รายงานผู้ชนะเลิศระดับเหรียญทอง ตัวแทนเข้าแข่งขันระดับต่อไป

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562
ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1
ระหว่างวันที่ 24 - 29 ตุลาคม พ.ศ. 2562

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดดอนทอง 1. เด็กหญิงธนัชญา  รุ่งศิริ
 
1. นางวิลาวรรณ  ทิมฉิม
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดดอนทอง 1. เด็กหญิงศรัญญา  วิสารยศกร
 
1. นางอรทัย  มะลากัน
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบางสมัคร 1. เด็กหญิงนันทิชา  จรบุรัมย์
 
1. นางพิชญาภา  ศรีวรสาร
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดสองคลอง 1. เด็กหญิงหัทยา  มังกร
 
1. นางสาวพรอำพันธุ์  พลัดสร
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันพินิจวรรณคดี ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดล่าง 1. เด็กหญิงสุวรรณา  วงษ์สา
 
1. นางสาวจิราภรณ์  ทูลธรรม
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ (การเขียนเรื่องจากภาพ) ป.1-ป.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ 1. เด็กหญิงพิรดาภร  ปิติ
 
1. นางสาวพจมาน  ศรีประเสริฐ
 
7 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ (การเขียนเรียงความ) ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ 1. เด็กหญิงปารณ  จำรัสธนสาร
 
1. นางกาญจนา  ภูมิสวัสดิ์
 
8 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ (การเขียนเรียงความ) ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดสุขาราม 1. เด็กหญิงหัสริญญา  สอนธรรม
 
1. นางสาวสุภาวดี  บุญพุ่ม
 
9 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 98.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาล๑ วัดแหลมใต้(สุตสุนทร) 1. เด็กหญิงโกกิ  ทาวิน
 
1. นางจิราวรรณ  วงศ์อินทร์
 
10 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 93.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดแสนภูดาษ 1. เด็กหญิงสุคีม  ซอน
 
1. นางเยาวดี   รุ่งโรจน์
 
11 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบางเกลือ 1. เด็กหญิงกมรพรรณ   แสนสำอางค์
 
1. นางสาวอำไพ  นาคเงิน
 
12 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (๔ บท) ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดดอนทอง 1. เด็กหญิงอมรกานต์  อู่เจ๊ก
2. เด็กหญิงเด็กหญิงตรีธารทอง  ยิ้มพวง
 
1. นางยุพิน  หันทยุง
2. นายไพรัช  เปลี่ยนเจริญ
 
13 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๖ บท) ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเฉลิมช่วงวิทยาทาน 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  หมัดสะและ
2. เด็กหญิงวณิชญา  สินรัตนะ
 
1. นางยุรี  ยะก๊บ
2. นางกฤษณา  ซาลาม
 
14 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ป.4-ป.6 93.12 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดเที่ยงพิมลมุข 1. เด็กหญิงจิดาภา  พุ่มไสว
2. เด็กชายสุทธิพงษ์   บุญเทียม
 
1. นางสาวสุนีย์  อนุศิษย์
2. นางณัฐธยาน์  มัชฌิมา
 
15 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.1-ม.3 95.62 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดเขาดิน 1. เด็กหญิงศิวพร  ฤทธิขจร
2. เด็กหญิงเหมือนฝัน  ไทยเจริญ
 
1. นางสาวนพมาศ  การดี
2. นายพิฑูรย์  บุญเคล้า
 
16 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดดอนทอง 1. เด็กชายนภัทร  แสงสง่าศรี
 
1. นางสาวเรณู   สีเอง
 
17 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดดอนทอง 1. เด็กชายเมธวิน  จันทร์ทอง
 
1. นางสาวสุกัญญา  พรน้อย
 
18 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบางแสม 1. เด็กชายชัยภัทร   ศุภนาม
 
1. นางสาวนิตยา  แซ่เจี่ย
 
19 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดดอนทอง 1. เด็กหญิงจุฑาดา  ดำรงค์ชีพ
2. เด็กหญิงธันยพร  ศรีสกุล
3. เด็กหญิงมธุรดา  พลีวัฒนกุล
 
1. นางสาวสุกัญญา  พรน้อย
2. นายคมน์กฤต  สัณฐมิตร
 
20 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดประชาบำรุงกิจ 1. เด็กหญิงจุฑามาศ  เกิดคล้าย
2. เด็กชายปรัชญา  บุญหลำ
3. นางสาวสิริกร  บุญเพ็ง
 
1. นายสุทิวัส  โคตะมะ
2. นางนิตยา  อุ่นเจริญ
 
21 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ 1. เด็กหญิงจุฬาลักษณ์  ศรีเมือง
2. เด็กหญิงมณีกานต์  ชาตะพา
3. เด็กหญิงอรจิรา  บำรุงวงศ์
 
1. นางสาวอรพิน  โลนไธสง
2. นางสาวนิลุพัฒน์  จิตรสง่าวงค์
 
22 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดล่าง 1. เด็กหญิงทิพย์สิตรา  เอนก
2. เด็กหญิงพีระดา  จริตรัมย์
3. เด็กหญิงเกสรา  แซ่ย่าง
 
1. นางสาวประกายลักษ์  บุญเต็ม
2. นางสาวดวงทิพย์  คงสบสิน
 
23 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 97.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดดอนทอง 1. เด็กชายกฤติน  อธิปัตตานนท์
2. เด็กหญิงจารุพัฒน์  ชนะนิมิตร
 
1. นางสาวณัฐชุกานต์  ละมัย
2. นางสาวเปรมฤดี  กุลศิริรัตน์
 
24 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 92.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดประชาบำรุง 1. เด็กชายธนพล  ลิ้มหลาย
2. เด็กชายภูวเนตร  เฉยสอาด
 
1. นางสุภาพร  ร่องจิก
2. นายบารมี  อ่ำขำ
 
25 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดดอนทอง 1. เด็กชายนันทวัฒน์  บุญสม
 
1. นางกุสุมา  บุญทะโชติ
 
26 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดดอนทอง 1. เด็กหญิงธนัชพร  แน่นหนา
 
1. นายธนา  หมื่นจำนงค์
 
27 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดเที่ยงพิมลมุข 1. เด็กชายฉัตรมงคล  นิติการ
 
1. นางสาววิไลวรรณ  อุ่นเจริญ
 
28 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ป.1-ป.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุเหร่าดารุลนาอีม 1. เด็กชายธนวัฒน์  ยามันสะบีดีน
2. เด็กชายบุญวิทย์  มูหะหมัด
 
1. นางสาวทักษพร  แก้วอุดร
2. นายจักกฤษ  ฤทธิสาร
 
29 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุเหร่าดารุลนาอีม 1. เด็กชายณัฐพล  พึ่งกุศล
2. เด็กชายนาซิส  ยามันสะบีดีน
 
1. นางสาวทักษพร  แก้วอุดร
2. นายจักกฤษ  ฤทธิสาร
 
30 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ป.1-ป.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ 1. เด็กชายภควัฒน์  ปริเวทกานนท์
 
1. นางพยูง  ไชยกิจ
 
31 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 85.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดเกตุสโมสร 1. เด็กหญิงเบนซ์  วัดเกตุ
 
1. นางสาวสมปอง  สำราญใจ
 
32 คณิตศาสตร์ การแข่งขันเวทคณิต ป.1-ป.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบางแสม 1. เด็กหญิงกมลลักษณ์   แก่นวงษ์คำ
 
1. นางสาวศรีสุดา   สอนศิริ
 
33 คณิตศาสตร์ การแข่งขันเวทคณิต ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ 1. เด็กชายปฐวีธร  พงศ์สันติชัย
 
1. นางจิตตวดี  เตียตรงจิตรมั่น
 
34 คณิตศาสตร์ การแข่งขันเวทคณิต ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดเกตุสโมสร 1. เด็กหญิงดารินทร์  วัดบุญลือ
 
1. นางสาวสมปอง  สำราญใจ
 
35 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดดอนทอง 1. เด็กชายจิรวัฒน์  เนตรศรี
2. เด็กหญิงฐิติพร  โท้เป๋า
3. เด็กหญิงหนึ่งฤทัย  ไชยราช
 
1. นายกฤษฎา  มิ่งฉาย
2. นางสาวภัทรวดี  ราชนิยม
 
36 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดประชาบำรุงกิจ 1. เด็กชายณัชมโนธรรม  หมอกเจริญ
2. เด็กชายธีรเดช  เดชศักดา
3. เด็กชายวรรธนะ  ใกล้อันจันทร์
 
1. นางสาวสรวีย์  นาคเกษม
2. นายสุทิวัส  โคตะมะ
 
37 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนแบบเดินตาม ป.1-ป.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปลายคลอง 20 1. เด็กชายณัฐนนท์  ศรีงาม
2. เด็กชายวรเวช  ผึ้งผูก
 
1. นางสาวนุชนารถ  กาจีนา
2. นางสาววณิชชา  พัดเย็นชื่น
 
38 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนานยิงยาง ป.4-ป.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่าข้ามตั้งตรงจิตร ๑๐ 1. เด็กชายศุภวิชช์  เข้มแข็ง
2. เด็กหญิงสายธาร  นามมะนุ
 
1. นายยุทธพงศ์  ตั่นเล่ง
2. นางสาวนภาลัย  ดอนรัตน์
 
39 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนานปล่อยด้วยมือ ป.4-ป.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่าข้ามตั้งตรงจิตร ๑๐ 1. เด็กหญิงกิรณา  มีศิลป์
2. เด็กหญิงทิพกฤตา  กิตติวรกุล
 
1. นายยุทธพงศ์  ตั่นเล่ง
2. นางสาวนภาลัย  ดอนรัตน์
 
40 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนานปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบางวัว (สายเสริมวิทย์) 1. เด็กชายวีรภัทร  สระแก้ว
2. เด็กชายเชาว์วรรธน์  พลหาญ
 
1. นางอโนทัย  บุญน้อย
2. นายพงศธร  อมรกุล
 
41 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนานสามมิติ (3D) ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปลายคลอง 20 1. เด็กชายพัฒนา  นิมมานวโรดม
2. เด็กชายรัฐติภูมิ  บุญมี
 
1. นายอนุชา  เฉิดฉันท์พิพัฒน์
2. นางสาววณิชชา  พัดเย็นชื่น
 
42 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดดอนทอง 1. เด็กหญิงณัฐธนัน  มนูญธรรมพร
2. เด็กชายธนพัชร์  จุลแดง
3. เด็กหญิงนิรัชพร  มณีประเสริฐ
 
1. นางสาวปารวี  อ่อนบัตร
2. นางสาวณัฐยา  อาจจุฬา
 
43 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 84.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดประชาบำรุง 1. เด็กหญิงบุญยวีร์  ฟักสุวรรณ
2. เด็กหญิงมณีรัตนา  จุลคง
3. เด็กหญิงอัจฉรา  ขาวผ่อง
 
1. นายบารมี  อ่ำขำ
2. นายสุรพงษ์  แสงคำดี
 
44 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบึงสิงโต 1. เด็กหญิงณัฐชา   มานะพันธ์
2. เด็กหญิงอชิตะ  มะนูลีม
3. เด็กหญิงอริสรา  กอเซ็ม
 
1. นางสาวสุนีรัตน์  หมั่นหนองทุ่ม
2. นายสุกรี  อ๊ะหมัดตอเฮด
 
45 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเฉลิมช่วงวิทยาทาน 1. เด็กหญิงดารินทร์   มูฮำหมัด
2. เด็กหญิงน้ำริน  ซันเฮม
3. เด็กชายอานนท์  สังขยะลอ
 
1. นายจตุพล  ศรีหริ่ง
2. นางสาวสายฤดี  ชูวงศ์
 
46 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ป.4-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดหลวงแพ่ง 1. เด็กชายธนดล  ดวงชอุ่ม
2. เด็กหญิงศิริวรรณ  เมืองมา
3. เด็กหญิงสุพรรณษา  บุญจันทร์
 
1. นายขจรยศ  พันธรักษ์
2. นางสุภาพศรี  ิอ่อนพรมราช
 
47 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบึงน้ำรักษ์(ศรีประชาสรรค์) 1. เด็กหญิงธัญญาพร  พุ่มบุตร
2. เด็กหญิงอาทิตยา  สุภารี
3. เด็กหญิงเพชรรัตน์  ผลโพธิ์
 
1. นายเรืองฤทธิ์  บุตรโชติ
2. นางสาววนิดา  มะสี
 
48 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดดอนทอง 1. เด็กชายธันวา  วัยวุฒิ
2. เด็กหญิงเบญจมาศ  พิณอักษร
 
1. นางสาวแพรวนภา  อุรสนิท
2. นางสาวปภัสรา  ระวังโค
 
49 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดเทพราช 1. เด็กชายจิรภาส  หมุนลี
2. เด็กชายวีระวัฒน์  วรรณวาส
 
1. นางสาวสุกัญญา  น่ารัก
2. นางเอมอร  ชูทับทิม
 
50 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ 1. เด็กหญิงขวัญชนก  สันสินธ์ุงาม
2. เด็กหญิงญดา  อุทัยผล
3. เด็กหญิงณัฐภัสสร  เจียนธนารัตน์
4. เด็กหญิงนพรัตน์  สีพุทธา
5. เด็กหญิงปัณชยา  ภุชงค์
 
1. นางพัทธนันท์  ต้นแพง
2. นางพิร์วรัล  เพิ่มพูล
 
51 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุเหร่าลำชะล่า 1. เด็กหญิงชลธิชา  โต๊ะกาเจ
2. เด็กหญิงนาริน  หมัดเลาะ
3. เด็กหญิงวรัทยา  นิมะ
4. เด็กหญิงศลิษา  โสภา
5. เด็กชายอนุวัฒน์  จิ๊สมัน
 
1. นางสาวอามานี  มาเละ
2. นางสาวสุดารัตน์  เวชศารัตนพิมล
 
52 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุเหร่าลำชะล่า 1. เด็กหญิงนันทิดา  ศิริโภคา
2. เด็กหญิงนิตยา  จิ๊สมัน
3. เด็กหญิงปณิตา  หวังเกษม
4. เด็กหญิงวันวดี  ดาแหม็ง
5. เด็กหญิงสุนิตา  จิ๊สมัน
 
1. นางสาวสุธามาศ  โพธิยา
2. นางสาวสุดารัตน์  เวชศารัตนพิมล
 
53 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดประชาบำรุง 1. เด็กหญิงจารวี  เมืองทอง
2. เด็กชายชุติพนธ์  รื่นกลาง
3. เด็กชายดนุพร  เกิดแก้ว
4. เด็กชายนิชคุณ  ทองอินทร์
5. เด็กชายวรพล  ผึ่งผาย
 
1. นางสาวกิตติพร  พรงาม
2. นางสาวยุพดี  แมนสถิตย์
 
54 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุเหร่าจรเข้น้อย 1. เด็กชายจารุพงศ์  ศรีเครือ
2. เด็กหญิงชลธิชา  บุญศรี
3. เด็กหญิงณัฐนิชา  ไชยสุนทร
4. เด็กชายภัครพล  สะอิมิ
5. เด็กชายศิรภัทร  ชัยสุนทร
 
1. นางศิราณี  วงษ์ศรี
2. นางซูไบดะห์  เหิมใจหาญ
 
55 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 87.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดประชาบำรุง 1. เด็กหญิงกุลณัฐ  บางแก้ว
2. เด็กหญิงชนิดาภา  กานสมบัติ
3. เด็กหญิงณัฐนันท์  รอดศิริ
4. เด็กหญิงบัณฑิตา  วุฒิแสง
5. เด็กหญิงอรอนงค์  พุธศิริ
 
1. นางสาวกิตติพร  พรงาม
2. นายสุรพงษ์  แสงคำดี
 
56 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบึงสิงโต 1. เด็กชายซุเบท  บุญเรือง
2. เด็กหญิงณัฐณิชา  มูฮำหมัด
3. เด็กหญิงดารินทร์  แดงโกเมน
4. เด็กชายนาวี  บุญเรือง
5. เด็กชายพีรพล  พึ่งนุสนธ์
 
1. นางสาวนาถตยา  มีภูงา
2. นางอำพร  มะนูรีม
 
57 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดสองคลอง 1. เด็กชายกฤษณะ  รักหาญ
2. เด็กชายกิตติศักดิ์   รวงผึ้ง
3. เด็กหญิงพรวลัย  พรหมจันทร์
4. เด็กชายอนุสรณ์  สุมะ
5. เด็กชายเกรียงไกร  ชูรัสมี
 
1. นางสาวพรทิพย์  เขียวมรกต
2. นางสาวปัทมา  ไลไธสง
 
58 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครคุณธรรม ป.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดดอนทอง 1. เด็กหญิงกัลยรัตน์  ชาลีชาติ
2. เด็กชายกิตตินันท์  กิติวิริยะชัย
3. เด็กหญิงณัฏฐณิชา  เมี้ยนศิริ
4. เด็กหญิงธนัญชนก  รุ่งศิริ
5. เด็กหญิงธัญญรัตน์  มะลิพันธ์
6. เด็กชายนันธพงศ์  เที่ยงดำรง
7. เด็กหญิงบุญญาดา  สุวรรณสาร
8. เด็กหญิงบุณยกร  สาแฉล้ม
9. เด็กหญิงปาลิตา  บุญนอก
10. เด็กชายพงศกร  ซิ้มเทียม
11. เด็กชายพีรพัฒน์  คำจินดา
12. เด็กหญิงภัชชา  บุญมี
13. เด็กชายภาคิน  สายสงค์
14. เด็กหญิงยุพาพร  สุนทรเพียร
15. เด็กหญิงวลัยพร  สุขโภคา
16. เด็กชายวีรวิชญ์  พรหมสุวรรณ
17. เด็กหญิงอภิสรา  พรมการ
18. เด็กชายอัฐรกฤษ  วงศ์วิไลพิสิฐ
19. เด็กหญิงอุษามณี  แจ่มจรูญ
20. เด็กหญิงเขมจิรา  บัวแก้ว
 
1. นางประทุม  จิตราทิตยกุล
2. นางเรณู  แสงเงินอ่อน
3. นางทิพรัตน์  พลเสนา
4. นางสาวณัฐมน  บุตรคล้อ
5. นางสาวศุภาภรณ์  สุขชาญ
 
59 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 94.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดดอนทอง 1. เด็กชายฐิติบัณฑิต  นาถาบำรุง
 
1. นางสาวใกล้รุ่ง  เฟื่องจันทร์
 
60 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดดอนทอง 1. เด็กชายธนดล  ไชยยศ
 
1. นางวรรณี  วรรณพิรุณ
 
61 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 91.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดคลอง 18 1. เด็กชายปัญญา  ยะก๊บ
 
1. นางเมธาพร  เชื้อหอม
 
62 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปลายคลอง 20 1. เด็กชายนิรุช  รุ่งเรือง
2. เด็กหญิงปิยนุช  หนูกล้วย
 
1. นางอรอุษา  มหาสุวรรณ
2. นางสาวจิรภา  ดวงประทุม
 
63 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดประตูน้ำท่าไข่ 1. เด็กหญิงนีรชา  เงินถี่
2. เด็กชายปิติภัทร  นาคมงคล
 
1. นางสาวสมศรี  แหยมพรรนัย
2. นางสาวกิตติวดี  ชัยวิริยานุรักษ์
 
64 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบางแสม 1. เด็กหญิงกลมชนก   มนตรี
2. เด็กชายจักรภัทร   ปิ่นยะกูล
 
1. นายปกป้อง  ดึงประโคน
2. นางสาวนภัสก์รมณ   แสงจันทร์
 
65 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลไทย ป.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ 1. เด็กหญิง จิรภิญญา   ยิ้มวิไล
2. เด็กหญิงณภัทร  สุระเสียง
3. เด็กหญิงณัฏฐกมล   เหล่าพร
4. เด็กหญิงณัฐมน   ยงยุทธ
5. เด็กหญิงนภิสา   วุฒธนานนท์
6. เด็กหญิงนันทภัค  โคตะมา
7. เด็กหญิงพิมพ์นลิน   เที่ยงเจริญ
8. เด็กหญิงพีรดา  มณีอนันต์
9. เด็กหญิงวันรพี  เลิศสลารักษ์
10. เด็กหญิงศุภรดา   หิรัญรติกุล
 
1. นางสาวบุปผา  เนตรเจริญ
2. นางสาวพิมพ์วดี  พลรักษา
 
66 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาล๒ พระยาศรีสุนทรโวหาร(น้อย อาจารยางกูร) 1. เด็กหญิงกัญธิชา  หล่องคำ
2. เด็กหญิงกานติศา   อายุยืน
3. เด็กหญิงชลลดา   เนื่องจำนงค์
4. เด็กหญิงณัฏฐนิช   ฤทธิ์ศักดิ์
5. เด็กหญิงณัฐนันท์  เขียวชะอุ่ม
6. เด็กหญิงมณฑกาญจ์   คุณแก้วอ้อม
7. เด็กหญิงลัดดาวรรณ   พรมโชติ
8. เด็กหญิงศุภกานต์  อุ่นคำ
9. เด็กหญิงอริสรา   เขมเสวี
10. เด็กหญิงแพรวา   แก้วปลั่ง
 
1. นางอุรุชา   หอณรงค์ศิริ
2. นางสาวธวัลรัตน์   แก่นจันทร์
3. นางมัลลิกา  วิชชุกรอิงครัต
 
67 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ป.1-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดศรีมงคล 1. เด็กหญิงปรียาพร   ดวงรัตน์
2. เด็กหญิงพิมพ์พิกา   เอี่ยมศรี
3. เด็กชายภคพล   เสนาะล้ำ
4. เด็กหญิงภัทรชาภร   คงเพชร
5. เด็กหญิงวาสนา  สำราญจิตร
6. เด็กหญิงวิชญาดา   ทองมูล
7. เด็กหญิงสุภัสสร   วิเชียรฉาย
8. เด็กชายหฤษฎ์  วงษ์ศรี
9. เด็กหญิงอิงฟ้า   ชิตเจริญ
10. เด็กหญิงอินทุอร   อยู่ถาวร
 
1. นางสาวพิศมัย  ปริหา
2. นางสาวสุดารัตน์  อุทัยสา
3. นางสาวปาณิสรา  เนือนสกุล
 
68 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันคีตะมวยไทย ป.1-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดดอนทอง 1. เด็กหญิงกัลยา  จั่นเจริญ
2. เด็กชายกิตติพัฒน์  ขุนศรี
3. เด็กชายจิรทีปต์  อายุโย
4. เด็กหญิงชนิกานต์  ทวีชัย
5. เด็กหญิงณัฐกาญจน์  จันทประภาส
6. เด็กหญิงณิรมล  ดีพร้อม
7. เด็กชายธัญวรัตน์  จันทร์น้ำสระ
8. เด็กหญิงพรพิมล  กลิ่นประดิษฐ์
9. เด็กชายรวิกันต์  อายุโย
10. เด็กหญิงสรัญญา  สุขสว่าง
 
1. นางณพเก้า  มวลศิริ
2. นางสาววรรณี  พจน์พัฒนพล
3. นางสาววิไลพร  อภิวงศ์โสภณ
 
69 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันคีตะมวยไทย ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุเหร่าสมอเซ 1. เด็กหญิงขวัญฤดี  ทรัพย์เพลง
2. เด็กหญิงณิชมน  ปิ่นมณี
3. เด็กหญิงนันท์ธิดา  สมพงษ์
4. เด็กหญิงปนัดดา  สุดจินดา
5. เด็กหญิงศิริลักษณ์  เรืองศิริ
6. เด็กหญิงสนิษา  ทรัพย์เพลง
7. เด็กหญิงสุกัญญา  โพธิ์ดิษฐ์ศิริ
8. เด็กหญิงไปรยา  สิทธิประเสริฐ
 
1. นางสาวปรีดา  อยู่ดีรัมย์
2. นายปิยะวัฒน์  ภัทรเชื้อหอม
3. นางสาวฐปนีย์  สังเนตร
 
70 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันทักษะพื้นฐานด้านกีฬา (มวยสากลสมัครเล่น) ป.1-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสกุลดีประชาสรรค์ 1. เด็กชายชลธาร  เทียนมณี
2. เด็กชายณัฐพล  มะลิซ้อน
3. เด็กหญิงนุชริน  กิ่งทอง
4. เด็กหญิงปาริชาติ  เทียนมณี
5. เด็กชายปิยะทัศน์  เลาะซำซู
6. เด็กชายพัทรวี  หมัดดี
7. เด็กชายภูธเนศ  เป๊าะซิเป๊าะ
8. เด็กชายอนาวิน  มะขามทอง
9. เด็กชายอัครัช  อีซา
10. เด็กชายอิคลาส  นิกาจิ๊
 
1. นางสลีลา   ศรีสำราญ
2. นางวิมาดา  นิซู
3. นายอธิคม  ทิมย้ายงาม
 
71 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันทักษะพื้นฐานด้านกีฬา (มวยสากลสมัครเล่น) ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุเหร่าคลองใหญ่ 1. เด็กหญิงกันทิมา  ขุนจิตร์
2. เด็กหญิงกุสุมา  โดยประเสริฐ
3. เด็กหญิงจินดารัตน์  บุญยะสาร
4. เด็กหญิงนคนันทินี  ตันตินันท์ธร
5. เด็กหญิงบาเยียร์  ปานสุขขุม
6. เด็กหญิงปณิตา  หรุ่มวิสัย
7. เด็กหญิงปรียาภรณ์  เซ็นประเสริฐ
8. เด็กหญิงวันวิสา  สุดนุช
9. เด็กหญิงสุกัญญา  บำเพ็ญ
10. เด็กหญิงโรสเซีย  บุญศิริ
 
1. นายรณภูมิ  สุวรรณนิ่ม
2. นายรังสรร  มังกรงาม
3. นางสาวทัศนภรณ์  สุวรรณพฤกษ์
 
72 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดดอนทอง 1. เด็กหญิงชวลิตา   ด้วงไผ่
2. เด็กชายสุรเกียรติ์   โสวรรณะ
 
1. นายธนาวุฒิ  อุดมบัว
2. นายสำเนา  คงประพันธ์
 
73 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดท่าสะอ้าน "บูรณะสินอนุสรณ์" 1. เด็กหญิงประภัสรา  งาสุวรรณ์
2. เด็กชายเมธาสิทธิ์  พลอยบุตร
 
1. นางสาวสุนิสา  เชิงเขา
2. นางสาวณัฐณิชา  ศรีโพธิ์
 
74 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ 1. เด็กชายยศกร  รักรัศมี
 
1. นายยุทธภูมิ  อุดพรม
 
75 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดสนามจันทร์ 1. เด็กหญิงณัฐภร  หริ่มเจริญ
 
1. นายศรัณยพงศ์  บุญเติม
 
76 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลปสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุเหร่าเกาะไร่ 1. เด็กหญิงชลดา   เหิมใจหาญ
 
1. นางสาวศิริกาญจน์   คล่องแคล่ว
 
77 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาล๑ วัดแหลมใต้(สุตสุนทร) 1. เด็กชายวี  เคือง
 
1. นางลัดดา  มานักฆ้อง
 
78 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดสนามจันทร์ 1. เด็กหญิงพัทธ์ธีรา  นนทราช
 
1. นายศรัณยพงศ์  บุญเติม
 
79 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาล๒ พระยาศรีสุนทรโวหาร(น้อย อาจารยางกูร) 1. เด็กหญิงปาริชาต  สมศรี
 
1. นางทัศสุวรรณ  ทองชู
 
80 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุเหร่าดารุลนาอีม 1. เด็กหญิงอัยรินทร์  กล่อมเย็น
 
1. นางสาวกันทิมา  พร้อมศรีทอง
 
81 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุเหร่าดารุลนาอีม 1. เด็กหญิงวรัญญา  เหมศิริ
 
1. นางสาวกันทิมา  พร้อมศรีทอง
 
82 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสกุลดีประชาสรรค์ 1. เด็กชายธนพัทธ์   ล้อมวงษ์
2. เด็กหญิงนวินดา  มะสกุล
 
1. นางสาวสินีนาฏ   หวังพิทักษ์
2. นางสาวลักษณา  สะและหมัด
 
83 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีวิทยา 1. เด็กหญิงวรัชญา  สุนาวิน
2. เด็กชายสรวิชญ์  บุตรสุพรรณ์
 
1. นางสาวณัฐณิการ์  แก้วสุธา
 
84 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดล่าง 1. เด็กหญิงทิพประภาพร  ครองบุญ
2. เด็กหญิงปิยธิดา  ศิริเทพ
 
1. นางสายพิน  บัวขาว
2. นายสมบูรณ์  กรัษประพันธ์
 
85 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวนท่าแครง 1. เด็กชายศุภฤกษ์  กรายแก้ว
 
1. นางสาวทิพรัตน์  รุ่งขจรกลิ่น
 
86 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปลายคลอง 20 1. เด็กหญิงนัจฮาน  นุ่มแปลก
2. เด็กหญิงปาริตา  นุชแดง
3. เด็กหญิงอลิตา  นุ่มแปลก
 
1. นางสุชาดา  กาสุรงค์
2. นางสาววณิชชา  พัดเย็นชื่น
 
87 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดโพธิ์แสงกาญจนราษฎร์ 1. เด็กชายธัญวัฒน์  ท่าใข่
2. เด็กชายปกรณ์  แซ่ตั๋น
3. เด็กชายรัชนนท์  เจริญผล
 
1. นางสาวมาลี  แหยมเกตุ
2. นางสุพัตรา  มีอนันต์
 
88 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดประตูน้ำท่าไข่ 1. เด็กชายกนกพันธ์  รามนันท์
2. เด็กชายสมพงษ์  โซตัง
3. เด็กชายเจริญ  มีทรัพย์ทอง
 
1. นายสมบูรณ์  เบ็ญมาศ
2. นายพรมเรศ  อินต๊ะวัง
 
89 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดประชาบำรุง 1. เด็กชายครรชิตพล  จันวัฒน์
2. เด็กชายปริญญา  ลาภวิวัฒน์กูล
3. เด็กชายภูวเนตร  เฉยสอาด
4. เด็กหญิงศุภักษร  แม่นปืน
5. เด็กชายสมชาย  ชาวพม่า
6. เด็กหญิงเปรมฤดี  ทองอินทร์
 
1. นายนวพล  ระดมเพ็ง
2. นายรเชนทร์  คุณภาที
3. นายชาติชาย  สุขใส
 
90 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ป.1-ม.3 81.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดาราสมุทร 1. เด็กชายกรวิชญ์  ชุ่มสุวรรณ
2. เด็กหญิงกันฐรัตน์  โสธรบุญ
3. เด็กหญิงกุลภัสสร์  งอยตะคุ
4. เด็กหญิงคริษฐา  แก้วคง
5. เด็กหญิงจันทิมา  สมณา
6. เด็กหญิงจิดาภา  มนูญธรรม
7. เด็กหญิงจุฑามาศ  ฉุยฉาย
8. เด็กหญิงชุติมา  เค้ามาก
9. เด็กหญิงณัฎฐนันท์  มหาวงศ์
10. เด็กหญิงณัฐณิชา  ศรีจันทร์
11. เด็กหญิงณัฐธิดา  แดงชาติ
12. เด็กชายณัฐสิทธิ์  เยาวยอด
13. เด็กหญิงทิพรดา  บุญประเสริฐ
14. เด็กชายนิธิพัฒน์  มะวงค์
15. เด็กหญิงบุญยกร  สลีอ่อน
16. เด็กหญิงปลิตา  โตศิริ
17. เด็กชายปาฏิหาริย์  เข็มทอง
18. เด็กชายปิยะ  เหมือนสมัย
19. เด็กชายพรพิพัฒน์  ธรรมสุรีย์
20. เด็กหญิงพิมพ์มาดา  ชัยชนะ
21. เด็กชายพีรณัฐ  สงฆ์ธรรม
22. เด็กชายภาคภูมิ  อินยา
23. เด็กชายภานุวัฒน์  ดาวลอย
24. เด็กหญิงมณนภา  นาคเจริญ
25. เด็กหญิงมณีรัตน์  คงมีสุข
26. เด็กหญิงรมิดา  เปลี่ยนประเสริฐ
27. เด็กหญิงลลิต์ภัทร  วงค์กำภู
28. เด็กชายวรวุฒิ  จันทร์บ้านค้อ
29. เด็กชายวรวุฒิ  เปลี่ยนประเสริฐ
30. เด็กชายวสิษฐ์พล  กลิ่นประดิษฐ์
31. เด็กหญิงศิโรรัตน์  เทียนสว่าง
32. เด็กหญิงสาวิตรี  คงสวัสดิ์
33. เด็กชายสิทธิกร  เฟื่องเกษม
34. เด็กหญิงสุภาวดี  พันธุ์หล้า
35. เด็กชายสุรบดี  ศรีสุพพัต
36. เด็กหญิงหัสยา  ด้วงคต
37. เด็กหญิงอมรรัตน์  ศรีบุรินทร์
38. เด็กหญิงอุษนียรัช  ล้ำสกุล
39. เด็กหญิงเมธานี  ประเสริฐพันธุ์
40. เด็กหญิงโสภิญญา  ท้วมพงษ์
 
1. นายสหรัฐ  มูลหลวง
2. นางสาวศริสา  บุญฤทธิ์
3. นางสาวศศิธร  แดงเลิศ
4. นางสาวธนิดา  จันบัว
5. นายกฤษฎา  ทาระนัด
6. นางสาวชนิดาภา  พงษ์สังกา
7. นายณัฐวุฒิ  เย็นทรวง
8. นายศุภชีย  วิโรจะนะ
 
91 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ป.1-ม.3 89.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดประชาบำรุง 1. เด็กชายกิตติภูมิ  เอี่ยมอำนวย
2. เด็กหญิงกุลณัฐ  บางแก้ว
3. เด็กชายครรชิตพล  จันวัฒน์
4. เด็กหญิงจิรารัตน์  ไชยสิงห์
5. เด็กหญิงจีรนันท์  ลายลักษณ์
6. เด็กหญิงฐิติวรดา  แสงธูป
7. เด็กชายณัฐฐาพล  ผึ่งผาย
8. เด็กหญิงณัฐนันท์  รอดศิริ
9. เด็กชายตะวัน  ชุ่มถิ่น
10. เด็กชายทรงสวัสดิ์  เหรียญพี้
11. เด็กชายทัตพร  ทับทิมนาค
12. เด็กชายธนพล  ลิ้มหลาย
13. เด็กหญิงธัญญา  กรเกษม
14. เด็กหญิงนภสร  ใจซื่อ
15. เด็กชายนิติภูมิ  ดีพิน
16. เด็กหญิงบัณฑิตา  วุฒิแสง
17. เด็กชายประจักษ์  ทองอินทร์
18. เด็กชายประดิษฐ์  ชมเจริญ
19. เด็กชายปริญญา  ลาภวิวัฒน์กูล
20. เด็กชายพงศกร  พึ่งสุรินทร์
21. เด็กชายพงศภัคค์  เอี่ยมอำนวย
22. เด็กหญิงพัชรพร  สายทารี
23. เด็กหญิงพัชราภรณ์  ฤกษ์หริ่ง
24. เด็กหญิงพัชราภรณ์  ฤกษ์หริ่ง
25. เด็กหญิงพัตศลา   สิมมา
26. เด็กชายภูวเนตร  เฉยสอาด
27. เด็กหญิงมณีรัตนา  จุลคง
28. เด็กหญิงวนัสนันท์  จั่นวัฒ
29. เด็กหญิงวรกมล  เสียงเย็น
30. เด็กชายศรราม  ลอยป้อม
31. เด็กหญิงศิลาณี  เปรมศรี
32. เด็กหญิงศุภักษร  แม่นปืน
33. เด็กชายสมชาย  ชาวพม่า
34. เด็กหญิงสุรีนิภา  ปัญจสุวรรณ
35. เด็กชายอนันตภูมิ  กรเกษม
36. เด็กหญิงอรอนงค์  พุธศิริ
37. เด็กหญิงอัจฉรา  ขาวผ่อง
38. เด็กหญิงอัญชิสา  พิกุลพวง
39. เด็กหญิงอำพร  ลายลักษณ์
40. เด็กหญิงเปรมฤดี  ทองอินทร์
 
1. นายนวพล  ระดมเพ็ง
2. นายรเชนทร์  คุณภาที
3. นายบารมี  อ่ำขำ
4. นางสาวจุฑารัตน์  วันทอง
5. นายอานนท์  วิสะจันทร์
6. นายทรงศักดิ์  เริงแสวง
7. นางพเยาว์  ภาษิต
8. นายสมชาติ  บุญนาค
 
92 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ป.1-ป.6 80.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาล๑(บางวัว) 1. เด็กชายชนายุส  เกตุมะยูร
 
1. นายภัทรวรรธน์  เฉยเจริญ
 
93 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 84.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดคลองสวน 1. เด็กชายศิลา  หนูเทศ
 
1. นายอนุวัฒน์  มูฮำหมัด
 
94 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 85.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดพิพิธประสาทสุนทร 1. เด็กหญิงณภาภัช  จูมจันทร์
 
1. นางสาวอ้อมใจ  นาดี
 
95 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 85.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบางวัว (สายเสริมวิทย์) 1. เด็กหญิงสุจิรา  จันทร์กลางเดือน
 
1. นางวันวิสาข์  นนทมาตร์
 
96 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ป.1-ป.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดศรีมงคล 1. เด็กชายหฤษฎ์  วงษ์ศรี
 
1. นางสาวพิศมัย  ปริหา
 
97 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดคลองสวน 1. เด็กชายศิลา  หนูเทศ
 
1. นายอนุวัฒน์  มูฮำหมัด
 
98 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 83.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาล๑ วัดแหลมใต้(สุตสุนทร) 1. เด็กหญิงพิชานันท์  พริ้งไทย
 
1. นายเสกสรร  ตามัย
 
99 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบางวัว (สายเสริมวิทย์) 1. เด็กหญิงนภัสชา  ทองสุขดี
 
1. นางสาวปริศนา  มหาพรหม
 
100 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6 84.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ 1. เด็กชายวรดร  รสหอม
 
1. MissEmalyn  Lazaro
 
101 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดประชาบำรุง 1. เด็กชายศุภโชค  จันเรียน
 
1. นายบารมี  อ่ำขำ
 
102 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดดอนทอง 1. เด็กหญิงศุภวดี  รำไพกุล
 
1. นายภาสกร  แย้มศรี
 
103 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 83.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดประตูน้ำท่าไข่ 1. เด็กหญิงจุฬารัตน์  ปามา
 
1. นางปราณี  เนียรศิริ
 
104 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6 82.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดหนามแดง 1. เด็กชายบุญฤทธิ์  มรกต
 
1. นางสุชิน  มาลา
 
105 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดคลองสวน 1. เด็กชายศิลา  หนูเทศ
 
1. นายอนุวัฒน์  มูฮำหมัด
 
106 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6 85.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาล๑ วัดแหลมใต้(สุตสุนทร) 1. เด็กหญิงกันติยา  พูลสมบัติ
 
1. นายเสกสรร  ตามัย
 
107 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 83.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปลายคลอง 20 1. เด็กหญิงกุลนภา  ระยับศรี
 
1. นางสาวจิรภา  ดวงประทุม
 
108 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) ป.1-ป.6 84.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ 1. เด็กชายกันตธีร์  ศุภเกรียงไกร
2. เด็กหญิงกัลยาณี  ทองสมัคร
3. เด็กชายคณินนวัฒน์  วงแก้ว
4. เด็กชายชวนากร  ศรีอุทยาน
5. เด็กหญิงธนาภรณ์  วิริยพรสวัสดิ์
6. เด็กชายธนิสร  เมฆพัฒน์
7. เด็กชายนวมินทร์  นวเจริญทรัพย์
8. เด็กหญิงปิยธิดา  บรรเทิงจิตต์
9. เด็กหญิงพรชิตา  ชื่นฉ่ำ
10. เด็กชายภาณุวัฒน์  ทุ่งลาด
11. เด็กชายภูมิภัทร  เทียนหอม
12. เด็กชายสงกรานต์  มั่นเจริญ
 
1. นายวรัญญู  วรสิงห์
2. นางสาววาสนา  ไชยโย
 
109 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดประชาบำรุง 1. เด็กชายกิตติภูมิ  เอี่ยมอำนวย
2. เด็กชายครรชิตพล  จันวัฒน์
3. เด็กชายณัฐฐาพล  ผึ่งผาย
4. เด็กชายตะวัน  ชุ่มถิ่น
5. เด็กชายทัตพร  ทับทิมนาค
6. เด็กชายธนพล  ลิ้มหลาย
7. เด็กชายประจักษ์  ทองอินทร์
8. เด็กชายภูวเนตร  เฉยสอาด
9. เด็กชายวัชระ  เรืองเดช
10. เด็กชายศรราม  ลอยป้อม
11. เด็กชายอนันตภูมิ  กรเกษม
 
1. นายนวพล  ระดมเพ็ง
2. นายรเชนทร์  คุณภาที
3. นายทรงศักดิ์  เริงแสวง
4. นายอานนท์  วิสะจันทร์
 
110 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ป.1-ป.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ 1. เด็กหญิงกรวรรณ  แก้ววิจิตร
2. เด็กหญิงกุลธิดา  แสงทอง
3. เด็กหญิงกุลภรณ์  ราษี
4. เด็กชายคุณานันต์  ศรีคโรจน์
5. เด็กหญิงจันทิมา  ผดุงกุล
6. เด็กชายชุตินันท์  บุบผารัตน์
7. เด็กหญิงณัชชา  ยาทอน
8. เด็กชายณัฐพ  บุตรพรม
9. เด็กชายต้องการ  คร้ามสี
10. เด็กชายธงชาติ  ศรีมารักษ์
11. เด็กหญิงธนภรณ์  กี่ตันเจริญ
12. เด็กหญิงนภสร  คำศรีสุข
13. เด็กชายปวริศว์  พาศรีวิไล
14. เด็กหญิงผกามาส  มากมี
15. เด็กหญิงพัชรพร  สรวลประเสริฐ
16. เด็กชายพิชญุตม์  จุลจิรวัฒน์
17. เด็กชายพุทธาวัฒน์  อธิราช
18. เด็กชายภูวรินทร์  จารุพัชร์กิตติกร
19. เด็กหญิงวริศรา  สีเอง
20. เด็กชายวัชรพล  เพ็ญโฉม
21. เด็กหญิงวัลลียา  พวงดอกไม้
22. เด็กชายศรุต  สุวรรณ
23. เด็กชายศิรชัช  รุ่งเรือง
24. เด็กหญิงศุนธนา  ช่างเจริญผล
25. เด็กชายสราวุฎฐิ์  พงศจิระกร
26. เด็กชายอดิศร  ผ่องสอาด
27. เด็กชายอติคุณ  อยู่เอี่ยม
28. เด็กหญิงอรไพลิน  จั่นเจริญ
29. เด็กหญิงเจนจิรา  ศรีสว่าง
30. เด็กชายเจษฎา  พูลหมี
31. เด็กหญิงเด็กหญิงกุลภรณ์  ราษี
 
1. นายวรัญญู  วรสิงห์
2. นายปณิธาน  บุญสร้าง
3. นางสาวทวี  เนียรมงคล
4. นางพงศ์ลัดดา  มหาศักดิ์สุนทร
5. นางสาววาสนา  ไชยโย
6. นางสาวรวิวรรณ  เล็กสวัสดิ์
 
111 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดประตูน้ำท่าไข่ 1. เด็กหญิงกรรณิการ์  กุญชร
2. เด็กชายจิณณวัตร  วงศ์เสาวภาคย์
3. เด็กชายจิรายุส  มั่งมี
4. เด็กชายจิราวัฒ  จันทศิลป์
5. เด็กหญิงจุฬารัตน์  ปามา
6. เด็กหญิงชลธิชา  ปักษา
7. เด็กหญิงชุติมา  ทัดทองคำ
8. เด็กหญิงณัฐกานต์  โสดามัก
9. เด็กหญิงณัฐนันท์  แสงกลิ่น
10. เด็กชายธันวา  คำโต
11. เด็กหญิงนฤมล  บุญถนอม
12. เด็กชายปิยบุตร  แวงธิสาร
13. เด็กชายปิยะ  ยิ่งเจริญ
14. เด็กหญิงพัชราวดี  มุลิกะ
15. เด็กหญิงพาขวัญ  พานิชวัฒนา
16. เด็กหญิงมณีวรรณ  กรัดหร่าย
17. เด็กชายมีสุข  มหาปาน
18. เด็กชายรพีภัทร  วงศ์สุวรรณ
19. เด็กชายรุ่งอรุณ  มีวงน้อย
20. เด็กหญิงวรรณพร  ศรีนวล
21. เด็กหญิงวรรณวิสา  โหงวหลิน
22. เด็กชายวัชราวุธ  ทองก้อน
23. เด็กชายวิรัตน์  ปัตธิมากร
24. เด็กชายสรยุทธ  เงินยวง
25. เด็กชายสุรสีห์  ไชยศิริ
26. เด็กชายหาญศักดิ์  อิ่มสมบูรณ์
27. เด็กหญิงอชิรญา  พลอยเจริญ
28. เด็กชายอัครพล  มุลิกะ
29. เด็กหญิงเมธาวี  ดื่มอาจ
30. เด็กหญิงเอมวิกา  หงษ์ศรี
 
1. นายแดน  ศรีชนะวัฒน์
2. นางปราณี  เนียรศิริ
3. นายสมบูรณ์  เบ็ญมาศ
4. นายสุวัฒน์  นนตานอก
5. นายพรมเรศ  อินต๊ะวัง
6. นางมาเรียม  ศรีประภาพงศ์
7. นางสาวกิตติวดี  ชัยวิริยานุรักษ์
8. นางสาวสมศรี  แหยมพรรนัย
 
112 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ป.1-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดสองคลอง 1. เด็กชายณัชพล  พรมสาตร์
 
1. นายชัยธัช  โพธิ์สุวรรณ
 
113 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3 89.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาล๒ พระยาศรีสุนทรโวหาร(น้อย อาจารยางกูร) 1. เด็กชายธนาทร   ราชพิทักษ์
 
1. นายธาณี  แสงอรุณ
 
114 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ป.1-ป.6 86.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ 1. เด็กชายกษิดิ์เดช  พรรคโยภณ
 
1. นายปรีชา  ช่องคันปอน
 
115 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3 90.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาล๒ พระยาศรีสุนทรโวหาร(น้อย อาจารยางกูร) 1. เด็กหญิงกรกนก   วรรณ์พิรุณ
 
1. นายธาณี  แสงอรุณ
 
116 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ป.1-ป.6 89.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาล๒ พระยาศรีสุนทรโวหาร(น้อย อาจารยางกูร) 1. เด็กหญิงนิชา   โพธิ์ทอง
 
1. นายธาณี  แสงอรุณ
 
117 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาล๒ พระยาศรีสุนทรโวหาร(น้อย อาจารยางกูร) 1. เด็กหญิงมณฑกานต์  สรสวัสดิ์
 
1. นายธาณี  แสงอรุณ
 
118 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ป.1-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  พงษ์สวัสดิ์
 
1. นายปรีชา  ช่องคันปอน
 
119 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3 86.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาล๒ พระยาศรีสุนทรโวหาร(น้อย อาจารยางกูร) 1. เด็กหญิงชาริสา   แก้วทอง
 
1. นายธาณี  แสงอรุณ
 
120 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ป.1-ป.6 88.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปลายคลอง 20 1. เด็กหญิงนฐิตา  โต๊ะจิ๊
 
1. นางสาวภคพร  พวงแก้ว
 
121 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3 80.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดนครเนื่องเขต 1. เด็กหญิงวรรณวิสา  จันทร์เพ็ง
 
1. นางสาวชัชฎา  ชุนิวารวัฒน์
 
122 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ป.1-ป.6 86.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดพรหมสุวรรณ 1. เด็กหญิงภัทรนภา  เกตุษร
 
1. นายวิโรจน์  กิจพิทักษ์
 
123 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ป.1-ป.6 88.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปลายคลอง 20 1. เด็กหญิงโสรยา  แย้มวันเพ็ญ
 
1. นางสาวภคพร  พวงแก้ว
 
124 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปลายคลอง 20 1. เด็กหญิงธนพร  แสงอาทิตย์
 
1. นางสาวภคพร  พวงแก้ว
 
125 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ป.1-ป.6 90.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุจิปุลิ 1. เด็กหญิงธรรมธิดา  จงรัมย์
 
1. นายเฉลิมพงษ์  โชติวงศานันต์
 
126 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ม.1-ม.3 89.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบางวัว (สายเสริมวิทย์) 1. เด็กหญิงพรนภัส  ท้วมพงษ์
 
1. นางสาวปิยนุช  มีสุข
 
127 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6 85.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุจิปุลิ 1. เด็กชายนนทพรรษ  จิตรรังสรรค์
 
1. นายเฉลิมพงษ์  โชติวงศานันต์
 
128 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุเหร่าสมอเซ 1. เด็กหญิงน้ำฝน  จำปาจิตร
 
1. นายเมธี  ศรีคโรจน์
 
129 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6 81.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดชนะสงสาร 1. เด็กหญิงสุทาทิพย์  พวงโลก
 
1. นางสาวชิดชนก  คงสวัสดิ์
 
130 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 80.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดสองคลอง 1. เด็กชายนทีธาร  หมวกสังข์
 
1. นายชัยธัช  โพธิ์สุวรรณ
 
131 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็กผสมขิม ป.1-ป.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดคู้เกษมสโมสร 1. เด็กหญิงคำนวณ  นาง
2. เด็กชายฉลาด  สะเรือน
3. เด็กหญิงญาดา  ซา
4. เด็กหญิงณัฐริชา  แซ่อึ้ง
5. เด็กหญิงรัตติยา  มหาปั้น
6. เด็กหญิงวารุวรรณ  สินภักดี
7. เด็กหญิงสุขกีน  ซามอน
8. เด็กหญิงเซากุล  ซามอน
 
1. นางสาวเกณิกา  อ้นประเสริฐ
2. นางสาววีรญา  ดลเอี่ยม
3. นางสาวอำไพ  วงษ์โพธิ์
 
132 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็กผสมขิม ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแสมขาววิทยาคาร 1. เด็กชายธวัชชัย  บุญธรรม
2. เด็กชายบรรณสรณ์  ลีอุดม
3. เด็กหญิงประภัสรา  สุรีย์
4. เด็กหญิงปาริตา  ศรีวิเชียร
5. เด็กชายภูวิพัฒน์  พรจำนงค์
6. เด็กหญิงสรวรรณ  อำพร
7. เด็กชายสวิส  เติมบุญเรือง
8. เด็กหญิงสุพรรษา  พรหมศาสตร์
9. เด็กชายอานนท์  พูลเพรียบพร้อม
 
1. นายสัญญา  ชมดอกไม้
2. นางสาวสลิตา  แฟงเมือง
3. นางสาวธนภรณ์  เลิศมงคล
 
133 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายเครื่องเดี่ยว ม.1-ม.3 81.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดนครเนื่องเขต 1. เด็กหญิงกัญญาณี  ฝ่าฝน
2. เด็กหญิงจุฑามาศ  โคยามา
3. เด็กชายธนาศักดิ์  ลพประเสริฐ
4. เด็กชายธนเดช  มณีวรรณ
5. เด็กหญิงธิติยา  สังข์วโร
6. เด็กชายปฏิภาณ  แสนทวีสุข
7. เด็กหญิงปุณฑริกา  พรมสงวน
8. เด็กชายพีรภัทร  ทับสุข
9. เด็กชายภาณุวัฒน์  ศรีวิไล
10. เด็กหญิงวรรณวิสา  จันทร์เพ็ง
11. เด็กชายวรายุทธ  แย้มวันเพ็ญ
12. เด็กหญิงศศิธร  โชติชื่น
13. เด็กหญิงสุนิษา  พรมเลิศ
14. เด็กหญิงอมรรัตน์  แสนทวีสุข
15. เด็กชายเรืองศักดิ์  คำคง
 
1. นางสาวชัชฎา  ชุนิวารวัฒน์
2. นางสุธาศินี  สุขศิริ
3. นางสาวสายธาร  ครคง
4. นางสาวภัทราวดี  เฟื่องเจริญ
 
134 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ป.1-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาล๒ พระยาศรีสุนทรโวหาร(น้อย อาจารยางกูร) 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  แสงมณี
2. เด็กชายกฤษณะพงศ์   เรืองฤทธิ์
3. เด็กชายจิรวัฒน์  เชิดชู
4. เด็กหญิงชนากานต์   แก้ววะดี
5. เด็กหญิงชลิตา   แก้วทอง
6. เด็กหญิงณัฐธิชา   กลิ่นกุหลาบ
7. เด็กชายธนกร   ฉลูพันธ์
8. เด็กหญิงนิชา   โพธิ์ทอง
9. เด็กชายภาสกร   สานนท์
10. เด็กหญิงวิภาดา  ยังให้ผล
11. เด็กหญิงอริสา   โพธิ์ขำ
12. เด็กหญิงอลิสา   วงษ์ชาดี
 
1. นายธาณี  แสงอรุณ
2. นางสาวกุสาวดี  คุณแก้ว
3. นายพนมไพร  คำขจร
4. นางแสงเดือน  อิศรานันทศิริ
 
135 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.3 89.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาล๒ พระยาศรีสุนทรโวหาร(น้อย อาจารยางกูร) 1. เด็กหญิงกรกนก   วรรณ์พิรุณ
2. เด็กชายจารุพัตร   กาบแก้ว
3. เด็กชายชนะชัย   มากแก้ว
4. เด็กชายชลธร   ฉิมพาลี
5. เด็กหญิงชาริสา   แก้วทอง
6. เด็กชายธนาทร   ราชพิทักษ์
7. เด็กหญิงมณฑกานต์   สรสวัสดิ์
8. เด็กชายวรวิทย์   แสงโสภณ
9. เด็กหญิงสายฝน   โคตรทารินทร์
10. เด็กหญิงหฤทัย  ดือราแม
11. เด็กหญิงอาคีรา   ธันยธร
12. เด็กหญิงเตชิตา   อุดมเดช
 
1. นายธาณี  แสงอรุณ
2. นางนพวรรณ์  แจ้งสว่าง
3. นายพนมไพร  คำขจร
4. นางแสงเดือน  อิศรานันทศิริ
 
136 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงอังกะลุง ป.1-ป.6 85.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดดอนทอง 1. เด็กหญิงจิราพัชร  ตันจินซุย
2. เด็กหญิงชญาดา  กรัตพงค์
3. เด็กชายณภัทรชล  เรืองไพศาลกิจ
4. เด็กหญิงณัชชา  แก้ววิเศษ
5. เด็กหญิงณัฐณิชา  ทองประเสริฐ
6. เด็กชายถิรคุณ  หอมสินธุ์
7. เด็กชายธนวัฒน์  ศรประสิทธิ์
8. เด็กหญิงธนัชชา  อ่วมสา
9. เด็กชายธีรวัฒน์  บุญเพ็ง
10. เด็กหญิงนภัสสร  เจริญศรี
11. เด็กหญิงพิชญาภา  ดาน้ำคำ
12. เด็กหญิงพิมลพัทธ์  ศิรินภารัตน์
13. เด็กหญิงรชยา  เอี้ยวแซ
14. เด็กชายวรรณภพ  พุทธรักษา
15. เด็กชายวรรณภูมิ  พุทธรักษา
16. เด็กชายศรชัย  นิลสีลา
17. เด็กหญิงศันสนีย์  แจ่มขำ
18. เด็กหญิงศุภิสรา  ศิริวงศ์
19. เด็กชายอติเทพ  อู่ทอง
20. เด็กหญิงเบญญาภา  เพ็ชร์ดี
 
1. นางสาวณยนิตย์  อนันต์นพสุนทร
2. นางนฤมล  วงษ์เรณู
3. นายวิทยา  เงินสา
4. นายโชคอนันต์  เจริญศิริ
5. นายภาสกร  แย้มศรี
6. นายนุชา  จั่นเจริญ
 
137 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงอังกะลุง ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดพิมพาวาส 1. เด็กหญิงกนกกร  หิมมะวัน
2. เด็กหญิงขวัญนภา  แก้วนคร
3. เด็กหญิงจุฑาทิพย์  ยิ้มละมัย
4. เด็กหญิงจุฬาลักษณ์  รอบรู้
5. เด็กหญิงณัฐธิดา  อบเชย
6. เด็กชายณัฐพงษ์  ราชแก้ว
7. เด็กหญิงดวงใจ  พวงแก้ว
8. เด็กชายธนภัทร  อวยจินดา
9. เด็กชายธนากร  นาเลิง
10. เด็กชายภานุพงษ์  โจมหาร
11. เด็กหญิงรุ่งทิพย์  อิ่มทะเล
12. เด็กหญิงวนิดา  รัตนะ
13. เด็กหญิงสายธาร  ชยะธรรม
14. เด็กหญิงสุพัตรา  สีลำดวน
15. เด็กหญิงสุวรรณา  สุขรุ่ง
16. เด็กหญิงสุวิมล  นนท์ศิริ
17. เด็กชายหิรัญ  นวลจันทร์
18. เด็กชายอัศวิน  ยี่นาง
19. เด็กหญิงอารีวรรณ  จันทร์จับ
20. เด็กหญิงแก้วมณี  แย้มบุญมี
 
1. นางปราณี  พลรักษ์
2. นางศศกร  กาฬศิริ
3. นางเพ็ญวิภา  สูญทุกข์
4. นางกนกรวี  นีละมณี
5. นางสาวประภัสสร  ศรีเกษตร
6. นางสาวจิดานันท์  มานะเจริญทรัพย์
 
138 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6 92.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบางวัว (สายเสริมวิทย์) 1. เด็กชายจิตรกร  สุวรรณเจริญ
2. เด็กชายจิรายุ  ชื่นเกษร
3. เด็กชายฉัตริน  ปิติสุนทร
4. เด็กหญิงญาณิกา  คำศรี
5. เด็กชายธนายุต  คงปั้้น
6. เด็กหญิงรินรดา  ดอนปัญญา
7. เด็กหญิงวิยดา  ภู่หมื่นไวย์
8. เด็กหญิงศิรินภา  บุญธรรม
9. เด็กชายสุธินันท์  ศรีบ้านโพน
10. เด็กหญิงอฑิฏิญา  เจริญฉิม
 
1. นางสาวสุภาวดี  อารยะโชติ
2. นางสาวปิยนุช  มีสุข
3. นางสาวจิรัฐิพร  โพธิ์ด้วง
 
139 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 85.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบางแสม 1. เด็กหญิงกมลชนก   มนตรี
2. เด็กชายจักรกฤษณ์   ปัญญาเลิศ
3. เด็กชายจักรพรรดิ   จีระจิตต์
4. เด็กชายจักรภัทร   ปิ่นยะกูล
5. เด็กชายนครินทร์   บุญสอน
6. เด็กชายวัชรินทร์   เสริฐศรี
7. เด็กหญิงศิรดา   เหง่าแก้ว
8. เด็กหญิงศิริวรรณ    มธุรส
9. เด็กหญิงเปรมใจ   เทียนทอง
10. เด็กหญิงโสรญา   นันทะเสน
 
1. นางสาวธัญญาภรณ์  พลายงาม
2. นายสุริยา  ศรีโภคา
3. นางสาวกฤติยา  กาลแก้ว
 
140 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ป.1-ป.6 91.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดดอนทอง 1. เด็กหญิงชนมน  เทศกุล
2. เด็กหญิงฐิติมา  อุทัยทอง
3. เด็กหญิงปฏิมากร  เหลืองเกษมนิตย์
4. เด็กหญิงพิชญาภา  ภูมิสวัสดิ์
5. เด็กหญิงวรัญญา  วิจิตรจินดา
6. เด็กหญิงศุลีพร  เกษมสุขสมบูรณ์
7. เด็กหญิงอารยา  คำสอาด
8. เด็กหญิงเบญญาภา  จิตต์รุ่งเรือง
 
1. นายอาณัติ  สิทธิการ
2. นางสาวณัฐณิชา  อิศราพันธ์พิสิษฐ์
3. นางสาวปภัสสร  เจริญพิสัยสุข
4. นางวรีชญา  ชอบดี
 
141 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3 85.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบางแสม 1. เด็กหญิงกชกร   พิมสม
2. เด็กหญิงจันจิรา   บริญาณ
3. เด็กหญิงนารีรัตน์   เขียวอ่อน
4. เด็กหญิงนิยตา   พลขันธ์
5. เด็กหญิงพัชริดา   มงคลกุล
6. เด็กหญิงวิภาพร   ดระวงษ์
7. เด็กหญิงสิริวิมล   สำราญวงศ์ทอง
8. เด็กหญิงอัมพิกา   ปราณีวงศ์
 
1. นายสุริยา  ศรีโภคา
2. นางธัญญาภรณ์  พลายงาม
3. นางสาวกฤติยา  กาลแก้ว
4. นางสาวพัชรีญา  บุญพงษ์
 
142 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6 93.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดดอนทอง 1. เด็กหญิงณัฐชา  จำรัสพันธุ์
2. เด็กหญิงธิดารัตน์  โพธิมากูล
3. เด็กหญิงปารณัท  โลหะเจริญ
4. เด็กหญิงพีรยา  ผ่านนิคม
5. เด็กหญิงลภัสญา  ขมหวาน
6. เด็กหญิงสุภาณิศา  จันทร์อยู่
7. เด็กหญิงอรรคญาณี  คำสิน
8. เด็กหญิงอันโตนิเอ้  โควาร์รูเบียส
9. เด็กหญิงเขมจิรา  อุ่นเจริญ
10. เด็กหญิงเบญจรัตน์  เบ้าสุข
 
1. นายอาณัติ  สิทธิการ
2. นางวรีชญา  ชอบดี
3. นางสาวณัฐณิชา  อิศราพันธ์พิสิษฐ์
4. นางสาวปภัสสร  เจริญพิสัยสุข
 
143 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 93.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบางวัว (สายเสริมวิทย์) 1. เด็กหญิงจิฬาภรณ์  สร้างสม
2. เด็กหญิงทิพปภา  ศรีทอง
3. เด็กหญิงทิพามณี  เปี่ยมเอม
4. เด็กหญิงลลนา  สวนเศรษฐ
5. เด็กหญิงวริศรา  บุญเมือง
6. เด็กหญิงศิรภัสสร  ศรีกนก
7. เด็กหญิงศิริจันทร์  ทองบุตร
8. เด็กหญิงศิรินทร  ด้วยเปรม
9. เด็กหญิงสุภัควัน  ปรีหะจินดา
10. เด็กหญิงสุภาวดี  แถวกลาง
 
1. นางสาวสุภาวดี  อารยะโชติ
2. นางสาวปิยนุช  มีสุข
3. นางสาวษมนวรรณ  เหลื่อมสีจันทร์
4. นางสุกัญญา  สุวรรณดี
 
144 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดท่าสะอ้าน "บูรณะสินอนุสรณ์" 1. เด็กหญิงกมลรัตน์  ศิริโรจน์
2. เด็กหญิงกรรวี  เชาว์สุวรรณ์
3. เด็กหญิงชนิกานต์  ผลภักดี
4. เด็กหญิงชนินาถ  เชิดชู
5. เด็กหญิงณัฐชา  เหลืองอร่าม
6. เด็กหญิงณัฐฐา  บัวศรี
7. เด็กหญิงณัฐนิกา  ตันติอลงกรณ์
8. เด็กหญิงณิชมน  น้ำแก้ว
9. เด็กหญิงธัญชนก  พลอยบุตร
10. เด็กหญิงปัญญาวี  ศิริกุล
11. เด็กหญิงปารมีน  ทองรักษ์
12. เด็กหญิงพชิรา  ทองสัมฤทธิ์
13. เด็กหญิงพรชนก  รถทอง
14. เด็กหญิงพรไพลิน  แดนทอง
15. เด็กหญิงสวรัตน์  สายเทียว
16. เด็กหญิงอลิษา  รุ่งเรือง
 
1. นายทฤษณัช  บุญพลอย
2. นางสาวอาภัสรา  พระโคตร
3. นางสาวจตุพร  ทิจะยัง
4. นายพีระพงษ์  สวัสดี
5. นางสาวณัฐณิชา  ศรีโพธิ์
 
145 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 90.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดสัมปทวน(บางแก้วพุทธิยาคาร) 1. เด็กหญิงกุลธิภา  เทพภูมี
2. เด็กหญิงขวัญแก้ว  แสงอุไร
3. เด็กหญิงจิดาภา  วงศ์ศรีสวัสดิ์
4. เด็กหญิงนภาภัทร์  วงศ์ศรีสวัสดิ์
5. เด็กหญิงนภาวรรณ  โตแก้ว
6. เด็กหญิงนุชสรา  หงษ์สำราญ
7. เด็กหญิงพีรวรรณ  จันทรวงษ์เดชา
8. เด็กหญิงวรรณนิษา  ชาวหวายสอ
9. เด็กหญิงวรรณรท  ทองคำ
10. เด็กหญิงวาสนา  มะลึคะ
11. เด็กหญิงศริษา  อู่วิเชียร
12. เด็กหญิงสายธาร  ปรีดา
13. เด็กหญิงสุภัสสรา  เบญจาธิกุล
14. เด็กหญิงอภิญญา  แบ่งเพชร
15. เด็กหญิงเสาวลักษณ์  มีเจริญ
16. เด็กหญิงโศรดา  พรเพชรปาณี
 
1. นางสาวสุมณฑา  กิจเจริญไชย
2. นางพิมพา  พิพรพงษ์
3. นายกรกช  พึ่งพิบูลย์
4. นางสาวอรุณี  แป้นมา
5. นางสาวสุดารัตน์   ลิ้มเฮง
 
146 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ป.1-ม.3 91.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบางสมัคร 1. เด็กหญิงกรรณิกา  เหล่ามาลา
2. เด็กชายณัฐวุฒิ  พรมศร
3. เด็กชายธนา  อยู่ถาวร
4. เด็กชายบัลลังก์  ขวัญอ่อน
5. เด็กชายศักดิ์สิทธิ์  สอนสง่า
 
1. นายประเวช  เพ็ชรรัตน์
2. นางสาวพิมพา  พนาภัย
 
147 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันมายากล ป.1-ม.3 89.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบึงน้ำรักษ์(ศรีประชาสรรค์) 1. เด็กชายปิยะฉัตร  บุญค้ำจุน
2. เด็กชายพิพัฒน์  เพ็ญโฉม
 
1. นายวาทิต  วิศิษฎ์รัตนวาทิน
2. นางกิจลดา  สุรัสโม
 
148 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.1-ป.3 92.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ 1. เด็กหญิงนิชา  รัฐประเสริฐ
 
1. นางสาวณัฎฐ์ฏาพร  อารีราษฎร์
 
149 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.4-ป.6 97.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดดอนทอง 1. เด็กหญิงชนากาณต์  เติมวรรธณภัทร์
 
1. นางสาวฐานิยา  งามศิริ
 
150 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.1-ม.3 86.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดล่าง 1. นางสาวธิศนา  หนูวงษ์
 
1. นางดวงใจ  หมอกพรม
 
151 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดดอนทอง 1. เด็กหญิงกัลยภรณ์  อ้นถาวร
 
1. นางสาวกนกวรรณ  ยศรุ่งเรือง
 
152 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 92.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุเหร่าคลอง 19 1. เด็กหญิงนิพาดา  มูหะหมัด
 
1. นางสุดารัตน์  กาสุรงค์
 
153 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์(กัลยาณราษฎร์) 1. เด็กหญิงพรธิดา  สงวนชาติ
2. เด็กหญิงพันธ์ธีรา  พรมรัตน์
3. เด็กหญิงพิชามญชุ์  พงษ์มุกดา
4. เด็กหญิงวิภาวรรณ   เหมยหมอก
5. เด็กหญิงสุรีรัตน์  สุวรรณ์
 
1. นางสาวจิรัชยา   แซ่เตียว
2. นางสาวธัญวริณทร์   จิระเดชประไพ
 
154 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ป.1-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนประชาฤกษ์สมบูรณ์ 1. เด็กชายบุญอุ้ม  มุธุสิทธิ์
2. เด็กชายมาโปรด  จั่นเจริญ
 
1. นายอนิรุธ  อบชัย
2. นางสาวภัทรพร  สุขเทพ
 
155 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุเหร่าสมอเซ 1. เด็กหญิงณาญาดา  ครุฑสา
2. เด็กชายปฏิภาณ  การพิทักษ์
 
1. นางสาวสุริชา  สุขเจริญ
2. นางสาวกรรณิการ์  มัดดียะห์
 
156 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาจีน ป.4-ป.6 95.7 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอินเตอร์ทอทส์ ไตรลิงกวล 1. เด็กชายณัฐพัชร์  ศิริรัตน์
2. เด็กหญิงพรพรรษา  ไทยดำรงค์
 
1. MissWan Kai   Qiong
2. MissLiu Jiang  Hui
 
157 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาจีน ม.1-ม.3 80.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดประตูน้ำท่าไข่ 1. เด็กหญิงณัฐริกา  ราชพิทักษ์
2. เด็กหญิงอรวรรณ  สำแดงฤทธิ์
 
1. นางกันติชา  ทวิชัย
2. นางสาวกมลวรรณ  บำรุงวัฒนะ
 
158 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดจุกเฌอ 1. เด็กชายกิตติพงษ์  ผลเจริญ
2. เด็กชายนุต  นิต
3. เด็กชายพุ  พร
4. เด็กชายลา  ซอย
5. เด็กชายวีรพล  ตันเส็ง
6. เด็กชายเฮง  พร
 
1. นายชิตวัฒน์  อุปนันท์
2. นางสุพรรณี  ทรัพย์เจริญ
3. นางศิริวรรณ  จุลศรีไกวัล
 
159 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเนและการสะกดรอย ป.4-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสะแกโดดประชาสรรค์ 1. เด็กชายกันต์กวี  หนูนิ่ม
2. เด็กชายชิฒิพัทธ์  กลิ่นหอม
3. เด็กหญิงปนัดดา  หวังพฤกษ์
4. เด็กชายภูสิทธิ์  บินซาฟีอี
5. เด็กชายรพีภัทร์  แก้วขำ
6. เด็กชายเจษฎาภรณ์  มะหะมาน
 
1. นายธนกฤษ  แก้วชา
2. นางสาววารุณี  ฮานาฟี
3. นางอาทิยา  โคตรสมบัติ
 
160 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบึงน้ำรักษ์(ศรีประชาสรรค์) 1. เด็กชายกมล  นาจาน
2. เด็กหญิงณัฐชา  หมัดลี
3. เด็กชายธนสมบัติ  บัวชุม
4. เด็กชายนภัสกร  เนินกลาง
5. เด็กชายพีรพัฒน์  งามฤทธิ์
6. เด็กชายวัชระ  สะมายะ
7. เด็กชายศักดา  ล้อมวงษ์
8. เด็กชายอนุวัฒน์  สิงห์คลี
 
1. นายเรืองฤทธิ์  บุตรโชติ
2. นายกฤษณะ  ซื่อสัตย์
3. นางสาวศิริกานต์  จันทรศิริ
 
161 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดดอนทอง 1. เด็กหญิงกรวิภา  พงศ์ศิริพัฒน์
2. เด็กหญิงณัฐสินี  ไม้สุวรรณ
3. เด็กหญิงธวัลรัตน์  ประเสริฐพงษ์
4. เด็กชายธีร์ธวัช  จำปาน้อย
5. เด็กหญิงนันท์นภัส  ศรีสุวรรณ์
6. เด็กหญิงนันท์นภัส  อนุสิทธิ์
7. เด็กหญิงพรพิมล  สีดา
8. เด็กชายภูนิพัฒน์  รักษาทรัพย์
9. เด็กหญิงวรนิต  เเสงโสภณ
10. เด็กหญิงศศิวิมล  สุมาลัย
 
1. นางสาวอุษา  ลี้ประเสริฐ
2. นายวชิระ  ปานทอง
3. นางสาวอาภรณ์  กุลเส็ง
 
162 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดประตูน้ำท่าไข่ 1. เด็กหญิงกนกพร  ยิ่งเจริญ
2. เด็กหญิงกรรณิการ์  ชาวโพธิ์ทอง
3. เด็กหญิงจุฑาทิพย์  พรหมนิยม
4. เด็กชายชาคร  เกตุแก้ว
5. เด็กชายธีรพล  เทียนสว่าง
6. เด็กหญิงพิทักษ์พร  ศิริเมฆ
7. เด็กหญิงวชิร  เภาภารัตน์
8. เด็กชายสิทธิโชค  เทศกุล
9. เด็กหญิงอนัญญา  ชื่นผล
10. เด็กหญิงอาจารียา  บูรณพันธ์
 
1. นางแก้วมะณี  เลิศสนธิ์
2. นางสาวอรวรรณ  บุตะเคียน
3. นางสาวพรนภา  เชื้อสุวรรณ
 
163 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน กิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (YC : Youth Counselor) ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุเหร่าสมอเซ 1. เด็กหญิงกรนันต์  ชัยยะ
2. เด็กหญิงชญาดา  มินเจริญ
3. เด็กหญิงณัฐกานต์  ไอศะนาวิน
4. เด็กหญิงรุ่งระวี  แสงศรี
5. เด็กหญิงสโรชา  มะรุมดี
 
1. นางสาวอัญชลี  กลิ่นเพ็ง
2. นางสาวอาทิตยา  ราชแสนเมือง
 
164 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ 1. เด็กหญิงจิราภา  อุ่ยคำ
2. เด็กหญิงธนพร  ช่วยสงคราม
3. เด็กหญิงธัญญลักษณ์  เข็มเพชร
 
1. นางสาวดวงกมล  พิบูลธนพัฒน์
2. นางสาววัชราภรณ์  เอี่ยมสอาด
 
165 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุเหร่าสมอเซ 1. เด็กหญิงนันทนา  พันโดย
2. เด็กหญิงพิชญา  มิสกี้
3. เด็กหญิงวรัญญา  กรเกษม
 
1. นางสาวอัญชลี  กลิ่นเพ็ง
2. นางสาวอาทิตยา  ราชแสนเมือง
 
166 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ป.4-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดดอนทอง 1. เด็กหญิงจิตสุภา  จันทร์ทองเจือ
2. เด็กชายณัฐนันท์  เเซ่เอี๊ยบ
3. เด็กหญิงอาภาภรณ์  ณ ชาติ
 
1. นางสาวอมรรัตน์  ถนอมสุข
2. นายอาณัติ  สิทธิการ
 
167 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุเหร่าสมอเซ 1. เด็กหญิงวรัชศิตา  วันขวัญ
2. เด็กหญิงวิลาวรรณ  หวังเกษม
3. เด็กหญิงสุนิตา  หวังเกษม
 
1. นางสาวภูวนิดา  คงไพบูลย์
2. นางสาวผกามาศ  ศรีตระกูล
 
168 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร 1. เด็กหญิงมัณฑิตา   ศรีประเสริฐ
2. เด็กหญิงลัลน์นา  เสมา
 
1. นางสาววัชโรบล  เพียรพิทักษ์
2. นางสาววริศรานันท์  ทองพัฒนพิชัย
 
169 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุเหร่าลำชะล่า 1. เด็กหญิงกานต์ติมา  วงศ์โซ
2. เด็กหญิงนิศรา  ยีมิน
3. เด็กหญิงอรนันท์  เซ็นหลวง
 
1. นายทวีรัตน์  คล้ายนุ่ม
2. นางสาวมาญาดา  ชนะมิตร
 
170 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนเรื่องสั้น (Comic Strip) ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดประชาบำรุง 1. เด็กหญิงญาดา  ชาวพม่า
2. เด็กหญิงพรพิมล  ข่าวผ่อง
 
1. นางสาวพรรณทิวา  แสนทวีสุข
2. นางพเยาว์  ภาษิต
 
171 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนเรื่องสั้น (Comic Strip) ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดประตูน้ำท่าไข่ 1. เด็กชายณัฐพงษ์  แซ่โค้ว
2. เด็กชายอานัส  คล่องแคล่ว
 
1. นายพรมเรศ  อินต๊ะวัง
2. นางสาวกัลยรัตน์  เพ็งกับหนู
 
172 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดประชาบำรุง 1. เด็กชายวัชรพล  ดีที่สุด
2. เด็กชายสิทธิโชค  พิลา
 
1. นางพเยาว์  ภาษิต
2. นางสาวสุนิสา  ศรีแก้ว
 
173 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบางวัว (สายเสริมวิทย์) 1. เด็กชายกิตติคุณ  จันทร์แสง
2. เด็กชายจิรายุทธ  จอนเจริญ
 
1. นางรัตชกร  พูลทวี
2. นางสาวนรมน  เภตรา
 
174 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ 1. เด็กชายณัฐพัชร์  มหิทธิ
2. เด็กชายธีรภัทร  คณาสิทธิกุล
 
1. นายธัชชัย  สกุลพราหมณ์
2. นายวงศกร  เลิศวิลัย
 
175 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดประชาบำรุง 1. เด็กชายนิติภูมิ  ดีพิน
2. เด็กชายพิชสิทธิ์  โพธิ์นอก
 
1. นางพเยาว์  ภาษิต
2. นางสาวอรทัย  พิทักษ์
 
176 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุเหร่าจรเข้น้อย 1. เด็กชายสุรยุทธ์  มานะกิจ
2. เด็กชายอภิชาติ  สิงสถิตย์
 
1. นายนันทรัตน์  พงสวัสดิ์
2. นางสาววริษฐา  วรสิทธิ์
 
177 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบึงน้ำรักษ์(ศรีประชาสรรค์) 1. เด็กหญิงนันท์นลิน  คงหอม
2. เด็กหญิงปราณชลี  งามฤทธิ์
 
1. นายเตวิช  สีเนหะ
2. นางสาวศิริกานต์  จันทรศิริ
 
178 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบางแสม 1. เด็กชายกันต์กวี   เขียวสวัสดิ์
2. เด็กชายพิทวัส   ประสานทรัพย์
 
1. นายสุริยา  ศรีโภคา
2. นายอนุชิต   จิรกาวสาน
 
179 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบางแสม 1. เด็กหญิงพัชราพา   ปิ่นทอง
2. เด็กชายภูริทัตต์   กุลวงศ์
 
1. นายสุริยา  ศรีโภคา
2. นายอนุชิต   จิรกาวสาน
 
180 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบึงน้ำรักษ์(ศรีประชาสรรค์) 1. เด็กชายกันตพงษ์  ทิมครองธรรม
2. เด็กหญิงวัชชิราพร  สีม่วง
3. เด็กชายอนุศักดิ์  พานทอง
 
1. นายเตวิช  สีเนหะ
2. นางสาวศิริกานต์  จันทรศิริ
 
181 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปากคลองบางขนาก 1. เด็กหญิงภัชชา   ศรีเสถียร
2. เด็กหญิงวริสา  กระโพธิ์
3. เด็กหญิงศิริลักษณ์   จ่ายศิริ
 
1. นายมนัส  แปนใจ
2. นางสาวนงเยาว์  แสนเวียง
 
182 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ป.1-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดดอนทอง 1. เด็กหญิงกวิสรา  จุลศักดิ์
2. เด็กชายศุภณัฐ  มณีวงศ์
3. เด็กชายอินทร์นที  เจริญสุข
 
1. นางสาวปันวิสาข์  จอมเขมสุขสันต์
2. นางสาวสุธาทิพย์  เจียรสถิต
 
183 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปากคลองบางขนาก 1. เด็กชายพีรพัฒน์   บัวศรี
2. เด็กชายวิริยะ  เพ็ชรฟู
3. เด็กชายศตวรรษ  อุดมเดชฤาชา
 
1. นายมนัส  แปนใจ
2. นางสาวนงเยาว์  แสนเวียง
 
184 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับสูง ป.1-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปากคลองบางขนาก 1. เด็กชายพิศิษฐ์  พ่วงพงษ์
2. เด็กชายพีรพัฒน์  มีเจริญ
3. เด็กชายอภิรักษ์  ไก่กี
 
1. นายมนัส  แปนใจ
2. นางสาวนงเยาว์  แสนเวียง
 
185 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับสูง ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปากคลองบางขนาก 1. เด็กหญิงชลธิชา  ราศรี
2. เด็กหญิงปาริชาติ  บัวศรี
3. เด็กชายมนตรี  จันทร์เกตุ
 
1. นายมนัส  แปนใจ
2. นางสาวนงเยาว์  แสนเวียง
 
186 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ผสม ป.1-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดทด 1. เด็กชายกิตตินัน   แสงจันทร์
2. เด็กหญิงจันทร์ทอแสง   ผ่องสุวรรณ์
3. เด็กหญิงพรรณรัตน์   คำเสมอ
4. เด็กชายสิทธิพงศ์   เกิดไพบูลย์
 
1. นางสาวลลิตา  พลศิลป์
2. นางสาวเมตตา  เกิดไพบูลย์
 
187 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุเหร่าดารุลนาอีม 1. เด็กชายฐิติรัตน์  มั่งมี
2. เด็กชายนราวิชญ์  นามสบาย
3. เด็กชายวุฒิพงษ์  พุฒฤทธิ์
 
1. นายรอฟิก  มูฮำหมัด
2. นางสาวดวงพร  หลงแก้ว
 
188 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดประตูน้ำท่าไข่ 1. เด็กชายกุลธร  ใจสดศรี
2. เด็กชายชาญชัย  แก่นทองแดง
3. เด็กชายพนมกร  โพธิ์ศรี
 
1. นายสมบูรณ์  เบ็ญมาศ
2. นายพรมเรศ  อินต๊ะวัง
 
189 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 88.37 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดราษฏร์บำรุงศักดิ์ 1. เด็กชายปิยะ  เป็นผลดี
2. เด็กชายรณชัย  อ่ำสัตยะ
3. เด็กหญิงอนุสรา  บุญธรรม
 
1. นายกวินพรรษ  มาลัย
2. นางสาวพรรณราย  แก้วนุช
 
190 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 94.74 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบางวัว (สายเสริมวิทย์) 1. เด็กหญิงธัญชนก  ตะวงค์ษา
2. เด็กหญิงวิภาดา  ทองพิมาย
3. เด็กชายวีรชน  ซอลี
 
1. นางวันวิสาข์  นนทมาตร์
2. นางสาวยุวดี  ชมชื่น
 
191 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 83.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบึงทองหลาง 1. เด็กหญิงจีระนันท์  เรรส
2. เด็กหญิงจุฑามาศ  อยู่เส็ง
3. เด็กหญิงจุฬาลักษณ์  เมธาวุฒิสกุล
4. เด็กหญิงชวัลลักษณ์  ทองคำ
5. เด็กหญิงพิมพ์ใจ  ทองมา
6. เด็กหญิงเพชรนารี  นุวรกุล
 
1. นางวรรณี  อับดุลสมัด
2. นางสาวสุทัตตา  ธรรมภัทรกุล
3. นางสาวพัชสุดา  ประสงค์
 
192 การงานอาชีพ การประกวดโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดหนองกระสังสามัคคี 1. เด็กหญิงวรพิชชา  ไพจิตร
2. เด็กหญิงอภิญญา  สำอางค์อินทร์
3. เด็กหญิงอินทิรา  เรียงเล็กจำนงค์
 
1. นางสาวสถาพร  ช่างเจริญผล
2. นางสาวเกศินี  ขจรนาม
 
193 การงานอาชีพ การประกวดโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบางวัว (สายเสริมวิทย์) 1. เด็กหญิงกรชกร  บัวมาตร์
2. เด็กหญิงชลธิชา  รุ่งแจ่มแจ้ง
3. เด็กหญิงศิริพร  ลาหู่นะ
 
1. นางษมนวรรณ  เหลื่อมสีจันทร์
2. นางรัตชกร  พูลทวี
 
194 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบางวัว (สายเสริมวิทย์) 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  ยางงาม
2. เด็กหญิงปิยะนันท์  ฟูนันท์
3. เด็กหญิงอนันตะญา  หวังภักดี
 
1. นางสาวสุคนธร  ปักโคทานัง
2. นางสาวธนิดา   ศรีหาวงค์
 
195 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปลายคลอง 20 1. เด็กหญิงธนิดา  หอมเดิม
2. เด็กหญิงนรินทิพย์  หนูวอ
3. เด็กหญิงฟ้ารุ่ง  พวงมาณี
 
1. นางสาววรวรรณ  อินทสุวรรณ
2. นางสาวสุกัญญา  รอดไรย์
 
196 การงานอาชีพ การประกวดแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมารดานฤมล 1. เด็กหญิงณัฐณิชา  ศรีพุ่ม
2. เด็กหญิงพันแพร  ขุนทอง
3. เด็กหญิงเอ่ยเชิญขวัญ  การะเกตุ
 
1. นางกรองทิพย์  เถิ่งอุดม
2. นางสาววราลักษณ์  อินทร์ศวร
 
197 การงานอาชีพ การประกวดแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดเที่ยงพิมลมุข 1. เด็กหญิงพรภัทร  พุ่มมาลา
2. เด็กหญิงยุ้ย  ไม่มีนามสกุล
3. เด็กหญิงเบญจมาศ  อิ่มยืนยง
 
1. นางธนภรณ์  ขำสำอางค์
2. นางสาวสุนีย์  อนุศิษย์
 
198 การงานอาชีพ การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6 88.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดราษฏร์บำรุงศักดิ์ 1. เด็กหญิงปาริฉัตร  พันธ์ุบุตร
2. เด็กชายรณชัย  ผลเจริญ
3. เด็กชายสุพสิทธิ  เอนกเวียง
 
1. นายกวินพรรษ  มาลัย
2. นางสาววราภรน์  พัดทอง
 
199 การงานอาชีพ การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 88.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์(กัลยาณราษฎร์) 1. เด็กหญิงกานต์ธิดา  อ่อนเจริญ
2. นางสาวฐิติรัตน์  บุญหนา
3. เด็กหญิงธันยาภัทร์  ภัสสรณ์ศศิธร
 
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงแพรวนภา  อิ่มกระโทก
2. นางวาสนา  ลี้หยง
 
200 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ป.4-ป.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปากคลองบางขนาก 1. เด็กหญิงฐิติมน  ทองอินทร์
2. เด็กหญิงนภัสสร  รอดกำเนิด
3. เด็กหญิงภัทธราทิพย์  พัดรัก
 
1. นางนิรมล  อินทศร
2. นางภัทชราภรณ์  จิตร์ตะราญ
 
201 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ม.1-ม.3 82.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดเที่ยงพิมลมุข 1. เด็กหญิงจิราภา  โฉมเฉิด
2. เด็กหญิงอรสา  มารโภชน์
3. เด็กหญิงเบญจวรรณ  นันสว่าง
 
1. นางสาวรัชดาพร  เนียมผาสุข
2. นางธนภรณ์  ขำสำอางค์
 
202 การงานอาชีพ การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6 95.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีวิทยา 1. เด็กหญิงกชพรรณ  พิเศษชีพ
2. เด็กหญิงกวิสรา  สุดเฉลี่ยว
3. เด็กหญิงธัญรดา  ตันฑวรักษ์
 
1. นางสาวรัตนา  ชื่นชม
 
203 การงานอาชีพ การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 95.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดพิมพาวาส 1. เด็กหญิงพรนิมล  พุ่มเจริญ
2. เด็กหญิงวิภาพร  ถั่วกระโทก
3. เด็กหญิงสไบทิพย์  พานทอง
 
1. นางศศกร  กาฬศิริ
2. นางปราณี  พลรักษ์
 
204 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร 1. เด็กหญิงกันต์กนิษฐ์  บุญศรีเจริญ
2. เด็กหญิงณัฐชยา  สนธิสวัสดิ์
3. เด็กชายณัฐพล  สระประทุมวัน
 
1. นางสาวสราวรรณ  ฉิมฉิน
2. นางสาวศศิธร  สืบต้อย
 
205 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาล๑(บางวัว) 1. เด็กหญิงกมลรัตน์  กังวาล
2. เด็กหญิงศิริยาพร  พงษ์จำปา
3. เด็กหญิงอาทิตยา  สถาปิตานนท์
 
1. นางสาวกมลพร  ธานี
2. นางสาวนวรัตน์  ปรึงเปี่ยมสุข
 
206 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุเหร่าลาดน้ำขาว 1. เด็กชายรพีภัทร  ทองคำ
 
1. นางสาวกาญจนา  ศรีนิ่มนวล
 
207 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดโพธาราม 1. เด็กชายตวงรัก  จิตรประสงค์
 
1. นางนุชนาถ  ธงทองทิพย์
 
208 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุเหร่าลาดน้ำขาว 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  นิลงาม
 
1. นางสาวกาญจนา  ศรีนิ่มนวล
 
209 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดท่าสะอ้าน "บูรณะสินอนุสรณ์" 1. เด็กชายปรมัสย์  พุมเพ็ชร
 
1. นางสาวอรอำไพ  ลลิตาเศรษฐ์
 
210 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดท่าสะอ้าน "บูรณะสินอนุสรณ์" 1. เด็กชายณัฐชานนท์  แก้วพุฒตาล
 
1. นางสุปราณี  สิทธิพล
 
211 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุเหร่าคลอง 19 1. เด็กหญิงซารีนา  มานโสม
 
1. นางสาวสุพัตรา  สุขถาวร
 
212 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบน (ประจงอนุสรณ์) 1. เด็กหญิงนันท์นภัส  ทองสุข
 
1. นางอัจฉรา  โพธิ์งาม
 
213 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ 1. เด็กชายธนาดล  นามขันธ์
 
1. นางสาววันวิสา  อุบลโชค
 
214 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดจุกเฌอ 1. เด็กชายธีรภาพ  แสงศรี
2. เด็กชายบุญฤทธิ์  ตันกบ
3. เด็กชายเดชาวัต  อิศระกุล
 
1. นางบุษรา  อิสระกุล
2. นางสาวจุไรรัตน์  พันธรักษ์
 
215 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดจุกเฌอ 1. เด็กหญิงกิตตยาพร  จิตรประสงค์
2. เด็กชายธนกร  ปั๋นแก้ว
3. เด็กชายธนวิทย์  ปั๋นแก้ว
 
1. นางบุษรา  อิสระกุล
2. นางสาวจุไรรัตน์  พันธรักษ์
 
216 เรียนรวม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดจุกเฌอ 1. เด็กหญิงกชกร  ศรีเมือง
2. เด็กชายภิไมด์  มกดา
 
1. นางสาวมารินทร์  ปั้นบัว
2. นางสาวจุไรรัตน์  พันธรักษ์
 
217 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุเหร่าคลอง 15 1. เด็กหญิงอนุธิดา  ซูโอ๊ะ
 
1. นางสาวรอฮานี   กาเซ็ง
 
218 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดเกตุสโมสร 1. นายประเสริฐ  ศิริมงคล
 
1. นายภูวไนย  บุญทับทิม
 
219 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาธรรม 1. เด็กหญิงฐิติรัตน์  ทองคำโพง
 
1. นางสาวสายฝน  กันกะเสน
 
220 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบึงน้ำรักษ์(ศรีประชาสรรค์) 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  ตรีนาทอง
 
1. นางกิจลดา  สุรัสโม
 
221 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดพิพิธประสาทสุนทร 1. เด็กหญิงอัญชลี  ประคองชื่อ
 
1. นางสาวพิมพรรณ  เสริมศิริโภคา
 
222 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์(กัลยาณราษฎร์) 1. เด็กชายอนาวิล  คงวิชา
 
1. นางสาวจุฬาลักษณ์  จันทร์ศรี
 
223 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาธรรม 1. เด็กชายศุภวุฒิ  มาลัย
 
1. นางสาวสุนิสา  ทองมั่นใจ
 
224 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 86.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาธรรม 1. เด็กหญิงแพรวา  แพงดี
 
1. นางรัตนา  มานะประดิษฐ์
 
225 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 83.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดท่าสะอ้าน "บูรณะสินอนุสรณ์" 1. เด็กหญิงพัศนันท์  สุขสะอาด
 
1. นางปราณี  สุขสำราญ
 
226 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพระพิมลเสนี 1. เด็กชายพิทักษ์  คู่แก้ว
 
1. นายพีรณัฐ  อาจบุรายณ์
 
227 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาธรรม 1. เด็กชายเตชิต  พุ่มสวัสดิ์
 
1. นายมานะ  มานะประดิษฐ์
 
228 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 92.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปลายคลอง 20 1. เด็กชายวายุ  ใจธรรม
 
1. นางวนัสนันท์  แต่งแก้ว
 
229 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 95.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่าข้ามตั้งตรงจิตร ๑๐ 1. เด็กชายชินกฤต  เหรียญเจริญ
2. เด็กชายชินรบวร  เหรียญเจริญ
3. เด็กชายพีรณัฐ  สาลีทอง
4. เด็กชายพุทธิพงศ์  นาคภักดี
5. เด็กชายรชต  โพธิ์ทอง
6. เด็กชายอภิชล  โพธิ์ทอง
7. เด็กชายอานนท์  ป้องนางไชย์
 
1. นายอดิศักดิ์  พันพะยูร
2. นายสมประสงค์  ปุญญภิญโญ
3. นางสาวพัสตราภรณ์  หุตะเจริญ
 
230 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดเขาดิน 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  อำไพ
2. เด็กชายปัญจทรัพย์  สีม่วง
 
1. นายวสันต์  โพธิ์ไชย
2. นางสาวมนัญชยา  กางกำจัด
 
231 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปากบึงสิงโต 1. เด็กชายบรมวุฒิ   อารียะ
2. เด็กชายพิทวัท   มนูลีม
 
1. นางสาวกรรณิการ์  วรวสุ
2. นางยะลา  อาดำ
 
232 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาธรรม 1. เด็กชายปฏิพล  หมอกเจริญ
2. เด็กชายลือวุฒิ  ขวัญยัง
 
1. นายจารุวิทย์  พณิชย์พิบูลย์
2. นางสาวนิภาภรณ์  พุทธรักษา
 
233 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดเขาดิน 1. เด็กชายกิตตินันท์  แตรสวัสดิ์
2. เด็กชายวีระชาติ  มนอ่อน
 
1. นายวสันต์  โพธิ์ไชย
2. นางสาวศุจีภรณ์  อินทรประสาท
 
234 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเกาะดอน 1. เด็กชายธนากร  โพธิ์น้อย
2. เด็กชายสิรภัทร์  มะหะหมัด
3. เด็กชายเกชา  วงศ์สายวารี
 
1. นางสาวบุษกร  พูลสวัสดิ์
2. นางสาวกรรณิการ์  ใสพลกรัง
 
235 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบางวัว (สายเสริมวิทย์) 1. เด็กชายณัฐพนธ์  บัวอุดม
2. เด็กชายปกรณ์เกียรติ  โต๊ะหยัน
3. เด็กชายอัครินทร์  เจริญรส
 
1. นางสาวสุคนธร  ปักโคทานัง
2. นางสาวิตรี  อดกลั้น
 
236 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนประชาฤกษ์สมบูรณ์ 1. เด็กชายกิตติคุณ   น่วมมั่งมี
2. เด็กชายนพรัตน์   ศรีสุระ
3. เด็กชายสมชาย   วัฒนวิชัย
 
1. นางสาวภัทรพร  สุขเทพ
2. นายวัชรวิทย์  ศรีประภาพงศ์
 
237 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดท่าสะอ้าน "บูรณะสินอนุสรณ์" 1. เด็กชายณัฐดนัย  ศรีนาค
2. เด็กชายณัฐวุฒิ  ธูปขุนทด
3. เด็กชายธนเทพ  แสงมณี
 
1. นางสุปราณี  สิทธิพล
2. นางสาวฐิติมา  สาสมจิตร
 
238 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาธรรม 1. เด็กหญิงณัฏฐ์นปภา  กิจทรัพย์ทวี
2. เด็กชายมนัสวิน  มณเทวิน
3. เด็กชายวงศธร  อวยพร
 
1. นางนภา  อุ่นที
2. นางรัตนา  มานะประดิษฐ์
 
239 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพระพิมลเสนี 1. เด็กชายจิรศักดิ์  ชื่นอารมย์
2. เด็กหญิงณิชการต์  วรเนตรสุดาทิพย์
3. เด็กชายฝันดี  ภู่นา
 
1. นางสาวศศิมา  สาธุวิจารณ์
2. นางสาววรรณวิสา  บุญชิต