รายงานผู้ชนะเลิศระดับเหรียญทอง ตัวแทนเข้าแข่งขันระดับต่อไป

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ปีการศึกษา 2562
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2
ณ จังหวัดสุพรรณบุรี
ระหว่าง วันที่ 27 - 31 ตุลาคม 2562

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดท่าไชย (ประชานุกูล) 1. เด็กหญิงเพ็ญพิชชา  หงษ์โต
 
1. นางสาวสุคนธ์  สุขสุวรรณ
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดท่าไชย (ประชานุกูล) 1. เด็กชายสงกรานต์  ทรัพย์สมบัติ
 
1. นางสาวสุคนธ์  สุขสุวรรณ
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพลับพลาไชย 1. เด็กหญิงวรรณวิภา  สุวรรณศรี
 
1. นางชลดา  วริกูล
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดท่าไชย (ประชานุกูล) 1. เด็กหญิงศศิวิมล  ประทุมชัย
 
1. นายกิตติพงษ์  พลเสน
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันพินิจวรรณคดี ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดท่าไชย (ประชานุกูล) 1. เด็กหญิงธีรพร  สิงห์โต
 
1. นางสาววรรณพร  ระย้าทอง
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ (การเขียนเรื่องจากภาพ) ป.1-ป.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลพระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์ 1. เด็กหญิงอรจิรา  พันธุ์โต
 
1. นางสาวอมรรัตน์  น้ำจันทร์
 
7 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ (การเขียนเรียงความ) ป.4-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดคีรีรัตนาราม 1. เด็กหญิงมุ่มธรรศญา  หงษ์เวียงจันทร์
 
1. นางสาวอารีรัตน์  สมัครเขตการณ์
 
8 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ (การเขียนเรียงความ) ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดท่าไชย (ประชานุกูล) 1. เด็กหญิงณภัทร  พันธุจันทร์
 
1. นายกิตติพงษ์  พลเสน
 
9 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลบ้านท่าพระยาจักร 1. เด็กหญิงณัชชา  อินทร์พันคำ
 
1. นางสาวฐิติพร  พิมพ์ชัย
 
10 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดเขาพระ 1. เด็กหญิงปทุมมาศ  พยาบาล
 
1. นางนันทิยา  อภิสิทธิเนตร
 
11 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดท่าไชย (ประชานุกูล) 1. เด็กหญิงภัทรธิดา  คนงานดี
 
1. นางสาววรรณพร  ระย้าทอง
 
12 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (๔ บท) ป.4-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดดอนมะเกลือ 1. เด็กหญิงกัลปนา   ไตรทองอยู่
2. เด็กหญิงณัฏฐ์ธิภรณ์   ยอยรู้รอบ
 
1. นางสาวประภา   วิทยถาวรวงศ์
2. นางสาวเกศศิรินทร์   พึ่งบุญ ณ อยุธยา
 
13 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๖ บท) ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดท่าไชย (ประชานุกูล) 1. เด็กหญิงณิชาภรณ์  เล้าอรุณ
2. เด็กหญิงศิรภัสสร  พงษ์นา
 
1. นายกิตติพงษ์  พลเสน
2. นางสาววรรณพร  ระย้าทอง
 
14 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดอนตำลึง 1. เด็กหญิงภัทราภรณ์  เพ็ชรปานกัน
2. เด็กหญิงสุวรี  มีนิลดี
 
1. นางสาวปุณิกา  ยอดเพชร
2. นางสาวฐิติมา  คงคาหลวง
 
15 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดอนตำลึง 1. เด็กชายพัฒธิพงษ์  เพ็ชรศรีงาม
2. เด็กชายรพีพัฒน์  ม่วงศรีจันทร์
 
1. นางสาวฐิติมา  คงคาหลวง
2. นางสาวปุณิกา  ยอดเพชร
 
16 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนภาวนาภิมณฑ์พิทยา 1. เด็กชายอภิญญกรณ์  สระศรีสม
 
1. นางสาววิมล  อยู่เปี่ยม
 
17 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์อู่ทอง 1. เด็กชายจิรายุ  ศักดิ์อรุณชัย
 
1. นางธันวรัตน์  เปรมปรุงวิทย์
 
18 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาล 1 ตลาดบางลี่ (พานิชอุทิศ) 1. เด็กชายภานุพงษ์  พานทอง
 
1. นางสาวสุดารัตน์  รัตนทองคง
 
19 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลพระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์ 1. เด็กหญิงชลรดา  ทองไกร
2. เด็กหญิงชุติมณฑน์    น้ำใจดี
3. เด็กหญิงปัญญาพร   ชาวเมืองทอง
 
1. นายนัฎฐกิตติ์  เพชรี
2. นางนงลักษณ์  อ่วยสุข
 
20 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทุ่งดินดำ 1. เด็กหญิงจุฬารัตน์  เจเถื่อน
2. เด็กชายณัฐวุฒิ  เกตุทอง
3. เด็กหญิงอรุจิรา  วรรณสุข
 
1. นางสาวภัทรภร  พลอยดอนคา
2. นางสาวสุภรพิทย์  บุญพรวงศ์
 
21 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ป.4-ป.6 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนภาวนาภิมณฑ์พิทยา 1. เด็กหญิงณัฐณิชา  พานขันธ์
2. เด็กหญิงศิริประภา  สุริฉาย
3. เด็กหญิงอภิญญา  โพธิ์ทอง
 
1. นางสาวสุพัตตรา  เกตุคง
2. นางสาวทรงลักษณ์  บุญศรี
 
22 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาล 1 ตลาดบางลี่ (พานิชอุทิศ) 1. เด็กหญิงจิรพร  มาอ้วน
2. เด็กหญิงนวรัตน์  บูชา
3. เด็กหญิงสุชาดา  ฉิมวิเศษ
 
1. นางสาวสุดารัตน์  รัตนทองคง
2. นางสาววาสิณี  นักฟ้อน
 
23 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดท่าไชย (ประชานุกูล) 1. เด็กหญิงกณิการ์  เรืองขจร
2. เด็กชายภูวนัย  สกุลเพชรอร่าม
 
1. นางอัมพร  แสงดี
2. นางณัฐหทัย  เนตรพระ
 
24 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดท่าไชย (ประชานุกูล) 1. เด็กหญิงชาลิสา  คงสีดี
2. เด็กชายปิยะ  แสงวิชา
 
1. นางอัมพร  แสงดี
2. นายบุญเลิศ  แสงดี
 
25 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดท่าข้าม 1. เด็กชายกันต์กวี  รุ่งลิขิตวิวัฒน์
 
1. นายบุญญาฤทธิ์  สุนทรวิภาต
 
26 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดรางบัวทอง 1. เด็กชายธีรภัทร์  ขุนสอาดศรี
 
1. นางชบาร์  โพธิกุล
 
27 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพลับพลาไชย 1. เด็กชายศุภกร  กุลนามาก
 
1. นายผดุงศักดิ์  พุ่มเกตุแก้ว
 
28 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ป.1-ป.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดท่าไชย (ประชานุกูล) 1. เด็กหญิงณัชชา  ช่างเรือนกุล
2. เด็กหญิงลภัสรดา   ถนอมเชื้อ
 
1. นางอัมพร  แสงดี
2. นางสาวอรอนงค์  เชาว์ไวพจน์
 
29 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดท่าไชย (ประชานุกูล) 1. เด็กหญิงกฤติยาภรณ์  ดวงเนตรงาม
2. เด็กหญิงสุนิษา  รัศมี
 
1. นางอัมพร  แสงดี
2. นางสาวณิติยา  พรมดี
 
30 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ป.1-ป.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดท่าไชย (ประชานุกูล) 1. เด็กชายกำพล  ยศประเสริฐ
 
1. นางสาวณิติยา  พรมดี
 
31 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดท่าไชย (ประชานุกูล) 1. เด็กหญิงสไบทิพย์  ยอดดำเนิน
 
1. นางสาวณิติยา  พรมดี
 
32 คณิตศาสตร์ การแข่งขันเวทคณิต ป.1-ป.3 90.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดท่าไชย (ประชานุกูล) 1. เด็กหญิงธนิดา  คนสูงดี
 
1. นางสาวดวงพร  มูลละออง
 
33 คณิตศาสตร์ การแข่งขันเวทคณิต ป.4-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนรัตนศึกษา 1. เด็กหญิงปริณดา  สีสองห้อง
 
1. นางสาวพรสวรรค์  คล้ายมงคล
 
34 คณิตศาสตร์ การแข่งขันเวทคณิต ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดท่าไชย (ประชานุกูล) 1. เด็กหญิงชิดชนก  เนาวะราช
 
1. นางสาวณิติยา  พรมดี
 
35 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปรีดาวิทย์ 1. เด็กชายฉัตรบดินทร์  จันทร์นาลาว
2. เด็กหญิงพิชามญชุ์  ตันติโรจนาเมธ
3. เด็กหญิงอดิพร  จีรติวรา
 
1. นางธนารมย์  จันทร์นาลาว
2. นางสาวชลธิชา  พงษ์สุทัศน์
 
36 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาล 1 ตลาดบางลี่ (พานิชอุทิศ) 1. เด็กหญิงกุนนิพา  จำปาเงิน
2. เด็กชายฐิติ  หมอนวดดี
3. เด็กหญิงภิญญาดา  รูปขำดี
 
1. นางจรรยา  เจริญรัตน์
2. นางสาวเบญจวรรณ  เทพธานี
 
37 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนแบบเดินตาม ป.1-ป.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนภาวนาภิมณฑ์พิทยา 1. เด็กชายจรณินทร์  สืบดา
2. เด็กชายบัญญพนต์  เถาถวิล
 
1. นางสาวสุภาภรณ์  อยู่ท่าทราย
2. นายภาณุวัฒน์  แย้มโอษฐ
 
38 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนานยิงยาง ป.4-ป.6 92.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดทุ่งคอก 1. เด็กชายธฤษณุ  สุจจิตรจูล
2. เด็กชายอรรถชัย  สุกรีวนัส
 
1. นายสำเริง  สุวาท
2. นางสาวหทัยรัตน์  โลหะ
 
39 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนานปล่อยด้วยมือ ป.4-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลพระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์ 1. เด็กชายปณชัย  สว่างอารมณ์
2. เด็กชายอารัมย์  มูฮะหมัด
 
1. นางสาวชลธิชา  จันทร์อินทร์
2. นางสาวณัฏฐนิช   ลิปิกรลือชา
 
40 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนานปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดทุ่งคอก 1. เด็กชายธนากร   ลักษณะจินดา
2. เด็กชายภมร  แซ่ล้อ
 
1. นายสำเริง  สุวาท
2. นางสาวหทัยรัตน์  โลหะ
 
41 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนานสามมิติ (3D) ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดทุ่งคอก 1. เด็กหญิงเนตรนภา  สีนวล
2. เด็กชายเศรษฐพงษ์  จันทร์หอม
 
1. นายสำเริง  สุวาท
2. นางสาวหทัยรัตน์  โลหะ
 
42 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดท่าไชย (ประชานุกูล) 1. เด็กหญิงธนัญชนก  ช่างเรือนกุล
2. เด็กหญิงพิมพ์มาดา  อ่อนวรรณา
3. เด็กชายศักดิธัช  งามขำ
 
1. นางอาภรณ์  ช่างเรือนกุล
2. นางสาวเรวดี  ซ้อนเพชร
 
43 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองสานแตร 1. เด็กชายธนกฤต  แก้วเขียว
2. เด็กหญิงนิชากร  จีนกระจัน
3. เด็กหญิงวิไลลักษณ์  สุขแสง
 
1. นางปารีณา  แสงฉาย
2. นางสาวศิตาพร  พิมพ์พันธุ์
 
44 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลพระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์ 1. เด็กชายดนัย   เฟืื่องฟู
2. เด็กหญิงพิมพ์คุณา  บดีรัฐ
3. เด็กหญิงแพรวา   จันทา
 
1. นางสาวกาญจนา  กาฬภักดี
2. นายปฐมพงษ์  พฤกษชาติ
 
45 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหัววัง 1. เด็กหญิงกชกร  เทียมสุวรรณ
2. เด็กหญิงธิดาวรรณ  มุราชวงษ์
3. เด็กหญิงอักษราพรรณ  โพธิ์ประพันธ์
 
1. นางสาวกรรณิการ์  กัณศิริ
2. นางสาวธมลชนก  แก้วเรือง
 
46 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ป.4-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกหม้อ 1. เด็กหญิงรัตนาวรรณ  คล้ายกระแส
2. เด็กชายสราวุฒิ  ดอกลำเจียก
3. เด็กหญิงสุมนรัตน์  มณีวงษ์
 
1. นายกมล  เกิดสมบุญ
2. นางสาวชลิตา  ผิวเกลี้ยง
 
47 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดท่าไชย (ประชานุกูล) 1. เด็กหญิงฐิติรัตน์  นาคดี
2. เด็กหญิงพลอยมณี  ศรีทาหาร
3. เด็กชายเตมีย์   ใจเก่งดี
 
1. นางวราภรณ์  สีดำนิล
2. นางอาภรณ์  ช่างเรือนกุล
 
48 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ 1. เด็กชายภาณุพงศ์  ศรีอินทร์งาม
2. เด็กชายสุรเชษฐ์  บุญประวัติ
 
1. นางสมถวิล  พิมทอง
2. นางศริธร  กลิ่นเกษร
 
49 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบางสะแก 1. นายจิรายุ  พูลน้อย
2. นางสาวพิชาพัชร  ทุมวงษ์
 
1. นางศิรินภา  เรือนทองดี
2. ว่าที่ร้อยตรีวชิรวิชญ์   พิภัทร์เจริญกุล
 
50 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดเขาพนมนาง 1. เด็กหญิงชมพู่  -
2. เด็กหญิงศิริกร   บัวดี
3. เด็กหญิงสาวิกา  นาอุดม
4. เด็กหญิงอธิชา  แสงสุวรรณ
5. เด็กหญิงแพรวรุ้ง  สิงห์โต
 
1. นางสาวสุมลรัตน์   ณ ถลาง
2. นางสุไวย๊ะ  ยูฮันนัน
 
51 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดเขาพนมนาง 1. เด็กหญิงดวงกมล  บัวดี
2. เด็กหญิงดารัตน์  ฟักแก้ว
3. เด็กหญิงน้ำทิพย์  -
4. เด็กหญิงประพาพร  เกตุแก้ว
5. เด็กหญิงภาวิณี  ศรีอรุณ
 
1. นางสาวสุมลรัตน์   ณ ถลาง
2. นางสุไวย๊ะ  ยูฮันนัน
 
52 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 90.34 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดอนตำลึง 1. เด็กหญิงขนิษฐา  ทองชมภู
2. เด็กหญิงปณิตา  วงษ์บุญเพ็ง
3. เด็กหญิงปิยธิดา  บุตรดา
4. เด็กหญิงศศิธร  ใจหลัก
5. เด็กหญิงเจนจิรา  สีนวล
 
1. นางสาวอัญรัตน์  นุชกำบัง
2. นางสาววัณณิตา  เรืองขจร
 
53 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดอนตำลึง 1. เด็กหญิงกชกร  วงษ์ยอด
2. เด็กหญิงธนากานต์  รัตน์นิยมชัย
3. เด็กหญิงรัตนวดี  แสงทับทิม
4. เด็กหญิงศิริรัตน์  จิตอ้าย
5. เด็กหญิงเพชรา  มีสิม
 
1. นางสาวพิมบงกช  โทรจุฬานนท์
2. นางสาวดวงนภา  โตทัพ
 
54 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดท่าไชย (ประชานุกูล) 1. เด็กหญิงขนิษฐา  สมบูรณ์
2. เด็กหญิงญดาวรรณ  ใจสุขใส
3. เด็กหญิงทิฆัมพร  คณะบุตร
4. เด็กหญิงวรรณกานต์  ทัศนี
5. เด็กหญิงอัญธิกา  พูลเดช
 
1. นางนภาวรรณ  ศรีกงพาน
2. นายพรชัย  ชูชื่น
 
55 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดอนตำลึง 1. เด็กหญิงกมลรัตน์  พุทธฉันท์
2. เด็กหญิงกาญจนา  ใจตรง
3. เด็กหญิงจุฑาทิพย์  คำวัติ
4. เด็กหญิงรัตนาภรณ์  เสาร์เฉลิม
5. เด็กหญิงลลิดา  ใจตรง
 
1. นางสาวพิมบงกช  โทรจุฬานนท์
2. นางสาวพัชรี  ใจโต
 
56 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลบ้านท่าพระยาจักร 1. เด็กหญิงกมลพัชร  โพธิ์พิกุล
2. เด็กหญิงภิญญาภัทร  แย้มสุข
3. เด็กชายรัตนชัย  เชื้อเพชร
4. เด็กชายสิทธิพล  เอี่ยมอินทร์
5. เด็กชายอนุวัฒน์  ศรีสุวรรณ
 
1. นายเกรียงไกร  แย้มขยาย
2. นายอนุพงษ์  สังขรัตน์
 
57 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดทุ่งคอก 1. เด็กหญิงกชามาส  ชาติพุทธิพงศ์
2. เด็กหญิงนวพร  สดเสมอ
3. เด็กหญิงบัณฑิตา  ส่ำสมบูรณ์ชัย
4. เด็กหญิงปนิดา  หงษ์ศรีเมือง
5. เด็กหญิงเจนนภา  เกิดแย้ม
 
1. นายสำเริง  สุวาท
2. นางสาวหทัยรัตน์  โลหะ
 
58 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครประวัติศาสตร์ ป.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลบ้านท่าพระยาจักร 1. เด็กชายคุณากร  ชาววังงาม
2. เด็กหญิงจรรยาวรรธน์  โรจน์บุญถึง
3. เด็กหญิงจิราวรรณ  แสงหิรัญ
4. เด็กหญิงชลดา  โฉมยา
5. เด็กชายณรงค์ฤทธิ์  รูปขำดี
6. เด็กชายณัฐพงษ์  แซ่เอี้ยว
7. เด็กชายธันวา  มังกรพันธ์
8. เด็กชายธันวา  อู่อรุณ
9. เด็กชายธีรเดช  โพธิ์ศรีทอง
10. เด็กหญิงปราณปรีญา  เมืองมนต์
11. เด็กหญิงปุญญิศา  แก้วบัวดี
12. เด็กชายพรพิพัฒน์  เหลืองทอง
13. เด็กชายพัฒน์ชัย  หัศจรรย์
14. เด็กหญิงพิมพ์ชนก  แก้วกันเนตร
15. เด็กหญิงภัทรธิดา  รูปโพธิ์
16. เด็กชายภูวดล  ฆ้องบ้านโข้ง
17. เด็กหญิงมีนา  เพชรแอ
18. เด็กชายสุรเดช  สืบดา
19. เด็กหญิงเฉลิมขวัญ  ดายใหม่
20. เด็กชายเตชิต   ระหาญ
 
1. นายเกรียงไกร  แย้มขยาย
2. นางดวงเดือน  ชาวสวน
3. นายอนุพงษ์  สังขรัตน์
4. นางสาวพิทยา  บุญยเกตุ
5. นางสาวฐิติพร  พิมพ์ชัย
 
59 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดท่าไชย (ประชานุกูล) 1. เด็กชายปกรณ์  ราชสิงห์
 
1. นายเทพนม  ปัตลา
 
60 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลพระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์ 1. เด็กหญิงวรัลตา   เอี่ยมสกุล
 
1. นายเจนณรงค์   ตะคร้อ
 
61 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 89.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหัววัง 1. เด็กชายพฤทธิ์  ปิ่นแก้ว
 
1. นางพัชรี  ลูกอินทร์
 
62 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดปทุมวนาราม 1. เด็กหญิงธัญพิชชา  เอกจีน
2. เด็กชายสิงหราช  สารสาริน
 
1. นายสันติสุข  อาจคงหาญ
2. นางณภัทรารัตน์  จักกภูมิ
 
63 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลบ้านท่าพระยาจักร 1. เด็กหญิงปัทมพร  สุโขทัย
2. เด็กชายศักดินันท์  สมประมาณ
 
1. นางสาวเพ็ญศิริ  จันทร์เสวก
2. นางดวงเดือน  ชาวสวน
 
64 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดหนองแจง 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  สุนนพพา
2. เด็กหญิงมณฑิตา  เกตุวงษ์
 
1. นางพัทธนันท์  น้อมระวี
2. นางสาวนันทพร  พลายละหาร
 
65 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลไทย ป.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดทุ่งคอก 1. เด็กหญิงกันฑิมา  ศรีเหรา
2. เด็กหญิงญาณิศา  รอดเพชร
3. เด็กหญิงทิพย์กมล  อ่อนประสพ
4. เด็กหญิงนภัสวรรณ  ม่วงแก้ว
5. เด็กหญิงปาริชาติ  แก้วตา
6. เด็กหญิงพิชาภรณ์  สงวนสิน
7. เด็กชายยศพร  มากสุริยวงศ์
8. เด็กหญิงวรรณธนา  ด้วงเอี๊ยก
9. เด็กหญิงสุชาดา  เรืองทองดี
10. เด็กชายเกรียงไกร  ชายสีอ่อน
 
1. นายประภาส  หลักเพชร
2. นางสาวผกาวรรณ  พันธุ์พึ่ง
3. นางสาวนงลักษณ์  แสงดิษฐ์
 
66 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดท่าไชย (ประชานุกูล) 1. เด็กหญิงชนกวนัน  นิ่มอนงค์
2. เด็กหญิงชลลดา  ใจบุญ
3. เด็กหญิงณิชากร  กิจบำรุง
4. เด็กชายธีรภัทร์  หงษ์ทอง
5. เด็กชายนพัดธร  สุนทรวิภาต
6. เด็กหญิงปาจารีย์  แสงทอง
7. เด็กชายพัทรดนย์  คมเฮียง
8. เด็กชายศาสตรา  ดาปาน
9. เด็กชายอติวิชญ์  สุขสำราญ
10. เด็กหญิงเปมิกา  หอมมาลี
 
1. นางกฤติยา  เพชรธำมรงค์
2. นางสาววิชุดา  บัวแจงงาม
3. นางสาวแววตา  วิเศษสิงห์
 
67 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ป.1-ป.6 89.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองสลัดได 1. เด็กหญิงกรองทอง  แสงอินทร์
2. เด็กหญิงกัญญาณัฐ  ดาวเรือง
3. เด็กหญิงธัญลักษณ์  บุญเกิด
4. เด็กชายนัทธพงศ์  พลเสน
5. เด็กชายพงศธร  สีใสคำ
6. เด็กชายพงษ์นรินทร์  สงวนพันธ์
7. เด็กชายยงยุทธ  บุญชม
8. เด็กหญิงศิรินณ์ญา  แสงประเสริฐ
9. เด็กหญิงสุรีพร  สงวนพันธ์
10. เด็กชายอานนท์  ฤทธิ์เดช
 
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงสุรีรัตน์  พลเสน
2. นางสาวอำไพ  เตี้ยมฉายพันธ์
3. นางบัวเลียว  ทรัพย์ประเสริฐ
 
68 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันคีตะมวยไทย ป.1-ป.6 90.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลบ้านท่าพระยาจักร 1. เด็กหญิงชนัญชิดา  เชื้อรุ่ง
2. เด็กหญิงฐานิตา  โพธิ์พิกุล
3. เด็กหญิงณัฐนันท์  อาจคงหาญ
4. เด็กหญิงดวงพร  คล้ายนาค
5. เด็กหญิงปานชญา  สวยค้าข้าว
6. เด็กหญิงปุณณ์ภัสสร  ไพโรจน์พัฒนกุล
7. เด็กหญิงศิริรัตน์  ใคร่ครวญ
8. เด็กหญิงอธิชา  ตันสุวรรณรัตน์
9. เด็กหญิงเทพอรัญ  ทองเรือนดี
 
1. นายอัครวุฒิ  โชติโภคา
2. นายอนุพงษ์  สังขรัตน์
3. นางสาวพิทยา  บุญยเกตุ
 
69 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันทักษะพื้นฐานด้านกีฬา (มวยสากลสมัครเล่น) ป.1-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดใหม่นพรัตน์ 1. เด็กชาย ธนวัฒน์  ใจซื่อกุล
2. เด็กชายกฤษฏา  ใจตรง
3. เด็กชายจิรนันท์  ปั้นพรหมณ์
4. เด็กชายณัชพล   กุฬา
5. เด็กชายณัฐภูมิ  ใจตรง
6. เด็กหญิงธณิดา  ช่างกลึง
7. เด็กชายธีรวัฒน์  ว่องดี
8. เด็กชายนัธพงค์  ผิวอ่อน
9. เด็กหญิงสุธาทิพย์   หงษ์ทอง
10. เด็กหญิงแพรวา  บุญเพ็ชร
 
1. นางสาวสุรีรัตน์  แสงพรเลิศ
2. นางสาวชัญญนิษฐ์   นิลประดิษฐ์
3. นายจิรภัทร  แสงหิรัญ
 
70 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพลับพลาไชย 1. เด็กชายวริทธิ์  ดำรงค์ภู่
2. เด็กหญิงเพชรรัตน์  ภูฆัง
 
1. นางโสภา  แจ่มแจ้ง
2. นางพรพิมล  พุ่มเกตุแก้ว
 
71 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดทองประดิษฐ์ 1. เด็กหญิงปนัดดา  น่วมสีนวน
2. เด็กหญิงศศิโสม   เอมหอม
 
1. นายณรังสรรค์  ใจเที่ยงกุล
2. นายนที  เทียนสมบูรณ์
 
72 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดไผ่โรงวัว 1. เด็กหญิงวนาลี  สมทบ
 
1. นางสาวสุทธญาณ์  ใจซื่อ
 
73 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6 99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลพระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์ 1. เด็กหญิงพิชชาภา  วุฒิ
 
1. นายสุเทพ  เกตุนวม
 
74 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลปสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดอนตำลึง 1. เด็กชายนำเกียรติ  จินดารัตน์
 
1. นางสาวฐิติมา  คงคาหลวง
 
75 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนรัตนศึกษา 1. เด็กชายปัณณรัษฎ์  ชูเจริญ
 
1. นายสรณ์ศิริ  ปฐมสุริยะพร
 
76 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดไผ่โรงวัว 1. เด็กหญิงชลนิชา  มูลระหัส
 
1. นางสาวมาลีลักษณ์  ปิ่นกระจัน
 
77 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาล 1 ตลาดบางลี่ (พานิชอุทิศ) 1. เด็กหญิงพิมพ์วิภา  สิงห์โต
 
1. นางบังอร  อุดม
 
78 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาล 1 ตลาดบางลี่ (พานิชอุทิศ) 1. เด็กหญิงพิมพ์พิศา  พรมมาหอม
 
1. นางบังอร  อุดม
 
79 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบุญศรีสุวรรณราษฎร์สามัคคี 1. เด็กชายภัทราวุฒิ  มูลทสิทธิ์
 
1. นายสวิทย์  เข็มเพ็ชร
 
80 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดนันทวัน 1. เด็กหญิงชาลิสา  พึ่งมนัส
2. เด็กชายเด่นดนัย  เพิ่มพูน
 
1. นางมณฑา  จ้อยศรีเกตุ
2. นางสาวอนุวรรณ  แผนสมบูรณ์
 
81 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทุ่งดินดำ 1. เด็กหญิงปริยากร  คล้ายนุ่ม
2. เด็กหญิงอรรัมภา  ธัญญเจริญ
 
1. นางสาวสายฝน  โพธิ์เพ็ชร
2. นางสาวบาหยัน  จามะรี
 
82 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทุ่งดินดำ 1. เด็กหญิงจีรวรรณ  เพ็งสมยา
2. เด็กหญิงน้ำฝน  กลั่นทิพย์
 
1. นางอุษา  คำพล
2. นางศจีกาญจน์  บุญพุ่มพวง
 
83 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดท่าไชย (ประชานุกูล) 1. เด็กหญิงมาริตา  ทองเชื้อ
 
1. นายอดิศร  เนตรพระ
 
84 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดใหม่สิทธาวาส 1. เด็กหญิงบุญญาพร  ปทุมสูตร
2. เด็กชายภักดี  บัวงามดี
3. เด็กหญิงอนัญญา  กลัดตลาด
 
1. นางสาวอาภรณ์  นรัญดา
 
85 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดใหม่สิทธาวาส 1. เด็กชายกิตติภพ  กลัดตลาด
2. เด็กหญิงนิชาดา  สังข์วรรณะ
3. เด็กหญิงศศลักษณ์  ศรีเหรา
 
1. นางสาวอาภรณ์  นรัญดา
 
86 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดท่าไชย (ประชานุกูล) 1. เด็กชายชัยยา  กลมแสง
2. เด็กชายนนทพันธ์  แสงสว่าง
3. เด็กชายศราวุฒิ  คนงานดี
 
1. นายอดิศร  เนตรพระ
2. นางณัฐหทัย  เนตรพระ
 
87 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดสระด่าน 1. เด็กชายกิตติชัย  พาชัย
2. เด็กชายณภัทร  คุ้มฉายา
3. เด็กชายณัฐพงศ์  อ่อนแก้ว
4. นายทรงพล  หอมไม่หาย
5. เด็กชายบุรัสกร  หอมไม่หาย
6. เด็กชายวิศรุต  ชุ่มเย็น
 
1. นายกณวรรธธน์  สุทธิประภา
2. นายวัฒนา  ม่วงอร่าม
3. นางสาววรมณ  เจริญศรี
 
88 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ป.1-ป.6 91.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองสานแตร 1. เด็กชายศักรินทร์  วงษ์สุวรรณ
 
1. นายอาบศักดิ์  พฤกษชาติ
 
89 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 86.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดสระพังลาน 1. นายศุภวัฒน์  โพธิ์ทา
 
1. นางญาณิศา  ธัญญการ
 
90 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 91.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดเขาพระ 1. เด็กหญิงปทุมมาศ  พยาบาล
 
1. นางนันทิยา  อภิสิทธิเนตร
 
91 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 90.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพลับพลาไชย 1. เด็กหญิงดวงฤทัย  อุ่นใจดี
 
1. นายลิขิต  วริกูล
 
92 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ป.1-ป.6 86.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์อู่ทอง 1. เด็กชายเตชัส  ภาษิต
 
1. นางสาวมยุรี  ดวงจรัส
 
93 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดทุ่งคอก 1. เด็กชายธันวา  เสียงสมใจ
 
1. นางสาวศุภ้กษร  ใจมั่น
 
94 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 87.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดไผ่ขาด 1. เด็กหญิงโม  มอญ
 
1. นางรุ่งรัตน์  ผิวเผือด
 
95 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 87.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพลับพลาไชย 1. เด็กหญิงดวงฤทัย  อุ่นใจดี
 
1. นายลิขิต  วริกูล
 
96 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6 83.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพลับพลาไชย 1. เด็กชายเกียรติภูมิ  ขอค้า
 
1. นางปรางทอง  รุ่งเรือง
 
97 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพลับพลาไชย 1. เด็กชายพัฒนพงศ์  แซ่ซื้อ
 
1. นางปรางทอง  รุ่งเรือง
 
98 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 83.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลพระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์ 1. เด็กหญิงพนิตา  เอี่ยมศรี
 
1. นายปฐมพงษ์  พฤกษชาติ
 
99 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดทุ่งคอก 1. เด็กหญิงน้ำพลอย  ทรัพย์ประเดิมชัย
 
1. นางวิมลรัตน์  วงษ์กัณหา
 
100 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6 83.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์อู่ทอง 1. เด็กชายเตชัส  ภาษิต
 
1. นางสาวมยุรี  ดวงจรัส
 
101 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดทุ่งคอก 1. เด็กชายชิติพัทธ์  ทาคง
 
1. นายสำเริง  สุวาท
 
102 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6 83.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดเขาดีสลัก 1. เด็กหญิงวรรณา  มอญเพชร
 
1. นางนงนุช  ช้ำกล่ำ
 
103 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 81.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเขากำแพง 1. เด็กหญิงเปี่ยมสุข  โพธิ์ทอง
 
1. นางสาวนาฏยา  แสงพระอินทร์
 
104 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนภาวนาภิมณฑ์พิทยา 1. เด็กชายธิติรัตน์  นิลสิน
 
1. นายฐิติพงศ์  เอกฉันท์
 
105 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ป.1-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนภาวนาภิมณฑ์พิทยา 1. เด็กหญิงชณิดาภา  พันธ์ภักดี
 
1. นายฐิติพงศ์  เอกฉันท์
 
106 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดสระด่าน 1. เด็กชายกิตติชัย  พาชัย
 
1. นายกณวรรธธน์  สุทธิประภา
 
107 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดคีรีรัตนาราม 1. เด็กชายฉันท์ชนก  สว่างแก้ว
 
1. นางสาวสุวิชญา  แก้วดี
 
108 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดทุ่งคอก 1. เด็กชายรัชชานนท์  พรสง่า
 
1. นายไกรวุฒิ  ลำตาล
 
109 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ป.1-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนภาวนาภิมณฑ์พิทยา 1. เด็กชายศิลา  สร้อยทอง
 
1. นายฐิติพงศ์  เอกฉันท์
 
110 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดทุ่งคอก 1. เด็กชายศักดิ์กมล  ขำซ้าย
 
1. นายไกรวุฒิ  ลำตาล
 
111 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดหนองตาสาม 1. เด็กหญิงเปรมอัปสร  อำนวยชัยศิลป์
 
1. นายเกรียงศักดิ์  อำนวยชัยศิลป์
 
112 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดหนองตาสาม 1. เด็กหญิงเปรมอัปสร  อำนวยชัยศิลป์
 
1. นายเกรียงศักดิ์  อำนวยชัยศิลป์
 
113 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดหนองตาสาม 1. เด็กหญิงวริศรา  แก้วสระแสน
 
1. นายเกรียงศักดิ์  อำนวยชัยศิลป์
 
114 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนภาวนาภิมณฑ์พิทยา 1. เด็กหญิงศศิวรรณ  รัตนาสุธีศรีสกุล
 
1. นางสาวกาญจนา  แม่นยำ
 
115 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดทุ่งคอก 1. เด็กหญิงทิตยา  จันโนติ๊บ
 
1. นายไกรวุฒิ  ลำตาล
 
116 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนภาวนาภิมณฑ์พิทยา 1. เด็กชายภาณุพันธ์  ภักดีวงษ์
 
1. นางสาวกาญจนา  แม่นยำ
 
117 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดคีรีรัตนาราม 1. เด็กหญิงโชติกา  ศรีทองอินทร์
 
1. นางสาวสุวิชญา  แก้วดี
 
118 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็กผสมขิม ป.1-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดหนองตาสาม 1. เด็กหญิงกชกร  แก้วสระแสน
2. เด็กชายธนกร  อุบลเลิศกุล
3. เด็กหญิงบุณยานุช  สุริยา
4. เด็กหญิงพิมชฎา  เพชรดำดี
5. เด็กหญิงพิมชนก  พิมพขันธ์
6. เด็กหญิงรินระดา  แจ่มจำรัส
7. เด็กหญิงวริศรา  แก้วสระแสน
8. เด็กหญิงเปรมอัปสร  อำนวยชัยศิลป์
9. เด็กหญิงแพรพิไล  แก้วสระแสน
 
1. นายเกรียงศักดิ์  อำนวยชัยศิลป์
2. นางสาววรรณพร  ตั้งแสงสุวรรณ
3. นางสาววราวรรณ  ศรีเพียงจันทร์
 
119 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายเครื่องเดี่ยว ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองจิกรากข่า 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  บัวมี
2. เด็กหญิงกาญจนา  จ้อยเจริญ
3. เด็กชายกิตติพงศ์  มาตวงศ์
4. เด็กชายกีรติ  เสาสุดใจ
5. เด็กชายฉลองชัย  เฉลิมวัตร
6. เด็กชายณัฐวุฒิ  ประยูรวงษ์
7. เด็กหญิงทิพาวัลย์  ไกรษรวงษ์
8. เด็กชายธนัท  เนียมสุวรรณ์
9. เด็กชายธีรภัทร  กรรณศร
10. เด็กหญิงปณิตา  ฮวดกุล
11. เด็กชายปัญญากร  แก้วพันธุ์ทอง
12. เด็กหญิงวราภรณ์  กุทาพันธ์
13. เด็กหญิงสุชาดา  แก้วกระจ่าง
14. เด็กชายเกียรติพงษ์  ยอดดี
15. เด็กชายเนติพัฒน์  ชาวดอนคา
 
1. นางสาวบุญฑริกา  การะเกตุ
2. นางรุ่งนภา  เมฆอากาศ
 
120 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงอังกะลุง ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพลับพลาไชย 1. เด็กหญิงกรรณิกาพร  สิงขรณ์
2. เด็กหญิงณัฐพร  ศรีบุญเพ็ง
3. เด็กหญิงณัฐพร  ศรีบุญเพ็ง
4. เด็กหญิงณัฐสุดา  เณรจาที
5. เด็กหญิงดวงกมล  หะระพัน
6. เด็กชายตัณฑเสน  การะเวก
7. เด็กหญิงปภากรณ์  อุ่นใจดี
8. เด็กชายปรมัตถ์  อภิเดช
9. เด็กชายปรีดี  สงวนทรัพย์
10. เด็กชายปวิตร  ศรีบุญเพ็ง
11. เด็กหญิงพัชราภา  สถาปิตานนท์
12. เด็กหญิงพิมญาดา  ศิริพลับ
13. เด็กหญิงรุ่งทิวา  มะยมทอง
14. เด็กหญิงวันทนา  ทาหนองโดก
15. เด็กหญิงสายธาร  รัศมี
16. เด็กหญิงสิตาพร  ยศวิชัย
17. เด็กหญิงสุกานดา  โพธิ์พรม
18. เด็กหญิงอรวรรษา  มากพูล
19. เด็กหญิงเพชรรัตน์  ภูฆัง
20. เด็กหญิงเสาวภา  หะระพัน
 
1. นางสาวพจณี  ปางเภา
2. นางโสภา  แจ่มแจ้ง
3. นางพรพิมล  พุ่มเกตุแก้ว
4. นางสาวสุนิษา  บุตรคล้าย
5. นางถนอม  จิตไว
6. นางชลดา  วริกูล
 
121 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงอังกะลุง ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพลับพลาไชย 1. เด็กหญิงกาญจนา  แก้วเมฆ
2. เด็กหญิงฉัตรมาภรณ์  สนธิเณร
3. เด็กหญิงณัฐฐาพร  ทาแก้ว
4. เด็กหญิงดาวรุ่ง  ภูฆัง
5. เด็กชายธีรศักดิ์  บรรดาศักดิ์
6. เด็กหญิงพลอยศรี  กอคุ่ย
7. เด็กชายพุทธิชา  หงษ์เวียงจันทร์
8. เด็กชายยสินทร  พรมชนะ
9. เด็กหญิงวรรณกานต์  ยิ้มอิ่ม
10. เด็กชายวันชนะ  นาควงศ์
11. เด็กหญิงศศิวิมล  อุ่นใจดี
12. เด็กหญิงศิรินภา  เทพวงศ์
13. เด็กหญิงศุภลักษณ์  ศรีบุญเพ็ง
14. เด็กชายสรยุุทธ  พันธุ์สวรรค์
15. เด็กหญิงสราญจิต  ฮวบศรี
16. เด็กหญิงอัจฉรา  จันทร์เหมือน
17. เด็กหญิงอิสรียา  สุวรรณเอี่ยม
18. เด็กหญิงเกลิน  เอี่ยมศรี
19. เด็กหญิงเกวลี  เอี่ยมศรี
20. เด็กหญิงโสภิณนภา  สิงห์สถิตย์
 
1. นางสาวณัฐพร  โมลาดุก
2. นายผดุงศักดิ์  พุ่มเกตุแก้ว
3. นางปรางทอง  รุ่งเรือง
4. นางสาวจินตนา  หงษ์เวียงจันทร์
5. นางณิชาพัฒน์  ดอกกุหลาบ
6. นางสาวพจณี  ปางเภา
 
122 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดคีรีรัตนาราม 1. เด็กหญิงจารุลักษณ์   นาคสมพันธ์
2. เด็กชายชัยนันท์  บุญสิงห์
3. เด็กชายธนเดช   วงษ์บัณฑิต
4. เด็กชายธีรศักดิ์   สระเสียงดี
5. เด็กหญิงภิรมย์วรรณ   มณีอินทร์
6. เด็กหญิงสุพรรณิกา   พาศรี
7. เด็กชายสุวรรณกร   พันธุ์จันทร์
8. เด็กหญิงอรวรรณ  พันธ์เพ็ชร
 
1. นางสาวสุวิชญา  แก้วดี
2. นางสาวนลินี  ดวงเวียง
3. นายอัยการ  ใจสัจจะ
 
123 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลบ้านท่าพระยาจักร 1. เด็กหญิงชนัญธิดา  ศรีเหรา
2. เด็กหญิงธัญยนันท์  นาคสมพันธ์
3. เด็กหญิงปพิชญา  ศรีเถื่อน
4. เด็กหญิงสุมิตรา  สงทอง
5. เด็กหญิงอาภัสรา  มาลัย
6. เด็กหญิงอิสรียา  ศรีภุมมา
 
1. นางสาวสรวงกร  เดโชทองพงษ์
2. นายอัครวุฒิ  โชติโภคา
3. นางสาวอังคณา   โชติโภคา
4. นางศิริรัตน์  แย้มขยาย
 
124 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบ้านกรวด 1. เด็กหญิงกุลชาภา  ยอดวิเชียร
2. เด็กหญิงฐิติมา  พลายละหาร
3. เด็กหญิงท้องฟ้า  ซก
4. เด็กหญิงนรัชกานต์  ล้อมวงษ์
5. เด็กหญิงวาสิตา  พิชิตไพศาล
6. เด็กหญิงอัจฉราพร  แก้วเขียว
 
1. นางสาววัชราพร  สุขสมวงศ์
2. นางสาวปรวี  จันโอกุล
3. นางน้ำผึ้ง  แช่มช้อย
4. นางบรรจง  แหยงกระโทก
 
125 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ป.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดอนกลาง 1. เด็กชายจินดา  กรุมรัมย์
2. เด็กชายณรงค์ศักดิ์   ศรีจ้อยวงษ์
3. เด็กชายณัฐนันท์   สุดสิงห์
4. เด็กชายธณัชชา  เขาใหญ่
5. เด็กชายศุภกร  ติเยาว์
 
1. นางทับทิม  มาลาคำ
2. นางสาวพรทิชา  ผลทวีทรัพย์
 
126 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันมายากล ป.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพลับพลาไชย 1. เด็กชายถีรวัสส์  ขำเกิด
2. เด็กหญิงทิพย์อักษร  ตลับทอง
 
1. นางปรางทอง  รุ่งเรือง
2. นางสาวภัทรา  จุมพรม
 
127 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.1-ป.3 97.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่พระประจักษ์ 1. เด็กหญิงนพภัสสร  เจริญสิริพันธ์
 
1. MissLaura  Atilano
 
128 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.4-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่พระประจักษ์ 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  ทองคำ
 
1. MissLaura  Atilano
 
129 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดจำปา 1. เด็กหญิงฑิฆัมพร  แห้วเพชร
 
1. นางสาวหฤทัย  ดวงทิพย์
 
130 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนภาวนาภิมณฑ์พิทยา 1. เด็กหญิงรินรดา  โพธิ์ศรีทอง
 
1. นางสาวธรธีราพร  ดนัยสิริชัยชล
 
131 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดท่าไชย (ประชานุกูล) 1. เด็กหญิงวชิราภรณ์  สุขมาก
 
1. นางสาววิชุดา  บัวแจงงาม
 
132 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ป.1-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดท่าไชย (ประชานุกูล) 1. เด็กชายณัฎฐ์ธนัน  กลมเกลียว
2. เด็กหญิงบงกชพรรณ  วงษาวิเศษ
 
1. นางกฤติยา  เพชรธำมรงค์
2. นางสาววิชุดา  บัวแจงงาม
 
133 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดท่าไชย (ประชานุกูล) 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  อริกุล
2. เด็กชายปฏิพัทธิ์  ใจบุญ
 
1. นางสาววิชุดา  บัวแจงงาม
2. นางกฤติยา  เพชรธำมรงค์
 
134 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาจีน ป.4-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาล 1 ตลาดบางลี่ (พานิชอุทิศ) 1. เด็กหญิงกมลลักษณ์    เจริญชัยประกิจ
2. เด็กหญิงอัจจิมา   งามสันติสุข
 
1. นางสาวฐาพิณภัค  คำหลวงวีสิรี
 
135 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 88.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดโพธิ์ทองเจริญ 1. เด็กหญิงกมลวรรณ  จันทมา
2. เด็กหญิงกรวรรณ  สอนฆ้อง
3. เด็กชายปิยบุตร  ภาคพจน์
4. เด็กชายรัชชานนท์  ศรีจา
5. เด็กหญิงศศิณา  แซ่เตียว
6. เด็กหญิงหัทยา  ดีประพันธุ์
 
1. นางสาวปิยวรรณ  ถาวรกูล
2. นางบุษยา  คำเรียง
3. นางประนอม  โพธิ์ตระกูล
 
136 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเนและการสะกดรอย ป.4-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลพระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์ 1. เด็กชายชิษณุพงศ์  วัฒนะ
2. เด็กชายธนาธิป  ม่วงทับสิงห์
3. เด็กชายนันทิพัฒน์  ลำภา
4. เด็กชายภควัต  บุญแป้น
5. เด็กชายศตพรรษ  ดอกพุฒ
6. เด็กชายอภิิสิทธิ์  ขันใกล้
 
1. นายนัฎฐกิตติ์  เพชรี
2. นางสาวธัญชนก  เนียมแตง
3. นางสาวนัตติยา  รุ่งเรือง
 
137 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปรีดาวิทย์ 1. เด็กชาย-  -
2. เด็กชาย-  -
3. เด็กชาย-  -
4. เด็กหญิงชนัญภัส   โพธิ์ศรีสุวรรณ
5. เด็กชายปราชญ์ชีวิน  บุญครอบ
6. เด็กหญิงพรปรียา  จีนจันทร์
7. เด็กหญิงมุกดา  ลิ้มจิตสมบูรณ์
8. เด็กชายศิวกร  นิ่มขันทอง
9. เด็กหญิงสุพนิตา  แก้วโสภณ
10. เด็กหญิงอัณธิกาญจน์  จิตรฉ่ำ
 
1. นางสาวดวงพร  รวมเมฆ
2. นางสาวทัศนีย์  ฝอยทับทิม
3. นางศิริวรรณ  พงษ์วะดี
 
138 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน กิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (YC : Youth Counselor) ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดทองประดิษฐ์ 1. เด็กหญิงพิชญ์คัมพร   เล็กคุนา
2. เด็กหญิงพิมพ์ชนก   ยมรัตน์
3. เด็กชายพุฒิพงศ์  สวยสม
4. เด็กหญิงศรสวรรค์   แย้มสุนทรา
5. เด็กหญิงศศิวิมล  มีเสถียร
 
1. นางยุพดี   โชติพันธุ์
2. นายโยธิน   ผานิจ
 
139 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดไผ่โรงวัว 1. เด็กชายทวีชัย  กาบแก้ว
2. เด็กชายทัชชกร  นาคผง
3. เด็กชายอัคริน   พันชาตรี
 
1. นายสุรัตน์  คำหอมรื่น
2. นางสาวอมรรัตน์  ลัดดากุล
 
140 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดท่าไชย (ประชานุกูล) 1. เด็กหญิงนารีรัตน์  ธรรมกูล
2. เด็กหญิงพัชรี  เครือวัลย์
3. เด็กหญิงเกศกนก  ปราชญ์บุญดี
 
1. นายอดิศร  เนตรพระ
2. นางสาววรรณพร  ระย้าทอง
 
141 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ป.4-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนภาวนาภิมณฑ์พิทยา 1. เด็กชายธนพนธ์  แก่นจันทร์
2. เด็กชายนนทพัทธ์  บุญวงษ์
3. เด็กชายปฏิพัทธ์  บุญทิตาธร
 
1. นางสาวกัลล์ปภัส  แสนสมพลสิริ
2. นางศรุดา  แผนสมบูรณ์
 
142 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดไชยนาราษฎร์ 1. เด็กหญิงนันท์นภัส   ชาวโพธิ์สระ
2. เด็กหญิงนัยนา  ปิ่นแก้ว
 
1. นางสาวฐิติยา  รัตนายน
 
143 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหัววัง 1. เด็กชายพีระภัทร  บัวกลิ่น
2. เด็กหญิงวลัยกัญญา  สัจจเจริญพงษ์
3. เด็กหญิงสุพัตรา  บุญทอง
 
1. นางสาวกรรณิการ์  กัณศิริ
2. นางพัชรี  ลูกอินทร์
 
144 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนเรื่องสั้น (Comic Strip) ป.4-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลบ้านท่าพระยาจักร 1. เด็กหญิงฐิติพร  แผนสมบุญ
2. เด็กหญิงณัฏฐนันท์  หงษ์ศรีจัน
 
1. นายพีรพล  อยู่สม
2. นายประดิษฐ์  คำเรียง
 
145 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนเรื่องสั้น (Comic Strip) ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหัววัง 1. เด็กชายคมศักดิ์  สมคิด
2. เด็กหญิงธีรกานต์  กกสูงเนิน
 
1. นางสาวกรรณิการ์  กัณศิริ
2. นางสาวเกษรา  ใจอดทน
 
146 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดจำปา 1. เด็กชายกิตติพัฒน์  ชนะบุญ
2. เด็กหญิงภานุชนาท  ทำจะดี
 
1. นายอนิวัตธิ์  กาญจนวราธร
2. นางสาวราตรี  มาตรวิจิตร
 
147 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทุ่งดินดำ 1. เด็กหญิงสุณิสา  สังขรัตน์
2. เด็กหญิงอุมากร  อินทร์ช้าง
 
1. นางสาวบาหยัน  จามะรี
2. นางสาวภัทรภร  พลอยดอนคา
 
148 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดดอนมะนาว 1. เด็กชายดุลยวัต  ทองเชื้อ
2. เด็กชายมงคล  ใจตรง
 
1. นายธงชัย  ชูศรีสุข
2. นายอนุชา  แสงอินทร์
 
149 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดสระพังลาน 1. เด็กชายณัฐพงษ์  ศรีภุมมา
2. เด็กหญิงสุกัญญา  ตะวะนะ
 
1. นางสาวอาลิตา  กาญจน์วราธร
2. นางสาวณัฐวดี  โพธิ์สุวรรณ
 
150 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลพระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์ 1. เด็กชายวีรศักดิ์  ด้วงพรม
2. เด็กชายอัศวาฬิณฑ์  สีชมภู
 
1. นายรพี  ศรีวิเชียร
2. นายปฐมพงษ์  พฤกษชาติ
 
151 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดท่าไชย (ประชานุกูล) 1. เด็กหญิงนงนภัส  กระดี่ทอง
2. เด็กหญิงปพิชญา  วันรักชาติ
 
1. นายบุญเลิศ  แสงดี
2. นางอัมพร  แสงดี
 
152 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดยางยี่แส 1. เด็กชายชลธี   วรรณเจริญ
2. เด็กหญิงณิชารีย์  กอนจันทร์
 
1. นางสาวปรยา  เคนผาพงศ์
2. นางสาวจิรัฐวรรณ  แผนสมบูรณ์
 
153 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดท่าไชย (ประชานุกูล) 1. เด็กหญิงสุธาสินี  ทรัพย์ประเสริฐ
2. เด็กหญิงสุภาพร  ใจหนักแน่น
 
1. นายบุญเลิศ  แสงดี
2. นายประภัทร  ยอดมาลี
 
154 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ป.1-ป.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดดอนมะนาว 1. เด็กชายณัฐวัตร  ชูปาน
2. เด็กชายธนาธิป  แสงอรุณ
3. เด็กชายพัชรพงษ์  ทองเชื้อ
 
1. นายธงชัย  ชูศรีสุข
2. นายอนุชา  แสงอินทร์
 
155 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดทับกระดาน 1. เด็กชายภาสกร  อยู่บ้านแพ้ว
2. เด็กหญิงลักษณ์ชนก  สิงห์อุดม
3. เด็กชายอาทิตย์  ทองเมืองหลวง
 
1. นางสาวธนันภร  อิ่มอยู่
2. ว่าที่ร้อยตรีหญิงอมรรัตน์  ใจโต
 
156 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ป.1-ป.6 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดใหม่พิบูลย์ผล 1. เด็กชายชนาธิป  กลิ่นลำดวน
2. เด็กชายปรัชญา  เรืองอินตา
3. เด็กชายวรินทร์พงษ์  บุญลือพันธ์
 
1. นายอรรถพล  พึ่งพานิช
2. นางสาวสุกัญญา  แตงดี
 
157 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเขาชานหมาก 1. เด็กชายชัยวัฒน์  ม่อมทับคาง
2. เด็กชายชาญณรงค์  ดลประสิทธิ์
3. เด็กชายเอกศิษฎ์  หอมสุวรรณ
 
1. นายจำเริญ  จิตบรรจง
 
158 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดท่าไชย (ประชานุกูล) 1. เด็กชายธนสาร  คนงานดี
2. เด็กชายนนทวัฒน์  สายสอิ้ง
3. เด็กชายยิ่งยศ  น้อยมณี
 
1. นายปัญญา  ทองสุกใส
2. นางจันทิมา  ทองสุกใส
 
159 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนภาวนาภิมณฑ์พิทยา 1. เด็กหญิงขนิษฐา  สวนดอกไม้
2. เด็กหญิงปภา  โพธิ์ทอง
3. เด็กหญิงวาสนา  อ่อนอินทร์
 
1. นางสาวสุพัตตรา  บุญดี
2. นางนารีวรรณ  ธนสมบัติวิวัน
 
160 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอาทรสังขะวัฒนะ 2 วัดวังตะกู 1. เด็กหญิงจริยา  ใจมั่น
2. เด็กหญิงปฏิมากร  สีมา
3. เด็กหญิงมาริสา  ประสพสุวรรณ
4. เด็กหญิงมาริสา  ยอยรู้รอบ
5. เด็กหญิงมินตรา  แร่มี
6. เด็กหญิงสุมิตตา  แหม่มเพชร
 
1. นางธีร์มาภัสร์  สามงามแสน
2. นางสาวพัณณิตา  ฤทธิ์ชัย
3. นางสาวอนันต์ธนา  สามพุ่มพวง
 
161 การงานอาชีพ การประกวดโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 88.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดไผ่โรงวัว 1. เด็กหญิงกัญญรัตน์   พิมพิรัตน์
2. เด็กหญิงศศิกานต์  สุดใจ
3. เด็กหญิงสิราวรรณ  คงคาหลวง
 
1. นางสาววลัยลักษณ์  โกพัฒน์ตา
2. นางสาวนภัสวรรณ  ศรีราคำ
 
162 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 94.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดใหม่ปทุมสูตร 1. เด็กชายราชัน  เล็กดวง
2. เด็กชายอนุธน  สุวรรณพิทักษ์
3. เด็กชายอภิวิชญ์  ใบบัว
 
1. นายปกรณ์  ทรัพย์ส่งเสริม
2. นางธันยนันท์  ชูตาลัด
 
163 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 93.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดเขาพนมนาง 1. เด็กชายจิรพงศ์  แช่มชื่น
2. เด็กชายวรชิต  วัฒนกิจไพศาล
3. เด็กหญิงอรปรียา  หอมกระจุย
 
1. นายวันดี  หาญกุดเลาะ
2. นายนิพนธ์  บำรุงเวช
 
164 การงานอาชีพ การประกวดแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดไผ่โรงวัว 1. เด็กหญิงกชกร  มีนุช
2. เด็กหญิงณัฐนิษฐา  พลอยประเสริฐ
3. เด็กหญิงศศิกานต์  คล้ำวิลัย
 
1. นางสาววลัยลักษณ์  โกพัฒน์ตา
2. นางสาวเนาวรัตน์  บุญประเทศ
 
165 การงานอาชีพ การประกวดแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดทุ่งคอก 1. เด็กหญิงนภาพร  ทรัพย์ประเดิมชัย
2. เด็กหญิงปวีนัส  เข็มทอง
3. เด็กหญิงพิมพกานต์  พุ่มโพธิ์ศรี
 
1. นางสาวชลธิชา  สันตกิจ
2. นางวิมลรัตน์  วงษ์กัณหา
 
166 การงานอาชีพ การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6 93.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดใหม่บำรุงธรรม 1. เด็กหญิงขวัญชนก  จรรยา
2. เด็กหญิงธนพร  เปล่งปลั่ง
3. เด็กหญิงวรัญญา  ประภาพักตร์
 
1. นางธิดารัตน์  ธรรมถีติ
2. นางสาวจิราพร  ภิญญภาค
 
167 การงานอาชีพ การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดทุ่งคอก 1. เด็กชายซัน  บุญอาจิน
2. เด็กหญิงวรรณษา  ตองคำ
3. เด็กหญิงศศินา  ปาทาน
 
1. นางสาวพัชรี  นาคผง
 
168 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ป.4-ป.6 93.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดใหม่บำรุงธรรม 1. เด็กหญิงทิพย์วิมล  สมบุญ
2. เด็กหญิงนฤมล  ดำเนื้อดี
3. เด็กชายศุภกริช  ทองบางหลวง
 
1. นางธิดารัตน์  ธรรมถีติ
2. นางสาวจิราพร  ภิญญภาค
 
169 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดอนตำลึง 1. เด็กชายปรีชา  จันทร์ฉาย
2. เด็กชายพีรการย์  สวัสดิ์กิจ
3. เด็กหญิงภุรนันท์  สุกรีวนัฏ
 
1. นางสาวฐิติมา  คงคาหลวง
2. นางสาวพัชรี  ใจโต
 
170 การงานอาชีพ การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดรางบัวทอง 1. เด็กหญิงญาณิน  จันอุทัย
2. เด็กหญิงสุพรรณวี  วลิตวรางกูล
3. เด็กหญิงโชติกา  ขำดี
 
1. นางสาวณัฐกาญจน์  ชาวสวน
2. นางสาวอัมพวัน  ทรัพย์มาก
 
171 การงานอาชีพ การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองจิกรากข่า 1. เด็กหญิงศิริพร  สังเวียน
2. เด็กหญิงเกศรา  แย้มสุนทร
3. เด็กหญิงไอรฎา  ทัดเกษร
 
1. นางขวัญดาว  รุ่งวารินทร์
 
172 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดใหม่สิทธาวาส 1. เด็กหญิงชญาดา  สาระสารินทร์
2. เด็กหญิงณิชานันท์  ศรีนวล
3. เด็กหญิงลัดดา  สนสารี
 
1. นางมะลิ  อินทร์อำนวย
 
173 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลบ้านท่าพระยาจักร 1. เด็กหญิงจันทวรรณ  แผนสมบูรณ์
2. เด็กหญิงชาคริยา  ปทุมสูติ
3. เด็กหญิงนัชฌุภรณ์  เขื่อนใจ
 
1. นางวราพรณ์  พุ่มบางแก้ว
2. นางสาวเบญญทิพย์  วสิษฐ์วัชรกุล
 
174 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดท่าไชย (ประชานุกูล) 1. เด็กชายณัฐนนท์  ขาวเขียว
 
1. นางสาววัลย์วิสา  แจ้งสว่าง
 
175 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดเขาพนมนาง 1. เด็กชายประเวศ  ศรีจำปา
 
1. นายไพโรจน์  ออระเอี่ยม
 
176 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดคีรีรัตนาราม 1. เด็กชายสรวงศ์   จรรยกร
 
1. นางสาวหัทยา  สุดยอด
 
177 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดท่าไชย (ประชานุกูล) 1. เด็กหญิงขวัญข้าว  โพธิ์เรียง
 
1. นางสาวสำราญ  รัตนปัญญา
 
178 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลวัดดงตาล 1. เด็กชายกิตติกร  ขาวพุทธ
2. เด็กชายธนาดุล  กิจเกษตรสถาพร
3. เด็กหญิงประภัสสร  เทืองแพน
 
1. นางสาวณัฐศิยา  ชาวเนื้อดี
2. นางสาวปกิตตา  ยาบาจิ
 
179 เรียนรวม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดไผ่ขาด 1. เด็กหญิงสายน้ำ  ชาวต่างชาติ
2. เด็กชายเอกชัย  เขียวหวาน
 
1. นางสาวนพรัตน์  มิ่งมีสุข
2. นางสาวอังศุมาลิน  ทองคำ
 
180 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดเวฬุวัน 1. เด็กชายนาราธิป  เฟื่องนคร
 
1. นางสาวศรัญญา  สุนทโรจน์
 
181 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดทับกระดาน 1. เด็กหญิงปริยาภรณ์  ด้วงขุย
 
1. นางสาวดวงนภา  เกียรติเมธี
 
182 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดทับกระดาน 1. เด็กชายนิติวัฒน์  บุญมี
 
1. นางสาวนฤมล  หอมเนียม
 
183 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดโพธิ์ทองเจริญ 1. เด็กหญิงฟ้าใส  ผิวอ่อนดี
 
1. นางสาววรรณวิมล  สุดยอด
 
184 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลบ้านท่าพระยาจักร 1. เด็กชายจารุเดช  ศรีโพธิ์งาม
 
1. นางสาวณัฐตะวัน  นาสมนึก
 
185 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 85.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดรางกร่าง 1. เด็กหญิงอทิตา  ประยูรวงศ์
 
1. นางสาวฐปนี  สำเนียงล้ำ
 
186 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 87.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดไผ่ขาด 1. เด็กชายเอกรัตน์  มีสนาม
 
1. นางสาวเบญจรัตน์  ศรีวัชรพงศ์
 
187 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 87.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดไผ่ขาด 1. เด็กชายคาวี  ศรีสุวรรณ
2. เด็กชายณัฐยศ  สุคนธานนท์
3. เด็กชายสายฟ้า  ชาวต่างชาติ
4. เด็กหญิงสุภัสตรา  ทิทา
5. เด็กชายอาทิตย์  งามประเสริฐ
 
1. นางสาวเบญจรัตน์  ศรีวัชรพงศ์
2. นางนันทนา  คนสูงดี
3. นางสาวอังศุมาลิน   ทองคำ
 
188 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองวัลย์เปรียง 1. เด็กชายพิไสย์  สมจันทร์
2. เด็กชายวัชรชัย  ปุณมาลา
 
1. นางสาวกัญญา  พรอภินันท์ชัย
2. นางสาวศุภลักษณ์  ฉิมวารี
 
189 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดอนตำลึง 1. เด็กชายชาโน  ชูดี
2. เด็กชายอภิวัตน์  แตงดี
 
1. นางสาวพัชรี  ใจโต
2. นางสาวฐิติมา  คงคาหลวง
 
190 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดเขาพนมนาง 1. เด็กชายชยากร  โลห์ทอง
2. เด็กชายนิติภูมิ  มานะดี
3. เด็กหญิงสุดารัตน์  อาจหาญ
 
1. นายวันดี  หาญกุดเลาะ
2. นางสาวเนตรนภา  ยิ้มยวน
 
191 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบางสาม 1. เด็กชายจงกล  มณีวงศ์
2. เด็กชายจิระพัฒน์  ชื่นใจฉ่ำ
3. เด็กหญิงชลดา  เทพณรงค์
 
1. นางสาวเสาวลักษณ์   ศรีเพชร
2. นางสาวนีรนุช  โหนดเกรียง
 
192 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 90.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสระหลวง 1. เด็กชายธรรมนูญ  อยู่จำเนียร
2. เด็กชายอนุวัฒน์  อินสว่าง
3. เด็กชายอำพล  วรรณโท
 
1. นางจันทร์เพ็ญ  พฤกษชาติ
 
193 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดย่านซื่อ 1. เด็กชายธีรภัทร  ธนสาร
2. เด็กหญิงสุภาพรรณ  พรมมา
3. เด็กหญิงเสาวลักษณ์  กลิ่นพิกุล
 
1. นางสาวสุภาวดี  ศรีประจันต์
2. นางสุวิมล  สุตโต
 
194 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดลาดประทุมทอง 1. เด็กหญิงฐิติมน  จันทนา
2. เด็กชายภควัต  สาระนิตย์
3. เด็กชายอานัส   ศรีโพธิ์อ่อน
 
1. นางสุกัญญา  สนธิเณร
2. นายเก้าแสน  น่วมสีนวน
 
195 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดอนตำลึง 1. เด็กชายขจรวิทย์  พม่า
2. เด็กชายชัชชัย  ช่างไถ
3. เด็กชายวินิต  เหล่าอินทร์
 
1. นางสุกัญญา  เจนศิริวงษ์
2. นางสาวปุณิกา  ยอดเพชร