งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 2

ข่าวประชาสัมพันธ์

แบบฟอร์ม หนังสือขอเปลี่ยนตัวนักเรียนเข้าร่วมแข่งขัน คลิกที่นี่

 
ประชาสัมพันธ์ ศูนย์สุขศึกษา การศึกษาพิเศษ และคอมพิวเตอร์
ประชาสัมพันธ์จากศูนย์แข่งขันสุขศึกษาและพลศึกษา
เรียนเชิญประชุม คณะกรรมการการตัดสินสาระสุขศึกษาและพลศึกษา ในวันที่  4 พฤศจิกายน 2562 ณ ห้องประชุมนนทบุญคุณ  อาคารเฉลิมพระเกียรติ  โรงเรียนชุมชนวัดบางไผ่
เวลา 09.00-16.30 น.
ประชาสัมพันธ์จากศูนย์แข่งขันการศึกษาพิเศษเรียนรวม
เรียนเชิญประชุม คณะกรรมการตัดสินกลุ่มการศึกษาพิเศษเรียนรวม ในวันที่  7 พฤศจิกายน 2562 ณ ห้องประชุมโรงเรียนชลประทานสงเคราะห์
เวลา 13.00-16.30 น.
รายละเอียดเครื่องคอมพิวเตอร์โรงเรียนวัดลาดปลาดุก สถานที่ใช้แข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลย ี(คอมพิวเตอร์) คลิกที่นี่
ประชาสัมพันธ์ เชิญประชุมคณะกรรมการตัดสิน
ศูนย์แข่งขันคอมพิวเตอร์
เรียนเชิญคณะกรรมการตัดสินกลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์)
ประชุม ในวันศุกร์ที่  1 พฤศจิกายน 2562 
ณ ห้องประชุมพระครูวิบูลนนทกิจ 
โรงเรียนวัดลาดปลาดุก
เวลา 13.00 น.
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ
ศูนย์เครือข่ายอำเภอปากเกร็ด
ศูนย์เครือข่ายอำเภอไทรน้อย
ศูนย์เครือข่ายอำเภอบางบัวทอง
ศูนย์เครือข่ายอำเภอบางใหญ่

 
ประชาสัมพันธ์การแข่งขันกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ
**หัวข้อการแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ทุกระดับ ให้นักเรียนพูดเรื่องที่เตรียมมา 
**การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) และการแข่งขันพูด-ภาษาจีน
   ให้โรงเรียนเตรียม Script สำหรับคณะกรรมการ  5 ชุด ทุกกิจกรรม
**การแข่งขันครอสเวิร์ด ผู้เข้าแข่งขันต้องเตรียมอุปกรณ์มาเอง  ได้แก่
   - กระดานแข่งขัน ขนาดตามที่กำหนด  แป้นวางเบี้ย ตัวเบี้ย และเบี้ยสำรอง (กรณีตัวเบี้ยหาย) 
   - นาฬิกา หรือโทรศัพท์ที่มีแอพลิเคชั่นจับเวลา


ประชาสัมพันธ์เว็บศูนย์ภาษาต่างประเทศ (เพิ่มเติม)

กิจกรรมการแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด)
1.ขนาดของกระดานครอสเวิร์ด
-ระดับประถมศึกษาปีที่ 1-6  ขนาด 11x 11 ช่อง
-ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1-3  ขนาด 15x 15 ช่อง

2.ให้นักเรียนที่เข้าแข่งขันเตรียม Smart phone พร้อม Power bank (เครื่องสำรองไฟแบบพกพา) เพื่อให้สามารถดำเนินการแข่งขันได้จนครบ 5 ชั่วโมง แบบไม่มีปัญหา

3.ให้นักเรียนโหลดแอพพลิเคชั่น จับเวลา Scrabble clock หรือ chess clock ลงใน smart phone ให้เรียบร้อย พร้อมใช้งาน

4.หากนักเรียนไม่นำอุปกรณ์ตามที่กำหนดมา กรรมการจะพิจารณาและตัดสิทธิ์ในการแข่งขัน

5.ให้เวลาในการเข้าแข่งขันช้าได้ 30 นาทีเท่านั้น

 
ประชาสัมพันธ์ สาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์)  
กิจกรรม การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3
ส่งรายงานโครงงาน จำนวน 5 เล่ม และส่ง CD Clip VDO นำเสนอความยาวไม่เกิน 5 นาที จำนวน 1 แผ่น
ภายในวันพฤหัสบดีที่ 31 ตุลาคม 62 เวลา 16.30  ณ โรงเรียนวัดลาดปลาดุก

 
ประชาสัมพันธ์ เชิญประชุมคณะกรรมการตัดสิน
ศูนย์แข่งขันภาษาต่างประเทศ
เรียนเชิญ คณะกรรมการตัดสินสาระภาษาต่างประเทศประชุม ในวันที่ 28 ตุลาคม 2562 ณ ห้องประชุมโรงเรียนวัดผาสุกมณีจักร
เวลา 09.00-11.00 น.
ศูนย์แข่งขันการวิทยาศาสตร์
เรียนเชิญคณะกรรมการตัดสินกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ประชุม ในวันที่  5 พฤศจิกายน 2562 ณ ห้องประชุมโรงเรียนชุมชนวัดราษฏร์นิยม
เวลา 09.00-16.30 น.

ศูนย์แข่งขันการคณิตศาสตร์
เรียนเชิญคณะกรรมการตัดสินกลุ่มสาระคณิตศาสตร์ประชุม ในวันที่  5 พฤศจิกายน 2562 ณ ห้องประชุมโรงเรียนชุมชนวัดไทรน้อย
เวลา 09.00-16.30 น.

ศูนย์แข่งขันสังคมศึกษาฯ
เรียนเชิญคณะกรรมการตัดสินกลุ่มสาระสังคมศึกษาฯประชุม ในวันที่  5 พฤศจิกายน 2562 ณ ห้องประชุมโรงเรียนวัดไทรใหญ่
เวลา 09.00-16.30 น.

ศูนย์แข่งขันนักบินน้อย สพฐ.
เรียนเชิญคณะกรรมการตัดสินนักบินน้อย สพฐ.ประชุม ในวันที่  5 พฤศจิกายน 2562 ณ ห้องประชุมโรงเรียนวัดไทรใหญ่
เวลา 09.00-16.30 น.
ศูนย์แข่งขันการศึกษาพิเศษเรียนรวม
เรียนเชิญคณะกรรมการตัดสินกลุ่มการศึกษาพิเศษเรียนรวมประชุม ในวันที่  7 พฤศจิกายน 2562 ณ ห้องประชุมโรงเรียนชลประทานสงเคราะห์
เวลา 13.00-16.30 น.
 
 !!!! แจ้งเปลี่ยนแปลงวันแข่งขัน เป็นวันที่ 6-14 พ.ย.62 ตามตารางการแข่งขันที่ได้แก้ไขแล้ว

 
ประชาสัมพันธ์ กิจกรรมการแข่งขัน เอแมท
แจ้งประชาสัมพันธ์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท)ทุกทีม ให้ผู้เข้าแข่งขันเตรียมอุปกรณ์ที่ใช้ในการแข่งขันมาด้วยในวันแข่งขัน ยกเว้นนาฬิกาจับเวลาทางศูนย์ได้จัดเตรียมไว้ให้แล้ว
ประชาสัมพันธ์ สาระการงานอาชีพฯ  
กิจกรรม ประกวดโครงงานอาชีพ และกิจกรรมการประกวดแปรรูปอาหาร ทุกระดับ
- ส่งรายงานโครงงานอาชีพ จำนวน 5 ชุด
- พร้อมบันทึกลงแผ่นซีดี จำนวน 1 แผ่น 
ภายในวันจันทร์ที่ 4 พ.ย. 62 เวลา 16.30  ซึ่งนับจากวันที่ลงหนังสือรับ ของโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษาฯ
 

 
ประชาสัมพันธ์ สาระคณิตศาสตร์ ให้ส่งเล่มรายงานกิจกรรมต่อไปนี้ ภายในวันที่ 4 พ.ย.2562  ณ โรงเรียนชุมชนวัดไทรน้อย ผู้รับผิดชอบ ครูยุพาวดี รูปเล็ก  0875950441 
ครูปัญญวัฒน์ เมินขุนทด 0911375996
ส่งรายงาน จำนวน 5 ชุด
1.การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ประเภททฤษฏีหรือคำ ป.4-6
2.การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ประเภททฤษฏีหรือคำ ม.1-3
3.การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ประเภทบูรณาการความรู้ฯ ป.4-6
4.การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ประเภทบูรณาการความรู้ฯ ม.1-3
 
   
ประชาสัมพันธ์ สาระวิทยาศาสตร์ ให้ส่งเล่มรายงานกิจกรรมต่อไปนี้ ภายในวันที่ 4 พ.ย.2562  ณ โรงเรียนชุมชนวัดราษฏร์นิยม ผู้รับผิดชอบ 
ครูชัยยล แสนธิไชยา
0984019924
ส่งรายงาน จำนวน 5 ชุด
1.โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททดลอง ระดับ ป.4-6 และ ม.1-3
2.โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ระดับ ป.4-6 และ ม.1-3
3.การแสดงทางวิทยาศาสตร์ science show ระดับ ป.4-6 และ ม.1-3
4.ผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์  ระดับ ป.4-6 และ ม.1-3
 

 
ลำดับ สถานที่แข่งขัน กลุ่มสาระ เบอร์ผู้ประสานงานและผู้ดูและระบบ
1 โรงสีขุนศรี นักบินน้อย สพฐ. 0870637881
2 โรงเรียนชลประทานสงเคราะห์ กิจกรรมเรียนรวม 0640218271,0818311243
3 โรงเรียนชุมชนวัดบางโค ศิลปะ-ดนตรี 0868039571
4 โรงเรียนชุมชนวัดบางไผ่ สุขศึกษา และพลศึกษา 0885802831
5 โรงเรียนชุมชนวัดราษฎร์นิยม วิทยาศาสตร์ 0984019924,0946303113
6 โรงเรียนชุมชนวัดไทรน้อย คณิตศาสตร์ 0814937600
7 โรงเรียนชุมชนไมตรีอุทิศ ภาษาไทย 0837502133
8 โรงเรียนวัดผาสุกมณีจักร ภาษาต่างประเทศ 0862911332,0980968732
9 โรงเรียนวัดลาดปลาดุก คอมพิวเตอร์ 0814924452
10 โรงเรียนวัดศรีเขตนันทาราม ปฐมวัย  กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 0891117489,0897462629
11 โรงเรียนวัดไทรใหญ่ สังคมศึกษาฯ 0898066781
12 โรงเรียนสุเหร่าเขียว หุ่นยนต์ 0917162136
13 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ การงานอาชีพ 0811920033
14 โรงเรียนแก้วอินทร์สุธาอุทิศ ศิลปะ-ทัศนศิลป์  นาฎศิลป์ 0812391369 , 0830253720
15 โรงเรียนสามัคคีวิทยา กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  
16 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 95 ภาษาต่างประเทศ  
หัวข้อ การแข่งขันอาขยานและทำนองเสนาะ  ของศูนย์สาระภาษาไทย
ป.1-3 
บทหลัก  แมวเหมียว  ฝนตกแดดออก  กาดำ  รักษาป่า  เด็กน้อย 
บทเลือก รักเมืองไทย ไก่แจ้ สักวาความดีความชั่ว ตั้งไข่ล้มต้มไข่กิน 

ป.4 - 6 
บทหลัก วิชาเหมือนสินค้า
บทเลือก พฤษภกาสร ปากเป็นเอกเลขเป็นโท ตนเป็นที่พึ่งแห่งตน ผู้รู้ดีเป็นผู้เจริญ เป็นมนุษย์หรือเป็นคน

ม.1-3 
บทหลัก นิราศภูเขาทอง  โคลงโลกนิติ บทเสภาสามัคคีเสวกตอนวิศวกรรม อิศรญาณภาษิต บทพากย์เอราวัณ 
บทเลือก บุพการี พอใจให้สุข พระสุริโยทัยขาดคอช้าง วัฒนธรรม รามเกียรติ์ตอนศึกอินทรชิต

  -----ระดับเขตพื้นที่----   
ปฏิทินการจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 2
 

วัน /เดือน//ปี
 
รายละเอียด / กิจกรรม

23 ส.ค.62
 
 
ประชุมคณะกรรมการวางแผนเตรียมการจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
ระดับเขตพื้นที่การศึกษา

18 ก.ย. 62
 
ประชุมอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้โปรแกรม เพื่อการจัดการข้อมูลการแข่งขันและ
รายงานผลในระบบการแข่งขันฯ
 
1-15 ต.ค. 62

โรงเรียนดำเนินการสมัครเข้าแข่งขันในระบบโปรแกรมลงทะเบียน

15 ต.ค.62 เวลา 16.30 น.

ปิดระบบการลงทะเบียนสมัครเข้าแข่งขัน

16-18 ต.ค.62
 
ตรวจสอบรายชื่อและขอแก้ในระบบ

22 ต.ค.62 เป็นต้นไป
 
เปิดให้พิมพ์บัตรประจำตัว

14 พ.ย.62
 
 
พิธีเปิดและพิธีปิด “การจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ณ โรงเรียนวัดศรีเขตนันทาราม11 พ.ย. 62
14 พ.ย. 62
ดำเนินการจัดการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาอำเภอปากเกร็ด
   - กลุ่มการศึกษาพิเศษโรงเรียนเรียนรวม
   - ปฐมวัย,ภาษาต่างประเทศ,กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
 
6-7 พ.ย. 62
     - ศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาอำเภอบางบัวทอง กลุ่มสาระ/กิจกรรม
       (ภาษาไทย, สุขศึกษาและพลศึกษา,คอมพิวเตอร์,หุ่นยนต์) 

8,11 พ.ย.62
     - ศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาอำเภอบางใหญ่ กลุ่มสาระ/กิจกรรม
       (ศิลปะสาระทัศนศิลป์, ศิลปะสาระดนตรี,ศิลปะสาระนาฏศิลป์,การงานอาชีพ)

12-13 พ.ย.62
     - ศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาอำเภอไทรน้อย กลุ่มสาระ/กิจกรรม 
       (คณิตศาสตร์,วิทยาศาสตร์,นักบินน้อยสพฐ.,สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม)
   
 
จบการแข่งขัน
 
ประกาศผลการแข่งขัน

15 พ.ย. 62
 
ตรวจสอบรายชื่อนักเรียน / ครู ระดับเขตพื้นที่
 
16 พ.ย. 62
 
พิมพ์เกียรติบัตรและโอนข้อมูลระดับเขตพื้นที่ เข้าสู่ระดับภาค


---ระดับภาคกลางและภาคตะวันออก-   
♦ โอนข้อมูลเขตพื้นที่สู่ระดับภาค 1-16 พ.ย. 2562      
♦ แก้ไขเปลี่ยนตัวและตรวจสอบรายชื่อนักเรียน ครู ระดับภาค 21-27  พ.ย. 2562   
♦ พิมพ์บัตรประจำตัวผู้เข้าแข่งขันระดับภาค 1  ธ.ค. 2562 เป็นต้นไป   
♦ การแข่งขันระดับชาติ ณ จังหวัดสมุทรปราการ 7-9 ธ.ค. 2562

เข้าสู่ระบบ

ระบบจัดการ

สถิติการลงทะเบียน

จำนวนโรงเรียน 144
จำนวนทีม 3,368
จำนวนนักเรียน 7,337
จำนวนครูผู้ฝึกสอน 4,962
จำนวนกรรมการ 991
ครู+นักเรียน 12,299
ครู+นักเรียน+กรรมการ 13,290
ประกาศผลแล้ว 227/247 (91.90%)

คู่มือการใช้งานระบบ

สถิติการเข้าชม

วันนี้ 5
เมื่อวาน 14
สัปดาห์นี้ 118
สัปดาห์ที่แล้ว 199
เดือนนี้ 75
เดือนที่แล้ว 124
ปีนี้ 5,408
ทั้งหมด 301,279