รายงานผู้ชนะเลิศระดับเหรียญทอง ตัวแทนเข้าแข่งขันระดับต่อไป

งานศิลปหัตถกรรม วิชาการ
และเทคโนโลยีของนักเรียน ระดับชาติ ปีการศึกษา 2562 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2
ณ จังหวัดจันทบุรี
ระหว่าง วันที่ 12 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2562

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาลเมืองขลุง 1 (บุรวิทยาคาร) 1. เด็กหญิงปภัสรา   รักวงษ์
 
1. นางชฎารัตน์   ภูทางนา
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบางสระเก้า 1. เด็กหญิงวลัยภรณ์   พลอยสิทธิ์
 
1. นางบุญลือ  ลอยศักดิ์
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองสลุด 1. เด็กหญิงเพ็ญรดี  นาโคกุล
 
1. นางสาวเพ็ญนภา  วิสารวุฒิ
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านจันทเขลม 1. เด็กหญิงสิริกร  บัวขาว
 
1. นางสาวลัตติกา  ชัยคาม
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันพินิจวรรณคดี ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโป่งน้ำร้อน 1. เด็กหญิงพันทิพา   งามขำ
 
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงอมรพรรณ   กำแพงเมือง
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ (การเขียนเรื่องจากภาพ) ป.1-ป.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโป่งน้ำร้อน 1. เด็กหญิงพิชชาพร   จัยสิทธิ์
 
1. นางสาวปุณยนุช   ไพยสูตร
 
7 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ (การเขียนเรียงความ) ป.4-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านประตง 1. เด็กหญิงจณิสตา  บุญนาศักดิ์
 
1. นายปราโมทย์  แสงสุวรรณ
 
8 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ (การเขียนเรียงความ) ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดตกพรม 1. เด็กหญิงวรรณดา  วรรณชมภู
 
1. นายเกรียงไกร  สังข์วิชัย
 
9 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตรอกนองฯ 1. เด็กหญิงนุช  เพียบ
 
1. นางสาวเกศรา  บุญยางาม
 
10 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดทุ่งเพล 1. เด็กหญิงกนกลักษณ์  สารทรัพย์
 
1. นางสาวสุฤดี  อินทรัมย์
 
11 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดพังงอน 1. เด็กชายพีรพัฒน์  แพรงาม
 
1. นางสาวอาทิตย์ติยา  อะโรคา
 
12 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (๔ บท) ป.4-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดทับไทร 1. เด็กหญิงกุลธิดา  ศรีจันทร์อิน
2. เด็กหญิงณัฐชยา  โพธิ์ศรี
 
1. นางสาวพัชรีย์  ศิริมุล
2. นางสาวศุมาลิน  พละสุ
 
13 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๖ บท) ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทรัพย์เจริญ 1. เด็กหญิงณัฐชา  กุลสุวรรณ์
2. เด็กหญิงณิชา  ทาดวงตา
 
1. นายพงศ์ศิระ  นิรันต์เรือง
2. นางสาวปุณณภา  บุญจันทร์
 
14 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ป.4-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านประตง 1. เด็กหญิงพรรณิภา  หาญจันทร์
2. เด็กหญิงพัสรารัตน์  รสจันทร์
 
1. นายปราโมทย์  แสงสุวรรณ
2. นางสาวอรทัย  เฉลียว
 
15 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.1-ม.3 98.19 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตาเรือง 1. เด็กหญิงสโรชา  เทพรักษ์
2. เด็กหญิงอรปรียา  พิมพ์พูล
 
1. นางณัฐิดา  พนาจารย์
2. นางสาวนิชานันท์  บุรวัชระไชย
 
16 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนส.ไทยเสรีอุตสาหกรรม 2 1. เด็กชายกานต์ดนัย  เกลี้ยงเกตุ
 
1. นางกันต์วดี  พันธ์สุโภ
 
17 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาลเมืองขลุง 1 (บุรวิทยาคาร) 1. เด็กหญิงรัชนีกร   นามวงษ์
 
1. นางอัญชลี  สุดสงวน
 
18 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตาเรือง 1. เด็กชายศุภณัฐ  เบ็ญจกิจ
 
1. นางสมบูรณ์  แผ่นพงษ์ศิลป์
 
19 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดท่าหัวแหวน 1. เด็กชายชัชวาลย์  สร้อยศรี
2. เด็กชายปฏิวัติ  สุขสำราญ
3. เด็กชายวันเฉลิม  สร้างผล
 
1. นายลิขิต  สุเมธานุสรณ์
2. นางสาววรารัตน์  เจ้ยเปลี่ยน
 
20 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดท่าหัวแหวน 1. เด็กหญิงกิตติมา  ทับจาก
2. เด็กหญิงนงนภัส  วรบุตร
3. เด็กหญิงมนัสนันท์  บุญมี
 
1. นายลิขิต  สุเมธานุสรณ์
2. นายแดนชัย  คุ้มวงศ์
 
21 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบ่อเวฬุ 1. เด็กหญิงกิติญาดา  ภูต้อม
2. เด็กชายธนพัฒน์  คนมาก
3. เด็กชายบุญญฤทธิ์  แซ่ไหล
 
1. นางสาวเฉลิมขวัญ  อ่อนเกิด
2. นางสาวนิชกานต์   สฤษดิ์ไพศาล
 
22 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านมะขาม 1. เด็กหญิงยลดา  รุ่งฉวี
2. เด็กหญิงเอษราวดี  สีเทือง
 
1. นายธาราดล  กัณหา
2. นางลัดดา  คงศรี
 
23 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทับช้าง 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์   สุขเสวตร
2. เด็กหญิงบุณยานุช   โพธิ์ทอง
 
1. นายประภาส   นาคประวัติ
2. นางสาวสุภาดา   สงฆ์พิมพ์
 
24 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทับสงฆ์ 1. เด็กชายณัฐกิตติ์  ปลิพรมราช
 
1. นางสุภาตรี  ชัยศรี
 
25 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทับสงฆ์ 1. เด็กหญิงธัญวรรณ  พรธรรม
 
1. นางสุภาตรี  ชัยศรี
 
26 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทับช้าง 1. เด็กหญิงพุทธรักษา   ภู่จ่า
 
1. นายประภาส   นาคประวัติ
 
27 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ป.1-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีหฤทัย 1. เด็กชายปภาวิน  มาสกุล
2. เด็กชายภัทรภณ  เจริญศิลป์
 
1. นายนิพนธ์  ถัมพาพงษ์
2. นางสาวอันธิกา  เมตตาจิตต์
 
28 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราษฎร์พัฒนาสามัคคี 1. เด็กชายศิรวิทย์  แสนหาญ
2. เด็กหญิงสุณิศา  มหิสุ
 
1. นายธีรพงศ์  อุดม
2. นางสาวสุภัชญา  สูยะศรี
 
29 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ป.1-ป.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโพธิ์ 1. เด็กหญิงไอริสา  พุทธวรรณ์
 
1. นายพรเทพ  เหมรานนท์
 
30 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดตกพรม 1. เด็กชายพศุตม์  รอบโลก
 
1. นายสถาพร  น้อยสมวงษ์
 
31 คณิตศาสตร์ การแข่งขันเวทคณิต ป.1-ป.3 80.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทับช้าง 1. เด็กชายชัยสิทธิ์   นาคสุทธิ์
 
1. นางสาวเพ็ชรัตน์   จันทสิทธิ์
 
32 คณิตศาสตร์ การแข่งขันเวทคณิต ป.4-ป.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทับช้าง 1. เด็กชายวิศรุต   เข็มเพ็ชร
 
1. นางสาวเยาวภา   สุขเจริญ
 
33 คณิตศาสตร์ การแข่งขันเวทคณิต ม.1-ม.3 89.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทับช้าง 1. เด็กหญิงศิริลักษณ์   บุญประสาน
 
1. นายประภาส   นาคประวัติ
 
34 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 83.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาลเมืองขลุง 1 (บุรวิทยาคาร) 1. เด็กชายจิณณวัตร   รักวงษ์
2. เด็กหญิงวรัญญา   งามจำหลัด
3. เด็กหญิงสิริยากร   ประดับ
 
1. นางทัศนีย์   ชลาวงศ์
2. นางจันทนา  ชำห้าน
 
35 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 83.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดน้ำขุ่น 1. เด็กชายชนะวัฒน์  เต่าเงิน
2. เด็กหญิงพิชชาพร  วรรณภักดี
3. เด็กหญิงหนึ่งฤทัย  มากพึ่งพร
 
1. นางสาวพิณทอง  ผลดี
2. นางสาวนิชาภา  บำรุง
 
36 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนแบบเดินตาม ป.1-ป.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเขาทอง 1. เด็กชายธีระเทพ  ฤทธิชัย
2. เด็กชายรชต  เวหนะรัตน์
 
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงพรทิพย์  โยคะสิงห์
2. นางสาวญาดารัตน์  บุญประดับ
 
37 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนานยิงยาง ป.4-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคลองตาคง 1. เด็กชายกฤษณะ   เหง้าสุวรรณ
2. เด็กชายเกียรติศักดิ์   บุญมา
 
1. นายนิวัฒน์  โกศิลา
2. นางศิริพร  วิสุทธิ์
 
38 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนานปล่อยด้วยมือ ป.4-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราษฎร์พัฒนาสามัคคี 1. เด็กชายณัฐพล  ภาคจรุง
2. เด็กชายศักรินทร์  พิมพ์อินทร์
 
1. นางสุพัตรา  ศิริสื่อสุวรรณ
2. นางสาวฐิติยา  แทนจันทร์
 
39 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนานปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านจันทเขลม 1. เด็กชายพิสิษฐ์  เจียงแจ่มจิตกูร
2. เด็กชายอิทธิเดช  ถุงทอง
 
1. นางสาววลีรัตน์  พรหมสวัสดิ์
2. นายวสันต์  วิเวโก
 
40 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนานสามมิติ (3D) ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปั้นหม้อ 1. เด็กชายปีย์มนัส  มะลิงาม
2. เด็กชายสุทิวัส  จุลมณฑล
 
1. นางสาวเต็มศิริ  พรมชาติ
2. นางสาวพรทิพย์  ชาติงาม
 
41 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดทับไทร 1. เด็กหญิงณัฐฌา  ปริญโญกุล
2. เด็กหญิงหทัยชนก  นาคแกมทอง
3. เด็กหญิงอาทิตยา  เสาวภาร
 
1. นางพัชรี  ศิริสวัสดิ์
2. นางสาวกฤติยา  มามีชัย
 
42 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 83.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทับช้าง 1. เด็กหญิงชวาลา   ปะอาจ
2. เด็กหญิงสุภัสสรา   รจนากร
3. เด็กหญิงอนัญญา   ทองยิ้ม
 
1. นางสาวปิยะพร   บุญมั่ง
2. นายฐิติพงษ์   บัวศรีคำ
 
43 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านจันทเขลม 1. เด็กชายปัณณทัต  อิ่มโสภา
2. เด็กหญิงพักตร์ภิไล  ดอนไพร
3. เด็กหญิงสิรินทิพย์  ทองคำ
 
1. นางสาวธาริณี  ใจสอาด
2. นางสาวขวัญตา  แสงอรุณ
 
44 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดตกพรม 1. เด็กหญิงจิรวรรณ  อุคะหะ
2. เด็กหญิงวชิรญาณ์  สังข์งาม
3. เด็กหญิงวราพร  จันทุดม
 
1. นางสาววิมลฤดี  เกษอ่อน
2. นายไกรพล  คำนาค
 
45 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ป.4-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีหฤทัย 1. เด็กหญิงชัชฎาภรณ์  เพ็ชรสมบัติ
2. เด็กหญิงณัฏฐณิชา  รุ่งเรือง
3. เด็กหญิงวรรณรดา  บ่อพลอย
 
1. นางสาวอรัญญา  สังคะเพล
2. นายปัตพงศ์  สอนลัทธิพันธ์
 
46 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตาเรือง 1. เด็กชายธนกร  มงคลศิลป์
2. เด็กหญิงวกุล  ม่วงทิพย์
3. เด็กหญิงวรรณพร  ก้านสันเที๊ยะ
 
1. นางกันทิมา  เชิงไชย
2. นางสาวมณีรัตน์  ชัยสิน
 
47 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6 89.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดพังงอน 1. เด็กชายศิรสิทธิ์  เผื่อแผ่
2. เด็กชายศิวัฒน์  จะรึกรัมย์
 
1. นางลัดดาวัลย์  นาดี
 
48 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดพังงอน 1. เด็กหญิงกาญจนา  แพรงาม
2. เด็กชายอนุสรณ์  รักษาทรัพย์
 
1. นายสุรไกร  พูนสังข์
 
49 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 93.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตามูล (รัฐประชาสงเคราะห์) 1. เด็กหญิงชาลิสา  ศรีทอง
2. เด็กหญิงทิพย์ธารา  มงคงศิลป์
3. เด็กหญิงปภัสร  แก้วสกุล
4. เด็กหญิงอุไรพร  รอดเขียว
5. เด็กหญิงโชษิตา  ประสานวงษ์
 
1. นางอลิษา  ตั้งอยู่สูง
2. นางเกษร  วิเศษกุล
 
50 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านประตง 1. เด็กหญิงกัลยรัตน์  สุขใจยิ่ง
2. เด็กหญิงชนิดาภา  แถวนาชุม
3. เด็กหญิงภคมน  คงวรไพบูลย์
4. เด็กหญิงศิริลักษณ์  ชาญเขตการณ์
5. เด็กหญิงอารยา  ยิ้มใย
 
1. นางสาวอรพิณ  พันโพธิ์
2. นางสาวนุชจรี  พุ่มจันทร์
 
51 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดตกพรม 1. เด็กหญิงชนินาถ  สิงขรณ์
2. เด็กหญิงนภัสวรรณ  สรรเสริญ
3. นางสาวภัทรวดี  นิคม
4. เด็กหญิงลิตา  ชำนาญเรียน
5. เด็กหญิงอัญญารัตน์  โพธิ์ทอง
 
1. นายกมล  ต้นภูเขียว
2. นายเกรียงไกร  สังข์วิชัย
 
52 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3 86.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมิตรภาพ 20 1. เด็กหญิงกรรณิการ์  อารีกูล
2. เด็กหญิงณัฐธิดา  นุชวงษ์
3. เด็กหญิงนิชภา  คนชม
4. เด็กหญิงสุวรรณภาพร  สำเภาพันธ์
5. เด็กหญิงไอลดา  นาสวน
 
1. นางนิปัทม์  สนิทเธอ
2. นางธาราทิพย์  ทองศรี
 
53 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมิตรภาพ 20 1. เด็กหญิงกนกพิชญ์  นุชวงษ์
2. เด็กหญิงกุลนภา  สุวรรณหิตาธร
3. เด็กหญิงธมลวรรณ  นำลาภ
4. เด็กหญิงภัทราพร  ขาวขำ
5. เด็กหญิงอัญชิสา  เจริญมรรค
 
1. นางนิปัทม์  สนิทเธอ
2. นางสาวปานิตา  ศรีออน
 
54 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดพังงอน 1. เด็กหญิงกชกร  เมฆคุ้ม
2. เด็กหญิงฐิติการณ์  แพรงาม
3. เด็กหญิงรัตติกาล  เทียมทัด
4. เด็กหญิงศศิกานต์  สายแวว
5. เด็กหญิงสิริกร  เนตรบวบ
 
1. นางสุกัญญา  ถนอมวัฒน์
2. นางสาวอรุณรัตน์  สอนบุตร
 
55 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดคลองตะเคียน 1. เด็กหญิงจรรยพร  อิ่มบุญ
2. เด็กหญิงจุฑามาศ  มีแสงเงิน
3. เด็กหญิงฐิติยาพร  ปาละพันธ์
4. เด็กชายธนกฤต  งาเจือ
5. เด็กหญิงนิรชา  นิยมวงษ์
 
1. นายธีรวุฒิ  มากมูล
2. นางสาวผกามาศ  วงศ์สวาทดิ์
 
56 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตาเรือง 1. เด็กหญิงนันทพร  ผ่อนปรน
2. เด็กหญิงน้ำหวาน  พิทักษ์
3. เด็กชายภูรินทร์  สุวรรณนาคะ
4. เด็กหญิงมินตรา  เพชรสว่าง
5. เด็กหญิงอรไพลิน  ดีขุนทด
 
1. นายวัชรพงษ์  ทองเกลี้ยง
2. นางขนิษฐา  พรตเจริญ
 
57 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครคุณธรรม ป.1-ม.3 90.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดท่าหัวแหวน 1. เด็กชายกานตพงศ์  บุญมี
2. เด็กหญิงขวัญฤดี  เที่ยงธรรม
3. เด็กชายจิรวัฒน์  นาคสกุล
4. เด็กชายณัฐสิทธิ์  จิตตระการ
5. เด็กชายทัศไนย  ชอบชน
6. เด็กชายธนกร  ตั้งมั่น
7. เด็กชายธนภัทร  ผ่องวรรณ์
8. เด็กชายธัญพิสิษฐ  สร้อยศรี
9. เด็กหญิงนภัสวรรณ  สุขประเสริฐ
10. เด็กหญิงบีรเนตร  ศรัทธาบุญ
11. เด็กชายปรัชญา  บุญชู
12. เด็กชายปิยวัช  เพิ่มพูล
13. เด็กชายมนต์ธัช  สุวรรณรัตน์
14. เด็กชายรัตนากร  กลางทุ่ง
15. เด็กหญิงวราภรณ์  บุญศรี
16. นายวิศรุต  สวัสดิภาพ
17. เด็กชายอดิศักดิ์  บุญศรี
18. เด็กชายอรรถชัย  ช่างการ
19. เด็กหญิงอรัญญา  ศรัทธาบุญ
20. เด็กชายเฉลิมเกียรติ  ทวีวัฒน์
 
1. นางระวีวรรณ  ภู่ทรัพท์
2. นางสาวณัฐกฤตา  เพ็งสุวรรณ์
3. นางวาสนา  ท่าหิน
4. นางสาววีรวรรณ  เวชทรัพย์
5. นางสาววนิดา  วงศ์ประภาพร
 
58 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครประวัติศาสตร์ ป.1-ม.3 90.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบ่อเวฬุ 1. เด็กหญิงกชกร  สันทาลุนัย
2. เด็กชายกัสกร  รัตตะ
3. เด็กชายจักรินทร์  ชาติเชื้อ
4. เด็กหญิงชาลิสา  ธงชัย
5. เด็กชายซาบิก  ไชยวงศ์
6. เด็กหญิงณัฐณิชา  พูลพิพัฒน์
7. เด็กชายณัฐวัฒน์  สุขเกษม
8. เด็กชายธนกร  อุตมะ
9. เด็กชายธนวัฒน์  ไพเราะ
10. เด็กหญิงธิดาชนก  ชินคำ
11. เด็กชายธีรพัฒน์  คนมาก
12. เด็กชายธีรภัทร  ไพเราะ
13. เด็กชายบุญสมภพ  พูลศรีสวัสดิ์
14. เด็กชายรุ่งเพชร  เตปิน
15. เด็กชายรุ่งเรือง  ทาลา
16. เด็กหญิงวิริญา  โทนอก
17. เด็กชายศุกลภัทร  จันทร์สม
18. เด็กหญิงสิรินทรา  อินทนนท์
19. เด็กหญิงสุนิษา  พูนสนอง
20. เด็กชายเทียนชัย  สิทธิออน
 
1. นางสาวสินีนาฎ  สุนทร
2. นางสาวนงเยาว์  อุ่นจิตร
3. นายเอกลักษณ์  ภูครองนา
4. นายอนุชา  สิงหชาติ
 
59 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านชากไทย 1. เด็กหญิงชนิกานต์  วงษ์ขันธ์
 
1. นางสาวชนาพร  ชายเชิด
 
60 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคลองคต 1. เด็กหญิงภาณุมาส  พุทธงาม
 
1. นางสาวชาลินี  จงอริยตระกูล
 
61 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านป่าวิไลฯ 1. เด็กชายพรพระพรหม   ว่ามา
 
1. นางสาวศิริวิมล  พงษ์แตง
 
62 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเนินมะหาด 1. เด็กชายชยพล  ทนุการ
2. เด็กหญิงธันญพร  บุญพิทักษ์
 
1. นางปราณี  ไชยนุวัติ
2. นางสาวปพิชญา  พิสุทธิพงษ์บูรณ์
 
63 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 92.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดทับไทร 1. เด็กหญิงภายุดา  เอมกระโทก
2. เด็กชายอชิตพล  ศรีตระกูล
 
1. นางโสภา  บุญลา
2. นางศนิชา  สมใจ
 
64 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเนินมะหาด 1. เด็กชายทีปรกอน  พุกสีดา
2. เด็กหญิงนันทวัน  ปราบไพรินทร์
 
1. นางปราณี  ไชยนุวัติ
2. นางสาวปพิชญา  พิสุทธิพงษ์บูรณ์
 
65 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลไทย ป.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาลเมืองขลุง 1 (บุรวิทยาคาร) 1. เด็กหญิงกองทอง   ทศมาศ
2. เด็กหญิงกานต์จณา   ศรอึ๊งเฮง
3. เด็กหญิงณฐพร   ศุภผล
4. เด็กหญิงณัฐนิชา   เครือลอย
5. เด็กหญิงธัญชนก   ศุภลักษณ์
6. เด็กหญิงปรียภัทร   พันธุ์นาค
7. เด็กหญิงสุกัญญา   ผดุงสัตย์
8. เด็กหญิงอาทิตยา   รจนากูล
9. เด็กหญิงเบญจรัตน์   วัฒฐานะ
10. เด็กหญิงแพรวาวรรณ   เชยทอง
 
1. นายสุธี   ศรีเมืองแพน
2. นางสนธยา   มัจฉาชีพ
 
66 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านป่าวิไลฯ 1. เด็กหญิงกนิฐา   โตจิตต์
2. เด็กหญิงกันต์ธิดา  สุขเลิศ
3. เด็กหญิงฐิติชญา  ขำเล็ก
4. เด็กหญิงธิญาดา  ใจน้อย
5. เด็กหญิงพิชญาภา  ศรีเมือง
6. เด็กหญิงภรภิรมย์  สุขใจ
7. เด็กหญิงวรรวิษา  เก็บผัก
8. เด็กหญิงศิริวรรณ  ประสงค์สัตย์
9. เด็กหญิงสุภาพร  อุนายา
10. เด็กหญิงเกวยูลิน  ปราบนอก
 
1. นางศศิธร  พละสุข
2. นางสาวณัชชา  สูญญาจารย์
3. นางสาวรุ่งอรุณ  มูลชนะ
 
67 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ป.1-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนส.ไทยเสรีอุตสาหกรรม 2 1. เด็กหญิงกชกรณ์  วิเศษทักษ์
2. เด็กหญิงกมลทิพย์  หลักไชย
3. เด็กหญิงกิตติยา  น้ำดอกไม้
4. เด็กหญิงณัฐพร  โตไทยสงค์
5. เด็กหญิงนรมน  นาวุฒิ
6. เด็กหญิงนันทภัสท์  รอดสมบูรณ์
7. เด็กหญิงปูรดา  พิศพรรณ
8. เด็กหญิงพรนัชชา  สุวรรณบุตร
9. เด็กหญิงวรัชยา  อ่อนทอง
10. เด็กหญิงอรัญญา  เหมชูยิ่ง
 
1. นายเกรียงไกร  รักนาม
2. นางสาวเกษร  ทาสีแก้ว
3. นางสาวอารีรัตน์  พรมถา
 
68 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโป่งน้ำร้อน 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  ดวงพิทักษ์
2. เด็กหญิงกัญญาภัค  แถวเนิน
3. นางสาวกัลยา  มหาหิงค์
4. เด็กหญิงญาณิศา  เกี้ยมแสนเมือง
5. เด็กหญิงพัชรพร  สามัคคี
6. นางสาวพิมพ์พร  ทรัพย์สมบัติ
7. นางสาวรสกร  มาน้อย
8. เด็กหญิงลัคนา  พันธ์กลาง
9. เด็กหญิงวันรักษา  ธรรมทศ
10. เด็กหญิงสุธาสินี  สีนน
 
1. นางยุพดี  อินทรสำอางค์
2. นายเสฎฐวุฒิ  ขวัญทอง
3. นางสาวพัทธ์ธีรา  โมกหอม
 
69 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันคีตะมวยไทย ป.1-ป.6 93.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคลองใหญ่(โป่งน้ำร้อน) 1. เด็กหญิงกชพร  ชำเกิด
2. เด็กหญิงกัลยารัตน์  รักเดชา
3. เด็กหญิงจันทิมา  ยืนยงค์
4. เด็กหญิงจิราภรณ์  ทิมแย้ม
5. เด็กหญิงดาลิน  บุญพูล
6. เด็กหญิงวาริน  จรน
7. เด็กหญิงสุจิรา  สะเลงเกตุ
8. เด็กหญิงสุภัทรา  สุขมอน
9. เด็กหญิงเมรา  พร
10. เด็กหญิงไพลิน  มุกดาวรรณ
 
1. นางสาวพรรณิภา  เจริญทวี
2. นางสาวแก้ว  เผ่าสีสุราช
3. นางพิชฌญามณฑ์  สามารถ
 
70 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันคีตะมวยไทย ม.1-ม.3 89.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบ่อเวฬุ 1. เด็กหญิงกัลยา  กุลละวณิชย์
2. เด็กหญิงจันทริกา  ปานทอง
3. เด็กหญิงจุฑามาศ   สะเกศ
4. เด็กหญิงนมัสวิน  ขาวผ่อง
5. เด็กหญิงนมัสวี   ขาวผ่อง
6. เด็กหญิงนาราภัทร  ธนูสา
7. เด็กหญิงสุทธิดา  วังคะฮาด
8. เด็กหญิงอชิรญา  กู้ดวง
9. เด็กหญิงเจนจิรา  พรมชื่น
10. เด็กหญิงแพร  นรดี
 
1. นายจักรพันธ์  บุญถนอม
2. นางสาวเฉลิมขวัญ  อ่อนเกิด
3. นางสาวนิชกานต์   สฤษดิ์ไพศาล
 
71 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดเกวียนหัก 1. เด็กหญิงกันต์กมล  นาคสกุล
2. เด็กหญิงมิ่งณภัทร  มิ่งมีชัย
 
1. นางอรุณ  เดชชีวะ
2. นางผกาวรรณ  กันทะจันทร์
 
72 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านจันทเขลม 1. เด็กหญิงบุษกร  ภารไสว
2. เด็กหญิงวิมลพร  แซ่ลิ้ม
 
1. นางสาวชิษณุชา  สุขชีวี
2. นางสาวสุพรรณี  นามวงษ์
 
73 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคลองน้ำเป็น 1. เด็กหญิงศิริรัตน์  คนขยัน
 
1. นางเตือนใจ  พุกสีดา
 
74 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทับช้าง 1. เด็กชายกิตติภูมิ   แหวนเงิน
 
1. นางสาวรังสินี   โพธิสุข
 
75 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลปสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราษฎร์พัฒนาสามัคคี 1. เด็กหญิงพรรณิภา  วัดเมือง
 
1. นายวันชนะ  ไชยศรี
 
76 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเขาทอง 1. เด็กหญิงเปา  ซ๊กกุล
 
1. นายธนาวุฒิ  ปั้นชา
 
77 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านซับตารี 1. เด็กหญิงอังศุทิพย์  วงษ์เพ็ชร
 
1. นายบรรยาย  สุดสงวน
 
78 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดตะปอนน้อย 1. เด็กชายเศวตโชติ  สิญญานันท์
 
1. นายธวัชชัย  วัฒนสิทธิ์
 
79 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทับช้าง 1. เด็กหญิงสุจิรา   ดวงจินดา
 
1. นางสาวรังสินี   โพธิสุข
 
80 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านจันทเขลม 1. เด็กหญิงจรรยา  เขื่อนบุญมี
 
1. นางสาวปนิดา  ประมงกิจ
 
81 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดสะตอน้อย 1. เด็กหญิงดี  มาด
2. เด็กหญิงรจนา  เชิม
 
1. นางสาวอุษา  เปรื่องเวช
2. นางสาวศิริวลี  คำมะฤทธิ์
 
82 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีวิทยาอุปถัมภ์ 2 1. เด็กหญิงณัฐสุดา  อากร
2. เด็กหญิงสุวิชดา  ตันสงวน
 
1. นางธัญชนก  โกษาแสง
2. นางสาววาสนา  นพสาย
 
83 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทับช้าง 1. เด็กหญิงรัตติญากร   เคยพุดซา
2. เด็กหญิงวชิราภรณ์   ม่วงพันธ์
 
1. นางสาวกมลรัตน์   รุ่งระวี
2. นางสาวรังสินี   โพธิสุข
 
84 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านจันทเขลม 1. เด็กหญิงสุพรรณี  กันนุลา
 
1. นางสาวปนิดา  ประมงกิจ
 
85 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราษฎร์พัฒนาสามัคคี 1. เด็กหญิงภัควลัญชญ์  ศรีหล้า
2. เด็กหญิงศรศิลป์  พวงไธสง
3. เด็กชายอสุราวุฒิ  มะลิ
 
1. นายวันชนะ  ไชยศรี
2. นางรุ่งนภา  เพชรชาย
 
86 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแหลม 1. เด็กชายต้น  พรมสาน
2. เด็กชายลัทธพล  งามละมัย
3. เด็กชายศุภกิตต์  โคบาล
 
1. นางสาววชิรปานี  พูนปาล
2. นางสาวกิมลัง  เหลืองาม
 
87 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโป่งน้ำร้อน 1. เด็กชายธนภัทร   สานกลาง
2. นายบุญพิทักษ์   พันธ์กลาง
3. เด็กชายปราบดา  เลิศไพศาลกิจ
 
1. นายอนิรุตน์   หารี
 
88 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเนินดินแดง 1. เด็กชายอริย์ธัช  เงินเต็ม
 
1. นางสาวอลิสา  แก้วกอ
 
89 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดท่าหัวแหวน 1. นายมณีสาร  นนทะวงษา
 
1. นางภัทราพร  มณีรัตน์
 
90 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 96.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดเขาตาหน่วย 1. เด็กหญิงศิริพิชญ์  ไชยริปู
 
1. นางสาวฤทัยชนก   สุวรรณรัตน์
 
91 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทรัพย์เจริญ 1. เด็กหญิงวิลาสิณี  ปล้องมะณี
 
1. นางสาวศุภรากร  อันทระบุตร
 
92 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ป.1-ป.6 85.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสวนส้ม 1. เด็กชายกฤติกรณ์  พวงแก้ว
 
1. นางรัตนา  ฉัตรทอง
 
93 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 86.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดท่าหัวแหวน 1. นายมณีสาร  นนทะวงษา
 
1. นางภัทราพร  มณีรัตน์
 
94 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 87.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดปากน้ำ 1. เด็กหญิงกัญญามาศ  เนินชัย
 
1. นายวสันต์  บุญไทย
 
95 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 86.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตาเรือง 1. เด็กหญิงเชอลิตา  อู่สุวรรณ
 
1. นางสาวขนิษฐา  พีรพล
 
96 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6 90.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านประตง 1. เด็กชายกฤษธนะ  ไหลหลง
 
1. นางสาวจันจิรา  เจวรัมย์
 
97 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 93.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดตกพรม 1. เด็กชายชินภัทร  แสงทอง
 
1. นางสายใจ  ชำนาญเท
 
98 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 93.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเนินมะหาด 1. เด็กหญิงนิรัน  วงพระจันทร์
 
1. นางสุจิตรา  รอดศิริ
 
99 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 92.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดเวฬุวัน 1. เด็กหญิงณัฐวิสา  เรียบร้อย
 
1. นางสาวศิริพร  พรหมนา
 
100 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปากน้ำแหลมสิงห์ 1. เด็กชายธนกฤต  ทวีคูณ
 
1. นายอำนาจ  เพ็ชรวรรณ์
 
101 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดท่าหัวแหวน 1. นายมณีสาร  นนทะวงษา
 
1. นางภัทราพร  มณีรัตน์
 
102 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาลเมืองขลุง 1 (บุรวิทยาคาร) 1. เด็กหญิงปภาวดี อนุกูลราชธน  อนุกูลราชธน
 
1. นางรจนา  เมธวัน
 
103 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบ่อเวฬุ 1. เด็กหญิงอาภาทรัพย์  สุขสมทรัพย์
 
1. นางสาวรุ่งเรือง  อุตมา
 
104 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ป.1-ป.6 89.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบ้านอ่าง 1. เด็กชายกิตติพัฒน์  ทองจันทร์
 
1. นางสาวโกญจา  นิสสัย
 
105 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ป.1-ป.6 89.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบ้านอ่าง 1. เด็กชายรุ่งนรินทร์  สัจจพันธ์
 
1. นางสาวโกญจา  นิสสัย
 
106 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ป.1-ป.6 92.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบ้านอ่าง 1. เด็กชายศุภวิชญ์  สมสุข
 
1. นางสาวโกญจา  นิสสัย
 
107 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ป.1-ป.6 91.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตรอกนองฯ 1. เด็กชายพรสวรรค์  สอยโว
 
1. ว่าที่ร้อยตรีเวชพิสิษฐ์  พุทธปสิทธิ์
 
108 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ป.1-ป.6 84.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทับช้าง 1. เด็กหญิงศิริประภากาญจน์  อุปพงษ์
 
1. นางธาราทิพย์  ศรีภักดี
 
109 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3 83.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทับช้าง 1. เด็กหญิงกัลยา  ชินวรณ์
 
1. นางธาราทิพย์  ศรีภักดี
 
110 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ป.1-ป.6 93.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดมะทาย 1. เด็กหญิงธัญชนก  มนทอง
 
1. นายวรธันย์  สินทอง
 
111 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ม.1-ม.3 84.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโป่งน้ำร้อน 1. เด็กชายภูบดินทร์  ทองประเสริฐ
 
1. นางสาวพิมพิศา  ฝูงทองเจริญ
 
112 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6 83.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดผักกาด 1. เด็กชายญาณกร  บัวแปลง
 
1. นายมนัส  โอษฐิเวช
 
113 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6 85.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทรัพย์ประเมิน 1. เด็กหญิงอภิญญา  โพธิ์บำรุง
 
1. นางระวีวรรณ  บัวพันธุ์
 
114 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ป.1-ป.6 86.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตรอกนองฯ 1. เด็กหญิงกชกร  บุญธรรม
2. เด็กชายกนกพล  พลเภา
3. เด็กหญิงชลลัดดา  อัญปัญญา
4. เด็กหญิงณววรรณ  นาครักษ์
5. เด็กหญิงบุลภรณ์  บุญธรรม
6. เด็กชายปกรณ์  พุฒชงค์
7. เด็กชายพรสวรรค์  สอยโว
8. เด็กชายภัทรวิชญ์  สืบวงษ์รุ่ง
9. เด็กหญิงมาริกา  อินทะนัย
10. เด็กหญิงวรรณพร  จันทร์สมุทร
11. เด็กชายวรรธนัย  จันทร์สมุทร
12. เด็กชายอุดมทรัพย์  ศิริสุวรรณ
 
1. ว่าที่ร้อยตรีเวชพิสิษฐ์  พุทธปสิทธิ์
2. นายเจริญสุข  ศิริภักตร์
3. นายปฎิพัทธ์  ถานิตย์
4. นางสาวกิติยาภรณ์  อุปถัมย์
 
115 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงอังกะลุง ป.1-ป.6 84.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดผักกาด 1. เด็กหญิงกัณฐิกา  พุทธชาติ
2. เด็กชายนพคุณ  ผักกาดทอง
3. เด็กชายบุญญวัฒน์  บุญฤทธิ์
4. เด็กชายพรเทพ  กรกฎ
5. เด็กชายพลวัต  สันตศรี
6. เด็กชายพสิษฐ์  พุทธชาติ
7. เด็กชายพัชรดนัย  สันตศรี
8. เด็กชายพีรพัฒน์  สำเภาวิจิตร
9. เด็กชายภัทรดนัย  สรสิทธิ์
10. เด็กหญิงภัทรวดี  เนาวราช
11. เด็กชายวงศธร  สะอาด
12. เด็กชายวรเมธ  สุขเลิศ
13. เด็กชายวีระศักดิ์  แหวน
14. เด็กชายวุฒิชัย  เจริญพร
15. เด็กหญิงศิรประภา  โคตรพัฒน์
16. เด็กหญิงสุชานัน  รักความซื่อ
17. เด็กหญิงสุพรรณษา  หลวงแก้ว
18. เด็กหญิงสุรพิชญา  คีรีกุล
19. เด็กหญิงหฤทัย  ใหม่โสภา
20. เด็กชายอนุชา  อุดจันทึก
 
1. นายมนัส  โอษฐิเวช
2. นางสาวอัจฉรินทร์  นุ่มก่วน
3. นางสาวชนิดาภา   พวงบุบผา
4. นางสาววรรณธิกา  วรนาม
5. นางสาววณิชชา  ราชโยธา
6. นางสาวทัศมน  ไชยสุวรรณ
 
116 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6 86.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอำนวยศึกษา 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  พรตเจริญ
2. เด็กหญิงกุลจิรา  จันตะ
3. เด็กชายจุลจักร  แซ่หลิม
4. เด็กชายณัฐวัฒน์  กล่ำเงิน
5. เด็กชายนันทวัฒน์  แก้วรักษา
6. เด็กหญิงพัชริดา  ขวางรัมย์
7. เด็กชายภูริณัฐ  สุดสงวน
8. เด็กหญิงสุกฤตา  สวาฤทธิ์
 
1. นายอำนวย  อยู่ถาวร
 
117 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 94.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตาเรือง 1. นางสาวจารุวรรณ  สุวรรณแสน
2. เด็กหญิงชลธิชา  ชูสลับ
3. เด็กหญิงฐิติกานต์  วาปีโก
4. เด็กชายธนชิต  เกิดแก้ว
5. เด็กหญิงปัญญาพร  กองเงิน
6. นายวีรพล  แก้วทอง
7. นายศุภโชค  จักษุวงศ์
8. นางสาวสุภัสสร  เรืองเกษม
9. นายเจษฎาภรณ์  อ่อนประดับกุล
10. เด็กชายเบญจพล  พันธ์เสี้ยม
 
1. นางศุภรัตน์  บุบผาหอม
2. นางสาวขนิษฐา  พีรพล
3. นางจุฑารัตน์  คุ้มอิ่ม
 
118 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ป.1-ป.6 86.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบางชัน 1. เด็กหญิงกิ่งแก้ว  โลหะศาสตร์
2. เด็กหญิงชุติกาญจน์  เอี้ยงเจริญ
3. เด็กชายธีรเมศร์   สุขโข
4. เด็กหญิงพัณณิตา  จันทร์กลม
5. เด็กหญิงภรรคนันท์  ทองสุวรรณ์
6. เด็กหญิงสรรณิลักษณ์  นิ่มประภากร
 
1. นางสาวพรสุดา  มะโนชาติ
2. นางสาวจุไรรัตน์  แก้วขาว
3. นางสาวจันทร์จุฬา  พิสุทธิพงษ์บูรณ์
4. นางสาวกัญยนันท์  อุดนอก
 
119 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดทับไทร 1. เด็กหญิงชาลิสา  สวนอารัญ
2. เด็กหญิงธัญนันทน์  ประเสระกัง
3. เด็กหญิงนภาพร  ไกรเพชร
4. เด็กหญิงปพิชญา  วิศรียา
5. เด็กหญิงพรทิพา  สุมาโน
6. เด็กหญิงภคพร  ถินผักแว่น
7. เด็กหญิงภัทรนิษฐ์  สวัสดิ์นะที
8. เด็กหญิงศดานันท์  เฟือยคำ
9. เด็กหญิงสิริยากร  ไทรม่วง
10. เด็กหญิงอนันตญา  ผาอินทร์
 
1. นางสาวกนกพร  โพธิมณี
2. นางสาวเกศรา  จันทะจร
3. นางสาวมลิวัลย์  ยางนามอินทร์
 
120 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโป่งน้ำร้อน 1. เด็กหญิงจันทร์ทิรา   วิเศษทรัพย์
2. เด็กหญิงจิราพร   รัตน์นะ
3. นางสาวณัฐลัดดา   พันธุเดช
4. เด็กหญิงภิรดี   กลสิทธิ์
5. เด็กหญิงยุพิน  สนกระโทก
6. เด็กหญิงวริศรา   ธรรมรักษา
7. เด็กหญิงสิรินภา   แน่นอุดร
8. เด็กหญิงสุดารัตน์   ทองอยู่
 
1. นางสาวคนึงนิตย์  นัทธีประทุม
2. นางสาวพิมพิศา  ฝูงทองเจริญ
3. นางสาววิพารัตน์  ประทุมชาติ
4. นางสาวรุ่งนภา  แสนเสนาะ
 
121 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาลเมืองขลุง 1 (บุรวิทยาคาร) 1. เด็กหญิงกัลยรัตน์   ก้องโสตร์
2. เด็กหญิงกุลธิดา   ชมสวน
3. เด็กหญิงชญานิศ   แววสว่าง
4. เด็กหญิงณศมน   เดิมสมบูรณ์
5. เด็กหญิงณิชาภัทร   ผันแปร
6. เด็กหญิงดวงพร   แสงสว่าง
7. เด็กหญิงดวงฤทัย   ภาระนันท์
8. เด็กหญิงธันยพร   เฉลิมพงษ์
9. เด็กหญิงนภัสวรรณ   จันมา
10. เด็กหญิงปภาวดี   อนุกูลราชธน
11. เด็กหญิงปรานปรียา   สร้อยสน
12. เด็กหญิงรังสิมา   วิชัยคำจร
13. เด็กหญิงศิริญาดา   ปัญญาสิทธิ์
14. เด็กหญิงสาวินี   เชิงคีรี
15. เด็กหญิงสุชานันท์   วิสุขะ
16. เด็กหญิงอภิสรา   กาญจนนาค
 
1. นางรจนา  เมธวัน
2. ว่าที่ร้อยตรีวิสุนันท์   บุญสาร
 
122 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทับช้าง 1. เด็กหญิงกฤติยาณี   ลุลาภ
2. เด็กหญิงกล่อมจิตต์   หงษา
3. เด็กหญิงจรรยพร   โออ่อน
4. เด็กหญิงจันทนิภา   อยู่สลุง
5. เด็กหญิงจารวี   เผือกพันธุ์
6. เด็กหญิงชยาภรณ์   สนามพล
7. เด็กหญิงดวงพร   สินปรุ
8. เด็กหญิงนริศรา   ทองพานิช
9. เด็กหญิงปานไพลิน   เพียรกิจนา
10. เด็กหญิงรัชนีกร  พันศรี
11. เด็กหญิงสายน้ำ   บุญเกิด
12. เด็กหญิงอุมากร   ธีมา
 
1. นางสาวอัญชลี   มั่งมูล
 
123 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ป.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโพธิ์ 1. เด็กหญิงกมลวรรณ  ดีอ้น
2. เด็กชายก้องภพ  คำเพราะ
3. เด็กหญิงฉิง  เห็ดตูม
4. เด็กหญิงณัฐริกา  คีรี
5. เด็กชายอนวัช  ใสตะภาพ
 
1. นายณัฐพล  สายาง
 
124 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันมายากล ป.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านจันทเขลม 1. เด็กหญิงจิตตินันท์  ตันเจริญ
2. เด็กหญิงพัชรินทร์  แก่นสุวรรณ
 
1. นางสาวปนิดา  ประมงกิจ
2. นางสาวชิษณุชา  สุขชีวี
 
125 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.1-ป.3 92.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านประตง 1. เด็กชายเชเดน  ไมเคิล โมเยอร์
 
1. นางสาวอุทัยวรรณ  โพธิ์สม
 
126 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.4-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านป่าวิไลฯ 1. เด็กชายอติราช  จันทร์ทอง
 
1. นางศศิธร  พละสุข
 
127 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตาเรือง 1. เด็กหญิงวรรักษ์  วงศ์พรม
 
1. นางญาณิศา  เบ็ญจกิจ
 
128 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 90.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทรัพย์เจริญ 1. เด็กชายภัทรกร  ท้าวจันทร์
 
1. นางสาวศุภมาส  วิสัชนาม
 
129 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตรอกนองฯ 1. เด็กหญิงนันทวัน  สุดสงวน
 
1. นายปฎิพัทธ์  ถานิตย์
 
130 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดน้ำขุ่น 1. เด็กหญิงกชพร  สิทธิจันทร์
2. เด็กหญิงกฤติกา  หิรัญ
3. เด็กหญิงฉันท์สินี  คงคาเหนือ
4. เด็กหญิงชญานิน  สำนวล
5. เด็กหญิงอมรกานต์  ปกติ
 
1. นางสาววัลภา  ไชยปาก
2. นางสาวสุภัสสร  ทศมาศ
 
131 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีหฤทัย 1. เด็กหญิงพิชญธิดา  แสนสร้อย
2. เด็กหญิงรมิดา  คุณรัตน์
 
1. นางรัชนี  ขุมเพชร์
 
132 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเขาทอง 1. เด็กหญิงวรัชยา  เรืองฤทธิ์
2. เด็กหญิงสุกัญญา  จงบรรจบ
 
1. นางสาวญาดารัตน์  บุญประดับ
 
133 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านจางวาง 1. เด็กชายดารา  เจน
2. เด็กชายทร  จันทู
3. เด็กชายธาวิน  กลิ่นจันทร์
4. เด็กหญิงมนัสวี  ทุมโพธิ์
5. เด็กชายสีรดนย์  เรี่ยมทอง
6. เด็กชายโปทิ  โก
 
1. นางสาวสรีวรรณ   ศิริธนศาสตร์
2. นางสาวจงใจ  สุดขุนนา
3. นางสาวขวัญพิชชา  มีแก้ว
 
134 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเนและการสะกดรอย ป.4-ป.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดน้ำขุ่น 1. เด็กหญิงจินดารัตน์  รำพึงวงค์
2. เด็กหญิงธัญญรัตน์  มั่งคั่ง
3. เด็กหญิงธันยาภรณ์  วิเศษสัตย์
4. เด็กหญิงปณิตา  ฤกษ์เวียง
5. เด็กหญิงวันวิสา  หงษ์มิน
6. เด็กหญิงสิริกัญญา  ดาราศรี
 
1. นายฉลอง  สุขใส
2. นางสาวลัดดารัตน์  พลมีเดช
3. นางสาวสุภัสสร  ทศมาศ
 
135 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน กิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (YC : Youth Counselor) ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบางกะไชย 1. เด็กหญิงกฤติยา  เนินริมหนอง
2. เด็กหญิงกิ่งกมล  สิงห์คาร
3. เด็กหญิงปุญยนุช  สุวรรณโณ
4. เด็กชายพัชดนัย  เนินหาด
5. เด็กหญิงพิญาดา  ชำนาญชล
 
1. นางอังคณา  หมอนทอง
2. นางสาวฐิติมา  เฉลิมไชย
 
136 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดทับไทร 1. เด็กหญิงธารทิพย์  ชินศูนย์
2. เด็กหญิงนาริน  พี
3. เด็กหญิงนิชา  ชิวิรัมย์
 
1. นางอารี  มาลาทอง
2. นางสุภาวดี  พยัฆกูล
 
137 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทรัพย์เจริญ 1. เด็กหญิงจันทรัสม์  สุขทอง
2. เด็กหญิงจุฑาทิพย์  เวชชูศักดิ์ชัย
3. เด็กหญิงน้ำพลอย  ต้นหนองสรวง
 
1. นางสาวทัศนา  วรรณประภา
2. นางนงลักษณ์  ผลพฤกษา
 
138 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ป.4-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโป่งน้ำร้อน 1. เด็กหญิงสรชา  รอดเจริญ
2. เด็กหญิงสิตางศุ์   พุ่มไม้ทอง
3. เด็กหญิงสุดารัตน์  รูปชาติ
 
1. นายรุ่งโรจน์  สุขทั้งโลก
2. นางสาวพัทธ์ธีรา  โมกหอม
 
139 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทรัพย์เจริญ 1. เด็กหญิงครองขวัญ  พลจันทึก
2. เด็กหญิงจุฑารัตน์  จามจอหอ
3. เด็กหญิงเกสรา  วารีศรลาภ
 
1. นางสาวทัศนา  วรรณประภา
2. นางนงลักษณ์  ผลพฤกษา
 
140 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านป่าวิไลฯ 1. เด็กหญิงชนัญชิดา  พวงมาลัย
2. เด็กหญิงสไรเนียง  โตน
 
1. นางธนัณฎา  ประจงใจ
2. นางสาวภัทรา  ธรรมเที่ยง
 
141 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตาเรือง 1. เด็กหญิงณัฐธิดา  แก้วทอง
2. เด็กหญิงธัญชนก  กลิ่นสุคนธ์
3. เด็กชายสุภทัต  ปลดเปลื้อง
 
1. นายวัชรพงษ์  ทองเกลี้ยง
2. นายกิตติ  กระจ่างศรี
 
142 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนเรื่องสั้น (Comic Strip) ป.4-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีวิทยาอุปถัมภ์ 2 1. เด็กหญิงปนัดดา  อากร
2. เด็กหญิงพัชรพร  ศรีเนตร
 
1. นางสาวมะลิวัลย์  พรมโสภา
2. นายปริวัตร  ผายทอง
 
143 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนเรื่องสั้น (Comic Strip) ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราษฎร์พัฒนาสามัคคี 1. เด็กชายขจรเดช  ครูเกษตร
2. เด็กชายณัฐพล  ศรีเพชร
 
1. นายสมทบ  สยามไชย
2. นายธีรพงศ์  อุดม
 
144 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตาเรือง 1. เด็กหญิงชลิตา  วรรณพัฒน์
2. เด็กชายธนากร  เดชคง
 
1. นายกิตติ  กระจ่างศรี
2. นางสาวนิชานันท์  บุรวัชระไชย
 
145 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดพังงอน 1. เด็กชายปริญญา  สมสมัย
2. เด็กชายภาณุวิชย์  แก้ววิจิตร
 
1. นายชโลทร  ปราบวงษา
2. นางสาวแพรวไพริน  สุภา
 
146 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านมะขาม 1. เด็กชายธนวัฒน์  สิงห์ภักดี
2. เด็กชายบุรธัช  สีสด
 
1. นายชนะชล  อินทสุวรรณ
2. นายมนัส  อุณหศิริกุล
 
147 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตาเรือง 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  องคชื่น
2. เด็กชายวุฒินันท์  สิงห์น้อย
 
1. นายวัชรพงษ์  ทองเกลี้ยง
2. นางสาวนิชานันท์  บุรวัชระไชย
 
148 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดอิมั้ง 1. เด็กชายสุวิจักขณ์   หิรัญเจริญ
2. เด็กหญิงเปรี่ยมสุข  ศรีทุม
 
1. นางสาวอรรวี  ซื่อพร้อม
2. นางสุนทรา  ชัยยะ
 
149 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทับช้าง 1. เด็กหญิงจันทกานต์   มารศรี
2. เด็กหญิงนิจจารีย์   บุญมา
 
1. นายอัครพงษ์   ศรีภักดี
2. นายณัฐพัฒน์  เสียงล้ำ
 
150 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองสลุด 1. เด็กชายพชร  สมผุย
2. เด็กชายพชรพล  เทียมพล
 
1. นายวสันต์  คำพระ
2. นางจันทร์สุดา  ศักดิ์คำดวง
 
151 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทับช้าง 1. เด็กหญิงกุลนิษฐ์   กุลฑล
2. เด็กหญิงณัฐธิชาภรณ์   เพียกขุนทด
 
1. นายอัครพงษ์   ศรีภักดี
2. นายภาณุพันธุ์  สาลีผล
 
152 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแหลม 1. เด็กชายประสาน  งามวิเศษ
2. เด็กชายลี  ฮง
3. เด็กชายอนณ  ฤทธิรณสกุล
 
1. นายสมยศ  ฤทธิรณสกุล
2. นายกิตติวุฒิ  ชัยกิจ
 
153 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบ่อเวฬุ 1. เด็กชายณัฐพล  ทองหล่อ
2. เด็กชายวีรภัทร  โพธิกุล
3. เด็กชายเฉลิมชัย  ทองเจริญ
 
1. นายจักรพันธ์  บุญถนอม
2. นายจักรี   มนต์ประสิทธิ์
 
154 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดขนุน 1. เด็กชายทวีชัย  จำรูญ
2. เด็กหญิงสวรรยา  จิตตเจริญ
3. เด็กหญิงสิริกัญญา  น้ำเขียว
 
1. นายณัฐพล  ยุทธวิชัย
2. นางสาววิชุดา  ธิปราศรัย
 
155 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคลองน้ำเป็น 1. เด็กชายสิรภพ  เจริญธนิตรา
2. เด็กชายโชกุล  สุวันทอง
3. เด็กชายไพศาล  นิพลรัมย์
 
1. นางสาวอังคณา  สวียม
2. นางสาวอรทัย  เดือนขาว
 
156 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทับช้าง 1. เด็กชายจักรพงษ์   ธรรมรักษ์
2. เด็กชายพิภัช   สิงห์คำ
3. เด็กชายศุภกฤต   พรีพรม
 
1. นางภัทรา   ฉางทรัพย์
2. นายฐิติพงษ์  บัวศรีคำ
 
157 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสวนส้ม 1. เด็กชายนาวิน   สุขศรี
2. เด็กชายพิชัยยุทธ  พวงแก้ว
3. เด็กชายมนตรี  หิรัญวรรณ
 
1. นางรวิวรรณ  ทองอะไพพงษ์
2. นางสาวบุญณิสา  น้ำใส
 
158 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองสลุด 1. เด็กหญิงกันทนา  สาริน
2. เด็กหญิงจันทกานต์  รักษา
3. เด็กหญิงชุติมา  สุขขัง
4. เด็กหญิงธัญกมล  ศรีใส
5. เด็กหญิงนิภาพร  ชนะการณ์
6. เด็กหญิงพรรณวิภา  นิลพัฒน์
 
1. นางสาวสมศรี  เขียวประแดง
2. นางชลฤดี  คำสัตย์
3. นางทัศน์ลักษณ์  ขัติยะนนท์
 
159 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโป่งน้ำร้อน 1. เด็กหญิงจันทกานต์   นราชัย
2. เด็กหญิงธีราพร   แสงม่วง
3. เด็กหญิงศิริพร  คำตะเคียน
4. เด็กหญิงศิริรัตนา   สุตาธรรม
5. เด็กหญิงศุภิสรา   ขวัญตัว
6. เด็กหญิงสุพัชชา   มาลัย
 
1. นางสาววิภาดา  หล้ายม
2. นางหทัยชนก  บรรจง
3. นางสาววิพารัตน์  ประทุมชาติ
 
160 การงานอาชีพ การประกวดโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 92.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทับสงฆ์ 1. เด็กหญิงบัณฑิตา  ไชยศรี
2. เด็กหญิงสุณัฏฐา  บัวทอง
3. เด็กหญิงเบญจรัตน์  หงส์น้อย
 
1. นางสุชีรา  ภูนพทอง
2. นางลัดดาวัลย์  แก้วมณี
 
161 การงานอาชีพ การประกวดโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 89.36 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดพังงอน 1. เด็กหญิงธารทิพย์  เผื่อแผ่
2. เด็กหญิงสายใจ  หุ้นมัชชะ
3. เด็กหญิงสุจิตรา  แก้วจันทร์
 
1. นางสุกัญญา  ถนอมวัฒน์
2. นางสาวทรรศนีย์  ภาคะ
 
162 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดทุ่งกบิล 1. เด็กชายณัฐพงษ์  เฉียงเหนือ
2. เด็กหญิงวรัชญา  วรรณภักดี
3. เด็กชายวายุ  มาสุข
 
1. นางสาวพงษ์ล้วน  อุดหนุน
2. นางสาวธิดา  กุลรัตน์
 
163 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองสลุด 1. เด็กชายพลพล  คำสัตย์
2. เด็กชายศิลา  สำเร็จ
3. เด็กชายเจษฎา  นาพันธ์
 
1. นางสาวสมศรี  เขียวประแดง
2. นางสาวกรรณิการ์  เข็มวงษ์
 
164 การงานอาชีพ การประกวดแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคลองใหญ่(โป่งน้ำร้อน) 1. เด็กหญิงพัทธนันท์  ใหม่โสภา
2. เด็กหญิงศรัณย์ญา  คำป้อง
3. เด็กหญิงอภิชญา  แงวกุดเรือ
 
1. นางสาวธัญญรัตน์   โพธิมากูล
2. นางสาวพรรณิภา  เจริญทวี
 
165 การงานอาชีพ การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดเวฬุวัน 1. เด็กหญิงพิมพ์ลภัทร  วัชราสิน
2. เด็กหญิงวรดา  พิชสาท
3. เด็กหญิงสุชาฎา  รัตนสร้อย
 
1. นางจุฑามาศ  นักเสียง
2. นางศุภณิส  เดชกัลยา
 
166 การงานอาชีพ การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดเวฬุวัน 1. เด็กหญิงกัญญ์นัทธ์  ทองคำแท้
2. เด็กหญิงฐิตารีย์  ศรศิลป์
3. เด็กหญิงเพชรลดา  พันธ์นาค
 
1. นางจงกล  เรืองไพศาล
2. นางสาวสุพัตรา  สุขเกษม
 
167 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ป.4-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดทุ่งกบิล 1. เด็กหญิงฐิติมา  บังทอง
2. เด็กหญิงศรัญญา  ธรรมวิริยะ
3. เด็กหญิงสามินี  งามละออ
 
1. นางสาวณฐพร  ลิปปานนท์
2. นางสาวพัชดา  ฉายฉันท์
 
168 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดเวฬุวัน 1. เด็กหญิงชมพูนุช  ตาลสมบูรณ์
2. เด็กหญิงธนิดา  แพทย์พันธ์
3. เด็กหญิงหทัยชนก  มามี
 
1. นางจงกล  เรืองไพศาล
2. นางนารี  เจริญประโยชน์
 
169 การงานอาชีพ การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแหลม 1. เด็กหญิงกัลยา  นพสาย
2. เด็กหญิงพัฒนา  บุญเทือน
3. เด็กหญิงศศิกานต์  นพสาย
 
1. นางน้ำค้าง  จงบริบูรณ์
2. นางน้ำฝน  จันทนะ
 
170 การงานอาชีพ การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตาเรือง 1. เด็กหญิงปรียาภรณ์  องคชื่น
2. เด็กหญิงสิริลักษณ์  ดาวังปา
3. เด็กหญิงสไรแรน  นุช
 
1. นายนะที  ราชนิรัมย์
2. นางสาวจิราพร  สาธุพันธ์
 
171 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดสำโรง 1. เด็กหญิงกมลเนตร  โคบาล
2. เด็กหญิงชดาภา  พันธ์ดี
3. เด็กหญิงสุตาภัทร  รามศรี
 
1. นางอรอนงค์  เกตุกัลยา
2. นางสาวปิยนันท์  ศิริโสภณ
 
172 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีวิทยาอุปถัมภ์ 2 1. เด็กหญิงญาณิศา  ดาดี
2. เด็กหญิงวรัญญา  คำวาริห์
3. เด็กหญิงอุมาพร  วงษาชัย
 
1. นางบัวหลวง  อินทโชติ
2. นางสาวอรจิรา  จักษุลิก
 
173 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทับสงฆ์ 1. เด็กชายอาทิตย์  ขวัญเอี่ยม
 
1. นางสุชีรา  ภูนพทอง
 
174 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโพธิ์ 1. เด็กชายวันชนะ  สุขเอม
 
1. นางสาวทิพย์นภา  นิเวศกูล
 
175 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบ่อเวฬุ 1. เด็กชายอัมรินทร์  ท่าภิรมย์
 
1. นางสาวสินีนาฎ  สุนทร
 
176 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านมะขาม 1. เด็กชายธีรวัฒน์  สามี
 
1. นายอภินันท์  รักษา
 
177 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคลองบอน 1. เด็กหญิงมนัญญา  พรามโพธิ์
 
1. นางสาววรรณนิภา  มัจฉาชีพ
 
178 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดทับไทร 1. เด็กหญิงชุติมา  ปัญญาทิพย์
2. เด็กหญิงปวีณา  คงบุญวาท
3. เด็กชายสมศักดิ์  นันท์ทะนา
 
1. นางอารี  มาลาทอง
2. นางกนกพร  กวางทอง
 
179 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเนินมะหาด 1. เด็กชายกฤษฎา  จักร์ปล้อง
2. เด็กชายพงศกร  ศรีใย
3. เด็กหญิงเมทาวดี  พลอยศิริ
 
1. นางสาวจิตติมา  คุ้มแว่น
2. นางสาวฐานิกา  ลูลา
 
180 เรียนรวม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมิตรภาพ 20 1. เด็กหญิงกรรณิการ์  เจ็กนอก
2. เด็กชายสรวิศ  อบอุ่น
 
1. นางปานิตา  ศรีออน
2. นางสาวสุดารัตน์  อุดมสุข
 
181 เรียนรวม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดสำโรง 1. เด็กชายพงศกร  ผันเจริญ
2. เด็กหญิงพัชรภา  ธรรมเสถียร
 
1. นางสาวพันธิภา  ทามาศ
2. นางสาวนุสรา  จันดาผล
 
182 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดคลองพลู 1. เด็กหญิงกมลเนตร  สะเก้า
 
1. นางสาวปรียาภรณ์  ใชโย
 
183 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเนินมะหาด 1. เด็กชายชาญชัย  สุขยิ่ง
 
1. นางสุจิตรา  รอดศิริ
 
184 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเนินมะหาด 1. เด็กชายอภิรักษ์  ปรางทอง
 
1. นางมันทนา  อุตทอง
 
185 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดคลองพลู 1. เด็กหญิงวลัยลักษณ์  สีสมบัติ
 
1. นางสาวปรียาภรณ์  ใชโย
 
186 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดวันยาวล่าง 1. เด็กชายจิรภัทร  บังเกิด
 
1. นางสาวรัศมี  ชูเพียร
 
187 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราษฎร์พัฒนาสามัคคี 1. เด็กหญิงฐิติยา  เศรษฐีธัญญาหาร
 
1. นางสาวณัฐนิตย์  แสนหาญ
 
188 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดวันยาวล่าง 1. เด็กหญิงวันวิสา   เทียนหลง
 
1. นางสาวพชรพร  กิจสวัสดิ์
 
189 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดงจิก 1. เด็กหญิงวรรณิภา  เอมโอฐ
 
1. นางนาฏยา  ยังคำ
 
190 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดปากน้ำ 1. เด็กชายวัฒนชัยนัน  จันทร์แสง
 
1. นางสาวพัชราพร  บุญรุ่ง
 
191 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราษฎร์พัฒนาสามัคคี 1. เด็กหญิงเกษมณี  เกษสาคร
 
1. นางสาวภคินี  ศรีสุวรรณ์
 
192 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 81.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตาเรือง 1. เด็กชายณัฐพงศ์  งามเหลือ
2. เด็กหญิงสิตานัน  ปานทองหลาง
 
1. นางสาวนิชานันท์  บุรวัชระไชย
2. นายสุริยา  กิ่งแฝง
 
193 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 94.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดงจิก 1. เด็กชายจรูญ  มะตูม
2. เด็กชายหยก  อวน
 
1. นางสาวอนันธพร  ขันติธรรมกุล
2. นางสาวธัญลักษณ์  อัมพรพรรดิ์
 
194 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตามูล (รัฐประชาสงเคราะห์) 1. เด็กชายพัชรพล  อ่อนน้อม
2. เด็กชายรัฐนันท์  สิงห์ดง
 
1. นายกรวีร์  บุตรมะลา
2. นางจันทร์ฉาย  อินตะมะ
 
195 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเนินมะหาด 1. เด็กชายจิรสิน  ทิพย์วงษ์ทอง
2. เด็กหญิงชมพูนุช  ทิพย์วงษ์ทอง
3. เด็กหญิงทิดาพร  ทำดี
 
1. นายธีรยุทธ  พลอยศิริ
2. นางสุจิตรา  รอดศิริ
 
196 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองสลุด 1. เด็กชายนพรัตน์  แซ่ซื้อ
2. เด็กชายพัชรพล  คำตรง
3. เด็กชายศักดิพจน์  ชูเวช
 
1. นางสาวสมศรี  เขียวประแดง
2. นางสาวกรรณิการ์  เข็มวงษ์
 
197 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกระทิงทอง 1. เด็กหญิงวิภาดา  จันทร์พึ่งพราย
2. เด็กชายอติกันต์  แก้วดิษฐ์
3. เด็กหญิงอภิญญา  สัมพันธมิตร
 
1. นางสาวกีณิยา  ระถะยาน
2. นางสาวรุ่งนภา  ลมพัด
 
198 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 91.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสมเด็จเจ้าพระยาอุปถัมภ์ 1. เด็กชายฐานนันท์  นิตรา
2. เด็กหญิงพิมพิกา  วิจิตขะจี
3. เด็กหญิงมณฑิตา  รัตนพงษ์
 
1. นางสาวศิริลักษณ์  ไชยสนาม
2. นางปริมประชา   บุตรวงษ์
 
199 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 87.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโชคดี 1. เด็กชายชัยทวุฒิ  แซ่ฮ้อ
2. เด็กชายตะวัน  แสนคุ้ม
3. เด็กชายสรวิชญ์  ภาคพรม
 
1. นางสาวสมใจ  เพ็ชรขาว
2. นางสาวโศภิษฐ์  ผดุงโภค
 
200 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 87.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเนินมะหาด 1. เด็กชายกฤษดา  แสนเมือง
2. เด็กชายธนกร  จันทร
3. เด็กชายภานุวัฒน์  งอยจันทร์ศรี
 
1. นายธีรยุทธ  พลอยศิริ
2. นางสุจิตรา  รอดศิริ
 
201 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแหลม 1. เด็กหญิงนารี  ทิน
2. เด็กหญิงหมวยกิ๊  งวน
3. เด็กหญิงโลสา  สวน
 
1. นางน้ำค้าง  จงบริบูรณ์
2. นางสาวนภาพร  กันยาทอง