รายชื่อทีมชนะ อันดับที่ 1-3 ระดับชาติ

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562
ระดับชาติ ภาคกลางและภาคตะวันออก สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ จังหวัดสมุทรปราการ
ระหว่าง วันที่ 7 - 9 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2562

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
0 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลสระบุรี 1. เด็กชายกรวีช์  กุศลสวัสดิ์
 
1. นางสุนันทา  ไม้จีน
 
0 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3 89.75 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอนุบาลวังสมบูรณ์ 1. เด็กชายบารมี  ร้องจิก
 
1. นางจุฬารัฐ  วงษ์คำนา
 
0 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3 86.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเทศบาลบ้านค่าย 1. เด็กหญิงธัญวรรณ  ส้มแป้น
 
1. นางนงลักษณ์  ประดิษฐ์
 
0 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแหลม 1. เด็กหญิงหัถยา  สุขพร้อม
 
1. นางพนิดา  พราหมณ์พรม
 
0 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี 1. เด็กหญิงรติมา  ดีพร้อม
 
1. นางวันเพ็ญ  เจริญอินทร์
 
0 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนชุมชนวัดกลางกร่ำ 1. เด็กหญิงเบญญาภา  ผลดี
 
1. นางสาวยุพยง  สุวรรณโชติ
 
0 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 89.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองปืนแตก 1. เด็กหญิงมุกมณี  พลอยจีน
 
1. นางอนุช  พุกงาม
 
0 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านหนองแสลบ 1. เด็กหญิงยุพารัตน์  เกิดอ่ำ
 
1. นางสาวฐานิดา  กระต่าย
 
0 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 83.75 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านหลุมหิน 1. เด็กหญิงจันทิมา  วิเศษสิงห์
 
1. นางสาวดลยา  ดวงสุวรรณ
 
0 ภาษาไทย การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสฤษดิเดช 1. เด็กหญิงณภัทร  นาวารัตน์
 
1. นางชุติมา  เปรมปิยศรี
 
0 ภาษาไทย การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ม.1-ม.3 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดชำป่างาม 1. เด็กหญิงอาธิตญา  ชนางวัลย์
 
1. นางนันทณัฏฐ์  มุ่งหาทรัพย์
 
0 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ (การเขียนเรื่องจากภาพ) ป.1-ป.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนวัดสุเมธ 1. เด็กหญิงบุญฑริกา  คิดจร
 
1. นางอรุณลักษณ์   เฉลิมสถาน
 
0 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ (การเขียนเรื่องจากภาพ) ป.1-ป.3 89.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านโป่งวิทยาคม 1. เด็กหญิงธมนวรรณ  ชฎาดำ
 
1. นางศุภรางค์  เหล่าเผ่าพันธ์
 
0 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ (การเขียนเรื่องจากภาพ) ป.1-ป.3 87.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม 1. เด็กหญิงวรรษชล  คลองน้อย
 
1. นางสาววิภาวี  คุณาธรรม
 
0 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ (การเขียนเรียงความ) ป.4-ป.6 95.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลตราด 1. เด็กหญิงอรจิรา    โถปริก
 
1. นางสาวรุจิราภรณ์    สุขดี
 
0 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ (การเขียนเรียงความ) ป.4-ป.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง 1. เด็กชายเทพพิทักษ์  เบิกบาน
 
1. นางสาวศรีพระจันทร์  สถาพรวินิจงาม
 
0 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ (การเขียนเรียงความ) ป.4-ป.6 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนชุมชนวัดเสด็จ 1. เด็กหญิงสุชาวดี  เสนศรี
 
1. นางสาวรัติการ  ขันคำนันต๊ะ
 
0 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ (การเขียนเรียงความ) ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาคดีอนุสรณ์ 1. เด็กหญิงณัฐพร  จันทร์เทศ
 
1. นายรณภพ  แก้วมาก
 
0 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ (การเขียนเรียงความ) ม.1-ม.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านคลองยายอินทร์ 1. เด็กหญิงมินตรา  สันทาลุนัย
 
1. นางสาวปิโยรส  ทองมาตย์
 
0 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ (การเขียนเรียงความ) ม.1-ม.3 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านหนองขาม 1. เด็กหญิงจันทร์จิรา  เอี่ยมสำอางค์
 
1. นางสาวนิตยฐา  ลิ้มสายสุข
 
0 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดห้วยแก้ว 1. เด็กหญิงอัฐภิญญาฑ์  จั่นจีน
 
1. นางจามรี  ชัยกิจกรณ์
 
0 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านท่ายาง(ประชาสรรค์) 1. เด็กหญิงณัฐลดา  ประกอบกิจ
 
1. นางลมัย  ทรัพย์ศิลป์
 
0 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์ 1. เด็กชายศุภลักษณ์  กิจจะ
 
1. นางสาวเปรมจิตร  บัวเผื่อน
 
0 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 91.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดสองคอนกลาง 1. เด็กหญิงพรชิตา  จักรพล
 
1. นางเกศแก้วลักษณา  กฤชอดุลยวิทย์
 
0 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 90.75 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดเก้าชั่ง 1. เด็กชายทวีทรัพย์  ชำนาญหมอ
 
1. นางรัชนีกร  กลิ่นขจร
 
0 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 90.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนคลองบางน้ำจืด 1. เด็กหญิงกมลพิชญ์  เต็มใจ
 
1. นางสาวจุฑาภรณ์  แง้นาเหนือ
 
0 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 92.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดเจ็ดริ้ว 1. เด็กชายธีรศักดิ์  ทองเต็ม
 
1. นายเขมณัฏฐ์  ทองงามขำ
 
0 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 92.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดปรังกาสี 1. เด็กชายศุภวิชญ์  สอนดี
 
1. นางรวีภัทร์  พิมพ์เลิศ
 
0 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 86.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดชาวเหนือ 1. เด็กหญิงเนตรชนก  ชมชื่่น
 
1. นางสาวทัศนีย์  จักรกลัด
 
0 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (๔ บท) ป.4-ป.6 92.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโรตารี่กรุงเทพ 1. เด็กหญิงอริสรา  พูลพิพัฒน์
2. เด็กหญิงโชติกา  สุกสี
 
1. นางสาวนันทิญา  มากตามเครือ
 
0 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (๔ บท) ป.4-ป.6 83.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดพระปฐมเจดีย์ 1. เด็กหญิงขวัญแก้ว   กาญจนประทีป
2. เด็กหญิงภัทรภร   ปิ่นทอง
 
1. นางสุพัตรา   เทพมาลาพันธ์ศิริ
2. นางสาวทิพย์รัตน์   จิตตเดชาธร
 
0 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (๔ บท) ป.4-ป.6 82.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์ 1. เด็กหญิงธนพร  บุญมีพิพิธ
2. เด็กหญิงธนพัฒน์  จันทา
 
1. นางสาวเพ็ญทิวา  วุติกุล
2. นางสาวรุ่งนภา  ชัยมา
 
0 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๖ บท) ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังหิน 1. เด็กชายพีรพัฒน์  ทองดี
2. เด็กหญิงวิลาสินี  ผะกาแดง
 
1. นางทิวา  อาษาดี
2. นางสาววรรณภา  วงเวียน
 
0 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๖ บท) ม.1-ม.3 92.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านวังน้ำเขียว 1. เด็กชายณัฐวุฒิ    ขุนเพ็ชร
2. เด็กชายพัชรพงษ์   เทียมทัศน์
 
1. นางสาวชนญา   น้อยเนตร
 
0 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๖ บท) ม.1-ม.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเมืองพัทยา 8 1. เด็กหญิงกัญยารัตน์  การะทอน
2. เด็กหญิงจุฑามณี  ขวัญพราย
 
1. นายชวลิต  พานาดา
2. นางสาวเขมกร  พรหมอินทร์แก้ว
 
0 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ป.4-ป.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านบ่อ 1. เด็กหญิงพศิกา  พิริยะสถิตวงศ์
2. เด็กหญิงวนิดา  มณีจันทร์
 
1. นางสาวสุวนา  พิชญะภาคิน
2. นางสาวปรีชญา  ประชุมศรี
 
0 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ป.4-ป.6 90.31 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดด่านช้าง 1. เด็กหญิงณัชชา  ศรีบุญเพ็ง
2. เด็กหญิงอโนชา  ปกทอง
 
1. นายนิติภูมิ  ภูฆัง
2. นางสิตา  สุทธิพนไพศาล
 
0 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ป.4-ป.6 87.77 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนทานสัมฤทธิ์วิทยา 1. เด็กหญิงชณัญญา  หลงภูงา
2. เด็กชายสรธร  พุ่มกุมาร
 
1. นางสาวเรณุกา  เรืองฤทธิ์
 
0 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.1-ม.3 99.92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านอ้อมโรงหีบ 1. เด็กหญิงณัฐธิพร  นามีผล
2. เด็กหญิงอิศราภรณ์  เกิดศรี
 
1. นายทวีศักดิ์   เฮ้าเจริญ
2. นางวิภา  นันทะเส
 
0 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.1-ม.3 98.12 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอนุบาลวังม่วง 1. เด็กชายณัฐพล  ชุนลีประเสริฐ
2. เด็กชายวิศวะ  ช้างชุ่ม
 
1. นางนุศรา  โมราบุตร
2. นางสาวเนติกาญจน์  ปักษาศร
 
0 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.1-ม.3 97.06 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนคลองใหม่ 1. นายณัฐวุฒิ  อยู่แก้วกิ่ง
2. นายภูบดินทร์  เอี่ยมวิไล
 
1. นายศศลักษณ์  ศรีสมพงษ์
 
0 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดดอนทอง 1. เด็กชายนภัทร  แสงสง่าศรี
 
1. นางสาวเรณู   สีเอง
 
0 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอนุบาลชลบุรี 1. เด็กชายณธกร  ทีปกรสุขเกษม
 
1. นางพัชรา  นพรัมภา
 
0 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนแย้มวิทยการ 1. เด็กชายรเมศ  บำรุงเชาว์เกษม
 
1. นายอภิสิทธิ์  เรืองทองดี
 
0 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดดอนทอง 1. เด็กชายเมธวิน  จันทร์ทอง
 
1. นางสาวสุกัญญา  พรน้อย
 
0 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอนุบาลระยอง 1. เด็กชายพันธ์ภูมิ  จรัญญากรณ์
 
1. นางปาริชาต  เพชรแหน
 
0 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสฤษดิเดช 1. เด็กชายบุลธัช  สีสมงามตระกูล
 
1. นางวิระพรรณ  ศรีสรวล
 
0 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 89.1 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลด่านช้าง 1. เด็กหญิงชยาภรณ์  คนทา
2. เด็กหญิงญาณภัทร  สาระคำ
3. เด็กหญิงปทุมรัตน์  บุญศรี
 
1. นางสาวศิรินันท์  วรรัตนกิจ
2. นางศรีรุ่งเรือง  ตุลา
 
0 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 84.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดอมรินทราราม 1. เด็กชายต้น  ชาญณรงค์
2. เด็กหญิงปาณิศา  ทองประดิษฐ์
3. เด็กหญิงสตรีรัตน์  กางทอง
 
1. นางอัจฉรา  เอี่ยมบำรุง
2. นางสาวลลิตา  นิติพันธ์
 
0 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 84.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 55 1. เด็กหญิงนภัสร  วงษ์เลิศ
2. เด็กหญิงอรปรียา  ใสงาม
3. เด็กหญิงอุ่นไอ  สุขมาก
 
1. นายสงกรานต์  ทรัพย์วิจิต
2. นางสาวนภาวรรณ  ฉลูศรี
 
0 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 86.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดสี่ซับศรีเจริญธรรม 1. เด็กหญิงทักษพร  พลเขียว
2. เด็กชายวุฒิชัย  โพธิกะ
3. เด็กชายอภิธนะ  กสิจินดา
 
1. นายณัฐพล  เลิศนัน
2. นางสาวชญานิศ  ราษฎร์เจริญศรี
 
0 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 85.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดคานหาม 1. เด็กหญิงขวัญหทัยทัต  ชะละตะคุ
2. เด็กหญิงพิภัทรา  เมาฬีทอง
3. เด็กหญิงวรัญญา  วิถุนัด
 
1. นางสาวปะราลี  มูระวงษ์
2. นางสาวเจตสุมนต์  สุเมธีประดิษฐ์
 
0 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 85.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดน้ำพุ(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์ 54) 1. เด็กหญิงญาดา  ปากดี
2. เด็กหญิงนันทนา  คำเหลือง
3. เด็กหญิงภัคจีรา  จินดาโชติ
 
1. นายนฤชา  สายหมี
2. นางชนัญญา  ลักษณะวีระ
 
0 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ป.4-ป.6 84.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสฤษดิเดช 1. เด็กหญิงณิชาภัทร  ศรีไกรสิทธิ์
2. เด็กหญิงหทัยชนก  หนูปิ่น
3. เด็กหญิงเสาวภา  นนทรัตน์
 
1. นางนิดา  ฉายาชวลิต
2. นางสาวญาณี  ญาณะโส
 
0 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ป.4-ป.6 82.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี 1. เด็กหญิงจุฑาทิพย์  ศรีธรรมาภรณ์
2. เด็กหญิงนภัส  ยิ้มละมัย
3. เด็กหญิงพาสุข  ภาคีรุณ
 
1. นางเรณู  ไม้แก่น
2. นางสาวภาวินี  ศรีเอี่ยม
 
0 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ป.4-ป.6 81.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนสุคนธีรวิทย์ 1. เด็กหญิงตรีระศิริ  โชคธนพงษ์
2. เด็กหญิงนิพิธฐา  สุนทรกิจ
3. เด็กหญิงสุพิชชากาญจน์  สิทธิศุภฤกษ์
 
1. นางสาวรัชดา  อินเฉิดฉาย
2. นางสาวทิพเนตร  มะกรูดอินทร์
 
0 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3 89.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดแพรกษา 1. เด็กหญิงสิริรัตน์  ทองบ่อ
2. เด็กหญิงหทัยภัทร  ไพรัตน์
3. เด็กหญิงอรกัญญา  ศรีทองใบ
 
1. นางประภาพร  ทรัพย์ประดิษฐ์
2. นายสุทธิรักษ์  ซื่อตรง
 
0 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3 88.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดหนองผักนาก 1. เด็กชายธีรัตม์  จันทวาส
2. เด็กชายรังสิมันต์  นารี
3. เด็กชายเนรมิต  สว่างศรี
 
1. นางสาววีร์สุดา  พลเสน
2. นางสาวพัชริดาภรณ์  เกตุเห่ง
 
0 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดบ้านลำ 1. เด็กหญิงชยาภรณ์  ปรีรัตน์
2. เด็กหญิงณัฐชา  โกสุม
3. เด็กชายพลพล  หงษ์เวียงจันทร์
 
1. นายอนุวัฒน์  อังศิริ
2. นางสาวสุภาภัณฑ์  บุญประเสริฐ
 
0 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 95.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสฤษดิเดช 1. เด็กหญิงณภัทร  พิมเสน
2. เด็กหญิงธิดารัตน์  โคตรสีนวล
 
1. นายอำนาจ  เจริญพร
2. นายปราโมทย์  กลมเกลี้ยง
 
0 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 93.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอนุบาลชัยนาท 1. เด็กชายฑณธรรม  อินอิ่ม
2. เด็กหญิงรักษิณา  สุนทรเกส
 
1. นางจงจิตต์  ฟักนุช
2. นางสาวสุนันทา  สุขเอี่ยม
 
0 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 93.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ มหามงคล 1. เด็กชายปณัย  หนูแก้ว
2. เด็กหญิงพีรดา  ตุลานนท์
 
1. นายธีระพัทธ์  โชติธนิกวรรักษ์
2. นายนิติกร  ปากหวาน
 
0 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 81.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดปรังกาสี 1. เด็กชายชนะพงศ์  ภูมิอนุโพธ
2. เด็กชายเจตนิพัทธ์  ขันขาว
 
1. นายทรงวุฒิ  รอดภัย
2. นางสาวสุจิตรา  อนันต์ธนถาวร
 
0 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 81.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านคลองสิบสาม 1. เด็กชายตะวันชนก  บุษบงค์
2. เด็กชายศรัณยู  หนูช้างเผือก
 
1. นางวิไล  คู่แก้ว
2. นางสาวรมย์รัมภา  บุษบงค์
 
0 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนสฤษดิเดช 1. เด็กชายกิตติธัช  วงษ์สด
2. เด็กชายชิษณุพงศ์  เขตอนันต์
 
1. นายกฤตภาส  เสียงหาญ
2. นางสาวเปรมจิตต์  ภารดีรุจิรา
 
0 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลสมเด็จพระวันรัต 1. เด็กชายญาณวรุตม์  ดอกกุหลาบ
 
1. นางสาวสุขุมาภรณ์  เอี่่ยมสำอางค์
 
0 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองบอน 1. เด็กชายจตุรภัทร  ประเสริฐรัฐกุล
 
1. นางสาวรัตนาภรณ์  ธนาธิพันธุ์
 
0 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านบางกง 1. เด็กชายธนันธร   เอกเจริญ
 
1. นางสาวณิชาภา   ไทยภักดี
 
0 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนประสาทวิทย์ 1. เด็กหญิงณิชานาฏ  สุขราชกิจ
 
1. นางอุบล  ชมรุ่ง
 
0 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตลุงเหนือ 1. เด็กหญิงสกาวใจ  หงษ์โต
 
1. นายประจักษ์  ชุมสงฆ์
 
0 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนพลับพลาไชย 1. เด็กชายศุภกร  กุลนามาก
 
1. นายผดุงศักดิ์  พุ่มเกตุแก้ว
 
0 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดสุทธาวาส 1. นายณัฐวุฒิ  สุขสมจิตร์
 
1. นางสาวฤณลภฤศ  ถวิลคำ
 
0 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ป.1-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลวังสมบูรณ์ 1. เด็กชายนันทกานต์  ดำกลิ่น
2. เด็กชายรฐา  วงษ์คำนา
 
1. นางสาวปัทมาพร  หนูทอง
2. นางสาวศรนุช  สุวรรณกูล
 
0 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ป.1-ป.6 97 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดท่าไชย (ประชานุกูล) 1. เด็กหญิงณัชชา  ช่างเรือนกุล
2. เด็กหญิงลภัสรดา   ถนอมเชื้อ
 
1. นางอัมพร  แสงดี
2. นางสาวอรอนงค์  เชาว์ไวพจน์
 
0 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ป.1-ป.6 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดห้วยโป่ง(จันทร์ราษฎร์บำรุง) 1. เด็กหญิงกัลยากร   หงส์ทอง
2. เด็กหญิงนภัสวรรณ   คล้ายชัยภูมิ
 
1. นายไกร   ขันขาว
2. นายสว่าง   สว่างวรรณรัตน์
 
0 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังน้ำเขียว 1. เด็กหญิงถิรดา   มณพลับ
2. เด็กหญิงวารี    เกลี้ยงมะ
 
1. นายเนตรนรินทร์    นามกร
2. นายวิวัฒน์ชัย    กิมาคม
 
0 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3 97 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดห้วยโป่ง(จันทร์ราษฎร์บำรุง) 1. เด็กชายกันตภณ   ทุมแก้ว
2. เด็กชายธีรดนัย   คลึ้มกลาง
 
1. นายไกร   ขันขาว
2. นางสาวเมธ์วดี  ปะเมโท
 
0 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดนางลือ 1. เด็กหญิงบุญธิดา  บุ้งทิม
2. เด็กชายรัฐนันท์  ทองมัน
 
1. นายปณิธาน  พันธ์พานิช
2. นางสาวธนัชชา  สันติจารี
 
0 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ป.1-ป.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว 1. เด็กชายธนาธิป  คนทัตย์
 
1. นางรัศมี  คนทัตย์
 
0 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ป.1-ป.6 99 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนคลองสำโรง 1. เด็กชายอเนชา  อุ่นบุญ
 
1. นางสาวพนัชกร  ทรงรอด
 
0 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ป.1-ป.6 97 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดท่าไชย (ประชานุกูล) 1. เด็กชายกำพล  ยศประเสริฐ
 
1. นางสาวณิติยา  พรมดี
 
0 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดท่าไชย (ประชานุกูล) 1. เด็กหญิงสไบทิพย์  ยอดดำเนิน
 
1. นางสาวณิติยา  พรมดี
 
0 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดข่อย 1. เด็กหญิงภัทริดา  พุทธเสม
 
1. นางพะเยาว์  บุญมาก
 
0 คณิตศาสตร์ การแข่งขันเวทคณิต ป.1-ป.3 86.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลระยอง 1. เด็กชายศิวกรณ์  กวยรักษา
 
1. นายศุภกิจ  โคตรสุวรรณ์
 
0 คณิตศาสตร์ การแข่งขันเวทคณิต ป.1-ป.3 84.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนรุ่งนภาพิทยา 1. เด็กชายธนวรรธน์  เจริญพร
 
1. นางสาวชนัญญา  กระแจะจันทร์
 
0 คณิตศาสตร์ การแข่งขันเวทคณิต ป.1-ป.3 83.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง 1. เด็กชายภัทราวุธ  กุณฑลทอง
 
1. นางสาวอภิญญา  ช่วงฉ่ำ
 
0 คณิตศาสตร์ การแข่งขันเวทคณิต ป.4-ป.6 83.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลเพชรบุรี 1. เด็กชายชนาธิป  ปั้นเหน่ง
 
1. นางสาวดวงฤทัย  อังกินันท์
 
0 คณิตศาสตร์ การแข่งขันเวทคณิต ป.4-ป.6 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง 1. เด็กชายภูมิพัฒน์  พุ่มพุด
 
1. นายพงศธร  อ่วมกลัด
 
0 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 83.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลชลบุรี 1. เด็กหญิงพัฒน์นรี  สิงหพันธ์ุ
2. เด็กชายภวัต  จันทรสา
3. เด็กหญิงเบญญาภา  สุขสว่าง
 
1. นางภัทรศยา  เย็นเมือง
2. นางสาวหทัยรัตน์  พงศ์พุ่ม
 
0 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 81.7 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอนุบาลระยอง 1. เด็กชายชัยณรงค์  บุญไชยโย
2. เด็กชายลภนพัฒน์  บุญช่วย
3. เด็กชายเศรษฐวัฒน์  วัฒนาโกศัย
 
1. นางวันดี  สิงห์ตา
2. นางรัตนาภรณ์  เปี่ยมพงษ์สานต์
 
0 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 80.9 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนศุภลักษณ์ 1. เด็กชายธนเสฏฐ์  นาเมืองรักษ์
2. เด็กหญิงปัณณธร  เลาห์เจริญบัณฑิต
3. เด็กชายภีร์กวิน  เจริญธรรมรักษา
 
1. นายสรศักดิ์  ทองจร
2. นางสาวพริมประภา  ไตรบุตร
 
0 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 80.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบางน้อย(แจ่มประชานุกูล) 1. นางสาวชุนิดา  พุมมา
2. นางสาวประภาวิมล  นิลเล็ก
3. เด็กหญิงอินทิรา  อยู่ม่วง
 
1. นางสาวกนกวรรณ  สุทธิประเสิฐ
2. นางสาวธัญญารัตน์  รัตนหิรัญ
 
0 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนแบบเดินตาม ป.1-ป.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาคประสิทธิ์ 1. เด็กชายจารุพัฒน์  สุวรรณสุขสำราญ
2. เด็กชายทิวา  พลอยคล้าย
 
1. นางอุมาพร  จิตต์เอื้อเฟื้อ
2. นางสาวกณภา  ศรีเหรา
 
0 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนแบบเดินตาม ป.1-ป.3 99 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสุเหร่าบางกะสี 1. เด็กชายกฤศ  เที่ยงตรง
2. เด็กชายวุฒิชัย  นามวิชัย
 
1. นายวรกฤต  เอกธนารัฐ
2. นางสาวโสภารัตน์  อิ่มเทศ
 
0 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนแบบเดินตาม ป.1-ป.3 98 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนปราสาททองวิทยา 1. เด็กหญิงวรรณพา  ดาราทอง
2. เด็กชายศุภชัย  เปรมพงษ์
 
1. นางสาวบุษรา  ไวยสุทา
2. นางสาวเกษสุวรรณ  ทองเดือน
 
0 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนานยิงยาง ป.4-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านลาดใหญ่สามัคคี 1. เด็กชายกฤษดา  ศรีกำเหนิด
2. เด็กชายชัยภัทร  ห้อยแก้ว
 
1. นายเดชา  พาพิมพ์
2. นายพรเพชร  พรสยม
 
0 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนานยิงยาง ป.4-ป.6 86.7 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านห้วยไคร้ 1. เด็กชายกรกฤต  นุชอ่อน
2. เด็กชายอนุชิต  ละโว้
 
1. นายธนากร  โพธารินทร์
2. นายวิชิต  แดงสกุล
 
0 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนานยิงยาง ป.4-ป.6 83.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนชุมชนวัดหนองโพ 1. เด็กหญิงกัญชพร  พุทธโต
2. เด็กชายเดชา  วาทิน
 
1. นางสาวสุชีรา  รุ่งมณีกิจเจริญ
2. นางทิพวัลย์  ร่มโพธิ์
 
0 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนานปล่อยด้วยมือ ป.4-ป.6 99.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดเขาน้อยจอมสวรรค์ 1. เด็กชายณรงค์  ทานะมัย
2. เด็กชายเมธาสิทธิ์  บุญมี
 
1. นายเสฏฐวุฒิ  นิลกระ
2. นายสมชาย  ผลโภชน์
 
0 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนานปล่อยด้วยมือ ป.4-ป.6 97.7 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดโคกสลุง 1. เด็กชายภูวิชญ์  พูนนอก
2. เด็กชายศิรวัฒน์  ขำอุปถัมภ์
 
1. นายพรหมมินทร์  เผือกพันธ์
2. นางสาวรุ่งอรุณ  คำไทย
 
0 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนานปล่อยด้วยมือ ป.4-ป.6 97 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านท่าข้ามตั้งตรงจิตร ๑๐ 1. เด็กหญิงกิรณา  มีศิลป์
2. เด็กหญิงสายธาร  นามมะนุ
 
1. นายยุทธพงศ์  ตั่นเล่ง
2. นางสาวนภาลัย  ดอนรัตน์
 
0 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนานปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 99.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดหนองสมัคร(มูลนิธิสุขาวดีอุปถัมภ์) 1. เด็กหญิงนิศาชล  สุวรรณเพ็ญ
2. เด็กชายอานนท์  ศิริปัญญา
 
1. นางสาวรวีวรรณ  พันธ์ช่อทอง
2. นางสาวอรอนงค์  จูมคอม
 
0 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนานปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 93.15 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านห้วยไคร้ 1. เด็กชายณัฐวัตร  นิลโท
2. เด็กชายวันเผด็จ  ใจเย็น
 
1. นายธนากร  โพธารินทร์
2. นายวิชิต  แดงสกุล
 
0 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนานปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 90.7 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดหนองกบ 1. เด็กชายคูณธนา   คล่องแคล่ว
2. เด็กชายธวัชชัย   คล่องแคล่ว
 
1. นายธนา  นิยะบุญ
2. นางสาวพรทิพย์   ปีตวัฒนกุล
 
0 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนานสามมิติ (3D) ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดทุ่งคอก 1. เด็กหญิงเนตรนภา  สีนวล
2. เด็กชายเศรษฐพงษ์  จันทร์หอม
 
1. นายสำเริง  สุวาท
2. นางสาวหทัยรัตน์  โลหะ
 
0 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนานสามมิติ (3D) ม.1-ม.3 90.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดเขาวัง(แสง ช่วงสุวนิช) 1. เด็กชายประพัฒน์  แซ่โกว
2. เด็กชายสรวิศ  บำรุงใจ
 
1. นางสาวหทัยรัตน์  สุขศีลล้ำเลิศ
2. นางสาวสังเวียน  ศรีสว่าง
 
0 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนานสามมิติ (3D) ม.1-ม.3 90.3 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านศาลาลัย 1. นายเมธพนธ์  กองเกษ
2. เด็กชายไพฑูรย์  ภูนาเขียว
 
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงรัตนากร  สังข์ขรณ์
2. นางสาวรัตนาภรณ์  ระโหฐาน
 
0 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย 1. เด็กชายชัยภัทร   ไชยวงษ์
2. เด็กหญิงธนิกาญจน์  ตันตราธิปไตย
3. เด็กหญิงมาธวี   ศรีสมัย
 
1. นางสาวนุชนาฏ  กัลยารัตน์
2. นางสาวพัชรียา  กล้าหาญ
 
0 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 89.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดท่าไชย (ประชานุกูล) 1. เด็กหญิงธนัญชนก  ช่างเรือนกุล
2. เด็กหญิงพิมพ์มาดา  อ่อนวรรณา
3. เด็กชายศักดิธัช  งามขำ
 
1. นางอาภรณ์  ช่างเรือนกุล
2. นางสาวเรวดี  ซ้อนเพชร
 
0 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 87.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร์ 1. เด็กหญิงกันต์กมล  แก้วพูลศรี
2. เด็กหญิงพลอยอารียา   วงษ์ขันเมือง
3. เด็กหญิงวีรยา  เบญจปัญญาวงศ์
 
1. นางสาวจุรีมาศ  ลาภบุญเรือง
2. นางสาวปุญญิศา  ผุสิตธโนดม
 
0 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 83.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดประชาบำรุง 1. เด็กหญิงบุญยวีร์  ฟักสุวรรณ
2. เด็กหญิงมณีรัตนา  จุลคง
3. เด็กหญิงอัจฉรา  ขาวผ่อง
 
1. นายบารมี  อ่ำขำ
2. นายสุรพงษ์  แสงคำดี
 
0 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 80.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดแพรกษา 1. เด็กชายณัฐพงศ์  แสงทอง
2. เด็กชายพุทธิพงษ์  คณาภิบาล
3. เด็กหญิงราตรี  กลิ่นหอมรื่น
 
1. นายศรายุธ  หัวนา
2. นายวิชาญยุทธ  มะณี
 
0 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 80.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านซับสนุ่น 1. เด็กหญิงณัฐชยา  ศิริกุล
2. เด็กหญิงวณิดา  ทองแสง
3. เด็กหญิงสิริรัตน์  บุญรอด
 
1. นางสาวพลอยปภัส  จิรกุลเรืองนนท์
2. นางธิติยาภรณ์  หิรัณย์ขันจอก
 
0 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6 88.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลพระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์ 1. เด็กชายดนัย   เฟืื่องฟู
2. เด็กหญิงพิมพ์คุณา  บดีรัฐ
3. เด็กหญิงแพรวา   จันทา
 
1. นางสาวกาญจนา  กาฬภักดี
2. นายปฐมพงษ์  พฤกษชาติ
 
0 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี 1. เด็กหญิงณัฐปภัสร์  แก้วกุลศรี
2. เด็กหญิงศวรรยา  สัจธรรม
3. เด็กหญิงสุธาสินี  สมาธิ
 
1. นางเกสินี  วีระสวัสดิ์
2. นางสุกัญญา  สิงห์ลา
 
0 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6 83.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดบุญสัมพันธ์ 1. เด็กหญิงกฤตยา  วุฒิพงษ์
2. เด็กหญิงปิยธิดา  ภู่เกตุ
3. เด็กหญิงสรัญญา  ประทุมมา
 
1. นางสาวแสงดาว  ส่างเงี้ยว
2. นางเพ็ญรัตน์  ไชยทิพย์
 
0 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 89.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองเค็ด 1. เด็กชายบัญชา  จิตอมรพรรณา
2. เด็กชายเอกลักษณ์  คุณทา
3. เด็กหญิงโสพิญา  ปานโพธิ์ทอง
 
1. นางสาวปิยวดี  พรมตวง
2. นายมนูญ  แสนสิงห์
 
0 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 85.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดเขาวัง(แสง ช่วงสุวนิช) 1. เด็กหญิงจิดาภา  ชื่นใจฉ่ำ
2. เด็กชายจิรภัทร  ปานสัมฤทธิ์
3. เด็กชายธนพล  โกมลวัจนะ
 
1. นางสาวนริศรา  ซุ่นทรัพย์
2. นางสาวสังเวียน  ศรีสว่าง
 
0 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 82.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านทุ่งมะกอก 1. เด็กชายธนวุฒิ  มิ่งขวัญ
2. เด็กชายสิโรดม  ลำไยพงศธร
3. เด็กชายไชยวัฒน์  แผนงาม
 
1. นางสาวปวีณ์รัศมิ์ชา  เปิ้นวงศ์
2. นายณัฐวัฒน์  หิรัญอุทก
 
0 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ป.4-ป.6 95.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาคดีอนุสรณ์ 1. เด็กหญิงปานตะวัน  คะสาร
2. เด็กหญิงปุณยาพร  แสงสุข
3. เด็กหญิงอภิญญา  มาลาพล
 
1. นางสาวหทัยวรรณ  พันธุมิตร
2. นางสาวจันทร์ทิมา  ลักษณกิจ
 
0 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ป.4-ป.6 93.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอนุชนศึกษา 1. เด็กหญิงจิรรัชญา  กุสะโล
2. เด็กหญิงธนวรรณ  เพิ่มพูนเจริญยศ
3. เด็กหญิงวริศรา  นิลพันธุ์
 
1. นางเสาวดี   โพธิ์งาม
2. นางสาว อชิรญาณ์  โอถาวรวงษ์
 
0 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ป.4-ป.6 91.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร 1. เด็กชายชวัลชัย  ยงไสว
2. เด็กหญิงวริศรุตา   ชาวจีน
3. เด็กชายอภิสิทธิ์  ชาวจีน
 
1. นางสาวสุุพรรษา  รุ่งสว่าง
2. นางสาวพรรณราย  เลิศพลังเวทย์
 
0 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 95.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบางขวาก 1. นายกฤษณะ  จันทร์บาง
2. นางสาวภาวิณี  จันทนา
3. นายมนตรี  ชานตะบะ
 
1. นายณัฐพงศ์  อนุสนธิ์
2. นางสาวปฏิมา  ไทรบุรี
 
0 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดท่าพูด 1. นางสาวธัญธร  เกิดลาภ
2. นางสาวพิกุล  ชูชมงาม
3. นางสาวสุขฟ้า  ร่วมงาน
 
1. นางสาวสมนึก  จันทร์เศรษฐี
2. นางสาวบุญยานุช  เมืองจินดา
 
0 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 91.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนนาคดีอนุสรณ์ 1. เด็กหญิงธนัญชนก  แสงสุริยะ
2. เด็กชายธีรภัทร  อิ่นอำไพ
3. เด็กหญิงนพัชกร  มหัสธนภันดา
 
1. นางสาวจันทร์ทิมา  ลักษณกิจ
2. นางสาวหทัยวรรณ  พันธุมิตร
 
0 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6 89.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองโป่ง 1. เด็กหญิงปนัดดา   เคลือบดอน
2. เด็กหญิงพรรณภัทร   เคนสันเทียะ
 
1. นางสาววัชราภรณ์  พิรุณ
2. นายสุริยวุฒิ   ชิณวงษ์เกตุ
 
0 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6 87.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสารสิทธิ์พิทยาลัย 1. เด็กชายปวีณ์กร   รจนากร
2. เด็กชายอภิสิทธิ์   เดชเดชะสุนันท์
 
1. นางนงนุช  ทองทา
2. นางนิศรา   กอบผดุงเกียรติ
 
0 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ 1. เด็กชายภาณุพงศ์  ศรีอินทร์งาม
2. เด็กชายสุรเชษฐ์  บุญประวัติ
 
1. นางสมถวิล  พิมทอง
2. นางศริทร  กลิ่นเกษร
 
0 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 91.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลท่าหลวง 1. เด็กหญิงณัฐวราภรณ์  ศรเล็ก
2. เด็กหญิงเพ็ญพิชชา  จันทา
 
1. นางสุภัสสร  รองแหยม
2. นางสาวฉันทวรรณ  หาภักดี
 
0 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 89.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านสามร้อยยอด 1. เด็กหญิงณิชานาฏ์  อู่ทอง
2. เด็กหญิงวารี  คงน้อย
 
1. นางชนัดดา  รวดเร็ว
2. นางจริยา  ฉายศรี
 
0 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 87.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดบ้านสร้าง 1. เด็กหญิงทิพวรรณ  ไวยวัฒถา
2. เด็กชายธนกร  คมสัน
 
1. นายชนะศักดิ์  ลาภเวช
2. นางศุภวัลย์  ตันวรรณรักษ์
 
0 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 97.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนรุจิรพัฒน์ 1. เด็กหญิงณัฐสรณ์  คำกอน
2. เด็กหญิงดอกแก้ว  เย
3. เด็กหญิงฟ้าประทาน  กำเนิดเนตร
4. เด็กหญิงศิริวรรณ  ยอดทอง
5. เด็กหญิงเพ็ญพิชชา  ยาแซ้
 
1. นายภูชิต  ศิริเอก
2. นางสาวชลชญา  เต็มนอง
 
0 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 95.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอนุบาลสังขละบุรี 1. เด็กหญิงกันดาร์  ธรรมเชี่ยวชาญ
2. เด็กหญิงชุตินันท์  นันทะพันธ์
3. เด็กหญิงปภาวรินทร์  สืบยิ้ม
4. เด็กหญิงพลอยรัตน์  โรจน์รุ่งสมบัติ
5. เด็กหญิงษมาสินี  สังข์รุ่งเรือง
 
1. นางสาวสุกัญญา  ชมเชย
2. นางอรนุช  ลิ้มวิลัย
 
0 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 93.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์) 1. เด็กหญิงชนากานต์   แสงสว่าง
2. เด็กหญิงปาณิสรา  พรมจอม
3. เด็กหญิงพิชามญธุ์  กลัดงาม
4. เด็กหญิงอชิรญา   พรชู
5. เด็กหญิงอารยา  บุญขำ
 
1. นางสุพัตรา  พนมมาศ
2. นางจารุนันท์  คงพันธุ์
 
0 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 96.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลวัดนางนอง 1. เด็กหญิงฐิติมา  ช่วยรักษา
2. เด็กหญิงธัญชนก  อดทน
3. เด็กหญิงรณิดา  สวยสะอาด
4. เด็กหญิงลักษิกา  แซ่จึง
5. เด็กหญิงศรัณย์ภัธรา  ศันสนะบวร
 
1. นางสาวอรพรรณ  บัวทอง
2. นางสาวณัฐริกา  ปิ่นเวหา
 
0 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านคลองแค 1. เด็กหญิงกัญจิรา  ชาญวิชา
2. เด็กหญิงชนิภรณ์  สมดี
3. เด็กหญิงมนิสรา  ผ่องแผ้ว
4. เด็กหญิงมิลตรา  ชูเดช
5. เด็กหญิงเบญญาภา  คำจันทรา
 
1. นายชัยกฤต  อินทรเกษม
2. นางสาวอรชร  สังข์ทอง
 
0 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 93.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนรุจิรพัฒน์ 1. เด็กหญิงณัฐธิดา  ไอดา
2. เด็กหญิงสุทัตตา  ยาแซ้
3. เด็กหญิงสุภัชชา  คอป้า
4. เด็กหญิงอรจิรา  จิโพ้
5. เด็กหญิงแก้วตา  จอรถ
 
1. นายภูชิต  ศิริเอก
2. นางสาวิตตรี   บางวัด
 
0 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 94.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคลองสิบสาม 1. เด็กหญิงกุลนิฐษ์  อินทร์เอม
2. เด็กหญิงปณิตา  สุขแสวง
3. เด็กหญิงวลีญาดา  วงษ์สุวรรณ์
4. เด็กชายอนุภาพ  อาจสาแทน
5. เด็กชายเจริญทรัพย์  เจริญดง
 
1. ว่าที่ร้อยตรีเขมวัฒน์  ดวงจิตร
2. นางสาวภัทร์พิมล  น้ำคำ
 
0 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 92.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านโป่งกระทิงบน 1. เด็กหญิงกุลธิดา  มณเฑียรเภา
2. เด็กชายตนุภัทร  อยู่สุขเกษม
3. เด็กหญิงธนพร  นราเก
4. เด็กหญิงนิวาริน  งามเมือง
5. เด็กหญิงพินันยา  อินทรประดิษฐ์
 
1. นางสาวรัชนีภา  จันทร์หลิน
2. นายกิติพล  สาลีผล
 
0 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 92.25 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดศรีวิชัย 1. เด็กหญิงประภาวดี  ชังดี
2. เด็กหญิงพิมาดา  ฮาตแสนเมือง
3. เด็กหญิงวันวิสา  มณีรอด
4. เด็กหญิงสุภัสสร  ดำรงเกียรติศักดิ์
5. เด็กหญิงเจนจิรา  จินตรักษ์
 
1. นายตรีพินณ์  บุญรุ่ง
2. นางสายสมร  แสงโชติช่วง
 
0 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบางสะพาน 1. เด็กหญิงณัฐกฤตา   ภัคสิริจินดา
2. เด็กหญิงพัชรกร   มะหารักษ์
3. เด็กหญิงพิมพ์พิชชา   ชินใย
4. เด็กหญิงรวียมาฬ์   กิจโฉ
5. เด็กหญิงวรรณกร    ภู่งาม
 
1. นางวาสนา   โตแก้ว
2. นางสาวดวงกมล   เดชช้อย
 
0 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอนุบาลสระบุรี 1. เด็กหญิงกชกร  สุมาลัย
2. เด็กหญิงชัชญาณิช  ไตยคุณ
3. เด็กหญิงปทิตตา  วัฒธรรม
4. เด็กหญิงปารย์ศศิวิมล  กลางเมือง
5. เด็กหญิงภัทรวดี  ภู่ระยับ
 
1. นางวันทนีย์  เจริญศรี
2. นางสาววลีรัก  คำพญา
 
0 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3 87.75 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดพรหมสาคร 1. เด็กชายกฤติน  สนธิธรรม
2. เด็กหญิงทัดดาว  เตชะไพศาลทวี
3. เด็กชายธนภัทร  ปราบภัย
4. เด็กหญิงนัฐนันท์  ลือชาชัยกุล
5. เด็กชายภูริวัจน์  กล่ำสี
 
1. นางสาวช่อลัดดา  กลิ่นประทุม
2. นางสาวปาริฉัตร  เพ็งบุญ
 
0 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 95.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหาดเล็ก 1. เด็กหญิงยูรี  ทาน
2. เด็กหญิงเซียวอ่าย  เมง
3. เด็กหญิงเซียวเหมย  เมง
4. เด็กหญิงเสรยวิท  เดือน
5. เด็กชายโจ๊ก  เฮง
 
1. นางสาวประภัสรา  จรุงศิลป์
2. นางสาวเพชรรัตน์  สนิทเหลือ
 
0 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 94.25 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดท่าไชย (ประชานุกูล) 1. เด็กหญิงญดาวรรณ  ใจสุขใส
2. เด็กหญิงทิฆัมพร  คณะบุตร
3. เด็กหญิงวรรณกานต์  ทัศนี
4. เด็กหญิงอรพิณ  ศรีตองอ่อน
5. เด็กหญิงอัญธิกา  พูลเดช
 
1. นางนภาวรรณ  ศรีกงพาน
2. นายพรชัย  ชูชื่น
 
0 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดพลงช้างเผือก 1. เด็กหญิงจิรฐิตา  วงศ์ยัง
2. เด็กหญิงทักษิอร  พูลทวี
3. เด็กหญิงพิชญธิดา  เอกจีน
4. เด็กหญิงหรรษมน  มะคำไก่
5. เด็กหญิงอิรวดี  ไพรัตน์
 
1. นายธนัตพัฒน์  ศรีพายัพ
2. นายสหรัฐ  เอี่ยมสำอางค์
 
0 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 88.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบ้องตี้ 1. เด็กหญิงขวัญฤดี  -
2. เด็กหญิงลลิตา  ยูฮันเงาะ
3. เด็กหญิงวลัย  -
4. เด็กหญิงวาสนา  -
5. เด็กหญิงโสภิดา  -
 
1. นายปิยโชค  สลีอ่อน
2. นางสุนันท์  เฉลิมกุล
 
0 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 87.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดจันทาราม (ตั้งตรงจิตร 5 ) 1. เด็กชายจักรพงษ์  กบิลสิงห์
2. เด็กชายณัฐภูมิ  แซ่เอี๊ยว
3. เด็กหญิงภาวรี  สุขถนอม
4. เด็กหญิงมุกดา  มุขตัน
5. เด็กชายเสกสรรค์  พุฒศรี
 
1. นางสาวณัฐพร  ส่งศรี
2. นายกฤติภณ  เณรตาก้อง
 
0 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านคลองอุดม 1. เด็กหญิงจิรัชญา  เอี่ยมแพร์
2. เด็กหญิงช่อทิพย์  พิมพ์สอน
3. เด็กหญิงผกากรอง  ทัพวิเศษ
4. เด็กหญิงพัชราภา  เจริญสุข
5. เด็กหญิงสุจิตรา  ชัยประเสริฐ
 
1. นายศิริพล  หมอกมุงเมือง
2. นายอาทิตย์  พาระแพง
 
0 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลบ้านท่าพระยาจักร 1. เด็กหญิงกมลพัชร  โพธิ์พิกุล
2. เด็กหญิงภิญญาภัทร  แย้มสุข
3. เด็กชายรัตนชัย  เชื้อเพชร
4. เด็กชายสิทธิพล  เอี่ยมอินทร์
5. เด็กชายอนุวัฒน์  ศรีสุวรรณ
 
1. นายเกรียงไกร  แย้มขยาย
2. นายอนุพงษ์  สังขรัตน์
 
0 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 94.3 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดสวนส้ม 1. เด็กหญิงกัญจน์ญาณพัชร  พลวงศ์ษา
2. เด็กหญิงกันธิมา  ปักษากุล
3. เด็กหญิงชณัญญา  ศรีบุญมา
4. เด็กหญิงธัญรัตน์  ปัญญาสิริพงศ์
5. เด็กหญิงสวรรยา  พ่อพิลา
 
1. นางจิรายุ  จันทะเภา
2. นายขจรเกียรติ  จันทะเภา
 
0 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 90.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดหนองเกตุน้อย 1. เด็กหญิงกานดา  มาตย์นอก
2. เด็กหญิงชญานันท์  อุไรพงษ์
3. เด็กชายนันท์พิพัฒน์  หนองใหญ่
4. เด็กหญิงปภัสสร  ศิริสมบูรณ์
5. เด็กหญิงอนัญญา  ทัพพ์ธีรนันท์
 
1. นายดุสิตา  ทุนประเสริฐ
2. นายจักรพงษ์   โพธิ์นิ่มไทย
 
0 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 96.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดปลาไหล 1. เด็กหญิงญาดาภา  สุทธิปัญญา
2. เด็กหญิงทิฆัมพร  กลั่นฑัต
3. เด็กหญิงธันยพร  บริบูรณ์
4. เด็กหญิงระพีพรรณ  ใจแสน
5. เด็กหญิงสุภาภรณ์  เผือกหอม
 
1. นายนันทชัย  แย้มนุ่น
2. ว่าที่ร้อยตรีหญิงอัญชลี  เอี่ยมสอาด
 
0 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 95.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านท่ากรวด 1. เด็กหญิงจริยา  ประจิตร
2. เด็กหญิงวรรณรดา  เกิดจ้อย
3. เด็กหญิงหทัยรัตน์  ทองกล่ำ
4. เด็กหญิงอรทัย  ฉายงาม
5. เด็กชายเสกสรร  แสงสงคราม
 
1. นายธีระชัย  กลิ่นหอม
2. นางสุธีรัตน์  ผาผาย
 
0 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 94.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านกะบกเตี้ย 1. เด็กชายชนะพงษ์  อยู่อรุณ
2. เด็กหญิงธนัญญา  บุญอินทร์
3. เด็กหญิงนุสรา  กาฬภักดี
4. เด็กชายพรเทพ  ครคง
5. เด็กหญิงพิชชานันท์  ไหมอ่อน
 
1. นายนวพล  จบศรี
2. นางสาวปรวีร์  วรรณสาร
 
0 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครคุณธรรม ป.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชูสินทองประดิษฐ์อนุสรณ์ 1. เด็กหญิงขนิษฐา  วันสืบ
2. เด็กชายจักรินทร์  สายเสมา
3. เด็กหญิงจินต์จุฑา  นาคกล่อม
4. เด็กชายชัยฤทธิ์  ไหมทอง
5. เด็กหญิงชุติกาญจน์  ใจดี
6. เด็กชายฐิติวัชร์  ธนบุญพิศุทธ์
7. เด็กหญิงนาตยา  ไกรประวี
8. เด็กหญิงนิตยา  ไกรประวี
9. เด็กชายรณชิต  แสงจันทร์
10. เด็กชายวชิรวิทย์  ย่าวงศ์ไกรสร
11. เด็กชายสารินทร์  บุญครอง
12. เด็กหญิงสุนิษา  มักสกุล
13. เด็กหญิงอภิชญา  เฉิดสุนทร
14. เด็กหญิงอรชุมา  แพงแก้ว
15. เด็กชายอักขราธร  วัฒนประภาชัย
16. เด็กหญิงอัญชลีพร  สุขสบาย
17. เด็กชายเกียรติศักดิ์  สามารถกุล
18. เด็กชายแทนพงษ์  พยัฆวัน
19. เด็กหญิงโชติรส  อู่ทรัพย์พวง
20. เด็กชายโอม  -
 
1. นางสาวลดาวรรณ  สุภาวะหา
2. นางสาวญาตาวี  เจ็งใจบุญ
3. นางสาวอลิสา  ธงวิลัย
4. นางสาวปิยฉัตร  ศรีวิไล
5. นางสาวโสรัสจ  เฉลิมพันธุ์
 
0 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครคุณธรรม ป.1-ม.3 92.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดกลางคลองสระบัว 1. เด็กหญิงกัญญาณัฐ  แสงน้ำรักษ์
2. เด็กหญิงกัญญาพัชร  โตมิเฉลิม
3. เด็กชายจักรพงศ์  จงเกื้อตระกูล
4. เด็กชายชัยสิทธิ์  ธรรมวงษ์
5. เด็กหญิงชาลิสา  สัมมาพรต
6. เด็กหญิงณัฐกานต์  ฝังเงิน
7. เด็กหญิงนาตาลี  สมสมัย
8. เด็กชายปัณณธร  สอนแสนสุข
9. เด็กชายพชร  ท้วมยา
10. เด็กชายพีรวิชญ์  จันทวงษ์
11. เด็กชายภัทรพล  มีชูโภชน์
12. เด็กชายภัทรพล  นุชเกษม
13. เด็กชายวิทวัส  ในดู
14. เด็กหญิงสุนิษา  สมสมัย
15. เด็กหญิงอรยา  ่อ่อนสำอางค์
16. เด็กหญิงอรรวินท์  สว่างญาติ
17. เด็กชายอาทิตย์  แซ่จิว
18. เด็กชายแทนคุณ  เพ็งโคตร
19. เด็กหญิงแพรวา  สาระขวัญ
20. เด็กหญิงไอริน  มะลิซ้อน
 
1. นางสาวณัฐชา  มังกะลัง
2. นายเอกพล  พันธุ์โชติ
3. ว่าที่ร้อยตรีหญิงสุคณางค์  อารยพัฒน์มงคล
4. นางสาวรจนา  สุทธลักษณ์
5. นางสาวนิสรีน  เดชเลย์
 
0 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครคุณธรรม ป.1-ม.3 90.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านหนองมะค่า 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  ทิพศร
2. เด็กชายกิตติศักดิ์  โพชวัฒน์
3. เด็กหญิงฐิติมา  ใจชื่น
4. เด็กชายณัฐวัฒน์  ผาดุงแคลน
5. เด็กชายทักษ์ดนัย  บุญมี
6. เด็กหญิงพัชรพร  ศรีสมบัติ
7. เด็กหญิงมาลิณี  ชำนาญ
8. เด็กหญิงยุวรรณดา  โพชวัฒน์
9. เด็กชายรัชพล  อุ่นเจริญ
10. เด็กชายวรวีร์  พอกพูล
11. เด็กหญิงวิธิพันธ์  ตั้งใจปราบ
12. เด็กชายศุภณัฐ  ศรีสุวรรณ
13. เด็กหญิงสาวิกา  ไพฑูรย์
14. เด็กหญิงสิริวิมล  บุญต่อ
15. เด็กชายสิิริราช  ธูปเพ็ง
16. เด็กหญิงหทัยรัตน์  คล้ายกลิ่น
17. เด็กหญิงอนัญญา  สุขแจ่ม
18. เด็กหญิงเกวลิน  อักษรสิทธิ์
19. เด็กชายเดชาวัฒน์  รุ่งบรรเทา
 
1. นายกนกพล  พงษ์ชัยชาญ
2. นางสาวจิตรลดา  สิทธิปัญญา
3. นางสาวณัฏฐ์ชริน  พิมลพรรณ
4. นางประทุมพร  สิทธิปัญญา
5. นายอาคม  ใจเฉื่อย
 
0 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครประวัติศาสตร์ ป.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลบ้านท่าพระยาจักร 1. เด็กหญิงกนกกาญจน์  หาได้
2. เด็กชายคุณากร  ชาววังงาม
3. เด็กหญิงจรรยวรรธน์  โรจน์บุญถึง
4. เด็กหญิงจิราวรรณ  แสงหิรัญ
5. เด็กชายณรงค์ฤทธิ์  รูปขำดี
6. เด็กชายณัฐพงษ์  แซ่เอี้ยว
7. เด็กชายธันวา  มังกรพันธ์
8. เด็กชายธีรเดช  โพธิ์ศรีทอง
9. เด็กหญิงปราณปรียา  เมืองมนต์
10. เด็กหญิงปุญญิศา  แก้วบัวดี
11. เด็กชายพรพิพัฒน์  เหลืองทอง
12. เด็กชายพัฒน์ชัย  หัศจรรย์
13. เด็กหญิงภัทรธิดา  รูปโพธิ์
14. เด็กชายภูวดล  ฆ้องบ้านโข้ง
15. เด็กหญิงมีนา  เพชรแอ
16. เด็กชายสุรพัศ  วิจิตรพงษ์
17. เด็กหญิงอินธิรา  ปทุมสูติ
18. เด็กหญิงเฉลิมขวัญ  ดายใหม่
19. เด็กชายเตชิต   ระหาญนอก
20. เด็กหญิงเบญจสิริ  แก้ววิชิต
 
1. นายเกรียงไกร  แย้มขยาย
2. นางดวงเดือน  ชาวสวน
3. นายอนุพงษ์  สังขรัตน์
4. นางสาวพิทยา  บุญยเกตุ
5. นางสาวฐิติพร  พิมพ์ชัย
 
0 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครประวัติศาสตร์ ป.1-ม.3 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านเนินพลับหวาน 1. เด็กชาย ธานินทร์   อาจหาญ
2. เด็กชายจักรภัทร   กระสินธ์
3. เด็กหญิงชญานี  ยืนสุข
4. เด็กชายฐาปกรณ์   อิ่มอรุณ
5. เด็กชายณัฐวุฒน์   สุริยา
6. เด็กชายธีรภัทร   ทานุวัต
7. เด็กชายนวรินทร์   อรุณรัตน์
8. เด็กหญิงบุศรินทร์   เทพทอง
9. เด็กชายพิชัยยุทธ   งวงช้าง
10. เด็กหญิงมินตรา   นันต๊ะมูล
11. เด็กหญิงลักขณา   บุตรดา
12. เด็กหญิงศุภนิดา   บุญส่ง
13. เด็กหญิงสิตานันท์   รักกลาง
14. เด็กชายสิบเรศ   ดวงดารา
15. เด็กหญิงสุดารัตน์   โชติพันธ์
16. เด็กชายสุริยา  พรหมภักษร
17. เด็กหญิงฮาน่า   ศาทศิลป์
18. เด็กชายเทพสุริยา   แสงทอง
19. เด็กชายเนติ   แสงสว่าง
20. เด็กหญิงไอลดา   เจียมเมืองปัก
 
1. นางจันทร์เพ็ญ   ธราพร
2. นายวิริยะ  ประสพแก้ว
3. นายธนู   คงสมปราชญ์
4. นางสาวนิตยา   พงษ์เกษม
5. นางสาวภัทรียา   สังสิมมา
 
0 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครประวัติศาสตร์ ป.1-ม.3 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดกลางคลองสระบัว 1. เด็กชายกสิกรณ์  สีเมฆ
2. เด็กหญิงกาญจญาธร  เกตุพรม
3. เด็กชายจักรพงษ์  อ่อนมา
4. เด็กหญิงจุฑามาศ  เฉยชิด
5. เด็กหญิงฐิติยา  มีชัย
6. เด็กชายณัฐพงษ์  งามชื่น
7. เด็กหญิงทับทิม  สอนแสนสุข
8. เด็กชายธนภัทร  หอมสุวรรณ
9. เด็กชายธันวา  สุขสมเนตร
10. เด็กหญิงธารทิพย์  ทิมสีคร้าม
11. เด็กชายปารมี  โพธิบำรุง
12. เด็กชายปิยากรณ์  สุกะรินทร์
13. เด็กชายพงศกร  โพธินิมิตร
14. เด็กชายพชร  เปี่ยมรอด
15. เด็กชายวรงค์กร  โรจนวิภาค
16. เด็กชายวรพงษ์  เพริศพริ้ง
17. เด็กหญิงศิวพร  สว่างญาติ
18. เด็กชายสุภิญโญ   ทิมกุล
19. เด็กหญิงอุทุมพร  พลิคามิน
20. เด็กชายเตชิต  แก้วเขียว
 
1. นายเอกพล  พันธุ์โชติ
2. นางสาวณัฐชา  มังกะลัง
3. ว่าที่ร้อยตรีหญิงสุคณางค์  อารยพัฒน์มงคล
4. นางเนาวรัตน์  สุนทรประสาทพร
5. นางสุณิตา  คามีศักดิ์
 
0 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านอ้อกระทิง 1. เด็กชายตะวัน  ชาญกระโทก
 
1. นางจงกล  อุณหพงศา
 
0 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 97 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนนาคดีอนุสรณ์ 1. เด็กหญิงรุจิราพร  ศรีสมวงศ์
 
1. นายขจิตพงศ์  ลาภโชค
 
0 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1. เด็กชายรัฐเขต   สุขุมวาทย์
 
1. นางสาวธันญ์สิตา  วอนอก
 
0 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 91.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเลิศปัญญา 1. เด็กหญิงปุญญดา  อิ่มเอิบ
 
1. นางลักขณา  ทองนาเมือง
 
0 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดดอนทอง 1. เด็กชายธนดล  ไชยยศ
 
1. นางวรรณี  วรรณพิรุณ
 
0 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 88.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนพวงคราม 1. เด็กหญิงเพียงขวัญ  วิเศษยา
 
1. นางปราณี  พรมภักดี
 
0 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดป่าสะแก 1. เด็กหญิงพรชิตา  กลิ่นจันทร์
 
1. นางอัญชลี  เจริญสุข
 
0 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาคดีอนุสรณ์ 1. เด็กหญิงอชิรญาณ์  อยู่ประเสริฐ
 
1. นางสาวอริสต์  ไกรงาม
 
0 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 94.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านป่าวิไลฯ 1. เด็กชายพรพระพรหม   ว่ามา
 
1. นางสาวศิริวิมล  พงษ์แตง
 
0 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 91.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบ้านฉาง 1. เด็กหญิงบัวบูชา  เชื้อสีดา
2. เด็กชายอัษฎาวุธ  ทินวงค์
 
1. นางไพแก้ว  มีศิลป์
2. นางสาววชิราภรณ์  เรืองเดช
 
0 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 89.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์) 1. เด็กหญิงปิยฉัตร   พะวิขุณี
2. เด็กชายภาณุภณ   อินทร์วัตร์
 
1. นางชูกิจ   แก้วเหล็ก
2. นางจารุนันท์  คงพันธุ์
 
0 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 89.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ) 1. เด็กชายศุภณัฐ  อิ่มดี
2. เด็กหญิงเอมิกา  รัตนวงษ์
 
1. นางพัชรินทร์  คชรัตน์
2. นางสุวิมล  อินชนะ
 
0 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 95.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลสมเด็จพระวันรัต 1. เด็กหญิงนันท์นภัส  ขาววิเศษ
2. เด็กชายอานนท์  เหมือนแก้ว
 
1. นางสุชาดา  เชี่ยวชาญ
2. นางสาวสุพรรณษา  กาฬภักดี
 
0 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอนุบาลชลบุรี 1. เด็กหญิงกรกนก  หมอยา
2. เด็กชายปริญ  คล้ายเพชร
 
1. นางอภัยวัลย์  คงวัฒนกุล
2. นางอรณีย์  ทับทอง
 
0 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 94.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนอำนวยวิทย์ 1. เด็กชายกฤติธี  รุ่งรัศมี
2. เด็กหญิงพิมรภัทร  แสงต่วน
 
1. นางปานใจ  ชาญพิทยา
2. นางบังอร  ศรีพุ่มบาง
 
0 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 91.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาลวัดกำแพง 1. เด็กชายกิตติพศ  อร่าม
2. เด็กหญิงวิมลสิริ  ทิมทอง
 
1. นางสาวภัทราภรณ์  อาจวารินทร์
2. นางชลธารา  ถานิสโร
 
0 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 90.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนชุมชนวัดปราสาท(นรสิงห์ประชาสรรค์) 1. เด็กหญิงธิภาพร  โพธิ์มณี
2. เด็กชายอนุภัทร  มั่งสมบูรณ์
 
1. นางจิรพัฒน์  พูลสวัสดิ์
2. นางสาวเกษราภรณ์  เดือนแรม
 
0 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดสระสี่มุม 1. เด็กหญิงอัญชสา  สระทองทม
2. เด็กชายอุดม  พรมยาน
 
1. นางกฤติกา  โชควัฒนชัย
2. นางสาวพรพรรณ  ทรัพย์รุ่งเรือง
 
0 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลไทย ป.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเกาะโพธิ์(วันครู ๒๕๐๐) 1. เด็กหญิงกรรณ์ธิมา  สุดลี
2. เด็กหญิงจตุพร  สุขอุดมวัฒน์
3. เด็กหญิงทานตะวัน  นพตากุล
4. เด็กหญิงธัญพร  นิคม
5. เด็กหญิงรัชฎาภรณ์  ปัญญาวิจารณ์
6. เด็กหญิงศิรินภา  ศรีแสน
7. เด็กหญิงศิริลักษณ์  สงจันทร์
8. เด็กหญิงสายธาร  สุริยพงษ์
9. เด็กหญิงสุชัญญา  สว่างสุข
10. เด็กหญิงอรัญญา  ท้าวจัตุรัส
 
1. นางสาวศิรินทร์มาศ  แสงเพชร
2. นายธนาเสฎฐ์  ชัชวาลธิติวัฒน์
3. นางสาวนวลจันทร์  สุกใส
 
0 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลไทย ป.1-ม.3 88.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนตังเอ็ง 1. เด็กหญิงกนกชนก  ศรนิล
2. เด็กหญิงกมลวรรณ  ขันติธรรมกุล
3. เด็กหญิงกรกช  สีหามายา
4. เด็กหญิงญาณิศา  วัฒโท
5. เด็กหญิงณิกศา  เดชวรพงศ์
6. เด็กหญิงณิชชา  ทับเจริญ
7. เด็กหญิงพิชญา  เซี่ยงเจ็น
8. เด็กหญิงวชิรญา  ประดิษฐศิลป์
9. เด็กหญิงวรางคณา  ใบโพธิ์
10. เด็กหญิงเขมจิรา  มีพืชน์
 
1. นางสมคิด  แซ่เตียว
2. นางสาววสินี  วงษ์ทองสาลี
3. นายเมธี  วงศ์มั่นกิจการ
 
0 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลไทย ป.1-ม.3 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดท่าพูด 1. เด็กหญิงกัลยา  อู๋เถื่อน
2. เด็กหญิงกาญจนา  เอี่ยมอินทร์
3. เด็กหญิงณัฐธิดา  สนสาย
4. เด็กหญิงทิพปภา  ชวดชัยภูมิ
5. เด็กหญิงธัญญาภรณ์  กุหลาบศรี
6. เด็กหญิงนภารัตน์  สุธาคำ
7. เด็กหญิงภูริดา  น้อยเลิศ
8. เด็กหญิงมนัญชยา  มณี
9. เด็กหญิงศิริรัตน์  เมฆวัน
10. เด็กหญิงสุมิตรา  ดวงรัตน์
 
1. นายกฤษดา  หามาฤทธิ์
2. นางสุพินยา  หามาฤทธิ์
3. นายกิติศักดิ์  สุพร
 
0 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.3 91.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเกาะโพธิ์(วันครู ๒๕๐๐) 1. เด็กหญิงกรรณิกา  โกยรัมย์
2. เด็กหญิงจิตราภรณ์  ประมาณ
3. เด็กหญิงณัฐกาญจน์  นพรัตน์
4. เด็กหญิงนัทธนันท์  นทีธารทอง
5. เด็กหญิงภัคจิรา  เจริญเขต
6. เด็กหญิงรัตนาพร  กาพุ่ม
7. เด็กหญิงวรรณิดา  เปี่ยมปลื้ม
8. เด็กหญิงวิชาลิญจ์  เทศทอง
9. เด็กหญิงสุพรรษา  วงษ์พรหม
10. เด็กหญิงอัจฉรา  สนริ้ว
 
1. นายธนาเสฎฐ์  ชัชวาลธิติวัฒน์
2. นางสาวนวลจันทร์  สุกใส
3. นางสาวชญานิศ  เจตน์สุมบุญย์ไชย์
 
0 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.3 90.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านกุดตาเพชร 1. เด็กหญิงณัฐนิชา  ชูจันทร์
2. เด็กหญิงทิพวรรณ  ผกากาญจน์
3. เด็กหญิงนิรชา  กึ่งกลางดอน
4. เด็กหญิงปิยาพัชร  นันจันทึก
5. เด็กหญิงวันวิวาห์  พงษ์ปลัด
6. เด็กหญิงศศิวิมล  ทวยจัตุรัส
7. เด็กหญิงสิริวิมล  เอี่ยมสะอาด
8. เด็กหญิงสุวรรณี  สิทธิแสง
9. เด็กหญิงอัญชลี  เมืองเจริญ
10. เด็กหญิงอาทิตยา  สุขไกร
 
1. นางสาวจุฑามาศ  กาญจนจุฑา
2. นางสาวขนิษฐา  น้อยตั้ง
3. นางสาวจิราภรณ์  พิมพ์ศรี
 
0 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดท่าพูด 1. เด็กหญิงธัญญารัตน์  โสดามุก
2. เด็กหญิงธิดารัตน์  สามาอาพัฒน์
3. เด็กหญิงน้องผักบุ้ง  อินตาไซ้
4. เด็กหญิงปัญริดา   รัตนาดี
5. เด็กหญิงพนิดา  วิสาลศิลป์
6. เด็กหญิงพลอยชมพู  ขุนคำ
7. เด็กหญิงพัชรพร  หาสิตพานิชกุล
8. เด็กหญิงภัคจิรา  อินทร์หอม
9. เด็กหญิงหฤทัย  ไชยสุวรรณ
10. เด็กหญิงเกศิณี  นิลมัย
 
1. นายกฤษดา  หามาฤทธิ์
2. นายเสรี  สุขถาวร
3. นางสาวรัตนา  ธนธนานนท์
 
0 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ป.1-ป.6 93.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทุ่งเสือโทน 1. เด็กหญิงกมลฉัตร  ลีพร้อม
2. เด็กหญิงกัลญาณี  พยาคำ
3. เด็กหญิงคีตกานต์  ทองผาจุติ
4. เด็กหญิงฐานิตา  ธนะฤกษ์
5. เด็กหญิงปริญญาภรณ์  ก้อนคำ
6. เด็กหญิงปรีดา  ทองผาภูมิตระกูล
7. เด็กหญิงพรทิพย์  ทองผาภูมิขจร
8. เด็กหญิงรุ่งวรรณกาน  บุญวรรณภูมิ
9. เด็กหญิงลลิตพรรณ  ผาภูมิสมบูรณ์
10. เด็กหญิงเนตรจิรา  ทองผาภูมิสุจริต
 
1. นายอุเทน  พัดเพชร
2. นายอิศรา  สุสดี
3. นางสาวยลลดา  บุญมา
 
0 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ป.1-ป.6 89.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนจิ้นฮั้ว 1. เด็กหญิงกรรวี  ศศิชัยปัญญา
2. เด็กหญิงกานติมา  เสือพิน
3. เด็กหญิงกิรติกา  สินชัย
4. เด็กหญิงกุมภาพันธ์  หนูนะ
5. เด็กหญิงจิราวดี  บุญจันทร์
6. เด็กหญิงญาณัจฉรา  เคนท้าว
7. เด็กหญิงธนัชพร  เดชฤทธิ์
8. เด็กหญิงรุ้งลัดดา  ไชยเจริญ
9. เด็กหญิงวรัญญา  ฝอยหิรัญ
10. เด็กหญิงศิรภัสสร  ชลศิริพงษ์
 
1. นายกชกร  พนมมรรค
2. นายอรรณพ  บวรหทัยรัตน์
3. นางสาวธีรวรรณ  สุทธิชา
 
0 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ป.1-ป.6 89.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเทศบาล 5 (พหลโยธินรามินทรภักดี) 1. เด็กหญิงกนกพร  แซ่อิ่ว
2. เด็กหญิงชญาณ์นันท์  ศิริมงคล
3. เด็กหญิงชนิการต์  นาคขุนทด
4. เด็กหญิงพรธนัญญา  ทุ่งศรีแก้ว
5. เด็กหญิงภัทราพร  ฤทธิ์เดช
6. เด็กหญิงวิมล  โคตรสงคราม
7. เด็กหญิงศศินิภา  ทับไกรสกล
8. เด็กหญิงศิริปนดา  แซ่ว่าง
9. เด็กหญิงอชิรญาณ์  เจริญใจ
10. เด็กหญิงเกศินี  พ่วงปาน
 
1. นางสาวนฤมล  ศรีธนานันท์
2. นางสาวสาคร  วงค์ศรี
3. นางสาวรัตนาภรณ์  สร้อยสูงเนิน
 
0 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.3 90.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดห้วยโป่ง(จันทร์ราษฎร์บำรุง) 1. เด็กชายชินบัญชร   ลำเภาพันธ์
2. เด็กชายณัฐพงษ์   แพงพิพัฒน์
3. เด็กชายทักษ์ดนัย   พุ่มศิริ
4. เด็กชายธนโชติ    สีกะแจะ
5. เด็กชายธันยธรณ์   ศรีจะเที่ยง
6. เด็กชายพงศกร   ศรีหัวทน
7. เด็กชายวรพล   แก้วงาม
8. เด็กชายศรศิลป์   ธิตะจารี
9. เด็กชายศราวุธ   ศรียางนอก
10. เด็กชายสรยุทธ   จันทร์ขำ
 
1. นางลักษมีลาวัณย์   วงษ์น้อย
2. นายสุนทร   การบุญ
3. นายชัยณรงค์   พุทธบรรพต
 
0 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.3 90.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านโป่งน้ำร้อน 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  ดวงพิทักษ์
2. เด็กหญิงกัญญาภัค  แถวเนิน
3. นางสาวกัณฐิกา   แรมปัดชา
4. นางสาวกัลยา  มหาหิงค์
5. เด็กหญิงญาณิศา  เกี้ยมแสนเมือง
6. เด็กหญิงพัชรพร  สามัคคี
7. นางสาวรสกร  มาน้อย
8. เด็กหญิงลัคนา  พันธ์กลาง
9. เด็กหญิงวันรักษา  ธรรมทศ
10. เด็กหญิงสุธาสินี  สีนน
 
1. นางยุพดี  อินทรสำอางค์
2. นายเสฎฐวุฒิ  ขวัญทอง
3. นางสาวพัทธ์ธีรา  โมกหอม
 
0 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านชุมนุมปรกฟ้า 1. เด็กหญิงกิตติญา   สาระคำ
2. เด็กหญิงกิ่งกาญจน์   เอื้อเฟื้อ
3. เด็กหญิงชุติกาญจน์   มาคำ
4. เด็กชายธนาวุฒิ  สระเกตุ
5. เด็กหญิงธัญญาพร   ชาญวาทิก
6. เด็กหญิงบุณยาพร   มาสะ
7. เด็กหญิงปาริฉัตร   สอนเจริญ
8. เด็กหญิงภคจิรา   ปันปา
9. เด็กชายมานัส   วงษ์ยีเม๊าะ
10. เด็กหญิงเกศราภรณ์    ยืนยั่ง
 
1. นางสาวพิมวิพา  ทายประโคน
2. นางสาววิยะดา   เสาร์มั่น
3. นางสาวกาญจนา  ผุยสุ
 
0 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันคีตะมวยไทย ป.1-ป.6 95.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคลองฝรั่งฯ 1. เด็กชายจักรกฤษณ์  เจริญตาม
2. เด็กชายจารุเดช  หนูคง
3. เด็กชายชาคริต  เทพประสิทธิ์
4. เด็กชายพีรพงศ์  หอมผกา
5. เด็กชายศุภวิชญ์  ศรีคำมา
6. เด็กหญิงสุพิชชา  มังสาหุต
7. เด็กชายอภิชัยนันท์  พลศักดิ์ขวา
 
1. นายสรรค์สร้าง  แก้วเกิด
2. นางสาวชนัฏพร  คล้ายสอน
3. ว่าที่ร้อยตรีหญิงศรีวิไลย  คงสามัคคี
 
0 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันคีตะมวยไทย ป.1-ป.6 92.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดกองแก้ว 1. เด็กหญิงกฤติยา  แก้วกำพร้าว
2. เด็กหญิงกศกรณ์  สงวนยวง
3. เด็กชายณัฐพล  สร้อยคำ
4. เด็กชายธนดล  มีสำราญ
5. เด็กหญิงปพัชญา  พิมละ
6. เด็กหญิงสุภัทสร  สำราญดี
7. เด็กหญิงอภิชญา  ตุ่มดาวเรือง
8. เด็กหญิงอภิษฎา  บุญทวี
9. เด็กชายเลียและ  ซา
10. เด็กหญิงไหมพิมพ์  บุญส่ง
 
1. นางสาวปิยะฉัตร  สมบุญ
2. นางสาวจินตนา  มูลสัน
3. นางสาวสุภาวดี  ชีรัมย์
 
0 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันคีตะมวยไทย ป.1-ป.6 90.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนอนุบาลบ้านท่าพระยาจักร 1. เด็กหญิงชนัญชิดา  เชื้อรุ่ง
2. เด็กหญิงฐานิตา  โพธิ์พิกุล
3. เด็กหญิงณัฐนันท์  อาจคงหาญ
4. เด็กหญิงดวงพร  คล้ายนาค
5. เด็กหญิงปานชญา  สวยค้าข้าว
6. เด็กหญิงปุณณ์ภัสสร  ไพโรจน์พัฒนกุล
7. เด็กหญิงศิริรัตน์  ใคร่ครวญ
8. เด็กหญิงอธิชา  ตันสุวรรณรัตน์
9. เด็กหญิงเทพอรัญ  ทองเรือนดี
 
1. นายอัครวุฒิ  โชติโภคา
2. นายอนุพงษ์  สังขรัตน์
3. นางสาวพิทยา  บุญยเกตุ
 
0 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันคีตะมวยไทย ม.1-ม.3 94.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดสีบัวทอง 1. เด็กหญิงกรกนก  ช่างทอง
2. เด็กหญิงทอสิตา  ช้างเนียม
3. เด็กหญิงทิพยาภรณ์  บ่อทอง
4. เด็กหญิงปภาดา  ทองประเสริฐ
5. เด็กชายพงศธร  ชื่่นกลิ่น
6. เด็กหญิงภัสสร  ตังหงษ์
7. เด็กหญิงรุ่งทิพย์  อูปแก้ว
8. เด็กหญิงอนันดา  ทวีศักดิ์
9. เด็กหญิงเกศรินภรณ์  เหมกุล
10. เด็กหญิงเขมริญ  อินทร์เทียม
 
1. นายสมพงษ์  เมืองวัฒนะ
2. นายเอกสิทธิ์  สาสนะ
3. นายวีระชัย  ขำวงษ์
 
0 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันคีตะมวยไทย ม.1-ม.3 93.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์(วัดสุนทรสถิต) 1. เด็กชายกิตติคุณ  พุทธคุณ
2. เด็กชายจุมพลภัทร  สุริยพัฒนยศ
3. เด็กหญิงธัญจิรา  สายน้ำผึ้ง
4. เด็กหญิงปยุดา  กรองกลั่น
5. เด็กชายพงศภัค  แย้มนาม
6. เด็กชายภูวเดช  ด้วงบุดดี
7. เด็กหญิงวราภรณ์  มีประการ
8. เด็กชายสงกรานต์  คุณแดงดี
9. เด็กหญิงสาวิตรี  แตงสีนวล
10. เด็กหญิงสุจิตรา  อ่ำมาร
 
1. นายจารุวัตร  หัสดี
2. ว่าที่ร้อยตรีดำรงศักดิ์  วงษ์ทะเล
3. นายเกรียงไกร  สังข์ทอง
 
0 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันคีตะมวยไทย ม.1-ม.3 93.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนหินกอง(พิบูลอนุสรณ์) 1. เด็กชายจักรภัทร  ประมูลใหม่
2. เด็กชายจักรี  อินขาน
3. เด็กชายธีรยุทธ  แหยมศักดิ์
4. เด็กชายนิชาภัทร  มาบำรุง
5. เด็กชายพรรษกร  บุตรนาง
6. เด็กชายพรรษชล  ชุมผาง
7. เด็กชายรชต  พรมรุ่งโรจน์
8. เด็กชายวายุพักตร์  สายรอด
9. เด็กชายวุฒิพงษ์  คำชมภู
10. เด็กชายสุชาติ  เยาวนิช
 
1. นายภานุพงศ์  ศรีพรม
2. นายพงษ์พันธุ์  ภิญโญยิ่ง
3. นางสาวเหมือนฉัตร  ชนะทะเล
 
0 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันทักษะพื้นฐานด้านกีฬา (มวยสากลสมัครเล่น) ป.1-ป.6 98.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคลองหลวง 1. เด็กหญิงกมลลักษณ์  จันทร์โต
2. เด็กหญิงชนากานต์  ชินบุตร
3. เด็กหญิงฐานิดา  ระมงคล
4. เด็กหญิงฐานิสา  ระมงคล
5. เด็กหญิงณิชาดา  ดามุกข์
6. เด็กหญิงน้ำหวาน  พันสุวรรณ
7. เด็กหญิงปัฑมพร  อินตัน
8. เด็กหญิงสุธาสินี  ชมภู
9. เด็กหญิงสุพันษา  โสภันท์
10. เด็กหญิงสุรีย์วรรณ  อุดม
 
1. นายไกรวิทย์  ตันติเมธีศักดิ์
2. นายวัชรากรณ์  พันสิงสอน
3. นายอติโชค  บุญช่วย
 
0 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันทักษะพื้นฐานด้านกีฬา (มวยสากลสมัครเล่น) ป.1-ป.6 97.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านคลองฝรั่งฯ 1. เด็กชายทวีเกียรติ  นุชมา
2. เด็กหญิงนรี  บุญวัน
3. เด็กหญิงประภาพร  พายัพ
4. เด็กหญิงปริญญา  พันธ์สวัสดิ์
5. เด็กหญิงพรศิริ  บรรจมาตย์
6. เด็กหญิงพัชรพร  รุ่งแสง
7. เด็กหญิงสุกัญญา  มาดหงสา
8. เด็กชายอภิสมย์  หนูคง
9. เด็กหญิงอัมรนันท์  วงษ์ขวัญเมือง
10. เด็กชายอาทิตย์  บุญโคตร
 
1. นายสรรค์สร้าง  แก้วเกิด
2. นางสาวชนัฏพร  คล้ายสอน
3. นางวัชรียา  อินทรทองมอญ
 
0 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันทักษะพื้นฐานด้านกีฬา (มวยสากลสมัครเล่น) ป.1-ป.6 97.1 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนพระยาประเสริฐสุนทราศรัย(กระจ่าง สิงหเสนี) 1. เด็กหญิงกชนิภา  ผ่องศรี
2. เด็กหญิงชัญญพัทน์  จิตวิริยนนท์
3. เด็กหญิงณัฐธิดา  เนคมานุรักษ์
4. เด็กหญิงนันทวรรณ  วรจิตต์
5. เด็กหญิงประภาภรณ์  มายะการ
6. เด็กชายปุณณสิน  บุญชัย
7. เด็กหญิงยศสินี  ยองซอนอู
8. เด็กหญิงวรณัน  วรจิตต์
9. เด็กหญิงสุชานรี  คลองตน
10. เด็กหญิงเจนจิรา  พลเยี่ยม
 
1. นายธีระวัฒน์  ดอนอินอาจ
2. นายพลากร  เมืองมูล
3. นายพีรวัฒน์  มักสัน
 
0 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันทักษะพื้นฐานด้านกีฬา (มวยสากลสมัครเล่น) ม.1-ม.3 91.7 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดแสงสรรค์ 1. เด็กชายชยากร  สมศรี
2. เด็กชายชยางกูร  สมศรี
3. เด็กชายชัยชนะ  ช่างต่อ
4. เด็กชายทิวากร  ไชยมงคล
5. เด็กชายปฏิพัฒ  ก้อนฝ้าย
6. เด็กชายภิญโญ  พูลเงิน
7. เด็กชายมงคล  ด้วงเงิน
8. เด็กชายวัณะชัย  ช่างต่อ
9. เด็กชายศิริราช  มงคล
10. นายสุริยา  ประจงมูล
 
1. นางนิทิวดี  พารอด
2. นางสาวนิสาชล  โทจำปา
3. นางสาวอนิตยา  บัวสุนทร
 
0 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันทักษะพื้นฐานด้านกีฬา (มวยสากลสมัครเล่น) ม.1-ม.3 89.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดบุญสัมพันธ์ 1. เด็กหญิงฐิติพร  ส้มเช้า
2. เด็กหญิงณัฐชา  ทุมมี
3. เด็กหญิงปิยพัชร  เพ็ชรรัตน์
4. เด็กหญิงพิมพ์ลภัส  ยี่สุ่นเกตุ
5. เด็กหญิงภัครมัย  มาศงามเมือง
6. นางสาววาสนา  พงษ์ณรินทร์
7. เด็กหญิงสุภารัตน์  อินทรักษ์
8. เด็กหญิงอภิญญา  นาโควงค์
9. เด็กหญิงเกตน์สิรี  บุญปล้อง
10. นางสาวเมธชนุตย์  แก้วงาม
 
1. นายปวีณ  กล้ารบ
2. นางสาวศิรินภา  ติ่งต้อย
3. นางเยาวดี  จุฑาพรรณาชาติ
 
0 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันทักษะพื้นฐานด้านกีฬา (มวยสากลสมัครเล่น) ม.1-ม.3 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดโป่งแค 1. เด็กหญิงฐิติพร   บุญขวาง
2. เด็กหญิงฐิติภา   ชิณหงส์
3. เด็กชายธนพล   สายทอง
4. เด็กหญิงธนภรณ์   หลวงจันทร์
5. เด็กชายธีรกานต์   อ่อนสวัสดิ์
6. เด็กหญิงปริณดา  แสงสว่าง
7. เด็กหญิงวรรณิภา   ฉลาดทำ
8. เด็กหญิงสุชาวดี   บุญขวาง
9. เด็กหญิงหทัยทัต   จันทรี
10. เด็กหญิงเบญจวรรณ   อำพันทอง
 
1. นางสาวสุธานาถ  ฐานะ
2. นางสาวนริศรา  พิมประสาร
3. นางสาวสุภัสรา  ทองงาม
 
0 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดพุแค 1. เด็กหญิงกรรณิกา   ยุพโคตร
2. เด็กหญิงนิรุชา   สุขเรือน
 
1. สิบเอกสุวิทย์  ชมชะนัด
2. นางสาวนิวรา  ปิ่นเกตุ
 
0 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดดอนทอง 1. เด็กหญิงชวลิตา   ด้วงไผ่
2. เด็กชายสุรเกียรติ์   โสวรรณะ
 
1. นายธนาวุฒิ  อุดมบัว
2. นายสำเนา  คงประพันธ์
 
0 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ 1. เด็กหญิงพิชามญชุ์  ผสมทรัพย์
2. เด็กหญิงอภิชญา  จินดาวงษ์
 
1. นายสมาน  ปาละพันธุ์
 
0 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโรงเข้ 1. เด็กชายณัฐวัตร   ปู่จันทร์
2. เด็กชายพนัทชัย    โชติสุวรรณกุล
 
1. นางสาวจรัสศรี  ประสงค์สุข
2. นายถาวร  สมบูรณ์
 
0 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดท่าสะอ้าน "บูรณะสินอนุสรณ์" 1. เด็กหญิงประภัสรา  งาสุวรรณ์
2. เด็กชายเมธาสิทธิ์  พลอยบุตร
 
1. นางสาวสุนิสา  เชิงเขา
2. นางสาวณัฐณิชา  ศรีโพธิ์
 
0 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดตาก้อง(รัฐราษฎร์บำรุง) 1. เด็กหญิงปุณิกา  สังข์สุวรรณ
2. นางสาวสิริโสภา  อยู่อินทร์
 
1. นางวารี  ศรีนราวัฒน์
2. นายปรีชา  อินบัว
 
0 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านไทยสามัคคี 1. เด็กหญิงชลณัฐ  นามจันดี
 
1. นายสิทธิชัย  จันทร์คลาย
 
0 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดคงคาวราราม 1. เด็กหญิงวี  -
 
1. นางสาวลักษณี  บุญญะโกศล
 
0 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนอนุบาลชลบุรี 1. เด็กหญิงรตนพร  รัตนพรประสิทธิ์
 
1. นายเอกราช  เหลี่ยมดี
 
0 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านไทยสามัคคี 1. เด็กหญิงณัฎฐา  แก้วกำกง
 
1. นายสิทธิชัย  จันทร์คลาย
 
0 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลเขาพระงาม 1. เด็กหญิงฐิดาภา  มูลกัลยา
 
1. นางสาวภัชภิชา  เพ็ชรมณี
 
0 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนก็พัฒนศึกษา 1. เด็กหญิงรสริน  พลอยเกลื่อน
 
1. นางสาววิไลวรรณ   ยิ่งดำนุ่น
 
0 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลปสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดป่าสะแก 1. เด็กชายนันทกร  ศรีสุวรรณ
 
1. นางนาถเกล้า  โพธิ์รัง
 
0 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลปสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเทศบาลเขาท่าพระ 1. เด็กหญิงกันติยา  เชิดชู
 
1. นายจตุรงค์  วงศ์เหลือง
 
0 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลปสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนชุมชนวัดบ้านแลง 1. เด็กชายนัท  ฮะ
 
1. นางสาวอาภาภัชร์  บำรุงภักดิ์
 
0 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดรุณาราชบุรีวิเทศศึกษา 1. เด็กหญิงฐิติรัตน์  บัลลังก์ปัทมา
 
1. นายณรงค์  เพิ่มขรัวจำ
 
0 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง 1. เด็กชายภูมิพัฒน์  นามสิน
 
1. นางสาวศิรประภา  โกสิต
 
0 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์ 1. เด็กหญิงอรวรา  ดวงแข
 
1. นางสาวเชิญจุติ  ยอดปรีดา
 
0 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบ่อมะกรูด 1. เด็กหญิงกัญญาวีร์  แสงงาม
 
1. นายสุรวุฒิ  บุญสวัสดิ์
 
0 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านท่ามะกา 1. เด็กชายเว็ง   -
 
1. นางอุษา  ถังทอง
 
0 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านไทยสามัคคี 1. เด็กหญิงกนกรัตน์  เรืองรัตน์
 
1. นายสิทธิชัย  จันทร์คล้าย
 
0 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยหวาย 1. เด็กหญิงนิรมล  หัสดง
 
1. นายสิริภาส  แย้มโสภี
 
0 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดเขาวัง(แสง ช่วงสุวนิช) 1. เด็กชายธนภัทร  พ่วงเปี่ยม
 
1. นายราเชนทร์  จันทร์เจิม
 
0 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านห้วยมาลัย 1. นางสาวเมตตา  -
 
1. นางสาวอรพิน  ห้วยหงษ์ทอง
 
0 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดเขาวัง(แสง ช่วงสุวนิช) 1. เด็กหญิงสุวิตรา  จำปาทอง
 
1. นายราเชนทร์  จันทร์เจิม
 
0 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดสุทธาวาส 1. เด็กชายอำนาจ  ศัตรูพินาศ
 
1. นายวชิรวิทย์  ชุติมาวงศ์สกุล
 
0 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 95.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านสวนหลวง 1. เด็กหญิงปัทมาพร  ฤทธิ์น้อย
 
1. นายเจษฎา  เคารพ
 
0 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดเขาวัง(แสง ช่วงสุวนิช) 1. เด็กหญิงกานต์ธิดา  เดชารุ่งโรจน์
 
1. นายราเชนทร์  จันทร์เจิม
 
0 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 96.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดสุทธาวาส 1. เด็กหญิงภัทราพร  สร้อยดั้น
 
1. นางสาวอรอุษา  อึ่งแดง
 
0 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 94.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านศาลาลัย 1. เด็กหญิงบวรลักษณ์  แช่โต่ว
 
1. นายวีระวัฒน์  อยู่ยืด
 
0 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทะเลวังวัด 1. เด็กหญิงณัฐณิชา  คำจู
2. เด็กหญิงธันยพร  กล่อมเงิน
 
1. นางสุธารักษ์  มณีอินทร์
 
0 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านหนองกระทุ่ม 1. เด็กหญิงทัศนาวดี  สิทธิสมบูรณ์
2. เด็กหญิงปัณณพร  สมศรี
 
1. นางพรทิพย์  หนุนภักดี
2. นางสาวสวนันท์  โพธิ์งาม
 
0 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านบ่อยายส้ม(แก้วประชาสรรค์) 1. เด็กหญิงสุภัสสร  กำมหัทธิ
2. เด็กชายไวภพ  จันมาก
 
1. นางสิริลักษณ์  เรืองไพศาล
2. นางสาวปัทมา  สุขเทศ
 
0 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านไร่ 1. เด็กหญิงสุภาพร  ชิตะเชียง
2. เด็กหญิงอรพิน  -
 
1. นางสาวอรพันธ์  ถิ่นธารใสเย็น
2. นางสาวเทียมแข  อินต๊ะ
 
0 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 97 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนชุมชนวัดกลางกร่ำ 1. เด็กหญิงกาณต์รวี  ยืนยง
2. เด็กหญิงเสาวภา  ปรีชาไพร
 
1. นางอรุณรัตน์  ก้องเสนาะ
2. นางวารี  มีบุญ
 
0 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านหนองตาแก้ว 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  สีหา
2. เด็กหญิงคีตกานต์  อยู่ปราง
 
1. นางสาวนาตยา  ขำสุวรรณ
2. นายธวุฒิ  มาลา
 
0 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคลองจาก 1. เด็กหญิงชญานี  อรุณรัตน์
2. เด็กหญิงเอี๊ยบ  จำเรือง
 
1. นางสาวราตรี  ชวนกระโทก
2. นายอรุณ  ต๊ะวิไชย
 
0 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอนุบาลท่าหลวง 1. เด็กหญิงกัลยารัตน์  กล่ำแพ
2. เด็กหญิงจิตรานุช  โทนอ้น
 
1. นางวีรยา  คำแหง
2. นางสาวศิริพร  เจริญสุข
 
0 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดหญ้าไทร(ราษฎร์ประสิทธิ์) 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  สืบบุญ
2. เด็กหญิงศิริมล  กิจวรรณี
 
1. นายสันติ  อนุวรรณ์
2. นายเสกสรรค์  สืบศรี
 
0 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 96.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยมาลัย 1. นายอนุวัฒน์   สังขเรืองรุ้ง
 
1. นางสาวอรพิน  ห้วยหงษ์ทอง
 
0 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนชุมชนบ้านวังจันทน์ 1. เด็กหญิงจินดามณี  รามมาศ
 
1. นายรุ่งแสง  พลซา
 
0 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนอนุบาลวังสมบูรณ์ 1. นายปริญญา  เชื่อมขุนทด
 
1. นายอนุรักษ์   พร้อมบัวป่า
 
0 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพระยาประเสริฐสุนทราศรัย(กระจ่าง สิงหเสนี) 1. เด็กหญิงนิธินาถ  ศาสนเที่ยง
2. เด็กหญิงพริมรตา   เฟื่องภักดี
3. เด็กหญิงอารีรดา  ช่วยนา
 
1. นางสาวณิชากานต์  บุญรุ่ง
2. นางสาวณัฐกานต์  ขันทะสิทธิ์
 
0 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนรัตนโกสินทร์ 9 1. เด็กหญิงณัฐชา  ไพรพนม
2. เด็กหญิงธันยา  กองฮามสี
3. เด็กหญิงพรธิวา  โสกเชือก
 
1. นางสาวปริม  มีกุญชร
 
0 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนอนุบาลวังน้ำเย็นมิตรภาพ ที่ 179 1. เด็กหญิงปัญจพร  ปะเตสัง
2. เด็กหญิงสาวิตรี  ขิกลางดอน
3. เด็กหญิงไอลดา  ภิญโญจิตร์
 
1. นางโสภาวัน  คำบุญเกิด
 
0 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลสระบุรี 1. เด็กหญิงกัญญาภัค  เชษฐเผ่าพันธ์
2. เด็กหญิงนิภาธร  สินปรีดี
3. เด็กหญิงวริศรา  รางแดง
 
1. นางสาวรภัทรธรณ์  ศรีแก้ว
2. ว่าที่ร้อยตรีวัชเรนทร์  จันทร์พงษ์ศรี
 
0 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านแหลม 1. เด็กชายต้น  พรมสาน
2. เด็กชายลัทธพล  งามละมัย
3. เด็กชายศุภกิตต์  โคบาล
 
1. นางสาววชิรปานี  พูนปาล
2. นางสาวกิมลัง  เหลืองาม
 
0 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านช่องกะพัด 1. เด็กหญิงกวินตรา   จันทา
2. เด็กหญิงกุลจิรา  ต่อคุณ
3. เด็กหญิงวราภรณ์  อร่ำฉาย
 
1. นางสมลักษณ์  น้อยตามโต
2. นางนัทธมน  กุดวงค์แก้ว
 
0 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดพนัญเชิง (ไตรรัตนนายก) 1. เด็กชายธาดา  ขันธรูจี
2. เด็กหญิงนุชนาค  จันทร์สอน
3. เด็กหญิงรัตน์ธิตา  วงษ์เด่น
 
1. นายบรรจง  น้อยทอง
2. นางสาวกฏชกร  นาคกำเนิด
 
0 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 97 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๔๒ 1. เด็กชายพัสกร  ผือจตุรัส
2. เด็กชายภาคีนัย  โยธินสิริทอง
3. เด็กชายรพีภัทร  จันทร์ฉลอง
 
1. นายธนภัทร์ชัย  จิรรัตน์นราพล
2. นางสาวธันย์ชนก  สรรพาณิชย์
 
0 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านหนองตะเภา 1. เด็กชายพงศกร  ฤทธิ์บัว
2. เด็กชายวิศิษฐ์  เทศเกิด
3. เด็กชายเทวานิมิตร  แก้วบุญ
 
1. นางสาวประทุมพร   เสาวรส
2. นางสาวอรวรรณ  สุขสมบัติ
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 95.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านในล็อค 1. นางสาวกรพินธุ์    ดาลปาน
2. นางสาวกัลยากร   กรุดนาค
3. นายบัณฑิต    สีทอง
4. เด็กหญิงลลิตา    คงอินทร์
5. นางสาวศิริพรรษา    ภัยวิมุติ
6. นางสาวสิริมาศ    สุดประเสริฐ
 
1. นางสาวอรทัย   พงษ์สุชาติ
2. นางสาววันวิสา   สวนนิ่ม
3. นางสาวจันทรัตน์    วอทอง
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 94.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดปากบึง 1. เด็กหญิงชมพูนุช  ป้องกัน
2. เด็กหญิงพริมพริตา  โพธิ์ทอง
3. เด็กชายรพีภัทร  กันทะดง
4. เด็กชายศักดิ์ดา  บรรดาศักดิ์
5. เด็กชายสุธินันท์  ปรีเปรม
6. เด็กหญิงไอลดา  โพธิ์ไทรย์
 
1. นายอาธรณ์  โพธิ์ปฐม
2. นางสมฤทัย  โพธิ์ปฐม
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 93.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านเขามะกา 1. เด็กหญิงจารุวรรณ  เพียแก้ว
2. เด็กชายณัฐพล  ชะชัย
3. เด็กชายนฐกร  สืบสุนทร
4. เด็กหญิงนิพาดา  สายสุดตา
5. เด็กชายศุภกิณห์  อินรักษ์
 
1. นายจักรพงศ์  ฤทธิเดช
2. นายสิทธิพงษ์  วิลาพันธ์
3. นายวีรวัฒน์  เนาวิรัตน์
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ป.1-ม.3 89.1 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาล ๑ วัดต้นสน 1. เด็กหญิงกชมน  พละศักดิ์
2. เด็กหญิงกนกพิชญ์  รักญาติ
3. เด็กชายกฤษณ์  ชูเชิด
4. เด็กหญิงกานต์สิรี  โตเขียว
5. เด็กชายขันทอง  ขำผุด
6. เด็กหญิงชญานิศ  สระศรีโรจน์
7. เด็กหญิงชนกานต์  วงษ์กลาง
8. เด็กหญิงชลธิชา  วัฒโน
9. เด็กชายณภัทร  พวงทอง
10. เด็กชายณัฐกานต์  มากระดี
11. เด็กหญิงณัฐชาทิพย์  อิศรางกูล ณ อยุธยา
12. เด็กหญิงณัฐธิดา  หินขาว
13. เด็กหญิงณัฐพร  บัวเขียว
14. เด็กชายณัฐวุฒิ  ลาภหงษ์ทอง
15. เด็กชายธนพล  ยอดทอง
16. เด็กชายธนพล  จันทร์ภิรมย์
17. เด็กชายธันวา  มูลราช
18. เด็กหญิงนภัสสรณ์  เพ็ชรเย็น
19. เด็กหญิงบวรรัตน์  อากาศเย็น
20. เด็กชายบุญฤทธิ์  บุญอนันต์
21. เด็กหญิงประภัสสร  เครือโคร่ง
22. เด็กหญิงปริชญาพร  บรรชา
23. เด็กหญิงปานระพี  เพชรวิจิตร
24. เด็กหญิงพรพรหม  ชื่นอุระ
25. เด็กหญิงพรพิรุณ  เพ็ชรเย็น
26. เด็กชายพรศักดิ์  กระจังทอง
27. เด็กหญิงพีรยา  อรชร
28. เด็กชายภานุวัฒน์  ผลวรรณ์
29. เด็กหญิงวรัทยา  กลิ่นพยอม
30. เด็กหญิงวราภรณ์  พุตธขันธ์
31. เด็กหญิงศศิประภา  อุทัยรัตน์
32. เด็กหญิงศิรประภา  อุทัยรัตน์
33. เด็กหญิงศิริมล  หวังดี
34. เด็กหญิงสุชาลักษณ์  น้อยพึ่ง
35. เด็กหญิงหทัยทิพย์  นกขำดี
36. เด็กหญิงอรปรียา  ยอดทอง
37. เด็กหญิงอโนมา  มากระดี
38. เด็กหญิงเกศรินทร์  ศรีพยัคฆ์
39. เด็กหญิงเกสกนก  บุญธรรม
40. เด็กหญิงเบญญาภา  อากาศเย็น
 
1. นายพัลลภ  วัฒนะชาติ
2. นายบุญเกื้อ  พุมานนท์
3. นายวุฒิชัย  ทองแผ่่น
4. นายศิริชัย  ก้อนจันเทศ
5. นายณฐพล  มากดวงเทียน
6. นางจิดาภา  ประชาชนะชัย
7. นางสาวอัญชลี  ตั๊งศรีเมืองทอง
8. นางสาวปาลภัสสร์  ประเสริฐศิลป์
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ป.1-ม.3 87.3 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านห้วยปราบ 1. เด็กหญิงกชกร   สวยสมใจ
2. เด็กหญิงกมลพรรณ   สนธิละ
3. เด็กหญิงกัญญาณี   หล่อแหลม
4. เด็กหญิงกุลสตรี   สวนตะโก
5. เด็กหญิงจำเปย  เปด
6. เด็กหญิงจิรภัทร   คำภิมูล
7. เด็กหญิงชาร์มีมี่   ซายูติ
8. เด็กหญิงชุติกาญจน์   คุ้มสุวรรณ
9. เด็กชายฐาปกร   สองเมือง
10. เด็กชายณัฐพล   คงชูดี
11. เด็กชายธนกร   เจริญดง
12. เด็กชายธนกร   คุ้มเดช
13. เด็กหญิงธัญพิชชา   บุตรวงศ์
14. เด็กหญิงธิดาลักษณ์   ปางแก้ว
15. เด็กหญิงนภัสวรรณ    สีหาลา
16. เด็กหญิงนฤพร   ยุวโยธากุล
17. เด็กหญิงนัฐลดา  สีสัน
18. เด็กหญิงนัศรี   นะครังสุ
19. เด็กชายภัทรพล   รัตนวัน
20. เด็กหญิงรัตนวดี   ศรีวิไลย
21. เด็กหญิงวรัทยา   สมชาติ
22. เด็กหญิงวิญาดา   นิลล้อม
23. เด็กชายศิรภัทร   โพธิ์คลี่
24. เด็กหญิงศุภกานต์  จันนัน
25. เด็กชายสรวิชญ์   นคะรังสุ
26. เด็กชายสหรัฐ   ทูลจังหรีด
27. เด็กหญิงสุฐิตา   มะลิคง
28. เด็กหญิงสุณัฐชา   มรรคนันท์
29. เด็กหญิงสุนิษา   มวลคำลา
30. เด็กหญิงสุพิชญา    เพิ่มชีวา
31. เด็กหญิงสุรีพร    อ่อนจันทร์
32. เด็กหญิงสุรีย์นิภา    ขอบทอง
33. เด็กหญิงอชิรญาณ์   แสงโชติ
34. เด็กหญิงอนิชชา   เปลี่ยนศรี
35. เด็กชายอนุภัทร    สิทธิผา
36. เด็กหญิงอัญธิชา    วงค์วาน
37. เด็กชายอัศวิน   ขันชา
38. เด็กชายอาณกร   มิ่งมิตร
39. เด็กหญิงเพชรน้ำค้าง   นาเมืองรักษ์
40. เด็กหญิงแพรวปภัสร์   อังสิริ
 
1. นายอนุชา  นาคมังสัง
2. นางสาวนุสสร  สอนใหม่
3. นายวรวุฒิ  ยี่สุ่นหอม
4. นางสาวอรุณยุภา  อาจปรุ
5. นางสาวนุชรัตน์   คุ้มครองทรัพย์
6. นายศตวรรษ   ศรีอินทร์
7. นายศราวุธ  บวชประโคน
8. นางสาวนรินทร์ธร   พุทธนิพพานเนตร
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ป.1-ม.3 86.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนราษฎร์บำรุงศิลป์ 1. เด็กหญิงกรภัทร์  กองสามศรี
2. เด็กชายกษิดิ์เดช   จันทร์ขำ
3. เด็กหญิงกิตติพร   วงศ์พานิช
4. เด็กหญิงจุฬาลักษณ์   โพธิ์เนียม
5. เด็กหญิงชัญญ์จนัช   ทรงงาม
6. เด็กหญิงญาดา   ธาราชัย
7. เด็กหญิงณัฐณิชา   สุภีกิตย์
8. เด็กหญิงณัฐณิชา  แตงสนธิ
9. เด็กชายณัฐพล   ผลจันทร์
10. เด็กหญิงณิชากานต์   ทรัพย์สัตย์
11. เด็กหญิงดวงกมล   แจ้งมงคล
12. เด็กชายธนพนธ์   ภิญญกิจ
13. เด็กหญิงธนัชชา   ไตรศัพท์
14. เด็กชายธนาธร   ธาราสนธิ์
15. เด็กหญิงธิษณามดี   ทรงสบาย
16. เด็กหญิงนันทพร   ธาราสนธิ์
17. เด็กหญิงนิตยา   กลีบโกมุต
18. เด็กหญิงน้ำอิง  ปัญญาแฝง
19. เด็กหญิงปวริศา   ชุบทอง
20. เด็กหญิงปุณยาพร  บัวจันทร์
21. เด็กหญิงพชรพร   สังขจาย
22. เด็กหญิงพรนภัส   ภู่อ่อน
23. เด็กหญิงพินันธร   สัญญจิตต์
24. เด็กหญิงพิรญา   โคววนิช
25. เด็กชายภูริทัต   กลีบมาลัย
26. เด็กชายรวิสุต   แสนหาญ
27. เด็กหญิงรัชชนันท์   บุญธรรม
28. เด็กชายรัชชานนท์   ประทุม
29. เด็กหญิงวนารี   เรียนงาม
30. เด็กชายวิวัฒน์   ทรงไตรย์
31. เด็กชายศรัณย์   สีสันต์
32. เด็กชายศิรภัทร   ธาระยาน
33. เด็กหญิงสุมิตรา   สุวิบาย
34. เด็กหญิงอรนุช   บุญยะกลัมพะ
35. เด็กหญิงอรอนงค์   มาลัย
36. เด็กหญิงเขมจิรา  อัตถาลำ
37. เด็กหญิงเพ็ญพิชชา   พินยะชิต
 
1. นายมนตรี  แสงภู่
2. นายวทัญญู  รักทอง
3. นางวาสนา  สีบุญเรือง
4. นางสมถวิล  ขุนวงษ์
5. นางสาวชูศรี  จริตศรี
6. นางศศิธร  ธาราสนธิ์
7. นางสาวศรีพยุง   เอกนัยน์
8. นายภาณุวัฒน์   กองเพิ่มพูล
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ป.1-ม.3 94.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดหัวกระสังข์ 1. เด็กชายกวิน  พยุงดี
2. เด็กหญิงกัลยาพร  ศรีสะเดช
3. เด็กหญิงจิดารัตน์  ชมทอง
4. เด็กชายจิรายุุ  ผาวันดี
5. เด็กชายจิลายุทธ  จิตสำราญ
6. เด็กชายฉัตรชัย  เก่งนอก
7. เด็กชายชยพัทธ์  บุตรดีวงศ์
8. เด็กหญิงชลณิชา  แพนลา
9. เด็กหญิงณปภา  พรมบวช
10. เด็กหญิงณิชากานต์  สงมานนท์
11. เด็กหญิงณีรณุช  นนทอุบล
12. เด็กหญิงดวงฤทัย  ศรีเสม
13. เด็กหญิงดาราวดี  เหลืองโชคอำนวย
14. เด็กหญิงดาริน  เหลืองโชคอำนวย
15. เด็กชายทวีโชค  สังอ่อนดี
16. เด็กชายธนภัทร  รัตนภักดี
17. เด็กชายธรรณธร  ไทยเจริญ
18. เด็กชายนพกฤต  วงษ์ปุ่น
19. นายนัฐพงษ์  พินิจมนตรี
20. เด็กหญิงบุณฑริก  โชติพินิจกุล
21. เด็กหญิงปาลิตา  เรืองแดง
22. เด็กชายพงศกร  วัฒนานุกูลพงศ์
23. เด็กชายพงศธร  อินทสร
24. นายพลอย  แต้มสุวรรณ์
25. เด็กหญิงพัชริดา  ฉั่วยั่งยืน
26. เด็กชายพิทวัส  ตันพานิชกุล
27. เด็กชายภาณุพงศ์  อินทสร
28. เด็กหญิงมาลิสา  บุตรดีวงษ์
29. เด็กหญิงยุจิรา  ผาวันดี
30. เด็กชายศุภชัย  สิงหา
31. เด็กชายศุภวิชญ์  เปลี่ยมปลื้ม
32. เด็กชายศุภากร  ราชวงษ์
33. เด็กชายอภิรักษ์  เพ็งบุบผา
34. เด็กหญิงอริสา  มากลาง
35. เด็กชายเจษฎา  บุษดีวงค์
36. เด็กชายเอื้อย  คง
37. เด็กหญิงแพรวา  พันพูล
 
1. นายดนัย  ตันเจริญ
2. นายสมาน  รักจันทร์
3. นายกวีวัธน์  วิริยะโฆษิตสกุล
4. นางสาวศิริพร  เสรีพาณิชย์การ
5. นายดิศรณ์  พงษ์เจริญ
6. นางนวลจันทร์  ชลานุเคราะห์
7. นายวรวัฒน์  คณากูล
8. นายนภดล  พรมวงค์
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ป.1-ม.3 91.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเทศบาลวัดโชค (ธรรมเสนานีวรคุณ) 1. เด็กชายคัมภีร์  บุญเกตุ
2. เด็กชายฉัตรชัย  แจ่มจันทร์
3. เด็กชายชัยวัฒน์  นิ่มนวล
4. เด็กชายณัฐพล  สายสกล
5. เด็กชายณัฐพล  ประเสริฐอินทร์
6. เด็กชายตะวัน  แฉล้มนงนุช
7. เด็กชายตันติกร  พ่อค้าช้าง
8. เด็กชายทวีเอก  ไทยเจริญ
9. เด็กชายธณัฐชัย  ทิมคล้าย
10. เด็กชายธนดล  รุ่งแจ้ง
11. เด็กชายธนาวุฒิ  วงค์แก้ว
12. เด็กชายธีรภัทร์  บางลานศิริกุล
13. เด็กหญิงนรินรัตน์  ทับทิมทอง
14. เด็กหญิงนัดฏาภรณ์  แก้วสวัสดิ์
15. เด็กชายบวรภัค  แป้นกลัด
16. เด็กหญิงพรชนก  ปรีดีกุล
17. เด็กชายพัชรพล  ม่วงย้อย
18. เด็กหญิงมัลลิกา  กุมมาจันทร์
19. เด็กหญิงมาริษา  วาสสามัคคี
20. เด็กหญิงรุ่งนภา  วางวัน
21. เด็กชายวิริยะ  เนตรสน
22. เด็กหญิงวีรชา  ดาราน้อย
23. เด็กชายวีรภัทร  ลังกา
24. เด็กชายสรสิช  ลอยประโคน
25. เด็กชายสิริชัย  แก้วนพ
26. เด็กหญิงสิริธร  ราษฏร์พุทธสอน
27. เด็กหญิงสุพิชญา  ทองดี
28. เด็กหญิงสุรีพรย์  หมวดนุ่ม
29. เด็กหญิงอนันทพร  ขลิบเพ็ง
30. เด็กชายอภิสิทธ์  อินทร์น้อย
31. เด็กหญิงอรปรียา  ลีลาวรรณ
32. เด็กชายเอกศิลา  ชุนวิเชียร
33. เด็กชายโชคชัย  สังข์วิเวก
 
1. นายประมวล  พฤฑฒิกุล
2. นายเมธาวัช  สว่างเนตร์
3. นายนพศักดิ์  ตั้งสกุลระหง
4. นายบุญมี  จันทร
5. นายสุริยา  แท่งทองหลาง
6. นางพรรษชล  คงสุวรรณ์
7. นางสาวนพวรรณ  ดวงดี
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ป.1-ม.3 90.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดทิพพาวาส 1. เด็กชายกรวัฒน์  ชีกว้าง
2. เด็กชายกฤตพล  ฤทธิสาร
3. เด็กหญิงกลนิษฐ์  อากาศวรรธนะ
4. เด็กหญิงกันยารัตน์  คำโพนงาม
5. เด็กหญิงกานดา  นพคุณ
6. เด็กหญิงกิตติกานต์  แสงรัตน์
7. เด็กชายก้องภพ  ชโลธร
8. เด็กชายคุณากร  จันทร์ศรี
9. เด็กหญิงคุณาพร  คำแก้ว
10. เด็กชายชาญณฤทธิ์  ยศงาม
11. เด็กหญิงณัฐญาภรณ์  พวงแก้ว
12. เด็กชายณัฐวุฒิ   สอนลม
13. เด็กชายณัฐศักดิ์  ประพันธ์
14. เด็กชายธนาคิม  กลมทอง
15. เด็กหญิงธัญชนก  พรหมถนอม
16. เด็กหญิงธิดารัตน์  นาคศรีสุข
17. เด็กชายนันทชัย  สายสกุล
18. เด็กหญิงน้ำทิพย์  ทำรงยุทธ
19. เด็กชายปกรณ์กิต  รามโกมุทร์
20. เด็กหญิงประภัสรา  กุลทอง
21. เด็กชายปรัชญา  คำทา
22. เด็กชายปิยะศักดิ์  ลักษณะ
23. เด็กหญิงพิมมาดา  บุษยาตรัส
24. เด็กชายภาณุเดช  ยศสุวรรณ
25. เด็กหญิงมิ่งขวัญ  โพธิ์เงิน
26. เด็กชายวิวัฒน์  หินดี
27. เด็กชายศิวกร  คมขำ
28. เด็กหญิงสาวณี  ติยะสันต์
29. เด็กหญิงสุธิดา  มหาปราบ
30. เด็กชายสุรวุฒิ  สุรพี
31. เด็กชายสุวรรณภูมิ  ผิวพรรณ์
32. เด็กชายอภิรักษ์  พัชนะ
33. เด็กชายอภิเชษฐ์  สว่าง
34. เด็กชายอมรเทพ  จำรักษา
35. เด็กชายอริญชย์  วงษ์สอาด
36. เด็กชายอัศฎาวุธ  คำมีอ่อน
37. เด็กหญิงเนตรชนก  สุขล้อม
 
1. นางรัชนี   อานพรม
2. นายอุดมฤทธิ์  ถาวร
3. นางสาวกฤษณา  อุทัศน์
4. นางสาวณภัทร  จิตนิยม
5. นางสาววีณา  นิลโต
6. นางสาวเบญจวรรณ  วิเชียรครุฑ
7. นางสาวนิษฐ์วริน  เหล็กศรี
8. นางสาวอังคณา  ว่องภัทรวาณิชย์
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ป.1-ป.6 90.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ 1. เด็กชายคณพศ   มีทรัพย์อรุณ
 
1. นายสรณ์สิริ   นารอด
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ป.1-ป.6 89.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอนุบาลบางสะพานน้อย 1. เด็กชายปกครอง  อินทร์สุข
 
1. นางบุญเหลือ  วงษ์คลัง
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ป.1-ป.6 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนอนุบาลนครปฐม 1. เด็กชายภูษิชา  ชาวไชยยา
 
1. นางสาววรัทยา  โพธิ์สง่า
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาลวัดโพธิ์ 1. เด็กชายปถวี  ภู่ทอง
 
1. นางธัญญ์นภัส  วิรัตน์เกษม
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเทศบาลวัดแม่นางปลื้ม 1. เด็กชายทรงวุฒิ  วะราสิน
 
1. นายศิริชัย  หาเมธี
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนประชาราษฎร์บำเพ็ญ 1. เด็กชายกิตติศักดิ์  ทองเสม
 
1. นายเชิดชาย  วงศ์ปลั่ง
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีเอี่ยมอนุสรณ์ 1. เด็กหญิงปฏิมา  สำเร็จ
 
1. นายวีระพงษ์  ชุมพล
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 94.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนพระหฤทัยนนทบุรี 1. เด็กหญิงพิชญาภัค  วัฒนาจิรวัฒน์
 
1. นางสุมิตรา  กิตติสัทโธ
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 93.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนอนุบาลสมเด็จพระวันรัต 1. เด็กหญิงพัชมณฑ์  รุ่งเรือง
 
1. นายมานัส  ปรากฏผล
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโคกสำโรง 1. เด็กหญิงพิรัตน์ดา   เจริญวงศ์
 
1. นางสาวอมรรัตน์  คงสมบัติ
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 83.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเทศบาลบ้านหัวหิน 1. เด็กหญิงปาริชาติ  ชอบการกิจ
 
1. นางอัญชลี  กองมาก
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 83.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดบางน้ำผึ้งใน 1. เด็กหญิงศรสวรรค์  จันทิราช
 
1. นางสาวนกชนาฏ  แก้วชื่น
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ป.1-ป.6 94.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลนครปฐม 1. เด็กชายภูษิชา  ชาวไชยยา
 
1. นางสาววรัทยา  โพธิ์สง่า
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ป.1-ป.6 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี 1. เด็กชายสิรวิชญ์  ใจบุญ
 
1. นางสาวจิณห์วรา  ประกอบสุข
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ป.1-ป.6 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนอนุบาลชุมชนบางบ่อ 1. เด็กชายกัปต์ตินันท์  สกุลวรานันท์
 
1. นางสาวสาธิดา  แก้วไวยุทธ
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 88.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลท่าหลวง 1. เด็กชายบุญณาศักดิ์  น้ำหอม
 
1. นายสันติ  คงมณีเงิน
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดกร่างทองราษฎร์บูรณะ 1. เด็กชายประไณย  ภิญโญ
 
1. นางสาวพรมนัส  บ่อทอง
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านหนองหอย 1. เด็กชายก้องภพ  ศิลมั่น
 
1. นางณอร  แก้วประดิษฐ์
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 90.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดไร่ขิง 1. เด็กหญิงปัญญากร  ดวงสุภา
 
1. นางณภัสสร  ผิวทอง
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดบ้านฉาง 1. เด็กหญิงณัฏฐณิชา  สีโท
 
1. นางอัญชนา  กิติลือ
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 88.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนมารีย์วิทยา นนทบุรี 1. เด็กหญิงรัสริณณ์  พัฒนพลวิชญ์
 
1. นายสุพจน์  อโนทัยสินทวี
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดกก 1. นางสาวกนกพร  สิงห์ป้อง
 
1. นายเดชา  ชัยชะนะ
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดกิ่งแก้ว 1. เด็กหญิงปริญดา  ทองน้อย
 
1. นายเอกพล  กาวีวน
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 91.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านบางสะพานน้อย 1. เด็กหญิงเสาวณีย์   ปานศิริ
 
1. นางสาวสุปรียา  ตรีหัตถ์
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี 1. เด็กชายสิรวิชญ์  ใจบุญ
 
1. นางสาวจิณห์วรา  ประกอบสุข
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอนุบาลชุมชนบางบ่อ 1. เด็กชายกัปต์ตินันท์  สกุลวรานันท์
 
1. นางสาวสาธิดา  แก้วไวยุทธ
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6 89.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนสฤษดิเดช 1. เด็กชายพีรดนย์  เธียรประดิษฐ์
 
1. นายณรงค์  จันทะภา
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 90.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสฤษดิเดช 1. เด็กชายอพิวิชญ์  แก้วคำ
 
1. นางจารุวรรณ  อรุณธัญญา
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดกร่างทองราษฎร์บูรณะ 1. เด็กชายประไณย  ภิญโญ
 
1. นางสาวพรมนัส  บ่อทอง
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 89.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดหนองทราย 1. เด็กชายณัฐฐากูร  ทับโชติ
 
1. นางสาวอารยา  แก้วมณี
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสมุทรสาคร 1. เด็กหญิงภูรินทร์  สีตวรรณมาศ
 
1. นายสมรักษ์  ใจยา
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 92.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนมารีย์วิทยา นนทบุรี 1. เด็กหญิงรัสริณณ์  พัฒนพลวิชญ์
 
1. นายสุพจน์  อโนทัยสินทวี
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 90.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดด่านช้าง 1. เด็กหญิงพลอยปภัส  อัครวุฒิธัญภัทร์
 
1. นางทับทิม  เมืองวงษ์
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดคลองสวน (พรหมอุทิศวิทยาคาร) 1. เด็กหญิงณัฐนิชา  อินทร์ยัง
 
1. ว่าที่ร้อยตรีชุมพร  วรนุช
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 81.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดทุ่งคอก 1. เด็กหญิงน้ำพลอย  ทรัพย์ประเดิมชัย
 
1. นางวิมลรัตน์  วงษ์กัณหา
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 80.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนชุมชนบ้านทุ่งโพธิ์ 1. เด็กหญิงสมหญิง   เพชรพันธ์
 
1. นางสาวนันทวีร์   พงษ์นาค
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6 92.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลนครปฐม 1. เด็กชายภูษิชา  ชาวไชยยา
 
1. นายวัชรธร  วงษ์จำปา
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6 91.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี 1. เด็กชายสิรวิชญ์  ใจบุญ
 
1. นางสาวจิณห์วรา  ประกอบสุข
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6 91.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนอนุบาลชุมชนบางบ่อ 1. เด็กชายกัปต์ตินันท์  สกุลวรานันท์
 
1. นางสาวชนิดาภา  พรหมิ
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองผักแว่น 1. เด็กชายพัชรพล  ผิวผ่อง
 
1. นายกิตติชัย  ปลอดประโคน
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 92.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสฤษดิเดช 1. เด็กชายอพิวิชญ์  แก้วคำ
 
1. นายณรงค์  จันทะภา
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 91.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเทศบาลท่าโขลง 1 1. เด็กชายกฤษฎา  เวียงสมุทร
 
1. นายศราวุธ  จินดาศุข
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6 93.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์โครงการการศึกษาพหุภาษาฯ 1. เด็กหญิงปานชนก  พฤกษาทร
 
1. นางสาวสุภัทรา  อินทรารักษ์
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6 91.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดพระปฐมเจดีย์ 1. เด็กหญิงพานชนก   เอกบูรพากร
 
1. นายกิติพงษ์   จันทร์ศักดิ์
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบางบัวทองราษฎร์บำรุง 1. เด็กหญิงปานชีวา  มนต์สิริ
 
1. นางสาวณัฏฐ์ณอร  วิสุทธิสวัสดิ์
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดกก 1. นางสาวกนกพร  สิงห์ป้อง
 
1. นายเดชา  ชัยชะนะ
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 94.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนนาคดีอนุสรณ์ 1. เด็กหญิงณัฐนิชา  แป้นน้อย
 
1. นางศิริมา  ทองแท่ง
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 93.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนนิคมสร้างตนเองจังหวัดระยอง ๘ 1. เด็กหญิงอรุณรุ่ง  ทองมูล
 
1. นางสาวธีร์จิตรา  จั่นหยวก
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) ป.1-ป.6 95.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย 1. เด็กชายกฤตภาส  วัชรประภาวงศ์
2. เด็กชายจิรภัทรณ์  สุทธิศิลป์
3. เด็กชายชัยพิพัฒน์​  ตรี​ระ​พงศ์​พิชิต​
4. เด็กชายชุติ  บัณฑิตวงษ์
5. เด็กชายณฐกร  เริงฤทธิ์
6. เด็กชายณณุดล  เจียมวิจักษณ์
7. เด็กชายณภัทร  ลี้ตระกูล
8. เด็กชายนิรินธน์  โกศิริอักษร
9. เด็กชายปรวีร์  เผ่าบุญเกิด
10. เด็กชายปุณยพัฒน์  อำนาจศศิธร
11. เด็กชายสรัลกรณ์  หนูเรขา
12. เด็กชายเสฏฐวุฒิ  ภัควัตธาดาพงศ์
 
1. นายชัยสิทธิ์  เล็กประยูร
2. นายเอกพงษ์   สิ้นเคราะห์
3. นายชนะศักดิ์  วงษ์วีระวินิจ
4. นายพิชวัตร  ธนสมบัติไพศาล
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) ป.1-ป.6 94.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนมารีวิทยา 1. เด็กชายณภัทร  บรรลือวงศ์
2. เด็กชายณัฐปคัลภ์  ขจรพฤกษ์
3. เด็กชายทวีชัย  จีรประภาพันธุ์
4. เด็กหญิงธันยากานต์  ธนฐิติฐานันท์
5. เด็กหญิงปาณิสรา  วันวงษ์ษา
6. เด็กชายภัทรพล  จันทร์พัฒนพิชัย
7. เด็กชายวชิระวิชย์  สังข์ทอง
8. เด็กชายวีรวุฒิ  ทองฉาย
9. เด็กชายศิริเกียรติ  ไพเราะ
10. เด็กชายอมรเทพ  ธำรงโชติ
11. เด็กชายเจตวีร์กานต์  คุปตจิต
12. เด็กชายเตชินท์  ศรีแจ้
 
1. นายประยุทศักดิ์  สงวนเพชรจินดา
2. นางสาวเพ็ชรรัตน์  สุขสำราญ
3. นางสาวระวิวรรณ  เกษนคร
4. นางสาวเรวดี  ยิ้มสุข
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) ป.1-ป.6 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวังไกลกังวล 1. เด็กหญิงกาญจนา  นิลศรี
2. เด็กชายกีรติ  คำช่วย
3. เด็กชายฉัตรดนัย  ชื่นชม
4. เด็กหญิงนิชาภา  ศรีวิจิตร์
5. เด็กชายบุณยกร  อมศิริ
6. เด็กชายปรัตถกร  วงษ์ชื่น
7. เด็กหญิงศิรภัสสร  เกิดทอง
8. เด็กชายศิวกร  คำคง
9. เด็กชายอนุพงศ์  อัมพวา
10. เด็กชายอันน  เสืออินโทโพทอง
11. เด็กหญิงเขมรัตน์  เมืองธรรม
12. เด็กชายเศรษฐฉัตร  พิลาเทศ
 
1. นายสิปปกร  ศรีพรหมทอง
2. นางจงใจ  ธรรมชาติ
3. นางสาวจันทิมา  อนุกูล
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) ม.1-ม.3 97.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาล1(สถาวร) 1. เด็กหญิงกนกพร  ขนรกุล
2. เด็กหญิงกนกวรรณ  ขนรกุล
3. เด็กหญิงกมลชนก  ชมพักตร์
4. เด็กหญิงขนบพร  คำฝั้น
5. เด็กหญิงชนิกานต์  เหลาซื่อ
6. เด็กหญิงชลนภา  จิตสว่าง
7. เด็กชายชินภัทร  ชลจิตสวัสดิ์
8. เด็กหญิงธนิษฐา  ฟักทิม
9. เด็กชายพีรพล  เชื้อวงศ์
10. เด็กหญิงอนุสรา  แก้วเย็น
11. เด็กหญิงอริษา  วงษ์ไพศาล
12. เด็กหญิงอาทิตยา  สงแพง
 
1. นายสุริยะ  บุญเจือ
2. นางสาวนัยนา  ลีดี
3. นายณชล  ลิ้มภักดี
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) ม.1-ม.3 96.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดพระขาว(ประชานุเคราะห์) 1. เด็กหญิงณัฐวิภา  โอสถ
2. เด็กชายทศพร  จันทร์แพน
3. เด็กหญิงทัดดาว  ทองธิราช
4. เด็กหญิงปรางวิไล  ขุนทร
5. เด็กชายพณิชพล  ยอดตรง
6. เด็กหญิงภาวนา  หาญสิทธิ์
7. เด็กหญิงมนัสนันท์  เปล่งสุนทร
8. เด็กหญิงวิลาสิณี  วิเศษเนตร
9. เด็กหญิงศิรัญญา  แสวงหา
10. เด็กหญิงไพรดา  ดวงโสม
 
1. นายณรงค์  ชุ่มโชคดี
2. นางสาววนิดา  เปรมใจ
3. นางสาวอารยา่  สุขสมพักตร์
4. นางมนชิดา  ไกรไธสง
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) ม.1-ม.3 92.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดกก 1. เด็กหญิงชลรดา  เฉิน
2. นายชลัมพ์  มูลประสิทธิ์
3. เด็กหญิงณัฐมน  แจ่มใส
4. เด็กหญิงธิดารัตน์  พึงตา
5. เด็กชายปฏิพัทธ์  โททัสสะ
6. เด็กหญิงภาสินี  ตวงบุญ
7. นายวัชรพงษ์  ดารัตน์
8. นางสาวศศิวิมล  ลูนหล้า
9. นายศักดิ์ดา  เฉลิมผล
10. นายอานนท์  ขวัญมนต์
11. นายเลิศสิน  วงศ์ทอง
12. นางสาวเเพรวลดา  สูญกระโทก
 
1. นายเดชา  ชัยชะนะ
2. นายธนโชติ  ชัยชะนะ
3. นายกิตติณัฐสิทธิ์  บุษบงค์
4. นายวัฒนากรณ์  เฟื้อแก้ว
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ป.1-ป.6 90.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธากะยาราม 1. เด็กหญิงกรกนก  โพธิ์ใหญ่
2. เด็กหญิงกาญดา  ปานดำ
3. เด็กชายจักรรินทร์  บางกรวย
4. เด็กหญิงจุฑามาศ  คำสุ
5. เด็กชายชวนากร  วงค์แวววัลย์
6. เด็กชายณรงค์ฤทธิ์  ปานดำ
7. เด็กหญิงณรินทร์ทิพย์  สมบูรณ์
8. เด็กชายณัฐกานต์  ตั้งกอบลาภ
9. เด็กชายณัฐนัย  ปานดำ
10. เด็กชายทิฐิพล  เกษมปาน
11. เด็กชายธีรพัฒน์  ประคองผล
12. เด็กหญิงประภัสสร  สมบูรณ์
13. เด็กหญิงปัทมา  หลินลาโพธิ์
14. เด็กหญิงพรพรรณ  มากเปี่ยม
15. เด็กชายพรพิพัฒน์  โฉมงาม
16. เด็กชายพรศักดิ์  แก้วเกตุ
17. เด็กชายพัชรพล  บัวเกิด
18. เด็กหญิงพิมพิศา  โฉมงาม
19. เด็กหญิงพิมรญา  ประคองผล
20. เด็กชายยุทธพงษ์  บรรเทาทุคตะ
21. เด็กชายรพีพัฒน์  มากเปี่ยม
22. เด็กชายวัชรินทร์  แข็งฉลาด
23. เด็กชายวุฒิชัย  โพธิ์ใหญ่
24. เด็กชายศิวกร  ติงสะ
25. เด็กชายศิวโรจน์  หอมนาน
26. เด็กหญิงสุรารักษ์  จีนแพ้ว
27. เด็กชายอนุชิต  สาวะรักษ์
28. เด็กหญิงอภัสสรณ์  ร้อยอำแพง
29. เด็กหญิงอรัญญา  ปานนาค
30. เด็กชายเจษฎา  เทียมมะณี
 
1. นายวีรยุทธ  ปรางค์จันทร์
2. นางลักษณา  จีนแพ้ว
3. นายณัฐธชนพงศ์  มะลิแย้ม
4. นางสาวศานต์ฤทัย  พรรณสุข
5. นายสุทธิเกียรติ์  เร่บ้านเกาะ
6. นางวาสนา  ฤกษ์สิริศุภกร
7. นางสาวรักษิณา  สำเภาทอง
8. นางสาวพิมพ์ประภา  รุ่งเรือง
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ป.1-ป.6 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนกสิณธรเซนต์ปีเตอร์ 1. เด็กหญิงกชพรรณ  กลีบแก้ว
2. เด็กหญิงกฤติมา  เดโชกำธร
3. เด็กชายกวินภัทร  จิตร์มั่น
4. เด็กหญิงกานต์สินี  ดุลยศรีบัณฑิต
5. เด็กหญิงคุณแพรวว์  โสภณกิจพิพัฒน์
6. เด็กชายจิรภัทร  สถิรคู
7. เด็กหญิงจิรัชยา  วงศ์คำพุทธ
8. เด็กหญิงจุฑามณี  พิภักดิ์
9. เด็กหญิงณัชชนม์  คงอักษร
10. เด็กหญิงณัฐนพิน  ชาติทรัพย์สิน
11. เด็กชายณัฐปคัลภ์  สว่างอารมณ์
12. เด็กหญิงตีรณา  ทองนุ้ย
13. เด็กชายธนกฤต  ธนาสิทธิการ
14. เด็กหญิงธัญชนก  สุวรรณาคิน
15. เด็กหญิงนมิดา  สว่างอารมณ์
16. เด็กหญิงปณิตา  เอกยศสุพร
17. เด็กหญิงพรณภัทร์  โททอง
18. เด็กชายพิชญุตม์  พับพุ
19. เด็กชายพีรวิชญ์  วีระประทีป
20. เด็กชายภรัณยู  นิลกาญจน์
21. เด็กหญิงลภัสลดา  วรนาม
22. เด็กหญิงวิจิตรา  จิตองอาจภักดี
23. เด็กหญิงวิลาสินี  แสงฉาย
24. เด็กชายวิศรุต  พรกวินทิพย์
25. เด็กชายศิวกร  แซ่เฮง
26. เด็กหญิงศุภาพิชญ์  รัตนเศรษฐ์
27. เด็กหญิงอภิชญา  ณสุวรรณ
28. เด็กหญิงอภิชญา  พับพุ
29. เด็กหญิงเพียงพอ  รูปขจร
 
1. นางสาวสาวิตรี  รัตนจันทรา
2. นายศิวัจน์  พัชรถาวรสิษฐ์
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ป.1-ป.6 87.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบีคอนเฮาส์แย้มสอาดรังสิต 1. เด็กหญิงกมลพร  ลายชีว
2. เด็กหญิงข้าวหอม  งามแท้
3. เด็กชายจิรพันธุ์  กำสมุทร
4. เด็กชายจิรภัทร  แสงแก้ว
5. เด็กหญิงฐิติรัตน์  ฮ้อโต
6. เด็กหญิงณัฐกมล  ใชยจอกเกี้ย
7. เด็กหญิงถกลรัตน  สุโธ
8. เด็กชายธนกฤต  นุ่มดี
9. เด็กหญิงนมณ  คันธกุล
10. เด็กชายบดีศร  กายิกา
11. เด็กชายปรัชญา  ปีติโกศล
12. เด็กหญิงปวริศา  แสงเทศ
13. เด็กชายปัณณทัต  สุทัศน์ ณ อยุธยา
14. เด็กชายพสิษฐ์  วงพัชรศักย์
15. เด็กหญิงพิชญาภา  ทิพย์จรรยาวัตร์
16. เด็กหญิงพิชามญชุ์  ปล้องทอง
17. เด็กหญิงภนิดา  หาญสันเทียะ
18. เด็กชายภัทรพล  รักษจิตร
19. เด็กชายภูมิรพี  หนูเจริญ
20. เด็กหญิงวรกานต์  สัตย์ธรรม
21. เด็กหญิงวรนิษฐา  แสงขำ
22. เด็กชายศุทธิกร  กุลเดช
23. เด็กหญิงสุชัญญา  เนียมมูสิก
24. เด็กชายอนันญา  แสงสุข
25. เด็กชายอัครชัย  ขวัญชื่น
26. เด็กหญิงอัชฌาพร  ขอบเพ็ชร
27. เด็กชายอิสรพงษ์  กลักทองกรณ์
 
1. นางสาวคมขำ  เนียมมณี
2. นายธนาวัตน์  ทองคำวรรณ
3. นางสาวณิกุลฎาณัฐิ  คงสุขแก้ว
4. นายหฤทธิ์  ฉิมสิน
5. นางสาวสุดา  บานเงิน
6. นายเสมา  สุขสุววรณ
7. นายกชกร  รัตนไทรแก้ว
8. นายธนาวัฒน์  มีนพกิจ
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3 88.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธากะยาราม 1. เด็กชายกฤษณ  แสงบ้านเหนือ
2. เด็กหญิงกษมา  เสงี่ยมงาม
3. เด็กหญิงกัลยกร  นกเกิด
4. เด็กหญิงกัลยาณี  งามกาละ
5. เด็กชายกิตติพัฒน์  ชัยวิชิต
6. เด็กหญิงขนิษฐา  จันทร์คลองตัน
7. เด็กชายชนะศึก  ทรงสุวรรณ์
8. เด็กหญิงชลธิชา  งามกาละ
9. เด็กหญิงชิดชนก  เอี่ยมเทียม
10. เด็กหญิงช่อฟ้า  ทรงสุวรรณ์
11. เด็กชายธนกฤต  จิตต์อำไพ
12. เด็กชายนพรัตน์  ยมพูล
13. เด็กหญิงนภา  ยืนยง
14. เด็กชายนวพล  ปานดำ
15. เด็กหญิงบุษกร  ปานนิล
16. เด็กหญิงปณิตา  วิชิต
17. นายปรเมศร์  ธะสดวก
18. เด็กชายปาระพงษ์  สวัสดิโยธิน
19. เด็กหญิงปิยธิดา  เดชทอง
20. เด็กหญิงมันทนา  เชื้อรามัญ
21. เด็กหญิงรุ่งฟ้า  ทรงสุวรรณ์
22. เด็กหญิงวรรณิดา  โชดัง
23. เด็กชายวรเชษฐ์  ผาสุขศาสตร์
24. เด็กหญิงวาสิณี  ช้างพลี
25. เด็กชายวิชญพล  วรรณอุบล
26. เด็กหญิงสิรภัทร  โชดัง
27. เด็กหญิงสุชานาถ  สอาดเล็ก
28. เด็กหญิงหนึ่งฤทัย  ปานนิล
29. เด็กหญิงอนันตพร  เดชปรารมย์
30. เด็กชายอนุสรณ์  ปานนิล
31. เด็กชายอรรถพล  เนียมนาค
32. เด็กชายเกริกกล้า  ประสพนุ่น
33. เด็กชายเกื้อพสิษฐ์  จันทร
34. เด็กหญิงเฟื้องฟ้า  ทรงสุวรรณ์
 
1. นายวีรยุทธ  ปรางค์จันทร์
2. นางลักษณา  จีนแพ้ว
3. นางสาวแพรวนภา  กมลรัตน์
4. นายวชิระ  อ่อนจันทร์
5. นางสาวปวีณา   บางประยงค์
6. นายสุทธิพงษ์  ดำเผือก
7. นางสาวจารุวรรณ  รางทัน
8. นางมนทกานติ  ล้วนประเสริฐ
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3 84.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดหนองอ้อ (ธรรมธรใยประชาสามัคคี) 1. นายก้องนฤบดินทร์  รักศีล
2. นางสาวจินตนา  เสนาวงค์
3. เด็กชายชนินทร  รักดี
4. เด็กชายณัฐพงษ์  คำลา
5. เด็กชายณัฐพล  เสาวดี
6. เด็กชายตะวัน  ดอกมะลิ
7. เด็กชายธนกฤต  ทองเปลว
8. เด็กชายธนวัฒน์  เจริญสุข
9. เด็กหญิงธัญญ์ชยา  แสงฮวด
10. เด็กชายนิพนธ์  แป้นช้อย
11. นางสาวน้ำฝน  -
12. เด็กชายบุญฤทธิ์  เติบกายา
13. นางสาวปริญญา  วรสิงห์
14. เด็กชายปัญญากร  เบาโพธิ์
15. เด็กหญิงปิยธิดา  เจริญศิลป์
16. เด็กหญิงปุญยวีร์  ประเสริฐ
17. เด็กหญิงพรพิมล  ศรียา
18. เด็กชายพายุ  ไทยน้อย
19. เด็กหญิงพิมลภัทร์  ต่วนเครือนิธิกุล
20. เด็กหญิงภาสินี  มรรฆมาน
21. เด็กชายภูมินทร์  แสงฮวด
22. เด็กชายวิชญ์พล  แสงฮวด
23. นายวิชัย  แหวนทองคำ
24. เด็กหญิงสาวิตรี  เทศงามถ้วน
25. เด็กหญิงสุดารัตน์  ศรีวัฒนา
26. เด็กหญิงสุนีย์  -
27. เด็กหญิงสุภาพร  ภู่ระหงษ์
28. เด็กหญิงอภิชญา  หอมสุวรรณ์
29. เด็กหญิงอรอุมา  เทศงามถ้วน
30. เด็กหญิงอังค์ธิกา  นาคนารี
31. เด็กชายอิทธิพล  แคล้วเครือ
 
1. นางสาวกชพร  วงศาโรจน์
2. นางสาวกลทิพย์  วรรณวงศ์วัฒนา
3. นางสาวกนกวรรณ  มาพวง
4. นางสาวจิตตานันท์  สุขสวัสดิ์
5. นายนาคนครา  เหลนปก
6. นางวิลาวัณย์  จำปาทอง
7. นางสาวเบญญาภรณ์  พานเพชร
8. นางสาวกัญจน์ชญา  ใจดี
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนอนุบาลวังม่วง 1. เด็กหญิงกมลฉัตร  บัวพันธ์
2. เด็กหญิงกมลพรรณ  มณีศรี
3. เด็กหญิงกาญจนา  พงษ์สิงห์
4. เด็กหญิงจันทรา  ถิระบุตร
5. เด็กหญิงจารุวรรณ  ภัยนิราศ
6. เด็กหญิงชรินรัตน์  เกลี้ยงเก่า
7. เด็กชายชัชพงษ์  อั้นวงษ์
8. เด็กชายชานนท์  จินดารัตน์
9. เด็กหญิงฐิตารีย์  สินภิญโญพงศ์
10. เด็กหญิงฐิติวรดา  ลาสวาย
11. เด็กหญิงณฐพรรณ  แพงสวัสดิ์
12. เด็กชายณภัทร  กุนันท์
13. เด็กหญิงณัชลีพร  สังข์ทอง
14. เด็กหญิงณัฐนิชา  บุญมากุล
15. เด็กหญิงณัฐวดี  บุญราศรี
16. เด็กหญิงดวงกมล  จำปีขาว
17. เด็กหญิงทานตะวัน  สรสิทธิ์
18. เด็กหญิงทิฆัมพร  สังข์ทอง
19. เด็กชายธนกฤต  มั่งมี
20. เด็กหญิงนาโอมี  เจิมนำ
21. เด็กหญิงนุศรา  คำป้อง
22. เด็กหญิงบุษยา  พูนสวัสดิ์
23. เด็กหญิงปุญชรัศมิ์  มั่งมี
24. เด็กชายพชรดนย์กฤตย์  การุณยฐิติ
25. เด็กหญิงพศิกา  กอเงินกลาง
26. เด็กหญิงพัณณิตา  ฤากิจนา
27. เด็กหญิงพิมพรรณ  โชติชัย
28. เด็กชายพีระพัทร  ช่วยสัตว์
29. เด็กหญิงมาลิณา  วงษ์เดือน
30. เด็กชายมาโนช  ขุมทอง
31. เด็กหญิงรัตนพร  เจิมนำ
32. เด็กหญิงวรรณทิวา  ชนะค้า
33. เด็กหญิงวรินธร  วรรณสิงห์
34. เด็กหญิงวิภากรณ์  จรบุรมย์
35. เด็กชายอาณัติ  แสงทอง
 
1. นายกฤษฏิ์ภวิศร์  หงษ์ร่อน
2. นายพัฒนทรัพย์  หวานน้ำ
3. นางสาววีรยา  จูกระจ่าง
4. นางสาวจิรันญา  ทรัพย์น้อย
5. นายยุทธพล  โสวัตร์
6. นางสาวนุชศิรา  ชาวเหนือ
7. นางสาวสุดารัตน์  จิตรโคตร
8. นางสาววรวีร์  สัทธรรม
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ป.1-ป.6 88.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลเดิมบางนางบวช (วัดท่าช้าง) 1. เด็กชายภานุเดช  โตทอง
 
1. นายทรงพล  นักฟ้อน
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ป.1-ป.6 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอนุบาลสุขสวัสดิ์ 1. เด็กชายธงธวัช  เนตยารักษ์
 
1. นายฤทธิกร  ปุ่นวงศ์
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ป.1-ป.6 86.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนสฤษดิเดช 1. เด็กหญิงนัทธ์หทัย  ภูริสิทธิโสพล
 
1. นายพรชัย  นุ่มเจริญ
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3 90.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบ้านป่า 1. เด็กชายจิรกิตติ์  ไวนุนาวิน
 
1. นายอลงกต  แก่นคิรี
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3 88.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดสุคนธาราม 1. เด็กชายประวิทย์  ผาสุขโอษฐ
 
1. นายธวัช  สุขสมสังข์
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3 86.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดศรีวารีน้อย 1. เด็กชายพีรศิลป์   ศรีเกตุ
 
1. นางยุพิน   ศรีเกตุ
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ป.1-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลชัยนาท 1. เด็กชายพศวีร์  ภักดี
 
1. นายนฤชิต  ศรีเถื่อน
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ป.1-ป.6 93.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านคลองกระทุ่มแบน 1. เด็กหญิงหทัยพันธน์  สุมเมา
 
1. นายพรสุวัชร์   ไชยรัตน์
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ป.1-ป.6 92.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนชุมชนเทศบาลวัดปาโมกข์ (นรสีห์วิทยาคาร) 1. เด็กหญิงพิมพ์พิศา  สัตยพันธ์ไพบูลย์
 
1. นายคมธนู  ยงยุทธตระกูล
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3 94.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาลบ้านกล้วย 1. เด็กชายปุญญพัฒน์  จุ้ยกระยาง
 
1. นายรัชพล  สุขดี
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3 93.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดสลุด 1. เด็กหญิงปิยะดา  ขุ่มด้วง
 
1. นายกฤษณุ  จันทร์เรือง
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนอนุบาลโพธาราม 1. เด็กหญิงอุ้มบุญ  บุญทอง
 
1. นายสิทธิกร  หลวงพิทักษ์ชุมพล
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ป.1-ป.6 96.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดอุทัย (เชาวนวิทยา) 1. เด็กหญิงเพชรลดา  ตรีคงคา
 
1. นายชัยประสิทธิ์  พระศรีรัมย์
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ป.1-ป.6 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสฤษดิเดช 1. เด็กหญิงปิยธิดา  ผลพฤกษา
 
1. นายพรชัย  นุ่มเจริญ
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ป.1-ป.6 94.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเทพรัตน์ 1. เด็กชายอัศนี  ดีรัตน์
 
1. นายธนพัฒน์  มีมาก
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3 96.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดตะวันเรือง 1. เด็กชายวีรภัทร  ดิเรกโภค
 
1. นายปัญณภพ  ทองภิลา
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเทศบาล๒ พระยาศรีสุนทรโวหาร(น้อย อาจารยางกูร) 1. เด็กหญิงมณฑกานต์  สรสวัสดิ์
 
1. นายธาณี  แสงอรุณ
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดวังชะโด 1. เด็กหญิงปราวีณา  ต่วนพิมาย
 
1. นายทรงพล  พึ่งสมศักดิ์
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ป.1-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสฤษดิเดช 1. เด็กหญิงกวีเนตร  วิเศษ
 
1. นายพรชัย  นุ่มเจริญ
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ป.1-ป.6 97 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดไก่เตี้ย 1. เด็กหญิงญาณิศา  สุวรรณสูร
 
1. นางสาวกนกพร  ปุณกะบุตร
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ป.1-ป.6 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดบางโฉลงนอก 1. เด็กหญิงภาวดี   วิเชียรรัมย์
 
1. นายยุทธชัย  พิชญานนท์
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดอุทัย (เชาวนวิทยา) 1. เด็กชายธนกฤต  จิตต์ผ่องอำไพ
 
1. นายชัยประสิทธิ์  พระศรีรัมย์
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3 97 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเทศบาล๒ พระยาศรีสุนทรโวหาร(น้อย อาจารยางกูร) 1. เด็กหญิงชาริสา   แก้วทอง
 
1. นายธาณี  แสงอรุณ
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3 96.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเทศบาลบ้านกล้วย 1. เด็กชายปุญญพัฒน์  จุ้ยกระยาง
 
1. นายรัชพล  สุขดี
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ป.1-ป.6 93.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพระยาประเสริฐสุนทราศรัย(กระจ่าง สิงหเสนี) 1. เด็กหญิงกัญญาณัฐ  สะอา
 
1. นายธนพล  ตันตระกูล
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ป.1-ป.6 91.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสัตหีบ 1. เด็กหญิงสรารัตน์  ไชยวงศ์
 
1. นายศิลป  ธุวะนุติ
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ป.1-ป.6 90.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดหนองตาสาม 1. เด็กหญิงเปรมอัปสร  อำนวยชัยศิลป์
 
1. นายเกรียงศักดิ์  อำนวยชัยศิลป์
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านป่ายุบ 1. เด็กหญิงณัฏฐณิชา  แซ่อึ๊ง
 
1. นายภาวัติ  บุญกาญจน์
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านหนองประโยชน์ 1. นายพีระศักดิ์  คำสีบัว
 
1. นางสาวณันทัชพร  ประตูแก้ว
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดคลองชัน 1. เด็กชายณัฐพงศ์  มาสภา
 
1. นางสาวพัชรินทร์  กล่อมสุริวงค์
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ป.1-ป.6 95.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดหนองตาสาม 1. เด็กหญิงเปรมอัปสร  อำนวยชัยศิลป์
 
1. นายเกรียงศักดิ์  อำนวยชัยศิลป์
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ป.1-ป.6 94.17 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสัตหีบ 1. เด็กหญิงบัวพัทติยา  แสงกล้า
 
1. นางสาวธัญวลัย  รัฐพร
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ป.1-ป.6 92.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา 1. เด็กชายปริญญ์พัชร  เกียรติสมชาย
 
1. นายเชาวน์วุฒิ  อรุโณทอง
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดคลองชัน 1. เด็กชายณัฐพงศ์  มาสภา
 
1. นางสาวพัชรินทร์  กล่อมสุริวงค์
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3 90.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านป่ายุบ 1. เด็กหญิงณัฏฐณิชา  แซ่อึ๊ง
 
1. นายภาวัติ  บุญกาญจน์
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3 89.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดสลุด 1. เด็กหญิงรวิวรรณ  น้อยประเสริฐ
 
1. นายกฤษณุ  จันทร์เรือง
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ป.1-ป.6 96.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดนาคนิมิตร 1. เด็กชายภัทรพล  ธาตุทอง
 
1. นายธิติภัทร์  สังข์สอน
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ป.1-ป.6 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอนุบาลเทศบาล ๓ (พรหมรวมมิตร) 1. เด็กหญิงนริศรา  ดีสุข
 
1. นายวิทยา  โหจันทร์
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ป.1-ป.6 92.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดสลุด 1. เด็กหญิงรุจิรดา  รักสัตย์
 
1. นายกฤษณุ  จันทร์เรือง
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านมรสวบ 1. เด็กหญิงกุศลิน  เสียงใส
 
1. นายปิยเทพ  ไชยวารี
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านวังคอไห(สงฆ์ประชาชนูทิศ) 1. เด็กหญิงณัฐกานต์  กาฬภักดี
 
1. นายนภดล  ปาจิตต์
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3 91.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านป่ายุบ 1. เด็กชายวัยวัฒน์  โสประโคน
 
1. นายภาวัติ  บุญกาญจน์
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ป.1-ป.6 95.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลชัยนาท 1. เด็กหญิงณัฏฐกานต์  นวการพาณิชย์
 
1. นายพีรภณ  สุรขันต์
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ป.1-ป.6 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดหุบกระทิง 1. เด็กหญิงปาณิสา  วงษ์ซื่อ
 
1. นางสาวอิศราวดี  ไตรเดชา
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ป.1-ป.6 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดลานบุญ 1. เด็กหญิงวิจิตรานุช  สันชัย
 
1. นางสาวนัชรัญ  เพชรภรัณยู
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ม.1-ม.3 95.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาลวัดสุธาโภชน์ (ไวทย์วรวิทย์) 1. เด็กชายปัณณธร  เกตุสุริยงค์
 
1. นายกฤษณะ   เกตุสุริยงค์
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ม.1-ม.3 94.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดหุบกระทิง 1. เด็กหญิงปัญญาพร  ศรีมงคล
 
1. นางอิศราวดี  ไตรเดชา
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ม.1-ม.3 94.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดบางวัว (สายเสริมวิทย์) 1. เด็กหญิงพรนภัส  ท้วมพงษ์
 
1. นางสาวปิยนุช  มีสุข
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6 97.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไทยคริสเตียน 1. เด็กชายณัฐกิตติ์  วัฒนทวีภิรมย์
 
1. นายเอกชัย  วรแสน
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6 95.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอนุบาลเทศบาล ๓ (พรหมรวมมิตร) 1. เด็กหญิงชุติกาญจน์  โค้วสุวรรณ์
 
1. นายวิทยา  โหจันทร์
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6 94.17 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง 1. เด็กชายธนกร  ธัญญานนท์
 
1. นายพลวัต  บุญช่วยเหลือ
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาลวัดสุธาโภชน์ (ไวทย์วรวิทย์) 1. เด็กชายปัณณธร  เกตุสุริยงค์
 
1. นายกฤษณะ  เกตุสุริยงค์
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 96.17 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านป่ายุบ 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  จงพิมาย
 
1. นายภาวัติ  บุญกาญจน์
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 95.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดพรหมสาคร 1. นายนนทวัฒน์  ภูกาธร
 
1. นายสมชาย  อุลิศ
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6 91.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดลาดปลาเค้า 1. เด็กหญิงจิรัชญา  ศรีนุช
 
1. นางสาวอุษมา  ชนะโชติ
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร์ 1. เด็กหญิงชนม์พิสุทธิ์  ภาสบุตรอนงค์
 
1. นางวาศิกา  ภู่นาค
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6 90.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนอนุบาลชุมชนบางบ่อ 1. เด็กหญิงจันทร์จิรา  จันทร์บำรุง
 
1. นางสาวประเสริฐศรี  ชื่นพลี
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดคลองชัน 1. เด็กชายณัฐพงศ์  มาสภา
 
1. นางสาวพัชรินทร์  กล่อมสุริวงค์
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 92.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดอุทัย (เชาวนวิทยา) 1. เด็กหญิงณลณี  ชูวงษ์
 
1. นายชัยประสิทธิ์  พระศรีรัมย์
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดบางขวาก 1. เด็กหญิงอนัญญา  อ่อนวิมล
 
1. นางศิริลักษณ์  จงวัฒนารักษ์
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็กผสมขิม ป.1-ป.6 96.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพระยาประเสริฐสุนทราศรัย(กระจ่าง สิงหเสนี) 1. เด็กหญิงกัญญาณัฐ  สะอา
2. เด็กหญิงฐิตาภา  สุเนตร
3. เด็กชายฑากูร  สุภาพ
4. เด็กชายธามม์  จรรย์นาฏย์
5. เด็กชายพัทธพล  มะลิลา
6. เด็กหญิงพิชชาภา  ศรีทอง
7. เด็กชายภูริวัจน์  ศรีพัชรวัฒน์
8. เด็กหญิงเรนี   วาวินยา กุย
 
1. นายธนพล  ตันตระกูล
2. นางสาวดวงฤทัย  วิชัยรัตน์
3. นางสาวเวฬุรีย์  ปรางค์จันทร์
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็กผสมขิม ป.1-ป.6 94.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอนุบาลชุมชนบางบ่อ 1. เด็กหญิงจันทร์จิรา  จันทร์บำรุง
2. เด็กหญิงณัชชา  เกัยรติศรีฟุ้ง
3. เด็กชายธนกร  แดงเนียม
4. เด็กชายปกรณ์  แดงเนียม
5. เด็กหญิงปนัดดา  ขุนนคร
6. เด็กชายพงศ์พัทธ์  โสมศรี
7. เด็กหญิงสมฤทัย  มานิช
8. เด็กหญิงเพ็ญพิชชา  รื่นสุข
 
1. นางสาวประเสริฐศรี  ชื่นพลี
2. นางน้ำผึ้ง  เสืองาม
3. นางปุญญาภา  สิงห์บำรุง
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็กผสมขิม ป.1-ป.6 93.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดอุทัย (เชาวนวิทยา) 1. เด็กชายจิระศักดิ์  ผาสุพรรณ์
2. เด็กชายณัฐวุฒิ  ศรศิริ
3. เด็กหญิงณิชกานต์  ตรีคงคา
4. เด็กหญิงประกายฉัตร  ตรีพจนา
5. เด็กหญิงปิยาพัชร  มีชูเกศ
6. เด็กชายพาทิศ  สิงห์บุตร
7. เด็กหญิงพิมพ์ลภัส  เดิมขุนทด
8. เด็กหญิงม่านไหมแก้ว  เหล่าหว้าน
9. เด็กหญิงวิรดี  หงษ์เวียงจันทร์
 
1. นายชัยประสิทธิ์  พระศรีรัมย์
2. นายมานพ  ทับเงิน
3. นายอัมรินทร์  ยิ้มไพบูลย์
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็กผสมขิม ม.1-ม.3 91.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดอุทัย (เชาวนวิทยา) 1. เด็กหญิงกนกลักษณ์  แสนปรีชา
2. เด็กหญิงกิตติมา  มาดี
3. เด็กหญิงณลณี  ชูวงษ์
4. เด็กชายภูริภัทร์  สุขสมบูรณ์
5. เด็กชายวัชรพงษ์  พุทธิสาร
6. เด็กชายวายุกูล  ตรีโภคา
7. เด็กชายสราวุฒิ  วะดวงดี
8. เด็กหญิงสุชาสินี  คำเที่ยง
9. เด็กหญิงอนุธิดา  แสนปรีชา
 
1. นายชัยประสิทธิ์  พระศรีรัมย์
2. นายมานพ  ทับเงิน
3. นายอัมรินทร์  ยิ้มไพบูลย์
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็กผสมขิม ม.1-ม.3 90.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดคลองชัน 1. เด็กหญิงจิตสุนันท์  วงศ์ดียิ่ง
2. เด็กหญิงชุตินันท์  งามสม
3. เด็กชายณัฐพงศ์  มาสภา
4. เด็กหญิงนฤมล  บุญแก้ว
5. เด็กชายภานุศักดิ์  สุวรรณพันธ์
6. เด็กชายวรเมธ  แต้มสุด
7. เด็กหญิงสุชาดา  จันทร์จิตร
8. เด็กชายสุรภัสสร์  ปานผา
 
1. นางสาวพัชรินทร์  กล่อมสุริวงค์
2. นางสาวพิมพ์ชนก  แสนประเสริฐ
3. นางสาวอำพร  คุ้มนุช
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็กผสมขิม ม.1-ม.3 88.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านป่ายุบ 1. เด็กหญิงณัฏฐณิชา  แซ่อึ๊ง
2. เด็กชายณัฐวุฒิ  จงพิมาย
3. เด็กหญิงนริสา  คุสิตา
4. เด็กหญิงนรีภรณ์  วังคะฮาด
5. เด็กหญิงนันท์นภัส  อติธนานันท์
6. เด็กหญิงวรรัตน์  นเรศรัมย์
7. เด็กชายวัยวัฒน์  โสประโคน
8. เด็กชายอมเรศ  แจ่มจำรัส
 
1. นายภาวัติ  บุญกาญจน์
2. นางสาวลักขณา  หาญมะโน
3. นางภิญญาภัทร  ธนชัยโภคิน
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายเครื่องเดี่ยว ป.1-ป.6 95.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดอุทัย (เชาวนวิทยา) 1. เด็กหญิงขนิษฐา  หวังเจริญ
2. เด็กชายจิระศักดิ์  ผาสุพรรณ์
3. เด็กหญิงฐาปนี  ตรีพาทย์
4. เด็กชายณัฐพล  โกมุท
5. เด็กชายณัฐวุฒิ  ศรศิริ
6. เด็กชายตะวัน  คามีศักดิ์
7. เด็กชายน่านฟ้าไทย  เหล่าหว้าน
8. เด็กหญิงประกายฉัตร  ตรีพจนา
9. เด็กหญิงปิยาพัชร  มีชูเกศ
10. เด็กชายพาทิศ  สิงห์บุตร
11. เด็กหญิงมีนารัตน์  ผาสุพรรณ
12. เด็กหญิงม่านไหมแก้ว  เหล่าหว้าน
13. เด็กหญิงวิรดี  หงษ์เวียงจันทร์
14. เด็กหญิงอโนชา  สุขสมจิตร
15. เด็กชายเพชรลดา  ตรีคงคา
 
1. นายชัยประสิทธิ์  พระศรีรัมย์
2. นายมานพ  ทับเงิน
3. นางสาวพึ่งเพ็ญ  พึ่งกุศล
4. นางฐิตารีย์  กุลวงศ์คเณศ
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายเครื่องเดี่ยว ป.1-ป.6 94.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอนุบาลชุมชนบางบ่อ 1. เด็กชายกวินวัชร์  ศักดิ์สิทธฺิรัฐ
2. เด็กหญิงจันทร์จิรา  จันทร์บำรุง
3. เด็กชายจิระภาส  แสงบุญ
4. เด็กชายชิษณุชา  ชลสิทธางกูร
5. เด็กหญิงชุติมา  สุนประโคน
6. เด็กหญิงดวงฤทัย  สุทธิมาลย์
7. เด็กชายธนกร  แดงเนียม
8. เด็กชายธนวัฒน์  ดาวเรือง
9. เด็กชายธีริศรา  อุดมพัฒท์
10. เด็กชายปกรณ์  แดงเนียม
11. เด็กชายพงศ์พัทธ์  โสมศรี
12. เด็กหญิงพุธิตา  กรุษสาท
13. เด็กชายวริณทร   นามศักดิ์สวัสดิ์
14. เด็กหญิงสมฤทัย  มานิช
15. เด็กหญิงเพ็ญพิชชา  รื่นสุข
 
1. นางสาวประเสริฐศรี  ชื่นพลี
2. นางน้ำผึ้ง  เสืองาม
3. นางปุญญาภา  สิงห์บำรุง
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายเครื่องเดี่ยว ป.1-ป.6 93.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดเขียนเขต 1. เด็กชายกันตพงศ์  กำจาย
2. เด็กหญิงกันติยา  สถาพร
3. เด็กหญิงจิรัฐิพร  ขันธ์ศรี
4. เด็กหญิงฉันท์สินี  กำจาย
5. เด็กหญิงชัญญรัช  อุ่นคำ
6. เด็กหญิงปรีญาลักษณ์  ศรีอาวุธ
7. เด็กหญิงปาลิตา  จันทมุนี
8. เด็กหญิงภครพร  ชุณศาสตร์
9. เด็กหญิงมณินทร  ชัยเฉลิมวรรณ
10. เด็กหญิงสตางค์  วงค์สุวรรณ
11. เด็กชายสหรัฐ  ขันธ์ศรี
12. เด็กหญิงอัญญารัตน์  สุขุมาลจันทร์
13. เด็กหญิงเบญญาภา  สีเสือ
14. เด็กหญิงเวทิดา  วิโคตร
15. เด็กหญิงแสตมป์  วงค์สุวรรณ
 
1. นายพงษ์เทพ  ตามเมืองปัก
2. นายอัมรินทร์  ศรีวงษา
3. นางสาวธิดารัตน์  นามศรีฐาน
4. นายอนุรักษ์  ดวงกระโทก
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายเครื่องเดี่ยว ม.1-ม.3 93.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดอุทัย (เชาวนวิทยา) 1. เด็กหญิงกชกร  ตรีโภคา
2. เด็กหญิงกนกลักษณ์  แสนปรีชา
3. เด็กชายกิตติพิชญ์  หงษ์เวียงจันทร์
4. เด็กหญิงกิตติมา  มาดี
5. เด็กหญิงณลณี  ชูวงษ์
6. เด็กชายณัฐภูมิ  สุทธิแพทย์
7. เด็กหญิงต่าย  สีวิไล
8. เด็กชายธนกฤต  จิตต์ผ่องอำไพ
9. เด็กชายภูริภัทร์  สุขสมบูรณ์
10. เด็กชายวัชรพงษ์  พุทธิสาร
11. เด็กชายวัยวุฒิ  โกมุท
12. เด็กชายวายุกูล  ตรีโภคา
13. เด็กชายสราวุฒิ  วะดวงดี
14. เด็กหญิงสุชาสินี  คำเที่ยง
15. เด็กหญิงอนุธิดา  แสนปรีชา
 
1. นายชัยประสิทธิ์  พระศรีรัมย์
2. นางสาวศศิธร  ทับเหล็ก
3. นายมานพ  ทับเงิน
4. นางสาวพึ่งเพ็ญ  พึ่งกุศล
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายเครื่องเดี่ยว ม.1-ม.3 88.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดจินดาราม 1. เด็กชายกฤติพงษ์  เสวกจินดา
2. เด็กหญิงจตุทิพย์  บุญมีฤทธิ์
3. เด็กหญิงชนกนันท์  สารีวงษ์
4. เด็กหญิงณัฐณิชา  เพ่งไซ
5. เด็กหญิงนันทวิภา  จินะสาม
6. เด็กหญิงปาริชาติ  บัวพึ่ง
7. เด็กหญิงพัชราภรณ์  เชื้อสายดวง
8. เด็กชายภัธกร  อลีวัฒณรงค์กูล
9. เด็กหญิงรุ่งธิวา  คีรินทร์
10. เด็กหญิงวัลลภัคร  ทองอนันต์
11. เด็กชายศิยศักดิ์  แย้มนิยม
12. เด็กหญิงศิริขวัญ  คุ้มหมู่
13. เด็กหญิงเนตรนภา  ริ้วบางยาง
14. เด็กหญิงแตงกวา  ทะจันทร์
15. เด็กหญิงแตงโม  ทะจันทร์
 
1. นางสาวจุฑา  เถื่อนถ้ำแก้ว
2. นางสาวเยาวดี  ใจรักดี
3. นางสาวนภาวรรณ  พันธุ์จินดา
4. นางสาวสุภาวดี  ศรีสุบาล
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายเครื่องเดี่ยว ม.1-ม.3 88.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดบัวสุวรรณประดิษฐ์ 1. เด็กหญิงกนกพร  พลเยี่ยม
2. เด็กชายกฤษฎา  แก้วคำ
3. เด็กหญิงคริษฐา  เดชดี
4. เด็กชายจักรี  พูลสุวรรณ
5. เด็กชายจักรี  มหาเวก
6. เด็กชายชลิต  ตุ่นไวย์
7. เด็กหญิงชุติมา  บริบูรณ์
8. เด็กหญิงชไมพร  โสมแผ้ว
9. เด็กชายธนกฤต  พลเยี่ยม
10. เด็กชายพรพิพัฒน์   เกตุกาญจน์
11. เด็กชายรัฐภูมิ  แสงทอง
12. เด็กหญิงรุ่งอรุณ  สิริ
13. เด็กชายวุฒินนท์  อดทน
14. เด็กชายสุรนนท์  สุดสาคร
15. เด็กชายสุรสิงห์  เบี้ยแก้ว
 
1. นางสาวรุ่งรัศมี  โกศล
2. นางสาวณัฐพร  แก้งเก่ง
3. นายปานศักดิ์  กำเนิดแก้ว
4. นายอนันต์  ภารสุวรรณ์
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ป.1-ป.6 98.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบึงบัว 1. เด็กชายกิตติภัทร  สืบเชื้อ
2. เด็กชายจิรวุฒ  ใจใหญ่
3. เด็กหญิงจุฑาธิบดิ์  ด้วงกลัด
4. เด็กชายชัยนันท์  จันทร์แสงสุก
5. เด็กชายชิษณุกร  ไทยอ่อน
6. เด็กชายณรงค์ศักดิ์  สิงห์งอย
7. เด็กชายธนพัทธ์  มงคลธนาวรรณ
8. เด็กหญิงธัญรดา  สมปาง
9. นายนพดล  คชศิลา
10. เด็กหญิงนันทิกา  เฟื่องผล
11. เด็กชายอชิตะ  คงคล้าย
 
1. นางสาวอรชพร  ตันเจริญ
2. นางสาวโฉมภิศราภรณ์  กนิษฐวงศ์
3. นางสาวปิยะพร  ศรประสิทธิ์
4. นางสาวอรุชา  สว่างโลก
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ป.1-ป.6 97 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสฤษดิเดช 1. เด็กชายกรวิชญ์  แสงเพ็ชร
2. เด็กชายกฤต  เคหะเจริญ
3. เด็กหญิงกวีเนตร  วิเศษ
4. เด็กชายชนกันต์  นุ่มเจริญ
5. เด็กชายชิษณุพงศ์  พานิชานุรักษ์
6. เด็กชายณฐกร  ผลพฤกษา
7. เด็กชายณภัทร  ดวงแก้ว
8. เด็กหญิงณัฐนพิน  บุญศรี
9. เด็กหญิงณิชกานต์  กิริยากิจ
10. เด็กหญิงนัทธ์หทัย  ภูริสิทธิโสพล
11. เด็กหญิงนิภาวรรณ  ดาราจร
12. เด็กหญิงปิยธิดา  ผลพฤกษา
 
1. นายพรชัย  นุ่มเจริญ
2. นายณรงค์  จันทะภา
3. นายรณชัย  คงนิมิตร
4. นายสุริยา  ชมศาสตร์
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ป.1-ป.6 95.95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนอนุบาลเดิมบางนางบวช (วัดท่าช้าง) 1. เด็กชายกิตติวัฒน์  เคาศรี
2. เด็กชายจักรพงศ์  มั่นคง
3. เด็กชายชูตระกูล  ธัญญเจริญ
4. เด็กชายธรรมรัฐ  ธัญญเจริญ
5. เด็กชายนิติวิสุทธิ์  นรสิงห์
6. เด็กชายปฏิภาณ  อินทนะ
7. เด็กชายปุณณเมธ  อินเอม
8. เด็กชายภานุเดช  โตทอง
9. เด็กชายภูมิพัฒน์  อ่ำทอง
10. เด็กหญิงสิริกร  แย้มยิ้ม
11. เด็กหญิงสิโรชา  สร้อยพวงนาค
12. เด็กหญิงเกษรา  จันทร์ศิริ
 
1. นายทรงพล  นักฟ้อน
2. นางสาวพรทิพย์  ชาวประทีป
3. นางสาวภาวิณี  สุเมธาพันธุ์
4. นายณัฐพล  จุลคีรี
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.3 97.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาล๒ พระยาศรีสุนทรโวหาร(น้อย อาจารยางกูร) 1. เด็กหญิงกรกนก   วรรณ์พิรุณ
2. เด็กชายจารุพัตร   กาบแก้ว
3. เด็กชายชนะชัย   มากแก้ว
4. เด็กชายชลธร   ฉิมพาลี
5. เด็กหญิงชาริสา   แก้วทอง
6. เด็กชายธนาทร   ราชพิทักษ์
7. เด็กหญิงมณฑกานต์   สรสวัสดิ์
8. เด็กชายวรวิทย์   แสงโสภณ
9. เด็กหญิงสายฝน   โคตรทารินทร์
10. เด็กหญิงหฤทัย  ดือราแม
11. เด็กหญิงอาคีรา   ธันยธร
12. เด็กหญิงเตชิตา   อุดมเดช
 
1. นายธาณี  แสงอรุณ
2. นางนพวรรณ์  แจ้งสว่าง
3. นายพนมไพร  คำขจร
4. นางแสงเดือน  อิศรานันทศิริ
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.3 96.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดสีบัวทอง 1. เด็กชายณัฐนนท์  ประมวลศรี
2. เด็กชายณัฐนันท์  อู่สุวรรณ
3. เด็กชายณัฐวุฒิ  ศิริบุญคุณ
4. เด็กชายธวัชชัย  ทองเอม
5. เด็กหญิงธัญชนก  พงษ์ศรี
6. เด็กหญิงนุชนาฏ  โคกอ่อน
7. เด็กชายพรหมพรรณ  ใจทอง
8. เด็กชายรัฐการ  คุ้มแจ้ง
9. เด็กชายวงศธร  ติมนตรี
10. เด็กหญิงสุพิชญา  จั่นทอง
11. เด็กหญิงอัจฉรา  นูมมหันต์
 
1. นายปฐมชัย  นาคศิริ
2. นายสมพงษ์  เมืองวัฒนะ
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.3 95.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดอุทัย (เชาวนวิทยา) 1. เด็กหญิงกนกลักษณ์  แสนปรีชา
2. เด็กชายกิตติพิชญ์  หงษ์เวียงจันทร์
3. เด็กหญิงกิตติมา  มาดี
4. เด็กหญิงณลณี  ชูวงษ์
5. เด็กหญิงต่าย  สีวิไล
6. เด็กชายธนกฤต  จิตต์ผ่องอำไพ
7. เด็กชายภูริภัทร์  สุขสมบูรณ์
8. เด็กชายวัชรพงษ์  พุทธิสาร
9. เด็กชายวัยวุฒิ  โกมุท
10. เด็กชายวายุกูล  ตรีโภคา
11. เด็กชายสราวุฒิ  วะดวงดี
12. เด็กหญิงอนุธิดา  แสนปรีชา
 
1. นายมานพ  ทับเงิน
2. นายชัยประสิทธิ์  พระศรีรัมย์
3. นายวิศรุต  เกิดทรัพย์
4. นางพึ่งเพ็ญ  พึ่งกุศล
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงอังกะลุง ป.1-ป.6 95.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลชุมชนบางบ่อ 1. เด็กหญิงกรกนก  คงอยู่
2. เด็กหญิงกัญญาณัฐ   แสงไชยา
3. เด็กหญิงจิราพร   ใจหมู่
4. เด็กชายชยากร  แก้วเมืองกลาง
5. เด็กชายชิษณุชา   ชลสิทธางกูร
6. เด็กหญิงณัชชา  สมบูรณ์
7. เด็กชายธนกร  แดงเนียม
8. เด็กหญิงธัญพิชชา   โคตรทอง
9. เด็กชายธีริศรา  อุดมพัฒท์
10. เด็กหญิงบุญญาพร   นามศักดิ์สวัสดิ์
11. เด็กชายปกรณ์  แดงเนียม
12. เด็กหญิงปนัดดา  ขุนนคร
13. เด็กชายพงศ์พัทธ์  โสมศรี
14. เด็กชายพิสิษฐ์   ไชยเชษฐ์
15. เด็กหญิงภิญญดา   คงเจริญ
16. เด็กหญิงรุจิราภา  ช่วงโชติ
17. เด็กหญิงวรัญญา   ปริญญ์โชติวัฒนา
18. เด็กหญิงวาเศรษฐี   เกิดเกลี้ยง
19. เด็กหญิงสมฤทัย  มานิช
20. เด็กหญิงเพ็ญพิชชา  รื่นสุข
 
1. นางสาวประเสริฐศรี  ชื่นพลี
2. นางน้ำผึ้ง  เสืองาม
3. นางปุญญาภา  สิงห์บำรุง
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงอังกะลุง ป.1-ป.6 92.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดราษฎร์รังสรรค์ 1. เด็กหญิงชนนิกานต์  ชวาเขียว
2. เด็กหญิงชลธิชา  เสาเมือง
3. เด็กชายชัชพล  ทองถม
4. เด็กหญิงธนพร  แจ่มนารี
5. เด็กชายธนภรณ์  นอสูงเนิน
6. เด็กชายธนาพิพัฒน์  เชียงเงิน
7. เด็กหญิงนันท์ธิดา  กัลปพฤกษ์
8. เด็กชายนิติภูมิ  ดีมิตร
9. เด็กหญิงนิวาริน  พรมมานนท์
10. เด็กหญิงปพิชญา  พุ่มพฤกษ์
11. เด็กหญิงพิชชาพร  ขมเล็ก
12. เด็กหญิงพิชญานันท์  สิงนิสัย
13. เด็กชายภานุพงศ์  บุตรฉ่ำ
14. เด็กหญิงศรัญญ่า  คงรอด
15. เด็กหญิงสวิชญา  นาจรัส
16. เด็กหญิงสุดารัตน์  ว่าปราง
17. เด็กชายอรรถพล  ชุมปลา
18. เด็กชายเกียรติขจร  เพ่งผล
19. เด็กหญิงเขมนิจ  หาดประโคน
20. เด็กหญิงไพลิน  กรกฏกมล
 
1. ว่าที่ร้อยตรีเอนก  พูลศิลป์
2. นายวินัย  ผลจันทร์
3. นายไท  สมบัติวงษ์
4. นางคำนึง  คงศรี
5. ดร.พีชญาณ์  พานะกิจ
6. นายไพฑูรย์  ชูเชิด
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงอังกะลุง ป.1-ป.6 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านคลอง24 1. เด็กหญิงกนกขวัญ  สวัสดิลาภ
2. เด็กชายการ์ตูน  ผดุงกิจ
3. เด็กหญิงกิ่งแก้ว  เทียนเรียว
4. เด็กชายจิรศักดิ์  งามนาศรี
5. เด็กหญิงชนากานต์  สังวาลย์เพชร
6. เด็กหญิงชวัลรัตน์  ขุนพรมรักชาติ
7. เด็กชายชัยพฤกษ์  ทองหุล
8. เด็กชายณัฐพงศ์  สะลาม
9. เด็กชายตะวัน  วงษ์อารี
10. เด็กชายธนาทร  แพรขาว
11. เด็กชายปรีชา  ศรีสิงห์
12. เด็กชายภูริพัฒน์  บุญศรี
13. เด็กหญิงลีลาวดี  อ้นเต่า
14. เด็กหญิงศรัญญา  มะหะหมัด
15. เด็กหญิงศิริพร  เลาะภูมี
16. เด็กหญิงสุพัตรา  ถาวร
17. เด็กชายอนุพงศ์  มาลีพันธ์
18. เด็กหญิงเปรมวิภา  ประสาทเวช
19. เด็กหญิงแพรวา  มั่นคง
20. เด็กชายไพโรจน์  คุ้มสมบัติ
 
1. นางละเอียด  แสงหิรัญ
2. นางนภาลัย  บุญปลูก
3. นางสาวนิมิตรา  บุญสมบัติ
4. นางสาวจรีพร  แม้นเหมือน
5. นางสาววรรณวิษา  สวัสดี
6. นางประนอม  เจริญสุข
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงอังกะลุง ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดกิ่งแก้ว 1. เด็กชายกิตติ  สมร่าง
2. เด็กหญิงชมพู  ปั้นเอม
3. เด็กหญิงณัฐกานต์  สุตตาลัย
4. เด็กชายธนพล  พูลผล
5. เด็กชายธนพล  เดชบุปผา
6. เด็กชายธนาธิป  วังเสา
7. เด็กหญิงธิญาดา  ธัญญหาร
8. เด็กชายบรรจง  กล่ำเหว่า
9. เด็กชายรชานนท์  ติสันเทียะ
10. เด็กชายรชานันท์  ติสันเทียะ
11. เด็กชายรณพีร์  คำจีน
12. เด็กหญิงรักษณาวลี  สำเรียนรัมย์
13. เด็กชายสันหภาส  สินตะคุ
14. เด็กหญิงสายชล  ฟักบุญเลิศ
15. เด็กชายอดิศร  กลิ่นรื่น
16. เด็กชายอัครวัฒน์  เจริญฉิมธำรง
17. เด็กชายอินทรเดช  พวงเพชร
18. เด็กหญิงอุมากรณ์  ร่มรุกข์
19. เด็กชายเกรียงไกร  หาญผักแว่น
20. เด็กหญิงเสาวลักษณ์  กล้าหาญ
 
1. นางนิรมล  ศิริสมบัติ
2. นางสาววรางรัตน์  พินิจธนสาร
3. นายวิภาส  เลิศนราวาทิต
4. นางสาวน้ำฝน   เหล่าทา
5. นายเอกพล  กาวีวน
6. นางสาวประกายแก้ว  สุขจิตร์
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงอังกะลุง ม.1-ม.3 92.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดสุขกร 1. เด็กชายกฤษดา  ทิพย์ละมัย
2. เด็กหญิงจันทกานต์  จุลมาศ
3. เด็กหญิงจิรารัตน์  แสนปัญญา
4. เด็กหญิงณัฐริกา  พุ่มสวย
5. เด็กหญิงธนพร  นามเกตุ
6. เด็กหญิงพรชนก  ใจสุระ
7. เด็กหญิงพิมผกา  คนซื่อ
8. เด็กหญิงมาลี  ปัญญายัง
9. เด็กหญิงยุชาดา  อินหัน
10. เด็กหญิงวรรณวิภา  บุตรดีสุวรรณ
11. เด็กหญิงวิภาวี  ตรุษจา
12. เด็กหญิงวิไลรัตน์  อู่นาท
13. เด็กชายศตนันท์  โพธิบำรุง
14. เด็กชายสุรพงศ์  มาลัยพงษ์
15. เด็กหญิงหนึ่งฤทัย  จรูญ
16. เด็กหญิงอชิรญา  คุ้มเผ่า
17. เด็กหญิงอรัญญา  ปานภู่
18. เด็กหญิงเตรูญ่า  คำวันดี
19. เด็กหญิงเพชรรัตน์  ทรัพย์กำไร
20. เด็กหญิงเยาวลักษณ์  นกสว่าง
 
1. นายคมกฤช  ทองนพคุณ
2. นางสาวนวลอนงค์  วงษ์เพ็ชร์
3. นางราตรี  พูลพันธ์
4. นางกมลรัตน์  สีลาเหลี่ยม
5. นางสาวศรัณยา  หนูใหญ่ศิริ
6. นางสาวพรธิดา  สดแสงจันทร์
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงอังกะลุง ม.1-ม.3 91.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดท่าโสม (คุณสารราษฎร์บำรุง) 1. เด็กหญิงกนกพร  -
2. เด็กหญิงกลิกา  สรวมชีพ
3. เด็กชายกิตติพงศ์  ทองปาน
4. เด็กหญิงจิรารัตน์  กลั่นมั่น
5. เด็กชายดำรงค์  นามวงษ์
6. เด็กหญิงนรินทิรา  สุขไพโรจน์
7. เด็กชายบรรพต  บุญเขื่อง
8. เด็กหญิงประภัสรา  มนัสสนิท
9. เด็กหญิงฟ้า  -
10. เด็กหญิงรัชริกานต์  ธรรมสิทธิ์
11. เด็กหญิงวสุธิดา  ตันประวัติ
12. เด็กหญิงวัลยา  รัตนโสภา
13. เด็กหญิงศุภาพิชญ์  อิศโร
14. เด็กชายสรเพชญ์  บุญเต็ม
15. เด็กชายสุพด  คีมชาน
16. เด็กหญิงสุพิม  คีมชาน
17. เด็กหญิงสุมินตรา  โภคสุทธิ
18. เด็กหญิงสุริวิภา  ประเดิมเนตร์
19. เด็กหญิงอารีรัตน์  กมลกลาง
20. เด็กหญิงเปรมวดี  ประชุมชน
 
1. นางสาวอลิษา  แท่นดี
2. นายธีรยุทธิ์  ประมงกิจ
3. นายธรรมรัตน์  คงดี
4. นางสาวรัศมี  นิลทอง
5. นางสาวณัชชาภรณ์  สิงห์จันทร์
6. นางสาวพายุ  พวงตระกูล
 
0 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6 91.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร์ 1. เด็กหญิงณัฐชา  คำเบิก
2. เด็กชายณัฐวัศห์  สุวรักษร
3. เด็กชายธีรภัทร  วะชุม
4. เด็กชายภควัต  ภาคีสันต์
5. เด็กหญิงภานิชา  เจียมกิม
6. เด็กชายภูตะวัน  แดงแย้ม
7. เด็กหญิงวริฐา  วัฒิวรรณผล
8. เด็กหญิงอชิรญา  แฝงลาภ
9. เด็กชายอาทมาฎ  พึ่งอำพล
10. เด็กหญิงโซฟี  สิงห์สวัสดิ์ มอร์
 
1. นางสาวจีรฉัตร  บุญประเสริฐ
2. นางสาวแพรไหม  พระเกตุเมือง
3. นายไตรภพ  เพชรไพร
 
0 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดบางปะกอก 1. เด็กชายจิตริน  หวังจิตต์
2. เด็กชายณฐวัตน์  เลียวบำรุงดี
3. เด็กหญิงนวรัตน์  ชากัน
4. เด็กหญิงพิมลรัตน์  พุ่มผล
5. เด็กชายพีรพล  ทัฬหวรงค์
6. เด็กชายรัชพล  พลสุภาพ
7. เด็กหญิงรินรดา  รักดี
8. เด็กหญิงสุธีรา  นราภิรมย์ขวัญ
 
1. นางสาวณัชชาภัทร   แจ้งมงคล
 
0 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6 90.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนคลองเจริญราษฎร์ 1. เด็กชายกวินนาถ  เพ็ชรมาก
2. เด็กชายจีระศักดิ์  ทะเริงรัมย์
3. เด็กหญิงชนิสรา  ชัยสวาท
4. เด็กหญิงชุติกาญจน์  นนทะคำจันทร์
5. เด็กชายธนโชติ  เกษแก้ว
6. เด็กชายน้ำเพชร  โพธิ์ขาว
7. เด็กหญิงวันวิสา  ชุมรัมย์
8. เด็กหญิงศิริรัตน์  โอ่วเฮง
9. เด็กชายศิวะพล  ชำนาญหัตถ์
10. เด็กหญิงสุธิดา  ลุนบุตร
 
1. นางสวรินทร์  สุขาบูรณ์
2. นายอนุสรณ์  เฉลียว
3. นายจิรวัฒน์  ยังปรางค์
 
0 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 92.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดอัยยิการาม 1. เด็กชายคมกริช  กลมเกลี้ยง
2. เด็กหญิงชุลีพร   เนื่องนาคา
3. เด็กชายทรัพย์อนันต์  เกตุแก้ว
4. เด็กชายพงษ์ศร  บุราชกัง
5. เด็กชายพิชญะ  ดวงอุประ
6. เด็กชายพีรวัฒน์   บุญยัง
7. เด็กหญิงภาวินี  แสนปันเจียง
8. เด็กหญิงสิรินทรา  เหลาผา
9. เด็กหญิงสุพัตรา  สุขสม
10. เด็กหญิงอุษา  สังฆรัตน์
 
1. นายกรรวี  ผมหอม
2. นางสาวสมรศรี  ศรีรักษา
3. นางสาวธนัชญา  พรมสุ
 
0 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 88.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอนุบาลวังม่วง 1. เด็กหญิงกาญจนา  จัตตุ
2. เด็กหญิงจีรวรรณ  จักรักษา
3. เด็กหญิงชลธิชา  หงษ์เวียงจันทร์
4. เด็กชายชัยณรงค์  วงศ์ศิริ
5. เด็กหญิงณัฐรินีย์  แก้วมณี
6. เด็กชายทินภัทร  ถาวร
7. เด็กหญิงประภัสสร  หวลห้อย
8. เด็กชายยุทธพงษ์  วงศ์สวาสดิ์
9. เด็กชายวิศวะ  ช้างชุ่ม
10. นายไตรทิพย์  เกิดศรีมา
 
1. นายพัฒนทรัพย์  หวานน้ำ
2. นางสาวนิตยา  คล้ายมงคล
3. นางสาววรรษมน  วิลัย
 
0 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเทศบาล 1 วัดประตูสาร 1. เด็กชายถิรวัฒน์  อ่อนเผือก
2. เด็กชายธนนินทร์  ขำจิตร
3. เด็กหญิงนัฐกานต์  วงษ์พราหมณ์
4. เด็กชายประดิษฐ์  ม่วงอุ่น
5. เด็กหญิงวีรวรรณ  ทองใบ
6. เด็กหญิงสกุลทิพย์  โพธิ์ภิรมย์
7. เด็กหญิงอริญา  ช่ออังชัน
8. เด็กชายแก้วไพทูล  วิศิษรัตนพร
 
1. นางสาวอภัสสรา  เจริญผล
2. นางสาวนัฎฐา  แก้วสด
 
0 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ป.1-ป.6 96.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคลองเจริญราษฎร์ 1. เด็กหญิงดารินทร์  สีมุดดา
2. เด็กหญิงทองขวัญ  นางวงศ์
3. เด็กหญิงทองศิริ  หนชัย
4. เด็กหญิงธิดาพร  ศรีทัย
5. เด็กหญิงวริศรา  พวงใส
6. เด็กหญิงสุรางคณา  พรมจันทร์
7. เด็กหญิงอธิชา  บุญเนตร
8. เด็กหญิงเบญจศิริ  สรณะไตร
 
1. นางสวรินทร์  สุขาบูรณ์
2. นางสาวอัมพิกา  ลีสุวรรณ์
3. นางสาวเหมวรรณ  นาเมืองรักษ์
4. นางสาววราภรณ์  แจ่มกระจ่าง
 
0 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ป.1-ป.6 95.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร์ 1. เด็กหญิงกันทลัส  จันทีนอก
2. เด็กหญิงกานต์ณิชา  สมาจิตร
3. เด็กหญิงจิรประภา  ศรีจุลโพธิ์
4. เด็กหญิงญาณิศา  คำเบิก
5. เด็กหญิงนภัสชล  อินชูใจ
6. เด็กหญิงนลินนิภา  มาลา
7. เด็กหญิงสิริวรกาญจน์  เต็งแย้ม
8. เด็กหญิงอุรชา  พรมใจบุญ
 
1. นางสาวจีรฉัตร  บุญประเสริฐ
2. นางสาวแพรไหม  พระเกตุเมือง
3. นางสาวผกาวรรณ  ไขว้พันธ์
4. นางวัชราภรณ์  ชูเมือง
 
0 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ป.1-ป.6 93.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี 1. เด็กหญิงกรผกา  ศรีเที่ยงตรง
2. เด็กหญิงธัญญาลักษณ์  ชาวม่วงขวัญ
3. เด็กหญิงนันทกาญจน์  สอนขยัน
4. เด็กหญิงวรรณพรรษา  มณีอินทร์
5. เด็กหญิงศตพร  ชาวปลายนา
6. เด็กหญิงสรัญญ่า  เนียมเส็ง
 
1. นางสาวสาวิตรี  ศรีศักดา
2. นางจุลัยรัตน์  สกุลบริสุทธิ์
3. นางสาวสุภาพร  คงคา
4. นางสาวเทียนทิพย์  รัตนวิเชียร
 
0 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3 92.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดราษฎร์รังสรรค์ 1. เด็กหญิงกนกอร   ท้าวนอก
2. เด็กหญิงน้ำฝน  บัวลง
3. เด็กหญิงบุญสิตา   แสงชัย
4. เด็กหญิงพัชรินทร์   สุดธง
5. เด็กหญิงสมฤทัย   มะลิงาม
6. เด็กหญิงเมธิณี   รัตนรุ่งกิจ
 
1. นางสาวณัฐธิดา  ศิริประเสริฐ
2. นางสาวมัลลิกา  กิจภัทรเกษม
3. นางสาวรมิดา  พรมพิมพ์
4. นางสาวพัชรพร  ศรีสัมฤทธิ์
 
0 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3 91.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดบางแสม 1. เด็กหญิงจันจิรา   บริญาณ
2. เด็กหญิงชลธิชา   มังชาลี
3. เด็กหญิงธัญวรรณ  สิทธิกัณฑ์
4. เด็กหญิงนารีรัตน์   เขียวอ่อน
5. เด็กหญิงพัชริดา   มงคลกุล
6. เด็กหญิงสิริวิมล   สำราญวงศ์ทอง
7. เด็กหญิงอัมพิกา   ปราณีวงศ์
8. เด็กหญิงโสรญา   นันทะเสน
 
1. นายสุริยา  ศรีโภคา
2. นางธัญญาภรณ์  พลายงาม
3. นางสาวกฤติยา  กาลแก้ว
4. นางสาวพัชรีญา  บุญพงษ์
 
0 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3 91.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดสุทธาวาส 1. นางสาวกฤติยาณี  สัมผัสสิน
2. เด็กหญิงกานต์ธิดา  ชมภู่
3. เด็กหญิงคุลิกา  แสนคำ
4. เด็กหญิงจิรารัตน์  อุ่นเรือน
5. เด็กหญิงชุติมา  โชตินิกร
6. เด็กหญิงชุติมา  นาฎวรดิลก
7. เด็กหญิงปนัดดา  เชิดวงษ์สูง
8. เด็กหญิงสุจิตรา  อาษานอก
 
1. นางชนิตา  ยินดีสุข
2. นางสาววรัชญา  ขมหวาน
3. นางสาวชลธิชา  สุขสำราญ
4. นางกฤษณา  ก้อนเพชร
 
0 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6 95.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดลาดกระบัง (ศีลาภิรัตอุปถัมภ์) 1. เด็กหญิงกชพรรณ  โห้สุวรรณ
2. เด็กหญิงกัญญ์ภัคญา  คอยขุนทด
3. เด็กหญิงณภัทร  แพร่ศิริรักษ์
4. เด็กหญิงทิชากร  น่วมปรีชา
5. เด็กหญิงนฤมล  จิตรสุทัศน์
6. เด็กหญิงบุษกร  ชาชำนาญ
7. เด็กหญิงพลอยชมพู  เหง้าสาลี
8. เด็กหญิงรินรดา  เนตรโม
9. เด็กหญิงวรินญา  ธานี
10. เด็กหญิงศิริรัตน์   มั่นทอง
11. เด็กหญิงอภิญญา  เฮงภู่เจริญ
12. เด็กหญิงอิ่มบุญ  เจริญรี
 
1. ว่าที่ร้อยตรีกัญจาพัฒน์  เกิดพุฒ
2. นางสาวบุปผา  ไชยเสนา
3. นายมารุต  คล่องแคล่ว
4. นายนันทวัฒน์  ภูกองแก้ว
 
0 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร์ 1. เด็กหญิงฐิติชญา  ใจมูล
2. เด็กหญิงตรียาพร  การเกษตร์
3. เด็กหญิงธณิศรา  บรรยงวรพินิจ
4. เด็กหญิงปัญญ์ณภัส  เกิดลาภ
5. เด็กหญิงพิชญธิดา  บงแก้ว
6. เด็กหญิงพิชญาภัค  กุหลาบ
7. เด็กหญิงภัทรศยา  ปิ่นทอง
8. เด็กหญิงมรกต  เตียสุวรรณ์
9. เด็กหญิงรฐพร  ศักดิ์สุรรักษ์
10. เด็กหญิงวชิรญาณ์  อุตศรี
11. เด็กหญิงสิริรัตน์  ถือสัตย์
12. เด็กหญิงอาทิมาฏ์  พึ่งอำพล
 
1. นางสาวจีรฉัตร  บุญประเสริฐ
2. นางสาวแพรไหม  พระเกตุเมือง
3. นายเอกพันธ์  วันศรี
4. นางวัชราภรณ์  ชูเมือง
 
0 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6 94.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนคลองเจริญราษฎร์ 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  เหล็งรัมย์
2. เด็กหญิงจันทกานต์   บางแดง
3. เด็กหญิงณัฐชา  แข็งแรง
4. เด็กหญิงธิติมา  หนูวงษ์
5. เด็กหญิงพัชราภา  คำหมี
6. เด็กหญิงพิชชานันท์  จงโวหาร
7. เด็กหญิงพีนรัตน์ฎา  แซ่เตียว
8. เด็กหญิงวรกานต์  กันปล้อง
9. เด็กหญิงสายสุนีย์  พึ่งพัก
10. เด็กหญิงสุนันทา  พรมวงษ์
11. เด็กหญิงเกวลิน  ทองจริง
12. เด็กหญิงเบญจรัตน์  สรณะไตร
 
1. นางสวรินทร์  สุขาบูรณ์
2. นางสาวรัชดาพร  สุขหนองโป่ง
3. นางสาวเนตรนภา  ใจวันดี
4. นางสาวรุ่งลาวัลย์  ลอยนอก
 
0 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 95.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดลาดกระบัง (ศีลาภิรัตอุปถัมภ์) 1. เด็กหญิงกนกวรรณ   ภูจอมทอง
2. เด็กหญิงกรกนก  คำศรีสุข
3. เด็กหญิงจิราพร  สมเสนาะ
4. เด็กหญิงชลลดา  อินทพล
5. เด็กหญิงฐิตาภัทร์  เทศกลิ่น
6. เด็กหญิงณิชชา  แสนทวี
7. เด็กหญิงบัณฑิตา  ชุ่มมงคล
8. เด็กหญิงพรลภัส  บุญเล่ห์
9. เด็กหญิงมัณฑนา  มูลจักร์
10. เด็กหญิงมานิตา  โสมล
11. เด็กหญิงศิริกาญจน์  ปลุกปลื้ม
12. เด็กหญิงอทิตยา  อยู่เป็นสุข
 
1. ว่าที่ร้อยตรีกัญจาพัฒน์  เกิดพุฒ
2. นายปัณณวัฒน์  ช่วยชู
3. นางสาวบุปผา  ไชยเสนา
4. นายมารุต  คล่องแคล่ว
 
0 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 88.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนนาคดีอนุสรณ์ 1. เด็กหญิงจิตรลดา  ศรีแจ่ม
2. เด็กหญิงชลดา  ภู่เกิด
3. เด็กหญิงนฤกานต์  สุริย์สอน
4. เด็กหญิงนิจจารีย์  ทองจันทร์
5. เด็กหญิงปวริศร  สาสิงห์
6. เด็กหญิงมณฑาทิพย์  โอชะสานนท์
7. เด็กหญิงวชิรญาณ์  วงษ์ตา
8. เด็กหญิงวริศรา  สวนอาจ
 
1. นางสาวภัทรา  เพ็ชรัตน์
2. นางสาวจันทร์ทิมา  ลักษณกิจ
3. นางมณี  เนื่องนาคา
4. นางสาวอังสุมา  อบภิรมย์
 
0 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 87.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดบางวัว (สายเสริมวิทย์) 1. เด็กหญิงจิฬาภรณ์  สร้างสม
2. เด็กหญิงทิพามณี  เปี่ยมเอม
3. เด็กหญิงลลนา  สวนเศรษฐ
4. เด็กหญิงวริศรา  บุญเมือง
5. เด็กหญิงศิรภัสสร  ศรีกนก
6. เด็กหญิงศิริจันทร์  ทองบุตร
7. เด็กหญิงศิรินทร  ด้วงเปรม
8. เด็กหญิงสุภัควัน  ปรีหะจินดา
9. เด็กหญิงสุภาวดี  แถวกลาง
 
1. นางสาวสุภาวดี  อารยะโชติ
2. นางสาวปิยนุช  มีสุข
3. นางษมนวรรณ  เหลื่อมสีจันทร์
4. นางสุกัญญา  สุวรรณดี
 
0 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6 94.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสวนป่าเขาชะอางค์ 1. เด็กหญิงกัญญาณัฐ  สงวนพงษ์
2. เด็กหญิงกัลยา  รำ
3. เด็กหญิงจิราวดี  สินศิริ
4. เด็กหญิงจุฑาทิพย์  ก่อศิลป์
5. เด็กหญิงชัญญานุช  วิทยาสิงห์
6. เด็กชายณัฐชนน  จันทนะ
7. เด็กชายณัฐพงศ์  แซ่อึ๊ง
8. เด็กหญิงทิพปภา  เจริญทรัพย์
9. เด็กหญิงธัญนันท์  หาชิต
10. เด็กหญิงนฤมล  บุญเต็ม
11. เด็กหญิงวริษศา  หาชิต
12. เด็กหญิงสิริธร  มรกต
13. เด็กหญิงอัญชลี  ธรรมา
14. เด็กชายอิทธิโชค  แย้มสุข
15. เด็กหญิงเกวลิน  รุ่งไพบูลย์วงศ์
16. เด็กหญิงเตียว  เจิม
 
1. นางรัชนี  อมรินทร์
2. นางสาวยุพิน  พลนรา
3. นางสาวศิริยาภรณ์  หารบุรุษ
4. นางสาววารุณี  ศรีวันชัย
 
0 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6 93.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเทศบาล ๑ นาเริ่งราษฎร์บำรุง 1. เด็กหญิงจิรัชญา  น้อยเกิด
2. เด็กหญิงฐิติกานต์  คมอาวุธ
3. เด็กหญิงณิชาภัทร  พานิคม
4. เด็กหญิงธิตยา  พงศ์สวัสดิ์
5. เด็กชายนวพันธ์  นนทะศิริ
6. เด็กหญิงมนัสนันท์  พานทอง
7. เด็กหญิงศิริพร  เร่งรัต
8. เด็กหญิงศิริพร  คล้ายวงษ์
9. เด็กหญิงสตบงกช  ดิษสมาน
10. เด็กหญิงสุทธิดา  เอกสุภาพันธ์
11. เด็กชายสุฤทธิ์  โนทะ
12. เด็กหญิงอภิรดี  พุ่มหิรัญ
13. เด็กชายอรรติพล  ระหาร
14. เด็กหญิงอิฐษรา  ผู้เลี้ยง
15. เด็กหญิงเรือนขวัญ  รุกขชาติ
16. เด็กชายเอกสิทธิ์  หมอยาดี
 
1. นายธฤษิดา  สำลี
2. นายชยเดช  เนียมวีระ
3. นางรัตนา  เนียมวีระ
4. นางสาวชญานุช  ศรีสารากร
5. นางสาวภัทรริศา  ป้อมบุปผา
 
0 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6 92.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวลีรัตน์วิทยา 1. เด็กหญิงกุลภัสสรณ์  เจนวรกิจ
2. เด็กหญิงขวัญชนก  สินธุธรรมคุณา
3. เด็กหญิงชญานิน  รัฐเมิน
4. เด็กหญิงฐิติพร  สนนิ่ม
5. เด็กหญิงณหฤทัย  วงษาไฮ
6. เด็กหญิงณัฐกมล  บุษปฤกษ์
7. เด็กหญิงณัฐธิดา  ด้วงเว
8. เด็กหญิงนงนภัส  เดือนวิไล
9. เด็กหญิงปลายวดี  บุบผาโภชน์
10. เด็กหญิงพิชชานันท์  จารุเรืองชัยกุล
11. เด็กหญิงวิชญาดา  จำเริญ
12. เด็กหญิงสิริยาภรณ์  ใจกระเสริม
 
1. นางสาวนฤมลพรรณ  กัลยาณวุฒิ
2. นางสาวอังค์วรา  ศรีจันทร์
3. นางสาวจุลกาญจน์  เสคุคุมพัตถ์
4. นางสิริทร  แสงแดง
5. นางสาววนิดา  โรงอ่อน
 
0 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 94.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดลาดกระบัง (ศีลาภิรัตอุปถัมภ์) 1. เด็กหญิงกนกวรรณ   ภูจอมทอง
2. เด็กหญิงกรกนก  คำศรีสุข
3. เด็กหญิงจิราพร  สมเสนาะ
4. เด็กหญิงชลลดา  กลิ้งสุวรรณ
5. เด็กหญิงชลลดา  อินทพล
6. เด็กหญิงฐิตาภัทร์  เทศกลิ่น
7. เด็กหญิงณัฐชา  มากอิ่ม
8. เด็กหญิงณิชชา  แสนทวี
9. เด็กหญิงบัณฑิตา  ชุ่มมงคล
10. เด็กหญิงพรลภัส  บุญเล่ห์
11. เด็กหญิงมัณฑนา  มูลจักร์
12. เด็กหญิงมานิตา  โสมล
13. เด็กหญิงลักษิกา  เจาะดี
14. เด็กหญิงศศิวรรณ  หินนอก
15. เด็กหญิงศิริกาญจน์  ปลุกปลื้ม
16. เด็กหญิงอทิตยา  อยู่เป็นสุข
 
1. ว่าที่ร้อยตรีกัญจาพัฒน์  เกิดพุฒ
2. นายมารุต  คล่องแคล่ว
3. นางสาวบุปผา  ไชยเสนา
4. นายปัณณวัฒน์  ช่วยชู
5. นางสาวรัตติกา  รวดเร็ว
 
0 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 69 1. เด็กชายกฤษกร  ยอดมณี
2. เด็กชายณัฐฌานนท์  ปิ่นสูรย์
3. เด็กหญิงดารินทร์  อุ่นจันทึก
4. เด็กหญิงทิพย์สุดา  บุญสนอง
5. เด็กชายธนบูรณ์  สิงห์เรือง
6. เด็กชายปฏิภาณ  หินทอง
7. เด็กหญิงปราณนิภา  คุ้มภัย
8. เด็กหญิงภาวิณี  บุบพาพันธ์
9. เด็กหญิงภูตะวัน  วัดแจ้ง
10. เด็กหญิงวิภาดา  ลือชา
11. เด็กหญิงวิภาวี  รู้รักตน
12. เด็กหญิงวิรัญญา  เมืองหมี
13. เด็กหญิงอภิชาดา  รอดทองดี
14. เด็กหญิงอาริษา  งามยิ่ง
 
1. นายชิษณุภูมิ  หาญพละ
2. นางสาวอรนุช  สุขประสงค์
3. นายปริญญา  ชินบุตร
4. นางวรรณภา  วิวัฒนวานิชกุล
5. นายพรสวรรค์  อสุชีวะ
 
0 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 84.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านห้วยไคร้ 1. เด็กหญิงกมลชนก  สำราญรักษ์
2. เด็กชายกิตติกาน  เครืออ่อน
3. เด็กหญิงจิรดา  ใจซื่อ
4. เด็กหญิงบงกชกร  สีเมฆ
5. เด็กหญิงปนัดดา  ยุ่นเพ็ง
6. เด็กหญิงพิวพิวเว่น  -
7. เด็กหญิงมัญชรี  ศรีซองเชษฐ
8. เด็กหญิงวาสนา  โคสินธ์
9. เด็กหญิงวิจิตรา  สมรูป
10. เด็กหญิงวิชุดา  พ่วงรอด
11. เด็กหญิงสุชาดา  จี้อุ่น
12. เด็กหญิงสุชาดา  แก้วทอง
13. เด็กหญิงอรพินท์  วชิระ
14. เด็กหญิงอารียา  นินโท
15. เด็กหญิงอุมากรณ์  รอดเพชร
16. เด็กชายเชิดศักดิ์  แซ่จัน
 
1. นายวัณณุวรรธน์  หอมฤทธิ์
2. นายอภิชาติ  ครรณุขา
3. นายวิชิต  แดงสกุล
4. นางสาวภัสสร์นภันต์  เรืองอร่าม
5. นางกิตติธรา  ทองมาก
 
0 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ป.1-ม.3 90.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดใดใหญ่ 1. เด็กชายณัธชัย   รุ่งเรือง
2. เด็กชายธนพล  คงเจริญ
3. เด็กชายปรเมษฐ์  สุขสดมภ์
4. เด็กชายเกียรติศักดิ์  เหมือนมนัส
5. เด็กชายไชยวัตร  พุทธรักษา
 
1. นายสมพร  พิบูลย์
2. นางสาววรลักษณ์  ชูวงษ์
 
0 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ป.1-ม.3 87.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านมรสวบ 1. เด็กชายกมลภพ   อร่ามรักษ์
2. เด็กหญิงจตุพร  ขยันยิ่ง
3. เด็กชายณัฐพล  ฤาเดช
4. เด็กชายมนชนัฐ   ฤาเดช
 
1. นายปิยเทพ  ไชยวารี
2. นายนิรุตติ์  เพียทา
 
0 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ป.1-ม.3 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนมหาธิคุณวิทยา 1. เด็กชายชนะศึก  มองบุญ
2. เด็กหญิงพีรดา  สาเจริญ
3. เด็กชายศุธวีร์  สาหร่าย
4. เด็กชายศุภนัช  ปัจจัยยัง
5. เด็กชายสุเมธ  ทองดี
 
1. นายเสน่ห์  สุวรรณศรี
2. นางบุญนภา  โชติชัยธนากุล
 
0 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันมายากล ป.1-ม.3 97.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตลาดบางพลีน้อย 1. เด็กชายชุติพงศ์  สว่างเนตร
2. เด็กชายสิรภัทร  ตรีเพชรศรี
 
1. นายพร้อมพันธุ์  ลายลักษณ์
2. นายภราดร  แสงอุไร
 
0 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันมายากล ป.1-ม.3 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร์ 1. เด็กชายสิริกร  จันทร์สุข
2. เด็กหญิงอาทิตยา  วิมลพันธ์
 
1. นางสาวรุจิรัตน์  ธนดลชยากร
2. นายปรัชญา  เที่ยงออน
 
0 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันมายากล ป.1-ม.3 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านอ้อมโรงหีบ 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  เผือกเทศ
2. เด็กหญิงทิฆัมพร  งามกาละ
 
1. นายทวีศักดิ์   เฮ้าเจริญ
2. นางพัฒนมณี  เฮ้าเจริญ
 
0 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.1-ป.3 94.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศุภลักษณ์ 1. เด็กหญิงแพรยาภา  มิตรสันติสุข
 
1. Mr.Michael  Collins
 
0 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.1-ป.3 93.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสฤษดิเดช 1. เด็กหญิงชิษณุชา  ร่วมญาติ
 
1. นางสาวสุดารัตน์  บุษบา
 
0 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.1-ป.3 92.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนมารดานุสรณ์ 1. เด็กหญิงเอมมิกา  อิ่มสมุทร
 
1. นางเกศสุดา  จันเติบ
 
0 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.4-ป.6 93.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา 1. เด็กหญิงอชิรญา  อัศวราชันย์
 
1. นางสาวสุธาสินี  แสนวงค์
 
0 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.4-ป.6 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนกิตติคุณ 1. เด็กหญิงอรกัญญา  จารุลักขณา
 
1. Mrs.Narlet Falsario  Doloso
 
0 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.4-ป.6 90.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง 1. เด็กหญิงวิชญาพร  เลิศถิรานนท์
 
1. นางธุวากรณ์  โฆษิตจาตุรนต์
 
0 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสฤษดิเดช 1. เด็กหญิงซาช่า  วูลิค
 
1. นายมงคล  เกิดลาภ
 
0 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.1-ม.3 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนนครนนท์วิทยา 5 ทานสัมฤทธิ์ 1. เด็กชายภาคภูมิ  ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา
 
1. นางสาวอริสา  ประดิษฐ์พุ่ม
 
0 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.1-ม.3 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนศาลาพัน 1. เด็กชายทรรศพร   ปัญญามี
 
1. นางสาวพิชามญชุ์   กะรัตน์
 
0 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 95.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา 1. เด็กหญิงพัชรมณฑ์  สุขภิรมย์สันติ
 
1. นางสุภาภรณ์  รุจิกร
 
0 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 92.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสาธิตอุดมศึกษา 1. เด็กหญิงเจสซิก้า  วะหะ-รัวโฮล่า
 
1. MissChristy Marie   Laserna
 
0 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 91.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์ 1. เด็กหญิงไคลี่ เมย์   ไวลด์
 
1. นายวันชัย  เสือใหญ่
 
0 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนครนนท์วิทยา2 วัดทินกรนิมิต 1. เด็กชายปวริศ   เล็บขาว
 
1. นางสาวทิวาพร  กันทะวงศ์
 
0 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสุเหร่าคลอง 19 1. เด็กหญิงนิพาดา  มูหะหมัด
 
1. นางสุดารัตน์  กาสุรงค์
 
0 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 89.25 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดมะเกลือ(กาญจนลักษณ์วิทยา) 1. นางสาวธนพร  นัดสูงวงษ์
 
1. นางสาวดวงฤทัย   ศรีบุญลือ
 
0 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3 88.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดสุทธาวาส 1. นางสาวกสินา  ผ่านด่าน
2. นางสาวณัฐริกา  แก่นทน
3. นายปรมัตต์  คำแสง
4. นางสาวสาวินี  ศรีอุดม
5. นางสาวอธิตญา  ทิมกระจ่าง
 
1. นางสาวเบญจมาศ  พลพวก
2. นางสาวศศิธร  จันทร์ขามป้อม
 
0 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3 87.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนนาคดีอนุสรณ์ 1. เด็กชายณัฐชนน  บุอ่อน
2. เด็กหญิงพิชญาภรณ์  บุญสมหวัง
3. เด็กชายวิทวัส  เพ็ชรกำแหง
4. เด็กชายอัครชัย  ประจันทร
5. เด็กชายโภคิน  สูงแข็ง
 
1. นายขจิตพงศ์  ลาภโชค
2. นางสุประวีณ์  ลาภโชค
 
0 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3 86.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนสฤษดิเดช 1. เด็กหญิงนภษร  สุนธนนท์
2. เด็กหญิงภัคภิญญา  จันทร์ธนไพบูลย์
3. เด็กชายภูวดล  จันทศาศวัต
4. เด็กหญิงมธุรดา  แซ่ลิ้ม
5. เด็กหญิงวาทิยาภรณ์  คงรอด
 
1. นายสมมารถ  มังคลสุ
2. นางณรัตน์ธนพร  อันทะศรี
 
0 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ป.1-ป.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านอ้อมโรงหีบ 1. เด็กหญิงณัฏฐา  เส็งสมุทร
2. เด็กหญิงสิรามล  แซ่จ๋าว
 
1. นายทวีศักดิ์  เฮ้าเจริญ
2. นางพัฒนมณี  เฮ้าเจริญ
 
0 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ป.1-ป.6 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ 1. เด็กชายชัชพิสิฐ   รัตนสัจธรรม
2. เด็กหญิงเบญญาภา   แพฟื้น
 
1. นางสาวนภาวรรณ   เหล่ารักผล
2. นางสาวสุภาวิณี   กำลังเดช
 
0 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ป.1-ป.6 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านคลองมะขาม 1. เด็กชายคณาธิป  เฉิดจิต
2. เด็กหญิงจุฑารัตน์  อำไพ
 
1. นางสาวอนงค์นาฏ  เสาทอง
 
0 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.1-ม.3 98.11 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านอ้อมโรงหีบ 1. เด็กหญิงณัชชา  เกียรติกุลกังวาน
2. เด็กหญิงเยาวลักษณ์  ศาสนสุพิน
 
1. นายทวีศักดิ์   เฮ้าเจริญ
2. นางพัฒนมณี  เฮ้าเจริญ
 
0 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.1-ม.3 97.7 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดวังน้ำเขียว 1. เด็กหญิงพิญาดา  อิ่มเมือง
2. เด็กหญิงโสรยา  ปลั่งกลาง
 
1. นางสาวนงนภัส  พรไกรเนตร
2. นางสาวสมมนัส  ณรงค์ฤทธฺ์
 
0 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.1-ม.3 97.1 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนชุมชนวัดเขาไม้แก้ว 1. เด็กชายกิตติชัย  สง่างาม
2. เด็กชายเกียรติกุล  ศรีจันทร์
 
1. นางสาวพัชรี  บุญธรรม
2. นายอุทัย  บุญเชิด
 
0 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาจีน ป.4-ป.6 94.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตังเอ็ง 1. เด็กหญิงจิรัชญาดา  อริยชัยประเสริฐ
2. เด็กหญิงนลินพรรณ  ฤทธิ์ธนศักดา
 
1. Misszhou  xu
2. นางสาวเกศริน  แซ่ใหน
 
0 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาจีน ป.4-ป.6 93.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสามชัยวิเทศศึกษา 1. เด็กหญิงปิณฑิรา   แซ่เอี้ยว
2. เด็กหญิงภควดี   ชาวเมืองทอง
 
1. นางสาวรัตติกาล  ต๊ะปะเสง
2. MissWan  Chunxia
 
0 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาจีน ป.4-ป.6 92.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเจี้ยไช้ 1. เด็กหญิงกมลนิตา  แก้วรักษ์
2. เด็กชายธณคุณ  ปานสด
 
1. นางสาวสายสุนีย์  ชมชุม
2. นางสาวจริงจริง  แซ่หลิ่ม
 
0 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาจีน ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคลองมือไทร 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  มะขามทอง
2. เด็กหญิงรมิดา  เรืองสวัสดิ์
 
1. นางสาวปัทมา  จันทรักษา
2. นางสาวสุภากร  อ้วนพลี
 
0 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาจีน ม.1-ม.3 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเทศบาลเมืองจันทบุรี 2 1. เด็กหญิงศิริเนตร  ธนประสิทธิ์พัฒนา
2. เด็กหญิงสุวิมล  น้อยนาค
 
1. นางสาวสมิตา  แสนเหลียว
2. นางสาวจรรยารักษ์  สินเจริญโภไคย
 
0 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาจีน ม.1-ม.3 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดท้องคุ้ง"ไพโรจน์ประชาสรรค์" 1. เด็กหญิงนัชชา  อักษรเสือ
2. เด็กหญิงวนิตา  มุ่งไธสง
 
1. นางสาวศศินิภา  ปัทมะ
2. นายระพีพัฒน์  กล่อมจิต
 
0 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3 94.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดท้องคุ้ง"ไพโรจน์ประชาสรรค์" 1. เด็กหญิงณัฐณิชา  บัวศรีใส
2. เด็กหญิงธัญชนก  นามจูมจัง
 
1. นางสาวสุจิตรา  ธรรมศิริ
2. นางสาวนฤมล  ชื่นแผ้ว
 
0 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๙๓ (บ้านลาดตะเคียน) 1. เด็กหญิงกฤติมา   โพธิ์ลอย
2. เด็กหญิงกิตติพร  โปร่งสุยา
 
1. นางกัลยา  จีนะวัฒน์
2. นายโคอิชิ  เทอระโมโต
 
0 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดสามง่าม (คงทองอนุสรณ์) 1. เด็กชายก้องภพ  พงษ์ศักดิ์ชัย
2. เด็กชายฐนกร  สามฉิมโฉม
3. เด็กชายณภัทร  ทิมทอง
4. เด็กหญิงพัชราภร  พึ่งพรม
5. เด็กชายศุภกร  ภาเตชะ
6. เด็กหญิงเขมิกา  เปียปาน
 
1. นางสาวสุพิมาศ  เจริญจิตร์
2. นางสาวนัยน์ปพร  เรืองเดชวรากุล
3. นางสาวเจิดนภา  แต้มรุ่งเรือง
 
0 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดอ่างทอง 1. เด็กหญิงคำเสาร์    ตาย้อย
2. เด็กชายทุน  แสงชาย
3. เด็กหญิงศศิรัชน์    แซ่กี้
4. เด็กหญิงสุรัตยา   ลาวงศ์เกิด
5. เด็กหญิงเสอ   เยเส่อ
6. เด็กชายใหม่   พนมพร
 
1. นายธานี  ประยูรอนุเทพ
2. นายยศธนา  พรมมาโฮม
3. นายวศิน  พันธุ์ชงค์
 
0 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 91.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดคลองโมง 1. เด็กชายชานนท์  อภิเดช
2. เด็กชายธนพนธ์  จิตตอินทรีย์
3. เด็กชายบุญญพันธุ์  ฉิมพาลี
4. เด็กหญิงปนัดดา  รอดเสียงล้ำ
5. เด็กหญิงพิรมล  ปานอุทัย
6. เด็กชายอัครวิทย์  ดวงจินดา
 
1. นางสาวศศิธร  พิชิ
2. นางจุรีรัตน์  มีชะนะ
3. นางพิมพ์นภัส  เอี่ยมสอาด
 
0 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเนและการสะกดรอย ป.4-ป.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคลองจาก 1. เด็กชายชาย  วิบุญ
2. เด็กชายพันนา  ออม
3. เด็กชายราชิ  สุขสวัสดิ์
4. เด็กชายศิริ  อรุณรัตน์
5. เด็กชายสราวุธ  ไชยศิริ
6. เด็กชายอินทลักษณ์  สร้อยแสง
 
1. นางสาวมาลิสา  โพธิสัตย์
2. นายพัฒนา  บุตรนาค
3. นายณรงค์ฤทธิ์  ถาวรศิลป์
 
0 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเนและการสะกดรอย ป.4-ป.6 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเทพินทร์พิทยา 1. เด็กชายกฤชนัท  แจ่มจำรัส
2. เด็กชายทินภัทร   เกษณียบุตร
3. เด็กชายธนวัฒน์   เอี่ยมสอาด
4. เด็กชายพยัคฆ์เคน   เหยี่ยวยา
5. เด็กชายรัตณพงษ์  นามแสง
6. เด็กชายอัฒฐพล   จินะ
 
1. นางวันเพ็ญ   ดนตรี
 
0 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเนและการสะกดรอย ป.4-ป.6 90.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านคลองกระทุ่มแบน 1. เด็กชายขุนศึก   ครุฑทุ่ง
2. เด็กชายจีรพัฒน์   คำผุย
3. เด็กชายพงศธร   สัตย์ธรรม
4. เด็กชายพงษ์พิพัฒน์   หอมยา
5. เด็กชายพัทธนันท์   พูดจริง
6. เด็กชายสรวิชญ์  แพทอง
 
1. นายวิรุทธ์  สรวงท่าไม้
2. นางสาวสุนิสา  เข็มนาค
3. นางจงกล  ฤทธิศาสตร์
 
0 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 91.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโป่งกระทิงบน 1. เด็กชายกิตติกร  ทิมทอง
2. เด็กชายชัยชนะ  สนสุทธิ
3. เด็กชายทยาธร  ศิริอ่อน
4. เด็กชายบุญนัน  บุญยัง
5. เด็กชายปริญญา  จันทร
6. เด็กชายพัชรพล  กิจธนอุดมกุล
7. เด็กชายวรวิทย์  คงสุข
8. เด็กชายวาปี  ทองแต๊ะ
 
1. นายกิติพล  สาลีผล
2. นางสาวณฐมน  บัวจันทร์
3. นางอมรรัตน์  โสภานิช
 
0 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 88.16 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านเขาคันทรง 1. เด็กชายทักษิณ  สีสัน
2. เด็กชายทิวากร  สุพรหม
3. เด็กชายปวริศ  ดียางหวาย
4. เด็กชายรุ่งติวานนท์  บุญธรรม
5. เด็กชายศรายุทธ  โต๊ะงาม
6. เด็กชายอภิวัฒน์  ราชสำเภา
7. เด็กชายอภิเดช  งามขำ
8. เด็กชายอาทิตย์  โพธิ์ชู
 
1. นางสาวอุมาพร  นารินทร์
2. นางสาวกรรณิการ์  จะตุเทน
 
0 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 84.75 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านเขามะกา 1. เด็กชายชนพล  หงษ์ทอง
2. เด็กชายณัฐพงศ์  เพียรชัยสงค์
3. เด็กชายนิวิฐ  สามี
4. เด็กชายศิริยุทธ  บุญมา
5. เด็กชายศุภวิชญ์  อินบุตร
6. เด็กชายสนธยา  นุชเทียน
7. เด็กชายอนันตชาติ  รองจำนงค์
8. เด็กชายอโนชา  แพงสวัสดิ์
 
1. นายสิทธิพงษ์  วิลาพันธ์
2. นายวรุต  ใจภักดี
3. นายนิกร  สุทธิผาสุข
 
0 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ป.6 93.88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองชาก(ประโยชน์บุพการีอุทิศ) 1. เด็กหญิงกรรณิการ์  ชาติรัมย์
2. เด็กหญิงขนิษฐา  ปัญหารักษ์
3. เด็กหญิงช่อผกา  แสงเจริญ
4. เด็กหญิงณัฎฐกมล  โคกเพ็ชร
5. เด็กหญิงณัฐชา  เขมทัตสกุล
6. เด็กชายธีรภัทร  โตเหล็ก
7. เด็กหญิงพนิดา  ประพันธ์
8. เด็กหญิงอริสรา  แก้วคันโท
9. เด็กหญิงอาภัสรา  งอยภูธร
10. เด็กหญิงเขมจิรา  ปุ่งคำน้อย
 
1. นางสาวอรอุมา   แก้วคำ
2. นางเอื้อสุภา  ส่องสว่าง
3. นายประกอบ   พอดี
 
0 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ป.6 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดโสภณาราม (ปลั่งร่วมราษฎร์บำรุง) 1. เด็กหญิงกรรณิการัตน์  แสนดี
2. เด็กชายกรรยาซุน  สุนทราวิรัตน์
3. เด็กหญิงกรวรรณ  โลหิตศิริ
4. เด็กหญิงจันทร์ธิดา  ชัยพิพัฒน์
5. เด็กหญิงณัฐชา  ชุ่มปลั่ง
6. เด็กหญิงธนพร  คำมุก
7. เด็กหญิงปิยธิดา  ทิพย์บุตร
8. เด็กชายภาคภูมิ  บัวศรี
9. เด็กหญิงสิริพร  อ่อนแสง
10. เด็กหญิงสิวลี  สิงห์อาจ
 
1. นายอนิวรรตน์  ปุจฉาการ
2. นางสาวดวงสมร  อ่องแสงคุณ
3. นางสุวรรณา  ศิริเบ็ญนรัต
 
0 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ป.6 88.38 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนอนุบาลสังขละบุรี 1. เด็กหญิงญาณิศา  ห่างภัย
2. เด็กหญิงนวลศีล  ไทรสังขชรินกร
3. เด็กหญิงนิภาพร  ไม่มีนามสกุล
4. เด็กชายบูรชัย  เจริญอุดมธรรม
5. เด็กหญิงฟ้าประธารช์  ตระกูลเรืองรุ่ง
6. เด็กหญิงยิ่งลักษณ์  อุดมธัญพิสิษฐ์
7. เด็กหญิงรินรดา  กัลป์วงษ์
8. เด็กหญิงสรณ์สิริ  บึงโบราณ
9. เด็กหญิงสุกฤตา  สีมา
10. เด็กหญิงสุทธินี  ศิลปรุ
 
1. นายนพดล  ห่างภัย
2. นางดาวเรือง  ฉิมทองดี
3. นางสาวจิราวรรณ  จันทร์สีทอง
 
0 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ม.3 88.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดดอนดำรงธรรม 1. เด็กหญิงณัฐธิดา  อินสา
2. เด็กหญิงนภัสวรรณ  แสวงมี
3. เด็กชายปฐมพงษ์  ยศทอง
4. เด็กหญิงปานวาด  ยิ้มรักษา
5. เด็กหญิงภาพิมล  จันทร์ใจ
6. เด็กชายระพีพัฒน์   พาหุนันต์
7. เด็กหญิงวรารัชชา  ดงทอง
8. เด็กชายศิระพัทธ์  หงษ์
9. เด็กหญิงสุภัทรชรีย์  บุญมา
10. เด็กชายอำพล  โล่ห์นารายณ์
 
1. นายชานนท์  บุญเปลี่ยน
2. นางกุหลาบ  ปูรณวัฒนกุล
3. นางสาวคำพร  เลไธสง
 
0 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ม.3 86.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดนากระรอก 1. เด็กหญิงจันทกร  ปราบณรงค์
2. เด็กหญิงจิราพัชร  แซ่เล้า
3. เด็กหญิงธนพร  เหลืองอ่อน
4. เด็กหญิงปฐมาภรณ์  ประพันธ์
5. เด็กหญิงปิ่นประภา  ชลวานิช
6. เด็กหญิงพัทธนันท์  เฉลิมพงษ์
7. เด็กหญิงวีราทร  สันหะรักษ์
8. เด็กหญิงสุธิดา  เสงี่ยมศรี
9. เด็กชายหัสดิณศ์  ฝนทอง
10. เด็กหญิงอพัชชา  สโมทัย
 
1. นางสาวสมจิตร  ยิ่งยง
2. นางสาวรจนา  ทองธรรมชาติ
3. นางสาวอลิษา  เอี่ยมบรรจง
 
0 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ม.3 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านเนินพลับหวาน 1. เด็กชายกิตินันท์   ศิริวีระศิลป์
2. เด็กหญิงฉลวยพรรณ   โสโรมรัมย์
3. เด็กหญิงชนิภรณ์   โชติชัยยง
4. เด็กชายธนรัตน์   ใจซื่อ
5. เด็กหญิงนหทัย   หวังนิบิน
6. เด็กหญิงพัชรา   แสงใส
7. เด็กหญิงสุทธิดา   บัวประเสริฐสวย
8. นางสาวสุรินธร   ทองแมน
9. เด็กหญิงอนุธิดา   คำภักดี
10. เด็กชายเจษฏากร   สุนทรธรรมขันธ์
 
1. นายวัฒนา   ฤกษ์เปลี่ยน
2. นางไกรษร   เกษมภิบาล
3. นางชุณหกาญจน์   เรืองฤทธิ์
 
0 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน กิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (YC : Youth Counselor) ม.1-ม.3 95.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดถ้ำรงค์ (ผ่านผดุง) 1. เด็กหญิงลัดดาวัลย์  แสงเดช
2. เด็กหญิงวราภรณ์  กฐินเทศ
3. เด็กหญิงสุธินันท์  นาคปานเอี่ยม
4. เด็กหญิงสุภาวดี  เทพทอง
5. เด็กหญิงสโรชา  ลำทะแย
 
1. นางล้วน  แสงพูล
2. นางสายชล  สายน้ำผึ้ง
 
0 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน กิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (YC : Youth Counselor) ม.1-ม.3 93.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดตะคร้ำเอน 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  สุบิน
2. เด็กหญิงชมพู  -
3. เด็กชายธนกร  อินทรโสภา
4. เด็กชายปิยะวัฒน์  ตาลเพชร
5. เด็กหญิงวรินดา  ดอกกลอย
 
1. นายวิรัช  สว่างอรุณ
2. นางสาวพรผกาญจน์  แซ่แต้
 
0 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน กิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (YC : Youth Counselor) ม.1-ม.3 87.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนชุมชนวัดไทรน้อย 1. เด็กหญิงนวพร  อินทร์ประเสริฐ
2. เด็กหญิงบัณฑิตา  จันทร์หอม
3. เด็กหญิงศิริวรรณ  เพิ่มสติ
4. เด็กหญิงสุจิรา  อาศัย
5. เด็กหญิงสุเมธินี  รุ่งโรจน์
 
1. นางรัชนี  เต็มแก้ว
2. นายเสนอ  เต็มแก้ว
 
0 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 91.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุพรรณภูมิ 1. เด็กหญิงธิตยา  เสมอ่วม
2. เด็กหญิงสุพรรษา  สินจีราพัฒน์
3. เด็กหญิงอนัณชญาน์  จ่าพันธ์
 
1. นางสาวศรีนวล  คงศิริ
2. นางสาวทิพวรรณ  ขวัญอ่อน
 
0 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 89.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนคลองบางน้ำจืด 1. เด็กหญิงปณิศา  กาศสนุก
2. เด็กหญิงพัสวี  ทองศาสตร์
3. เด็กชายวีรภัทร  ทศแก้ว
 
1. นายธันยบูรณ์  ชื่นชม
2. นางสาวเบญจวรรณ  เสวีวัลลภ
 
0 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านซองกาเรีย 1. เด็กหญิงมะโง  ไม่มีชื่อสกุล
2. เด็กหญิงวรนุช  ไม่มีชื่อสกุล
3. เด็กชายศร  ไม่มีชื่อสกุล
 
1. นางสาวพรสุดา  ด้วงสงค์
2. นางสาวสุภาพร  บริบูรณ์
 
0 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกุยแหย่ 1. เด็กชายชาย  -
2. เด็กหญิงภัคจิรา  ศรีอินทร์
3. เด็กหญิงรังสิมา  ศรีบัวงาม
 
1. นางมาลี  พูลสวัสดิ์
2. นางวาสนา  หิรัญ
 
0 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดพระพุทธบาทน้อยมิตรภาพที่ ๖๙ 1. เด็กหญิงกัณธิดา  สิงหา
2. เด็กหญิงกันทิมา  วงษ์ทอง
3. เด็กหญิงนงค์ณภัส  ศรีบุรมย์
 
1. นายไชยา  สีมา
2. นางสาวนิตยา  ศรีสรรค์จร
 
0 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดระเบาะไผ่ 1. เด็กหญิงจุฬาวัลย์  ปักษาสุข
2. เด็กหญิงพลอยเพชร  บุญนัด
3. เด็กหญิงอลิช  คูห์น
 
1. นางจีรภา  บุญโยธา
2. นางกัญฐณัฏ  วงษ์อุดม
 
0 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ป.4-ป.6 91.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์) 1. เด็กหญิงกันตนา   มะลิลา
2. เด็กหญิงชนาภา  ทรัพย์วิก
3. เด็กหญิงปวันรัตน์   นางงาม
 
1. นางขนิษฐา  สละอวยพร
2. นางเบญจวรรณ  ดวงสีทา
 
0 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ป.4-ป.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดบางหลวง 1. เด็กหญิงนิชา   ศรีจันทร์งาม
2. เด็กหญิงลออรัตน์  ข้อแอ่น
3. เด็กหญิงวารินทิพย์   จารัตน์
 
1. นางสาวอุษา  มะหะหมัด
2. นายสรรชัย  วิบูลย์ชาติ
 
0 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ป.4-ป.6 89.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดสามง่าม (คงทองอนุสรณ์) 1. เด็กหญิงพรรพษา  อุ่นป้าน
2. เด็กหญิงรังสิกานต์  นาคนาโส
3. เด็กหญิงแพรวพิชญา  คงบางพระ
 
1. นางสาวจารุณี  อภิวรชัย
2. นางสาวไพรินทร์  ธัญลักษณ์เดโช
 
0 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 95.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดยกกระบัตร (ชุบราษฎร์นุสรณ์) 1. เด็กหญิงปนัดดา  ช้างดำ
2. เด็กหญิงพิชญธิดา  สร้อยสมจิตร์
3. เด็กหญิงสุกัญญา  ขนันไทย
 
1. นางสาวนัยน์ปพร  พญาชน
2. นางสาวเยาวนาถ  วินสน
 
0 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 92.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดหวายเหนียว "ปุญสิริวิทยา" 1. เด็กหญิงณัฐสวี  วงศ์ษา
2. เด็กชายสิรวิชญ์  เชื้อบุญ
3. เด็กชายสิรวิชญ์  คำจู
 
1. นางณัฐธิดา  ผลดี
2. นางสาววันวิษา   วีระวงษ์
 
0 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดปากช่อง(จันทรานุมาศวิทยาคาร) 1. เด็กชายนพกร  ดวงศรี
2. เด็กชายอดิศร  สุธาพจน์
3. เด็กชายอนาวิล  ภิญโญฤทธิ์
 
1. นางขวัญจิรา  กำไลศักดิ์
2. นางพรศิลป์  เหวันต์
 
0 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 95.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลตราด 1. เด็กหญิงชญาดา  สมบัติบูรณ์
2. เด็กหญิงเปรมวลี  ขันทเจริญ
 
1. นางสาวสุวภา   เรืองศิลป์
2. นางสาวธนวรรณ   ปัญจวีณิน
 
0 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 93.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอนุบาลลำนารายณ์ 1. เด็กหญิงกัลยณัฐ  ทัศนะ
2. เด็กชายบุญภฤทธิ์  วงค์ต่อม
 
1. นางช่อฟ้า  เขตจำนงค์
2. นางสาววรัทยา  ผาดจันทึก
 
0 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 90.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดหนองเกตุน้อย 1. เด็กหญิงธัญญารักษ์  หันประสิทธิ์
2. เด็กหญิงสุจิตรา  ร่มเริง
 
1. นางธนิดา  ศุขวัฒน์
2. นายธนกฤต  ศุขวัฒน์
 
0 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 93.83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเขาหินซ้อน 1. เด็กชายณัฐพล  แก้วมณี
2. เด็กชายพงศกร  สระแก้ว
3. เด็กชายพงษ์สกร  บริบูรณ์
 
1. นายณรงค์ศักดิ์  เจริญสิทธิชัย
2. นายวิทยา  เปี่ยมเต็ม
 
0 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 91.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านตาเรือง 1. เด็กหญิงณัฐธิดา  แก้วทอง
2. เด็กหญิงธัญชนก  กลิ่นสุคนธ์
3. เด็กชายสุภทัต  ปลดเปลื้อง
 
1. นายวัชรพงษ์  ทองเกลี้ยง
2. นายกิตติ  กระจ่างศรี
 
0 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดใหญ่ชัยมงคล (ภาวนารังสี) 1. เด็กชายนภัช  เริงสาตร์
2. เด็กหญิงพรสุรางค์  สุขเรณู
3. เด็กหญิงพิมพ์ชนก  ขันธสัมฤธิ์
 
1. นางสาวลัดดาวัลย์  รุมรัตน์
2. นางสาวอัจจิมา  บำรุงนา
 
0 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนเรื่องสั้น (Comic Strip) ป.4-ป.6 95.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโป่งวิทยาคม 1. เด็กหญิงภาวินี  จันรวม
2. เด็กหญิงวชิรญาณ์  ลิขิตบัณฑูร
 
1. นายณัฐพงษ์  เอี่ยมสกุล
 
0 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนเรื่องสั้น (Comic Strip) ป.4-ป.6 93.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนชุมชนโคกม่วง เผอิญ ศรีภูธร อุปถัมภ์ 1. เด็กหญิงกมลชนก  พุ่มมาลา
2. เด็กหญิงมนัสนันท์  เอี่ยมวิมังสา
 
1. นางสาวนภัสนันท์   คุณานนท์ศิริกุล
2. นางสาวฉัตรสุดา  บุญชู
 
0 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนเรื่องสั้น (Comic Strip) ป.4-ป.6 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง 1. เด็กหญิงขัตติยาพร  หลายพา
2. เด็กหญิงอนันตญา  สระแสง
 
1. นางสาวเกษมณี  สุขสมบัติ
2. นางสาวกมลรัตน์  บุราณรมย์
 
0 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนเรื่องสั้น (Comic Strip) ม.1-ม.3 90.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดคลองสวน (พรหมอุทิศวิทยาคาร) 1. เด็กหญิงปนัสยา  แก่นวงศ์
2. เด็กหญิงอัจจิมา  สงวนแสง
 
1. นางสาวอัญชลี  มาลัยหวล
2. นางฐิรชญา  มหาสุข
 
0 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนเรื่องสั้น (Comic Strip) ม.1-ม.3 88.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านตำหรุ(วิงประชาสงเคราะห์) 1. เด็กชายกฤติเมธ  เหล่าเสนา
2. เด็กหญิงศิรินทรา  มีวรรณะ
 
1. นางสาวศิริพร  คิ้วยม
2. นางสาวฉวีวรรณ  พุ่มแจ้
 
0 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนเรื่องสั้น (Comic Strip) ม.1-ม.3 87.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดม่วงหวาน (ส่วน กระบวนยุทธ ประชาสรรค์) 1. เด็กชายกฤษณกร  ศรสิทธิ์
2. เด็กชายปรัชญา  ไพรชาญจิตร์
 
1. นายพิทยา  ขุนน้อย
2. นางสาวอรพินท์  สุขสโมสร
 
0 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 94.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านลาดใหญ่สามัคคี 1. เด็กหญิงปิยธิดา  โพธิกุล
2. เด็กชายศิลา  ธนานันท์
 
1. นางอุษา  ไวยานิกรณ์
2. นางสาวศรีสุดา  สอนเทศ
 
0 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 92.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนนาคดีอนุสรณ์ 1. เด็กหญิงขวัญใจ  สวนขวัญ
2. เด็กชายปัณกฤด  ชินกฤตพัฒน์
 
1. นายณัฐภัทร  ปานทอง
2. นางจิณห์วรา  เย็นวัฒนา
 
0 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 90.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดใหญ่ชัยมงคล (ภาวนารังสี) 1. เด็กหญิงกิตติยา  รักษาสัตย์
2. เด็กหญิงนันทิชา  ขันธกมล
 
1. นางสาวลัดดาวัลย์  รุมรัตน์
2. นางสาวอัจจิมา  บำรุงนา
 
0 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบางพูน 1. เด็กชายจิรพงศ์  พันธ์สุดาม
2. เด็กชายอิฐอารัญ  คำโสดา
 
1. นางสาวชุลีกร  อิศรภักดี
2. นางสาวกนกวรรณ  แดงเนีบม
 
0 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดบางวัว (สายเสริมวิทย์) 1. เด็กชายกิตติคุณ  จันทร์แสง
2. เด็กชายจิรายุทธ  จอนเจริญ
 
1. นางรัตชกร  พูลทวี
2. นางสาวนรมน  เภตรา
 
0 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 85.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดพังงอน 1. เด็กชายปริญญา  สมสมัย
2. เด็กชายภาณุวิชย์  แก้ววิจิตร
 
1. นายชโลทร  ปราบวงษา
2. นางสาวแพรวไพริน  สุภา
 
0 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 87.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโป่งวิทยาคม 1. เด็กชายเนวิน  เฮ็งมี
2. เด็กหญิงเปมิกา  พังเครือ
 
1. นายอันวา  ตาเห
 
0 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านมะขาม 1. เด็กชายธนวัฒน์  สิงห์ภักดี
2. เด็กชายบุรธัช  สีสด
 
1. นายชนะชล  อินทสุวรรณ
2. นายมนัส  อุณหศิริกุล
 
0 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนพวงคราม 1. เด็กชายธนชาต  ทองวัฒน์
2. เด็กชายภรัณยู  แพรศรีทอง
 
1. นายสมพงษ์  บุญเติม
2. นางสาวอริยพร  เผื่อแผ่
 
0 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 87.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดินโส 1. เด็กชายหนุ่ม  -
2. เด็กชายอัษฎาวุธ  แฝกหอม
 
1. นางสาวเขมจิรา  หว่านพืช
2. นางสาววันนภา  ศิริธรรม
 
0 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 86.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนชุมชนบ้านทุ่งโพธิ์ 1. เด็กหญิงรสริน  วงษ์ศาคำ
2. เด็กหญิงสุพิชญา  เสนาพันธุ์
 
1. นายวงศกร  เดชโคตร
2. นายธนิต  ศรีวัฒนยา
 
0 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 86.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านเขาหินซ้อน 1. เด็กหญิงคริสชา  ศรีเขียว
2. เด็กชายอาทิตย์  พึ่งจินดา
 
1. นายณรงค์ศักดิ์  เจริญสิทธิชัย
2. นายวิทยา  เปี่ยมเต็ม
 
0 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 96.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลลำนารายณ์ 1. เด็กหญิงชยานันต์  รื่นศาสตร์
2. เด็กหญิงสิริรัศมิ์  พึ่งเจียม
 
1. นางช่อฟ้า  เขตจำนงค์
2. นางสาววรัทยา  ผาดจันทึก
 
0 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 95.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดโนนสภาราม(นารถ วาจาวุทธ อุปถัมภ์) 1. เด็กหญิงชาลิสา  ชมพฤกษา
2. เด็กหญิงสุพรรษา  ผาสุข
 
1. นางสาวฐิติรัตน์  พรทิพย์วิวัฒน์
2. นางศิริลักษณ์  แจ่มจบ
 
0 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 95.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านคลองธรรมชาติ 1. เด็กชายภูมิแผ่นดิน  เหล่ามูล
2. เด็กชายวรกานต์  เมืองมา
 
1. นางสาวชุลีมาศ  นวนแก้ว
2. นางธัญพัชร  หอมแพงไว้
 
0 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3 91.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดท่าไชย (ประชานุกูล) 1. เด็กหญิงนงนภัส  กระดี่ทอง
2. เด็กหญิงปพิชญา  วันรักชาติ
 
1. นางอัมพร  แสงดี
2. นายบุญเลิศ  แสงดี
 
0 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3 89.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดสะพานหิน 1. นางสาวสุกัญญา  ตะพองมาส
2. นายหัสดา  มณีกัณย์
 
1. นายชนก  ประทุมชาติ
2. นายณัฐพงศ์  ไชยโคตร
 
0 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3 88.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านพรหมนิมิต 1. เด็กชายฐิติศักดิ์  คุ้มเขตต์
2. เด็กชายณัฐสิทธิ์  เฉลยสาร
 
1. นายดุสิต  คำหนองไผ่
2. นายวิษณุ  ตางาม
 
0 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 89.9 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดประชุมธรรม(สัจจะญาณ) 1. เด็กหญิงณัฐพร  น้อยเงิน
2. เด็กชายณัฐวีร์  มีผิว
 
1. นางเปมิกา  สุดมี
2. ว่าที่ร้อยตรีอาทร  บุญประเสริฐ
 
0 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 86.74 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านท่ามะเฟือง 1. เด็กชายกิตตินันท์  เงาะอาศัย
2. เด็กชายอดิศักดิ์  พิมพ์น้อย
 
1. นายปัญญา  กุลหงษ์
 
0 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 85.86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนพวงคราม 1. เด็กชายกรกช  ยังสุขเกษม
2. เด็กชายธนภูมิ  จำปาแก้ว
 
1. นายสมพงษ์  บุญเติม
2. นางสาวอริยพร  เผื่อแผ่
 
0 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 92.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยใหญ่ 1. นายกิตติวัฒน์  สีสมุทร์
2. นายปวรุตม์  เถื่อนถ้ำ
 
1. นางสาวหทัยรัตน์  เผ่าน้อย
2. นางรุจิเรข  กาญจนวรานนท์
 
0 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 91.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดบางแสม 1. เด็กชายนรภัทร  จันทร์อ่อน
2. เด็กชายภูริทัตต์   กุลวงศ์
 
1. นายสุริยา  ศรีโภคา
2. นายอนุชิต   จิรกาวสาน
 
0 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 90.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดท้องคุ้ง"ไพโรจน์ประชาสรรค์" 1. เด็กชายชัญณรงค์  โลมารักษ์
2. เด็กชายนรวิชญ์  วงศ์สุริยา
 
1. นายวรศักดิ์  สีดามล
2. นางสาวกิตต์นภัส  โพธิกุล
 
0 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ป.1-ป.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตลาดบางบ่อ 1. เด็กชายศรายุทธ  จันทร์กำเนิด
2. เด็กชายศักรนันทน์  อ้วนผิว
3. เด็กชายอนุสรณ์  ปรึกษาดี
 
1. นายอนันต์  นาเจริญ
2. นายวิชิต  สุขสันติกุล
 
0 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ป.1-ป.6 99 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดบ้านดาบ 1. เด็กหญิงวริศรา   ธูปประสาท
2. เด็กชายศิรสิทธิ์   ชัยพิพัฒน์
3. เด็กชายสันติสุข   ยุวัฒชนะ
 
1. นายชำนาญ  จัันทร์อินทร์
2. นางสาวนวลสวาท  เพ็ชร์สุขุม
 
0 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ป.1-ป.6 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนอนุบาลหนองใหญ่ 1. เด็กชายจิรวัสส์  ด้วงสุวรรณ
2. เด็กชายธนกร  ดำรงกิจไพศาล
3. เด็กชายเพชรเมืองชล  ฝุ่นจันตึก
 
1. นายดาวูด  หวังแจ่ม
2. นางสาวกิตตินันท์  นอกพิมพ์
 
0 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดสุทธาวาส 1. นางสาวปิยะธิดา  แนงแหยม
2. นายเขมทัตต์  บุตรดี
3. เด็กชายไชยวัฒน์  เจริญขำ
 
1. นางสาวภิธรา  พรหมบุญ
2. นายพิรุณ  แพทย์อุดม
 
0 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ม.1-ม.3 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านทุ่งหินโคน 1. เด็กชายชัยวัฒน์  สองแสง
2. เด็กชายธนดล  โพธิภักดิ์
3. เด็กชายเนติธร  โพธิ์หะนาม
 
1. นายอัศนัย  จันทร์ประเสริฐ
2. นางเนาวรัตน์  จันทร์ประเสริฐ
 
0 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ม.1-ม.3 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านด่านไทยล้อม 1. เด็กชายชัยวัฒน์  สีม่วง
2. เด็กชายธนวัฒน์  บุญวงค์
3. เด็กชายสรเชษฐ์  กรสวัสดิ์
 
1. นางสาวสุกัญญา  สุดสายออ
2. นายทวีวัฒน์  พรมสิงหา
 
0 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ป.1-ป.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลชลบุรี 1. เด็กชายกานต์กันต์  อินทรมณี
2. เด็กชายปัณณวิชญ์  ภัทรนิธิไพบูลย์
3. เด็กชายภูมิสิษฐ์  ชาญนพรัตน์
 
1. นายสามารถ  ซุ่นไล้
2. นายปราโมทย์  อัศวนิเวศน์
 
0 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ป.1-ป.6 98 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดใหม่พิบูลย์ผล 1. เด็กชายชนาธิป  กลิ่นลำดวน
2. เด็กชายปรัชญา  เรืองอินตา
3. เด็กชายวรินทร์พงษ์  บุญลือพันธ์
 
1. นางสาวสุกัญญา  แตงดี
2. นายอรรถพล  พึ่งพานิช
 
0 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ป.1-ป.6 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์ 1. เด็กชายกฤติน  บำเพ็ญธรรม
2. เด็กชายปรียวิศว์  จิตต์มนัส
3. เด็กชายยศธนะ  สันทัดงาน
 
1. นายฉัตรชัย  เผื่อนโชติ
2. นางสุมณฑา  แก้วไพร
 
0 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดโพธิ์งาม 1. เด็กชายพงศกร  เพชรรุกขา
2. เด็กชายภูรดล  ฤทธิมาลี
3. เด็กชายสิริชัย  สิริปภาภัส
 
1. นายเดชชาติ  สุขนิล
2. นางสาววิชญา  จิวประเสริฐ
 
0 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ม.1-ม.3 98 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านทุ่งหินโคน 1. เด็กชายฐิติภัทร  สายโรจน์
2. เด็กชายภานุพงศ์  ออมสิน
3. เด็กชายศุภโชติ  เวฬุวนารักษ์
 
1. นายอัศนัย  จันทร์ประเสริฐ
2. นายพิชิต  สุวรรณรัมย์
 
0 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ม.1-ม.3 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านเขาหินซ้อน 1. เด็กชายณัฐพล  แก้วมณี
2. เด็กชายพงศกร  สระแก้ว
3. เด็กชายสมปอง  เจริญเวช
 
1. นายณรงค์ศักดิ์  เจริญสิทธิชัย
2. นายภาณุพงค์  คำวิชัย
 
0 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับสูง ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาล 1 (วัดเทวสังฆาราม) ในพระสังฆราชูปถัมภ์ 1. เด็กหญิงมินตรา   สุทธิ
2. เด็กชายศุกร์    -
3. เด็กชายอัยการ   ลีธีระ
 
1. นายชวลิต  สุขศรัทธา
2. นายปรีชา  มั่นคง
 
0 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับสูง ป.1-ป.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียน เทศบาล ๓ (ประชายินดี) 1. เด็กชายดิลพัฒน์  เปี่ยมพร้อม
2. เด็กชายสหพล  ฉิมหาพาลี
3. เด็กชายเสริมพงษ์  ปรีเปรม
 
1. นายบุณยวัฒน์  ไพพิจิตร
2. นางศิริพร  นาคทั่ง
 
0 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับสูง ป.1-ป.6 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านหนองขาม 1. เด็กชายฐิสันต์จิต  ร่มโพธิ์ธารทอง
2. เด็กชายธนกร  วิชัยเงินงาม
3. เด็กชายปฏิรูป  ปรีดิ์เปรม
 
1. นายศิริชัย  ช่วยรอด
2. นางสาวปรียานุช  โรจน์บวรวิทยา
 
0 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับสูง ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนวัดไทรน้อย 1. เด็กชายชัยสิทธิ์  สามินทร์
2. เด็กชายอัมรินทร์  ทองมอญ
3. เด็กชายโกมินทร์  ชาญอัมพร
 
1. นายดลภัทร  สายวงศ์คำ
2. นายศักดิ์ชัย  ใจบุญ
 
0 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับสูง ม.1-ม.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียน เทศบาล ๓ (ประชายินดี) 1. เด็กชายขวัญชัย  แจ่มน้อย
2. เด็กชายทีปกร  สูนพลอย
3. เด็กชายมูฮำเหม็ดชามิน  -
 
1. นายบุณยวัฒน์  ไพพิจิตร
2. นางสาวสุธาสินี  วงศ์พรหม
 
0 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับสูง ม.1-ม.3 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนสามเสนนอก(ประชาราษฎร์อนุกูล) 1. เด็กชายณัฐพล  แก้วกนก
2. เด็กชายเอกนรินทร์  หรั่งมา
 
1. นายอภิชาติ  ยอยรู้รอบ
2. นางสาวรัชดาภรณ์  พลชัย
 
0 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ผสม ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตลาดเนินหิน 1. เด็กชายภัทรดนัย  สิงห์ทะแสน
2. เด็กชายอนุวัต  จัดงาน
3. เด็กชายฮง  -
4. เด็กชายฮะ  -
 
1. นางสาวรวิวรรณ  ดีประดับ
2. นายกฤษกร  ศิลา
 
0 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ผสม ป.1-ป.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์ 1. เด็กชายกิตติชัย  ฉัตรจรัลชัยศรี
2. เด็กชายภูมิรพี  ไชยพันธ์
3. เด็กชายรัชตะ  กิ่งแก้ว
4. เด็กชายเวโรจน์  อินต๊ะวงศ์
 
1. นายณัฐวุฒิ  สวัสดิ์พาณิชย์
2. นางสาวเดือนเต็ม  มัดตาเฮต
 
0 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ผสม ป.1-ป.6 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนคลองบางแก้ว 1. เด็กหญิงกฤษฎา  พูลผล
2. เด็กชายฐนปกร  หมื่นกล้า
3. เด็กชายภานุวัฒน์  วงษ์นิล
4. เด็กชายอาทิวราห์  มณีผ่อง
 
1. นายวีรศักดิ์  เกษรจันทร์
2. นางสาวเพ็ญพักตร์  หัสดี
 
0 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ผสม ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาล 1 วัดแก่นเหล็ก (รัตนกะลัสอนุสรณ์) 1. เด็กชายณัฐกิตติ์  เกิดทอง
2. เด็กชายธรรมศักดิ์  โชติรัตน์
3. เด็กชายลิขิต  สำเภาแก้ว
4. เด็กชายสหรัฐ  คงอยู่
 
1. นายสุทธิเวทย์  บุศรากูล
2. นางสุมาลี  แสงสุทธิลักษณ์
 
0 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ผสม ม.1-ม.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอนุบาลวังม่วง 1. เด็กชายจิตรภาณุ  พหลยุทธ์
2. เด็กชายพีรพัฒน์  ทิวาวรรณ์
3. เด็กชายสุรสิทธิ์  วันยิ่ง
4. เด็กชายเขมรัตน์  เข็มทอง
 
1. นายไพโรจน์  เงินวิเศษ
2. นางปิลันธสุทธิ์  ภู่ระย้า
 
0 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ผสม ม.1-ม.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านดีลัง 1. เด็กชายจักรชาติ  พันธ์ปิ่น
2. เด็กชายจักรินทร์  ฮวดจำปา
3. เด็กชายณัฐพล  กุลเสือ
4. เด็กชายอภิรักษ์  ศรีสวัสดิ์
 
1. นายกิติกร  มะโนสา
2. นายยงยุทธ  ใสสะรัง
 
0 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 97.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านมาบประชัน 1. เด็กชายกิตติพงษ์  นันทะอาง
2. เด็กชายสิทธิโชค  สมใสยา
3. เด็กชายโกมล  ยาวรัมย์
 
1. นายทิวา  ยิงรัมย์
2. นางขวัญเรือน  สะและวงษ์
 
0 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 96.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านช้างเผือก 1. เด็กชายศศิวัตร  พ้นภัย
2. เด็กชายสรวิศ  เชิญชัยภูมิ
3. เด็กชายอนุวัตร  แสงสุด
 
1. นางอรชร  หะรังษี
2. นายไพโรจน์  เมืองทิพย์
 
0 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 95.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดตากแดด(รอดประชานุกูล) 1. เด็กชายภูมิพัฒน์  อ่ำพิมพ์
2. เด็กชายวัลชนะ  มีทอง
3. เด็กชายศิวิช  ศรีไพสุรินท์
 
1. นางสาวสุภัทรา   เซี่ยงหวอง
2. นางสาวสุพรรณ์  แดงอำ
 
0 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 93.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองเกตุ 1. นายธนวัฒน์   วงษ์วาร
2. นายศุภเสกข์   พิทักษ์วงษ์
3. นายโก้  เมืองดี
 
1. นางพัชรียา  ทองบัณฑิต
2. นางสาววรินดา   ไพรวันรัตน์
 
0 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดพระแก้ว"โสภณประสิทธิ์วิทยาคาร" 1. เด็กชายธนากร  เหลือล้น
2. เด็กชายสุพจน์  แป้นจันทร์
3. เด็กชายอภิวัฒน์  สุขบัณฑิตย์
 
1. นางสาวกันยุมา  กสิกิจ
2. นายสุชิน  โพธิ์น้อย
 
0 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดใหญ่บ้านบ่อ 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  พุ่มสำนัก
2. เด็กชายณัฐวุฒิ  รุ่งเรืองณัฐกุล
3. เด็กชายพสุธร  ผลนิกร
 
1. นางสาวรัตนา  ชนะชัย
2. นางสาวกาญจนา  โสทธิสงค์
 
0 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบางขวาก 1. เด็กหญิงจณิสตา  ปาลวงษ์
2. เด็กหญิงพรหมพิชชาภา  ฉัตรเงิน
3. เด็กหญิงพุทธิดา  บุญภิบาล
 
1. นางสาวณัฐสุรีย์  มณีอินทร์
2. นางธัญญรัศม์  แตงทอง
 
0 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดนิลเพชร 1. เด็กหญิงดวงภร  ประทุมสิทธิ์
2. เด็กหญิงศศิกานต์  ยิ้มพยัคฆ์
3. เด็กหญิงสาวิภา  พูลสวัสดิ์
 
1. นางสาวภัคสรกัญญ์  พันธ์ตาวงศ์
2. นางสาวอภิษฎา  สุวรรณภาญกูร
 
0 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย 1. เด็กหญิงรุจิรดา  หิรัญโรจน์ไพบูลย์
2. เด็กหญิงสาริศา   รุ่งรัตนสิงห์
3. เด็กหญิงสุภาวดี  วงศ์วัชราดิเรก
 
1. นางอัมพวัน  สุวรรณพันธ์
2. นางอัมพร  ศรีม่วง
 
0 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบางขวาก 1. เด็กหญิงชนกวรรณ  นิยมไทย
2. เด็กหญิงรุ่งนภา  ยศศักดิ์ศรี
3. เด็กหญิงวรรษมน  ยันตะพันธ์
 
1. นางสาวเยาวลักษณ์  เอี่ยมประดิษฐ์
2. นางสาวณัฐสุรีย์  มณีอินทร์
 
0 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 69 1. เด็กหญิงจุฑารัตน์  นิลเขียว
2. เด็กชายณัฐชานนท์  เอี่ยมแสง
3. เด็กหญิงพิยดา  สมหาญ
 
1. นายชิษณุภูมิ  หาญพละ
2. นางวรรณภา  วิวัฒนวานิชกุล
 
0 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดลานคา 1. เด็กหญิงพลอยชมพู  ดอนสุวรรณ์
2. เด็กหญิงสาวิตรี  ถิ่นวงษ์โพธิ์
3. เด็กหญิงสุพรรษา  ขำยินดี
 
1. นางสาวพรศรี  นรินทร์หงษ์ทอง
2. นางสาวกุสาวดี  ลาภลมูล
 
0 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองพัทยา 7 1. เด็กหญิงฑิฆัมพร  ป้องศรี
2. เด็กหญิงพฤกษา  พรมมาจันทร์ดา
3. เด็กหญิงศศิธร  ตุนแสน
4. เด็กหญิงสโรชินี  คุ้มบัว
5. เด็กหญิงอรรถพล  แสงกล้า
6. เด็กหญิงเบญญาภา  คำเพชร
 
1. ดร.อนุรักษ์  บุญพยนต์
2. นางสาวปริญญ์ญาดา  นบนอบ
3. นางวัชรินทร์  ขาวเจริญ
 
0 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 97 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านเจียรพัฒนา 1. เด็กหญิงกนกพร  สืบสา
2. เด็กหญิงณัฎฐิกา  ป่าพงษ์
3. เด็กหญิงฟ้าลดา  คำไทย
4. เด็กหญิงมณีรัตน์  เวฬุวนารักษ์
5. เด็กหญิงวัณฑนา  สุวรรณพงศ์
6. เด็กหญิงโชติกา  สุก
 
1. นางสาวกรุณา  หอมสกุล
2. นางสาวดลญา  ทองน้อย
3. นางสาวพิมพ์นารา  ชาติกุล
 
0 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนจรูญกิมลี้กิจจาทรอนุสรณ์ 1. เด็กหญิงทองกมล  ชาบรรทม
2. เด็กหญิงธิดารัตน์  เรืองนิมิตร
3. เด็กหญิงปริญญา  วรรณธนะ
4. เด็กหญิงวรินภรณ์  กองเงิน
5. เด็กหญิงสาวิณี  เหล็กดี
6. เด็กหญิงสุนันทา  สุดรำพึง
 
1. นางสาวเชษฐ์ธิดา  ตั้นต้อง
2. นายโยธิน  ทาดวงแก้ว
3. นางสาวมาริสา  มุกดาดวง
 
0 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองพัทยา 7 1. เด็กหญิงจิราพร  บัวยืน
2. เด็กหญิงดวงมณี  พูลพรต
3. เด็กหญิงนิรมล  ปานยิ้ม
4. เด็กหญิงปาริฉัตร  ปั้นแก้ว
5. เด็กหญิงพยอม  ทักท้วง
6. เด็กหญิงสุชานันท์  บุญพิทศ
 
1. ดร.อนุรักษ์  บุญพยนต์
2. นางสาวปริญญ์ญาดา  นบนอบ
3. นางวัชรินทร์  ขาวเจริญ
 
0 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนชุมชนบ้านเขาลูกช้าง 1. เด็กหญิงจารุวรรณ  เจ๊กมั่น
2. เด็กหญิงจิราภา  โยธานันท์
3. เด็กหญิงนันทิชา  บุญแก้ว
4. เด็กหญิงปราราณี  คล้ายผา
5. เด็กหญิงปวีณา  พานถม
6. เด็กหญิงสุทิตย์พา  ชนะโชติ
 
1. นายสมพร  สินกั่ว
2. นางปรานอม  สว่างกมล
3. นางสาวพรเพ็ญ  คงเงิน
 
0 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านกุดเวียน 1. เด็กหญิงฉัตรนรี  ย้อมสี
2. เด็กหญิงนันทิศา  หอมประไพ
3. เด็กหญิงน้ำฝน  ยมน้อย
4. เด็กหญิงปรารถนา  ยศ
5. เด็กหญิงพิมพ์ชนก  หอมเย็น
6. เด็กหญิงวีณา  เจ๊ก
 
1. นางสำเนียง  วงสุริย์
2. นางสาวทัศนีย์  ทองทวีวัฒน์
 
0 การงานอาชีพ การประกวดโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 90.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดไผ่โรงวัว 1. เด็กหญิงกัญญรัตน์   พิมพิรัตน์
2. เด็กหญิงศศิกานต์  สุดใจ
3. เด็กหญิงสิราวรรณ  คงคาหลวง
 
1. นางสาววลัยลักษณ์  โกพัฒน์ตา
2. นางสาวนภัสวรรณ  ศรีราคำ
 
0 การงานอาชีพ การประกวดโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอนุบาลวัดคลองใหญ่ 1. เด็กหญิงกุลชญา  อำนวยผล
2. เด็กหญิงพลอยณภัส  พูลสวัสดิ์
3. เด็กหญิงสุฐิตา  กะยุตา
 
1. นางสาวหัสดาพร  ศิลาชัย
2. นางเสาวนีย์  รอดพิเศษ
 
0 การงานอาชีพ การประกวดโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 86.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดบางขวาก 1. เด็กหญิงณฐอร  ปานเพ็ชร
2. เด็กหญิงพรรณธิวา  ด้วงเอี่ยม
3. เด็กหญิงเพียงฟ้า  ดีบูชา
 
1. นางธัญญรัศม์  แตงทอง
2. นายปริญญากร  ดอนเหลือม
 
0 การงานอาชีพ การประกวดโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 88.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดถ้ำเต่า 1. เด็กหญิงนภัสวรรณ  สุรินทราโช
2. เด็กหญิงปวีณา  ข้อวันนา
3. เด็กหญิงสุนทรีญา  เหล็กเมฆิน
 
1. นางมณีรัตน์  เกษมดาย
2. นางสาวจตุพร  จตุรพรหม
 
0 การงานอาชีพ การประกวดโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 87.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านมหาเจริญ 1. เด็กหญิงกุลธิดา   ลากระสงค์
2. เด็กหญิงฐิติชญาน์   อบมาสุ่ย
3. เด็กหญิงธนพร   ปิ่นแก้ว
 
1. นางสาวณัชสุคนธ์  พรมมาก
2. นางรัตนาภรณ์  คำงาม
 
0 การงานอาชีพ การประกวดโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 86.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดบางขวาก 1. นางสาวชรินรัตน์  จันทร์ดำ
2. เด็กหญิงนันทิพร  ทองโสภา
3. เด็กหญิงสิริวิมล  แซ่ลี้
 
1. นางสาวเยาวลักษณ์  เอี่ยมประดิษฐ์
2. นางสาวณัฐสุรีย์  มณีอินทร์
 
0 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทางตรง 1. เด็กหญิงกานต์สินี  พรมศิริ
2. เด็กหญิงทูน   สุข
3. เด็กหญิงวิลาศิณี  ศรีจำนงค์
 
1. นายสุชาติ  ทองสี
2. นางกรกมล  จันทร์สุข
 
0 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านบ่อน้ำพุ 1. เด็กหญิงขนิษฐา  ทูลยอดพันธ์ุ
2. เด็กหญิงสาวิณี  ศรีสันทราย
3. เด็กชายสุภชัย  ราชชูแสน
 
1. นางรัญชนา  ขอนแก่น
2. นางอุสาวดี  ชื่นกลิ่นธูป
 
0 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดเขาส้ม 1. เด็กชายณัฐวัฒน์  อารักษ์พุทธพงศ์
2. เด็กชายสิทธิชัย  วันชะเอม
3. เด็กหญิงอัลดา  เทศเรือง
 
1. นายสุรพงศ์  อึ๊งโพธิ์
2. นางสาวเรณู  อดิเรกลาภ
 
0 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดสะพานหิน 1. เด็กชายกฤษณะ  รู้ทิศ
2. เด็กหญิงดา  -
3. เด็กชายศักดิ์ดา  เดือน
 
1. นางสาวมุทิตา  แพทย์ประทุม
2. นางสาวจิรารัตน์  เพชรมาก
 
0 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 97 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดสระประทุม 1. เด็กหญิงทรรศนีย์    สุดแก้ว
2. เด็กชายนพดนน์    เสมอเชื้อ
3. เด็กชายพีระพงษ์   พัฒน์จันทร์
 
1. นางสาวพรศิลป์  แถวไธสง
2. นางสาวกาญจนา   ฉิมพาลี
 
0 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านปลายคลอง 20 1. เด็กหญิงธนิดา  หอมเดิม
2. เด็กหญิงนรินทิพย์  หนูวอ
3. เด็กหญิงฟ้ารุ่ง  พวงมะณี
 
1. นางสาววรวรรณ  อินทสุวรรณ
2. นางสาวสุกัญญา  รอดไรย์
 
0 การงานอาชีพ การประกวดแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดประดู่ทรงธรรม (จียพันธ์บำรุง) 1. เด็กหญิงนนทิชา  ศาสตร์สังวิทย์
2. เด็กหญิงวรรณพร  ศรไชย
3. เด็กหญิงสุชาดา  สีดา
 
1. นางสาวนภาพร  สมบูรณ์สุข
2. นางสาวสุภัคจิรา  อ่อนสัมฤทธิ์
 
0 การงานอาชีพ การประกวดแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดไผ่โรงวัว 1. เด็กหญิงกชกร  มีนุช
2. เด็กหญิงณัฐนิษฐา  พลอยประเสริฐ
3. เด็กหญิงศศิกานต์  คล้ำวิลัย
 
1. นางสาววลัยลักษณ์  โกพัฒน์ตา
2. นางสาวเนาวรัตน์  บุญประเทศ
 
0 การงานอาชีพ การประกวดแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนอนุบาลองครักษ์(ผดุงองครักษ์ประชา) 1. เด็กหญิงกมลทิพย์   หมื่นแผงวารี
2. เด็กหญิงจิรกานต์   กีรติกานต์ชัย
3. เด็กหญิงภัทราพร  เกาะทอง
 
1. นางสาวศิริกันยา  พิกุล
2. นางสาวศิริมาส  แสงรักษ์
 
0 การงานอาชีพ การประกวดแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 94.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทองมงคล 1. เด็กหญิงจิรนันท์    ถึงโภค
2. เด็กหญิงณัฏฐณิชา   พวงเพชร
3. เด็กหญิงน้ำทิพย์    กลิ่นเทียน
 
1. นางสาวปาริชาติ    ไชยแก้ว
2. นางสวัสดี   ไชยแสง
 
0 การงานอาชีพ การประกวดแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดดอนยายหนู 1. เด็กหญิงลลิตา  ทามา
2. เด็กหญิงวาสนา  ศรีวัง
3. เด็กชายสยมภู  รุ่งเรือง
 
1. นางช่อทิพย์  ทวีธนสารสมบัติ
2. นางจำปา  เกตุงาม
 
0 การงานอาชีพ การประกวดแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 93.1 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดชากลูกหญ้า 1. เด็กหญิงพรพรรณ  แสงทองแจ่ม
2. เด็กชายวรพล  แก่นกล้า
3. เด็กหญิงอภัชญา  แสนเมือง
 
1. นายกฤษณ์สกร  ชัยวีรพันธ์เดช
2. นางสาวสมลักษณ์  พิมพ์เสน
 
0 การงานอาชีพ การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดธงหงส์ 1. เด็กหญิงจันทกานต์  อุบลประเสริฐ
2. เด็กหญิงพัสวี  บุญลือ
3. เด็กหญิงหนูนา  มณีวงค์
 
1. นางสาวสุกัญญา  พรมกุล
2. นางสาวภควดี  วิเชียรประเสริฐ
 
0 การงานอาชีพ การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6 87.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดหนองนกไข่ 1. เด็กหญิงน้ำหวาน   บุญธรรม
2. เด็กหญิงฝน   สีทอง
3. เด็กหญิงพลอย   ตาคำ
 
1. นางสาวณัฐรินีย์   เชี่ยวชาญชูกุล
2. นางสาวนพมาศ  ตันตระกูล
 
0 การงานอาชีพ การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6 86.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนสฤษดิเดช 1. เด็กหญิงกวิสรา  ตรีผล
2. เด็กหญิงฐิติวรดา  แก้วฉุย
3. เด็กหญิงปภาวรินท์  ศิริแพทย์
 
1. นางสาวนิตยา  คำโท
2. นางเพลินพิศ  ภู่ระหงษ์
 
0 การงานอาชีพ การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 91.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยกวางจริง 1. เด็กหญิงกชมน   หนูน้อย
2. เด็กชายชุติวัต   ทิมช่างสาน
3. เด็กหญิงวรรณนิสา   มานะพล
 
1. นางสาวจุฑารัตน์  บุตรรัตน์
2. นางสาวอพิชญา  เขาเอี่ยม
 
0 การงานอาชีพ การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดพระธาตุ 1. เด็กหญิงกรกนก   แพจั่น
2. เด็กหญิงราตรี   ทับโชติ
3. เด็กหญิงศศิวิมล  จาดพันธุ์อินทร์
 
1. นางสาวชลิตา   แก้วจิว
2. นางสาวพรรณรัตน์  กาบขุนทด
 
0 การงานอาชีพ การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดพลา 1. เด็กชายกรกฎ  วงค์พุทธา
2. เด็กหญิงธัญจิรา  อนันมา
3. เด็กหญิงปนัดดา  เพชรราชัย
 
1. นางสายฝน  เต็มสงสัย
2. นางระเบียบ  คงเขียว
 
0 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ป.4-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดศรีประชาราม 1. เด็กหญิงนิรัชชา  ผุดพรมราช
2. เด็กหญิงปานรพี  อุดมศิลป์
3. เด็กหญิงพิมพกานต์  แก้วกันโท
 
1. นางสาวสุนทรี  เตียงกูล
2. นางสาวอินทิรา  แวงวรรณ
 
0 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ป.4-ป.6 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนถาวรวิทยา 1. เด็กหญิงชุติมา  พระสมุทร
2. เด็กหญิงสุพัตรา  บุญมาคาร
3. เด็กหญิงเมทินี  แย้มเพ็ชร
 
1. นางกัญญา   พุ่มไสว
2. นางสุณีวรรณ  สอนเถื่อน
 
0 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ป.4-ป.6 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านบางเจริญ 1. เด็กหญิงขวัญตา  ขาวสะอาด
2. เด็กหญิงสุภาพร  ศรีสุวรรณ
3. เด็กหญิงอรนุช  ประจญกาญจน์
 
1. นางสาวสวรส  รสเลิศ
2. นางสาวคล้ายฝัน  หอมทั่ว
 
0 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดยายร่ม(วัฒนราษฎร์รังสรรค์) 1. เด็กหญิงจุฬาลักษณ์  เตชะสุธรรม
2. นางสาวธนพร  แซ่อุ่ย
3. นางสาวบุณยานุช  แก้วหยก
 
1. นางสาวนิตยา  สัมพันธารักษ์
2. นางสาวเบญจรงค์  เทพทอง
 
0 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ม.1-ม.3 92.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้อง 1. เด็กหญิงธันย์ชนก  สามศรีลา
2. เด็กหญิงภัทราภรณ์  สายธารทอง
3. เด็กหญิงวาสนา  ยวงเพชร
 
1. นางสาวสุมิตรา  ไทยทอง
2. นางสาวปวิชญา  คล้ายแก้ว
 
0 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ม.1-ม.3 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านหนองบัว 1. เด็กหญิงกรรณ์ฑริการ์  บุญยะดาษ
2. เด็กหญิงธีรนันท์   ศิริรำจวน
3. เด็กหญิงสโรธร   น้อยศรี
 
1. นางณัฐนภา   แย้มสุนทร
2. นางอัญชลี  ปรางทอง
 
0 การงานอาชีพ การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาลวัดเจษฎาราม 1. เด็กหญิงชุลีพร  นุชเจริญ
2. เด็กหญิงณัฐทิชา   ปานเผื่อน
3. เด็กหญิงรัตนา  ทองถม
 
1. นางสาวมณฑาทิพย์  วงษ์นาค
2. นางสาววีกมล  จรรยาดิลก
 
0 การงานอาชีพ การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านหาดเล็ก 1. เด็กหญิงกะกดา  นี
2. เด็กชายรัตนะ  พรม
3. เด็กชายโบริน  ซอม
 
1. นางสาวนริศรา  สัมโย
2. นายปรัชญา  คำเฮือง
 
0 การงานอาชีพ การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านแหลม 1. เด็กหญิงกัลยา  นพสาย
2. เด็กหญิงพัฒนา  บุญเทือน
3. เด็กหญิงศศิกานต์  นพสาย
 
1. นางน้ำค้าง  จงบริบูรณ์
2. นางน้ำฝน  จันทนะ
 
0 การงานอาชีพ การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองยาง 1. เด็กหญิงกันทลัส  ศรีอนงค์
2. เด็กหญิงผกามาตร  มิ่งสกุล
3. เด็กหญิงสิริกร  เหลืองใจดี
 
1. นางกชพรรณ  คมขำ
2. นางสุทธินี  นาคสังข์
 
0 การงานอาชีพ การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดบ้านแก 1. เด็กชายชนากานต์  บุตรสวน
2. เด็กชายรัฐภูมิ  ทองชันลุก
3. เด็กหญิงหนึ่งฤทัย  วงสุวรรณ์
 
1. นางอุบล  พวงลูกอิน
2. นางบุญมั่น  พุ่มสุวรรณ
 
0 การงานอาชีพ การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนชุมชนบ้านเขาลูกช้าง 1. เด็กหญิงจิรายุ  บุญแก้ว
2. เด็กหญิงณัฐชา  ห้วยกระเจา
3. เด็กหญิงภัทรจาริน  บ้านม่วง
 
1. นายสมพร  สินกั่ว
2. นางปรานอม  สว่างกมล
 
0 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลมวกเหล็ก 1. เด็กชายกันต์ธกรณ์  สาวรีย์
2. เด็กหญิงขวัญธเนตร  วินวัน
3. เด็กหญิงฟ้าใส  พงศ์กิตติธัช
 
1. นางลัดดา  พะชำนิ
2. นางฐิติกานต์  ทิพย์จ้อย
 
0 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม 1. เด็กหญิงกมลชนก  แช่มชะเอม
2. เด็กชายวสวัตติ์  มั่นมาก
3. เด็กชายอคิรภัฏฐ์  น้อยศรี
 
1. นางวราพร  ศรีโพธิ์ช้าง
2. นางสาวสายฝน  เอี่ยมสิทธิ์
 
0 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 89.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์ 1. เด็กหญิงณัฏฐณิชา  แสนภูวา
2. เด็กหญิงภคมน  แซ่ลิ้ม
3. เด็กหญิงอภิชญา  แก่นสาร
 
1. นางสาวหทัยรัตน์  ศักดิ์ดี
2. นางสาวสุธามาส  อ่วมจ่า
 
0 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสวนหลวง 1. เด็กหญิงลลิตา  แก้วมุลตรี
2. เด็กหญิงวรัญญา  จันทะเกษ
3. เด็กหญิงสิริธัญญ์  โฉมศรี
 
1. นางสาวรุ่งอรุณ  น่วมสวัสดิ์
2. นางสาวธีรนุช  เสวตะ
 
0 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 92.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอนุบาลลพบุรี 1. เด็กหญิงปิยะฉัตร  จันทร์อิน
2. เด็กหญิงพรรณวรท  นาคภู่
3. เด็กชายเธียรวิชญ์  คงมี
 
1. นางวรรณา  สุนานันท์
2. นางสาววลัยภรณ์  โพธิ์ขำ
 
0 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 90.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านนางามมิตรภาพที่ 131 1. เด็กชายจรัญ  วงค์ศรีชา
2. เด็กหญิงประไผ่  นินแป้น
3. เด็กหญิงรัชนี  รน
 
1. นางมิ่งขวัญ  แป้น
2. นางสาวณิชกมล  วงษ์ชัยแย้ม
 
0 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดคลองขุนศรี 1. เด็กหญิงพัชรดา  ตานำ
 
1. นางสาวอังคณา  ปานนก
 
0 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6 85.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดบุญสัมพันธ์ 1. เด็กชายสิรวิญช์  คุ้มทอง
 
1. นางสาวอัจฉราพร  เปรียบกล้า
 
0 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6 82.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนซอย 7 สาย 4 ซ้าย 1. เด็กหญิงวันวิสา  พันธิจาร
 
1. นางสาวอรุชา  โพธิ์เปรม
 
0 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3 90.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดมะขาม(วิบูลย์อุปถัมภ์) 1. เด็กหญิงปัทมาภรณ์  สมพงศรี
 
1. นางสาวภาพิมล  วัฒนวิเชียร
 
0 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 95.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลสมเด็จพระวันรัต 1. เด็กหญิงภัทราพร  นิตย์สุวรรณ
 
1. นางมยุรี  อินทรีย์
 
0 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดนาพร้าว 1. เด็กชายณัฐกิจ  เจริญอาจ
 
1. นางสาวสุภัทสร  จินดามาตย์
 
0 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนชุมชนบ้านหัวกุญแจ 1. เด็กชายวรพงศ์  ฉัตรเงิน
 
1. นางสุวิภา  นามดุ้ง
 
0 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 92.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดท้ายเกาะ 1. นายจักรพงศ์  ทองอ่อน
 
1. นางสาวอรวรรณ  บรรพต
 
0 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 91.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวอนนภาศัพท์ 1. เด็กชายพงศกรณ์  มณี
 
1. นางจุฑารัตน์  อ่อนเฉวียง
 
0 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 89.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดแสงสรรค์ 1. เด็กหญิงธัญญา  ดีมงคล
 
1. นางสาวภัททิยา  เข็มสม
 
0 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 93.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคลองวัว 1. เด็กชายศุภกร  เนืองพันธ์
 
1. นางวิบูลย์  เนืองพันธ์
 
0 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 91.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนชุมชนวัดคีรีนาครัตนาราม 1. เด็กหญิงวรรณวิศา  อ่อนมา
 
1. นายกัณฑ์คุปต์  ประเสริฐศรี
 
0 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านหนองเป็ด 1. เด็กหญิงจันธิมา  เชาว์เครือ
 
1. นางสาวจิราพร  กุลให้
 
0 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 94.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยยางโทน 1. นางสาวนภัสวรรณ  บุญปลูก
 
1. นางสาวพัชรฎา  ยิ้มนาโพธิ์
 
0 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดห้วยโป่ง(จันทร์ราษฎร์บำรุง) 1. เด็กหญิงณัฐนันท์   จันทร์ประโคน
 
1. นางธันยาดา   ชูสำราญ
 
0 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านหุบกะพง 1. เด็กชายสาริน  ฤทธิวรรณา
 
1. นางสาวปาลิตา  กลิ่นจันทร์
 
0 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 95.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองแสง 1. เด็กชายสุทัศน์  ม้ายนอก
 
1. นางฐานิตา  วินิจฉัย
 
0 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดขุนซ่อง 1. เด็กหญิงปนัดดา  จันทร์เทียม
 
1. นางสาวเอ็มไพร  จันทรฆาฎ
 
0 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนอนุบาลเมืองชัยนาท 1. เด็กชายพงศ์พิสุทธิ์  วิลัยวรรณ์
 
1. นางอรนุช  บุญคงมา
 
0 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดไผ่ล้อม (อินทก์อุทัย) 1. เด็กหญิงวราศิณา  ใจจิตแจ่ม
 
1. นางสายชล  ทองนวล
 
0 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 91.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดศรีมงคล(สถิตมงคลราษฎร์อุปถัมภ์) 1. เด็กชายณัฐชกรณ์  ทองเต็ม
 
1. นางสวรินทร์  สิมขุนทด
 
0 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 90.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดน้ำพุ(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์ 54) 1. เด็กชายชนชิต  ทรัพย์สิน
 
1. นางสาวเกษราณี  สารีวงค์
 
0 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนวัดสมรโกฎิ 1. เด็กหญิงอรอินท์ุ  นิติพินิจ
 
1. นางสาวไพลิน  อินทรพานิชย์
 
0 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 96.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านคลองหลวง 1. เด็กหญิงสมิตานัน  เรืองวานิช
 
1. นางสาวสิรินทิพย์  ทองนุช
 
0 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 95.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนตลาดบางบ่อ 1. เด็กชายเอกณัฏฐ์    สุระกำแหง
 
1. นางสาวอรพิน  ประเสริฐผล
 
0 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3 95.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดวังน้ำเขียว 1. นายธีรชัย  ชื่นชม
 
1. นางสาวพัชรินทร์  เลาหสูต
 
0 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดแสงสรรค์ 1. เด็กชายธนบดี  คล้ายวิจิตร
 
1. นางนุชนาฏ  โพธินำแสง
 
0 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3 88.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนคลองหนึ่ง(แก้วนิมิตร) 1. เด็กชายสรายุทธ  อนุรักษ์อุดม
 
1. นางสาวฟารีดะห์  อาดำ
 
0 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6 94.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนวัดไทรน้อย 1. เด็กหญิงชุติมา​  วันทนวดี
 
1. นางสาวศิรินทรา​  ด้วงเหม
 
0 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดดอนทราย 1. เด็กหญิงปภาวรินทร์  กันเกตุ
 
1. นายบรรจง  นุ้ยแหลม
 
0 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6 88.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนชุมชนวัดเขาไม้แก้ว 1. เด็กชายปรเมศวร์  จิตต์รำพึง
 
1. นางสาวพิมพ์สุภัค  ดวงจันทร์
 
0 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดแหลมมะเกลือ 1. เด็กชายมนตรี   เอกจีน
 
1. นางดวงฤทัย  ผกาแก้ว
 
0 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 90.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย 1. เด็กชายภูวฤณ  นาคู
 
1. นางสาวภานุมาศ  คำศรีสุข
 
0 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านท่าเยี่ยม 1. เด็กหญิงไอรดา   แนมประนาม
 
1. นางพรทิพย์  พันสอาด
 
0 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 92.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคลองวัว 1. เด็กชายศุภกร  เนืองพันธ์
 
1. นางวิบูลย์  เนืองพันธ์
 
0 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดหนองสมัคร(มูลนิธิสุขาวดีอุปถัมภ์) 1. เด็กชายนรวิชญ์  ชัยแช่มชื่น
 
1. นางณัฐณิชา  พูลสุข
 
0 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 85.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนคลองบางน้ำจืด 1. เด็กหญิงมณฑิตา  ฉลูทอง
 
1. นางสาวแวว  สุนทรวารี
 
0 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลบางสะพาน 1. เด็กชายณัฐกิตติ์  ดิสถาน
 
1. นางพรยมล  พลอยบุษย์
 
0 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 93.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านบุกะสัง 1. เด็กหญิงกาญจนา  หอมผกา
 
1. นางสาววนิดา  บัวแก้ว
 
0 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 92.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านบ่อยายส้ม(แก้วประชาสรรค์) 1. เด็กหญิงนันทัชพร  ดิษดำ
 
1. นางสาวจิตรสวาท  พลเพชร
 
0 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลเมืองนครนายก(ศรีประชานคร) 1. เด็กหญิงวชิรญาณ์  แสงสุวรรณ
 
1. นางนพวรรณ  ตันจ้อย
 
0 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดอัยยิการาม 1. เด็กชายปิยังกูร   พระรัศมี
 
1. นายณรงค์  ทะยานรัมย์
 
0 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 84.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดตาลกง(ธรรมศรียาทร) 1. เด็กชายวีระนันท์  ฟักเถื่อน
 
1. นางสาวอรสา   สร้อยสงค์
 
0 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6 92.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดช่องพราน 1. เด็กหญิงคริษฐา  เลิศหล้า
2. เด็กหญิงชลนิชา  อิ่มหนู
3. เด็กหญิงวรัทยา  โพธิ
 
1. นางสาววรมณฑน์  นาคหนุน
2. นางแสงเดือน  จูธารี
 
0 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดทับไทร 1. เด็กหญิงชุติมา  ปัญญาทิพย์
2. เด็กหญิงปวีณา  คงบุญวาท
3. เด็กชายสมศักดิ์  นันท์ทะนา
 
1. นางอารี  มาลาทอง
2. นางกนกพร  กวางทอง
 
0 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนสมาคมเลขานุการสตรี 1 1. เด็กหญิงกันต์ธิดา  ชนะโชติ
2. เด็กชายปุณภัทร  เอี่ยมขอพึ่ง
3. เด็กหญิงสาว  จันทร์เจริญ
 
1. นางโสรยา  จันทำ
2. นางสาวนุศรา  อ่องสุภารมย์
 
0 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเขาหินตั้ง 1. เด็กชายวัชรพล  ดีเมฆ
2. เด็กหญิงศศิวิมล  แซ่ล้อ
3. เด็กหญิงเพชรรัตน์  จำปางาม
 
1. นางสาวอภิญญา  สิงหา
2. นางสาววิมลรัตน์  หวังสุข
 
0 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านในล็อค 1. เด็กหญิงข้าว    แก้วแท่นทอง
2. เด็กชายพิตรพิบูล    เกิดแก้ว
3. เด็กหญิงสุฐิตา    หนองน้อย
 
1. นางสาววันวิสาข์   พรหมรักษา
2. นางสาวโสภาวรรณ    ไดยะศรี
 
0 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดแก้วศิลาราม 1. เด็กหญิงนันทนา  แซ่เซียว
2. เด็กหญิงรัชนีกร  แหลมเขาทอง
3. เด็กชายศุภโชค  ชูกาว
 
1. นายวิเชียร  ติระพงษ์
2. นางแสงเดือน  ลุนภูงา
 
0 เรียนรวม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดนาพร้าว 1. เด็กชายจีรศักดิ์  อินเรือน
2. เด็กหญิงมัลลิกา  อุสาหะ
 
1. นางสาวชุติมา  ฐิติกรนวัต
2. นางสาวนันทนา  คำแสงดี
 
0 เรียนรวม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ 1. เด็กชายนิธิ  วรรณกูล
2. เด็กหญิงอรวรรณ  น้อยนิตย์
 
1. นางสาวชนิษฐา   ปวงประสาท
2. นางสาวไอรดา  จำปาสา
 
0 เรียนรวม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดด่านสำโรง 1. เด็กชายจิรภาส  รุ่งเรืองภิญโญสุข
2. เด็กหญิงวิสาข์  อุ่นจันทร์
 
1. นางณัฐมน  บุญเสริม
2. นางสาวกรรณิกา  โพธิ์ชัย
 
0 เรียนรวม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบึงบัว 1. เด็กหญิงมนตกานต์  บุญโต
2. เด็กชายเจษฎา  โกศล
 
1. นางวันวิษา  ทวีศักดิ์
2. นางสาวอรุชา  สว่างโลก
 
0 เรียนรวม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 91.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดใหญ่ 1. เด็กชายคมสัน  วุฒิชิต
2. เด็กหญิงปาริชาติ  อ้นโต
 
1. นางสาวสุขุมาล  เจริญรัมย์
2. นางสาวอจลญา  ไพโรจน์เพชรายุทธ
 
0 เรียนรวม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 89.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านท่าเยี่ยม 1. เด็กชายสุทธิพงษ์  ทิมขุนทด
2. เด็กหญิงสุนิตา  แนมประนาม
 
1. นางสาวตรีทิพย์  ดีประสิทธิ์
2. นางสาวเกศรินทร์  เทศราช
 
0 เรียนรวม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 89.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบ้านฉาง 1. เด็กหญิงณภัสรา  ทับสวัสดิ์
2. เด็กชายณัฏฐนันธ์  ศรีบุญเรือง
 
1. นางปรีญา  พุดเกลี้ยง
2. นางวัลภา  พรมธิ
 
0 เรียนรวม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 88.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดหนองหมูใต้(ไพบูลย์วิทยาคาร) 1. เด็กหญิงฟ้าใส   ห้อมล้อม
2. เด็กชายมงคล   บุญธรรม
 
1. นางสาวจิรัชญา  เหรียญทอง
2. นางกรกมล  พงษ์ทรัพย์
 
0 เรียนรวม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดใหญ่ 1. เด็กชายกันต์ธีร์  พลพิจารณ์
2. เด็กหญิงชญาณี  ยิ้มละมูล
 
1. นางสาวสุขุมาล  เจริญรัมย์
2. นางสาวอจลญา  ไพโรจน์เพชรายุทธ
 
0 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทุ่งโพธิ์ 1. เด็กหญิงกฤติยาภรณ์  ภักดีจอหอ
 
1. นางสาวสุพัตรา  พันธุ์เขียน
 
0 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ 1. เด็กหญิงจันทร์จิรา  ฮิระชิมะ
 
1. นางสาวชนิษฐา   ปวงประสาท
 
0 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดเจริญสุขาราม 1. เด็กหญิงพิชชาภา  สุทธิ
 
1. นางสาวสุทธิพรรณ  แก่นคำ
 
0 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ 1. เด็กหญิงอรนิชา  ทัดฝัน
 
1. นางสาววัลยา  ทองทา
 
0 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดบ้านหนอง 1. เด็กหญิงธิตยา  ครุธฉ่ำ
 
1. นางสาวอโนชา  ฤทธิ์นุช
 
0 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3 94.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดสังฆจายเถร 1. เด็กหญิงปวิตรา  บุดดาเลิศ
 
1. นางสาวจิรนันท์  สอิ้งทอง
 
0 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดหงส์รัตนาราม 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  ทิพย์ทิม
 
1. นางสาวภัควลัญช์   คร้ามวงษ์
 
0 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 97 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านซับพริก 1. เด็กหญิงวิภา  แซ่โซ่ง
 
1. นายนครินทร์  ผลพิมาย
 
0 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดจันทนารามฯ 1. นายกัมพล   บุญมี
 
1. นางละเอียด  ธนะทรัพย์ทอง
 
0 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบัวสุวรรณประดิษฐ์ 1. เด็กหญิงพัชราภา  ประสาทเขตการ
 
1. นางสาวแจ่มนภา  หลักคำ
 
0 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดนิยมธรรมวราราม 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  สระทองเฮียะ
 
1. นายเสมียน  เมฆปั้น
 
0 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดฆ้อ 1. เด็กหญิงศิริพรรษา   ทองนุเคราะห์
 
1. นางสาวฐิตฏารัชน์   วงค์กุลพิลาศ
 
0 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเขาหิน 1. เด็กหญิงชนิดา    ภูเชิดสาย
 
1. นางนลินดา  พันธ์เป็น
 
0 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านเนินสุขสำรอง 1. เด็กชายธนโชติ  พลศักดิ์
 
1. นางสาวทิพยาภา  คมขำ
 
0 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ 1. เด็กชายปรมินทร์  ขันธวรรณา
 
1. นางนันทวรรณ  ตั้งอารมย์
 
0 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลวังสมบูรณ์ 1. เด็กชายธีรสิทธ์  เรืองสา
 
1. นายอนุรักษ์   พร้อมบัวป่า
 
0 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดโนนสภาราม(นารถ วาจาวุทธ อุปถัมภ์) 1. เด็กชายธนรัฐ  ชมเสียง
 
1. นางจันทิมา  วงษ์จิ
 
0 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนอนุบาลวังม่วง 1. เด็กชายปรเมษฐ์  เกษม
 
1. นางสาวจิรันญา  ทรัพย์น้อย
 
0 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดสำนักกะท้อน 1. เด็กหญิงสกุลทิพย์  ลานทอง
 
1. นางสุกัญญา  กีรติยุตอมรกุล
 
0 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 97 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดหนองเค็ด 1. เด็กหญิงนิตยา  สุภาสาย
 
1. นางณภัค  เจริญจิตร
 
0 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านหุบบอน 1. เด็กหญิงวรรณภา  ขวัญบัว
 
1. นางสิริกาญจน์  สุขศิลามณี
 
0 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดสีบัวทอง 1. เด็กหญิงจิดาภา  ทองย้อย
 
1. นางสาวชญานิส  แจ่มกระจ่าง
 
0 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนชุมชนวัดสุวรรณรังสรรค์ 1. เด็กชายเอกบุรุษ  ทองระอา
 
1. นายประพันธ์  สินถาวร
 
0 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านบุกะสัง 1. เด็กหญิงพนิดา  จดจำ
 
1. นางประจวบ  ช่างต่อ
 
0 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลบางสะพาน 1. เด็กหญิงศุภสุดา  เอี่ยมขำ
 
1. นางสาววจี  สลักคำ
 
0 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดโขดหินมิตรภาพที่ 42 1. เด็กหญิงอินทิรา   วงศ์ไชยสิทธิ์
 
1. นางสาวไอลดา  แพงดี
 
0 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลเขาพระงาม 1. เด็กชายศิวรักษณ์  ศักดิ์อุบล
 
1. นางสาวภัชภิชา  เพ็ชรมณี
 
0 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพลร่มอนุสรณ์ มิตรภาพที่ ๕๐ 1. เด็กชายธนวินท์  ศิรินาค
 
1. นางสาวสุพรรณษา  อินทร์หอม
 
0 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดจันทนารามฯ 1. เด็กชายธนดล   ธนธีระชัยอนันต์
 
1. นางสาวกมลชนก   จุ้ยถนอม
 
0 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนคลองหนึ่ง(แก้วนิมิตร) 1. นายอดิศักดิ์  สุดชาติ
 
1. นางสาวฮามีดะฮ์  สง่าดำ
 
0 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6 93.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่าเต้น 1. เด็กหญิงดารุณี  ผ่องใส
 
1. นางสาวหงษ์เหม  ชัยศรี
 
0 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6 91.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๑ (บ้านหัวช้าง) 1. เด็กหญิงกุลธิดา  โทนชาติ
 
1. นายศรัณย์  คงไทย
 
0 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดวันยาวล่าง 1. เด็กหญิงวันวิสา   เทียนหลง
 
1. นางสาวพชรพร  กิจสวัสดิ์
 
0 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดวังกุ่ม 1. เด็กชายศุภชัย  ศิริพานิช
 
1. นางสาววารีรัตน์  อ่อนสิงห์
 
0 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3 88.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดมะขาม(วิบูลย์อุปถัมภ์) 1. เด็กหญิงปัทมาภรณ์  สมพงษ์ศรี
 
1. นางเรณู  ศรีชมชื่น
 
0 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดหนองเกตุใหญ่ 1. เด็กชายรชต  เผือกขวัญนาค
 
1. นางสาวอรวรรณ  ไชยชาญ
 
0 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดหินดาษ 1. เด็กหญิงอรอุมา  วงศ์ษานุสิทธิ์
 
1. นางสาวสมพร  วงค์กำภู
 
0 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านประแกต 1. เด็กชายศักรินทร์  วิริยะกิจ
 
1. นางยุพิน  อินทรวิสูตร์
 
0 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดชมนิมิตร 1. เด็กหญิงสุภาพร  พันธุ์เลิศ
 
1. นายธนกฤต  หอมชื่น
 
0 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านมาบลำบิด 1. เด็กชายสรศักดิ์  เย็นเจริญ
 
1. นางสาวทิพวรรณ  ดาเปรม
 
0 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านวังคอไห(สงฆ์ประชาชนูทิศ) 1. เด็กหญิงปิยะวรรณ  ศรีรุ่งเรือง
 
1. นางทวีพร  กลิ่นขวัญ
 
0 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 83.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดตองปุ 1. เด็กชายสิทธิพงษ์  แจ่มผล
 
1. นางพัฒนา  ทองคำ
 
0 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่าตาสี 1. เด็กชายณัฐดนัย  โพธิ์ทองคำ
 
1. นายภิญโญ  ไชยภา
 
0 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านบัวแดง 1. เด็กหญิงธัญญรัตน์  แก้วจันทร์
 
1. นางสาวกาญจนา  บุญยัง
 
0 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนคลองบางปู 1. เด็กหญิงวรัญญา  คงสมบัติ
 
1. นางสาวจิราพร  กองเกิด
 
0 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 93.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบ่อนำ้จืด 1. เด็กชายธนกฤต  ภู่เงิน
 
1. นายสฤษดิ์  สมศรี
 
0 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนประตูชัย 1. เด็กหญิงเปมิกา  บำรุงศิลป์
 
1. นายศิรานุวัฒน์  โวหารลึก
 
0 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 83.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านหนองพรานพุก 1. เด็กหญิงเกศกนก  เผือกเงิน
 
1. นางสาวนัญณา  คล้ายสังข์
 
0 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนวัดบางแตน 1. เด็กหญิงดารุณี  แคล้วภัย
 
1. นางสาวแจ่มจันทร์  โมซา
 
0 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 90.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอนุบาลลพบุรี 1. เด็กชายไชยพัฒน์   พันธุ์ประสิทธิ์
 
1. นางสายพันธ์  โอมะคุปต์
 
0 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 89.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านสระสี่เหลี่ยม 1. เด็กหญิงนัทสนัน  ศรีโยธี
 
1. นางสาวจุฑารัตน์  องอาจ
 
0 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 89.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านใหม่สามัคคี 1. เด็กหญิงตรีวิภา  กุ่มถาวร
 
1. นายภพปฤตพรรณ  สมชนะ
 
0 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 88.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านบุกะสัง 1. เด็กชายธีรยุทธ  ยิ่งใหญ่
 
1. นายทวิชัย  ละอองเอก
 
0 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 87.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดศรีมงคล(สถิตมงคลราษฎร์อุปถัมภ์) 1. เด็กหญิงสุชาดา  มีดี
 
1. นางจำนงค์  อยู่เกิด
 
0 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดแหลมฟ้าผ่า 1. เด็กชายคเนศพร  ดียิ่ง
 
1. นางสาวศศิวิมล  เพียรโชคดี
 
0 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 91.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอนุบาลสมเด็จพระวันรัต 1. เด็กชายภัทรดนัย  เพิ่มพูน
 
1. นางสาวณัฐพร  ด้วงนุ้ม
 
0 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 89.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านเขาบายศรี 1. เด็กชายเสฎฐวิทย์  รอดทุกข์มโหสถ
 
1. นายอธิพงษ์  ดรบัณฑิต
 
0 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบางลี่(วุฒิพันธุ์วิทยา) 1. เด็กชายสนธยา  ลานกันยา
 
1. นางสิราลักษณ์  ตูวิเชียร
 
0 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอนุบาลจังหวัดทหารบกลพบุรี 1. เด็กชายรชานนท์  วุฒิยานนท์
 
1. นางสุกัญญา  หรุ่นเลิศ
 
0 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดจันทนารามฯ 1. เด็กชายศุภวิทย์   นามดัง
 
1. นายถนอมศักดิ์   นาคนวน
 
0 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 94.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดสาธุประชาสรรค์ 1. เด็กชายกีรติ  ใฝ่เฟื้อย
2. เด็กชายชานนท์  พัทยา
3. เด็กชายณัฐพล  ฉายวิเชียร
4. เด็กชายปิยะ  ชาดี
5. เด็กหญิงรุ้งวิภา  กิ่งก้าน
6. เด็กหญิงสุวนันท์  เขียวหลง
7. เด็กหญิงอารยา  พัดเถื่อน
 
1. นางวิจิตตรา  หอมรองบน
2. นางสาวเกศศิริญภัสณ์  ขันถม
3. นางสาวรพีพรรณ  อ่ำจีน
 
0 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 93.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านหนองศรีวิชัย 1. เด็กหญิงกชศกร  กิ่งแก้ว
2. เด็กหญิงกรกมล  ใบทับทิม
3. เด็กหญิงภัคญดา  กุลประภาศิลป์
4. เด็กหญิงลักขิกา  เล่สิงห์
5. เด็กหญิงสุธาสินี  ประไพร
6. เด็กหญิงเบญชญา  หาญเสนา
 
1. นางสาวจิราภรณ์  คงสิบ
2. นางสาววิไรรัตน์  นกน้อย
3. นางสาวจันจิรา  สนธิวัฒน์
 
0 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 88.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านท่ากรวด 1. เด็กหญิงกัญญาวีร์  ฉายงาม
2. เด็กหญิงปริญญา  แสงสงคราม
3. เด็กหญิงพรทวี  แสงสว่าง
4. เด็กหญิงวรัมพร  เลื่อยกระโทก
5. เด็กหญิงสุกัญญา  แสงธนิล
6. เด็กหญิงอริสรา  ปานโต
7. เด็กหญิงเกวลิน  บุญช่วย
 
1. นายวินัย  หลาบงาม
2. นางสาวจุฬารัตน์  อิ่มใจ
3. นางจุรีรัตน์  บุญเพ็งรักษ์
 
0 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านมหาเจริญ 1. เด็กหญิงจรรยาพร  เจริญคง
2. เด็กหญิงสุชาดา   มะลา
 
1. นางสาวณัชสุคนธ์  พรมมาก
2. นางสาวนันทพร  สังขวร
 
0 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดอู่ข้าว 1. เด็กชายบุญสม  แก้วหานาม
2. เด็กชายเจษฎา  สุรักษ์
 
1. นางศุภมาส  คำสี
2. นางสาววลีพร  ทองสอน
 
0 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบางขุนเทียนศึกษา 1. เด็กชายปรเชษฐ์  สหผาติสุข
2. เด็กหญิงภัทราภรณ์  หนูผาสุข
 
1. นางสาวพิชชญาภา  ทิพย์ปัญญา
2. นางสาวอรอุมา  นาชัยพูล
 
0 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนนิคมทับกวางสงเคราะห์ ๑ 1. เด็กหญิงนรินรัตน์  ก่ำพิชัย
2. เด็กหญิงอาทิตยา  นิบุญธรรม
 
1. นางสาวภูษณิศา  สิริรัตน์ไพศาล
2. นางเยาวเรศ  คำภีร์
 
0 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนพลร่มอนุสรณ์ มิตรภาพที่ ๕๐ 1. เด็กหญิงศิริพร  เทศจันทร์
2. เด็กชายสราวุธ  เอี่ยมสำอางค์
 
1. นางสาวสุพรรณษา  อินทร์หอม
2. นายกิตติภณ  เนื้อเทศ
 
0 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านจัดสรร 1. เด็กชายดวงตะวัน   ทัพอุดม
2. เด็กชายมงคล   เชียรพลแสน
 
1. นางสาววราภรณ์   สุวรรณเสรี
2. นางสาวขนิษฐา   คุณยะโคตร
 
0 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 92.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดแจ้งศิริสัมพันธ์ 1. เด็กหญิงวรพิชา  ธัญญาพล
2. เด็กหญิงศาวินี  อยู่คง
 
1. นางสาวกานดา  เหมหงษา
2. นางสาวศุกลภัค  ไกรพินิจ
 
0 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี 1. เด็กชายชัยมณฑล  งามขำ
2. เด็กหญิงณปภัช  จันทร์ตระกูล
 
1. นางนิสาชล  แย้มนุ่น
2. นางสาวศุภกานต์  สังข์สอน
 
0 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 86.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดหงส์รัตนาราม 1. เด็กชายธนวัฒน์  ธนะภาณุ
2. เด็กชายศิวัฒ  ทองสุขดี
 
1. นายเสกสม  จินดารักษ์
2. นางสาวบงกช  พิทักษ์
 
0 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลบ้านบางพระ 1. เด็กหญิงพัชรินทร์   มิตรเจริญ
2. เด็กหญิงพิชชาภา   ทองไพรวรรณ
 
1. นางสาวนิยดา  โกสลานนท์
2. นางผกามาศ   จันทอง
 
0 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านชัฏฝาง 1. เด็กชายกฤษฎา  เข็มเพ็ช
2. เด็กชายพีรณัฐ  ปรึกษา
 
1. นางสาวเทียนพร  เอ้งฉ้วน
2. นายอำพล  บัณเด็จ
 
0 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตะเกราทอง 1. เด็กหญิงจิราภรณ์  จันทร์พิทักษ์
2. เด็กหญิงณัฐณิชา  น้อยหมอ
 
1. นางสาววไลพร  โกสิต
2. นายสรพงษ์  จันทร์พราหมณ์
 
0 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี 1. เด็กชายชนาธิป  หินทอง
2. เด็กหญิงธัญวรัตน์  วงศ์รักษ์
 
1. นางสาวศุภกานต์  สังข์สอน
2. นายไพฑูรย์  อ่อนนิ่ม
 
0 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนอินทรัมพรรย์อนุสรณ์ 1. เด็กชายชลนวัตกรณ์  เชี่ยวไวยพาท
2. เด็กหญิงริมธาร  โพนศรีสม
 
1. นางสาวศิริรัตน์  สัมฤทธิ์
2. นางสาวแววมณี  สีลาโคตร
 
0 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดหนองเมือง 1. นายกิตติ  ภักดีบาง
2. เด็กชายธนวัฒน์  คนเล็ก
 
1. นางสาวอมราวรรณ  พันธุ์วิชัย
2. นางสาวสุกฤตยา  อินศร
 
0 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 98 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านดอนสูง 1. เด็กชายจักรกฤษณ์  ชมย้วน
2. เด็กชายธนาพัฒน์  หงษ์วิเศษ
 
1. นางกฤษณา  ใจแก้ว
2. นางสาวศิริกุล  เกิดพุ่ม
 
0 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 97 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านคลองยายสร้อย 1. เด็กชายณัฐพล  กลสรร
2. เด็กชายวิสุทธิวัฒน์  จันทนัน
 
1. นายนรชน  ชาญจะโปะ
2. นางสาวพานทอง  กระจะชาติ
 
0 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปากเหมือง 1. เด็กชายดุรงค์ฤทธิ์  เกิดพร้อม
2. เด็กชายสุพจน์  เรียบร้อย
3. เด็กชายเกียรติศักดิ์   สายรัตน์
 
1. นางปวีณา  เสือกลิ่น
2. นายกิตติชัย  เพลินจิตต์
 
0 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 92.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนพระยาประเสริฐสุนทราศรัย(กระจ่าง สิงหเสนี) 1. เด็กชายกฤตวัฒน์  ก้อนนาค
2. เด็กชายจิรพัฒน์  เดิมพันธ์
3. เด็กชายธีรภัทร  ศรีบุรินทร์
 
1. นายณัฐดนัย  สว่างเรืองฤทธิ์
2. นายเรวัฒ  โสดาพรหม
 
0 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 91.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านทางตรง 1. เด็กชายติณ  สุข
2. เด็กชายธนาวุธ   โชติมงคล
3. เด็กหญิงไศลา  จุง
 
1. นายสุชาติ  ทองสี
2. นายคนอง  มั่นคง
 
0 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 92.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบึง(ศรีราชา) 1. เด็กหญิงจิรารัตน์   โอชารส
2. เด็กหญิงมุฑิตา   ชินวงศ์
3. เด็กหญิงอนรรฆฌณิฎา  ทวีบุญ
 
1. นางสาวกาญจนา  ดวงสำราญ
2. นางสาววิยะดา   นาคสิน
 
0 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 91.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดสิงห์ 1. เด็กชายประสิทธิ์  ธัญญะชาติ
2. เด็กชายอดิศร  สร้อยศรี
3. เด็กหญิงแสงดาว  บินรัมย์
 
1. นางอนุรี  สาริก
2. นางวราภรณ์  รุ่งสว่าง
 
0 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนสินแร่สยาม 1. เด็กชายกรกช  ผึ้งอุ่น
2. เด็กชายจิรายุ  นาดี
3. เด็กชายแดง  บุญเล็ก
 
1. นายพิทยา  กิ่งพรหมเจริญ
2. นางสาวพรนภา  อู๋ทอง
 
0 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 90.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยกะปิ 1. เด็กชายจิรเดช  นามวิลัย
2. เด็กหญิงณัฐฐา  กลั่นกลิ่น
3. เด็กชายแทนธัญญ์   สุโพธิ์
 
1. นางวรรณวิภา  ด่านธนะทรัพย์
2. นางสาวสุพรรณี  ศรีโสภา
 
0 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 88.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอนุบาลองครักษ์(ผดุงองครักษ์ประชา) 1. เด็กหญิงทัศนีย์  ยืนเครือ
2. เด็กชายอรรคพันธ์  เขมา
3. เด็กชายเอกบุรุษ  วงษ์อินทร์
 
1. นางสาวสุรัสวดี  คล้ายนัดดา
 
0 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 85.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดนาพร้าว 1. เด็กชายกมลเทพ  ราชชมภู
2. เด็กหญิงธีนิดา  คำนะ
3. เด็กชายยศกร  มั่นใจ
 
1. นางปิยะรัตน์   ทวี
2. นางสาวศิรพร  การะกิจ
 
0 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 91.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดท้องคุ้ง"ไพโรจน์ประชาสรรค์" 1. เด็กหญิงธัญชนก  สิญญานันท์
2. เด็กหญิงสายพิน  ดาบแก้ว
3. เด็กชายอิทธิพล  มาลา
 
1. นางสาวรัตยา  พัทราภรณ์
2. นางสาวทองใส  ดาบจันทร์
 
0 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดดอนโพธิ์ 1. เด็กหญิงกัณณิการ์  แสงคำ
2. เด็กชายวรเมธ  เที่ยงสั้น
3. เด็กหญิงเพ็ญนภา  ดิษฐ์เอม
 
1. นางสาวชนัฏสุดา  จันทร์น้อย
2. นางสาวนงลักษณ์  ขันธิทรง
 
0 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 87.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดพุฒิปรางค์ปราโมทย์ 1. เด็กชายธนศกร  ชวดสง
2. เด็กชายสุกฤษฎิ์  เอิบสำโรง
3. เด็กชายอลงกร  ไหวพริบ
 
1. นางสาวดวงธิดา  โฉมงาม
2. นางสาวพันทิพา  ศรีวิชา
 
0 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 92.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแก้ว 1. เด็กชายธนากร  ชัยบุญเรือง
2. เด็กหญิงนิษฐา  เรืองนาม
3. เด็กชายพลวัต  เขียวสด
 
1. นางเพ็ญศรี  ศิริปอง
2. นางสาวนงลักษณ์  บุญมี
 
0 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 88.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านเนินดินแดง 1. เด็กชายธีรภัทร  อ้นทรา
2. เด็กหญิงนฤมล  สุขวงษ์
3. เด็กหญิงมณีรัตน์  บัวลอย
 
1. นางสาววรรณิดา  กุสะรัมย์
2. นางสมปอง  จ้อยชัย
 
0 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 85.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดแสงสรรค์ 1. เด็กชายพีระวัฒน์  บุญสร้าง
2. เด็กชายสุกฤษฏิ์  วิมล
3. เด็กหญิงสุุพิชญา  จ้อยกระจ่าง
 
1. นายสุรสิทธิ์  อุ่นยนต์
2. นายธนัญชกร  บุศย์คำ
 
0 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดใหม่โพธิ์ทอง 1. เด็กหญิงกรรณิการ์  แจ่มจันทร์
2. เด็กหญิงชนกนันท์  เหลายา
3. เด็กชายวัชรินทร์  สร้อยสุข
 
1. นางสาวอัณศยา  มีสัตย์
2. นางสาวนิศากร  ศรีสอาด
 
0 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านบ่อยายส้ม(แก้วประชาสรรค์) 1. เด็กชายจักรภัทร  เที่ยงจิต
2. เด็กหญิงจันทร์จิรา  ปิ่นนาค
3. เด็กชายภูธิป  พักตร์แก้ว
 
1. นายสมชาย  ดีสี
2. นางอุษณีย์  พิณประภัศร์
 
0 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดนิยมยาตรา 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  ช่วยบุญเทียม
2. เด็กหญิงนริศรา  เมล์พ่วง
3. เด็กหญิงอัญชลี  ประทาน
 
1. นางจินตนา  ประทีป ณ ถลาง
2. นางสาวนงนุช  ชื่นชม
 
0 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 93.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๖๘ (วัดเหวลาด) 1. เด็กหญิงขวัญจิรา  ดอนมอญ
2. เด็กหญิงรัตติกาล  โวหาร
3. เด็กชายสิทธิศักดิ์  ศรีสุวรรณ
 
1. นางสาวอรอนงค์  เพ็ชรขุนทด
2. นางสาวรุ่งรัตน์  วงษ์เกตุ
 
0 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 90.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดโพธิ์เก้าต้น 1. เด็กชายฐิติกรณ์  ศิริเสรี
2. เด็กชายธีรพงษ์  ปิ่นมณี
3. เด็กชายพีรวิชญ์  เอนก
 
1. นางประยงค์  รอดไพริน
2. นางสาวสุภารัตน์  วัฒนจันทร์
 
0 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 88.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านวังวน 1. เด็กชายตุลา  ซืน
2. เด็กชายวิทวัฒ  ดุสิต
3. เด็กชายเขมทัต  ศรีสิน
 
1. นายจำนงค์  ศรีสงวน
2. นายพรชัย  คำบุญเกิด
 
0 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดโป่ง 1. เด็กชายปนวัตร  จันทนา
2. เด็กหญิงศิรภัสสร  สีหมวด
3. เด็กหญิงอรวรรณ  พินิจน้อย
 
1. นางอุทุมพร  มอญกอดแก้ว
2. นางสาวสตรีรัตน์  สุขฺธวัช
 
0 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดอมรญาติสมาคม(อมรวิทยาคาร) 1. เด็กชายบัณฑิต  ชุตินธโร
2. เด็กชายปฐมพล  ดัดถุยาวัตร
3. เด็กชายศุภกร  ชิ้นประกอบเกิด
 
1. นางสาวชนิดา  กล้ายประยงค์
2. นางสาวอุบลรัตน์  วิสุวรรณ
 
0 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดห้วยโป่ง(จันทร์ราษฎร์บำรุง) 1. เด็กหญิงกำลัย   ขันวิชัย
2. เด็กหญิงณัฐชญา   โลกประโคน
3. เด็กหญิงสิริธร  พุ่มศิริ
 
1. นางสาวประภา   สิทธิมงคล
2. นายไวพจน์   การุณ
 
0 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองผักบุ้ง 1. เด็กชายธีรศักดิ์  ท้วมเลี้ยง
2. เด็กชายพงศกร  เอี่ยมรอด
3. เด็กหญิงอนัฐพร  แก้วมะ
 
1. นายณกรณ์  โกทัน
2. นายเขมพันธ์  พึ่งสุรินทร์
 
0 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอนุบาลสมเด็จพระวันรัต 1. เด็กชายธีรพล  พันธุ์เรือง
2. นางสาวรินรดา  ยอดศิริ
3. เด็กหญิงสิริลักษณ์  นาคสุข
 
1. นางมยุรี  อินทรีย์
2. นางภิรมย์ภรณ์  เชิดชูธีรกุล
 
0 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านเขาตาง้อก 1. เด็กชายจิรพันธ์  แก้วศรี
2. เด็กชายณฐกร  ยิ้มเนียม
3. เด็กชายไววิทย์  ยืนยั้ง
 
1. นางกัลยา  พุ่มเรือนทอง
2. นางนัยนา  เสาร์ศิริ
 
0 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดพราหมณี 1. เด็กชายกวิน  วิรัชมาศโกมล
2. เด็กชายจักรพันธ์  กลิ่นจำปา
3. เด็กชายวันชนะ  สุขเอี่ยม
 
1. นางสาวศิริรัตน์  สระขุนทด
2. นายชินภัทร  ฉิมทอง
 
0 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดลาดประทุมทอง 1. เด็กหญิงฐิติมน  จันทนา
2. เด็กชายภควัต  สาระนิตย์
3. เด็กชายอานัส   ศรีโพธิ์อ่อน
 
1. นางสุกัญญา  สนธิเณร
2. นายเก้าแสน  น่วมสีนวน
 
0 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอนุบาลลพบุรี 1. เด็กชายธราเทพ  พ่่วงแพ
2. เด็กชายบุญฤทธิ์  ได้ลาภ
3. เด็กชายพิสนท์  เพิ่มพร
 
1. นางสาวศรันยา  ปานขาว
2. นางสาวนภารัตน์  ยาเคน
 
0 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 88.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดห้วยหมู 1. เด็กหญิงจันจิรา  วงค์ฝ่ายแดง
2. เด็กหญิงบุญมาลี  จันทร์ประดับ
3. เด็กหญิงสุทธิดา  งามผิว
 
1. นางสาวกิตติยา  กุลวงค์
2. นางสาวปิยะณัฏฐ์  เลิบไธสง
 
0 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 96.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดรังษีสุทธาวาส 1. เด็กชายนครินทร์  สืบเพ็ง
2. เด็กชายสราวุฒิ  จิตต์พูลผล
3. เด็กชายสุทธิพจน์  โพธิ์ศรี
 
1. นางนัฐนันท์  วิสุทธิ์อัมพร
 
0 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 95.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านดอนตำลึง 1. เด็กชายขจรวิทย์  พม่า
2. เด็กชายชัชชัย  ช่างไถ
3. เด็กชายวินิต  เหล่าอินทร์
 
1. นางสุกัญญา  เจนศิริวงษ์
2. นางสาวปุณิกา  ยอดเพชร
 
0 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดกลาง 1. เด็กหญิงพรรณกร  กุนชะโร
2. เด็กหญิงวริศรา  นพรัตน์
3. เด็กหญิงศศิภา   ฤทธิ์นุช
 
1. นางสาวจุฬาลักษณ์  อยู่โทน
2. นางสาวทิพวรรณ  ทองเผือก