งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา

สรุปการแข่งขันรายวัน

ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์

-ติดตามข้อมูลข่าวสารความเคลื่อนไหวงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ณ จังหวัดสมุทรปราการ  ระหว่างวันที่ 7-9 ธันวาคม 2562 ได้ที่ https://central69.sillapa.net/sp-central/ (เจ้าภาพจังหวัดสมุทรปราการได้แจ้งข้อมูลต่าง ๆ ให้ทราบแล้ว อาทิ เช่น ข้อมูลสถานที่แข่งขัน ข้อมูลที่พัก เป็นต้น)
-
11 พฤศจิกายน 2562 สพป.สุพรรณบุรี เขต 3 ขอเชิญผู้บริหารการศึกษา ผู้อำนวยการโรงเรียน ครูผู้สอน บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียนที่เข้าแข่งขัน จัดพิมพ์เกียรติบัตร ผ่านเว็บไซต์งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ดังนี้
1. นักเรียนที่เข้าแข่งขัน ครูผู้สอน ที่ (กรุณาคลิก) https://central69.sillapa.net/sp-spb3/?name=report&file=category_show_cer
2. กรรมการจัดการแข่งขัน ที่ (กรุณาคลิก) https://central69.sillapa.net/sp-spb3/?name=report&file=officer_list
3. กรรมการตัดสินการแข่งขันแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้/กิจกรรม ที่ (กรุณาคลิก) https://central69.sillapa.net/sp-spb3/?name=report&file=category_referee     
จึงประชาสัมพันธ์มาเพื่อโปรดทราบทั่วกัน และดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป
-ขอความร่วมมือผู้บริหารการศึกษา ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียน ครูผู้สอน บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียนที่เข้าแข่งขัน ตรวจสอบชื่อ-สกุล ตำแหน่ง หน่วยงาน/โรงเรียน ในเว็บไซต์งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 อีกครั้ง ว่าถูกต้องหรือไม่ ดังนี้
1. นักเรียนที่เข้าแข่งขัน ครูผู้สอน ที่ (กรุณาคลิก) https://central69.sillapa.net/sp-spb3/modules/report/report_all_compet_office.php?area_type_id=1&province_id=66&zone_num=3&area_sm=-1
2. กรรมการจัดการแข่งขัน ที่ (กรุณาคลิก) https://central69.sillapa.net/sp-spb3/?name=report&file=officer_list
3. กรรมการตัดสินการแข่งขัน ที่ (กรุณาคลิก) https://central69.sillapa.net/sp-spb3/?name=referee&file=view_all
    หากพบว่า มีส่วนหนึ่งส่วนใดไม่ถูกต้อง  กรุณาแจ้งขอปรับแก้ไขมายังกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สพป.สุพรรณบุรี เขต 3 โทร 0-3544-0861 ต่อ 21 ภายในวันที่ 8 พฤศจิกายน 2562  โดยจะเปิดระบบให้จัดพิมพ์เกียรติบัตรของนักเรียนที่เข้าแข่งขัน ครูผู้สอน คณะกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขัน และคณะกรรมการตัดสินการแข่งขัน ในวันที่ 11 พฤศจิกายน 2562 ต่อไป ขอขอบคุณในความร่วมมือด้วยดีมา ณ โอกาสนี้
-โรงเรียนที่เข้าแข่งขันระดับเขตพื้นที่การศึกษา ดูผลการแข่งขันระหว่างวันที่ 5-6 พฤศจิกายน 2562


-ข้อมูลรายละเอียดสถานที่และกิจกรรมการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 3 รายละเอียด
-แผนผังสถานที่และห้องจัดการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครัั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ณ โรงเรียนอนุบาลเดิมบางนางบวช (วัดท่าช้าง) รายละเอียด
-แผนผังสถานที่และห้องจัดการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครัั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ณ โรงเรียนวัดเขาพระ
รายละเอียด
-แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขัน และคณะกรรมการตัดสินการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 
1. ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 3 ประกาศ สพป.สพ.3   | (คณะกรรมการตัดสินการแข่งขัน) แนบท้ายประกาศ สพป.สพ.3   (ปรับปรุง 31 ต.ค. 2562)
2. คำสั่งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 3 คำสั่ง สพป.สพ.3  |  (คณะกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขั) แนบท้ายคำสั่ง สพป.สพ.3  (ปรับปรุง 31 ต.ค. 2562)
-ตารางการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 (ข้อมูล ณ วันที่ 25 ตุลาคม 2562)
ตารางการแข่งขัน วันที่ 5 พฤศจิกายน 2562  และ ตารางการแข่งขัน วันที่ 6 พฤศจิกายน 2562 
-ข้อมูลรายชื่อผู้ประสานงานแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้/กิจกรรม
-แนวปฏิบัติสำหรับผู้เข้าแข่งขันและครูผู้ฝึกสอน  หรือ แนวปฏิบัติสำหรับผู้เข้าแข่งขันและครูผู้ฝึกสอน
-แบบหนังสือขอแก้ไขเปลี่ยนตัวนักเรียนครููผู้สอน​ 
-แนวปฏิบัติการรายงานตัวคณะกรรมการดำเนินงาน คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันนักเรียนที่เข้าแข่งขัน ครูผู้ฝึกสอน และการรับมอบเกียรติบัตร
-------------------------------------------------------------------------------------------
-ผลการจับสลากลำดับที่การแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 จังหวัดสมุทรปราการ
"สพป.สุพรรณบุรี เขต 3" อยู่ลำดับที่  15สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 3 ได้รับมอบหมายให้ดำเนินการจัดการแข่งขันและคัดเลือกตัวแทนงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ปีการศึกษา 2562 ทั้งนักเรียนปกติ และนักเรียนเรียนรวม ในระดับก่อนประถมศึกษา ระดับประถมศึกษาทุกสังกัด และนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นโรงเรียนขยายโอกาส สังกัด สพฐ. และ อปท. ที่เปิดทำการสอนชั้นสูงสุดถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
 
ปฏิทินการจัดการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
และระดับชาติ ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562
   
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562
♦ เปิดลงทะเบียนนักเรียน/ครู ระดับเขตพื้นที่การศึกษา  ตั้งแต่บัดนี้-15 ตุลาคม 2562
(ก่อนปิดภาคเรียน)
♦ โอนข้อมูลระดับสหวิทยาเขตสู่ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ภายใน 15 ตุลาคม 2562
♦ ตรวจสอบรายชื่อและขอแก้ไขในระบบ 21-25 ตุลาคม 2562
♦ เปิดให้พิมพ์บัตรประจำตัว นักเรียน/ครู  ไม่ต้องจัดพิมพ์
♦ จัดการแข่งขันระดับเขตพื้นที่การศึกษา  5-6 พฤศจิกายน 2562 
♦ ประกาศผลการแข่งขัน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา หลังจบการแข่งขัน
♦ พิมพ์เกียรติบัตรการแข่งขัน 11 พฤศจิกายน 2562
   
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 จังหวัดสมุทรปราการ
♦ โอนข้อมูลระดับเขตพื้นที่การศึกษาสู่ระดับชาติ 1-16 พฤศจิกายน 2562
♦ ตรวจสอบรายชื่อ แก้ไข เปลี่ยนตัวนักเรียน/ครู ระดับชาติ 18-24 พฤศจิกายน 2562
♦ พิมพ์บัตรประจำตัวผู้เข้าแข่งขันระดับชาติ 26 พฤศจิกายน 2562 เป็นต้นไป
♦ การแข่งขันระดับชาติ ณ จังหวัดสมุทรปราการ 7-9 ธันวาคม 2562
เว็บไซต์งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ปีการศึกษา 2562 แต่ละระดับ
1. ระดับกลุ่มโรงเรียน (สหวิทยาเขต) https://group69.sillapa.net/sp-spb3/  
ข้อมูลผู้ดูแลระบบจัดการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับกลุ่มโรงเรียน (สหวิทยาเขต) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 3
 สหวิทยาเขตพระอาจารย์ธรรมโชติ สหวิทยาเขตบึงฉวาก สหวิทยาเขตด่านช้าง สหวิทยาเขตชาวดอย สหวิทยาเขตเขื่อนกระเสียว สหวิทยาเขตบ่อกรุ สหวิทยาเขตหนองหญ้าไซ สหวิทยาเขตทัพหลวงแจงงาม สหวิทยาเขตสามชุก สหวิทยาเขตเมืองสามชุก
2. ระดับเขตพื้นที่การศึกษา (สพป.สุพรรณบุรี เขต 3) https://central69.sillapa.net/sp-spb3/

3. ระดับชาติ จังหวัดสมุทรปราการ https://central69.sillapa.net/
   
เว็บไซต์หลักประชาสัมพันธ์งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 อย่างเป็นทางการ สำนักพัฒนากิจกรรมนักเรียน สพฐ.  http://www.sillapa.net/home (ประกาศการจัดงาน หลักเกณฑ์การแข่งขัน ติดตามข้อมูลความเคลื่อนไหวต่าง ๆ) 
วันพุธ ที่ 21 สิงหาคม 2562 เวลา 20:17 น.

เข้าสู่ระบบ

ระบบจัดการ

สถิติการลงทะเบียน

จำนวนโรงเรียน 138
จำนวนทีม 1,180
จำนวนนักเรียน 2,726
จำนวนครูผู้ฝึกสอน 1,857
จำนวนกรรมการ 1,154
ครู+นักเรียน 4,583
ครู+นักเรียน+กรรมการ 5,737
ประกาศผลแล้ว 213/271 (78.60%)

คู่มือการใช้งานระบบ

สถิติการเข้าชม

วันนี้ 4
เมื่อวาน 12
สัปดาห์นี้ 66
สัปดาห์ที่แล้ว 82
เดือนนี้ 42
เดือนที่แล้ว 40
ปีนี้ 1,230
ทั้งหมด 100,060