รายงานผู้ชนะเลิศระดับเหรียญทอง ตัวแทนเข้าแข่งขันระดับต่อไป

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69
ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ปีการศึกษา 2562 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ระหว่าง วันที่ 8 - 11 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2562

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3 91.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเขากรวด 1. เด็กหญิงพรรณษา  เที่ยงธรรม
 
1. นายพงษ์ประดิษฐ์  พรมทองดี
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6 94.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองลาน 1. เด็กหญิงนิชาภา   เนตรสว่าง
 
1. นางธิดารัตน์   นิ่มอนงค์
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหลุมหิน 1. เด็กหญิงจันทิมา  วิเศษสิงห์
 
1. นางสาวดลยา  ดวงสุวรรณ
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดสาลวนาราม 1. เด็กหญิงหนึ่งฤทัย  ขุนทอง
 
1. นางราตรี  การะเกษ
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ (การเขียนเรื่องจากภาพ) ป.1-ป.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดท่าเรือ "อุตสาหะวิทยาคาร" 1. เด็กชายวีระพล  สวนดี
 
1. นางปรีชญา  กวางคีรี
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ (การเขียนเรียงความ) ป.4-ป.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดหนองพลับ 1. เด็กหญิงวรกาญจน์  รอดคล้ำ
 
1. นางเสาวนีย์  พรมแดน
 
7 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ (การเขียนเรียงความ) ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดสำนักคร้อ 1. นางสาวพิรมล  น้อยนิวรณ์
 
1. นายปฐมพงศ์  ลี้สุพรรณ
 
8 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาใหม่ 1. เด็กหญิงพลอยสวย  อาจคงหาญ
 
1. นางสาวกมลชนก  อาจคงหาญ
 
9 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหลุมหิน 1. เด็กหญิงสิริยากร  ขอนรัมย์
 
1. นางมาลัย  โพธิ์ทอง
 
10 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตลุงใต้ 1. เด็กหญิงอรุโณทัย  ทวีศรี
 
1. นางวิไลวรรณ  ทองดีเลิศ
 
11 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (๔ บท) ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดพระแท่นดงรัง 1. เด็กหญิงชุติมล  มูลประเสริฐ
2. เด็กหญิงบุษกร  กุศประเทศ
 
1. นางสาวสุรีย์พร  สิงห์เทียน
 
12 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๖ บท) ม.1-ม.3 88.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดหวายเหนียว "ปุญสิริวิทยา" 1. เด็กหญิงณัฐมล  แสนพร
2. เด็กหญิงปัญญาดา   เสือสีห์
 
1. นางสาวอรชา  อุดม
2. นางประชุมพร  โหมดงาม
 
13 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ป.4-ป.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดสาลวนาราม 1. เด็กหญิงชัญญานุช  ราชชื่น
2. เด็กหญิงพุฒิธาดา  วงเอก
 
1. นางสาวนิภา  ดอนปานไพร
2. นางสาวจิราภา  อ่ำแจ้ง
 
14 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดทุ่งสมอ 1. เด็กหญิงณัฐณิชา  หัตถมาศ
2. เด็กหญิงปภาดา  ลึกพนา
 
1. นางสาวปิยะพร  อินเจริญ
2. นางสาวพัชร์ทิตา  อ่ำแจ้ง
 
15 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลวัดลูกแกประชาชนูทิศ 1. เด็กชายธีรภัทร์  สุยะ
 
1. นายอภินันท์  มณีวรรณ์
 
16 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดคร้อพนัน 1. เด็กชายกองทัพ  ชื่นแสง
 
1. นางกมลนิตย์  บุญรอด
 
17 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดดอนชะเอม 1. เด็กหญิงกฤติยา   ยูงศิริกาญจน์
2. เด็กหญิงสริตา   เงื่อมผา
3. เด็กหญิงสุชาดา   อ้มงาม
 
1. นางสาวสิริลักษณ์  สาริกา
2. นางสาวดลยา   ยุทธนาพิพัฒน์
 
18 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังไผ่ 1. เด็กชายบดินทร์  จันหอม
2. เด็กหญิงภรัณยา  พรหมชนะ
3. เด็กหญิงสุพัตตา  อ่อนละออ
 
1. นางสาวพรพิมล  ตันติวรธรรม
2. นางสาวพรศิริ  เจริญสัจ
 
19 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ป.4-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดหนองลาน 1. เด็กหญิงธิดาพร  สว่างเมฆ
2. เด็กหญิงนราทิพย์  แก้วบาง
3. เด็กหญิงเบญญาภัทร์  อุปวรรณะ
 
1. นางสาวสุภิญญา  ชลประเสริฐ
2. นางสาววริยาพร  ศรีทองทรัพย์
 
20 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านรางกระต่าย "พิริยะประชาวิทยาคาร" 1. เด็กหญิงจิราภรณ์  เสนจันทร์
2. เด็กชายธนพนธ์  จันทร์ป้อม
3. เด็กชายสุธน  ฟักทองมาก
 
1. นางธันย์ชนก  เกตุแก้ว
2. นางสาวลัดดาวัลย์  แก้วคำ
 
21 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดเบญพาด 1. เด็กชายธนเทพ  ทองดอนพุ่ม
2. เด็กชายเขมชาติ  วงเอก
 
1. นางสาวสุจิตรา   นาคนารี
2. นายกวีศักดิ์  กันศัตรู
 
22 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดเบญพาด 1. นางสาวณัฏฐา  แก้วแกมทอง
2. นายรัตนากร  เหล่ากรุงเก่า
 
1. นางสาวสุจิตรา   นาคนารี
2. นางสาวสมิตา  หอมโปร่ง
 
23 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดเขารักษ์ 1. เด็กชายเกียรติศักดิ์  เที่ยงธรรม
 
1. นางอนิศรา  ปาลวัฒน์
 
24 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดสาลวนาราม 1. เด็กชายธีรภัทร  ตันวิจิตร
 
1. นางสาวปทุมวัน  ตามเสรีวิไล
 
25 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตลาดเขตมิตรภาพที่ 105 1. เด็กหญิงขวัญจิรา  สระหงษ์ทอง
 
1. นางสาวศรีเเพร  ออมสิน
 
26 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ป.1-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังไผ่ 1. เด็กหญิงกัญญาณัฐ  สืบเนียม
2. เด็กหญิงพิชญาภา  นกดำ
 
1. นางปิยะพร  พิทักษ์ไทรทอง
2. นางสาวพรพิมล  ตันติวรธรรม
 
27 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดสาลวนาราม 1. เด็กชายกิตติธัช  สืบนาค
2. เด็กชายนิธิกร  พลอยพันธ์
 
1. นางสาวธันยลิน  พีรวิชัยนนท์
2. นางสาวจิราภา  อ่ำแจ้ง
 
28 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ป.1-ป.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดพระแท่นดงรัง 1. เด็กหญิงจินห์นิภา  กรุดแก้ว
 
1. นางชไมพร  พฤฑฒิกุล
 
29 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดสาลวนาราม 1. เด็กหญิงปนัดดา  กล่ำฉวี
 
1. นางสาวธันยลิน  พีรวิชัยนนท์
 
30 คณิตศาสตร์ การแข่งขันเวทคณิต ป.1-ป.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลวัดลูกแกประชาชนูทิศ 1. เด็กชายวิชัย  ชูตระกูลธรรม
 
1. นางประนอม  ทิมพิทักษ์
 
31 คณิตศาสตร์ การแข่งขันเวทคณิต ป.4-ป.6 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดดอนชะเอม 1. เด็กหญิงชาลิตา   บัวรอด
 
1. นางสาวสิริลักษณ์   สาริกา
 
32 คณิตศาสตร์ การแข่งขันเวทคณิต ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดเขารักษ์ 1. เด็กหญิงภัทราวดี  การเพียร
 
1. นางสาวสุวารี  ยินดี
 
33 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุชนศึกษา 1. เด็กหญิงกวินธิดา  โอฬารฤทธิ์กุล
2. เด็กหญิงธัญชนก  เกียรติอมรเวช
3. เด็กหญิงพรนภา  วัชรามหาพงศ์
 
1. นางศิริพร  ภู่แสนสะอาด
2. นาง อังสณา   ตันอร่าม
 
34 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนแบบเดินตาม ป.1-ป.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองกรด 1. เด็กชายณัฐพล   นาคตระกูล
2. เด็กหญิงยุพารัตน์  สามแก้ว
 
1. นายนิธิพัส   พงศ์พรพสุ
2. นางสาวศุภกานต์   ธีรภูผา
 
35 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนานยิงยาง ป.4-ป.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยยาง 1. เด็กชายณัฐพล  สายเพ็ชร
2. เด็กชายอภิศักดิ์  เตียะเพชร
 
1. นายเฉลิมพงศ์  วงศ์ประกายศรี
2. นางสาวศันสนีย์  หารสุโพธิ์
 
36 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนานปล่อยด้วยมือ ป.4-ป.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยยาง 1. เด็กชายภูรินทร์  ข้อเพ็ชร
2. เด็กชายมงคลชัย  เผือดทะกิจ
 
1. นายเฉลิมพงศ์  วงศ์ประกายศรี
2. นางสาวศันสนีย์  หารสุโพธิ์
 
37 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนานปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทัพพระยา 1. เด็กชายชาญณรงค์  เชื้อรุ่ง
2. เด็กชายเอกสิทธิ์  สืบดา
 
1. นางสาวพรชนก  จงศุภวิศาลกิจ
2. นางสาวสุนิษา  อาจคงหาญ
 
38 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนานสามมิติ (3D) ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดสำนักคร้อ 1. เด็กชายณภัทร  ชมชื่น
2. เด็กชายทนงศักดิ์  จั่นทอง
 
1. นางสาวรัตนชาติ  คิ้วสกุลกาญจน์
2. นายวิชาญ  ระดมกิจ
 
39 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 84.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดทุ่งสมอ 1. เด็กหญิงกัญปภัส  มาลาพงษ์
2. เด็กหญิงวรินรำไพ  นวมมา
3. เด็กหญิงเมตตา  เจนวีระนนท์
 
1. นางสุรางค์  สุทธิ
2. ว่าที่ร้อยตรีสุพจน์  สุขุมพันธ์
 
40 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดทุ่งสมอ 1. เด็กหญิงฐิตาพร  อยู่สถาพร
2. เด็กชายธรรมรัตน์   พรมศรีจันทร์
3. เด็กหญิงนรีกานต์   โพธิ์ใบ
 
1. นางสุรางค์   สุทธิ
2. นางอำพร   บ้งชมโพธิ์
 
41 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6 84.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่ามะกา 1. เด็กหญิงธนพร   ทับยาง
2. เด็กหญิงสาริศา  รักงาม
3. เด็กหญิงสิรีธร  ใจชน
 
1. นางสาวกาญจนา   ทัดสวน
2. นายดำรงค์   มะโนเสริฐ
 
42 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 87.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดสาลวนาราม 1. เด็กชายธีรพล  ท้าวสุวรรณ์
2. เด็กหญิงพัทธนันต์  สืบนาค
3. เด็กหญิงภัณฑิรา  รอดภัย
 
1. นางสาวสุธาทิพย์  รอดหลง
2. นายทัตพงศ์  ศรีทอง
 
43 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ป.4-ป.6 91.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุชนศึกษา 1. เด็กหญิงจิรรัชญา  กุสะโล
2. เด็กหญิงธนวรรณ  เพิ่มพูนเจริญยศ
3. เด็กหญิงวริศรา  นิลพันธุ์
 
1. นางเสาวดี   โพธิ์งาม
2. นางสาว อชิรญาณ์  โอถาวรวงษ์
 
44 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 85.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหลุมหิน 1. เด็กหญิงขวัญจิรา  แซ่เฮง
2. เด็กหญิงชนิสรา  จันโท
3. นางสาวณัฐชยา  เสนา
 
1. นางสาววรารัตน์  สิงหกาญจน์สกุล
2. นายสมาน  สีสังข์งาม
 
45 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6 88.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านอุโลกสี่หมื่น 1. เด็กหญิงฉัตราภรณ์  ดำทะมิส
2. เด็กชายธนากร  มั่งลิ้ม
 
1. นางสาวสุปราณี  ทองดอนน้อย
2. นางสาวสุวรรญา  ขวัญกลาง
 
46 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านรางกระต่าย "พิริยะประชาวิทยาคาร" 1. เด็กหญิงธิตินันท์  ทองเรือนเหมือน
2. เด็กชายนาธาร  เฮงไชโย
 
1. นางสาวยุพิน  ทัศนวิจิตรพันธ์
2. นางสาวกาญจณา  ตะลีขัน
 
47 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 85.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทัพพระยา 1. เด็กหญิงณัฐชยา  บุญชู
2. เด็กหญิงณัฐณิชา  แก้วทาสี
3. เด็กหญิงมลฑา  มาสลิป
4. เด็กหญิงวรนิต  คงนะ
5. เด็กหญิงอธิชา  สังข์ทอง
 
1. นางสาวเบญจวรรณ  ไพรสิงห์
2. นางสาวปาริชาติ  โคกคำ
 
48 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเขากรวด 1. เด็กหญิงพนิดา  คนผิวเกลิ้ง
2. เด็กหญิงวนัชพร  วิเศษสิงห์
3. เด็กหญิงวิมพ์วิษา  สิงห์ธะนะ
4. เด็กหญิงศุทธินี  มั่งคั่ง
5. เด็กหญิงสโรชา  วิเศษสิงห์
 
1. นางสาวชาลิณี  เกิดแย้ม
2. นายกฤศ์วระพัชร์  ศุภโชคปิยังกูร
 
49 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 89.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเขากรวด 1. เด็กหญิงชนาภา  ชั่งกุล
2. เด็กชายภานุพงษ์  เจนกระบี่
3. เด็กหญิงวรรณวาณิชย์  เมฆขาว
4. เด็กหญิงสุรวดี  บุญลือ
5. เด็กหญิงแสงดาว  อุบลพิทักษ์
 
1. นางสาวชาลิณี  เกิดแย้ม
2. นายกฤศ์วระพัชร์  ศุภโชคปิยังกูร
 
50 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่ามะกา 1. เด็กหญิงกฤติมา  นาคพันธุ์
2. เด็กหญิงธนัญธิดา   คเชนวัฒนะ
3. เด็กหญิงธนิสร   นันทพรภักดี
4. เด็กหญิงปณัชช์   รักงาม
5. เด็กหญิงสุริวิภา  สมบูรณ์
 
1. นางสาวทิพย์วรรณ   คำเครือ
2. นางสาวทิพวัลย์   จรเข้
 
51 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 86.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลวัดลูกแกประชาชนูทิศ 1. เด็กหญิงจันทราภรณ์  ติดหงิม
2. เด็กหญิงธัญญรัตน์  พุ่มนิล
3. เด็กชายนพพร  มาลา
4. เด็กหญิงปวศิรา  ศรีวงษ์ไชย
5. เด็กชายวรเทพ  ทองเเจ่ม
 
1. นายธวัชชัย  ภูวสิษฐ์พงศา
2. นายชัชวัชร์  พิศาลจารุวรรณ
 
52 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 89.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดเบญพาด 1. เด็กหญิงนาขวัญ  สุวรรณสิงห์
2. เด็กหญิงประวีรา  โมคคลัน
3. นางสาวปุณิกา  คล้ายเกิด
4. นางสาววาธาสินี  สะทองเลียบ
5. เด็กหญิงสุพรรณิการ์  รุ่งกลิ่น
 
1. นายธนวันต์  ภักดีวัน
2. นางสิริภา  ปลาทอง
 
53 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 91.68 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดเขาตะพั้น 1. เด็กชายณวพล  เล่าทรัพย์
2. เด็กชายธนกร  ชวนอยู่
3. เด็กหญิงปรีชญา  จันทร์ดี
4. เด็กหญิงศศิตา  เย็นกลม
5. เด็กหญิงศิริพร  ชวนอยู่
 
1. นายอัษฎายุทธ  นุ้ยฉิม
2. นางสาวเบญจภรณ์  พลศักดิ์
 
54 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 93.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดดอนแสลบ 1. เด็กชายพงศภัค  สาระศาลิน
2. เด็กชายราชันย์  ทองนุ่ม
3. เด็กชายสิทธิพล  สนองชาติ
4. เด็กหญิงสุภัสสรา  อยู่เอี่ยม
5. เด็กหญิงอรรัมภา  จันทร์เพ็ง
 
1. นางสาวอรทัย  รัตนฤทธิยาภรณ์
2. นางนาฎนภา  ศรีโสภา
 
55 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาใหม่ 1. เด็กหญิงอติญา  สืบดา
 
1. นางสาวทิพย์วรรณ  เชื้อวงษ์
 
56 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเขากรวด 1. เด็กหญิงธัญชนก  สระทองล้อม
 
1. นายพงษ์ประดิษฐ์  พรมทองดี
 
57 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเขากรวด 1. เด็กหญิงทิพย์ธันวา  วิเศษสิงห์
 
1. นายพงษ์ประดิษฐ์  พรมทองดี
 
58 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบ่อระแหง 1. เด็กชายธีรภัทร  โพธิ์ศรี
2. เด็กหญิงนลินทิพย์  จิตนิยม
 
1. นายวันเฉลิม  แย้มยิ้ม
2. นางสาวคุณากร  ศรีอำไพ
 
59 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหลุมหิน 1. เด็กชายพัชรพล  บุญมา
2. เด็กหญิงอรุณวรรณ  แต่แดงเพชร
 
1. นางวาสนา  พงษ์ไพบูลย์
2. นางอารมณ์  แย้มศักดิ์
 
60 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหลุมหิน 1. เด็กชายกรวิชญ์  ทองนารถ
2. นางสาวเยาวลักษณ์  วิเศษสิงห์
 
1. นางวาสนา  พงษ์ไพบูลย์
2. นางอารมณ์  แย้มศักดิ์
 
61 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลไทย ป.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหลุมหิน 1. เด็กหญิงกุสรินทร์  เข็มทอง
2. เด็กหญิงชรินรัตน์  บุญเกลี้ยง
3. เด็กหญิงฐิตารีย์   ภิญโญ
4. เด็กหญิงฐิติวรดา  วิเศษสิงห์
5. เด็กหญิงธัญญพัทธ์   ประเสริฐชาติ
6. เด็กหญิงธิดารัตน์  ภิญโญ
7. เด็กหญิงศุภานัน  สมคิด
8. เด็กหญิงหทัยกานต์  พันธ์แก้ว
9. เด็กหญิงเฉลิมรัตน์  แย้มน้อย
10. เด็กหญิงเมธาพร  คำผล
 
1. นางวาสนา  พงษ์ไพบูลย์
2. นางอารมณ์  แย้มศักดิ์
3. นายสันติ  สว่างเมฆ
 
62 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทัพพระยา 1. เด็กหญิงกรรวี  จันทร์นาลาว
2. เด็กหญิงจิณัฐตา  ใคร่ครวญ
3. เด็กหญิงชลลดา  พินิจนารถ
4. เด็กหญิงฐิติพร  นกดำ
5. เด็กหญิงณภัสประภา  ป้องกัน
6. เด็กหญิงธิดารัตน์  สุนทรพระ
7. เด็กหญิงนัตชา  สืบศักดิ์
8. เด็กหญิงบุษบา  วุ่ยยือ
9. เด็กหญิงสาริกา  ใคร่ครวญ
10. เด็กหญิงอุไรวรรณ  แก้วสุกใส
 
1. นางสาวเบญจวรรณ  ไพรสิงห์
2. นางสาวกรกานต์  สุขสำราญ
3. นางสาวกนกวรรณ  พันธุ์ลาภ
 
63 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ป.1-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดท่ากระทุ่ม 1. เด็กหญิงจูไลโม  ไม่มีนามสกุล
2. เด็กหญิงญาณิศา  ศรีมงคลกูล
3. เด็กหญิงปานตูซา  ไม่มีนามสกุล
4. เด็กหญิงปาปาวีย์  ไม่มีนามสกุล
5. เด็กหญิงวตันจอ  ไม่มีนามสกุล
6. เด็กชายสมศักดิ์  -
7. เด็กหญิงสุกัญญา   แก้วกวี
8. เด็กหญิงอิวะโต่งอ่อง  ไม่มีนามสกุล
9. เด็กหญิงอิอิพิว  ไม่มีนามสกุล
10. เด็กหญิงเอมิโม  -
 
1. นางสาวรวีพิรุณ   รอดใจดี
2. นางบุษรา   สนสุทธิ
3. นางบานเย็น  กมเครือ
 
64 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันคีตะมวยไทย ป.1-ป.6 80.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดสาลวนาราม 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  พุ่มกระจันทร์
2. เด็กชายจรัญ  อินทร์หอม
3. เด็กหญิงญาณัชชา  หยิบจันทร์
4. เด็กหญิงณัฏฐกานต์  บุญทองสุข
5. เด็กชายธนากร  ตั้งสุขสบายดี
6. เด็กชายปภาวิชญ์  กันคำ
7. เด็กหญิงภัทราวดี  แจ่มศรี
8. เด็กชายภูวนัตถ์  เมฆนิติ
9. เด็กหญิงรุ่งอรุณ  เมืองใหญ่
10. เด็กชายอภิสิทธิ์  สุขสมัย
 
1. นายธีรพล  มณฑาทัศน์
2. นางสาวกัญญารัตน์  แก้ววิชิต
3. นางปุณยนุช  พรานไพร
 
65 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดเขาสะพายแร้ง 1. เด็กชายกรรชัย   ราชา
2. เด็กหญิงกัณฑิมาส   ใบไม้
 
1. นายอรรถวัฒน์   กลั่นจุ้ย
2. นายต่อฉัตร   สนพราย
 
66 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดสำนักคร้อ 1. เด็กหญิงณัฐพัชร์  สอนรักดี
2. เด็กหญิงอานิชชา  เซี่ยงโหล
 
1. นางสาวจิราภรณ์  เพชรทัต
2. นางสาวแก้วกาญจน์  ซิบเข
 
67 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุชนศึกษา 1. เด็กหญิงปุณณมา   สินเจริญชัย
 
1. นางสาวรินดา  บุญล้อ
 
68 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองขุย 1. เด็กชายภูมิชนก  แย้มกลีบ
 
1. นายเจษฎา  ห้วยหงษ์ทอง
 
69 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลปสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบ่อระแหง 1. เด็กหญิงสุพรรษา  ประจบดี
 
1. นายไพเราะ  สุกใส
 
70 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดสาลวนาราม 1. เด็กหญิงณัฐณิชา  วิวัฒน์ทวีภาคย์
 
1. นางปริยาพร  จานแก้ว
 
71 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่ามะกา 1. เด็กชายเว็ง   -
 
1. นางอุษา  ถังทอง
 
72 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบ่อระแหง 1. เด็กหญิงดวงกมล  ปิ่นแก้ว
 
1. นายไพเราะ  สุกใส
 
73 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบ่อระแหง 1. เด็กหญิงปานตะวัน  อุดม
 
1. นายไพเราะ  สุกใส
 
74 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบ่อระแหง 1. เด็กหญิงสิริกัญญา  เสมแก้ว
 
1. นายไพเราะ  สุกใส
 
75 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดดาปานนิมิตมิตรภาพที่ 142 1. เด็กหญิงพราวฟ้า  สว่างสุข
2. เด็กหญิงพันดาว  สว่างสุข
 
1. นายชนาธร  กาฬภักดี
2. นางสาวฑนาวัน  คงทน
 
76 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองเจริญสุข 1. เด็กหญิงพิมพ์ชนก  ทองใบ
2. เด็กหญิงสุวนันท์  อาจคงหาญ
 
1. นางสาวกัญญาภัทร  กุลอ่อน
 
77 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบ่อระแหง 1. เด็กหญิงขวัญหทัย  คุณพันธ์
2. เด็กหญิงณัฐริกา  หมดทุกข์
 
1. นายไพเราะ  สุกใส
2. นางสาวทิวา  พรหมชนะ
 
78 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 88.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเขากรวด 1. เด็กหญิงลัดดา  ผิวขำ
 
1. นายพงษ์ประดิษฐ์  พรมทองดี
 
79 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดดาปานนิมิตมิตรภาพที่ 142 1. เด็กหญิงทอน  -
2. เด็กหญิงหอม  -
3. เด็กหญิงอาทิตยา  พันยุโดด
 
1. นายชนาธร  กาฬภักดี
2. นางสาวกาญจนา  ยางสวย
 
80 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดสาลวนาราม 1. เด็กหญิงชลลดา  สุขรักษ์
2. เด็กหญิงรุ่งฤดี  อินทรักษ์
3. เด็กหญิงศิรินภา  จุลทรักษ์
 
1. นางศิริพร  คูประชามิตร
2. นางสาวนิภา  ดอนปานไพร
 
81 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตลุงใต้ 1. เด็กชายวีรภัทร  เที่ยงธรรม
2. เด็กชายสุมิตร  สว่างแจ้ง
3. เด็กชายสุรเชษฐ์  หินศิลา
 
1. นางสาวอัจฉราภรณ์  บัวลังกา
2. นายชัยณรงค์  มณีนุ่ม
 
82 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลพนมทวน (วัดรางหวาย) 1. เด็กชายณัฐพล  ดอกพรหม
2. เด็กชายทศวรรษ  สำเนียงสูง
3. เด็กชายปพนสรรค์  ป้องกัน
4. เด็กชายสุทธิภัทร  บุตรตาชาติ
5. เด็กหญิงสุวิมล  พุ่มน้อย
 
1. นางสาวภัทราภรณ์  โพธิ์ทอง
2. นายจารึก  วิหค
 
83 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ป.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดเบญพาด 1. เด็กหญิงกัลยรัตน์  พุ่มน้อย
2. เด็กชายจักรกฤษณ์   คชเม่น
3. เด็กหญิงจิราพัชร   เซี่ยงจ๊ง
4. เด็กหญิงชญานิศ   แสนชมพู
5. เด็กชายชรรษา   โสไกร
6. เด็กหญิงชลณภัทร   จันทร์สุข
7. เด็กหญิงณัฐพร  ชูเลิศ
8. เด็กชายณัฐภูมินทร์  เหล่าสาร
9. เด็กชายธนพัฒน์  นิลนาม
10. เด็กชายธนา  นพคุณ
11. เด็กหญิงธนาภา   เบ็ญพาด
12. นางสาวธัญญาภรณ์  เบญพาด
13. เด็กชายธีรภัทร  พรหมมา
14. เด็กหญิงนิรมล  เกิดแย้ม
15. เด็กหญิงบุษกร  ชูเลิศ
16. เด็กชายประสาทพร  ศรีพูลพันธ์
17. เด็กหญิงปราชญา  ภูมิชาติ
18. เด็กหญิงปุณณิศา  เห็นประเสริฐ
19. เด็กหญิงพัชราพร  กัญชะนะ
20. เด็กหญิงพันธิตรา  เมืองมนต์
21. เด็กชายพีรพัฒน์   เหล็กพล
22. เด็กชายพีรวิชญ์   เบ็ญพาด
23. นายภานุวัฒน์   สืบสาย
24. เด็กชายภูริภัทร  เอกธวัชชัย
25. เด็กหญิงมณีรัตน์   ม่วงศรี
26. นายมาร์วิน  สีสุขสาม
27. เด็กหญิงวรรณษา  โสไกร
28. เด็กหญิงวิภาวรรณ  เนียมสอน
29. นางสาวศศิปรียา  สุวรรณสิงห์
30. เด็กชายสิงห์คำพล  วงษ์เอก
31. เด็กชายสุกฤษฏิ์  กรีบทอง
32. เด็กหญิงสุภานัน   ดวงด้าว
33. เด็กหญิงสุวภัทร  เบ็ญพาด
34. เด็กหญิงหทัยทิพย์  ศรีพูนพันธ์
35. เด็กชายอนุสรณ์  ปุ่นนอก
36. เด็กหญิงอาทิตยา  รอดโค
37. เด็กชายเจริญพล   เชื้อทอง
38. นายเพิ่มพูน  รูปสม
39. เด็กหญิงเมธปรียา   ปานศรีแก้ว
40. เด็กหญิงแก้วเก้า   รักบุญ
 
1. นายเชิดพงศ์  พรหมชนะ
2. นายธนภัทร  ภูมิเมือง
3. นายกวีศักดิ์  กันศัตรู
4. นางสาวพิมพิไล  โถยะโล
5. นางสาวสิทธินีย์  อินสว่าง
6. นางสาวพัชรีวรรณ  สุวรรณชัยชนะ
7. นางสาวรัตนาภรณ์  แก้วบัวดี
8. นางสาวขนิษฐา  โพธิ์รัตน์
 
84 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ป.1-ป.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดอนมะขาม 1. เด็กชายนพรุจ  พรหมมายน
 
1. นางสาวสุนันท์  กลีบทอง
 
85 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดดอนแสลบ 1. เด็กชายนันทพงศ์  อยู่เอี่ยม
 
1. นางสาวมานิตย์  แดงเพ็ชร
 
86 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศกาญจนบุรี 1. เด็กหญิงพัฒน์นรี   แสงทอง
 
1. นางสาวบงกช   อ้นปรางค์
 
87 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 91.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดพังตรุ 1. เด็กหญิงภาพิมล  กลั่นบุศย์
 
1. นายชาญยุทธ  อินทรักษา
 
88 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตลาดเขตมิตรภาพที่ 105 1. เด็กชายปฐมพงษ์  สุทธิรอด
 
1. นางสุนีย์  พันแสงทอง
 
89 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเขากรวด 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  หมื่นอาจ
 
1. นายพงษ์ประดิษฐ์  พรมทองดี
 
90 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตลาดเขตมิตรภาพที่ 105 1. เด็กหญิงวาสนา  พรเวชอำนวย
 
1. นางสุนีย์  พันแสงทอง
 
91 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดตะคร้ำเอน 1. เด็กหญิงมนัสยา  ยุทธนาพิพัฒน์
 
1. นางสาวเบญจวรรณ  ดีคำ
 
92 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6 91.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศกาญจนบุรี 1. เด็กชายภาวัต   บุลกุลนิรชร
 
1. นายธนวัฒน์  แซ่ซี
 
93 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดพังตรุ 1. เด็กชายนรรยา  กลีบทอง
 
1. นางสาวชัญญา  สังขฤทธิ์
 
94 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 92.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดเขารักษ์ 1. เด็กหญิงณิชกานต์  พันธ์สุข
 
1. นายคีตภัทร์  ปาลวัฒน์
 
95 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 91.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดตะคร้ำเอน 1. เด็กหญิงชลธกานต์  เชาว์ไว
 
1. นางสาวเบญจวรรณ  ดีคำ
 
96 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศกาญจนบุรี 1. เด็กชายชินภัทร  ทินนิลวงษ์
 
1. นายอลันต์  ฤทธิ์เนติกุล
 
97 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 86.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดหนองปลิง 1. เด็กชายอุดมเดช  หนองสูง
 
1. ว่าที่ร้อยโทสุเทพ  รังสวัสดิ์จิตร์
 
98 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6 90.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดพระแท่นดงรัง 1. เด็กหญิงทัศนวรรณ  จั๊บโปรย
 
1. นางทรงพร  สุวรรณประเสริฐ
 
99 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 91.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดตะคร้ำเอน 1. เด็กหญิงษิตา  ประเสริฐไทย
 
1. นางสาวเบญจวรรณ  ดีคำ
 
100 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ป.1-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดดาปานนิมิตมิตรภาพที่ 142 1. เด็กหญิงขนิษฐา  วงษ์สุวรรณ
2. เด็กชายคงกระพัน  สามร้อยงาม
3. เด็กหญิงจันทร์ธิมา  อินทร์พิริยานุกูล
4. เด็กหญิงจาณิสตา  ดาปาน
5. เด็กชายจารุพัฒน์  สามร้อยงาม
6. เด็กชายจิรภัทร  ศรีสมวงษ์
7. เด็กชายณัฐภูมิ  สุขภิญโญ
8. เด็กหญิงณัฐวลัย  ดาปาน
9. เด็กชายทองพิทักษ์  ผิวงาม
10. เด็กชายธนกร  ดาปาน
11. เด็กชายธนกฤต  เจตะพุก
12. เด็กชายธนภัทร  บัวรอด
13. เด็กชายธนภัทร  พุกคุ้ย
14. เด็กชายธนากร  สีนวล
15. เด็กชายธีรโชติ  สีเมฆ
16. เด็กหญิงประภาดา  อินทร์นาม
17. เด็กหญิงปิยธิดา  อินทรกระเสม
18. เด็กหญิงปิยะดา  เจริญผล
19. เด็กชายพงษ์พัฒน์  ชมศรี
20. เด็กหญิงพัชรา  เรืองฤทธิ์
21. เด็กหญิงพิชญ์สินี  กล่ำรัตน์
22. เด็กชายพิชยุทธ  ดวงเพชร
23. เด็กหญิงพิมชนก  แสนยุติธรรม
24. เด็กชายภัทรกร  ทองเงิน
25. เด็กหญิงรินลดา  แสงสุริยา
26. เด็กชายวิวัฒน์  สงคราม
27. เด็กหญิงศศิกานต์  โนนชะเกด
28. เด็กชายศุภกิตติ์  สวนสม
29. เด็กหญิงสุภัทรา  เกิดฤทธิ์
30. เด็กหญิงสุรีย์พร  ฉิมกล่อม
31. เด็กชายอนันดา  สังเกตุการณ์
32. เด็กหญิงอนุชสรา  เขียวอิ่ม
33. เด็กหญิงอภิญญา  บุญเงิน
34. เด็กหญิงอมรรัตน์  สอนกระต่าย
35. เด็กชายอลงกช  เซี่ยงฟู
36. เด็กหญิงเมธาพร  คล้ายมณี
37. เด็กหญิงเมษา  ยางบ้านหลวง
38. เด็กชายเสกสิทธิ์  บุตรเนตร
39. เด็กหญิงเสาวลักษณ์  ยืนนาน
40. เด็กหญิงใบตอง  สุริยันต์
 
1. นางสาวอรอุมา  หนูนันท์
2. นายศุภชัย  ใหม่ตา
3. นายภานุพงศ์  ทรัพย์คง
4. นางสาวจินตนา  อินทรักษ์
5. นางสาวลลิดา  กุลสุวรรณ
6. นางสาววราภรณ์  บุญส่ง
7. นางสาวนิติกานต์  ศรีโมรา
8. นางสมหมาย  ลิขิตธนานันท์
 
101 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ป.1-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดเขาใหญ่ 1. เด็กหญิงสิตากาญจน์   ศรีรานันท์
 
1. นางสมทรัพย์   แก่นน้อย
 
102 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเขาช่อง 1. เด็กชายธนพัฒน์  วัดมณี
 
1. นายคธาวุธ   โกสุม
 
103 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดหวายเหนียว "ปุญสิริวิทยา" 1. เด็กชายชนาธิป  ศรีเอียด
 
1. นายสุทธิชัย  เพลินไพรเย็น
 
104 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ป.1-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลวัดลูกแกประชาชนูทิศ 1. เด็กชายสิวกร  กินเลี้ยง
 
1. นายสุเมธ  สุฐาปัญณกุล
 
105 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดหวายเหนียว "ปุญสิริวิทยา" 1. เด็กชายณัฐนนท์  ศรีเอียด
 
1. นางสาวปัทมา  สายสอาด
 
106 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ป.1-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดหนองลาน 1. เด็กชายพีรภัทร  คุณคง
 
1. นางนภาพร  ศรีทองทรัพย์
 
107 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดหวายเหนียว "ปุญสิริวิทยา" 1. เด็กชายจตุรพร  เพชรปานกัน
 
1. นายนัฐวุฒิ  เอมทอง
 
108 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่ามะกา 1. เด็กหญิงศาธินี   ยางทัด
 
1. นางสาวสุรางค์รัตน์   ขันบรรจง
 
109 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่ามะกา 1. เด็กชายพิภัช   พรสุดาชัย
 
1. นางสาวสุรางค์รัตน์   ขันบรรจง
 
110 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ป.1-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่ามะกา 1. เด็กหญิงกาญจนรัตน์   วิโรจประสพชัย
 
1. นางสาวสุรางค์รัตน์   ขันบรรจง
 
111 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่ามะกา 1. เด็กหญิงพรทิพย์   คงสำราญ
 
1. นางสาวสุรางค์รัตน์   ขันบรรจง
 
112 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลวัดลูกแกประชาชนูทิศ 1. เด็กหญิงธิติกาญจน์  ด้วงอ่วม
 
1. นายสุเมธ  สุฐาปัญณกุล
 
113 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านรางกระต่าย "พิริยะประชาวิทยาคาร" 1. เด็กหญิงณัฐณิชา  สีดี
 
1. นางสาวอรรถยา  เขาถ้ำทอง
 
114 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ป.1-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 45 1. เด็กหญิงกรรณิการ์  พิมพา
2. เด็กหญิงกุหลาบ  -
3. เด็กหญิงจารุวรรณ  สารี
4. เด็กหญิงจิราพัชร  สมสวาท
5. เด็กชายชนะศักดิ์  จิตรประเสริฐ
6. เด็กชายณัฐภัทร  พิชัยกุล
7. เด็กชายทินภัทร   ภัทรยุคลธร
8. เด็กชายภูวดล  คงมั่น
9. เด็กหญิงวราภรณ์  งามเลิศ
10. เด็กชายสาริน  นาคสังข์
 
1. นายณัฐวุฒิ  นิลธานี
2. นางวิภาภรณ์  เอกจิต
3. นายกฤษณะ  เสาพรม
4. นายธัชกร  ปู่เถา
 
115 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลห้วยกระเจา 1. เด็กชายกฤตนัย  ใคร่ครวญ
2. เด็กชายชัยวัฒน์  สุขธูป
3. เด็กชายธนกฤต  ชาววังเย็น
4. เด็กหญิงรัญชิดา  ฤทธิ์กองโพธิ์
5. เด็กหญิงสุธิกานต์  ประดิษฐบรรจง
6. เด็กชายเตวิทย์  คำปาน
7. เด็กหญิงเบญญาพร  จวงจันทร์
8. เด็กหญิงเพชรลดา  ก้อนทอง
 
1. นางเนตรชนก  เพชรดำดี
2. นางสาวกิจสนีย์  ศรีโสภา
3. นางอนงค์  หอมทวนลม
 
116 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลห้วยกระเจา 1. เด็กชายจักรภัทร  แสงทอง
2. เด็กหญิงชนิตา  สุวรรณมาโจ
3. เด็กหญิงชรินรัตน์  สุขธูป
4. เด็กชายชุติพนธ์  ป้องกัน
5. เด็กชายธิติศักดิ์  ปราบโจร
6. เด็กหญิงนิชา  สืบดา
7. เด็กชายสุรนาท  พันนาค
8. เด็กหญิงอนัญญา  ห้วยกระเจา
 
1. นางเนตรชนก  เพชรดำดี
2. นางสาวกิจสนีย์  ศรีโสภา
3. นางอนงค์  หอมทวนลม
 
117 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ป.1-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านไผ่สี 1. เด็กหญิงกนกพร  รักบุญ
2. เด็กหญิงกาญเกล้า  คงคีรี
3. เด็กหญิงขวัญชนก  ฤกษ์ดี
4. เด็กหญิงจิรภิญญา  ฝ่ายพลแสน
5. เด็กหญิงชลดา  วงษ์สนิท
6. เด็กหญิงอัมพร  สำเภาแก้ว
 
1. นางสาวภัทราวดี  อิ่มเสมอ
2. นางสาวพัชรี  หลักเพ็ชร
3. นางไปรยา  ผิวนวล
4. นางสุฌาณี  ดำรงค์ฤทธิ์
 
118 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดดาปานนิมิตมิตรภาพที่ 142 1. เด็กหญิงชนาภัทร  เสนสุข
2. เด็กหญิงฐิติมา  ดาปาน
3. เด็กหญิงณัฐกฤตา  เจตะพุก
4. เด็กหญิงณัฐณิชา  รักอู่
5. เด็กหญิงณิชาภัทร  แสงสว่าง
6. เด็กหญิงธัญชนก  พลอยศรี
7. เด็กหญิงนภัสสร  อรเพชร
8. เด็กหญิงภัทรนันท์  แก้วงอก
9. เด็กหญิงมาริษา  ครองพิมลตรี
10. เด็กหญิงสุวพัชร  โทงแก้ว
 
1. นายวุฒิพงศ์  ภูแซมโชติ
2. นางศันสนีย์  กองพันธ์
3. นางสาวพรทิพย์  เอกจิตต์
4. นางกิตติยา  พิกุลทอง
 
119 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดหนองพันท้าว (พรประชาวิทยาคาร) 1. เด็กหญิงขวัญจิรา  เจริญดี
2. เด็กชายณัชพล  เมืองพรม
3. เด็กหญิงณัฎฐณิชา  ถ้ำทอง
4. เด็กหญิงทักษอร  อยู่สถิตย์
5. เด็กชายธีรพัฒน์  โยกบัว
6. เด็กชายนพดล  ขำอิ่ม
7. เด็กชายนิคม  ศรีเมือง
8. เด็กหญิงปัณณพร  ประเสริฐศักดิ์
9. เด็กหญิงสันห์สินี  ขำอิ่ม
10. เด็กหญิงเจนจิรา  เนื้อแตงเย็น
11. เด็กหญิงเฌอมาฬ  ศิริมั่ว
12. เด็กชายเดชาเมธ  อินทรโชติ
13. เด็กชายเดโช  คงสัง
14. เด็กหญิงเพ็ญพิชชา  พุ่มงาม
 
1. นางจุฑาทิพ  อินต๊ะ
2. นางสาวจตุพร  เชยสาคร
3. นางสาวขนิษฐา  แย้มสวน
4. นางสาวเพชรณรินทร์  เริ่มกุลชัย
5. นางสาวกรรณิกา  เนื้อแตงเย็น
 
120 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ป.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดดาปานนิมิตมิตรภาพที่ 142 1. เด็กหญิงธิติยา  วิโทจิตร
2. เด็กหญิงธีรยา  พันเห่ง
3. เด็กชายวงศธร  นพเกตุ
4. เด็กหญิงสุภาพร  ศรีสุข
5. เด็กชายเกื้อกุศล  เสมามอญ
 
1. นายภานุพงศ์  ทรัพย์คง
2. นางสาวลลิดา  กุลสุวรรณ
 
121 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันมายากล ป.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดสำนักคร้อ 1. เด็กหญิงปุยฝ้าย  -
2. เด็กหญิงอภิญญา  เอกจู
 
1. นางสาวปุญญิศา  ท้าวสาลี
2. นางแวววรา  จงจินากูล
 
122 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.1-ป.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุชนศึกษา 1. เด็กหญิงณัฐนันท์  พิทักษ์แสงอรุณ
 
1. Miss Rachel Storm    Ferrier
 
123 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.4-ป.6 90.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศกาญจนบุรี 1. เด็กชายธนาธิษณ์  กิรติพงษ์วุฒิ
 
1. นางสาววรรณี  สร้อยแสง
 
124 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.1-ม.3 81.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลพนมทวน (วัดรางหวาย) 1. เด็กหญิงกัลยา  สะไครเสน
 
1. นายอธิษฐ์  ป้านพุก
 
125 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศกาญจนบุรี 1. เด็กหญิงสุกฤตา  ศรีมงคลชัย
 
1. นางสาวประกายดาว   หยู๋แฮ
 
126 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตลาดเขตมิตรภาพที่ 105 1. เด็กหญิงณัฐชยา  ยินดีทรัพย์
 
1. นางสาวศศิวิมล  เเห้วเพ็ชร
 
127 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ป.1-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดสาลวนาราม 1. เด็กชายนราธร  พลอยพันธ์
2. เด็กชายอดิศักดิ์  รอดภัย
 
1. นางสาวจิราภา  อ่ำแจ้ง
2. นางสาวปทุมวัน  ตามเสรีวิไล
 
128 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทัพพระยา 1. เด็กหญิงกฤติมา  ชาวเพชร
2. เด็กหญิงดวงหทัย  เที่ยงธรรม
 
1. นายสามารถ  จันหา
2. นางสาวพรรณนภา  วิชาธร
 
129 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาจีน ป.4-ป.6 89.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศกาญจนบุรี 1. เด็กหญิงธิดา  ราชา
2. เด็กหญิงพีรานีย์   นิยมศักดิ์
 
1. Mr.Mai    Zheng Yu
2. นางสาววรรณี  สร้อยแสง
 
130 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่ามะกา 1. เด็กชายกิตติ   -
2. เด็กชายณฎล  ตันติกำธน
3. เด็กชายณฤชล  สิทธิถาวร
4. เด็กชายธีรภัทร   ยางทัด
5. เด็กชายวรพล   ชาวกรุงเก่า
6. เด็กชายวัชรพล   ชินวงศ์เกตุ
 
1. นายณัฐวุฒิ   เอี่ยมอรุณชัย
2. นางสาวอุษา   ดำริธรรมาภรณ์
 
131 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเนและการสะกดรอย ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดสระลงเรือ 1. เด็กชายชานน  วิชัยวงค์
2. เด็กชายนาวิน  สืบเรือง
3. เด็กชายนิติพันธ์  คำสนิท
4. เด็กชายปฐมฤกษ์  ศรีเมือง
5. เด็กหญิงศศิวรรณ  จันทร์สวาท
6. เด็กชายสกลวรรธ  คันชั่ง
 
1. นายวิชิต  เพ็ชรปานกัน
2. นางศิริพร  งามขำ
3. นางสาวชไมพร  บุญประวัติ
 
132 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 86.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดตะคร้ำเอน 1. เด็กชายธนกร  พันหุ่น
2. เด็กชายธนา  บุญเต็ม
3. เด็กชายนพรัตน์  โภคา
4. เด็กชายพูธ  แพง
5. เด็กชายมงคลชัย  หลวงกวี
6. เด็กชายสิทธิชัย  พงษ์น้อย
7. เด็กชายอนุชา  มหาดไทย
8. เด็กชายเดชฤทธิ์  เซี่ยงลี้
 
1. นายวิรัช  สว่างอรุณ
 
133 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดตะคร้ำเอน 1. เด็กหญิงณัชชา   สวัสดิ์พานิช
2. เด็กหญิงดารัตน์  มุ่งหมาย
3. เด็กชายธันวา  สว่างเมฆ
4. เด็กหญิงปวรา  ดีคำ
5. เด็กชายภูติพัฒน์  พุกจีน
6. นางสาวยุวรินทร์  พิมพ์จันทร์
7. เด็กหญิงรจนาภรณ์  คชายุทธ
8. เด็กหญิงสกาวใจ  ดอนโพน
9. เด็กหญิงสวรส  วงศ์ษา
10. เด็กหญิงสุจิตรา  เทียนหล่อ
 
1. นายวิรัช  สว่างอรุณ
2. นางสาวณัฐวดี  ใจอดทน
3. นางวันดี  โชคสมกิจ
 
134 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน กิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (YC : Youth Counselor) ม.1-ม.3 80.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดตะคร้ำเอน 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  สุบิน
2. เด็กหญิงชมพู  -
3. เด็กชายธนกร  อินทรโสภา
4. เด็กชายปิยะวัฒน์  ตาลเพชร
5. เด็กหญิงวรินดา  ดอกกลอย
 
1. นายวิรัช  สว่างอรุณ
2. นางสาวพรผกาญจน์  แซ่แต้
 
135 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดเบญพาด 1. เด็กหญิงกัญจน์ณิชา  หว่างตาล
2. เด็กหญิงธัญญมนตร์  พรประพันธุ์
3. เด็กหญิงปุณณภา  เห็นประเสริฐ
 
1. นางเยาวมาลย์  เกรียงไกร
2. นางอรพิณ  นำประเสริฐ
 
136 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลห้วยกระเจา 1. เด็กหญิงฐิติพร  จันดี
2. เด็กหญิงธนัชพร  ชะบา
3. เด็กหญิงรุ่งฟ้า  ป้องกัน
 
1. นางสาวศิริวรรณ  เลิศปาน
 
137 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ป.4-ป.6 93.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุชนศึกษา 1. เด็กหญิงกฤตาณัฐ   กลมวง
2. เด็กหญิงณัฏฐกมล  วิไลเลิศ
3. เด็กหญิงณัฐณิชา   พจน์กระจ่าง
 
1. นางสุพรรณา   สัจจเสนีย์
2. นางสาว สมใจ   แซ่ลิ้ม
 
138 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 92.99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดหวายเหนียว "ปุญสิริวิทยา" 1. เด็กหญิงณัฐสวี  วงศ์ษา
2. เด็กชายสิรวิชญ์  เชื้อบุญ
3. เด็กชายสิรวิชญ์  คำจู
 
1. นางสาววันวิษา   วีระวงษ์
2. นางณัฐธิดา  ผลดี
 
139 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนประชาวิทยาคาร 1. เด็กชายธนภัทร  แก้วดี
2. เด็กหญิงประทินทิพย์  ศรีโสภา
 
1. นายสุริยัน  ศรีวรชัย
2. นางจิราวรรณ  เนตร์สว่าง
 
140 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนเรื่องสั้น (Comic Strip) ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุชนศึกษา 1. เด็กหญิงพราวรวี   เกกินะ
2. เด็กหญิงรวิสรา  สุริย์พุธ
 
1. นางสาวรุ่งอรุณ   อุ่นใจ
 
141 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนเรื่องสั้น (Comic Strip) ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบ่อระแหง 1. เด็กชายภูชิต  สุขพันธ์
2. เด็กชายวรวิทย์  เดชรุ่ง
 
1. นางสาวพลอยเพชร  กำเหนิดเพชร
2. นางสาวญาณ์จิตตินันท์  แสนศรี
 
142 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบ่อระแหง 1. เด็กชายชินวัตร  กลิ่นบุปผา
2. เด็กชายไตรวิทย์  โกมะ
 
1. นางสาวพลอยเพชร  กำเหนิดเพชร
2. นางสาวภิญญาพัชญ์  คุ้มญาติ
 
143 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบ่อระแหง 1. เด็กชายพีระพัฒน์  หว่างดอนไพร
2. เด็กชายวุฒิภัทร  บุรมย์
 
1. นางสาวพลอยเพชร  กำเหนิดเพชร
2. นางสาวภิญญาพัชญ์  คุ้มญาติ
 
144 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่ามะกา 1. เด็กชายดนุสรณ์   นิลบุตร
2. เด็กชายรพีพัฒน์   ทองใบ
 
1. นางสาวลักขณา   วังปลาทอง
2. นางสาวกุลริศา   ศรีโมรา
 
145 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดตะคร้ำเอน 1. เด็กชายภานุพันธ์  จันทร
2. เด็กชายรัฐภูมิ  ยางม่วง
 
1. นายพินิจ  วัฒนชัยผดุงชีพ
2. นายทรงพล  งามทองประกาย
 
146 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 96.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนประชาวิทยาคาร 1. เด็กชายตะวัน  อ่อนน้อย
2. เด็กหญิงภาณุมาศ  ธรรมจง
 
1. นายสุริยัน  ศรีวรชัย
2. นางยุกฟ้า  พวงธรรม
 
147 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3 90.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตลาดเขตมิตรภาพที่ 105 1. เด็กชายนวพล  น้ำค้าง
2. เด็กหญิงนุตประวีณ์  เพชรดำดี
 
1. นางสุวิมล  สร้อยสุวรรณ
2. นางสาวพรรณรัตน์  ชินพัณณ์
 
148 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 94.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดท่าเรือ "อุตสาหะวิทยาคาร" 1. เด็กชายปุณยวีร์  ปูนพันธุ์ฉาย
2. เด็กชายสราวุฒิ  ทองสุกใส
 
1. นางสาวนิชาภา  วอนเพียร
2. นางสาวณัฐพร  ศักดิ์ศรี
 
149 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 92.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านรางกระต่าย "พิริยะประชาวิทยาคาร" 1. เด็กหญิงดวงกมล  พึงประสพ
2. เด็กหญิงธัญญาเรศน์  โสภาพงษ์
 
1. นางสาวขวัญตา  มีพันธ์ศรี
2. นางสาวอรรถยา  เขาถ้ำทอง
 
150 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบึงวิทยา 1. เด็กชายธันวา  สาวแสง
2. เด็กชายมิมา  -
3. เด็กหญิงอธิติยา  นิ่มน้อย
 
1. นายวรรษฑีระ  ปานบุตร
2. นางจรัสสม  ปานบุตร
 
151 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดหวายเหนียว "ปุญสิริวิทยา" 1. เด็กชายภานุพงศ์  อิ่มเอิบ
2. เด็กชายภูวนารถ  พิลา
3. เด็กชายสหรัถ  คำจู
 
1. นายวสันต์  แจ้งแสง
2. นายพรรษา  อ่วมมณี
 
152 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ป.1-ป.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุชนศึกษา 1. เด็กหญิงจิณัฐตา   สุตรัต
2. เด็กหญิงธนิยา  สีสำลี
3. เด็กหญิงประดิภา  ทองอินทร์
 
1. นางสาวรุ่งอรุณ   อุ่นใจ
 
153 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองโพธิ์ 1. เด็กชายชาญยุทธ  ชำนาญเรือ
2. เด็กชายณัฐวุฒิ  บุญชื่น
3. เด็กชายภูริชญ์  คุณพันธ์
 
1. นายหัฏฐพงษ์  นิลน้ำเพ็ชร
2. นายพิทักษ์  ภุมรินทร์
 
154 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านรางกระต่าย "พิริยะประชาวิทยาคาร" 1. เด็กชายธนกร  พบสุภาพ
2. เด็กชายปฐมพร  ลิ้มมั่ง
3. เด็กชายสิทธิโชค  งามเลิศ
 
1. นายอิศรา  วรรณากาญจน์
2. นายพิชิต  อุบลธรรม
 
155 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 86.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดสนามแย้ 1. เด็กหญิงกันติชา   ดาปาน
2. เด็กหญิงชิดชนก   เชียงกา
3. เด็กหญิงพรพิมล   อ่อนน้อย
 
1. นางกัญญารัตน์   วิเศษสิงห์
 
156 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 86.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดสระลงเรือ 1. เด็กหญิงพิมพกานต์  นิลวงค์
2. เด็กหญิงวรรณิดา  พวงทอง
3. เด็กหญิงอัยดา  พวงทอง
 
1. นายโพธิกุล  ไชยมงคล
2. นางสาวฑิตยา  สืบบุก
 
157 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทุ่งประทุน 1. เด็กหญิงกัลยรัตน์   คล้ายมณี
2. เด็กหญิงณัฐญา   เขียวลือ
3. เด็กหญิงณัฐณิชา   สมศรี
4. เด็กหญิงอรษา   จันทบุตร
5. เด็กหญิงอัญธิมาพร   อินทรกะเสม
6. เด็กหญิงแทมมารีน   สุขอร่าม
 
1. นางกุลทรัพย์   เวชตรียานนท์
2. นางสาวศุภัทรษร  ขจรภัย
3. นางสาวโสภา   ประกอบธรรม
 
158 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดทุ่งสมอ 1. เด็กหญิงกมลทิพย์   เอี่ยมเจริญ
2. เด็กหญิงกรรณิการ์   ณ ระนอง
3. เด็กหญิงจุฑารัตน์  ตรุษกุล
4. เด็กหญิงนันทวรรณ  วรรธนะวุฒิ
5. เด็กหญิงปณรรฎฐพร  วิเศษสิงห์
6. เด็กหญิงเบญจรัตน์  เวียงนนท์
 
1. นางประภา   สัปปุริสสกุล
2. นางอำพร   บ้งชมโพธิ์
3. นางสุรางค์   สุทธิ
 
159 การงานอาชีพ การประกวดโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทุ่งประทุน 1. เด็กหญิงกาญจนา   รุผักชี
2. เด็กชายณัฐพงศ์   มีล้อม
3. เด็กหญิงมนทกานต์   ป้อมอรินทร์
 
1. นางกุลทรัพย์   เวชตรียานนท์
2. นางสาวอรพรรณ   วรรณศิริ
 
160 การงานอาชีพ การประกวดโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดสำนักคร้อ 1. เด็กหญิงรัตน์ณา  จงรุ่งเรืองถาวร
2. เด็กหญิงวรัทญา  จันทร์คล้าย
3. เด็กหญิงวริศรา  จงรุ่งเรืองถาวร
 
1. นางแวววรา  จงจินากูล
2. นางสาวปุญญิศา  ท้าวสาลี
 
161 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 93.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบ่อหว้า 1. เด็กหญิงกนกพิชญ์  อ่อนช้อย
2. เด็กหญิงวรรณภา  ผกาแก้ว
3. เด็กหญิงวลัยกร  สงวนไทร
 
1. นางปุณยนุช  นราแก้ว
2. นางวรรณชาติ  อยู่เอี่ยม
 
162 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดสำนักคร้อ 1. เด็กหญิงรสสุคนธ์  ใจตรง
2. เด็กหญิงวรัญญา  พงโพธิ์
3. เด็กหญิงสุชาดา  ประกับสุข
 
1. นางสาวจิราภรณ์  เพชรทัต
2. นางนัทธมน  กลิ่นแพทย์กิจ
 
163 การงานอาชีพ การประกวดแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 95.35 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทุ่งประทุน 1. เด็กหญิงรติกานต์   มีล้อม
2. เด็กชายวีรยุทธ์   แก้วบุญเพิ่ม
3. เด็กหญิงสุภาวดี   ขอนแก่น
 
1. นางกุลทรัพย์   เวชตรียานนท์
2. นางสาวธานี   เชี่ยนมั่น
 
164 การงานอาชีพ การประกวดแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 86.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดหนองพลับ 1. เด็กหญิงจีรนันท์  บุญเกลี้ยง
2. เด็กหญิงศิริประภา  นกจันทร์
3. เด็กหญิงสิรินญา  บุญคุ้ม
 
1. นางมนสิณีย์  พิสินนาวงษ์
2. นางสาวณัฐพร  ยิ้มประเสริฐ
 
165 การงานอาชีพ การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดทุ่งสมอ 1. เด็กหญิงฟ้าใส  แผนกุล
2. เด็กหญิงภณิดา  ขุนณรงค์
3. เด็กชายอิทธิพล  สุวรรณวัฒนากุล
 
1. นางสาวปิยะพร  อินเจริญ
2. นางช่อเพชร  เนตรแก้ว
 
166 การงานอาชีพ การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านรางกระต่าย "พิริยะประชาวิทยาคาร" 1. เด็กหญิงพรวลี  ปั้นชื่น
2. เด็กหญิงสุกานดา  จุ้ยช่วย
3. เด็กหญิงอรวรา  แช่มมี
 
1. นางธันย์ชนก  เกตุแก้ว
2. นางสาวขวัญตา  มีพันธ์ศรี
 
167 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ป.4-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุชนศึกษา 1. เด็กหญิงธีรัตน์  ใจดี
2. เด็กหญิงมนัสพร   หนูนันท์
3. เด็กชายอธิชาติ   ศรีหาทน
 
1. นางอัจจิมาณัฐ  รอดจีน
2. นางสาวภัทรวดี  สารสุวรรณ
 
168 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดสำนักคร้อ 1. เด็กหญิงชุติมา  เชื้อฮ้อ
2. เด็กหญิงวนิดา  บัวบาน
3. เด็กหญิงวิภาดา  ตันโต
 
1. นางแวววรา  จงจินากูล
2. นางสาวปุญญิศา  ท้าวสาลี
 
169 การงานอาชีพ การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโป่งกูป 1. เด็กหญิงณัฐธิชา  สารีวงศ์
2. เด็กหญิงพรพิมล  ทิมหอม
3. เด็กหญิงรัตนาวดี  ประเสริฐลาภ
 
1. นางสุรีพร  ปานโต
2. นางอัจฉรา  รอดภัย
 
170 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 93.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดสาลวนาราม 1. เด็กหญิงจักรภัสสร  พันธ์โบ
2. เด็กหญิงทิพย์พวรรณ  สุภาพ
3. เด็กชายธีรวีร์  ตันวิจิตร
 
1. นางศิริพร  คูประชามิตร
2. นางสาวกุลิศาภัสร์  ฟักช้าง
 
171 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 96.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเขากรวด 1. เด็กหญิงกัลยรัตน์  โพยนอก
2. เด็กชายปัญญวัฒน์  ศรีประเสริฐ
3. เด็กชายสุกนต์ธี  จุ้ยเริก
 
1. นางสาวพรจันทร์  แจ้งบุตร
2. นางสาววรรณา  หยวกจุ้ย
 
172 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนประชาวิทยาคาร 1. เด็กหญิงสายรุ้ง  ผิวเผือก
 
1. นางสาวกัญญาณัฐ  พระแท่น
 
173 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดดาปานนิมิตมิตรภาพที่ 142 1. เด็กหญิงกฤษณา  แจ่มนุราช
 
1. นายภานุพงศ์  ทรัพย์คง
 
174 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่ามะกา 1. เด็กชายปริญญา   คำภูมี
2. เด็กชายอนาวิน  ศรีไพร
3. เด็กชายอัษฎาวุธ  วรรณฉวี
 
1. นางวาริน   สังข์เงิน
 
175 เรียนรวม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่ามะกา 1. เด็กหญิงตรีสุุคนธ์   เสริมศรี
2. เด็กชายศุภฤกษณ์   บุญฤทธิ์
 
1. นางสาวฐิชณัฏฐ์   ตระกูลนิตย์
2. นางสาวสมฤทัย   ศรีทา
 
176 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 45 1. เด็กหญิงวนิดา  วรรณศรี
 
1. นางจินดา  ภูวมาส
 
177 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดหนองพลับ 1. เด็กชายชัยวัฒน์  แก้วนุช
 
1. นางสุปัญญา  นิยะมะ
 
178 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 45 1. เด็กชายวัชรพล  นวลเพชร
 
1. นางจินดา  ภูวมาส
 
179 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดเบญพาด 1. เด็กหญิงธัญลักษณ์  คงกระพัน
 
1. นางสาวภาวิกา  นพคุณ
 
180 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 94.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลวัดลูกแกประชาชนูทิศ 1. เด็กชายณภัทร  ชูเมือง
 
1. นางอารีรัตน์  แก้วอินทร์
 
181 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 85.31 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่ามะกา 1. เด็กชายอัษฎาวุฒิ  ผ่านกาล
 
1. นายฑิวากร  กิ่งกนก
 
182 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 84.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดหนองพลับ 1. เด็กชายลภัสกร   สุขโข
2. เด็กชายไกรสร  บุญคุ้ม
 
1. นายจักรพงษ์  สมพงษ์
 
183 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 85.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทัพพระยา 1. เด็กชายคุณากร  จันดาเขียว
2. เด็กชายเพชรแท้  บุญชู
 
1. นางสาวเบญจวรรณ  กองเกตุใหญ่
2. นายศุภวิชญ์  นกดำ
 
184 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทุ่งประทุน 1. เด็กชายชัยวัฒน์   กลิ่นเสือ
2. เด็กชายธนาวินท์   พุธงาม
3. เด็กชายศิริวัฒน์   แก่่นจันทร์
 
1. นางกุลทรัพย์   เวชตรียานนท์
2. นางสาวอรพรรณ   วรรณศิริ
 
185 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 45 1. เด็กชายธีธวัช  แซ่ฉี
2. เด็กชายสราวุฒิ  ขันทอง
3. เด็กชายสัญชัย  .
 
1. นายเฉลิมชัย  ใจ๋เหมย
2. นางจินดา  ภูวมาส
 
186 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนประชาวิทยาคาร 1. เด็กชายณัฐพล  ทรัพย์เสริม
2. เด็กหญิงดรัลพร  ขอมปรางค์
3. เด็กชายสิงหา  สมอาจ
 
1. นางจิราวรรณ  เนตร์สว่าง
2. นางสาวกรกนก  ธนเกียรติธนาคูณ
 
187 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดเบญพาด 1. เด็กชายชานน  คำหอม
2. เด็กชายณัฐวัตร  เสวกวรรณ์
3. เด็กหญิงเกศินี  กล่ำเจริญ
 
1. นางบุญนำ  สิมมาโคตร
2. นางสาวสุจิตรา   นาคนารี
 
188 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองซ่อนผึ้งผดุงวิทย์ 1. เด็กชายธนัช  จันทร์คล้าย
2. เด็กชายนันทวัฒน์  แต้มทอง
3. เด็กหญิงเตซูซัน  ไม่มีนามสกุล
 
1. นางสุนิสา  ฝอยทับทิม
2. นางสาวภูมรินทร์  ศรีโสภา