประชาราษฎร์อนุกูล) 1. เด็กชายณัฐปคัลภ์  สาอุตม์
2. เด็กชายณัฐภัทร  บุญศรี
3. เด็กชายอนิจจ์  อินทร์น้อย
 
1. นายอภิชาติ  ยอยรู้รอบ
2. นางสาวรัชดาภรณ์  พลชัย
 
173 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับสูง ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสามเสนนอก(ประชาราษฎร์อนุกูล) 1. เด็กชายณัฐพล  แก้วกนก
2. เด็กหญิงธิชา  ทิพวัฒน์
3. เด็กชายยุทธภูมิ  สุโขรัตน์
 
1. นายอภิชาติ  ยอยรู้รอบ
2. นางสาวรัชดาภรณ์  พลชัย
 
174 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ผสม ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์ 1. เด็กชายกิตติชัย  ฉัตรจรัลชัยศรี
2. เด็กชายภูมิรพี  ไชยพันธ์
3. เด็กชายรัชตะ  กิ่งแก้ว
4. เด็กชายเวโรจน์  อินต๊ะวงศ์
 
1. นายณัฐวุฒิ  สวัสดิ์พาณิชย์
2. นางสาวเดือนเต็ม  มัดตาเฮต
 
175 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 87.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสายน้ำทิพย์ 1. เด็กหญิงกชกร  ปะทะพันธ์
2. เด็กหญิงฉัตรสุดา  ชูรัตน์
3. เด็กหญิงณัชญานิชย์  ชาติสุขสิริเดช
 
1. นายวุฒิพงษ์  โฉสูงเนิน
2. นางสาวพรกนก  ติวสร้อย
 
176 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 86.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ 1. เด็กหญิงภณิตา  เกียรติ์ศิริกังวาล
2. เด็กหญิงสุธาวี  บัวสุ่น
3. เด็กชายอรรถวิท  สามกองงาม
 
1. นายวรมิตร  สุภาพ
 
177 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 87.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพระยาประเสริฐสุนทราศรัย(กระจ่าง สิงหเสนี) 1. เด็กหญิงนันทิชา  เล่งน้ำจืด
2. เด็กชายศุภวิชญ์  แสงแจ่ม
3. เด็กหญิงอัจจิมา  จันทะวัน
 
1. นางสาวศรินทิพย์  บุญเติม
2. นางสาวลัดดาวัลย์  จันดาหัวดง
 
178 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 83.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดทิพพาวาส 1. เด็กชายนรากร  การะเกตุ
2. เด็กชายพลพัฒน์  หิรัญมาลย์
3. เด็กชายสรรชัย  ผ่องกาสัย
 
1. ว่าที่ร้อยตรีธวัชชัย  สายแสน
2. นายทิวชาตรี  มหาพรม
 
179 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดโสมนัส 1. เด็กหญิงชลธิชา   ลิขนะจุล
2. เด็กหญิงนิวาริน  บุญสงค์
3. เด็กหญิงปณิตา   ลาดเหลา
4. เด็กหญิงพิมพ์พิชชา   หงษ์บุญมี
5. เด็กหญิงสิริกัลยา   จันเหลือง
6. เด็กหญิงอารยา    แสงไชย
 
1. นางสาวพิรดา  ธุระเจน
2. นายนราพล  เดชพลกรัง
3. นางสาวจุติพร  สายมาตร์
 
180 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 92.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๕ เฉลิมพระเกียรติ 1. เด็กหญิงกนกพร   สิงห์ขันธ์
2. เด็กหญิงชฏาภรณ์   เกษตรทรัพย์สิน
3. เด็กหญิงชนาภา   พันธ์ทอง
4. เด็กหญิงวรรณวิสา   จิตรชื่น
5. เด็กหญิงวรรัตน์   รัตนธรรม
6. เด็กหญิงสุทธินันท์   ศรีสวย
 
1. นางสาวธัญญพัทธ์   ธรรมประเสริฐ
2. นางสาวพิมลพร   วงสมบัติ
3. นางสาวปนัดดา  กาญจนดิษฐ์โอภาส
 
181 การงานอาชีพ การประกวดโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพระยาประเสริฐสุนทราศรัย(กระจ่าง สิงหเสนี) 1. เด็กชายกันต์  อภิธรรมนิธิ
2. เด็กหญิงรมิดา  กูลกัลยา
3. เด็กหญิงสิดาพร  หลินถาวรดี
 
1. นางสาวณิชากานต์  บุญรุ่ง
2. นายเจษฎาภรณ์  สุดานิช
 
182 การงานอาชีพ การประกวดโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 82.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคลองปักหลัก 1. นางสาวกิตตืพร  แสนใหม่
2. นางสาวสุปรีดา  โพธิ์เพชร
3. เด็กหญิงสุพรรษา  เหนียงแจ่ม
 
1. นางสาวจันทนา  สืบพันธ์โกย
2. นายพะวงรัก  อินทรธนู
 
183 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 96.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสรรพาวุธวิทยา 1. เด็กหญิงกนกรัตน์  ตรีวิเศษ
2. เด็กหญิงทิพย์เกษร  เติบโต
3. เด็กหญิงรสสุคนธ์  สุพบุตร
 
1. นางกัญกร  เรืองอรุณ
 
184 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 96.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดเวฬุวนาราม (สินทรัพย์-เพ็ญสุวรรณอนุสรณ์) 1. เด็กหญิงณญาณัฐ  ฤกษ์ธานี
2. เด็กหญิงพรสวรรค์  ช้อยโทน
3. เด็กชายวุฒิศักดิ์  ขานแสน
 
1. นายกอบศักดิ์  อภิกรกุล
 
185 การงานอาชีพ การประกวดแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 95.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพระยาประเสริฐสุนทราศรัย(กระจ่าง สิงหเสนี) 1. เด็กหญิงจิตรนัดดา  วงษ์ไกร
2. เด็กหญิงชนกภัทร์   คำลาย
3. เด็กหญิงอันดามณี  เชาวลิต
 
1. นางสาวชุติมา  จงใจงาม
2. นายเส็ง  บุดดา
 
186 การงานอาชีพ การประกวดแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนประชาราษฎร์บำเพ็ญ 1. เด็กหญิงพิชานันท์  ดอกพยอม
2. เด็กหญิงพิมพ์ชนก  สุบิณฑ์
3. เด็กชายอนุชา  คำมูลแสน
 
1. นางพัทธนันท์  โรจน์นครินทร์
2. นางสาวปวีณา  ครุฑเผือก
 
187 การงานอาชีพ การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพระยาประเสริฐสุนทราศรัย(กระจ่าง สิงหเสนี) 1. เด็กหญิงณัฐกฤตา  มหาวรรณ์
2. เด็กหญิงธันวาพร  นามวงษา
3. เด็กหญิงเขมณัฏฐ์  ภิรมย์สิริโชติ
 
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงจิราภรณ์  โอภาสภาณุเมศ
2. นางสาวดวงเดือน  ศรีอินทร์
 
188 การงานอาชีพ การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 87.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดไทร (ถาวรพรหมานุกูล) 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  สุขพิบูลย์
2. เด็กหญิงฮามีดะห์  โตษะนิวัตร์
3. เด็กหญิงใบเตย  วิเศษคอนหวาย
 
1. นางสาวชนม์นิภา  ช่างทอง
2. นางสาวกุลวดี  แก้วประวัติ
 
189 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ป.4-ป.6 86.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอันวารุ้ลอิสลาม 1. เด็กหญิงชมสิกาญณ์  เพ็งสะและ
2. เด็กหญิงปณรัส  รมย์ลี
3. เด็กหญิงฮาซาน่า  อาริยะ
 
1. นางสาวฟารินดา  นรฮีม
2. นางสาวปนัดดา  เมฆลอย
 
190 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ม.1-ม.3 85.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดยายร่ม(วัฒนราษฎร์รังสรรค์) 1. เด็กหญิงจุฬาลักษณ์  เตชะสุธรรม
2. นางสาวธนพร  แซ่อุ่ย
3. นางสาวบุณยานุช  แก้วหยก
 
1. นางสาวนิตยา  สัมพันธารักษ์
2. นางสาวเบญจรงค์  เทพทอง
 
191 การงานอาชีพ การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6 91.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย 1. เด็กหญิงธัญวีร์  หอมสุวรรณ
2. เด็กหญิงวรกร  อุดมแสงเพ็ชร
3. เด็กหญิงอาลิสา   หอมจันทร์
 
1. นางกรภัทร  สุขจิตร
2. นางพัชรินทร์  เอื้ออิฐผล
 
192 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์ 1. เด็กหญิงกชพร  เดือดกระโทก
2. เด็กหญิงชฏารัตน์   เพ็ญธิสาร
3. เด็กชายธราธรรม   ปราบไพรี
 
1. นางอรวรรณ   กันธิยะ
2. นางสาวสิริรัตน์   บัวแป้น
 
193 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพญาไท 1. เด็กหญิงชณิศรา  สันททรัพย์
2. เด็กหญิงปิยธิดา  วรรณบุตร
3. เด็กหญิงรุ่งวรุณ  กระเป๋าทอง
 
1. นางสาวตวันฉาย  ทิพย์รัตน์
2. นางสาวอุษณีย์  อุตมะกูล
 
194 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 96.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพระยาประเสริฐสุนทราศรัย(กระจ่าง สิงหเสนี) 1. เด็กชายภาณุรังษี  ชูเปีย
 
1. นายยุทธชัย  แก้วพิลา
 
195 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 92.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนประชาอุทิศ (จันทาบอนุสรณ์) 1. เด็กหญิงพิชญธิดา  เงินประเสริฐ
 
1. นางชนันภรณ์  วงษ์ไทย
 
196 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 88.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชูสินทองประดิษฐ์อนุสรณ์ 1. เด็กหญิงวริศรา  คงคำมาก
 
1. นางสาวลดาวรรณ  สุภาวะหา
 
197 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 90.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพญาไท 1. เด็กชายธนดล   บุญประไพ
 
1. นางสาวพรวิรินทร์  เนื่องสม
 
198 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดอ่างแก้ว (จีบ ปานขำ) 1. เด็กชายณรงค์ศักดิ์  วงษ์ไล
 
1. นางสุภารักษ์  ม่วงมิตร
 
199 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 94.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชวินิตประถมบางแค 1. เด็กชายณัฐดนัย  สง่า
 
1. นางสาวนิรมาน  ชนะโรจน์
 
200 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนประชาอุทิศ (จันทาบอนุสรณ์) 1. เด็กชายบารมี  กองหาญ
 
1. นางชนันภรณ์  วงษ์ไทย
 
201 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 89.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดหงส์รัตนาราม 1. เด็กหญิงกมลชนน  พรหมมุสิก
 
1. นางสาวภัควลัญช์   คร้ามวงษ์
 
202 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 95.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลวัดนางนอง 1. เด็กชายพงศกร  หัสดิน
 
1. นางวาสนา  เลื่อมสุทธิ
 
203 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนประถมทวีธาภิเศก 1. เด็กชายรชต  รอดเย็น
 
1. นางสุกฤตา  ชัยวิเศษ
 
204 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย 1. เด็กชายไพศิษฐ์  ธนศิริวัลก์
 
1. นางสาวรมิดา  ทูลไธสง
 
205 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6 86.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพระยาประเสริฐสุนทราศรัย(กระจ่าง สิงหเสนี) 1. เด็กหญิงธันยาวีร์  โซ๊ะเฮง
2. เด็กหญิงนงณภัส  กันซันตอน
3. เด็กชายศศกร  พันธุ์เอก
 
1. นางสาวอุมาพร   บุญเปียก
2. นางสาวประภัสสร  นรวรรณ
 
206 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 90.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนประชาอุทิศ (จันทาบอนุสรณ์) 1. เด็กชายกฤษฎาภรณ์  พิราวุธ
2. เด็กชายฐิติภูมิ  ม่วงขวัญ
3. เด็กชายวุฒิชัย  พ่วงศรีรักษา
 
1. นางชนันภรณ์  วงษ์ไทย
2. นางสาวเขมจิรัฏฐ์  สาโรจน์
 
207 เรียนรวม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6 94.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ 1. เด็กชายนิธิ  วรรณกูล
2. เด็กหญิงอรวรรณ  น้อยนิตย์
 
1. นางสาวชนิษฐา   ปวงประสาท
2. นางสาวไอรดา  จำปาสา
 
208 เรียนรวม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 92.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบึงบัว 1. เด็กหญิงมนตกานต์  บุญโต
2. เด็กชายเจษฎา  โกศล
 
1. นางวันวิษา  ทวีศักดิ์
2. นางสาวอรุชา  สว่างโลก
 
209 เรียนรวม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีเอี่ยมอนุสรณ์ 1. เด็กชายณัฐวัตร  บุญเพ็ง
2. เด็กหญิงเนตรนภา  สุพิพัฒน์โมรี
 
1. นางสาวจิรปรียา  ขันทะชา
 
210 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6 98.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ 1. เด็กหญิงจันทร์จิรา  ฮิระชิมะ
 
1. นางสาวชนิษฐา   ปวงประสาท
 
211 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3 92.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ 1. เด็กหญิงอรนิชา  ทัดฝัน
 
1. นางสาววัลยา  ทองทา
 
212 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดหงส์รัตนาราม 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  ทิพย์ทิม
 
1. นางสาวภัควลัญช์   คร้ามวงษ์
 
213 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคลองปักหลัก 1. เด็กหญิงปิยธิดา   กล้าศึก
 
1. นางสาวจรัญญา  จงวสุศรี
 
214 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลวัดนางนอง 1. เด็กชายพงศกร  หัสดิน
 
1. นางวาสนา  เลื่อมสุทธิ
 
215 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสายน้ำทิพย์ 1. เด็กชายบุญยฤทธิ์  บุญเติม
 
1. นางสาวอรทัย  ห่อทอง
 
216 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 83.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดไทร (ถาวรพรหมานุกูล) 1. เด็กชายณัฐสิทธิ์  บุญเพิ่ม
 
1. นางสาวพัทธมน  เกาะประเสริฐ
 
217 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดโสมนัส 1. เด็กชายอรรถพล  เถระวัน
 
1. นางสาวฐิติมา  ดวงแก้ว
 
218 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนประชาอุทิศ (จันทาบอนุสรณ์) 1. เด็กหญิงศศิกาญจน์  จันทรพิทักษ์
 
1. นางชนันภรณ์  วงษ์ไทย
 
219 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 88.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดไทร (ถาวรพรหมานุกูล) 1. เด็กหญิงวิมล  พลพิลา
 
1. นางสาวฐิตาภา  ลาภูตะมะ
 
220 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 90.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๕ เฉลิมพระเกียรติ 1. เด็กหญิงศรัญย์พร   ธงห้า
 
1. นายอภินันท์   สำเภาน้อย
 
221 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโฆสิตสโมสร 1. เด็กชายวงศกร  วิทูรพงศ์พินิจ
 
1. นายพุฒิวิชญ์  โตเทศ
 
222 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 91.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพระยาประเสริฐสุนทราศรัย(กระจ่าง สิงหเสนี) 1. เด็กชายสรรพวัต  เชนยพาณิชย์
 
1. นายยุทธชัย  แก้วพิลา
 
223 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3 92.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแสงหิรัญวิทยา 1. เด็กหญิงรัตนาภรณ์  บุดดา
 
1. นายชัยวุฒิ  ทวีศักดิ์
 
224 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพิบูลอุปถัมภ์ 1. เด็กหญิงชลธิชา  เนตรวงษ์
2. เด็กชายต้นกล้า  มาเหล็ง
3. เด็กหญิงนภาการ  นนฤาชา
4. เด็กชายภูดิศ  บึ้งเวียง
5. เด็กหญิงเพชรมณี  เชียงแทน
6. เด็กหญิงเพชรรัตน์  รักสุวรรณนิมิต
7. เด็กหญิงเพชรลัดดา  เทือกเพีย
 
1. นางสาวประภาวิญากรณ์  คุณจันทร์มี
2. นายอิทธิกร  บุนนาค
3. นางสาวอรัญญา  วิเศษชู
 
225 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบางขุนเทียนศึกษา 1. เด็กชายปรเชษฐ์  สหผาติสุข
2. เด็กหญิงภัทราภรณ์  หนูผาสุข
 
1. นางสาวพัฒน์ระดี  วิญญูธนสมบัติ
2. นางสาวอรอุมา  นาชัยพูล
 
226 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนประชาอุทิศ (จันทาบอนุสรณ์) 1. เด็กชายปัญญา  เปรื่องปราชญ์
2. เด็กชายวัชชัชชัย  กลมกล่อม
 
1. นางชนันภรณ์  วงษ์ไทย
2. นางสาวเขมจิรัฏฐ์  สาโรจน์
 
227 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดหงส์รัตนาราม 1. เด็กชายธนวัฒน์  ธนะภาณุ
2. เด็กชายศิวัฒ  ทองสุขดี
 
1. นายเสกสม  จินดารักษ์
2. นางสาวบงกช  พิทักษ์
 
228 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 90.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคลองทวีวัฒนา(ทองน่วมอนุสรณ์) 1. เด็กชายพรภวิษย์  คำศรี
2. เด็กชายพีรณัฐ  ยะสะกะ
 
1. นางสาวญาณภัทร  นาคำ
2. นางสาวเอื้อกันย์  เสาร์ชัชวาลย์
 
229 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 90.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๕ เฉลิมพระเกียรติ 1. เด็กชายธนากร   ขวัญเมือง
2. เด็กชายปรานต์   แสงกล้า
 
1. นางสาวอจรีย์   จันทะสาร
2. นางสาววรรณา   สระพิณ
 
230 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพระยาประเสริฐสุนทราศรัย(กระจ่าง สิงหเสนี) 1. เด็กชายกฤตวัฒน์  ก้อนนาค
2. เด็กชายจิรพัฒน์  เดิมพันธ์
3. เด็กชายธีรภัทร  ศรีบุรินทร์
 
1. นายณัฐดนัย  สว่างเรืองฤทธิ์
2. นายเจษฎาภรณ์  สุดานิช
 
231 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 95.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพระยาประเสริฐสุนทราศรัย(กระจ่าง สิงหเสนี) 1. เด็กชายจิราภัทร  ชื่นอารมณ์
2. เด็กชายธีระนันท์  วิจิตรโสภา
3. เด็กชายนรินทร์  สนธิพงษ์
 
1. นายวรเดช  สังวาลย์น้อย
2. นายเจษฎาภรณ์  สุดานิช
 
232 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 87.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนประชาอุทิศ (จันทาบอนุสรณ์) 1. เด็กหญิงชารีสา  จิตรภักดี
2. เด็กหญิงธัญสุดา  อรัสวาส
3. เด็กหญิงเพียงฤทัย  เนียมเอี่ยม
 
1. นางจิรัฏฐ์  ชาวสวน
2. นางสาวสุนิษา  สุจริต
 
233 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโฆสิตสโมสร 1. เด็กหญิงธนภร  ตันประยูร
2. เด็กหญิงนภาวี   ฤกษ์ศุภพิภพ
3. เด็กหญิงนิธินาถ  เหล็กศักดา
 
1. นางสาวหนึ่งฤทัย  สระทองแย
2. นางกาญจนา  ขลิบทอง
 
234 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 94.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพญาไท 1. เด็กหญิงกัญญาวีร์   กีรติสุนทร
2. เด็กชายธนภัทร   ฮุนพงษ์สิมานนท์
3. เด็กชายอรรถสิทธิ  เกิดสมบุญ
 
1. นางสาววาสิฏฐี  คำนกขุ้ม
 
235 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 94.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพระยาประเสริฐสุนทราศรัย(กระจ่าง สิงหเสนี) 1. เด็กชายกฤชศร  สุขจิตต์
2. เด็กชายนฤพัฒน์   พูลพินิจ
3. เด็กชายภูริภัทร  พูลพินิจ
 
1. นายเส็ง  บุดดา
2. นายณัฐดนัย  เดชมา
 
236 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 91.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพญาไท 1. เด็กชายปุญธนพ   เกตุยั่งยืนวงศ์
2. เด็กชายพิรสิทธิ์  อุ่นจิตต์ธรรม
3. เด็กชายภีมพศ  แสไธสง
 
1. นายเฉลิมวุฒิ  มาตยาบุญ
2. นางสาวศรีสมร  เพ็ญไพบูลย์
 
237 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 98.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนประชาอุทิศ (จันทาบอนุสรณ์) 1. เด็กชายฐิติพัชร  ไม่ลืมญาติ
2. เด็กชายพรรษา  อุระอารี
3. เด็กชายวริทธิ์  ศรีอ่อนรอด
 
1. สิบเอกวราภรณ์  ภิรมย์จิตร
2. นางสาวสุนิษา  สุจริต
 
238 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสามเสนนอก(ประชาราษฎร์อนุกูล) 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  แก้วมณี
2. เด็กชายอนัตร์  คงเจริญถิ่น
3. เด็กหญิงอภิชา  สุขลายาจิต
 
1. นางสาวศิครียา  แว่นแก้ว
2. นางสาวธนัชพร  เขียวสะอาด
 
239 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนประชาอุทิศ (จันทาบอนุสรณ์) 1. เด็กชายศรัณย์  เลิศหล้า
2. เด็กชายศุภวัฒน์  กลยนีย์
3. เด็กชายอชิตพล  เพลินบุญ
 
1. สิบเอกวราภรณ์  ภิรมย์จิตร
2. นางสุภาพร  เสพสวัสดิ์
 
240 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 94.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดโสมนัส 1. เด็กชายกรวิทย์   บุตรพรม
2. เด็กชายพัชรพล   ยันตาภรณ์
3. เด็กชายเตชพัฒน์   ทองคำ
 
1. นายนราพล  เดชพลกรัง
2. นางสาวฐิติมา  ดวงแก้ว