งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 1

สรุปการแข่งขันรายวัน

ข่าวประชาสัมพันธ์

แจ้งลำดับการแข่งขัน ศิลปหัถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระหว่างวันที่ 7 - 9 ธันวาคม 2562 ณ จังหวัดสมุทรปราการ
"ศิลปหัตถกรรมล้ำค่า ภูมิปัญญาล้ำสมัย เทคโนโลยีก้าวไกล นำชาติไทยสู่สากล"
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยองเขต 1
 ได้ลำดับการแข่งขันทุกกิจกรรม ในลำดับที่ 1 

แจ้งส่งผลงาน  โครงงาน ทุกกิจกรรม/กลุ่มสาระได้ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 29 ตุลาคม 2562
ที่กลุ่มนิเทศ ติดตามฯ หากเกินกำหนดจะถูกตัดคะแนน
วันศุกร์ ที่ 18 ตุลาคม 2562 เวลา 10:54 น.
 
กำหนดการแก้ไขชื่อ-สกุล เปลี่ยนตัวนักเรียน สามารถแก้ไขในระบบได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
จนถึงวันที่ 25 ตุลาคม 2562 โดยให้โรงเรียนที่เป็นตัวแทนแข่งขันในระดับเขตพื้นที่
เข้าระบบโดยใช้รหัสโรงเรียน ที่ใช้ในระดับกลุ่มโรงเรียนเข้าไปแก้ไขชื่อ-สกุล
- หากมีการเปลี่ยนตัวให้เปลี่ยนได้ตามที่เกณฑ์กำหนด โดยแนบเอกสารเป็นหนังสือนำส่ง
ถึงประธานกลุ่มที่จัดการแข่งขันตามสาระ/กิจกรรมการแข่งขันนั้นเพื่อทำการอนุมัติ
หากไม่มีเอกสารแนบในระบบสถานะของนักเรียนจะยังไม่มีการเปลี่ยนตัว
- หากพ้นกำหนดเวลาจะไม่สามารถเปลี่ยนตัวในระบบได้ หากมีการเปลี่ยนตัวภายหลัง
ให้นำเอกสารเป็นหนังสือนำส่งถึงประธานกลุ่มที่จัดการแข่งขันตามสาระ/กิจกรรมการแข่งขันนั้น
ยื่นก่อนลงทะเบียนแข่งขันในวันที่มีการแข่งขัน ณ สนามแข่ง เพื่อขออนุมัติ ก่อนเข้าแข่งขัน
วันพฤหัสบดี ที่ 17 ตุลาคม 2562 เวลา 12:24 น.

ประชาสัมพันธ์กำหนดการแข่งขันรายการการศึกษาพิเศษโรงเรียนเรียนรวม กิจกรรมเรียนรวมทุกรายการแข่งขันในวันที่ 6 พฤศจิกายน 2562 สถานที่ ณ โรงเรียนวัดบ้านฉางครับ
วันเสาร์ ที่ 05 ตุลาคม 2562 เวลา 18:59 น.
กำหนดการเปลี่ยนตัว แก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อมูลนักเรียน ครูผู้ฝึกสอน ระดับเขตพื้นที่ในระบบ แก้ไขได้ตั้งแต่วันที่ 19-25 ตุลาคม 2562 กำหนดการโอนข้อมูลการแข่งขันระดับเขตสู่ระดับชาติ ภายใน 16 พฤศจิกายน 2562
วันจันทร์ ที่ 30 กันยายน 2562 เวลา 09:35 น.
รายละเอียดการจัดการแข่งขัน
ปฏิทินการดำเนินงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562
ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 1
กิจกรรม ระยะเวลา
ประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน ประธานกลุ่มโรงเรียน 30  กันยายน  2562
ระดับกลุ่มโรงเรียนโอนข้อมูลในระบบออนไลน์ให้
สพป.ระยอง เขต 1
18  ตุลาคม  2562
แก้ไขข้อมูลในระบบออนไลน์ ภายใน วันที่ 25 ตุลาคม 2562
ส่งคำสั่งแต่งตั้งกรรมการตัดสินให้ สพป.ระยอง เขต 1
เสนอ  ผอ.เขตลงนาม
ภายในวันที่  15  ตุลาคม  2562
ส่งเล่มโครงงาน  ภายในวันที่  29  ตุลาคม  2562
ประชุมกรรมการตัดสินฯ ภายในวันที่ 30 ตุลาคม –
4 พฤศจิกายน 2562
ดำเนินการแข่งขันฯ วันที่ 6 - 8 พฤศจิกายน 2562
ดูสถานที่แข่งขันฯ วันที่ 4 – 5 พฤศจิกายน 2562
ตรวจสอบผลการแข่งขัน วันที่  15 พฤศจิกายน 2562
 
ปฏิทินการดำเนินงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562
ระดับชาติ จังหวัดสมุทรปราการ
กิจกรรม ระยะเวลา
โอนข้อมูลเขตสู่ระดับชาติ 1 - 16 พฤศจิกายน  2562
ตรวจสอบรายชื่อ แก้ไข เปลี่ยนตัวผู้เข้าแข่งขัน
และครูผู้ฝึกสอน
18- 24 พฤศจิกายน 2562
พิมพ์บัตรประจำตัวผู้เข้าแข่งขันและครูผู้ฝึกสอน 26 พฤศจิกายน 2562 เป็นต้นไป
ดำเนินการแข่งขันฯ วันที่ 7 - 9  ธันวาคม  2562
  
ปฏิทินการดำเนินงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562
ระดับชาติ จังหวัดสมุทรปราการ
กิจกรรม ระยะเวลา
โอนข้อมูลเขตสู่ระดับชาติ 1 - 16 พฤศจิกายน  2562
ตรวจสอบรายชื่อ แก้ไข เปลี่ยนตัวผู้เข้าแข่งขัน
และครูผู้ฝึกสอน
18- 24 พฤศจิกายน 2562
พิมพ์บัตรประจำตัวผู้เข้าแข่งขันและครูผู้ฝึกสอน 26 พฤศจิกายน 2562 เป็นต้นไป
ดำเนินการแข่งขันฯ วันที่ 7 - 9  ธันวาคม  2562
 
รายละเอียดการจัดการแข่งขัน 
กลุ่มสาระ กลุ่มโรงเรียนที่
รับผิดชอบ
สถานที่จัดกิจกรรม ผู้ประสานงาน วันที่แข่งขัน
ภาษาไทย
 
ปลวกแดง
 
โรงเรียนวัดมาบข่า
 
นางดรุณจิต ม่วงมงคล
น.ส.พัสน์นันท์  จิตต์ศรี
6 พ.ย.62
 
คณิตศาสตร์
 
บ้านค่าย
 
โรงเรียนนิคมฯ1
 
นางนิสรา สิมพรักษ์
นางสาวฉอ้อน เกษรศิริ
6 พ.ย.62
 

วิทยาศาสตร์


- นักบินน้อย
 
เกาะแก้ว 
โรงเรียนนิคมฯ 5


โรงเรียนนิคมฯ 5
 
นายนาวี เวทวงษ์
นางสาวฉอ้อน เกษรศิริ

นางศิริกาญจน์ ชุติมามารค
นางพิมพ์ใจ พานิชเจริญ
6 พ.ย.62


6-8 พ.ย.62
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ตากสิน

 
โรงเรียนวัดมาบข่า

 
นางอรวรรณ เยาวกรณ์
น.ส.พัสน์นันท์ จิตต์ศรี
 
7 พ.ย.62
 
สุขศึกษา พลศึกษา
 
นิคมพัฒนา
 
โรงเรียนนิคมฯ1
 
นายไพฑูรย์  เจริญประโยชน์
น.ส.ภัควรินทร์ นยพัฒน์โสภา
7 พ.ย.62
 
การงานอาชีพเทคโนโลยีและ
 
หุ่นยนต์
 
 
คอมพิวเตอร์
 
ศรีเมือง


 
โรงเรียนนิคมฯ5
 
 
โรงเรียนบ้านมาบตาพุด
 
โรงเรียนบ้านมาบตาพุด
นายไพฑูรย์ เจริญประโยชน์
นางพิมพ์ใจ  พานิชเจริญ


นางบุญนิสา มะสิโกวา
น.ส.พัสน์นันท์ จิตต์ศรี

นางบุญนิสา มะสิโกวา
นายอภิชิต  จันปุ่ม
8 พ.ย.62
 

7 พ.ย.62


7 พ.ย.62
 
การศึกษาปฐมวัย
 
เกาะแก้ว
 
โรงเรียนนิคมฯ5
 
นายจิตรกร  มาแก้ว
นางพิมพ์ใจ  พานิชเจริญ
6 พ.ย.62
ศิลปะ-ทัศนศิลป์
 
 
ศิลปะ-ดนตรี
 

ศิลปะ-นาฎศิลป์
 
ค่ายพระเจ้าตาก


 
โรงเรียนนิคมฯ1
 

โรงเรียนวัดมาบข่า
 

โรงเรียนวัดมาบข่า
 
นางบุญนิสา มะสิโกวา
นายอานนท์  ช่อทอง

นางบุญนิสา มะสิโกวา
นายอานนท์  ช่อทอง

นายจิตรกร  มาแก้ว
นายอานนท์  ช่อทอง
6 พ.ย.62


8 พ.ย.62


8 พ.ย.62
 
ภาษาต่างประเทศ


 
บ้านฉาง


 
โรงเรียนนิคมฯ1


 
นายนาวี เวทวงษ์
นายอภิชิต  จันปุ่ม
นางศิริกาญจน์ ชุติมามารค
7 พ.ย.62


 
การศึกษาพิเศษเรียนรวม
 
บ้านฉาง

 
โรงเรียนวัดบ้านฉาง
 
นางศิริกาญจน์ ชุติมามารค
นางสาวมยุรี สิงห์โต
 
6 พ.ย.62

 
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน นิคมพัฒนา
 
โรงเรียนนิคมฯ5
 
นางดรุณจิต ม่วงมงคล
นางสาวมยุรี สิงห์โต
8 พ.ย.62
 

เข้าสู่ระบบ

ระบบจัดการ

สถิติการลงทะเบียน

จำนวนโรงเรียน 152
จำนวนทีม 1,470
จำนวนนักเรียน 3,772
จำนวนครูผู้ฝึกสอน 2,354
จำนวนกรรมการ 1,081
ครู+นักเรียน 6,126
ครู+นักเรียน+กรรมการ 7,207
ประกาศผลแล้ว 229/258 (88.76%)

คู่มือการใช้งานระบบ

สถิติการเข้าชม

วันนี้ 3
เมื่อวาน 0
สัปดาห์นี้ 68
สัปดาห์ที่แล้ว 123
เดือนนี้ 30
เดือนที่แล้ว 93
ปีนี้ 3,099
ทั้งหมด 170,416