งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1

สรุปการแข่งขันรายวัน

ข่าวประชาสัมพันธ์


แบบฟอร์มขอแก้ไข/เปลี่ยนแปลง
 
WORD PDF
แก้ไข/เปลี่ยนแปลง ชื่อ-สกุล นักเรียนและครูผู้ฝึกสอน แก้ไข/เปลี่ยนแปลง ชื่อ-สกุล นักเรียนและครูผู้ฝึกสอน


 
โปรดทราบ
กลุ่มสาระคณิตศาสตร์ : ระดับประถมศึกษา
กิจกรรม : การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานโดยใช้โปรแกรม GSP
เปลี่ยนห้องแข่งขัน จากเดิมห้อง 534 เปลี่ยนเป็น ห้อง 421 ค่ะ

กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ : ระดับประถมศึกษา
กิจกรรม : การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์
เปลี่ยนห้องแข่งขัน จากเดิมห้อง 522 เปลี่ยนเป็น ห้อง 523 

วันที่ 19 กันยายน 2562 ณ  โรงเรียนอนุบาลราชบุรี

 


โปรดทราบ
กิจกรรมจักรสานไม้ไผ่ ระดับ : มัธยมศึกษา
เปลี่ยนจากอาคารโดม เป็น อาคารเฉลิมพระเกียรติ


 
 

แผนผังโรงเรียนวัดเขาวัง(แสง ช่วงสุวนิช)

แผนผัง 1  /   แผนผัง 2


คำสั่งงานศิลปหัตถกรรม ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562
ระดับ เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1
ลำดับที่ กลุ่มสาระ
1 ปฐมวัย
2 คณิตศาสตร์
3 ภาษาไทย
4 สังคม
5 การงานอาชีพ-หุ่นยนต์-คอมพิวเตอร์
6 วิทยาศาสตร์
7 สุขศึกษา พลศึกษา
8 ศิลปะ
9 ภาษาต่างประเทศ
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
11 การศึกษาพิเศษ (เรียนรวม)


โปรดทราบ
กลุ่มสาระการศึกษาพิเศษ (เรียนรวม)ส่งเอกสาร ดังนี้

- แผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล (IEP)
- แบบตรวจสอบเอกสารและหลักฐานการประกวดแข่งขันทักษะทางวิชาการการศึกษา
ภายในวันศุกร์ที่ 13 กันยายน 2562 ส่งที่กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ชั้น 4  (ฏิณตณัฐ   เจริญวงษา)

กลุ่มสาระภาษาไทย : กิจกรรมต่อคำศัพท์ภาษาไทย
ขอให้เตรียมอุปกรณ์แข่งขันมาเอง ดังนี้

1. กระดานต่อศัพท์
2. นาฬิกาจับเวลา
หมายเหตุ : สามารถโหลดโปรแกรมลงโทรศัพท์ หรือแท็ปเล็ตได้ค่ะ

กลุ่มสาระการงานอาชีพฯ : กิจกรรมแปรรูปอาหาร ระดับประถมศึกษา
เปลี่ยนสถานที่แข่งขันจากอาคารโดม เป็น ห้องอาคาร 3 ห้อง 321 และ ห้อง 322
วัน/เวลาคงเดิม


 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1
กำหนดประชุมคณะกรรมการตัดสินการแข่งขัน
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ประจำปีการศึกษา 2562

วันอังคารที่  10  กันยายน  2562
เวลา 09.00 น. ระดับ : ปฐมวัย ประถมศึกษา การศึกษาพิเศษเรียนรวม
เวลา 13.30 น. ระดับ : มัธยมศึกษา (เฉพาะโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา)

     กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์    
กิจกรรมการประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์
- ส่งรายงานโครงงานคณิตศาสตร์เป็นรูปเล่ม จำนวน  3  ชุด 
  ล่วงหน้าก่อนการแข่งขัน 2 สัปดาห์ (ไม่เกินวันที่ 5 กันยายน 2562)

* หมายเหตุ : ขอให้รักษาเวลาและกติกาตามที่กำหนดอย่างเคร่งครัด

กิจกรรมการประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ที่บูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้
- ส่งรายงานเป็นรูปเล่ม จำนวน 3 ชุด ล่วงหน้าก่อนการแข่งขัน 2 สัปดาห์
  (ไม่เกินวันที่ 5 กันยายน 2562)

* หมายเหตุ : ขอให้รักษาเวลาและกติกาตามที่กำหนดอย่างเคร่งครัด

  กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี  
กิจกรรมการประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์
- ส่งรายงานและ CD Clip VDO จำนวน 3 ชุด
  ล่วงหน้า 2 สัปดาห์ (ไม่เกินวันที่ 5 กันยายน)

* หมายเหตุ : ขอให้รักษาเวลาและกติกาตามที่กำหนดอย่างเคร่งครัด
  
  กลุ่มสาระการงานอาชีพ  
กิจกรรมการประกวดโครงงานอาชีพ
- ส่งรายงานโครงงานอาชีพที่ดำเนินการให้คณะกรรมการแข่งขัน
   ล่วงหน้า 1 สัปดาห์ (ไม่เกินวันที่ 12 กันยายน 2562)
* หมายเหตุ : ขอให้รักษาเวลาและกติกาตามที่กำหนดอย่างเคร่งครัด

กิจกรรมการประกวดแปรรูปอาหาร
- ส่งรายงานให้คณะกรรมการพร้อมแผ่นซีดี จำนวน 3 แผ่น
  (ไม่เกินวันที่ 12 กันยายน 2562)

* หมายเหตุ : ขอให้รักษาเวลาและกติกาตามที่กำหนดอย่างเคร่งครัด

  กลุ่มสาระสังคมศึกษา  
กรณีกิจกรรมที่มีรูปเล่ม/แผ่นซีดีหรือรายละเอียดที่จะต้อง
ส่งให้กรรมการแข่งขันภายในวันที่ 16 ก.ย. 62
ก่อนเวลา 12.00 น.
* หมายเหตุ : ขอให้รักษาเวลาและกติกาตามที่กำหนดอย่างเคร่งครัด

  กลุ่มสาระวิทยาศาตร์  
กรณีกิจกรรมโครงงานวิทย์ฯ / ผลงานสิ่งประดิษฐ์ / Science Show
ที่มีรูปเล่ม/แผ่นซีดีหรือรายละเอียดที่จะต้อง
ส่งให้กรรมการแข่งขัน  จำนวน  5  ชุด 
ภายในวันที่ 16 ก.ย. 62 ก่อนเวลา 12.00 น. 
กรรมการตัดสินให้ขอให้กรรมการ

* หมายเหตุ : ขอให้รักษาเวลาและกติกาตามที่กำหนดอย่างเคร่งครัด
 


  ระดับเขตพื้นที่การศึกษา 
♦ โอนข้อมูลการแข่งขันระดับกลุ่มโรงเรียน/เครือข่ายสู่ระดับเขต
       ภายในวันที่ 30 สิงหาคม 2562
♦ ตรวจสอบรายชื่อ แก้ไขเปลี่ยนตัวนักเรียน/ครู
      ภายในวันที่ 1 กันยายน 2562
♦ เครือข่ายส่งรายชื่อคณะกรรมการตัดสินกิจกรรมการแข่งขัน
      ภายในวันที่ 10 กันยายน 2562
♦ ประชุมคณะกรรมการตัดสินกิจกรรมการแข่งขัน
       ภายในวันที่ 13 กันยายน 2562
♦ จัดการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษา   
       - ระดับปฐมวัย ประถมศึกษา การศึกษาพิเศษเรียนรวม
         (รวมโรงเรียนเอกชน+เทศบาล) ณ โรงเรียนอนุบาลราชบุรี
          วันที่ 19-20 กันยายน 2562
       - ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (เฉพาะโรงเรียนขยายโอกาสฯ)
         ณ โรงเรียนวัดเขาวัง (แสง ช่วงสุวนิช)
♦ ประกาศผลการแข่งขัน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
       หลังจบการแข่งขัน
♦ ตรวจสอบรายชื่อ/แก้ไขเปลี่ยนตัวนักเรียน/ครู ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
      ระหว่างวันที่ 1-30 ตุลาคม 2562
♦ พิมพ์เกียรติบัตรการแข่งขัน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
      ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2562 เป็นต้นไป

  ระดับภาคกลางและภาคตะวันออก 
♦ โอนข้อมูลเขตพื้นที่สู่ระดับภาค
   วันที่ 1 - 16 พ.ย. 2562      
♦ แก้ไขเปลี่ยนตัวและตรวจสอบรายชื่อนักเรียน/ครู ระดับภาค
   วันที่ 18 - 24  พ.ย. 2562   
♦ พิมพ์บัตรประจำตัวผู้เข้าแข่งขันระดับภาค
   วันที่ 26  พ.ย. 2562 เป็นต้นไป   
♦ การแข่งขันระดับชาติ ณ จังหวัดสมุทรปราการ
   วันที่ 7 - 9 ธ.ค. 2562
 

เข้าสู่ระบบ

ระบบจัดการ

สถิติการลงทะเบียน

จำนวนโรงเรียน 192
จำนวนทีม 1,398
จำนวนนักเรียน 3,432
จำนวนครูผู้ฝึกสอน 2,155
จำนวนกรรมการ 728
ครู+นักเรียน 5,587
ครู+นักเรียน+กรรมการ 6,315
ประกาศผลแล้ว 242/271 (89.30%)

คู่มือการใช้งานระบบ

สถิติการเข้าชม

วันนี้ 4
เมื่อวาน 13
สัปดาห์นี้ 80
สัปดาห์ที่แล้ว 98
เดือนนี้ 43
เดือนที่แล้ว 55
ปีนี้ 1,368
ทั้งหมด 117,593