รายงานผู้ชนะเลิศระดับเหรียญทอง ตัวแทนเข้าแข่งขันระดับต่อไป

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ระดับเขตพื้นที่ ปีการศึกษา 2562 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยนาท
ณ จังหวัดชัยนาท
ระหว่าง วันที่ 10-12 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2562

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบำเพ็ญบุญ 1. เด็กหญิงวริศรา  อังควานิช
 
1. นางวลัยพร  พรสวัสดิ์
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลชัยนาท 1. เด็กหญิงชนิตา  แพรดำ
 
1. นางสุชารีย์  เขียวภักดี
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนวัดวังเคียน 1. เด็กชายฐิติโชค  ยิ้มสาลี
 
1. นางสาวโศจิรัตน์  เณรแขก
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบางไก่เถื่อน(ตันติวิสิษฐประชานุกูล) 1. เด็กหญิงอดิศา  สัมฤทธิ์ดี
 
1. นางวันดี  เฉยนก
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันพินิจวรรณคดี ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดหนองแขม 1. เด็กชายวัชรินทร์  บัวจูม
 
1. นางทองมั่น  สุดมี
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ (การเขียนเรื่องจากภาพ) ป.1-ป.3 92.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลชัยนาท 1. เด็กหญิงญาณภัทร  โพธิฐิติรัตน์
 
1. นางสาวสุชาดา  แก้วตะคุ
 
7 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ (การเขียนเรียงความ) ป.4-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมูลนิธิโรงเรียนถาวรวิทยา 1. เด็กหญิงนลินลดา   บุตรเพชร
 
1. นางสาวรุ่งอรุณ   ศรีดำ
 
8 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ (การเขียนเรียงความ) ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดหนองแขม 1. เด็กหญิงภัณฑิลา  งามประเสริฐ
 
1. นางทองมั่น  สุดมี
 
9 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 95.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลชัยนาท 1. เด็กหญิงณัฐนิชา  ริ้วอินทร์
 
1. นางบุญเชิญ  หมู่มาก
 
10 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลชัยนาท 1. เด็กหญิงปิยวรา  ตุ้มจิบ
 
1. นางอนงค์  อินทโชติ
 
11 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาลบ้านกล้วย 1. เด็กหญิงปารามีณ  บุญรัตน์
 
1. นางรัชนีวรรณ  ปานกลาง
 
12 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (๔ บท) ป.4-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดดอนตะไล้ 1. เด็กหญิงจันทรา  ปาปะสา
2. เด็กหญิงพุธิตา  ไพศาลอัศวเสนี
 
1. นางพรทิพย์  หลิ่มแก้ว
2. นางปราณี  มลัยทิพย์์
 
13 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๖ บท) ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา57(บ้านท่าฉนวน) 1. เด็กหญิงณัชชา  นามพระหัตถ์
2. เด็กหญิงปวันรัตน์  พรมมา
 
1. นางสาวพิชชาอร  มินทยักษ์
2. นายคมวิทย์  เสนีวงศ์ ณ อยุธยา
 
14 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ป.4-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลชัยนาท 1. เด็กชายจิรครินทร์  กระจ่างพันธุ์
2. เด็กชายนักรบ  ร้อยแว่น
 
1. นางพิมพิศา  คนองเดช
2. นางสาวกนกวรรณ  ดีอ่วม
 
15 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทพรัตน์ 1. เด็กชายธวัชชัย  ต่ายนิล
2. เด็กชายสุรศักดิ์  เบี้ยวเก็บ
 
1. นางละออ  กองรส
2. นางสาวสายฝน  เอี่ยมรักษา
 
16 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลชัยนาท 1. เด็กหญิงพีรภาว์  คำทับทิม
 
1. นางสาวสุนิสา  ทองฤทธิ์
 
17 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลชัยนาท 1. เด็กชายภานรินทร์  เริงขวัญ
 
1. นายชัยวุฒ  กอนมณี
 
18 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองขุ่นมิตรภาพที่136 1. เด็กชายประวิตร  อินทรจันทร์
 
1. นางสาวสุนิษา  กิ่มเกิด
 
19 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลชัยนาท 1. เด็กหญิงกิ่งแพรว  ตั้งพิสิฐโยธิน
2. เด็กหญิงณัฐนิชา  มีโต
3. เด็กหญิงศรัณย์พร  ชัยดี
 
1. นางสาวสุนันทา  สุขเอี่ยม
2. นางสาวศิริกุล  ตรีพร
 
20 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดนมโฑ(สำนักงานสลากกินแบ่งสมทบสร้าง338) 1. เด็กหญิงฐานิตา  ทองมูล
2. เด็กหญิงธนาภา  สนทอง
3. เด็กหญิงอภิญญา  เมฆขลา
 
1. นางสาวสุภัคพร  นิธิพัฒนกาญจน์
2. นางสาวขนิษฐา  ศรีเมือง
 
21 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ป.4-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลหันคา(วัดท่ากฤษณาสุชัยประชาสรรค์) 1. เด็กชายธนา  ภูมิภักดิ์
2. เด็กชายนัทธพงศ์   เณรน้อย
3. เด็กชายพีรธัช   นาคแจ้ง
 
1. นางสาวนิรมล  บุญวาส
2. นายศุภกิจ  หนูแก้ว
 
22 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังตะเคียน(ขยันการนาวีราษฎร์อุทิศ) 1. เด็กหญิงณัฐพร  พลเข้ม
2. เด็กชายปุญญพัฒน์  ว่องสาริกิจ
3. เด็กชายอนุวัฒน์  สูบุญ
 
1. นางณิชาดา  จารุเมธวี
2. นางสาวสกุลตวรรณ์  อิ่มเอิบ
 
23 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลชัยนาท 1. เด็กชายฑณธรรม  อินอิ่ม
2. เด็กหญิงรักษิณา  สุนทรเกส
 
1. นางจงจิตต์  ฟักนุช
2. นางสาวสุนันทา  สุขเอี่ยม
 
24 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดพรหมวิหาร 1. เด็กหญิงณัฐรดา   ใจแสน
2. เด็กชายธนวัฒน์   สิงห์สู่
 
1. นางสาวนันทพร  บุญวาส
2. นางสาวรัตนวจี  ศรีพิทักษ์เที่ยงแท้
 
25 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลชัยนาท 1. เด็กชายชโณทัย  ช้างน้อย
 
1. นางสาวศิริกุล  ตรีพร
 
26 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลชัยนาท 1. เด็กหญิงณภัทร  พูลเหลือ
 
1. นางสาวดารารัตน์  เพชรรัตน์
 
27 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดพรหมวิหาร 1. เด็กชายพรรวินท์  แสนหาญ
 
1. นางสาวนันทพร  บุญวาส
 
28 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดนางลือ 1. เด็กชายนรภัทร  จงเยือกกลาง
2. เด็กชายพลสิทธิ์  อยู่วิมานโต
 
1. นายปณิธาน  พันธ์พานิช
2. นางสาวธนัชชา  สันติจารี
 
29 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดนางลือ 1. เด็กหญิงบุญธิดา  บุ้งทิม
2. เด็กชายรัฐนันท์  ทองมัน
 
1. นายปณิธาน  พันธ์พานิช
2. นางสาวธนัชชา  สันติจารี
 
30 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ป.1-ป.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลชัยนาท 1. เด็กชายณฐกร  บำรุงอินทร์
 
1. นางจงจิตต์  ฟักนุช
 
31 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสะพานหิน(ประชาสามัคคี) 1. เด็กหญิงจุฑาพร  เหลืองใหม่เอี่ยม
 
1. นางสาวปาริชาติ  แก้วมา
 
32 คณิตศาสตร์ การแข่งขันเวทคณิต ป.1-ป.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลหันคา(วัดท่ากฤษณาสุชัยประชาสรรค์) 1. เด็กชายสุรสิทธิ์  ศรีบุุญนาค
 
1. นางสาวณัฐฐา  แสงสุขดี
 
33 คณิตศาสตร์ การแข่งขันเวทคณิต ป.4-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลหันคา(วัดท่ากฤษณาสุชัยประชาสรรค์) 1. เด็กชายนันทิพัฒน์  เพ็ชรงาม
 
1. นางสาวณัฐฐา  แสงสุขดี
 
34 คณิตศาสตร์ การแข่งขันเวทคณิต ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดโบสถ์ราษฎร์บำรุง 1. เด็กชายพัสกร  พรหมเมืองใจ
 
1. นางสาวทวีพร  พุ่มมูล
 
35 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลชัยนาท 1. เด็กหญิงจิดาภา   เจียวัฒนะ
2. เด็กหญิงช่อชมพู  อุ่ยเจริญศักดิ์
3. เด็กชายณัฐกฤษณ์  กาญจนาศักดิ์ชัย
 
1. นางประภาศรี  คำสะอาด
2. นางดวงจันทร์  โลหาวุธ
 
36 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาลบ้านกล้วย 1. เด็กชายธนวัฒน์  ไชยกูล
2. เด็กชายพิสิษฐ์  แสงทอง
3. เด็กหญิงศศิพันธ์  บรรณทอง
 
1. Dr.ภูรินทร์  แตงน้อย
 
37 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนแบบเดินตาม ป.1-ป.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทพรัตน์ 1. เด็กชายวัฒนา  ขำนึง
2. เด็กชายสุกฤษฐิ์  แฉ่งฉวี
 
1. นางสาวอุดมศรี  พัวพานิช
2. นายคุณากร  วงษ์ไร
 
38 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนานยิงยาง ป.4-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านรางจิก 1. เด็กชายชัยพัทธ์  พุกมาก
2. เด็กชายสิทธิธร  วงษ์สุวรรณ
 
1. นายสุวิทย์  เชื้ออภัย
2. นางสาวพรพรรณ  ปรึกษา
 
39 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนานปล่อยด้วยมือ ป.4-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคงรักษ์ประชานุเคราะห์ 1. เด็กชายชาญณรงค์  คูณยา
2. เด็กชายธนกฤต  ทิมยิก
 
1. นางสาวชนนิกานต์  หริ่งรอด
2. นายเฉลิม  อ่อนเขตร์
 
40 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนานปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบ้านหนอง 1. เด็กชายกิตตินันทฺ์  กันเกิด
2. เด็กชายธนภัทร  ขวัญชัย
 
1. นายราชันย์  เจียมศิริ
2. นางสาวอโนชา  ฤทธิ์นุช
 
41 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนานสามมิติ (3D) ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา57(บ้านท่าฉนวน) 1. เด็กชายจิรายุ  บุญธรรม
2. เด็กชายพายุ  สุขหย่อง
 
1. นายคมวิทย์  เสนีวงศ์ ณ อยุธยา
2. นายพัทธดนย์  ชูเพ็ง
 
42 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาลบ้านกล้วย 1. เด็กหญิงนันทพร  สุกลเกียรติก้อง
2. เด็กหญิงมนัสนันท์  ตาทิพย์
3. เด็กหญิงสุรางค์พิมล  นูวิเลิศ
 
1. นางสาวมรัชณิชย์  สาโรจน์
2. นางเนาวรัตน์  ศรีธูป
 
43 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองตะขบ 1. เด็กหญิงภคพร  อาบสุวรรณ
2. เด็กหญิงภิรมณ  พันธ์โต
3. เด็กหญิงวิลาสินี  คุ้มสอาด
 
1. นางสาวศันสนีย์  ยอดดำเนิน
2. นางสาวชรินทร์ธร  สุพรรณกูล
 
44 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลชัยนาท 1. เด็กชายชินรัตน์  ขำเปรม
2. เด็กชายภีมพล  แก่นดำ
3. เด็กหญิงมณีรัตน์  รุ่งเรือง
 
1. นางสาวกิติมา  ยิ้มน้อย
2. นางภววรรณ  เพ็งชัย
 
45 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดโพธิ์งาม 1. เด็กหญิงกรนิภา   ปานน้อย
2. เด็กหญิงรัตมณี  มณีธรรม
3. เด็กหญิงสุพัตตรา  รอบรู้
 
1. นางสาวณาตยา  ตุ้มโท
2. นางนฤมล  อุดทาคำ
 
46 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ป.4-ป.6 86.99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลสรรคบุรี 1. เด็กหญิงกัญญาณัฐ  รอดเที่ยง
2. เด็กหญิงกัญญ์พิชญา  ฉายงาม
3. เด็กหญิงอุสิชา  ภู่ขวัญ
 
1. นางดำเนิน  ชูกุศล
2. นางสาวพิไลวรรณ  บัวเงิน
 
47 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 88.57 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองต่อ 1. เด็กหญิงปุญญิศา  พิจิตร
2. เด็กหญิงรัตติยากร  มาลัยศรี
3. เด็กชายอัฐชัย  คำบุญเรือง
 
1. นางสาวเกศนภา  นาควิสุทธิ์
2. นางรมิตา   เสนทอง
 
48 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลหันคา(วัดท่ากฤษณาสุชัยประชาสรรค์) 1. เด็กชายกฤษฎา   บุญเงิน
2. เด็กชายกานต์รวี  โอรักษ์
 
1. นายสุรวุฒิ  ตั้งดี
2. นางสาวรุ่งรวี  บุญเงิน
 
49 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดพรหมวิหาร 1. เด็กชายนรภัทร   สมสมัย
2. เด็กชายอรุณ    สุขสำราญ
 
1. นางสาวรัตนวจี  ศรีพิทักษ์เที่ยงแท้
2. นางสาวนันทพร  บุญวาส
 
50 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 92.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังคอไห(สงฆ์ประชาชนูทิศ) 1. เด็กหญิงกชพรรณ  สุดโสม
2. เด็กหญิงฐิติกาญจน์  ถาวรวงศ์
3. เด็กหญิงฐิตินันท์  สุวรรณมาโจ
4. เด็กหญิงพุทธรักษา  ปัญญาเรือง
5. เด็กหญิงลาวัณย์  ทองโส
 
1. นางสาวสุกัญญา  สิงห์สม
2. นางสาววรินทิพย์  ใจแสน
 
51 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดศรีวิชัย 1. เด็กหญิงจิรภิญญา  ดาวลอย
2. เด็กหญิงณัฐชา  เอี่ยมลออ
3. เด็กหญิงณัฐนิชา  แสงพลบ
4. เด็กหญิงปัญญกร  เพ็งมานพ
5. เด็กหญิงลักษมณ  มีนิล
 
1. นางสมบัติ  รอดแก้ว
2. นางสาวนวพร  กำเพ็ชร
 
52 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 96.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดศรีวิชัย 1. เด็กหญิงประภาวดี  ชังดี
2. เด็กหญิงพิมาดา  ฮาตแสนเมือง
3. เด็กหญิงวันวิสา  มณีรอด
4. เด็กหญิงสุภัสสร  ดำรงเกียรติศักดิ์
5. เด็กหญิงเจนจิรา  จินตรักษ์
 
1. นายตรีพินณ์  บุญรุ่ง
2. นางสายสมร  แสงโชติช่วง
 
53 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดศรีสโมสร 1. เด็กหญิงชยณัฎฐ์  เสนาพันธ์
2. เด็กชายนันทิพัฒน์  สมทรัพย์
3. เด็กหญิงนิชธาวัลย์  คงพันธ์
4. เด็กหญิงสุภาภรณ์  จันทร์ทา
5. เด็กหญิงอินทิรา  จันทา
 
1. นายมานะศักดิ์  จันทร์ผ่อง
2. นางสาวประหัสศา  จินตกสิกรรม
 
54 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดศรีมงคล(สถิตมงคลราษฎร์อุปถัมภ์) 1. เด็กหญิงกฤติมา  อ่อนท้วม
2. เด็กหญิงณิธาภัทร  ใส้พงษ์
3. เด็กชายปวิน  ฟูแสง
4. เด็กหญิงศิรภัสสร  ศรีมา
5. เด็กชายเจษฎากร  อัมราบุตร
 
1. นางจำนงค์  อยู่เกิด
2. นางสาวภัทราภรณ์  จันทร์ลอย
 
55 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดศรีมงคล(สถิตมงคลราษฎร์อุปถัมภ์) 1. เด็กหญิงปวีณอร  อ่อนอินทร์
2. เด็กหญิงภคนันท์  เพชรทอง
3. เด็กหญิงสุดารัตน์  คำศิริ
4. เด็กหญิงอรัชพร  บุญธรรม
5. เด็กหญิงแทนขวัญ  เสือรอด
 
1. นางจำนงค์  อยู่เกิด
2. นางสาวภัทราภรณ์  จันทร์ลอย
 
56 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองแค 1. เด็กชายจิตติพัฒน์   มหาชัย
2. เด็กชายจิตติพัฒน์   ศรีกรด
3. เด็กชายญานวัตน์  ปานอุดม
4. เด็กหญิงพรชิตา  สินสมบัติ
5. เด็กหญิงภัทราพร  สังมะนะ
 
1. นายไพบูรณ์  เย็นดี
2. นางสาวพัชรียา  ดีสิงห์บุญ
 
57 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 92.83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกะบกเตี้ย 1. เด็กชายชนะพงษ์  อยู่อรุณ
2. เด็กหญิงธนัญญา  บุญอินทร์
3. เด็กหญิงนุสรา  กาฬภักดี
4. เด็กชายพรเทพ  ครคง
5. เด็กหญิงพิชชานันท์  ไหมอ่อน
 
1. นายนวพล  จบศรี
2. นางสาวปรวีร์  วรรณสาร
 
58 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครคุณธรรม ป.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลสรรคบุรี 1. เด็กชายกรธัช  อิ่มจิตร์
2. เด็กหญิงจิรชยา  พิบูลย์ไพโรจน์
3. เด็กชายจิรภัทร  พุฒทรัพย์
4. เด็กหญิงชลลดา  อ่ำทอง
5. เด็กชายฐิษนลักษณ์  ภู่งาม
6. เด็กชายณัฎฐกรณ์  บรรณทอง
7. เด็กชายณัฐภัทร  ทับบุรี
8. เด็กชายณัฐวุฒิ  โพธิ์หร่าย
9. เด็กหญิงธีรตา  คุ้มภักดิ์
10. เด็กชายธีร์เทพ  เพ็งภิญโญ
11. เด็กหญิงนวพร  ศรดิลก
12. เด็กหญิงบุญยาพร  ฤทธิ์กล้า
13. เด็กหญิงพิมพ์ณดา  กุลพงศ์วิชัย
14. เด็กชายพีรวิชญ์  คำมี
15. เด็กหญิงฟ้าใส  อ่วมสอาด
16. เด็กชายยศวรรณ์  นุตระ
17. เด็กชายสราวุธ  ประสมเสือ
18. เด็กหญิงสวรินทร์  เอี่ยมรักษา
19. เด็กหญิงสิริวิมล  อินทร์ถาวร
20. เด็กชายไกรสิทธิ์  ชัยศักดิ์สิทธิ์
 
1. นางเย็นตา  มีสมสืบ
2. นางสาวปาริชาติ  เจียมจริต
3. นางสุชาทิพย์  หุ่นพ่วง
4. นางวรารัตน์  พิเมย
5. นายอัครา  ปิ่นเงิน
 
59 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครประวัติศาสตร์ ป.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดศรีสโมสร 1. เด็กหญิงกมลชนก  ยี่ซ่วน
2. เด็กหญิงกมลวรรณ  บรรทับ
3. เด็กหญิงกัลยากร  อิ่มอารมณ์
4. เด็กชายกีรติ  เอี่ยมทรัพย์
5. เด็กหญิงกุลเกล้า  มรกรณ์
6. เด็กหญิงจุฑามาศ  สังกะเพศ
7. เด็กชายณัฐพล  กรินทะ
8. เด็กชายณัฐพัฒน์  กรินทะ
9. เด็กหญิงดวงหทัย  จบศรี
10. เด็กชายธนพัฒน์  โพธิ์หอม
11. เด็กหญิงธัญญาลักษณ์  นุชทรวง
12. เด็กหญิงพิมพ์ไพลิน  สุดเสนาะ
13. เด็กชายศรีวิชัย  อุทรศรี
14. เด็กชายศุภวิชญ์  โภชนา
15. เด็กชายสหพล  วามนตรี
16. เด็กหญิงสุกัญญา  สกุลหอม
17. เด็กชายสุพกฤษ  จิตรจุน
18. เด็กหญิงอนุธิดา  เจตเกษตรการณ์
19. เด็กชายอัครินทร์  โพธิ์อินทร์
20. เด็กชายเกียรติศักดิ์  ฉัตรทัน
 
1. นายมานะศักดิ์  จันทร์ผ่อง
2. นางสาวนนทยา  พยัคมาก
3. นางสาวนุชญา  มณีรัตน์
4. นางสาวปิยรัตน์  หวานอารมณ์
5. นางชุติมา  อินทสิทธิ์
 
60 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 93.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองต่อ 1. เด็กหญิงเพ็ญพัฒน์  ม่วงงาม
 
1. นางสาวภรณ์ทิพย์  ไข่กลิ่น
 
61 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 95.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังคอไห(สงฆ์ประชาชนูทิศ) 1. เด็กหญิงนันทิพร  ธงศรี
 
1. นางอรนุช  สังข์ขาว
 
62 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดศรีวิชัย 1. เด็กชายณัช  ขุนศรีภักษร
 
1. นางสาวกุสุมา  เหลือบแล
 
63 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 92.87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคงรักษ์ประชานุเคราะห์ 1. เด็กหญิงชัชญา  สมพะมิตร
2. เด็กชายศุภฤกษ์  ชัยนรินทร์
 
1. นางกาญจนา  คำแสง
2. นางสาวประภารัตน์  ทองหล่อ
 
64 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 93.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดนมโฑ(สำนักงานสลากกินแบ่งสมทบสร้าง338) 1. เด็กชายกฤชณรงค์  ลาภหงษ์ทอง
2. เด็กหญิงธวัลรัตน์  ปานยิ้ม
 
1. นางสาวทัศนีย์  บุญแพ
2. นางสาวลักขณา  บุญแพ
 
65 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 95.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดศรีวิชัย 1. เด็กชายชนะศักดิ์  ปิ่นตา
2. เด็กหญิงธนิษฐา  เกิดคำ
 
1. นางเบ็ญจวรรณ  สีแสง
2. นายตรีพินณ์  บุญรุ่ง
 
66 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลไทย ป.1-ม.3 90.64 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเขื่อนเจ้าพระยา 1. เด็กหญิงกชพร  เอี่ยมปลัด
2. เด็กหญิงกมลพร  ช่อประดิษฐ์
3. เด็กหญิงกันตินันท์   อินทร์จันทร์
4. เด็กหญิงกาญจนา  นุชอยู่
5. เด็กหญิงจันทร์ธิดา  อ่วมสัมฤทธิ์
6. เด็กหญิงชมพูนุช  ผิวเฉียง
7. เด็กหญิงณัฐกฤตา  สุขม่วง
8. เด็กหญิงประภาวรินทร์  จันทรมณี
9. เด็กหญิงวิไลพร  ประสพ
10. เด็กหญิงศิริญภัทร  ริมฝาย
 
1. นายเวหา  มลัยทิพย์
2. นางพรรณี  พานทอง
3. นางสาวปัทมา  แป้นขำ
 
67 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดสกุณาราม(ประสิทธิ์ชัยประชาสรรค์) 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  โพธิ์ฤทธิ์
2. เด็กหญิงกมลชนก  ขำพร้อม
3. เด็กหญิงชลนิชา   งามลักษณ์
4. เด็กหญิงนฤมล  บุญจันทร์
5. เด็กหญิงวิรัญญา   ปลื้มใจ
6. เด็กหญิงศรีประไพ  ขลิบปาน
7. เด็กหญิงศิรภัสสร  สังข์เรือง
8. เด็กหญิงสีทอง  เสมา
9. เด็กหญิงอชิรญา  สุขนิ่ม
10. เด็กหญิงอารีรัตน์  สกุลงาม
 
1. นางนิภาวรรณ  อินทโน
2. นางสาวจุฑาทิพย์  ไชยสมบัติ
3. นางสาววสุกาญจน์  สุขเกษม
 
68 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ป.1-ป.6 87.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 46 จังหวัดชัยนาท 1. เด็กหญิงกัลยา  แซ่ม้า
2. เด็กหญิงกานต์รวี  แซ่ย้า
3. เด็กหญิงชัญญานุช  แซ่กือ
4. เด็กชายธรรมรัฐ  แสนโซ้ง
5. เด็กหญิงนารีกานต์  แซ่ม้า
6. เด็กหญิงสมฤทัย  วงศ์พงษ์ธาดา
7. เด็กหญิงสาธิกา  แซ่โซ้ง
8. เด็กหญิงสำรวย  สุขสำราญ
9. เด็กหญิงอาโนทัย  แซ่ลี
10. เด็กชายเสถียร  แซ่่ยั้ง
 
1. นายสิทธิพร  สุวรรณ
2. นางสาววรรณวิไล  ภักดีรักษ์
3. นางสาวรัตนา  นาคพงษ์
 
69 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.3 86.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดศรีวิชัย 1. เด็กหญิงกิตติยา  รอดเมือง
2. เด็กหญิงธนัญญา  อินทะนาม
3. เด็กหญิงธนัญญา  ประสาทแก้ว
4. เด็กหญิงธนาภา  คูนยา
5. เด็กหญิงบุญรัศมี  จั่นทอง
6. เด็กหญิงมุทิตา  อินทรา
7. เด็กหญิงศศิธร  หมั่นนางรอง
8. เด็กหญิงสุธิมา  คำชื่น
9. เด็กหญิงสุภัสสร  อนุภาพ
10. เด็กหญิงอริษา  จูสิงห์
 
1. นางนุชนาถ  อภิชนะกุลชัย
2. นายตรีพินณ์  บุญรุ่ง
3. นางสาววรรณพร  พูลรอด
 
70 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันคีตะมวยไทย ป.1-ป.6 85.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองยาง 1. เด็กชายกฤตเมธ  สีวันนา
2. เด็กชายชยากร  ขุมทอง
3. เด็กชายชัยวัฒน์  นาเอก
4. เด็กชายชานน  ศรีเดช
5. เด็กชายนิชคุณ  แพ่งนคร
6. เด็กชายปณิธิ  เปี่ยมรอด
7. เด็กชายปวริศร  วงศาโรจน์
8. เด็กชายวีระภัทร  เจริญดีเสมอ
9. เด็กชายศิวกร  พิมโพธิ์เวียง
10. เด็กชายอังกูรกฤต  ขุมทอง
 
1. นางสาวชนาภา  จันทรานุสรณ์
2. นางสาวนิรมล  รองทอง
3. นางสาวอริสราลักษณ์  ศิริพงษ์
 
71 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันคีตะมวยไทย ม.1-ม.3 88.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองยาง 1. เด็กหญิงจันทิมา  สินสะอาด
2. เด็กชายธนพล  สิงห์สม
3. เด็กชายนัทธพงษ์  หลักเพชร
4. เด็กหญิงนิศามณี  กาฬภักดี
5. เด็กหญิงน้ำเพ็ชร  เพี้ยงพุด
6. เด็กหญิงปาริฉัตร  คำยวง
7. เด็กชายพัสกร  พุ่มจำปา
8. เด็กชายรัฐนนท์  สอนอินทร์
9. เด็กชายศิวรุจน์  สุขสวัสดิ์
10. เด็กหญิงสุรัฐวดี  หว่างใจธรรม
 
1. นางสาวสุภาภรณ์  ศรีมหรรณ์
2. นางสาวชนาภา  จันทรานุสรณ์
3. นางสาวธัญญรัตน์  ศรีไพศาล
 
72 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลชัยนาท 1. เด็กชายปฏิภาณ  วงค์หล้า
2. เด็กหญิงอัยยา  พุทธโกศัย
 
1. นายวิทยา  มากทรัพย์
2. นางสาวสุพัตรา  บัวเผือก
 
73 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดอนสีนวน(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์523 1. เด็กชายภานุพงศ์  คำทับทิม
2. เด็กหญิงสุชาวดี  สาครเจริญ
 
1. นายอนรรฆ  ชมบุรี
2. นายฉัตรชัย  ดอนเขียวไพร
 
74 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบ่อยายส้ม(แก้วประชาสรรค์) 1. เด็กหญิงธันยกาญจน์  ฉุนหอม
 
1. นางสิริลักษณ์  เรืองไพศาล
 
75 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดโคกแจง(ประชานุกุลวิทยาสำนักงานสลากกินแบ่งสมทบสร 1. เด็กชายศุภกร  รื่นอุรา
 
1. นางนัยนา  พรหมมา
 
76 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลปสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาลเขาท่าพระ 1. เด็กหญิงกันติยา  เชิดชู
 
1. นายจตุรงค์  วงศ์เหลือง
 
77 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดสระไม้แดง 1. เด็กหญิงพรรณภัทร  ทาเวียง
 
1. นางสาวศรีสุดา  พิทักษ์หมู่
 
78 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบ่อยายส้ม(แก้วประชาสรรค์) 1. เด็กหญิงพรรณิภา  หนูทอง
 
1. นางสิริลักษณ์  เรืองไพศาล
 
79 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบางไก่เถื่อน(ตันติวิสิษฐประชานุกูล) 1. เด็กหญิงกมลพร  เกตุศรี
 
1. นางธงไทย  สุจินดาสิริ
 
80 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบางไก่เถื่อน(ตันติวิสิษฐประชานุกูล) 1. เด็กชายณัฐนันทน์  โตใจ
 
1. นางธงไทย  สุจินดาสิริ
 
81 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองยาง 1. เด็กหญิงภาวิณี  แดนนาเลิศ
 
1. นางสาวธัญญรัตน์  ศรีไพศาล
 
82 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบ่อยายส้ม(แก้วประชาสรรค์) 1. เด็กหญิงสุภัสสร  กำมหัทธิ
2. เด็กชายไวภพ  จันมาก
 
1. นางสิริลักษณ์  เรืองไพศาล
2. นางสาวปัทมา  สุขเทศ
 
83 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบ่อยายส้ม(แก้วประชาสรรค์) 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  เกิดกรุง
2. เด็กหญิงวันวิสาข์  ม่วงพุ่ม
 
1. นางสิริลักษณ์  เรืองไพศาล
2. นายสมชาย  ดีสี
 
84 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดโบสถ์ราษฎร์บำรุง 1. เด็กหญิงปฑิตตา  อำภา
2. เด็กหญิงภาสินี  อุดมศักดิ์
 
1. นางสาวศิริประภา  เรืองวงษ์
2. นางสาวธัญญลักษณ์  ทับภู
 
85 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองยาง 1. เด็กชายภรชัย  สิงห์โสม
 
1. นายสิทธิกร  ธัญญเจริญ
 
86 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองต่อ 1. เด็กหญิงปิยวรรณ  แม่นยำ
2. เด็กหญิงสุริวิภา  สุริวงค์
3. เด็กหญิงเบญจวรรณ  ดอนไพรนุช
 
1. นางสาวแก้วใจ  ศรีโมรา
2. นางญาณิศา  ใจแสน
 
87 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองต่อ 1. เด็กหญิงกัญญาภัค  จำปาเงิน
2. เด็กหญิงจิรธิดา  ทองสุก
3. เด็กหญิงฉัตรพิมล  ดอนไพรนุช
 
1. นางสาวแก้วใจ  ศรีโมรา
2. นางสาวภัทภิชาท์   ภคพรลิขิต
 
88 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสะพานหิน(ประชาสามัคคี) 1. เด็กชายฉัตรพล  บุญเย็น
2. เด็กชายญาณพัฒน์  อ่วมสุข
3. เด็กชายศุกลภัทร  ตุ้มทับ
 
1. นายธนาวุฒิ  อิ่มสกุล
2. นางสาวศุภลดา  ชอบคุย
 
89 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 88.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาลวัดสิงห์สถิตย์ 1. เด็กชายกฤษดา   อ่อนเเก้ว
2. เด็กชายจักรินทร์   ปานพรม
3. เด็กชายจิตรายุ   พันธุ์เจริญ
4. เด็กชายฐนกร   เอี่ยมละออ
5. เด็กชายปาราเมศ   พรมกล่ำ
6. เด็กชายภูริภัทร์   แสงเขียว
 
1. นายฐานณัฏฐ์   คุ้มสุวรรณ
2. นายชานนท์   สงสำเภา
 
90 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ป.1-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลเกียรติคุณ 1. เด็กชายธราเทพ  เทพแก้ว
 
1. นางสาวสุนีพร  บุญงาม
 
91 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 86.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเขาเกล็ด 1. เด็กชายธนาภา  พันธ์นวน
 
1. นายโยธิน  อินฉาย
 
92 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 88.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบำเพ็ญบุญ 1. เด็กหญิงภคพร  ธิติถามวัต
 
1. นายนครินทร์  สังข์ชัย
 
93 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดศรีวิชัย 1. เด็กหญิงแพรวฟ้า  วิธิสินธุ์
 
1. นางสาววนิดา  แก้วแดง
 
94 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ป.1-ป.6 89.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหมื่นเทพ 1. เด็กชายศุภณัฏฐ์  ดอกกุหลาบ
 
1. นางสาวนิรมล  อินทรประดิษฐ์
 
95 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดธรรมิกาวาส 1. เด็กชายธิปัตย์  โต๊ะหมัน
 
1. นายกิตติณัฏฐ์  รัตนมีแสงนิล
 
96 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 84.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลชัยนาท 1. เด็กหญิงณภัทร  ไหลรุ่งเรือง
 
1. นางวันทนีย์  นิติวณิชชา
 
97 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดธรรมิกาวาส 1. เด็กหญิงอรอุมา  กระต่ายทอง
 
1. นายกิตติณัฏฐ์  รัตนมีแสงนิล
 
98 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6 88.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลสุธิชา 1. เด็กชายภณต์ฏ  ฉิมเฉิด
 
1. นางสาวจิราภรณ์  แจ่มมี
 
99 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 85.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดนมโฑ(สำนักงานสลากกินแบ่งสมทบสร้าง338) 1. เด็กชายจักรชัย  อินสร
 
1. นางสาวนิราวรรณ  รุ่งเรือง
 
100 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 87.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลชัยนาท 1. เด็กหญิงวรดา  พรหมรัตน์
 
1. นายนฤชิต  ศรีเถื่อน
 
101 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 86.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดอนสีนวน(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์523 1. เด็กหญิงสุภัสสร  ดอนรอดไพร
 
1. นายอนรรฆ  ชมบุรี
 
102 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6 88.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองแค 1. เด็กชายธาดา  ใจเย็น
 
1. นางสุรัมภา  เครือแสง
 
103 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบางไก่เถื่อน(ตันติวิสิษฐประชานุกูล) 1. เด็กชายพัชรดนัย  ปัญญา
 
1. นางธงไทย  สุจินดาสิริ
 
104 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6 86.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดมะปราง 1. เด็กหญิงเนตรอัปสร  สีหะ
 
1. นางพยงค์  อินสุภาทร
 
105 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 89.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบ้านหนอง 1. เด็กหญิงกาญจนา  บัวเขียว
 
1. นายราชันย์  เจียมศิริ
 
106 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) ป.1-ป.6 89.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองอ้ายสาม 1. เด็กชายจรูญศักดิ์    คุ้มสุวรรณ์
2. เด็กชายจิรภัทร   โอรส
3. เด็กชายธนกร   อิ่มรัง
4. เด็กชายธนดล   บัวอุไร
5. เด็กชายธีรภัทร์   โนนนอก
6. เด็กหญิงนิภัทร์ศร   ศรีสด
7. เด็กหญิงบรรณสรณ์   ทนชั่งยา
8. เด็กหญิงรัฐนันท์   ด้วงผุย
9. เด็กหญิงวรัญญา   หงษ์ทอง
10. เด็กชายวรเมธ   คำสิงห์
11. เด็กชายสิทธิศักดิ์   จูสิงห์
12. เด็กชายอธิคมน์   สมใจเพ็ง
 
1. นายดิเรก  กองรส
2. นายกฤษณะ   อ่วมคร้าม
3. นางสาวพัณนิดา   แตงเพ็ชร
4. นายสุรินทร์   โพโต
 
107 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาลบ้านกล้วย 1. เด็กชายนพกร  สาสะ
2. เด็กชายนรภัทร  ภิญโญยิ่ง
3. เด็กชายนรานันทน์  คุ้มศรี
4. เด็กชายนันทิพัฒน์  จุ้ยกระยาง
5. เด็กชายปุญญพัฒน์  จุ้ยกระยาง
6. เด็กชายภานุกร  โพธิ์เพ็ง
7. เด็กชายภูวนัย  รอดอยู่
8. เด็กชายรัชภูมิ  หิรัญ
9. เด็กชายสุทธิกร  เกิดแก้ว
10. เด็กชายอิทธิเทพ  มีปั้น
11. เด็กชายโกสม  รัตนวงษ์
 
1. นายประมวล  บุญประสงค์
 
108 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ป.1-ป.6 91.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลหันคา(วัดท่ากฤษณาสุชัยประชาสรรค์) 1. เด็กหญิงกมลวรรณ   ลานขามป้อม
2. เด็กชายกฤติพงศ์   สินเติม
3. เด็กหญิงกัญญากวีร์   โอรักษ์
4. เด็กหญิงกัลยา   เผือกเพ็ง
5. เด็กหญิงคัทลียา  ขำทับ
6. เด็กหญิงจิรกานต์   ล่ำสัน
7. เด็กหญิงชยาภรณ์   ทรัพย์ทวีมีชัย
8. เด็กหญิงชาดา   มีผิว
9. เด็กหญิงญาณิศา   นาคปาน
10. เด็กหญิงณัชชา   ศิริพานิช
11. เด็กหญิงณัฐชยา  เปรมทอง
12. เด็กหญิงณัฐชยา   โอรักษ์
13. เด็กหญิงณัฐนิชา   ฉิมนุ้ย
14. เด็กหญิงณิชาฎา   คนทน
15. เด็กชายธัชนนท์  พูลสุวรรณ์
16. เด็กหญิงธัญสินี  หอมยามเย็น
17. เด็กหญิงธารธารา   ศรีบัวทอง
18. เด็กชายธีรดนย์   โฉมเชิด
19. เด็กชายนฤนาท  ขวัญชูชัย
20. เด็กชายนิติวุฒิ   คำสอน
21. เด็กหญิงบุณยาพร  มโนธรรม
22. เด็กชายพชร   ขำดี
23. เด็กหญิงพลอยปภัส  ทองแท้
24. เด็กหญิงพิชชาพร   แหวนทองคำ
25. เด็กหญิงพิชญาภัค  นกลอย
26. เด็กหญิงยศวดี  ศรีทองอินทร์
27. เด็กชายรัฐนันท์   โฉมศรี
28. เด็กหญิงวริยา   นาคสังข์
29. เด็กหญิงวานิสลา   อุบลเกิด
30. เด็กชายศุภณัฐ   รุ่งเรือง
31. เด็กหญิงสิริวิมล  โฉมเชิด
32. เด็กหญิงสุณิสา   อยู่โต
33. เด็กชายสุพรรณ   ชาญสุทธิกนก
34. เด็กหญิงสุพัชญา   บุตรจรัล
35. เด็กชายอนพัทย์   รุ่งเรือง
36. เด็กหญิงอภิรนันท์  จันทร์ยิ้ม
37. เด็กหญิงเบญญาภา   รองวังหลำ
38. เด็กหญิงโชติกา  นกลอย
 
1. นายพิพัฒน์  ช่างหล่อ
2. นางสาวศิริรัตน์  คชสิทธิ์
3. นายอภิสิทธิ์  ปานนาค
4. นายเทวัลย์  ร่วมศรี
5. นางสาวจันทร์ฉาย  ศิริวัฒนโดม
6. นางสาวกีรติญา  ลอยแก้ว
7. นางสาวณัฐฐา  แสงสุขดี
8. นางญาณิศา  สุ่มงาม
 
109 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ป.1-ป.6 87.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทพรัตน์ 1. เด็กชายเตชิต  สามงามวี
 
1. นายธนพัฒน์  มีมาก
 
110 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทพรัตน์ 1. เด็กหญิงพิมพ์นิภา  ขวัญศรี
 
1. นายธนพัฒน์  มีมาก
 
111 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ป.1-ป.6 92.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลชัยนาท 1. เด็กชายพศวีร์  ภักดี
 
1. นายนฤชิต  ศรีเถื่อน
 
112 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3 91.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาลบ้านกล้วย 1. เด็กชายปุญญพัฒน์  จุ้ยกระยาง
 
1. นายรัชพล  สุขดี
 
113 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ป.1-ป.6 90.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทพรัตน์ 1. เด็กชายอัศนี  ดีรัตน์
 
1. นายธนพัฒน์  มีมาก
 
114 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3 91.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาลบ้านกล้วย 1. เด็กชายนันทิพัฒน์  จุ้ยกระยาง
 
1. นายรัชพล  สุขดี
 
115 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ป.1-ป.6 89.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทพรัตน์ 1. เด็กหญิงปณิดา  ขุนแท้
 
1. นายธนพัฒน์  มีมาก
 
116 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3 91.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาลบ้านกล้วย 1. เด็กชายปุญญพัฒน์  จุ้ยกระยาง
 
1. นายรัชพล  สุขดี
 
117 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ป.1-ป.6 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัฒนะโชติ 1. เด็กชายจารุวิทย์  วอขุนทด
 
1. นายประพจน์  ดิษฐเจริญ
 
118 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังคอไห(สงฆ์ประชาชนูทิศ) 1. เด็กชายภาสกร  น้ำทิพย์
 
1. นายนภดล  ปาจิตต์
 
119 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ป.1-ป.6 87.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังคอไห(สงฆ์ประชาชนูทิศ) 1. เด็กชายสถาปนา  สิงห์สม
 
1. นายนภดล  ปาจิตต์
 
120 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ป.1-ป.6 88.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังคอไห(สงฆ์ประชาชนูทิศ) 1. เด็กหญิงวิชญาพร  นกเล็ก
 
1. นายนภดล  ปาจิตต์
 
121 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3 89.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังคอไห(สงฆ์ประชาชนูทิศ) 1. เด็กหญิงณัฐกานต์  กาฬภักดี
 
1. นายนภดล  ปาจิตต์
 
122 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ป.1-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลชัยนาท 1. เด็กหญิงณัฏฐกานต์  นวการพาณิชย์
 
1. นายพีรภณ  สุรขันต์
 
123 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ม.1-ม.3 90.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังคอไห(สงฆ์ประชาชนูทิศ) 1. เด็กหญิงกัลยกร  อบอุ่น
 
1. นายนภดล  ปาจิตต์
 
124 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกะบกเตี้ย 1. เด็กชายชนะพล  กลิ่นหอม
 
1. นายณัฐพล  สุขสงวน
 
125 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 85.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกะบกเตี้ย 1. เด็กชายรพีพัฒน์  พวงสุข
 
1. นายณัฐพล  สุขสงวน
 
126 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังคอไห(สงฆ์ประชาชนูทิศ) 1. เด็กชายวงศ์วรัณ  ศรีดอกไม้
 
1. นายนภดล  ปาจิตต์
 
127 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกะบกเตี้ย 1. เด็กหญิงสุจิรา  บุญอินทร์
 
1. นายณัฐพล  สุขสงวน
 
128 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็กผสมขิม ป.1-ป.6 89.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังคอไห(สงฆ์ประชาชนูทิศ) 1. เด็กชายธนิสร  พุ่มจำปา
2. เด็กชายธรณิศร  พุ่มจำปา
3. เด็กหญิงพัชรดา  การภักดี
4. เด็กชายภูมินทร์  วงษ์ผา
5. เด็กชายวงศ์วรัณ  ศรีดอกไม้
6. เด็กหญิงวิชญาพร  นกเล็ก
7. เด็กชายวุฒิชัย  จันวิลา
8. เด็กชายสถาปนา  สิงห์สม
9. เด็กชายสุทธิวัฒน์  พระศรี
 
1. นายนภดล  ปาจิตต์
2. นายธานินทร์  ขันตี
3. นางสาววรินทิพย์  ใจแสน
 
129 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็กผสมขิม ม.1-ม.3 87.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังคอไห(สงฆ์ประชาชนูทิศ) 1. เด็กหญิงกัลยกร  อบอุ่น
2. เด็กชายการุณย์  บุญนำ
3. เด็กหญิงณัฎฐชา  ศรีเดช
4. เด็กหญิงณัฐกานต์  กาฬภักดี
5. เด็กหญิงธัญวรัตน์  เขียวจรูญ
6. เด็กหญิงนิธาดา  พรหมเดช
7. เด็กชายภาสกร  น้ำทิพย์
8. เด็กหญิงมาราวดี  ยอดดำเนิน
9. เด็กหญิงศิวพร  การภักดี
 
1. นายนภดล  ปาจิตต์
2. นายประสิทธิชัย  อันชูนิ
3. นางสาวสุนิสา  ช้างพาลี
 
130 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายเครื่องเดี่ยว ป.1-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบำเพ็ญบุญ 1. เด็กชายจักรภพ  เนตรศิริ
2. เด็กหญิงชญานิศ  ดีกุล
3. เด็กหญิงชุติกานต์  ขวัญศรี
4. เด็กหญิงณัฎฐนิช  อยู่กลัด
5. เด็กหญิงณัฐธิดา  พลับเที่ยง
6. เด็กหญิงธัญชนก  ขุนขจร
7. เด็กหญิงพัทธนันท์  รุ่งขจร
8. เด็กหญิงภคพร  ธิติถามวัต
9. เด็กชายภูมิพัฒน์  อ่อนสำลี
10. เด็กหญิงลักษิกา  เสือคง
11. เด็กหญิงวรัญญา  ศรีระวงษ์
12. เด็กชายวีรวุฒิ  เอมอยู่
13. เด็กหญิงหทัยกาญจน์  ศรีวสุธากุล
14. เด็กหญิงอธิชา  เกิดพิทักษ์
15. เด็กหญิงอุมาพร  ขำสม
 
1. นายนครินทร์  สังข์ชัย
2. นายประพจน์  ดิษฐเจริญ
3. นางอัจฉราพันธ์  สังข์ชัย
4. นางสาวอนัญญา  มากทิพย์
 
131 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายเครื่องเดี่ยว ม.1-ม.3 87.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกะบกเตี้ย 1. เด็กหญิงกนกพร  พุ่มพุก
2. เด็กชายกฤษณะ  นครคง
3. เด็กหญิงชนิดา  บุญเสริม
4. เด็กหญิงชุติมา  บุญอินทร์
5. เด็กหญิงฐิติมา  อินทร์จันทร์
6. เด็กชายบูรณ์พิภพ  ผ่านแสนเสาร์
7. เด็กหญิงพรทิพย์  ทำคล่อง
8. เด็กหญิงพิมลพัชร  เหล็กเพ็ชร
9. เด็กชายรพีพัฒน์  พวงสุข
10. เด็กหญิงวราภรณ์  วินิจสร
11. เด็กชายวินัย  บูชา
12. เด็กชายศักดิ์สิทธิ์  เรืองแสง
13. เด็กหญิงสุจิรา  บุญอินทร์
14. เด็กชายอภิสิทธิ์  เพ็งสวย
15. เด็กชายอำนาจ  ปิ่นนาค
 
1. นายณัฐพล  สุขสงวน
2. นายสมคิด  ชูนพรัตน์
3. นางสาวริญญาภัทร์  กิจพงศ์ชยะกุล
4. นางรดาณัฐ  แสนสุทธิกานต์
 
132 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทพรัตน์ 1. เด็กชายกิตติภพ  สุรินทร์
2. เด็กชายนวพล  อังคะลา
3. เด็กหญิงบัณฑิตา  ขุนแท้
4. เด็กหญิงปณิดา  ขุนแท้
5. เด็กชายปรเมษฐ์  จั่นหนู
6. เด็กชายวุฒิชัย  ภู่ปรางค์
7. เด็กชายสิทธิชัย  ดีรัตน์
8. เด็กชายอัศนี  ดีรัตน์
9. เด็กชายเตชิต  สามงามวี
10. เด็กชายไชยวุฒิ  นะวะคำ
 
1. นายธนพัฒน์  มีมาก
2. นายปฏิภาณ  กลัดล้อม
3. นางสาวประไพ  เดชมา
4. นางสาวภัทรีญา  ต่อแก้ว
 
133 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.3 88.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทพรัตน์ 1. เด็กชายกฤษณพงษ์  เจนจบ
2. เด็กชายกิตติพงษ์  เวียงเงิน
3. เด็กชายณัฐพล  ศรีทอง
4. เด็กหญิงธนาภา  แสงอรุณ
5. เด็กชายนที  สินสวน
6. เด็กชายนวพล  อังคะลา
7. เด็กหญิงพิมพ์นิภา  ขวัญศรี
8. เด็กชายสิรวิชญ์  ดวงแก้ว
9. เด็กชายอดิศักดิ์  หงษ์ทอง
10. เด็กหญิงอภิญญา  คล้ายจือ
11. เด็กหญิงเกษราภรณ์  บุญญะ
 
1. นายธนพัฒน์  มีมาก
2. นางละออ  กองรส
3. นายสุรศักดิ์  ทองเกลียวทวี
4. นางสาวสายฝน  เอี่ยมรักษา
 
134 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงอังกะลุง ป.1-ป.6 85.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลสรรพยา 1. เด็กหญิงกัลยารัตน์  เกิดศักดิ์
2. เด็กชายณัฐดนัย  ล้อมลาย
3. เด็กชายณัฐนันท์  หวังถวิล
4. เด็กหญิงณัฐิดา  จิ๋วแหยม
5. เด็กชายธนวันต์  เสือแจ่ม
6. เด็กหญิงธนาภา  เมาะราศี
7. เด็กหญิงธัญญาพร  ใจดี
8. เด็กชายธีรภัทร  เขียวดิษฐ์
9. เด็กหญิงปรียากร  อุปละ
10. เด็กหญิงปาริฉัตร   ขันแก้ว
11. เด็กหญิงพัชราภา  หลีเกษม
12. เด็กหญิงพัทธ์ธีรา  โพธิ์พำนัก
13. เด็กชายพัสกร  คดดี
14. เด็กชายพิทักษ์  พายพัตร์
15. เด็กชายภัคพล  มูลศิริ
16. เด็กหญิงมนตา  โพธิ์เหมือน
17. เด็กหญิงรุ่งธิดา  อยู่สงค์
18. เด็กชายศุภวิชญ์  แพงแสน
19. เด็กหญิงสุภัสสรา  พงษ์พัฒน์
20. เด็กชายไท  ไทยเขียว
 
1. นายวิเชัยร  เงินฉลาด
2. นายสยาม  สุ่มงาม
3. นางขวัญเรือน  เอี่ยมละออ
4. นางสมคิด  จิตรเอื้อตระกูล
5. นางสาวเมวดี  รวมรั้ว
6. นางสาวศิริพร  คำนันท์
 
135 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6 85.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลหันคา(วัดท่ากฤษณาสุชัยประชาสรรค์) 1. เด็กชายกตัญญู  ชื่นทอง
2. เด็กชายกิตติพล  ภิญโยยิ่งทรัพย์
3. เด็กหญิงพัชชา  ศรีมาลา
4. เด็กหญิงพิชญ์สินี   อิ่มจิตต์
5. เด็กหญิงพิมพกานต์   อิ่มจิตต์
6. เด็กชายภูวมร  เปี่ยมเสน
7. เด็กหญิงสุภานัน   นาคสังข์
8. เด็กชายอภิรักษ์  ณ นคร
 
1. นางสาวศิริรัตน์  คชสิทธิ์
2. นายพิพัฒน์  ช่างหล่อ
 
136 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 90.1 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสะพานหิน(ประชาสามัคคี) 1. เด็กหญิงกนกพร  โพธิ์ทอง
2. เด็กหญิงฉัตรศิริ  คำหอม
3. เด็กชายนพดล  เขียวขาว
4. เด็กชายพิชัยยุทธ  รุจิศักดิ์
5. เด็กหญิงภัทรา  พุ่มใหญ่
6. เด็กชายรชต  นรชาญ
7. เด็กชายสิริวัฒน์  กลิ่นหนู
8. เด็กหญิงสุภัสสร  เกือสีโท
 
1. นายธนาวุฒิ  อิ่มสกุล
2. นางสาวศุภลดา  ชอบคุย
3. นางสาววิภา  จิอู๋
 
137 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดสระเนินพระราม 1. เด็กหญิงจิรภิญญา  กรุดเงิน
2. เด็กหญิงณัฐณิชา  สอนสระเกษ
3. เด็กหญิงพรกนก  แสงกุล
4. เด็กหญิงภาสินี  คำวิบูลย์
5. เด็กหญิงวรรณวิษา  แก้วระกา
6. เด็กหญิงอรกานต์  รังสิโย
 
1. นางจุรีย์  รุ่งโรจน์วัฒนศิริ
2. นางกิ่งขวัญ  นวลศรี
 
138 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6 89.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 46 จังหวัดชัยนาท 1. เด็กหญิงจารวี  แซ่หลอ
2. เด็กหญิงดรุณี  ศรีวหิรัญ
3. เด็กหญิงปาณิศา  แซ่ซ้ง
4. เด็กหญิงพินิดา  พรจรัสศรี
5. เด็กหญิงพิรดา  เกิดศรี
6. เด็กหญิงวิลัยรัตน์  ประเสริฐรัศมี
7. เด็กหญิงศุภนุช  แซ่ซ้ง
8. เด็กหญิงใบหยก  ศรีวหิรัญ
 
1. นางสาวพนิดา  คำสวัสดิ์
2. นายอร่ามเรือง  เพ็งแจ่ม
3. นางสาวแสงเดือน  เชื้อเจ็ดตน
4. นางสุพรรณิการ์  ปั้นโต
 
139 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ป.1-ม.3 91.82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดสกุณาราม(ประสิทธิ์ชัยประชาสรรค์) 1. เด็กชายณัฐพล  สายจันทร์
2. เด็กชายนันทิพัฒน์  พรมเย็น
3. เด็กหญิงพัชราวดี  ยอดพรม
4. เด็กชายวัลลพ  ดีเปรม
5. เด็กหญิงสมใจ  ไป๋งาม
 
1. นางนิภาวรรณ  อินทโน
2. นางสาวจุฑาทิพย์   ไชยสมบัติ
 
140 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันมายากล ป.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดโคกหมู 1. เด็กชายธนพรรษ  ใจแสน
2. เด็กชายศดานนท์  อินทร์ม่วง
 
1. นางชนิพร  เรื่องลือ
2. นางสาวกัลยา  เอียงเป้
 
141 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.1-ป.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลชัยนาท 1. เด็กหญิงธนกานต์   นิลสุวรรณวงษ์
 
1. นางสาวสุพิชญา   ชิ้นประสิทธิ์
 
142 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.4-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลชัยนาท 1. เด็กหญิงลภัสรดา   เกิดศรี
 
1. นางสาวชญานิษฐ์   พงค์พันธ์คุ้ม
 
143 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดเขาแก้ว 1. เด็กชายลัทธพล  บุญช่วย
 
1. นางสาวอุไรวรรณ  ทองบ้านนา
 
144 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองตะขบ 1. เด็กชายนิธิพงศ์  แรงกสิวิทย์
 
1. นายทวีศักดิ์  วัชรมานพ
 
145 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองตะขบ 1. เด็กหญิงปัทมา  มาโหง
 
1. นายทวีศักดิ์  วัชรมานพ
 
146 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดอนสีนวน(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์523 1. นางสาวชลธิดา  พูลเณร
2. นางสาวณัฐพร  โพธิ์งาม
3. นางสาวธัญธร  แตงสุข
4. นางสาววาสนา  เครือแย้ม
5. นางสาวศรัญญา  อ่อนคำ
 
1. นางนงนุช  สายแสงดีโรจน์
2. นางสาวขวัญเรือน  อ่วมจุก
 
147 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ป.1-ป.6 99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัฒนาชัยนาท 1. เด็กหญิงธมลวรรณ  แต่ศิวิลัย
2. เด็กชายวสุวัตน์  จิรวัชระวงศ์
 
1. นางสุรีรัตน์  พานิช
 
148 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดกำแพง(สรรคบุรี) 1. เด็กหญิงกัญญาภัค  สมตัว
2. เด็กหญิงหัทยา  เอี่ยมรักษา
 
1. นางสาวณัฐพร  กองคูณ
2. นางสาวอภิญา   อึ๊งบำรุงพันธุ์
 
149 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาจีน ป.4-ป.6 92.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัฒนาชัยนาท 1. เด็กหญิงกชกร  เทศนา
2. เด็กหญิงอธิชา  หาญปราบ
 
1. Mrs.LIU  XIANG
 
150 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาจีน ม.1-ม.3 80.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดวังน้ำขาว 1. เด็กหญิงธนัชพร  บุญส่ง
2. เด็กหญิงธัญญา  ทาอุบล
 
1. นางสาวสุธาวดี  สุขแสง
 
151 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดมะปราง 1. เด็กชายณรงค์ศักดิ์  สกุลรัง
2. เด็กหญิงณัฐนิชา  วิไล
3. เด็กหญิงธนธร  เรือนเงิน
4. เด็กชายนิพัทรณพล  แพจู
5. เด็กหญิงพิชญา  เรืองมาลัย
6. เด็กหญิงสุภัสสรา  เสืออินทร์
 
1. นางพยงค์  อินสุภาทร
2. นางสาวกนกวรรณ  สุมาลี
3. นายสรวิชญ์  โกทัน
 
152 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเนและการสะกดรอย ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดมะปราง 1. เด็กหญิงณธิดา  ศิริประการ
2. เด็กชายธนกร  ดอนเปตง
3. เด็กชายวีรภัทร  เลี้ยงมณี
4. เด็กชายศุภณัฐ  โพธิ์ขามลา
5. เด็กหญิงสุภัสสรา  ไชยบุญ
6. เด็กชายอรรถพล  เอี่ยมครอง
 
1. นางพยงค์  อินสุภาทร
2. นางสาวหทัยรัตน์  มิ่งทอง
3. นายจิรภัทร  โพธิ์ตุ่น
 
153 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสะพานหิน(ประชาสามัคคี) 1. เด็กชายจิรภัทร  อินทพิจิตร์
2. เด็กชายจิรวัฒน์  คงทอง
3. เด็กชายธีรัช  พ่วงเข็ม
4. เด็กชายปรีชา  แสนบรรดิษฐ์
5. เด็กชายภัทรพงศ์  เนียมใย
6. เด็กชายภาคภูมิ  จันทนารักษ์
7. เด็กชายวรวิทย์  อินทพันธ์
8. เด็กชายสุชานันท์  วามะลุน
 
1. นายปริญญา  นวลแป้น
2. นายรชฎ  ตั่งสินชัย
3. นายธนาวุฒิ  อิ่มสกุล
 
154 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน กิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (YC : Youth Counselor) ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดโรงวัว 1. เด็กหญิงกนิษฐา  พันธ์แจ่ม
2. เด็กหญิงชลธิชา  อิงวะระ
3. เด็กหญิงณัฐณิชา  จันโท
4. เด็กหญิงนาตญา  ดอกไม้
5. เด็กหญิงสุภานันท์  นามวงค์
 
1. นายชัยณรงค์  เอี่ยมละออ
2. นางสาวรุ่งอรุณ  หมู่พยัคฆ์
 
155 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาลบ้านกล้วย 1. เด็กหญิงกมลวรรณ  ตระกูลจันทร์
2. เด็กหญิงปาลิตา  ฉิมวัย
3. เด็กชายอภิวุฒิ  ตันติเสรีรัตน์
 
1. นายรุ่งโรจน์  เอี่ยมนัยตา
2. นางสาวณิชชาพัณณ์   ใช้ธูปทอง
 
156 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาลบ้านกล้วย 1. เด็กหญิงฐิติชญา  นามเนียม
2. เด็กชายนัทธพงศ์  เลือดไธสง
3. เด็กหญิงภูริชญา  เหมหงษ์
 
1. นางสุกัญญา  บัวขำ
 
157 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ป.4-ป.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกะบกเตี้ย 1. เด็กหญิงวิมลสิริ  ขมิ้นผง
2. เด็กหญิงศจินทรา  ปลื้มวิลัย
3. เด็กหญิงสุชาดา  ฮามวัน
 
1. นายฐัฒพล  แก้วศรีงาม
2. นางสาวสุปรานี  บุญสุภา
 
158 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทพรัตน์ 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  เกิดกลิ่น
2. เด็กหญิงกมลวรรณ  เกิดกลิ่น
3. เด็กหญิงศิริรัตน์  พันพัว
 
1. นางละออ  กองรส
2. นางสาวจีรนันท์  เกิดม่วง
 
159 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลชัยนาท 1. เด็กหญิงฐาปนี  วรสัมปุระณะ
2. เด็กหญิงฐิติพร  ทองยินดี
 
1. นางอำพวรรณ  กับบุญ
2. นางณัฏฐวี  กอนมณี
 
160 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านไพรนกยูง(วันชัยประชาสรรค์) 1. เด็กชายพงศกร  เผือกผ่อง
2. เด็กชายเมธาสิทธิ์  นิยมทรัพย์
3. เด็กชายเหรียญเงิน  เทพารักษ์
 
1. นายวิทยา  ศิริดำรง
2. นางสาวระติ  สุทธิพันธุ์
 
161 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนเรื่องสั้น (Comic Strip) ป.4-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวรรณรัตน์วิทยา 1. เด็กหญิงปวิชญา  มั่นขันธ์
2. เด็กหญิงภิชญาดา  พิมสร
 
1. นางสาวนารินทร์  ย่องหยี
2. นางเพชรัตน์  เขียวกำจัด
 
162 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนเรื่องสั้น (Comic Strip) ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดประชุมธรรม(สัจจะญาณ) 1. เด็กหญิงธัญญา  พูลเพิ่ม
2. เด็กหญิงอัครสร  บุตรศรี
 
1. ว่าที่ร้อยตรีอาทร  บุญประเสริฐ
2. นางจิรพรรณ  แดงงาม
 
163 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดประชุมธรรม(สัจจะญาณ) 1. เด็กหญิงปรายทิพย์  กาทอง
2. เด็กหญิงสุภัสสร  ป้องฉิม
 
1. นางสุรัต   บัวชื่น
2. ว่าที่ร้อยตรีอาทร  บุญประเสริฐ
 
164 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังคอไห(สงฆ์ประชาชนูทิศ) 1. เด็กหญิงสุรนันท์  โพโต
2. เด็กหญิงเนตรรัตน์  พึ่งเจียม
 
1. นายธานินทร์  ขันตี
2. นายประสิทธิชัย  อันชูนิ
 
165 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดประชุมธรรม(สัจจะญาณ) 1. เด็กหญิงปริตา  น้ำเพชร
2. เด็กหญิงอธิชา  ดำนิล
 
1. นางสาวปภาดา  เอี่ยมละออ
2. ว่าที่ร้อยตรีอาทร  บุญประเสริฐ
 
166 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดประชุมธรรม(สัจจะญาณ) 1. เด็กหญิงน้ำทิพย์  เถื่อนนุ้ย
2. เด็กชายเอกวัส  โพธิ์กลอง
 
1. นางอุบล  พวงเงิน
2. ว่าที่ร้อยตรีอาทร  บุญประเสริฐ
 
167 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดประชุมธรรม(สัจจะญาณ) 1. เด็กหญิงจิตรลดา  น้อยเงิน
2. เด็กชายเมธัส  สิงห์สม
 
1. นายสิกขรินทร์  ชอบทำดี
2. ว่าที่ร้อยตรีอาทร  บุญประเสริฐ
 
168 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดประชุมธรรม(สัจจะญาณ) 1. เด็กหญิงดรุณวรรณ  นำพา
2. เด็กหญิงอุสิชา  พุ่มเฉลียว
 
1. นางสาวกัณฐมณี  ไกรเพ็ชร
2. ว่าที่ร้อยตรีอาทร  บุญประเสริฐ
 
169 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดประชุมธรรม(สัจจะญาณ) 1. เด็กหญิงณัฐพร  น้อยเงิน
2. เด็กชายณัฐวีร์  มีผิว
 
1. นางเปมิกา  สุดมี
2. ว่าที่ร้อยตรีอาทร  บุญประเสริฐ
 
170 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดประชุมธรรม(สัจจะญาณ) 1. เด็กหญิงธนารีย์  พูลเพิ่ม
2. เด็กหญิงธิดารัตน์  อินทพันธุ์
 
1. นางอรนุช  บุญมี
2. ว่าที่ร้อยตรีอาทร  บุญประเสริฐ
 
171 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลชัยนาท 1. เด็กชายณิชกุล  บุญพราหมณ์
2. เด็กชายธรรมคุณ  ชาหอม
3. เด็กชายพุทธคุณ  ชาหอม
 
1. นายอธิพงศ์  กำเพ็ชร
2. นางสาวกิ่งกาญจน์  บุญปลูก
 
172 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดหัวเด่น 1. เด็กชายทิวากร  เขียวบุรี
2. เด็กชายธีรยุทธ  จูเผื่อน
3. เด็กชายเกรียงศักดิ์  นาเอก
 
1. นายนิติ  กองคูณ
2. นางทักษินาวรรณ  มั่นใจ
 
173 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลชัยนาท 1. เด็กชายฐิติกร  วงษ์แหวน
2. เด็กชายปลวัชร  ตุ้มโท
3. เด็กชายศุภรักษ์  นาคปั้น
 
1. นายอธิพงศ์  กำเพ็ชร
2. นางสาวกิ่งกาญจน์  บุญปลูก
 
174 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดโพธิ์งาม 1. เด็กชายพงศกร  เพชรรุกขา
2. เด็กชายภูรดล  ฤทธิมาลี
3. เด็กชายสิริชัย  สิริปภาภัส
 
1. นายเดชชาติ  สุขนิล
2. นางสาววิชญา  จิวประเสริฐ
 
175 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับสูง ป.1-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนวัดโคกเข็ม(พุทธสรานุสรณ์) 1. เด็กชายณัฐภัทร  พวงทอง
2. เด็กชายบรรพต  ปิ่นทอง
3. เด็กหญิงหทัยชนก  ราชกิจ
 
1. นางสาวสาวิตรี  จันทร์ควง
2. นางสาวจุฑามาศ  พงษ์สาลี
 
176 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับสูง ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาลบ้านกล้วย 1. เด็กชายธนโชติ  ท้วมเทศ
2. เด็กชายนาถวัฒน์  โทนสิงห์
3. เด็กชายอดิศร  นวลกล่ำ
 
1. นายธราธาร  ราชคำสุข
2. นายอนุรักษ์  บุญประสิทธิ์
 
177 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองหวาย 1. เด็กชายชานนท์  โตบัว
2. เด็กชายณัฐวัฒน์  เจนการนา
3. เด็กชายสุริยา  กลั่นเขตการณ์
 
1. นางสาวนุชนาถ  เรือนคำ
2. นางละออ  คฤหปาน
 
178 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดนางลือ 1. เด็กชายวิทวัส  เที่ยงรอด
2. เด็กชายสุวรรณภูมิ  ศรีสอาด
3. เด็กหญิงเพ็ญนภา  แก่นโต
 
1. นางธัญญาภัสร์  อบอุ่น
2. นางสาวชาลิตา  ผลนึก
 
179 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 92.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคงรักษ์ประชานุเคราะห์ 1. เด็กหญิงกชกร  ต่อพิมาย
2. เด็กหญิงจารุวรรณ  ขาวกลิ่น
3. เด็กหญิงณฐวดี  เหลืองวิลัย
 
1. นางพยุง  มีมุข
2. นายสมพงษ์  มีมุข
 
180 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทพรัตน์ 1. เด็กหญิงกิตติภรณ์  วิราพงษ์
2. เด็กชายจิรภัทร  บัวศรี
3. เด็กหญิงพรรณวศา  หมื่นกล้า
 
1. นางอุษา  เขียวอินทร์
2. นางประเสริฐ  คงเจริญ
 
181 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 93.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบ่อยายส้ม(แก้วประชาสรรค์) 1. เด็กหญิงดลยา  ผ่อนตาม
2. เด็กชายธวัชชัย  จันมาก
3. เด็กชายพนากร  อุ่นกลม
4. เด็กหญิงภัณฑิลา  บงเรือน
5. เด็กหญิงมนทกานต์  ทองอิ่ม
6. เด็กชายอดิศร  หมื่นแก้ว
 
1. นางอุษณีย์  พิณประภัศร์
2. นางมยุรี  บ้านสระ
3. นางสาวบุหงา  เรือนเพชร
 
182 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสะพานหิน(ประชาสามัคคี) 1. เด็กหญิงณัฐพร  นวนแดง
2. เด็กหญิงณิชา  ภูกระเณร
3. เด็กหญิงทิฆัมพร  พัฒนอุดมเดช
4. เด็กหญิงปณิตา  ปรีพิมพ์
5. เด็กหญิงพรณิการ์  อุทัย
6. เด็กหญิงรพีพรรณ  คชอินทร์
 
1. นายนฤดม  สงนุ้ย
2. นางอรวรรณ  สงนุ้ย
3. นางสาวอุษา  ร่มเย็น
 
183 การงานอาชีพ การประกวดโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลหันคา(วัดท่ากฤษณาสุชัยประชาสรรค์) 1. เด็กหญิงญาณิศา   กลิ่นขวัญ
2. เด็กหญิงบุณยานุช   จุ้ยแจ้ง
3. เด็กหญิงสุกัญญา   ปานดวง
 
1. นางวันดี  แต้ภักดี
2. นางสาวรุ่งรวี  บุญเงิน
 
184 การงานอาชีพ การประกวดโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านชัฏฝาง 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  ศรีกุมาร
2. เด็กหญิงภคพร  กลิ่นหอม
3. เด็กชายอาชวิน  บัวจันทร์
 
1. นางสาวจิรนันท์  เงินช้าง
2. นางสาวณิชนันท์  จั่นขุนทด
 
185 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดหัวยาง(รัฐราษฎร์นุเคราะห์) 1. เด็กหญิงนภัสกร  ทองม่วง
2. เด็กหญิงพัชรพรรณ   ยะแสง
3. เด็กชายภานุวัฒน์  ทับทิม
 
1. นายกิตติพร  กล่ำเพ็ง
2. นางพรพรรณ  สิงหเศรษฐ
 
186 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดศรีวิชัย 1. เด็กหญิงกรวิภา  พวงอินทร์
2. เด็กหญิงกุลธิดา  วงษ์ชัย
3. เด็กชายอนุชิต  โฉมเอม
 
1. นายตรีพินณ์  บุญรุ่ง
2. นางสาววนิดา  แก้วแดง
 
187 การงานอาชีพ การประกวดแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านชัฏฝาง 1. เด็กหญิงปีมงคล  เขียดขำ
2. เด็กหญิงวรรณวิสา  ศิริโท
3. เด็กหญิงวราพร  สุ่มพ่วง
 
1. นางสาวจิรนันท์  เงินช้าง
2. นางสมใจ  สวัสดี
 
188 การงานอาชีพ การประกวดแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองหวาย 1. เด็กหญิงธัญญานุช  นันทสูตร
2. เด็กหญิงวราภรณ์  อินทร์พรม
3. เด็กหญิงศศิวิมล  วัตถุภาพ
 
1. นางสาวนุชนาถ  เรือนคำ
2. นางละออ  คฤหปาน
 
189 การงานอาชีพ การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดท่าโบสถ์(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์343) 1. เด็กชายธีรภัทร  สงล่า
2. เด็กชายวัศพล  พวงสุข
3. เด็กชายอนุวิท  กะติกา
 
1. นางสาวจิรรัตน์  ทิพรักษ์
2. นางสาวเจนจิรา  ปานคำ
 
190 การงานอาชีพ การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดธรรมิกาวาส 1. เด็กหญิงปิยวรรณ  อินทร์ขำ
2. เด็กหญิงพลอยวรินทร์  ทองบัลลังค์
3. เด็กหญิงอาทิตยา  เพียงผล
 
1. นางประคอง  แสงรัศมี
2. นางกมลยุภา  มีสุข
 
191 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนวัดพิชัยนาวาส(รัฐราษฎร์ประดิษฐ์วิทยา) 1. เด็กหญิงกนกทิพย์   ม่วงมูล
2. เด็กหญิงฐิติภัทรา   นาคสังข์
3. เด็กหญิงดวงกลม   วงเหิม
 
1. นายณัฐดนัย   แดงงาม
2. นางจิราณี   จิตรดา
 
192 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดธรรมิกาวาส 1. เด็กชายธนภูมิ  อ่อนอินทร์
2. เด็กหญิงสุกัญญา  ดีลุน
3. เด็กชายอนันตสิทธิ์  คุ้มประดิษฐ์
 
1. นางสาวกมลวัทน์  สีแตง
2. นางสาวอริสา  สุขสม
 
193 การงานอาชีพ การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองยาง 1. เด็กหญิงจิรา  การภักดี
2. เด็กหญิงเบญญาภา  เพ็งสวย
3. เด็กหญิงเอมมิกา  ศรีโมรา
 
1. นางกชพรรณ  คมขำ
2. นางสาวนิรมล  รองทอง
 
194 การงานอาชีพ การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองยาง 1. เด็กหญิงกันทลัส  ศรีอนงค์
2. เด็กหญิงผกามาตร  มิ่งสกุล
3. เด็กหญิงสิริกร  เหลืองใจดี
 
1. นางกชพรรณ  คมขำ
2. นางสุทธินี  นาคสังข์
 
195 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาลบ้านกล้วย 1. เด็กหญิงกาญจนาภรณ์  เล็กฉลาด
2. เด็กหญิงชัชฎาภรณ์   กุลมิตร
3. เด็กชายธนภัทร  คงขำ
 
1. นางสาวกีีรติ  ปรีชา
2. นางณัฐรดา  จบศรี
 
196 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลชัยนาท 1. เด็กหญิงนรมน  สีหะวงษ์
2. เด็กหญิงปิยะรัตน์  ทันนิเทศ
3. เด็กหญิงพิชามญ  ปั้นดี
 
1. นางสาวศศิธร   แรงเขตการณ์
2. นางสาวภูริญา   รอดบาง
 
197 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลเมืองชัยนาท 1. เด็กชายพงศ์พิสุทธิ์  วิลัยวรรณ์
 
1. นางอรนุช  บุญคงมา
 
198 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดศรีมงคล(สถิตมงคลราษฎร์อุปถัมภ์) 1. เด็กชายณัฐชกรณ์  ทองเต็ม
 
1. นางสวรินทร์  สิมขุนทด
 
199 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลกิตติกร 1. เด็กหญิงศุภกานต์  แซ่เล้า
 
1. นางอภัสนันท์  โชติจิรธนาศักดิ์
 
200 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเขื่อนเจ้าพระยา 1. เด็กหญิงณัฐนิชา  มีชัย
 
1. นางสาวทิชาพร  ทิมทอง
 
201 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดโคกแจง(ประชานุกุลวิทยาสำนักงานสลากกินแบ่งสมทบสร 1. เด็กชายภูเบศวร์   จิ๋วอ่อน
 
1. นางนัยนา  พรหมมา
 
202 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดโพธิ์งาม 1. เด็กหญิงพัชราพร  ภู่ไชย์
 
1. นางสาวจิราพร  โพธิ์แก้ว
 
203 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 88.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบ่อยายส้ม(แก้วประชาสรรค์) 1. เด็กหญิงนันทัชพร  ดิษดำ
 
1. นางสาวจิตรสวาท  พลเพชร
 
204 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสะพานหิน(ประชาสามัคคี) 1. เด็กหญิงภคพร  อิ่มรัง
2. เด็กชายมานัสชัย  คงพันธ์
3. เด็กหญิงสภาวี  โตนวน
 
1. นางสาววิภา  จิอู๋
2. นางสาวอัญชลี  รอดสัมฤทธิ์
 
205 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทพรัตน์ 1. เด็กหญิงจีรนันท์  เอี่ยมมี
2. เด็กชายนพดล  ชูมก
3. เด็กหญิงวราลัย  คงสนุ่น
 
1. นางละออ  กองรส
2. นางสาวสายฝน  เอี่ยมรักษา
 
206 เรียนรวม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลหันคา(วัดท่ากฤษณาสุชัยประชาสรรค์) 1. เด็กชายนฤภัทร  ทองบุตร
2. เด็กหญิงอินทิรา  โตบัว
 
1. นางสาวสมนึก  นรสิงห์
2. นางสาวนพรัตน์  เก่งการเรือ
 
207 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทุ่งโพธิ์ 1. เด็กหญิงกฤติยาภรณ์  ภักดีจอหอ
 
1. นางสาวสุพัตรา  พันธุ์เขียน
 
208 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบ้านหนอง 1. เด็กหญิงธิตยา  ครุธฉ่ำ
 
1. นางสาวอโนชา  ฤทธิ์นุช
 
209 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดโพธิ์งาม 1. เด็กชายนันทิพัฒน์  แฉ่งอารีย์
 
1. นางสุวรรณลักษณ์  อุดมศักดิ์
 
210 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดโพธิ์งาม 1. เด็กหญิงอัจฉราพร  ใยมะณี
 
1. นางสาวสมมาส  รื่นฤทธิ์
 
211 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดนางลือ 1. เด็กหญิงปุญญิศา  แจ้งเปลี่ยน
 
1. นางพรรณสรณ์  สนิท
 
212 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทพรัตน์ 1. เด็กหญิงสุรัสสา  จั่นช้อย
 
1. นางประเสริฐ  คงเจริญ
 
213 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบ่อยายส้ม(แก้วประชาสรรค์) 1. เด็กชายทัศน์พล  พรมนิ่ม
 
1. นางธนิดา  ดีสี
 
214 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนวัดวังเคียน 1. เด็กชายภูดิศ   ขุนใหญ่
 
1. นางกันยารัตน์  ศรีเพ็ชร์
 
215 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนวัดวังเคียน 1. เด็กชายธนบูรณ์  อินนุ่ม
 
1. นายเทิดทูน  บุญประกอบ
 
216 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 83.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังคอไห(สงฆ์ประชาชนูทิศ) 1. เด็กหญิงปิยะวรรณ  ศรีรุ่งเรือง
 
1. นางทวีพร  กลิ่นขวัญ
 
217 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 80.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลเนินขาม 1. เด็กชายสุรสีห์  น้ำจันทร์
 
1. นายนิพนธ์  ไกรแสง
 
218 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 95.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลเนินขาม 1. เด็กชายมงคล  สุขพลอย
 
1. นายนิพนธ์  ไกรแสง
 
219 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 93.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดศรีมงคล(สถิตมงคลราษฎร์อุปถัมภ์) 1. เด็กหญิงสุชาดา  มีดี
 
1. นางจำนงค์  อยู่เกิด
 
220 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 93.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดศรีสโมสร 1. เด็กหญิงจิราพร  ดิษเจริญ
2. เด็กหญิงนิภาพร  ปิ่นนาค
3. เด็กหญิงพรทิวา  อยู่แก้ว
4. เด็กหญิงลัทธวิตรา  สกิจโกศล
5. เด็กหญิงโสรยา  เมืองนิล
 
1. นายจันทกร  คันทัพ
2. นางสาววิไลพร  คะใจ
3. นางกอบทิพย์  สิงห์ดำรงค์
 
221 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านชัฏฝาง 1. เด็กชายกฤษฎา  เข็มเพ็ช
2. เด็กชายพีรณัฐ  ปรึกษา
 
1. นางสาวเทียนพร  เอ้งฉ้วน
2. นายอำพล  บัณเด็จ
 
222 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบ่อยายส้ม(แก้วประชาสรรค์) 1. เด็กชายพีรภัทร  กรไทยสง
2. เด็กหญิงภัทรวดี  ลัทธิเดช
 
1. นายสมชาย  ดีสี
2. นางธนิดา  ดีสี
 
223 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดศรีมงคล(สถิตมงคลราษฎร์อุปถัมภ์) 1. เด็กชายปัญจพล  ประจิตต์
2. เด็กชายสราวุฒิ  ปิจดี
 
1. นางสวรินทร์  สิมขุนทด
2. นางสาวอารีรัตน์  คงเยือกเย็น
 
224 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดใหม่ศรัทธาราษฎร์ 1. เด็กหญิงกัญญาณัฐ   อิ่มดี
2. เด็กชายณัฐวุฒิ    บัวคลี่
3. เด็กหญิงวรรณกมล   บัวคลี่
 
1. นางมิ่งขวัญ   ณัฐรุจาสกุลพงศ์
2. นายยุทธนา   ณัฐรุจาสกุลพงศ์
 
225 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดใหม่ศรัทธาราษฎร์ 1. เด็กชายคอปเตอร์   ยิ้มแจ้ง
2. เด็กชายพีรพัฒน์   มากุล
3. เด็กหญิงศุภมาศ   กันเขียว
 
1. นายยุทธนา   ณัฐรุจาสกุลพงศ์
2. นางมิ่งขวัญ   ณัฐรุจาสกุลพงศ์
 
226 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลหนองมะโมง 1. เด็กชายจีรศักดิ์  บูชา
2. เด็กชายธนิสร  อินจันทร์
3. เด็กชายสุพจน์  ธรรมสอน
 
1. นางนิพัทธา  จันทร์เอี่ยม
2. นางสาววิลาศิณี  ครามบุตร
 
227 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบ่อยายส้ม(แก้วประชาสรรค์) 1. เด็กชายจักรภัทร  เที่ยงจิต
2. เด็กหญิงจันทร์จิรา  ปิ่นนาค
3. เด็กชายภูธิป  พักตร์แก้ว
 
1. นายสมชาย  ดีสี
2. นางอุษณีย์  พิณประภัศร์
 
228 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนวัดวังเคียน 1. เด็กชายกมล   ฉ่ำพิพัฒน์
2. เด็กชายปฏิพัทธ์   มาระจันทร์
3. เด็กชายฤทธิธานันท์  นันทพงศ์กาญจน์
 
1. นายเทิดทูน  บุญประกอบ
2. นางสาวภัทรียา   พรหมอาภรณ์
 
229 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลสรรคบุรี 1. เด็กชายยศพัทธ์  แก้วจันดา
2. เด็กชายรพีภัทร  กลิดนิล
3. เด็กชายศิลา  บรรณทอง
 
1. นางสุภาพร  เอี่ยมรอด
2. นางอารีย์  ฉิมเกิด
 
230 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทพรัตน์ 1. เด็กชายนพรัตน์  บุญสิงห์
2. เด็กชายภัทรดนัย  มินภมร
3. เด็กชายสำราญ  คล้ายจือ
 
1. นางอุษา  เขียวอินทร์
2. นางสาวนาตยา  โสขุมา
 
231 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดสะตือสิงห์(ประดิษฐ์ราษฎร์อุปถัมภ์) 1. เด็กหญิงบุญมี  ดำนิล
2. เด็กชายยศธร  ดำนิล
3. เด็กหญิงรัตนาภรณ์  นันขุนทด
 
1. นางสาวณัฐวรรณ  พุ่มเข็ม
2. นางมะลิสา   อ่อนเลิศ