รายงานผู้ชนะเลิศระดับเหรียญทอง ตัวแทนเข้าแข่งขันระดับต่อไป

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69
ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ปีการศึกษา 2562 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 2
ณ โรงเรียนในสังกัด สพป.ราชบุรี เขต 2 จังหวัดราชบุรี
ระหว่าง วันที่ 4 - 11 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2562

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนวัดใหญ่โพหัก 1. เด็กหญิงกวินตา  สังข์แก้ว
 
1. นางนิมิตร  เคนลา
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนธีรศาสตร์ 1. เด็กหญิงพรนภา  แซ่ตัน
 
1. นางพรรษา  ขันธ์เครือ
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดจันทาราม (ตั้งตรงจิตร 5 ) 1. เด็กหญิงณัชชา  หนองเรือง
 
1. นายกฤติภณ  เณรตาก้อง
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดโกสินารายน์ 1. เด็กหญิงจิราภรณ์  ฟักวงษ์ทอง
 
1. นางจีรนันท์  คำลา
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันพินิจวรรณคดี ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดไผ่สามเกาะ 1. เด็กหญิงชิดชนก  พฤฒิพงศ์พิบูลย์
 
1. นางสาวธิดาทิพย์  สังข์ทอง
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ (การเขียนเรื่องจากภาพ) ป.1-ป.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโป่งวิทยาคม 1. เด็กหญิงธมนวรรณ  ชฎาดำ
 
1. นางศุภรางค์  เหล่าเผ่าพันธ์
 
7 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ (การเขียนเรียงความ) ป.4-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดทำนบ 1. เด็กหญิงพิมพ์ชนก    สีคำ
 
1. นางสมสุข  มีบำรุง
 
8 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ (การเขียนเรียงความ) ม.1-ม.3 92.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดหนองมะค่า 1. เด็กหญิงสุภาพร  อินทร์แสน
 
1. นางสาวพูลทรัพย์  ทองภู่
 
9 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนวัดหนองโพ 1. เด็กหญิงจีราวรรณ  สุจริตไมตรี
 
1. นางผกา  เสืองามเอี่ยม
 
10 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนารีวุฒิ 1. เด็กหญิงธนิดา  กบิลสิงห์
 
1. นางดวงฤดี  สุวดินทร์กูร
 
11 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดชาวเหนือ 1. เด็กหญิงเนตรชนก  ชมชื่่น
 
1. นางสาวทัศนีย์  จักรกลัด
 
12 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (๔ บท) ป.4-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุดมวิทยา 1. เด็กหญิงชุติกาญจน์  เหลืองอำไพ
2. เด็กหญิงภูมิสิริพรรษา  แดนศิลป์
 
1. นางสาวมณินทร  สิทธิกรตระกูล
 
13 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๖ บท) ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดนางแก้ว 1. เด็กหญิงประภัสสร  ศรีสง่า
2. เด็กหญิงอรทัย  ทองรุ่ง
 
1. นางสาวพิมพ์ชนก  ณ บางช้าง
2. นางอัจฉราวดี  บุญโต
 
14 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ป.4-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดหุบกระทิง 1. เด็กหญิงปุณยภา  ผันเผาะ
2. เด็กชายพีรภัทร  สอนคล้า
 
1. นางสาวปานทิพย์  จังพานิช
2. นางกวินญาดา  ชัยเดช
 
15 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดชาวเหนือ 1. เด็กหญิงชลธิชา  นาคฉาย
2. เด็กหญิงพิมลพรรณ  ปานอำพันธ์
 
1. นางสาวภัททิยา  เตียงเกตุ
2. นางสาวอาภรณ์  โฆสิตาภา
 
16 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแย้มวิทยการ 1. เด็กชายรเมศ  บำรุงเชาว์เกษม
 
1. นายอภิสิทธิ์  เรืองทองดี
 
17 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุดมวิทยา 1. เด็กชายจิรเวธน์  มธุรสเมทนี
 
1. นางสาววิวรรณ  สุกหอม
 
18 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดสมถะ(สมถวิทยาคาร) 1. เด็กหญิงชนิตา   พูลพิพัฒน์
 
1. นางสาวนิสารัตน์  คงมั่น
 
19 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 88.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดชาวเหนือ 1. เด็กหญิงสุธิดา  จะตุคะมา
2. เด็กชายเตชินท์  แดงชัง
3. เด็กหญิงเปรมฤทัย  อินทร์เนียม
 
1. นางศิราพร  แฮ้พฤกษ์
2. นางสาวอาภรณ์  โฆสิตาภา
 
20 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดหนองอ้อ (ธรรมธรใยประชาสามัคคี) 1. เด็กหญิงพวงชมพู   -
2. เด็กหญิงวันวิษา   เหมือนละมัย
3. เด็กชายสมคิด   -
 
1. นายสุทธิศักดิ์  ลิ้มศรีมงคลชัย
2. นายศักดิ์ชัย  หุ่นนอก
 
21 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ป.4-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบ้านโป่ง "สามัคคีคุณูปถัมภ์" 1. เด็กหญิงณัฐสุดา  เส็งใหญ่
2. เด็กหญิงวนัสนันท์  กัณหา
3. เด็กหญิงสุกฤษตา  แขกเมือง
 
1. นางขวัญตา  ไชยโชค
2. นางศยามล  ใจซื่อ
 
22 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียน เทศบาล ๓ (ประชายินดี) 1. เด็กหญิงณัฐณิชา  เรือนแก้ว
2. เด็กหญิงนนทิยา  กสิกรรม
3. เด็กหญิงพรนภา  มาขำ
 
1. นางสาวสุธาสินี  วงศ์พรหม
2. นางก่องกาญจน์  ศรีโยวงศ์
 
23 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแย้มวิทยการ 1. เด็กหญิงชนิกานต์  ทองศาสตร์
2. เด็กหญิงศศิภัสสร  วงศ์สุวรรณ
 
1. นายอภิสิทธิ์  เรืองทองดี
2. นางสาวจิตสุภา  อิ่มบุญสุ
 
24 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 87.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดหนองเสือ(ประชาอุทิศ) 1. เด็กชายธนพัฒน์  สุวรรณประเสริฐ
2. เด็กหญิงสุชานาฎ  เหลนปก
 
1. นางสาวชญาภา  มีเย็น
2. นางสุนันทา  สอนไว
 
25 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโป่งวิทยาคม 1. เด็กหญิงขวัญชนก  วงศ์ภาคำ
 
1. นางสาวสร้อยสุวรรณ  ทิวาวงศ์กุล
 
26 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุดมวิทยา 1. เด็กหญิงไปรยา  ศรีจันทร์วงศ์
 
1. นายชัยยา  อยู่ไว
 
27 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดสมถะ(สมถวิทยาคาร) 1. เด็กชายภานุวัฒน์  สินธ์เจริญ
 
1. นางสาวนิสารัตน์  คงมั่น
 
28 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาลวัดไทรอารีรักษ์ (มณีวิทยา) 1. เด็กหญิงพิมพ์พิตา  ทวีสูตร
2. เด็กหญิงสุธิดา  พระวันพรมราช
 
1. นางสาวชื่นสุดา  อัคคะรัสมิโย
2. นางจินตนา  เงินสมบัติ
 
29 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดโพธิ์รัตนาราม 1. เด็กหญิงรุ้งตะวัน  บุญมา
2. เด็กชายอัครพล  ลิ้มศฤงคาร
 
1. นางวิภาวี  ว่องวารี
2. นางนฤมล  โหล่ตระกูล
 
30 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ป.1-ป.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโป่งวิทยาคม 1. เด็กหญิงปัณฑารีย์  ธนัฐพัสวี
 
1. นางสาวอรมณี  มานะเจริญดี
 
31 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาลวัดไทรอารีรักษ์ (มณีวิทยา) 1. เด็กหญิงชนัญธิดา  สุทิน
 
1. นางนัยนา  เจริญสุข
 
32 คณิตศาสตร์ การแข่งขันเวทคณิต ป.1-ป.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแย้มวิทยการ 1. เด็กชายพชรพัชร์   บุญเดชชัยกุล
 
1. นางสาวปวีณา  มณีกล่ำ
 
33 คณิตศาสตร์ การแข่งขันเวทคณิต ป.4-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทพวิทยา 1. เด็กหญิงจิราภา  ศรีสวัสดิ์
 
1. นางสาวศิริพร  คูณมา
 
34 คณิตศาสตร์ การแข่งขันเวทคณิต ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดดอนเสลา(ปาน พูน รัฐ ราษฎร์บำรุง) 1. เด็กชายสิรวิชญ์  สวัสดิ์รักษา
 
1. นางสาวศิริพร  อาจปักษา
 
35 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุดมวิทยา 1. เด็กชายพิชญะ  หรรษา
2. เด็กหญิงรัตน์  กิตติวโรดม
3. เด็กหญิงวิรัลพัชร  หลิวประเสริฐ
 
1. นายชัชวาล  จินรอด
2. นางศศิสิริกร  เฉลิมธนาสกุล
 
36 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลโพธาราม 1. เด็กชายธนากร  นวมพันธ์
2. เด็กชายธนาธิป  นวมพันธ์
3. เด็กหญิงอาจรีย์  ก้านเหลือง
 
1. นางเบญจมาศ  สุขเจริญ
2. นางสาวอมรรัตน์  ลออเอี่ยม
 
37 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนแบบเดินตาม ป.1-ป.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดโคกหม้อ 1. เด็กชายณัฐพล  ยิ้มบุญณะ
2. เด็กชายทองซ่า  -
 
1. นายไพรินทร์   อิ่มแสงจันทร์
2. นางสาวปพิชญา  แพงป้อง
 
38 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนานยิงยาง ป.4-ป.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนวัดหนองโพ 1. เด็กหญิงกัญชพร  พุทธโต
2. เด็กชายเดชา  วาทิน
 
1. นางสาวสุชีรา  รุ่งมณีกิจเจริญ
2. นางทิพวัลย์  ร่มโพธิ์
 
39 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนานปล่อยด้วยมือ ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดโคกหม้อ 1. เด็กชายชาน  -
2. นายตาลซออ่าว  -
 
1. นายภูชิต  หงษ์รักษ์
2. นางสาวปพิชญา  แพงป้อง
 
40 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนานปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดหนองกบ 1. เด็กชายคูณธนา   คล่องแคล่ว
2. เด็กชายธวัชชัย   คล่องแคล่ว
 
1. นายธนา  นิยะบุญ
2. นางสาวพรทิพย์   ปีตวัฒนกุล
 
41 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนานสามมิติ (3D) ม.1-ม.3 95.65 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดหนองกบ 1. เด็กชายศักดิธัช   เรืองเขียน
2. เด็กชายสิทธิชัย   เฉียบแหลมดี
 
1. นางสาวพรทิพย์   ปีตวัฒนกุล
2. นางสาวชมมนัส  เกียรติโพธา
 
42 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบ้านโป่ง "สามัคคีคุณูปถัมภ์" 1. เด็กหญิงครองขวัญ  คำภูเขียว
2. เด็กหญิงอนุตรา  พุทธา
3. เด็กหญิงไอริสา  สมศรี
 
1. นางสาวอังคณา  แสงเทียน
2. นายอนุสรณ์  เทพโยธิน
 
43 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 94.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดจันทาราม (ตั้งตรงจิตร 5 ) 1. เด็กหญิงชลธิชา  แสนภักดี
2. เด็กหญิงศิริพร  จุลปาน
3. เด็กหญิงเขมิกา  สิงห์เรือง
 
1. นางแก้วตา  แก้วจีน
2. นางสาวเยาวรินทร์  อ่วมพ่วง
 
44 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดโชติทายการาม(ธรรมวิรัตราษฎร์บำรุง) 1. เด็กหญิงชลธิชา   พลับพลา
2. เด็กชายชัยชนะ   เลี่ยมหลักชัย
3. เด็กหญิงปลือ  -
 
1. นางศิริวรรณ  จิวประสาท
2. นางบุษบา  ลิ้มวัฒนะ
 
45 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบ้านหม้อ(ประชารังษี) 1. เด็กชายนพธรรศ  ชาวท่าโขง
2. เด็กชายวรกร  เจริญสุข
3. เด็กหญิงวรรณิกา  พะวร
 
1. นายสมชาย  วันประเสริฐ
 
46 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ป.4-ป.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนธีรศาสตร์ 1. เด็กหญิงจิดาภา  ละเลิศ
2. เด็กหญิงณาณา  จันทร์อนันต์
3. เด็กหญิงบุญญาพร  ชื่นใจ
 
1. นางสาวมัณฑนา  พงษ์พินิจภิญโญ
2. นางสาวสุคนธา  สุทธิศิริมงคล
 
47 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดไผ่สามเกาะ 1. เด็กหญิงณัฐริกา  เสกเหมาะ
2. เด็กหญิงปนัดดา  ทิพย์ปลูก
3. เด็กหญิงสุรัชศรี  สระโอษฐ์
 
1. นางสาวจุฑามาศ  บุญยวง
2. นายกฤศธนัช  มณีเนตร
 
48 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสารสิทธิ์พิทยาลัย 1. เด็กชายปวีณ์กร   รจนากร
2. เด็กชายอภิสิทธิ์   เดชเดชะสันท์
 
1. นางนงนุช  ทองทา
2. นางนิศรา   กอบผดุงเกียรติ
 
49 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดนางแก้ว 1. เด็กหญิงบุตรศิณี  ศรทรง
2. เด็กหญิงสิริพัชร  คล้ายอยู่
 
1. นายศุภวิชญ์  เสาร์ชัย
2. นายเอกลักษณ์  ไชโย
 
50 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนฮกเฮง 1. เด็กหญิงกานต์ธิดา  ฉิมจารย์
2. เด็กหญิงนภัสนันท์  นาเครือ
3. เด็กหญิงวรรณิดา  หมั่นซ่อม
4. เด็กหญิงศศิกานต์  น้อยขาว
5. เด็กหญิงอธิติยา  ศิริไทย
 
1. นายบรรพต  ศรีไพรงาม
2. นางสาวเพชรรัตน์  คงทน
 
51 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดหนองกบ 1. เด็กหญิงชุติกาญจน์   เกิดสอน
2. เด็กหญิงบงกชกร   กำไรเงิน
3. เด็กหญิงพิมนพรรณ   เชิงหอม
4. เด็กหญิงวรนุช   สิงหา
5. เด็กหญิงศศิวรรณ   มั่นคง
 
1. นางพัชรินทร์  วัดอักษร
2. นางวราภรณ์   งามชม
 
52 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดหนองเสือ(ประชาอุทิศ) 1. เด็กหญิงนาฎชนก  อินทร์สมร
2. เด็กหญิงภัชราภา  ปิ่นแก้ว
3. เด็กหญิงรุ่งนภา  แก้วเขียว
4. เด็กหญิงสิรินยา  ยืนชีวิต
5. เด็กหญิงอมรรัตน์  มะโยธา
 
1. นางสาวพนารัตน์  หุ่นเอี่ยม
2. นายเอกพจน์  ท่าผา
 
53 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบ้านไร่ 1. เด็กหญิงกัลยาณี  บุญแสง
2. เด็กหญิงณัฐวิภา  ปลื้มพยัพ
3. เด็กหญิงรัตนภรณ์  มั่งแป้น
4. เด็กหญิงวรกานต์  ทิพย์โยชา
5. เด็กหญิงศรัณยา  พวงแก้ว
 
1. นางเพียงฤทัย  มีไปล่
2. นางนิภา  มีไปล่
 
54 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดหนองกลางดง 1. เด็กหญิงกมลพร  จุเฉย
2. เด็กหญิงจันทร์จิรา   พยัคฆะไชย
3. เด็กหญิงวันวิสา   ขำละม้าย
4. เด็กหญิงสุกฤตา  อารีย์
5. เด็กหญิงสุภาวดี   บุแก้ว
 
1. นางกนกอร  ดอนพรมมะ
2. นางสาวสุภาพร  ทองคำ
 
55 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดจันทาราม (ตั้งตรงจิตร 5 ) 1. เด็กชายจักรพงษ์  กบิลสิงห์
2. เด็กชายณัฐภูมิ  แซ่เอี๊ยว
3. เด็กหญิงภาวรี  สุขถนอม
4. เด็กหญิงมุกดา  มุขตัน
5. เด็กชายเสกสรรค์  พุฒศรี
 
1. นางสาวณัฐพร  ส่งศรี
2. นายกฤติภณ  เณรตาก้อง
 
56 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดดอนทราย 1. เด็กชายธนวัฒน์  บุญเกิด
2. เด็กหญิงปภาวรินทร์  กันเกตุ
3. เด็กหญิงประภารัตน์  เภาสุภาพ
4. เด็กชายพฤษภา  พงษ์พิมพ์
5. เด็กชายวรเมธ  ไทรพรรณ์
 
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงอุมาพร  บรรจงเสนา ณ อยุธยา
2. นายสุเพชร  โถทอง
 
57 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดพระศรีอารย์ 1. เด็กชายนันทชัย  หงษ์ทอง
2. เด็กหญิงพณิชา  ปิ่นโก
3. เด็กหญิงสรญา  สีบัวทัย
4. เด็กหญิงเอมมิกา  เพ็งพันธ์
 
1. นายชัชชัย  สุวรรณเทพ
2. นางสาวปิยภรณ์  ทำวัดไทร
 
58 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครคุณธรรม ป.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนวัดหนองปลาหมอ 1. เด็กชายจันทกาญจน์   อ่อนแช่ม
2. เด็กชายจุลจักร   โพธิ์ไทย
3. เด็กชายชนะชัย   ชมโลก
4. เด็กหญิงณัฐกานต์   ผิวอ่อน
5. เด็กหญิงณัฐวดี   เสลานนท์
6. เด็กชายธวัลกร   น้อยพิทักษ์
7. เด็กหญิงธัญเรศ   วงษ์ศร
8. เด็กหญิงนัทธ์หทัย   ศุภนคร
9. เด็กหญิงปนัดดา   คุ้มพุ่ม
10. เด็กหญิงปาริฉัตร   แก้วบรรจงจิตร
11. เด็กหญิงพรนภา   รอดเเจ้ง
12. เด็กชายพิพัฒน์   ผ่องใส
13. เด็กหญิงภคพร  ใจห่อ
14. เด็กชายอภิสิทธิ์   ศรีกุหลาบ
15. เด็กหญิงอมรรัตน์   ศิริศักดิ์วงษ์
16. เด็กชายเอกดนัยณัฐ   บุญทอง
 
1. นางชิสา  บุญณรงค์
2. นางสิริมา  ม่วงงาม
3. นางสาวสุนิสา   เมฆวิลัย
4. นางสุมาลี  คำวัตร์
5. นางสาวเกศินี  ชูขวัญ
 
59 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 95.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบ้านฆ้องน้อย 1. เด็กหญิงกัลยกร   ชิมิซุ
 
1. นางสาวภารุณี  ศรีรมย์
 
60 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 98.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบ้านฆ้องน้อย 1. เด็กชายธันวา   ผ่องทอง
 
1. นางสุพิกา  ต้นสอน
 
61 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบ้านฆ้องน้อย 1. เด็กหญิงพิริตา   จรุมเครือ
 
1. นางสาวกุลยา   เปี่ยมสาคร
 
62 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลบางแพ 1. เด็กหญิงปภัรสรา  นาคเด่น
2. เด็กชายพิชญะ  โสภาค
 
1. นายดำรงศักดิ์  คล้ำฉาย
2. นายชูเกียรติ  เพ็ญสุขใจ
 
63 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 90.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุดมวิทยา 1. เด็กชายตะวัน  รณรื่น
2. เด็กหญิงพิชชาวีร์  หงษ์น้อย
 
1. นางสาวเกษณี  แก้วรักษ์
 
64 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 90.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบ้านไร่ 1. เด็กชายพีรวัฒน์  ปิ่นทอง
2. เด็กหญิงเวธกา  โพธการ
 
1. นางสาวมณฑกาญจน์  ยังกิจจา
2. นางสาวจันทร์ดา  สายะสิทธิ์
 
65 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลไทย ป.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบ้านโป่ง "สามัคคีคุณูปถัมภ์" 1. เด็กหญิงณัฐฏิญาณ  กระตุดเงิน
2. เด็กหญิงนันทวรรณ  พงศ์สุวรรณ
3. เด็กหญิงยาสุมิน  ผันเผาะ
4. เด็กหญิงวรรณิดา  เกษี
5. เด็กหญิงวาสนา  พ่วงพงษ์
6. เด็กหญิงวีระวรรณ  ผู้มีทรัพย์
7. เด็กหญิงอาทิติยา  ยินดี
8. เด็กหญิงเขมจิรา  เขียวเซน
9. เด็กหญิงเพชรลัดดา  จรุมเครือ
10. เด็กหญิงแก้วรัตนะ  วรรณแก้ว
 
1. พระมหาวิชญ์  ใจชื่น
2. นายบุญยกร  บุญพงศ์สิริวัฒน์
 
66 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดจันทาราม (ตั้งตรงจิตร 5 ) 1. เด็กหญิงจิรนันท์  ชาติทองคำ
2. เด็กหญิงฉัตรพร  พรรณหนอง
3. เด็กหญิงลดารัตน์  ภัคมาน
4. เด็กหญิงวรัญญา  รักถิ่น
5. เด็กหญิงสุพัตรา  วงศา
6. เด็กหญิงอภัสรา  คิดดี
7. เด็กหญิงอังค์วรา  แซ่ตัน
8. เด็กหญิงอาทิตติยา  ศรีโพธิ์ช้าง
9. เด็กหญิงเกตุมณี  ทศกร
10. เด็กหญิงเนตรมณี  บุญโพธิ์แก้ว
 
1. นางสาววิพาธิษณ์  สินจิราธรกุล
2. นางสาวสุดทิดา  แก้วมุกดา
3. นายอัจฉริยะ  พัดทอง
 
67 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ป.1-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดตากแดด(รอดประชานุกูล) 1. เด็กหญิงกัญญาวีร์  เจียมวาง
2. เด็กหญิงณัฐธนัน  กอสินประเสริฐ
3. เด็กหญิงณัฐนันท์  คงเปลี่ยน
4. เด็กหญิงปพิชญา  อาจจินดา
5. เด็กหญิงปีใหม่  เคนคำภา
6. เด็กหญิงผกามาศ  บางใหญ่
7. เด็กหญิงสุกัญญา  มาตเกตุ
8. เด็กหญิงสุชาดา  บุญธรรม
9. เด็กหญิงอภัสนันท์  มิ่งมาลัยรักษ์
10. เด็กหญิงแพรวา  ภารินทร์
 
1. นางสาววันทนีย์  ขวัญพราย
2. นางสาวอภิญญา  พลอยดี
 
68 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดโพธิ์รัตนาราม 1. เด็กหญิงกนกชล  พูลสวัสดิ์
2. เด็กหญิงจิตติกา  วงศ์เชียงทอง
3. เด็กหญิงฐิติรัตน์  หนองทราย
4. เด็กหญิงตะวัน  ดารา
5. เด็กหญิงธนพร  ประทุม
6. เด็กหญิงภิธิญา  กรรณแก้ว
7. เด็กหญิงวันทิตา  นาคนาคา
8. เด็กหญิงสุวัฒนา  สร้อยสุวรรณ
9. เด็กหญิงอาทิตยา  โพธิ์รมย์
10. เด็กหญิงเพชรมณี  มณีรัตน์
 
1. นายสรายุทธ์  ทินกร
2. นางสาวเลิศศิริ  เต็มเปี่ยม
3. นางสาวทิพย์วิมล  พัวเจริญสิน
 
69 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันคีตะมวยไทย ป.1-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดโพธิ์รัตนาราม 1. เด็กชายชนกพล  อิ่มสิน
2. เด็กหญิงณัฐชา  ห่วงช้าง
3. เด็กหญิงดวงกมล  โลกรวม
4. เด็กหญิงพรนภัส  น้อยเนียม
5. เด็กหญิงยิ่งลักษมณ์  คำสร้อย
6. เด็กหญิงวาสนา  ห่วงช้าง
7. เด็กหญิงศศิวิมล  ชินบุตร
8. เด็กหญิงสกิณา  ชมวงษ์
9. เด็กชายสิรภพ  สนจด
10. เด็กหญิงเก็จมณี  สร้อยแสง
 
1. นายสรายุทธ์  ทินกร
2. นางสาวกาญจนา  ปัตทุมมา
3. นางสาววชิราภรณ์  แย้มจับ
 
70 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันคีตะมวยไทย ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดโพธิ์รัตนาราม 1. เด็กหญิงจิตติกา  วงศ์เชียงทอง
2. เด็กหญิงฐิติรัตน์  หนองทราย
3. เด็กหญิงตะวัน  ดารา
4. เด็กหญิงธนพร  ประทุม
5. เด็กหญิงภัคธีมา  ทองคำ
6. เด็กหญิงวันทิตา  นาคนาคา
7. เด็กหญิงสุริวิภา  ทองคำ
8. เด็กหญิงอาทิตยา  โพธิ์รมย์
9. เด็กหญิงเนตรดาว  ดาปาน
10. เด็กหญิงเพชรมณี  มณีรัตน์
 
1. นายสรายุทธ์  ทินกร
2. นางสาวเลิศศิริ  เต็มเปี่ยม
3. นางสาวทิพย์วิมล  พัวเจริญสิน
 
71 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันทักษะพื้นฐานด้านกีฬา (มวยสากลสมัครเล่น) ป.1-ป.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเจี้ยไช้ 1. เด็กชายกฤตนัย  โอบอ้อม
2. เด็กชายกิตติศักดิ์  สำเภาทอง
3. เด็กชายจิรวัฒน์  เทพรักษ์
4. เด็กชายณัฐพณณกร  แสงสุวรรณศรี
5. เด็กชายตรีทศ  ศรียงยศ
6. เด็กชายธรรมรงค์  โต๊ะเมือง
7. เด็กชายปัณวิทย์  ช้างพลาย
8. เด็กชายพิษณุ  ปรีชา
9. เด็กชายรพีภัทร์  แก้วประยูร
10. เด็กชายอธิป  รอดดอน
 
1. นางปราณีต  ลักษณะโต
2. นายประยุทธ  พงษ์หนองพอก
 
72 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดสัมมาราม 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์   ดีรื่น
2. เด็กหญิงอรกานต์   ปานสอาด
 
1. นางวันดี   คชานันท์
 
73 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียน เทศบาล ๓ (ประชายินดี) 1. เด็กหญิงจตุพร  กระเครือ
2. เด็กชายต่อ  -
 
1. นางศิริพร  นาคทั่ง
2. นายปราณต  แซ่โค้ว
 
74 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบ่อมะกรูด 1. เด็กหญิงกัญญาพัชร  สิงคะสะ
 
1. นายสุรวุฒิ  บุญสวัสดิื
 
75 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบ่อมะกรูด 1. เด็กหญิงสุนิสา  สมบูรณ์
 
1. นายสุรวุฒิ  บุญสวัสดิื
 
76 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลปสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดจันทาราม (ตั้งตรงจิตร 5 ) 1. เด็กหญิงจิตารัชต์  เครือสุติหิรัญ
 
1. นางจินตนา  โลห์สกุล
 
77 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวันทามารีอา 1. เด็กหญิงไพลิน  ลาภเพิ่มพูนยิ่ง
 
1. นายสำเนา  ไทยทอง
 
78 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบ่อมะกรูด 1. เด็กหญิงกัญญาวีร์  แสงงาม
 
1. นายสุรวุฒิ  บุญสวัสดิื
 
79 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียน เทศบาล ๓ (ประชายินดี) 1. เด็กหญิงทิพนรินทร์  จันทวงศ์
 
1. นางสาวเบ็ญจวรรณ  อาวุธพันธ์
 
80 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียน เทศบาล ๓ (ประชายินดี) 1. เด็กหญิงสุพรรษา  ปานมารศรี
 
1. นางสาวเบ็ญจวรรณ  อาวุธพันธ์
 
81 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 84.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาลวัดไทรอารีรักษ์ (มณีวิทยา) 1. เด็กชายกิตติกร  สินนาวี
 
1. นางสาวอวิกา  พรมสวัสดิ์
 
82 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดเขาส้ม 1. เด็กหญิงมีนญาดา  แซ่ซิ้ม
2. เด็กหญิงสุขรดา  จั่นรักษ์
 
1. นางสาวอารีย์  ภูพาที
2. นางสาวรุ่งลาวัลย์  มหาอุป
 
83 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดเขาส้ม 1. เด็กหญิงทัศนีย์  เสมคำ
2. เด็กหญิงทิพย์สุดา  เบ็ญเจิด
 
1. นางสาวเรณู  อดิเรกลาภ
2. นายสุรพงศ์  อึ๊งโพธิ์
 
84 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดนางแก้ว 1. เด็กชายกันธีร์  ปลีฟัก
2. เด็กชายณัฐวุฒิ  นิชาชาติ
 
1. นางสมพร  คำนุช
2. นางสาวเสาวรส  แสนแซว
 
85 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาลวัดไทรอารีรักษ์ (มณีวิทยา) 1. เด็กชายชวณัฐ  พูนะกูล
 
1. นางสาวอวิกา  พรมสวัสดิ์
 
86 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนารีวุฒิ 1. เด็กหญิงธัญณดา  เหล่าจันทร์
2. เด็กหญิงลลิดา  จรูญเรือง
3. เด็กหญิงสรรเสริญพร  ชำนาญกิจ
 
1. นางโสภา  อู่ตะเภา
2. นางสุรัตน์  อมรปิยะพงศ์
 
87 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียน เทศบาล ๓ (ประชายินดี) 1. เด็กหญิงกัญปภัส  วงศาโรจน์
2. เด็กหญิงดวงใจ  ขวัญชัย
3. เด็กชายธนวัฒน์  วิทยารุ่งเรือง
 
1. นางสาวปัทมา  หิมะ
2. นางศิริมนัส  ทรัพย์สิน
 
88 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 88.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดหัวโพ(หัวโพประศาสน์วิทยา) 1. เด็กชายทักษ์ดนัย  อินทร์เสือศรี
2. เด็กชายพงศธร  คล้ำเหลือ
3. เด็กชายรัชพันธ์  บุญประเสริฐ
 
1. นายอานันท์  พุุทธจำ
2. นางสาวประไพ  ใจซื่อ
 
89 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาลวัดโชค (ธรรมเสนานีวรคุณ) 1. เด็กชายตันติกร  พ่อค้าช้าง
2. เด็กชายธนาวุฒิ  วงค์แก้ว
3. เด็กหญิงนรินรัตน์  ทับทิมทอง
4. เด็กชายสรสิช  ลอยประโคน
5. เด็กหญิงสิริธร  ราษฎร์พุทธสอน
6. เด็กหญิงสุพิชญา  ทองดี
 
1. นายนพศักดิ์  ตั้งสกุลระหง
2. นางสาวนพวรรณ  ดวงดี
 
90 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ป.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาลวัดโชค (ธรรมเสนานีวรคุณ) 1. เด็กชายคัมภีร์  บุญเกตุ
2. เด็กชายฉัตรชัย  แจ่มจันทร์
3. เด็กชายชัยวัฒน์  นิ่มนวล
4. เด็กชายณัฐพล  สายสกล
5. เด็กชายณัฐพล  ประเสริฐอินทร์
6. เด็กชายณัฐวุฒิ  พันธุเกิด
7. เด็กชายตะวัน  แฉล้มนงนุช
8. เด็กชายตันติกร  พ่อค้าช้าง
9. เด็กชายทวีเอก  ไทยเจริญ
10. เด็กชายธณัฐชัย  ทิมคล้าย
11. เด็กชายธนกฤต  ดาราน้อย
12. เด็กชายธนวัฒน์  บัวอยู่
13. เด็กชายธนาวุฒิ  วงค์แก้ว
14. เด็กชายธันวา  เมือบสี
15. เด็กชายธีรภัทร์  บางลานศิริกุล
16. เด็กหญิงนรินรัตน์  ทับทิมทอง
17. เด็กหญิงนัดฏาภรณ์  แก้วสวัสดิ์
18. เด็กชายนำพล  แซ่ล้อ
19. เด็กชายบวรภัค  แป้นกลัด
20. เด็กหญิงพรชนก  ปรีดีกุล
21. เด็กชายพัชรพล  ม่วงย้อย
22. เด็กหญิงพิชญาพร  ราษฏร์พุทธสอน
23. เด็กหญิงมัลลิกา  กุมมาจันทร์
24. เด็กหญิงมาริษา  วาสสามัคคี
25. เด็กชายรามิล  หนูอุดม
26. เด็กหญิงรุ่งนภา  วางวัน
27. เด็กชายวิริยะ  เนตรสน
28. นายวิษณุ  ศรีวิจิตร
29. เด็กหญิงวีรชา  ดาราน้อย
30. เด็กชายวีรภัทร  ลังกา
31. เด็กชายสรสิช  ลอยประโคน
32. เด็กชายสิริชัย  แก้วนพ
33. เด็กหญิงสิริธร  ราษฏร์พุทธสอน
34. เด็กหญิงสุพิชญา  ทองดี
35. เด็กหญิงสุรีพรย์  หมวดนุ่ม
36. เด็กหญิงอนันทพร  ขลิบเพ็ง
37. เด็กชายอภิสิทธ์  อินทร์น้อย
38. เด็กหญิงอรปรียา  ลีลาวรรณ
39. เด็กชายเอกศิลา  ชุนวิเชียร
40. เด็กชายโชคชัย  สังข์วิเวก
 
1. นายประมวล  พฤฑฒิกุล
2. นายเมธาวัช  สว่างเนตร์
3. นายนพศักดิ์  ตั้งสกุลระหง
4. นายบุญมี  จันทร
5. นายสุริยา  แท่งทองหลาง
6. นางพรรษชล  คงสุวรรณ์
7. นางสาวนพวรรณ  ดวงดี
 
91 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ป.1-ป.6 89.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนธีรศาสตร์ 1. เด็กชายธนากร  เรืองสุวรรณ
 
1. นายพัฒนา  ธูปหอม
 
92 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 93.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาลวัดโชค (ธรรมเสนานีวรคุณ) 1. เด็กชายตันติกร  พ่อค้าช้าง
 
1. นางพรรษชล  คงสุวรรณ์
 
93 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดท่ามะขาม 1. เด็กหญิงพรรณปพร  สืบสุข
 
1. นางสาวธัญญชล  จันทร์มโน
 
94 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาลวัดไทรอารีรักษ์ (มณีวิทยา) 1. เด็กหญิงกรกนก  ชังเหยี่ยว
 
1. นางเอมอร  แก้วเกล้า
 
95 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดชาวเหนือ 1. เด็กชายศุภกิจ  ภูมิวิเศษ
 
1. นายเอกราช  วงศ์โอภาส
 
96 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาลวัดโชค (ธรรมเสนานีวรคุณ) 1. เด็กชายตันติกร  พ่อค้าช้าง
 
1. นางพรรษชล  คงสุวรรณ์
 
97 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดโคกหม้อ 1. เด็กหญิงน้ำฝน  -
 
1. นางณิชาภา  จำปาศรี
 
98 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาลวัดไทรอารีรักษ์ (มณีวิทยา) 1. เด็กหญิงมัณฑิตา  ขำเจริญ
 
1. นางเอมอร  แก้วเกล้า
 
99 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6 91.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนธีรศาสตร์ 1. เด็กชายธนากร  เรืองสุวรรณ
 
1. นายพัฒนา  ธูปหอม
 
100 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดชาวเหนือ 1. เด็กชายเดชพิชญา  ธนเธียรชญา
 
1. นายกล้าณรงค์  อุ่นลาด
 
101 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 91.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวังตาลวิทยา 1. เด็กหญิงปาณิสรา  วิเชียรพืชผล
 
1. นายมานัส  เบเซกู่
 
102 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาลวัดไทรอารีรักษ์ (มณีวิทยา) 1. เด็กหญิงมัณฑิตา  ขำเจริญ
 
1. นางเอมอร  แก้วเกล้า
 
103 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6 92.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนธีรศาสตร์ 1. เด็กชายธนากร  เรืองสุวรรณ
 
1. นายพัฒนา  ธูปหอม
 
104 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 86.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาลวัดโชค (ธรรมเสนานีวรคุณ) 1. เด็กชายตันติกร  พ่อค้าช้าง
 
1. นางพรรษชล  คงสุวรรณ์
 
105 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6 91.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนารีวุฒิ 1. เด็กหญิงจิรภัทร  จิรวฤนท์
 
1. นายบุญประคอง  อุณหะจิรังรักษ์
 
106 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 86.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดชาวเหนือ 1. เด็กหญิงณัฐณิชา  แม้นรัตน์
 
1. นายเอกราช  วงศ์โอภาส
 
107 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนฮกเฮง 1. เด็กหญิงกรณิการ์  ทองกัญญา
2. เด็กหญิงกันต์กนิษฐ์  เฉลาวิจิตร
3. เด็กชายจักรพรรดิ  คุ้มพันธ์
4. เด็กชายชุติเดช  ทับอินทร์
5. เด็กชายฐิระศักดิ์  พวงนาม
6. เด็กหญิงณัฐพร  ดีประพันธ์
7. เด็กหญิงธนพร  ชมชื่ิน
8. เด็กชายปุญญพัฒน์  เรืองศรี
9. เด็กหญิงพัชรี  สงวนคำ
10. เด็กชายเกรียงไกร  เปสี
11. เด็กชายเจษฎากร  ผิวอ่อน
12. เด็กชายเปรมกวี  ฤทธิ์เดช
 
1. นายเทมส์นที  ขันคำ
2. นายพิศาล  ทองปัสโน
3. นายภูรี  ศรวิไล
4. นายสรวิศ  เยี่ยมสถาน
 
108 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ป.1-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดทำนบ 1. เด็กหญิงกันติญา   อิ่มบุญ
2. เด็กชายชินวงศ์   แสงนิล
3. เด็กชายญาณวุฒิ   นามาบ
4. เด็กชายณธฤต   สิริเบญจวงศ์
5. เด็กชายณัฐชยา   ดีกัน
6. เด็กชายณัฐภัทร   โมกแก้ว
7. เด็กชายถาวรพัฒน์   กราบขุนทด
8. เด็กหญิงทักษอร   เกตุหลิม
9. เด็กชายธัญเทพ   สุวรรณโชติ
10. เด็กชายนฤนาท   นิ่มเอี่ยม
11. เด็กชายนฤเบศร์   ภาคนภา
12. เด็กหญิงปทิตตา   ธารรัตน์
13. เด็กหญิงปนัดดา   สืบนุช
14. เด็กหญิงปรีดาภรณ์   หนูดำ
15. เด็กชายปรเมศฐ์   เชียงน้อย
16. เด็กหญิงปิยะวรรณ   อ่วมทับ
17. เด็กหญิงปิ่นมณี   สีคำ
18. เด็กชายภัชวัฒน์   พูลจันทร์
19. เด็กหญิงรักษิณา   เสือณรงค์
20. เด็กหญิงลลิตา   รัตนา
21. เด็กหญิงวรนุช   ทิพย์สุข
22. เด็กชายวันเฉลิม  สุขประมาณ
23. เด็กหญิงศศิวิมล   ทองพูน
24. เด็กชายศักรินทร์   เตียวตระกูล
25. เด็กหญิงศัญสนีย์   สมบัติเรืองสกุล
26. เด็กหญิงสิรยากร   แตงโม
27. เด็กชายอติวิชญ์   น้อยมณีวงษ์
28. เด็กชายเมธาวี   เพชรสังข์
29. เด็กชายโภคิน   โต๊ะเมือง
 
1. นางสุจิตตรา   กาญจนสินธุ์
2. นางสาวสุวิมล  มะลิทอง
3. นายกำพล  เดชสาร
4. นางสาวอรพิน  นามถาวร
5. นางสาวบุญทริกา   คนรู้
6. นางสาวจิดาภา   มาคำ
7. นางสาวชุลีพร   เอี้ยวฮะ
8. นางสาวกัญจน์ชญา   ใจดี
 
109 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดหนองอ้อ (ธรรมธรใยประชาสามัคคี) 1. นายก้องนฤบดินทร์  รักศีล
2. นางสาวจินตนา  เสนาวงค์
3. เด็กชายชนินทร  รักดี
4. เด็กชายชัยพร  เจริญจิตต์
5. เด็กชายณัฐพงษ์  คำลา
6. เด็กชายธนกฤต  ทองเปลว
7. เด็กหญิงธัญญ์ชยา  แสงฮวด
8. นางสาวน้ำฝน  -
9. เด็กชายบุญฤทธิ์  เติบกายา
10. นางสาวปริญญา  วรสิงห์
11. เด็กหญิงปิยธิดา  เจริญศิลป์
12. เด็กหญิงปุญยวีร์  ประเสริฐ
13. เด็กหญิงพรพิมล  ศรียา
14. เด็กชายพายุ  ไทยน้อย
15. เด็กหญิงพิมลภัทร์  ต่วนเครือนิธิกุล
16. เด็กชายพีรภัทร  ชวนอยู่
17. เด็กหญิงภาสินี  มรรฆมาน
18. เด็กชายภูมินทร์  แสงฮวด
19. เด็กชายวรรัฐ  ทองลิ้ม
20. เด็กชายวรวุฒิ  มั่นคง
21. เด็กชายวิชญ์พล  แสงฮวด
22. นายวิชัย  แหวนทองคำ
23. นายสราวุฒิ  สุริกรรณ์
24. เด็กหญิงสาวิตรี  เทศงามถ้วน
25. เด็กหญิงสุดารัตน์  ศรีวัฒนา
26. เด็กหญิงสุนีย์  -
27. เด็กหญิงสุภาพร  ภู่ระหงษ์
28. เด็กหญิงอภิชญา  หอมสุวรรณ์
29. เด็กหญิงอรอุมา  เทศงามถ้วน
30. เด็กหญิงอังค์ธิกา  นาคนารี
31. เด็กชายอิทธิพล  แคล้วเครือ
 
1. นางสาวกชพร  วงศาโรจน์
2. นางสาวกลทิพย์  วรรณวงศ์วัฒนา
3. นายสุทธิเทพ  ไพลิน
4. นางสาวจิตตานันท์  สุขสวัสดิ์
5. นายนาคนครา  เหลนปก
6. นายสัญญกร  บัวครอง
7. นางสาวเบญญาภรณ์  พานเพชร
 
110 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ป.1-ป.6 91.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดอมรญาติสมาคม(อมรวิทยาคาร) 1. เด็กชายณัฐภัทร  ปรึกษาสุข
 
1. นายลักษณ์ปกรณ์  สุคนธปฏิภาค
 
111 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3 89.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลโพธาราม 1. เด็กหญิงวิตา  เตชาจินดานนท์
 
1. นายวัชราวุฒิ  นนเลาพล
 
112 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ป.1-ป.6 92.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดอมรญาติสมาคม(อมรวิทยาคาร) 1. เด็กหญิงศิรินภา  ถ้วยทองคำ
 
1. นายลักษณ์ปกรณ์  สุคนธปฏิภาค
 
113 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลโพธาราม 1. เด็กหญิงอุ้มบุญ  บุญทอง
 
1. นายสิทธิกร  หลวงพิทักษ์ชุมพล
 
114 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ป.1-ป.6 87.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดอมรญาติสมาคม(อมรวิทยาคาร) 1. เด็กชายนันทวัฒน์  บุษบง
 
1. นายลักษณ์ปกรณ์  สุคนธปฏิภาค
 
115 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลโพธาราม 1. เด็กหญิงธิดารัตน์  แป้นภู
 
1. นายสิทธิกร  หลวงพิทักษ์ชุมพล
 
116 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ป.1-ป.6 87.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวันทามารีอา 1. เด็กชายณัฐพล  เบญจบุญญานุภาพ
 
1. นายวรพนธ์  คำพวง
 
117 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3 90.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดขนอน (ศรัทธาสุวรรณราษฎร์อุปถัมภ์) 1. เด็กชายพรเทพ  เกิดเทวา
 
1. นางสาวสร้อยสุณี  บัวเบา
 
118 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ป.1-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนารีวุฒิ 1. เด็กหญิงศรัณยาพร  ศิริคะรินทร์
 
1. นางสาวเสาวลักษณ์  ทับปทุม
 
119 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดชาวเหนือ 1. เด็กหญิงเนตรชนก  ชมชื่่น
 
1. นายเอกราช  วงศ์โอภาส
 
120 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ป.1-ป.6 88.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดอมรญาติสมาคม(อมรวิทยาคาร) 1. เด็กหญิงเพชรลดา  นาภูวงค์
 
1. นายลักษณ์ปกรณ์  สุคนธปฏิภาค
 
121 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดชาวเหนือ 1. เด็กชายณัฐนนท์  ทิมพิทักษ์
 
1. นายเอกราช  วงศ์โอภาส
 
122 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ป.1-ป.6 88.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดชาวเหนือ 1. เด็กหญิงวรกมล  น้อยประสิทธิ์
 
1. นายเอกราช  วงศ์โอภาส
 
123 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ป.1-ป.6 94.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดหุบกระทิง 1. เด็กหญิงปาณิสา  วงษ์ซื่อ
 
1. นางสาวอิศราวดี  ไตรเดชา
 
124 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ม.1-ม.3 96.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดหุบกระทิง 1. เด็กหญิงปัญญาพร  ศรีมงคล
 
1. นางอิศราวดี  ไตรเดชา
 
125 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6 93.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดชาวเหนือ 1. เด็กชายศุภกิจ  ภูมิวิเศษ
 
1. นายเอกราช  วงศ์โอภาส
 
126 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 88.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดชาวเหนือ 1. เด็กชายภัทรกร  วงษ์ศิลป์
 
1. นายเอกราช  วงศ์โอภาส
 
127 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดอมรญาติสมาคม(อมรวิทยาคาร) 1. เด็กหญิงโศจิรัตน์  เกิดมงคล
 
1. นายลักษณ์ปกรณ์  สุคนธปฏิภาค
 
128 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดชาวเหนือ 1. เด็กหญิงนภัสวรรณ  อ่อนพรม
 
1. นายเอกราช  วงศ์โอภาส
 
129 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็กผสมขิม ป.1-ป.6 82.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบ้านใหม่ 1. เด็กหญิงกวินทิพย์  บัวพึ่ง
2. เด็กชายจิรภัทร  บุญเกตุ
3. เด็กหญิงชาลิสา  สุภา
4. เด็กหญิงพรชนก  พจน์สุวรรณ
5. เด็กหญิงพิลาสลักษณ์  สุขพัฒนา
6. เด็กหญิงรตนวรรณ  ฉิ่งแก้ว
7. เด็กหญิงอรทัย  สมรูปดี
8. เด็กหญิงเปรมฤดี  เจริญกรัด
 
1. นายกฤษณะ  จางวาง
 
130 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็กผสมขิม ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดชาวเหนือ 1. เด็กหญิงชลธิชา  ช่วงพิมาย
2. เด็กหญิงณัฐณิชา  แม้นรัตน์
3. เด็กชายณัฐนนท์  ทิมพิทักษ์
4. เด็กชายนนท์ปวิช  แสนเจริญ
5. เด็กหญิงนภัสวรรณ  อ่อนพรม
6. เด็กชายภัทรกร  วงษ์ศิลป์
7. เด็กหญิงรัตน์วดี  เมืองอินทร์
8. เด็กหญิงศิริพร   จีนโก๊ว
9. เด็กหญิงเนตรชนก  ชมชื่่น
 
1. นายเอกราช  วงศ์โอภาส
2. นายกล้าณรงค์  อุ่นลาด
3. นางสาวณัฐพร  นาคเส็ง
 
131 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายเครื่องเดี่ยว ป.1-ป.6 87.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดหุบกระทิง 1. เด็กชายการกวิน  เข็มเอก
2. เด็กหญิงจันจิรา  อรัญภูมิ
3. เด็กหญิงฉัตรพร  ประเสริฐ
4. เด็กหญิงชนินาถ  ทักษะนิษาท
5. เด็กชายชยานันท์   ทองศรี
6. เด็กหญิงธารีรัตน์  พุทธา
7. เด็กหญิงบัณฑิตา  อยู่ไทย
8. เด็กหญิงปาณิสา  วงษ์ซื่อ
9. เด็กหญิงพลอย  ไม่มีนามสกุล
10. เด็กหญิงพัชชา  อิ่มแสง
11. เด็กหญิงพิมพ์ชนก  ประเสริฐ
12. เด็กหญิงวรรณิษา  มะทา
13. เด็กชายสิรภพ  ผมหอม
14. เด็กหญิงสุกัญญา  ปานเครือ
15. เด็กหญิงอรุณยุภา  เที่ยงทัด
 
1. นางสาวอิศราวดี  ไตรเดชา
2. นางสาวยุพาพร  น้อมภักดี
3. นางสาวปานทิพย์  จังพานิช
4. นางกวินญาดา  ชัยเดช
 
132 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ป.1-ป.6 87.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดอมรญาติสมาคม(อมรวิทยาคาร) 1. เด็กชายณัฐภัทร  ปรึกษาสุข
2. เด็กชายธนเดช  วันเพ็ญ
3. เด็กชายนันทวัฒน์  บุษบง
4. เด็กหญิงพิมพ์มาดา  ผาตินาวิน
5. เด็กหญิงศิรินภา  ถ้วยทองคำ
6. เด็กชายศุภกร  ถิ่นแถว
7. เด็กหญิงสิรารมย์  ปิ่นแหวน
8. นายอำนาจ  น่วมศิริ
9. เด็กหญิงอินทิรา  กิมใช่ย้ง
10. เด็กหญิงเพชรลดา  นาภูวงค์
11. เด็กหญิงโศจิรัตน์  สมรส
12. เด็กหญิงโศจิรัตน์  เกิดมงคล
 
1. นายลักษณ์ปกรณ์  สุคนธปฏิภาค
2. นางศุภัทรา  สุคนธปฏิภาค
3. นายพงษ์เทพ  อ้นทอง
4. นางสาวอริษา  เต็มดี
 
133 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงอังกะลุง ป.1-ป.6 91.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลบ้านโป่ง(วัดปลักแรด) 1. เด็กชายกนกชัย  พุทถาวร
2. เด็กหญิงกนกวัลย์  พุ่มเขียว
3. เด็กหญิงคณภร  ชุนเกษา
4. เด็กหญิงจิราพร  พาหิน
5. เด็กหญิงณัฐณิชา  แนมเถื่อน
6. เด็กชายนพดล  จันทร์ธรรม
7. เด็กหญิงนพมาศ  สุขช้อย
8. เด็กหญิงนภาวรรณ  ฉมาศิริพงศ์
9. เด็กหญิงน้ำเพชร  แซ่ตัน
10. เด็กชายปรเมศวร์  เปลี่ยนรุ่งสว่าง
11. เด็กหญิงภัทราวดี  สร้อยสุวรรณ
12. เด็กชายภูผา  ดวดเครือ
13. เด็กชายภูลิ  พันเปรม
14. เด็กหญิงวริศรา  รุผักชี
15. เด็กหญิงอัญรินทร์  สุทธาศวิน
16. เด็กหญิงอารียา  ทับทิม
17. เด็กหญิงเพชรลัดดา  ขุนสวัสดิ์
18. เด็กชายเรวัฒน์  เล้าสกุล
19. เด็กหญิงแก้วกัลยา  แป้นน้อย
20. เด็กหญิงโศภิตา  กลั่นหุ่น
 
1. นายชัชวาลย์  ทั่งจันทร์
 
134 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบ้านโป่ง "สามัคคีคุณูปถัมภ์" 1. เด็กชายชนาธิป  พิมายนอก
2. เด็กหญิงชไมพร  เผ่าพงศ์
3. เด็กชายธิติ  อาฮีล
4. เด็กชายพงศกร  ชูเลิศ
5. เด็กหญิงพิมลวรรณ  ศรีสาพันธ์
6. เด็กหญิงภัทรภร  เกตุวิเศษกุล
7. เด็กชายรัฐศาสตร์  จำปาเนียม
8. เด็กหญิงแสงระวี  แน่งน้อย
 
1. นางสาวพรสุรีย์  ทรัพย์แจ่ม
2. นางสาวรพีพร  ร่มรื่น
 
135 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทพินทร์พิทยา 1. เด็กหญิงกัลย์สุดา  ประภาษวรคุณ
2. เด็กหญิงจำปี  -
3. เด็กหญิงฉัตราภัทร์   สุริราช
4. เด็กหญิงฐิติกานต์   ปิ่นทอง
5. เด็กหญิงณัฐวรา   ร่มโพธิ์
6. เด็กหญิงบวรรัตน์   เฮงเฮา
7. เด็กหญิงพุฒิพร   ฮึงฮะเฮ็ง
8. เด็กหญิงศุภิสรา   ปิ่นทอง
9. เด็กหญิงสุวพิชชา   สมตัว
10. เด็กหญิงหฤทัย   การรัตน์
 
1. นายอำนาจ   จันดี
2. นางอุไร   ลิ้มศรีมงคลชัย
 
136 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดหนองเสือ(ประชาอุทิศ) 1. เด็กหญิงธนาภรณ์  ปีพัน
2. เด็กหญิงนวพร  เรือนไทย
3. เด็กหญิงปภาวี  อิ่มน้อย
4. เด็กหญิงพรพิมล  สืบสกุล
5. เด็กหญิงวันรุกา  ปราดเปรียว
6. เด็กหญิงสุดาพร  แก่นจันทร์
7. เด็กหญิงสุมิตา  มูลสัน
8. เด็กหญิงเอมอร  ยาเย็น
 
1. นางสาวพนารัตน์  หุ่นเอี่ยม
2. นางสุนันทา  แจ้งอารมณ์
3. ว่าที่ร้อยตรีหญิงวันพร  วันงาม
 
137 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนวัดดอนคลังมิตรภาพที่ 178 1. เด็กหญิงกุลธิดา  รุ่งเรือง
2. เด็กหญิงชนาภา  ป้านแก้ว
3. เด็กชายชุติเดช  ไกรเกริกฤทธิ์
4. เด็กหญิงฑิฆัมพร  กุสลางกูรวัฒน์
5. เด็กหญิงณัฐญาดา  พิมพ์ทอง
6. เด็กชายณัฐวัตร  รวมญาติ
7. เด็กหญิงดอกแก้ว  ช่วยนา
8. เด็กหญิงธันย์ชนก  จันทร์แพง
9. เด็กชายปิติกร  พูลเสน
10. เด็กหญิงสตรีรัตน์  ขำคล้าย
11. เด็กหญิงสริตา  ขลิบเทศ
12. เด็กหญิงสาวิกา  รวมญาติ
13. เด็กหญิงสุกันยา  กระรัมย์
14. เด็กหญิงสุพรรณษา  จันทร์โต
15. เด็กหญิงสุริตา  มณฑาทอง
16. เด็กหญิงไอวริน  อ้อแย้ม
 
1. นางสาวสรีรัตน์   เอี่ยมขำ
2. นางสาวสมคิด  นวมดี
3. นางกาญจนา  ลุนพิลา
4. นางสาวมนันท์สิญา  พิทักษ์ธรรมนาถ
5. นางสาวฐิติพร  ตันฮะเส็ง
 
138 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ป.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราษฎร์บำรุงวิทย์ 1. เด็กชายคมสันต์  มีสาวงษ์
2. เด็กหญิงพรนภา  หงษ์ทอง
3. เด็กชายภัทรพล  ศรีย้อย
4. เด็กชายภูมิพัฒน์  พลบูรณ์
5. เด็กหญิงสุริกัญญา  สร้อยหงษ์พราย
 
1. นางวรรณภา  หงส์ศุภางค์พันธุุ์
2. นายฐาปกรณ์  สุวรรณลี
 
139 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันมายากล ป.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองใยบัว 1. เด็กหญิงบัณฑิตา  อินทร์กลิ่น
2. เด็กหญิงรัตนาวดี  ฤทธิ์เดช
 
1. นายโกสีย์  บุญเรือง
2. นางสาวมาลี  เกาสังข์
 
140 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.1-ป.3 87.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุดมวิทยา 1. เด็กหญิงอิสรีย์  เลิศประเสริฐ
 
1. นางสาวชาเมนเค  ชาเวส พานแก้ว
 
141 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.4-ป.6 95.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโป่งวิทยาคม 1. เด็กชายกิตติพัฒน์  อักษรพันธ์
 
1. นางสาวจาริณี  แก้วงอก
 
142 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดนางแก้ว 1. เด็กชายบุญญฤทธิ์  ทรัพย์เงิน
 
1. นางสมพร  คำนุช
 
143 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 98.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุดมวิทยา 1. เด็กหญิงจันทรรัตน์  โชคถาวร
 
1. นางสาวจรรยา  บัวเมฆ
 
144 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 92.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดชาวเหนือ 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  แซ่เตียว
 
1. นางประทุม  เทียมเมือง
 
145 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3 81.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดหนองมะค่า 1. เด็กหญิงจิตนภา  เนตรสน
2. เด็กหญิงญาณี  โชติช่วง
3. เด็กหญิงนิภาพร  ก้อนทิพย์
4. เด็กหญิงรติมา  ชาญประเสริฐกุล
5. เด็กหญิงสุภาพร  อินทร์แสน
 
1. นางตะวันฉาย  ปาอ่อน
2. นายสมเกียรติ  บัวน้อย
 
146 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ป.1-ป.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุดมวิทยา 1. เด็กชายจิรภาส  กิตติจินดาวงศ์
2. เด็กชายชาญสุพร  ปฐมพรยิ่งเจริญ
 
1. นางสาวยุวนุช  น่วมลิวงศ์
 
147 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดชาวเหนือ 1. เด็กหญิงกมลวรรณ  ท้วมเสมา
2. เด็กชายเจษฎากร  อ้นทอง
 
1. นางสาวภัททิยา  เตียงเกตุ
2. นางสาวอาภรณ์  โฆสิตาภา
 
148 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาจีน ป.4-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเจี้ยไช้ 1. เด็กหญิงกมลนิตา  แก้วรักษ์
2. เด็กชายธณคุณ  ปานสด
 
1. นางสาวสายสุนีย์  ชมชุม
2. นางสาวจริงจริง  แซ่หลิ่ม
 
149 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนวัดหนองโพ 1. เด็กชายจิรพงษ์  กมเครือ
2. เด็กชายณัฐวุฒิ  จันทร์แย้ม
3. เด็กชายปฏิภาณ  โสปันริห์
4. เด็กชายปัญญากร  ป๊อกตั้ง
5. เด็กชายวรวุฒิ  โง้วเจริญ
6. เด็กชายอิทธิกร  ทิมคล้าย
 
1. นางสาวจันทร์เพ็ญ  จิรัคคกุล
2. นางสาวกรรณิการ์  กล้าหาญ
3. นางสาวหทัยชนก  อยู่รุ่ง
 
150 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเนและการสะกดรอย ป.4-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทพินทร์พิทยา 1. เด็กชายกฤชนัท  แจ่มจำรัส
2. เด็กชายทินภัทร   เกษณียบุตร
3. เด็กชายธนวัฒน์   เอี่ยมสอาด
4. เด็กชายพยัคฆ์เคน   เหยี่ยวยา
5. เด็กชายรัตณพงษ์  นามแสง
6. เด็กชายอัฒฐพล   จินะ
 
1. นางวันเพ็ญ   ดนตรี
 
151 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดหนองอ้อ (ธรรมธรใยประชาสามัคคี) 1. เด็กชายชัยพร  เจริญจิตต์
2. เด็กชายบุญฤทธิ์  เติบกายา
3. เด็กชายพันธกานต์  ตะก้อง
4. เด็กชายพีรภัทร  ชวนอยู่
5. เด็กชายวรรัฐ  ทองลิ้ม
6. นายสราวุฒิ  สุริกรรณ์
7. เด็กชายอนุชา  เจริญศิลป์
8. เด็กชายอัศวนาวิน  ตะก้อง
 
1. นายสัญญกร  บัวครอง
 
152 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ป.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดอมรญาติสมาคม(อมรวิทยาคาร) 1. เด็กหญิงชมพูนุช  สุขประเสริฐ
2. เด็กหญิงชุติมา  กลิ่นถนอม
3. เด็กหญิงฐิตาภรณ์  คงปาน
4. เด็กหญิงณัฐธิกา  อมรพักตร์
5. เด็กหญิงทิฆัมพร  โล่เกียรติคุณ
6. เด็กหญิงบุญฑริกา  มณีวงษ์ตระกูล
7. เด็กหญิงภัทรวดี  เจริญสุข
8. เด็กหญิงภัทราภรณ์  บัวผึ่ง
9. เด็กหญิงยุวดี  ประสิทธิ์เวช
10. เด็กชายเกียรติศิริ  ตันพันตรี
 
1. นางสาวพิมพ์ชนก  กนกทอง
2. นางสาวสุดา  ดาปาน
3. นายพงษ์เทพ  อ้นทอง
 
153 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ม.3 90.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดจันทาราม (ตั้งตรงจิตร 5 ) 1. เด็กหญิงกนกพร  เฉยทิม
2. เด็กหญิงจิตรา  มะสิน
3. เด็กชายจิราพัชร  เทพสี
4. เด็กชายชัยวัฒน์  เหมลี
5. เด็กหญิงณัฐธิดา  สุนทอง
6. เด็กหญิงดารารัตน์  เคร้าเครือ
7. เด็กหญิงนภัสสร  ทองปัญญา
8. นางสาวนิธิวดี  ณ บางช้าง
9. เด็กหญิงปรียภัทร  พูละพัฒน์
10. เด็กหญิงอุษามณี  อุดมรุ่งอรุณ
 
1. นางสาวเสาวลักษณ์  พุ่มพวง
2. นางสาวรำพรรณ  จันทร์ย้อย
3. นางสาวเยาวรินทร์  อ่วมพ่วง
 
154 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดช่องพราน 1. เด็กหญิงคริษฐา  เลิศหล้า
2. เด็กหญิงสุภาพร  ทองใบ
3. เด็กหญิงอัจฉริยา  รอดอิ่ม
 
1. นางสาววรมณฑน์  นาคหนุน
2. นายกิตติพงศ์  เงินราง
 
155 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดนางแก้ว 1. เด็กหญิงนภัสสร  เสียงเสนาะ
2. เด็กหญิงลินดา  น้อยเจริญถาวร
3. เด็กหญิงอรทัย  ทองรุ่ง
 
1. นางสมพร  คำนุช
2. นางสาวจุฑามาศ  สิริรณชัย
 
156 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ป.4-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดสีดาราม 1. เด็กหญิงปรีชญา  สุขกรี
2. เด็กหญิงศรัณยา  แก้วเจริญ
3. เด็กหญิงศศิวิมล  ศรีคำ
 
1. นางสาววรรณิศา  ไชยโคตร
2. นางสาวพรสุดา  เทพอวยพร
 
157 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดหุบกระทิง 1. เด็กหญิงณัชชา  เทศจันทร์
2. เด็กหญิงสายสวรรค์  จันทร์ศรี
3. เด็กหญิงแพรพรรณ  ฤทธิ์เขียว
 
1. นางสาวปานทิพย์  จังพานิช
2. นางสาววัชรี  พุ่มศรีพักตร์
 
158 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโป่งวิทยาคม 1. เด็กหญิงรุจี  ประกอบแก้ว
2. เด็กชายอมรพจ  ยุพาพิน
 
1. นายณัฐพงษ์  เอี่ยมสกุล
 
159 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลโพธาราม 1. นายก้องเกียรติ  อินคุ้ม
2. นายธีรภัทร  เฮียงมณี
3. นายอรรถบูรณ์  เปี่ยมสุข
 
1. นายดำรงชาติ  บัวชุม
2. นางสาวกันต์สิรี  มีหวัง
 
160 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนเรื่องสั้น (Comic Strip) ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโป่งวิทยาคม 1. เด็กหญิงภาวินี  จันรวม
2. เด็กหญิงวชิรญาณ์  ลิขิตบัณฑูร
 
1. นายณัฐพงษ์  เอี่ยมสกุล
 
161 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนเรื่องสั้น (Comic Strip) ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบ้านหม้อ(ประชารังษี) 1. เด็กหญิงสุภาพร  เปียกคำ
2. เด็กชายเสฎฐวุฒิ  พงศ์หวาน
 
1. นางวลีรัตน์  ศิโรรัตน์ธัญโชค
2. นายนิเวศ  กัลปะ
 
162 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดจันทาราม (ตั้งตรงจิตร 5 ) 1. เด็กชายนิพิฐพนธ์  น้อยโสภา
2. เด็กหญิงภัทรศยา  สุนทรฐิติ
 
1. นางสาวเสาวลักษณ์  พุ่มพวง
2. นางแก้วตา  แก้วจีน
 
163 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดนางแก้ว 1. เด็กหญิงปาริชาติ  นิลวรรณา
2. เด็กหญิงพลอยไพลิน  ผึ้งรวง
 
1. นายรัชพล  เชิงชล
2. นางสาวศิริเพ็ญ  จันทร์ทอง
 
164 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโป่งวิทยาคม 1. เด็กชายเนวิน  เฮ็งมี
2. เด็กหญิงเปมิกา  พังเครือ
 
1. นายอันวา  ตาเห
 
165 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลโพธาราม 1. นายก้องเกียรติ  อินคุ้ม
2. นายอรรถบูรณ์  เปี่ยมสุข
 
1. นายดำรงชาติ  บัวชุม
2. นางสาวกันต์สิรี  มีหวัง
 
166 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโป่งวิทยาคม 1. เด็กชายณวัฒน์  มีสุวรรณ์
2. เด็กชายอดิศร  เกียรติศิริ
 
1. นางสาวสมสกุล  เทพประทุน
 
167 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดโพธิ์บัลลังก์ 1. เด็กชายพลวัตร  ภู่ประเสริฐ
2. เด็กหญิงพารณี  จอมพล
 
1. นางสาวจิราพร  จารย์ปัญญา
 
168 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดดอนเซ่ง 1. เด็กชายชนกานต์  พูนทรัพย์
2. เด็กหญิงพิชชากานต์  ครุฑวิไล
 
1. นางสาวญานิศา  สายเสือ
2. นางสาวสุกัญญา  สิริวรรักษ์
 
169 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดสัมมาราม 1. เด็กชายชนะพัฒน์    บุญมี
2. เด็กชายวัชรชัย    ผลทวีทรัพย์
 
1. นางสาวศรีพรรณ  รักงาม
 
170 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดโคกหม้อ 1. เด็กชายจอ  -
2. เด็กชายมิน  -
3. เด็กชายหนึ่ง  -
 
1. นายภูชิต  หงษ์รักษ์
2. นางสาวสหฤทัย  แสนสม
 
171 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดสมถะ(สมถวิทยาคาร) 1. เด็กหญิงพิณชนก  ตั้งซุยยัง
2. เด็กชายภานุวัฒน์  สินธ์เจริญ
3. เด็กหญิงวิวีภัทร  บัวอยู่
 
1. นางสมจินตนา  แสงทอง
2. นางปณัชช์ฐิตา  พวงแก้ว
 
172 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ป.1-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียน เทศบาล ๓ (ประชายินดี) 1. เด็กชายปารมี  ไทยโสภา
2. เด็กชายพีรพรรธ  ธิติทรัพย์อุดม
3. เด็กชายสรภัส  แสงเครือ
 
1. นายบุณยวัฒน์  ไพพิจิตร
2. นางศิริพร  นาคทั่ง
 
173 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดสมถะ(สมถวิทยาคาร) 1. เด็กชายกิตติพงษ์  นพสากล
2. เด็กชายพงศธร  โพธิธรรม
3. เด็กชายภานุวัฒน์  สินธ์เจริญ
 
1. นางสมจินตนา  แสงทอง
2. นางปณัชช์ฐิตา  พวงแก้ว
 
174 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับสูง ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียน เทศบาล ๓ (ประชายินดี) 1. เด็กชายดีลพัฒน์  เปี่ยมพร้อม
2. เด็กชายบัณฑิต  บุญจันทร์
3. เด็กชายสหพล  ฉิมหาพาลี
 
1. นายบุณยวัฒน์  ไพพิจิตร
2. นางศิริพร  นาคทั่ง
 
175 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับสูง ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียน เทศบาล ๓ (ประชายินดี) 1. เด็กชายขวัญชัย  แจ่มน้อย
2. เด็กชายทีปกร  สูนพลอย
3. เด็กชายอภิชัย  ปลั่งถาวรกุล
 
1. นายบุณยวัฒน์  ไพพิจิตร
2. นางสาวสุธาสินี  วงศ์พรหม
 
176 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดตากแดด(รอดประชานุกูล) 1. เด็กชายยศภัทร  ศรีไพสุรินทร์
2. เด็กชายวัลชนะ  มีทอง
3. เด็กชายศิวิช  ศรีไพสุรินท์
 
1. นางสาวสุภัทรา   เซี่ยงหวอง
2. นางสาวสุพรรณ์  แดงอำ
 
177 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดนางแก้ว 1. เด็กชายคชพัฒน์  เย็นนะสา
2. เด็กชายฐานพัฒน์  พรายรักษา
3. เด็กชายเพชร  บุญเชิญ
 
1. นายพงศ์ธร  ลำใย
2. นายเอกลักษณ์  ไชโย
 
178 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 94.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโป่งวิทยาคม 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  ตรีสุข
2. เด็กหญิงพรรณทิพา  ตรีสิงห์
3. เด็กหญิงเกวลิน  ภัควัน
 
1. นางสุนันท์  มณีงาม
 
179 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดท่าเรือ 1. เด็กหญิงฐิติมา   คุ้มตัว
2. เด็กชายธนาธิป  บรรดาศักดิ์
3. เด็กชายอาทิตย์   ติดญาติ
 
1. นางสาวบุญมา   คล้ายปลื้มรัก
2. นางสาวเรณู   ศิริแสงจันทร์
 
180 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดขนอน (ศรัทธาสุวรรณราษฎร์อุปถัมภ์) 1. เด็กหญิงพรรษมล  พิจารณ์จิตต์
2. เด็กหญิงพัชรี  ทองแถบ
3. เด็กชายพีระพัฒน์  ศิริพร
4. นายฟลุค  มอญ
5. เด็กชายสุรสิทธิ์   สุวรรณมาลัย
6. เด็กชายเกรียงไกร  เพ็ชรนิล
 
1. นายธรรมนูญ  แย้มศิริ
2. นางสาวนงลักษณ์  พัดเทวี
3. นางสาวธัญลักษณ์  ผลอุดม
 
181 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดนางแก้ว 1. เด็กหญิงกุลนันท์  ชินเวช
2. เด็กหญิงชนิตา  พ่วงถ้ำ
3. เด็กหญิงรุ่งนภา  รอดคำ
4. เด็กหญิงสุพิตรา  หิรัญวงษ์
5. เด็กหญิงสุภาวดี  ศรีเนตร
6. เด็กหญิงอาริษา  รุ่งแย้ม
 
1. นางสมพร  คำนุช
2. นางสาวจินตนา  ทองรุ่ง
3. นางทิพย์สุดา  พงษ์เพ็ชร์
 
182 การงานอาชีพ การประกวดโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบ้านโป่ง "สามัคคีคุณูปถัมภ์" 1. เด็กหญิงกันยรัตน์  สุขประเสริฐ
2. เด็กหญิงปาริฉัตร  ยางเดิม
3. เด็กหญิงเทวิกา  โสดดี
 
1. นางสาวลัดดา  พุทธา
2. นางสาววรางคณา  พุ่มจอหอ
 
183 การงานอาชีพ การประกวดโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดหนองเสือ(ประชาอุทิศ) 1. เด็กชายจิตรภาณุ  ตีบน้อยดี
2. เด็กชายจิรายุ  หนูประภา
3. เด็กชายวิรศักดิ์  อัศพิมพ์
 
1. นายเอกพจน์  ท่าผา
2. นางธัญญา  ว่องนิยมเกษตร
 
184 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดเขาส้ม 1. เด็กชายณัฐวัฒน์  อารักษ์พุทธพงศ์
2. เด็กชายสิทธิชัย  วันชะเอม
3. เด็กหญิงอัลดา  เทศเรือง
 
1. นายสุรพงศ์  อึ๊งโพธิ์
2. นางสาวเรณู  อดิเรกลาภ
 
185 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 92.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดหัวโพ(หัวโพประศาสน์วิทยา) 1. นางสาวกรกช   แสวงคำ
2. เด็กหญิงธัญญารัตน์   นาคหนู
3. เด็กหญิงสุธาวี   ภู่พลายงาม
 
1. นางสาวประไพ  ใจซื่อ
2. นายอานันท์  พุทธจำ
 
186 การงานอาชีพ การประกวดแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโป่งวิทยาคม 1. เด็กหญิงกรรณิการ์  คเชณชร
2. เด็กหญิงปวรศา  เจริญสุข
3. เด็กหญิงวรัญญา  จรัสมาธุสร
 
1. นางมุกดา  กิจเครือ
2. นางสาวนันทา  มั่นจีน
 
187 การงานอาชีพ การประกวดแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบ้านฆ้องน้อย 1. เด็กหญิงวาสนา   โชติพรมราช
2. เด็กหญิงสุชาบดี   ต้นสอน
3. เด็กหญิงเอมอร   แดงหาญ
 
1. นางสาวบุปผา  ทิมอ่อน
2. นางสาวสุนิสา  ใจมุ่ง
 
188 การงานอาชีพ การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดไผ่สามเกาะ 1. เด็กชายข้าวหอม  เหล่าชวลิตกุล
2. เด็กหญิงมลฤดี  จี้อุ่น
3. เด็กหญิงอภิษฎา  บุญสุด
 
1. นางสาวอุทุมพร  นิลหยก
2. นางสาวเมวิกา  พุ่มสงวน
 
189 การงานอาชีพ การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 92.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดไผ่สามเกาะ 1. เด็กหญิงญาสุณี  เสลาคุณ
2. เด็กหญิงปริยาภัทร  บุตรศรี
3. เด็กหญิงวนิดา  พุทธา
 
1. นางสาวอุทุมพร  นิลหยก
2. นางสาวเมวิกา  พุ่มสงวน
 
190 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ป.4-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดหนองกลางดง 1. เด็กหญิงจันทร์จิรา  พยัคฆะไชย
2. เด็กหญิงสุภาพร  อมเครือ
3. เด็กหญิงสุวิมล  อะละมาลา
 
1. นางกนกอร  ดอนพรมมะ
2. นางสาวสุภาพร  ทองคำ
 
191 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดหนองกบ 1. เด็กชายวรินทร  ดอกแก้ว
2. เด็กหญิงสุณีลักษณ์   แซ่เจียม
3. เด็กชายเวียงเทพ   หมอนวด
 
1. นางสาวเยาวนาฏ   ฉิมวัย
2. นางสาวนัชชา  อธิโรจน์
 
192 การงานอาชีพ การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบางลาน 1. เด็กหญิงนิภาวรรณ  กัณหา
2. เด็กหญิงหนึ่ง  -
3. นางสาวโมโม  -
 
1. นางสาวปราริชาติ  อินทุประภา
2. นางสาวฒิชากร  ปริญญากาญจน์
 
193 การงานอาชีพ การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดหนองเสือ(ประชาอุทิศ) 1. เด็กหญิงปณิดา  อิ่มน้อย
2. เด็กหญิงสุธาลินี  พันธ์เพ็ง
3. เด็กหญิงอารยา  สิงห์พันนา
 
1. นางธัญญา  ว่องนิยมเกษตร
2. นางสาวชูขวัญ  อินทรชัย
 
194 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดชาวเหนือ 1. เด็กชายธนะชาติ  สอนชัย
2. เด็กหญิงธัญลักษณ์  วัดรอดเพ็ชร
3. เด็กชายวีรวุฒิ  ภุมรินทร์
 
1. นางสุนีย์  สัยเขียนวงษ์
2. นางสมพิศ  ทับทอง
 
195 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนวัดดอนคลังมิตรภาพที่ 178 1. เด็กหญิงกมลพร   แซ่ตั้น
2. เด็กหญิงอัมพร   พม่า
3. เด็กหญิงเปิ้ล    พม่า
 
1. นางนาถนภา   คุ้มครอง
 
196 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 92.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดหนองกลางดง 1. เด็กหญิงสุภัฎฌา  โฉมศรี
 
1. นางนวมลลิ์  แดนชัย
 
197 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดชาวเหนือ 1. เด็กชายปิยะพงษ์  เอี้ยงอ่วม
 
1. นางประทุม  เทียมเมือง
 
198 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 82.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดหนองกลางดง 1. เด็กชายพชร  สุขช่วง
 
1. นางนวมลลิ์  แดนชัย
 
199 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดดอนทราย 1. เด็กหญิงปภาวรินทร์  กันเกตุ
 
1. นายบรรจง  นุ้ยแหลม
 
200 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 80.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดหุบกระทิง 1. เด็กชายกฤษณะ  สายบัวทอง
 
1. นางรุ่งภัคภรณ์  ภาคทรวง
 
201 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 84.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดดอนทราย 1. เด็กหญิงพรทิมา  ตันพานิช
 
1. นางสาวสายพิน  เหลืองมณีเวชย์
 
202 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดสร้อยฟ้า 1. เด็กหญิงจิณห์นิภา  จันทร์เยี่ยม
 
1. นางสุคนธา  สาระขันธุ์
 
203 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบ้านฆ้อง 1. เด็กชายกันต์กวี  สุขขี
 
1. นางสาวนุจรี  บุญฤทธิ์
 
204 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดช่องพราน 1. เด็กหญิงคริษฐา  เลิศหล้า
2. เด็กหญิงชลนิชา  อิ่มหนู
3. เด็กหญิงวรัทยา  โพธิ
 
1. นางสาววรมณฑน์  นาคหนุน
2. นายกิตติพงศ์  เงินราง
 
205 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดนางแก้ว 1. เด็กหญิงนัฐฎา  คงแก้ว
2. เด็กหญิงพรชิตา  แพงผล
3. เด็กหญิงสุชานันท์  ตันประสิทธิ์
 
1. นางสมพร  คำนุช
2. นางสาวจุฑามาศ  สิริรณชัย
 
206 เรียนรวม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดโพธิ์รัตนาราม 1. เด็กหญิงนัฐธิดา  สร้อยแสง
2. เด็กชายพงศกร  สังสุดที
 
1. นางวัชรี  ศิวิลัย
2. นางสาวเลิศศิริ  เต็มเปี่ยม
 
207 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดหุบกระทิง 1. เด็กชายภัทรรพี  จี่ศรีสวัสดิ์
 
1. นางรุ่งภัคภรณ์  ภาคทรวง
 
208 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดหุบกระทิง 1. เด็กชายชนสรณ์  หลักคำ
 
1. นางรุ่งภัคภรณ์  ภาคทรวง
 
209 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดอุบลวรรณา(นิ่มพิณมุขประชานุกูล) 1. เด็กชายธนชิต  เอี่ยมเจริญศักดิ์
 
1. นายชนทิต  ตันหลง
 
210 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดช่องพราน 1. เด็กชายจิรกฤต  ศรีโหร
 
1. นายกิตติพงศ์  เงินราง
 
211 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดชาวเหนือ 1. เด็กชายณรงค์ศักดิ์  จุ้ยเย็น
 
1. นางประทุม  เทียมเมือง
 
212 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดหุบกระทิง 1. เด็กชายกัลป์  พุทธา
 
1. นางจีรภา  รักดี
 
213 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบ้านไร่ 1. เด็กชายวีรวุฒิ  กิมหลีเชี้ยง
 
1. นายเอกรินทร์  จำปา
 
214 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบึงกระจับ 1. เด็กชายนัฐพงศ์  มักเชียว
 
1. นายเกรียงไกร  บุญนิยม
 
215 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 86.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดหนองเสือ(ประชาอุทิศ)    
216 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 91.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนวัดหนองโพ 1. เด็กชายธนภัทร  มีจุ้ย
 
1. นางผกา  เสืองามเอี่ยม
 
217 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 90.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดชาวเหนือ 1. เด็กชายสิทธิพร  นาคฉาย
 
1. นายกล้าณรงค์  อุ่นลาด
 
218 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบ้านไร่ 1. เด็กหญิงจุฑามาศ  อุดมฤทธิ์
 
1. นางสาวจรรยา  อินทรโสภา
 
219 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 87.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดดอนทราย 1. เด็กชายธนดล  เกษมสุวรรณ
2. เด็กหญิงธิติยา  เหลืองใจดี
3. เด็กหญิงวรรณวลี  ลานกันยา
4. เด็กหญิงสุภาพร  ดอกขจร
5. เด็กหญิงอาริสา  แมล์
6. เด็กชายเกรียงไกร  ปานณรงค์
 
1. นายวรวิทย์  จันสา
2. นางสาวสุนีรัตน์  พงษ์ประสิทธิ์
3. นางสาวพันธุ์ทิพา  สายพงษ์พรรณ
 
220 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดหุบกระทิง 1. เด็กชายพิพิธ  เชาว์เครือ
2. เด็กชายอภิชาติ  สมศักดิ์
 
1. นางรุ่งภัคภรณ์  ภาคทรวง
2. นางสาวทิพภา  อภิชาติสกุล
 
221 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดหุบกระทิง 1. เด็กชายธีรเดช  อนุพันธุ์
2. เด็กชายวันชนะ  ทองแถบ
 
1. นางรุ่งภัคภรณ์  ภาคทรวง
2. นางสาวทิพภา  อภิชาติสกุล
 
222 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดดอนทราย 1. เด็กหญิงนัทธกานต์  ขำวิจิตร
2. เด็กหญิงสุชานันท์  จะขุ่ย
 
1. นายวรวิทย์  จันสา
2. ว่าที่ร้อยตรีหญิงอุมาพร  บรรจงเสนา ณ อยุธยา
 
223 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดชาวเหนือ 1. เด็กชายณัฐพงษ์  พงษ์ไทย
2. เด็กชายภูวนารถ  ธิขันติ
 
1. นายกิตติพงษ์  สี่หมื่น
2. นางสาวกุสุมา  จันทร์เพชร
 
224 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดเขาส้ม 1. เด็กชายธันวา  พุทธรักษา
2. เด็กชายวีรยุทธ  อินทรคง
3. เด็กหญิงสุนิษา  อินนิ่ม
 
1. นายสุรพงศ์  อึ๊งโพธิ์
2. นางสาวเรณู  อดิเรกลาภ
 
225 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 88.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดไผ่สามเกาะ 1. เด็กหญิงกรองแก้ว  แซ่อึ่ง
2. เด็กชายนพรัตน์  ปานท้าว
3. เด็กชายไพวรรณ  แป้นท้วม
 
1. นางสาวอุทุมพร  นิลหยก
2. นางสาวจิรนันท์  สังข์ทอง
 
226 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดเขาส้ม 1. เด็กหญิงชลธิชา  ฟักปอน
2. เด็กหญิงสุภัชา  อนุตโร
3. เด็กชายสุรเชษฐ์  ดวงจันทร์
 
1. นางสาวอารีย์  ภูพาที
2. นางสาวรุ่งลาวัลย์  มหาอุป
 
227 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดหุบกระทิง 1. เด็กชายผดุงเดช  ธัญรัตนวรกุล
2. เด็กชายสาธิต  ชนะอินทร์
3. เด็กหญิงสุพรรษา  สอนดา
 
1. นางลัดดา  เครือบุญ
2. นางสาวกฤติกา  มั่นเรือง
 
228 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดอมรญาติสมาคม(อมรวิทยาคาร) 1. เด็กชายบัณฑิต  ชุตินธโร
2. เด็กชายปฐมพล  ดัดถุยาวัตร
3. เด็กชายศุภกร  ชิ้นประกอบเกิด
 
1. นางสาวชนิดา  กล้ายประยงค์
2. นางสาวอุบลรัตน์  วิสุวรรณ
 
229 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนวัดหนองปลาหมอ 1. เด็กชายจิรวัฒน์   เพชรเหลี่ยม
2. เด็กชายณัฐพล   เเย้มชื่น
3. เด็กชายณัฐวุฒิ   บุญเชื้อ
 
1. นางสุมาลี  คำวัตร์
2. นางสาวสรียา  สุธาพจน์
 
230 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดมาบแค 1. เด็กหญิงจันจิรา  จันทร์เปรม
2. เด็กชายรัตนกร  แสงจันทร์
3. เด็กหญิงสิริวิภา  มณีโรจน์
 
1. นางสาวพัชรา  ครุฑเครือ