รายชื่อทีมชนะ อันดับที่ 1-3 ระดับชาติ

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 (ภาคกลางและภาคตะวันออก) จังหวัดสมุทรปราการ
การศึกษาพิเศษ (โรงเรียนเฉพาะความพิการและโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์)
โรงเรียนเฉพาะความพิการ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรีสมุทรปราการ
และศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสมุทรปราการ ระหว่างวันที่ 7 - 9 ธันวาคม 2562
โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ ณ โรงเรียนพิบูลประชาสรรค์ ระหว่างวันที่ 9 - 10 ธันวาคม 2562

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
0 ภาษาไทย การแข่งขันเขียนตามคำบอก บกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพ 1. เด็กหญิงสุชานาฏ  งามสง่า
 
1. นายสถาพร  พันธุ
 
0 ภาษาไทย การแข่งขันเขียนตามคำบอก บกพร่องทางการเห็น ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนธรรมิกวิทยา 1. นางสาวมาริสา  เพ็งพิน
 
1. นางสาวจุฑาทิพย์  ป้อมสิงห์
 
0 ภาษาไทย การแข่งขันเขียนเรียงความ บกพร่องทางร่างกาย ป.1-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเฉลียวภาวนานุสรณ์ (ศึกษาพิเศษชลบุรี) 1. เด็กชายพงษ์สุภา  สายแย้ม
 
1. นางสาววราพร  พันทองอ่อน
 
0 ภาษาไทย การแข่งขันเขียนเรียงความ บกพร่องทางร่างกาย ป.1-ป.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนศรีสังวาลย์ 1. เด็กหญิงอัคษราภัค  ชานัง
 
1. นางสาวจีระนันท์  อิศรศักดิ์ ณ อยุธยา
 
0 ภาษาไทย การแข่งขันเขียนเรียงความ บกพร่องทางร่างกาย ป.1-ป.6 82.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนประชาบดี 1. เด็กหญิงจิรประภา  แซ่อึ๊ง
 
1. นางสาวจันทร์จิรา  ขันติพงษ์
 
0 ภาษาไทย การแข่งขันเขียนเรียงความ บกพร่องทางร่างกาย ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีสังวาลย์ 1. เด็กหญิงเมษา  ศรีจันทร์ปลิว
 
1. นางสาวกมลนิตย์  จิตจักร
 
0 ภาษาไทย การแข่งขันเขียนเรียงความ บกพร่องทางร่างกาย ม.1-ม.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนศึกษาพิเศษชัยนาท 1. เด็กหญิงขจารินทร์  วงษ์พินิจ
 
1. นางสาวนุชจรินทร์  โพธิ์เงิน
 
0 ภาษาไทย การแข่งขันเขียนเรียงความ บกพร่องทางร่างกาย ม.4-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศึกษาพิเศษชัยนาท 1. นายวันโชค  กลิ่นกลัด
 
1. นายอาทิตย์  ปัทมเศรษฐกุล
 
0 ภาษาไทย การประกวดคัดลายมือ บกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6 93.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโสตศึกษาเทพรัตน์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 1. เด็กหญิงวรฤทัย  ชูเสน
 
1. นางสาวสุชาดา  กิจหว่าง
 
0 ภาษาไทย การประกวดคัดลายมือ บกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6 92.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนครปฐม 1. เด็กชายศุภกร  ธาตุศรี
 
1. นายบรรลือ  สื่อเฉย
 
0 ภาษาไทย การประกวดคัดลายมือ บกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6 90.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเศรษฐเสถียร ในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. เด็กหญิงณัฐฑิตา  แก้วอุทัด
 
1. นางเบญจมาศ  อาดำ
 
0 ภาษาไทย การประกวดคัดลายมือ บกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโสตศึกษาเทพรัตน์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 1. นายพิสิฐ  ยกซิ้ว
 
1. นางขวัญแพร  สิทธินนท์วรกุล
 
0 ภาษาไทย การประกวดคัดลายมือ บกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3 94.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี 1. เด็กหญิงธนิษฐา  คะบุตร
 
1. นางสาวสุดคนึง  สวัสดี
 
0 ภาษาไทย การประกวดคัดลายมือ บกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3 90.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนโสตศึกษาทุ่งมหาเมฆ 1. นางสาวเนตรนภา  ขวัญสุข
 
1. นางสาวนันทนา  ศรีอ่อนนิ่ม
 
0 ภาษาไทย การประกวดคัดลายมือ บกพร่องทางการได้ยิน ม.4-ม.6 95.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดปราจีนบุรี 1. นางสาวกันตพร  กลิ่นสวัสดิ์
 
1. นางสาวชนิดา  ศรีเมือง
 
0 ภาษาไทย การประกวดคัดลายมือ บกพร่องทางการได้ยิน ม.4-ม.6 93.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเศรษฐเสถียร ในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. นางสาววรินภรณ์  ทองจำนงค์
 
1. นางจุฑารัตน์  เรืองเวช
 
0 ภาษาไทย การประกวดคัดลายมือ บกพร่องทางการได้ยิน ม.4-ม.6 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนโสตศึกษาเทพรัตน์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 1. นางสาวกุลณัฐ  แดงละอุ่น
 
1. นางสาวสุชาดา  กิจหว่าง
 
0 ภาษาไทย การประกวดคัดลายมือ บกพร่องทางร่างกาย ป.1-ป.6 92.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเฉลียวภาวนานุสรณ์ (ศึกษาพิเศษชลบุรี) 1. เด็กหญิงฟ้าใส  ยาประคำ
 
1. นางสาวชิดารัตน์  ไทยสมัคร
 
0 ภาษาไทย การประกวดคัดลายมือ บกพร่องทางร่างกาย ป.1-ป.6 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนศึกษาพิเศษชัยนาท 1. เด็กหญิงนริศรา  พะโส
 
1. นางสาวรัตติยาภรณ์  สิงห์โต
 
0 ภาษาไทย การประกวดคัดลายมือ บกพร่องทางร่างกาย ป.1-ป.6 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนประชาบดี 1. เด็กชายศรัญ  ทวีบุตร
 
1. นางสาวจันทร์จิรา  ขันติพงษ์
 
0 ภาษาไทย การประกวดคัดลายมือ บกพร่องทางร่างกาย ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีสังวาลย์ 1. นางสาวพรนิภา  โมกข์หลวง
 
1. นางสาวพิสมัย  น่วมจะโป๊ะ
 
0 ภาษาไทย การประกวดคัดลายมือ บกพร่องทางร่างกาย ม.1-ม.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนศึกษาพิเศษชัยนาท 1. เด็กหญิงวิภาดา  พูลสวัสดิ์
 
1. นางสาวนารีรัตน์  กามะวิถี
 
0 ภาษาไทย การประกวดคัดลายมือ บกพร่องทางร่างกาย ม.4-ม.6 82.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศึกษาพิเศษชัยนาท 1. นางสาววราภรณ์  เค้นชัยภูมิ
 
1. นางสาวปัทมวรรณ  ไหล่แท้
 
0 ภาษาไทย การประกวดคัดลายมือ บกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนประชาบดี 1. เด็กชายศรีพรสวรรค์  แมกโน
 
1. นางสาวจันทร์จิรา  ขันติพงษ์
 
0 ภาษาไทย การประกวดคัดลายมือ บกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี 1. เด็กชายกุลดิลก   ศรีสัมมานุสรณ์
 
1. นางสาวพรปรีณัน  พสุนธราธรรม
 
0 ภาษาไทย การประกวดคัดลายมือ บกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 91.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูล 1. เด็กชายรุ่งอรุณ  ปริกฉิม
 
1. นายจุมพล  บุญฉ่ำ
 
0 ภาษาไทย การประกวดคัดลายมือ บกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 95.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี 1. นางสาวกมลวรรณ  ปัณดิษฐโต
 
1. นางสาวพรปรีณัน  พสุนธราธรรม
 
0 ภาษาไทย การประกวดคัดลายมือ บกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเพชรบุรีปัญญานุกูล 1. นายพลพล  สังข์ทอง
 
1. นางลัดดา  สุระชาติ
 
0 ภาษาไทย การประกวดคัดลายมือ บกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 90.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนฉะเชิงเทราปัญญานุกูล 1. เด็กชายจตุรพร  เอี้ยวเจริญลาภ
 
1. นางศิราณี  เรืองคง
 
0 ภาษาไทย การประกวดคัดลายมือ บกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6 93.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดปราจีนบุรี 1. นายกัสมา  พรพินิจ
 
1. นางสาวสะกาย  ที่พัก
 
0 ภาษาไทย การประกวดคัดลายมือ บกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6 91.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนลพบุรีปัญญานุกูล จังหวัดลพบุรี 1. นางสาวพิมพ์วิไล  เอมพันธ์
 
1. นางวรรณี  โพธิ
 
0 ภาษาไทย การประกวดคัดลายมือ บกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี 1. นายกิตติพงษ์  คนใหญ่
 
1. นางสาวพรปรีณัน  พสุนธราธรรม
 
0 ภาษาไทย การแข่งขันเล่าเรื่องด้วยภาษามือ บกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6 94.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี 1. เด็กชายชาคริต  คำภิบาล
 
1. นางสาวกาญจนา  ภุมมา
 
0 ภาษาไทย การแข่งขันเล่าเรื่องด้วยภาษามือ บกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6 91.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนครปฐม 1. เด็กชายพัชรพล  เลี้ยงเลข
 
1. นางสาวศุภวรรณ  เฮงประสาทพร
 
0 ภาษาไทย การแข่งขันเล่าเรื่องด้วยภาษามือ บกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6 90.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนโสตศึกษาปานเลิศจังหวัดลพบุรี 1. เด็กหญิงศศิภา  ภู่ระหงษ์
 
1. นางสาวเข็มทอง  หรุ่นเลิศ
 
0 ภาษาไทย การแข่งขันเล่าเรื่องด้วยภาษามือ บกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี 1. นายสุรัตน์  ถาบุญเรือง
 
1. นางสาววีณา  จันทร์งาม
 
0 ภาษาไทย การแข่งขันเล่าเรื่องด้วยภาษามือ บกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนครปฐม 1. เด็กชายธนกานต์  แป้นทองคำ
 
1. นางสาวลดาวัลย์  ปัญญาแก้ว
 
0 ภาษาไทย การแข่งขันเล่าเรื่องด้วยภาษามือ บกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3 91.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนโสตศึกษาปานเลิศจังหวัดลพบุรี 1. เด็กชายปราโมทย์  ขุนหอม
 
1. นางสาวเข็มทอง  หรุ่นเลิศ
 
0 ภาษาไทย การแข่งขันเล่าเรื่องด้วยภาษามือ บกพร่องทางการได้ยิน ม.4-ม.6 96.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนครปฐม 1. นายชยากร  สาครเสถียร
 
1. นางสาวนันทิยา  พวงทอง
 
0 ภาษาไทย การแข่งขันเล่าเรื่องด้วยภาษามือ บกพร่องทางการได้ยิน ม.4-ม.6 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี 1. นายณัฐพล  กองมา
 
1. นางสาววีณา  จันทร์งาม
 
0 ภาษาไทย การแข่งขันเล่าเรื่องด้วยภาษามือ บกพร่องทางการได้ยิน ม.4-ม.6 91.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดชลบุรี 1. นายดุลยวัต  สืบวัฒนกุล
 
1. นางศศิภาส์  บุณยเพ็ญ
 
0 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านทำนองเสนาะ บกพร่องทางร่างกาย ป.1-ป.6 94.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีสังวาลย์ 1. เด็กชายธนกร  แก้วคำสอน
 
1. นางสาวสุจิตตา  สีสุวอ
 
0 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านทำนองเสนาะ บกพร่องทางร่างกาย ป.1-ป.6 86.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนประชาบดี 1. เด็กหญิงยุวรี  นิลประดับ
 
1. นางสาวจันทร์จิรา  ขันติพงษ์
 
0 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านทำนองเสนาะ บกพร่องทางร่างกาย ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีสังวาลย์ 1. เด็กหญิงเมษา  ศรีจันทร์ปลิว
 
1. นางสาวกมลนิตย์  จิตจักร
 
0 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านทำนองเสนาะ บกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพ 1. เด็กหญิงคนึงนิจ  อินทร์พิมพ์
 
1. นางสาวนนทิยา  ปาสาเน
 
0 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านทำนองเสนาะ บกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนธรรมิกวิทยา 1. เด็กหญิงธิดารัตน์  อินทร์สำราญ
 
1. นางสาวจุฑาทิพย์  ป้อมสิงห์
 
0 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านทำนองเสนาะ บกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนการศึกษาคนตาบอดและคนตาบอดพิการซ้ำซ้อน ลพบุรี 1. นางสาววรรณพร  สาระสนธิ
 
1. นายพงษ์พัฒน์  วงกุฎ
 
0 คณิตศาสตร์ การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน บกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพ 1. เด็กชายณัฏฐ์ศิวัช  แดงพิพัฒน์
2. เด็กชายธนนนท์  อินทสร
3. เด็กชายธนาธิป  โยธิบาล
 
1. นางสาวจิรัชยา  เอี่ยมดิลก
2. นางสาววรรณวรางค์  ชัยกร
 
0 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ (ประเภทโครงงานประดิษฐ์) บกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี 1. นายกิตติศักดิ์  แซ่จาง
2. นายนันทวัฒน์  ประดิษฐ์วีรวงศ์
3. นางสาวอนงค์นาฏ  เจนเจริญ
 
1. นางสาวปวริศา  แก้วแดง
2. นายณัฐภัทร  นางแย้ม
 
0 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ (ประเภทโครงงานประดิษฐ์) บกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนโสตศึกษาทุ่งมหาเมฆ 1. เด็กชายณชนน  บุญช่วย
2. นายพงศธร  พันติ๊บ
3. นายศุทธวีร์  ธาราวรณ์
 
1. นางสาวพัชรินทร์  โกวิทนิธิกุล
2. นายไตรภพ  ทองช่วง
 
0 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ (ประเภทโครงงานประดิษฐ์) บกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเศรษฐเสถียร ในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. นางสาวภันทิลา  สังวาลเพ็ชร์
2. นางสาววรินภรณ์  ทองจำนงค์
3. นางสาวอารีรัตน์  รัศมี
 
1. นางสาวกนกพร  พรมไทย
2. นางสาวประพิณญา  ทิพย์แสง
 
0 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย บกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเศรษฐเสถียร ในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. เด็กหญิงนิวซัน  ชาร์นเลีย
2. เด็กชายโชติพงศ์  เพ็ชรอินทร์
 
1. นางสาวอรอนงค์  นุเสน
2. นางสาวสุภาพ  ศิริ
 
0 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย บกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนโสตศึกษาเทพรัตน์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 1. เด็กชายชนะพร  พรายชมภู
2. เด็กหญิงวรฤทัย  ชูเสน
 
1. นางแสงเดือน  ตรีนันทวัน
2. นางสาวศศิวิภา  แทนศรี
 
0 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย บกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดชลบุรี 1. เด็กหญิงชนิกานต์  มากคช
2. เด็กชายพิตตินันท์  มณฑา
 
1. นางสาวสัตตยา  กระแสร์ชล
2. นางสาวสุพัตรา  แซ่คู
 
0 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย บกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดปราจีนบุรี 1. เด็กหญิงชมพูนุท  สุวรรณ
2. เด็กชายพงษ์พัฒน์  พรไทย
 
1. นางสาววราภรณ์  ปานสมบัติ
2. นางสาวอรจิรา  มหารัตน์
 
0 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย บกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเศรษฐเสถียร ในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. เด็กชายพิภัทรพล  มณีวงษ์
2. เด็กหญิงอาภากร  บุญประสิทธิ์
 
1. นางสาวอรอนงค์  นุเสน
2. นางสาวสุภาพ  ศิริ
 
0 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย บกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนโสตศึกษาทุ่งมหาเมฆ 1. นายภูมิระพี  เหลี่ยมแก้วสกุล
2. เด็กหญิงมินตรา  โสดา
 
1. นายชัยวัฒน์  ถุงเสน
2. นางสาวสิริมาส  ศรีคง
 
0 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย บกพร่องทางการได้ยิน ม.4-ม.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดชลบุรี 1. นายพงศ์พณิช  อินทรีย์
2. นางสาวภัทรียา  ติยวัฒน์
 
1. นางสาวสัตตยา  กระแสร์ชล
2. นางสาวสุพัตรา  แซ่คู
 
0 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย บกพร่องทางการได้ยิน ม.4-ม.6 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเศรษฐเสถียร ในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. นายนพรุจ  วรเดช
2. นางสาวปิยธิดา  สาครรัตน์
 
1. นางสาวอรอนงค์  นุเสน
2. นางสาวสุภาพ  ศิริ
 
0 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย บกพร่องทางการได้ยิน ม.4-ม.6 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนโสตศึกษาทุ่งมหาเมฆ 1. นางสาวภัสริยา  เวียงคำ
2. นายวิทวัส  แว่นแก้ว
 
1. นายชัยวัฒน์  ถุงเสน
2. นางสาวสิริมาส  ศรีคง
 
0 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย บกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 92.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูล 1. เด็กหญิงฐิติพร  สวรรค์เนียม
2. เด็กชายธีระวุฒิ  รอดเทศ
 
1. นางสาวสุวรรณภารัตน์  ยอดออน
2. นางสาววาสนา  อุ่นศิริ
 
0 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย บกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 88.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนฉะเชิงเทราปัญญานุกูล 1. เด็กหญิงณัฐธิดา  แหล่งหล้า
2. เด็กชายพิพัฒน์  อินทร์อ่อน
 
1. นายอำนาจ  ชอ้อนชม
2. นางพัชรีวรรณ  พรมกุล
 
0 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย บกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 87.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนลพบุรีปัญญานุกูล จังหวัดลพบุรี 1. เด็กหญิงพิชญาภา  จะระ
2. เด็กชายวิรัตน์  สายใหม
 
1. นางศศิธร  ทองโชติ
2. นางสาวสุวิมล  บุญชูกุศล
 
0 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย บกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 94.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดปราจีนบุรี 1. เด็กหญิงพรศิริ  แก้วเล็ก
2. เด็กชายศุภาวุฒิ  บุญโกย
 
1. นางสาวสะกาย  ที่พัก
2. นางสาวสุจินดา  อินทร์ปัญญา
 
0 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย บกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูล 1. นายพัสสยุ  ยันบัวพา
2. เด็กหญิงสุภาพร  อร่ามจันทร์
 
1. นางสาวปิยะนุช  พัฒลักษณ์
2. นางพัทนรินทร์  อินต๊ะวิกุล
 
0 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย บกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 90.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนฉะเชิงเทราปัญญานุกูล 1. นางสาวพฤกษา  ชาดา
2. เด็กชายอดิศักดิ์  บุบไชยา
 
1. นางธิวาพร  เพชรศรีลักษณ์
2. นางสาววิริยา  ชิดดี
 
0 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย บกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6 93.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนฉะเชิงเทราปัญญานุกูล 1. นายกานต์  เต็มศิลป์
2. นางสาวเกสร  พ่วงแพร
 
1. นายเอกพันธ์  เพชรศรีลักษณ์
2. นายอิศเรศ  จิตต์ภักดี
 
0 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย บกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6 93.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูล 1. นางสาวกนกพร  สุจารี
2. นายอนุชิต  หิรัญ
 
1. นางสมพร  อธิปัตยกุล
 
0 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย บกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเพชรบุรีปัญญานุกูล 1. นายชลันธร  แซ่ลิ้ม
2. นางสาวรุจีพัชร  เจริญทั้งภัทรสุข
 
1. นายเชิดชัย  เกิดผล
2. นางสาวเนตร์นภา  ขาวสนิท
 
0 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย บกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6 88.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพ 1. เด็กชายสุริยะ  แสนใจรักษ์
2. เด็กหญิงสโรชิน  ปงเมฆ
 
1. นางสาวพัชรนันท์   ลิ้มประเสริฐ
2. นางสาวจุฑามาศ  พุทธรัตน์
 
0 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย บกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3 88.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนการศึกษาคนตาบอดและคนตาบอดพิการซ้ำซ้อน ลพบุรี 1. นายนพพร  เทียนทอง
2. เด็กหญิงสุรัสวดี  ตรีทศ
 
1. นายกิตติชนม์  แสงศรี
2. นางสาวกชกมล  ทินันท์
 
0 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การแข่งขันการแสดงละครคุณธรรม บกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนครปฐม 1. นางสาวกัญญารัตน์  ยี่รัมย์
2. เด็กชายคุณภัทร  วิริยกิจอนันต์
3. เด็กชายทัตเทพ  ขวัญเงิน
4. เด็กชายธิตินันท์  เคือนประโคน
5. นายธีรวุฒิ  สุดใจ
6. นางสาวน้ำฝน  ประวัติร้อย
7. นายพลนภัส  สุขแจ่ม
8. เด็กชายพลู  กะลาโท้
9. นายภานุพงศ์  อินทพาล
10. เด็กหญิงภาวิณี  พรเจริญ
11. นายวายุ  โพธิ์มี
12. นายสพล  ประยูรหงส์
13. นายสุรินทร์  ฟักเถื่อน
14. นายอรรถพล  สิมมาทอง
15. นายเดชาวัต  อ่วมเกตุ
 
1. นางสาวสุนิสา   แสงอนันต์
2. นางธัญยธรณ์  ธำรงกุลไพบูลย์
3. นายธิติณัฏฐ์  บัณฑิตกฤตวิทย์
4. นางสกุลแก้ว  สารวิทยกุลชัย
 
0 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การแข่งขันการแสดงละครคุณธรรม บกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูล 1. เด็กชายชนะภัย  บัณฑิต
2. นายธนะวัฒน์  รักมั่น
3. เด็กชายนนทวิทย์  แสงทอง
4. นายมานัส  จิตสมัย
5. เด็กชายรัชชานนท์  ขาวปลอด
6. เด็กชายอลงกฎ  อ่อนถา
7. เด็กหญิงอัจฉรา  พรมโสภา
 
1. นายธเนศ  สุขประเสริฐ
2. นางสาวเชนิยา  สิงห์สาร
3. นางสาววรรณวิภา  บัวไสว
4. นางสาวธมลวรรณ  ใจไหว
 
0 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การแข่งขันการแสดงละครคุณธรรม บกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนลพบุรีปัญญานุกูล จังหวัดลพบุรี 1. นายกฤษณะ  ลาโพธิ์
2. นายณภัทร  เทียนหล่อ
3. เด็กชายณัฐนันท์  นิยมจิตร
4. เด็กชายณัฐพงษ์  โมมะเกลือ
5. นางสาวปภาดา   ชูช้าง
6. นางสาวปานประดับ  ดีกระจ่าง
7. นายพงษ์เกียรติ  จันชุน
8. นายพรรษา  แพรเมือง
9. เด็กชายพีรธัช  ดาษดา
10. นายมนตรี  พลายละหาร
11. นางสาวสุภาพร  วิราจันทร์
12. เด็กชายอรุณ  แจ่มใส
13. เด็กชายเอกรินทร์  สพรรพศรี
14. นางสาวโยษิตา  ศรีนิน
15. นายไกรวิชญ์  ตั้งบัณฑิต
 
1. นางสาวปรารถนา  ศาลางาม
2. นายเฉลิมพล  กีรติศานติ์
3. นางกมลวรรณ  อิวปลา
4. นางสาวศิริพร  เพ็ชรโปรี
 
0 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การแข่งขันการแสดงละครคุณธรรม บกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดปราจีนบุรี 1. เด็กชายกนกศักดิ์  เพียงซุย
2. เด็กหญิงกันธิชา  โนนพยอม
3. เด็กชายขวัญชัย  ล่อดี้
4. เด็กชายชาตรี  จันทร์สุข
5. นายบูรพา  ขุมทรัพย์
6. นายปิยวัฒน์  สัตย์ชื่อ
7. เด็กชายพัชรพงษ์  เพ็ชรศรีงาม
8. เด็กหญิงวันเพ็ญ  บุญธรรม
9. นายศุภกฤต  บัวจันทร์
10. นายสมเกียรติ์  เขียววิจิตร
11. เด็กชายสราวุฒิ  สุขอรุณ
12. เด็กหญิงหทัยชนก  ทากาอาชิ
13. นางสาวอรุณรัตน์  ศรีสมบัติ
14. เด็กชายเกียรติศักดิ์  เพียงซุย
15. เด็กหญิงเสาวลักษณ์  วิทยาบำรุง
 
1. นางสาวยุภาวดี  สุวรรณโคตร
2. นายสมบูรณ์  ผู้มีสัตย์
3. นางสาวกมลวรรณ์  ศีระชาติ
4. นางสาวลลิตา  วงทวี
 
0 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันเชียร์ลีดเดอร์ บกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนนทบุรี 1. นางสาวกวินธิดา  คำเฉลิม
2. นายณัฐกิตติ์   พรมชาติ
3. นายธราดล  เลียบทวี
4. นายพชร  วงศ์ษา
5. นายพชร  หวังชม
6. นายภาณุวัฒน์   หวานวาจา
7. เด็กชายภูมินทร์  ทันเจริญ
8. นายวุฒิชัย   ทองสุข
9. นายสิปปภาส  แก้วสิทธิ์
10. นายเจษฎาภรณ์   เฉิดฉาย
11. นางสาวเจษณี  สาครแก้ว
12. นางสาวเบญจวรรณ  สืบอินทร์
 
1. นายบุญฤทธิ์  รัตนวิจิตร
2. นางสาวบุศดี  คุ้มบล
3. นายเสรี  เซ๊ะ
4. นางสาวกมลรัตน์  สิงห์ศักดา
 
0 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันการเต้นแอโรบิค บกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเศรษฐเสถียร ในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. นางสาวดาวเรือง  บัวรอต
2. เด็กหญิงตวิษา  จันทร์สุวรรณ
3. นายธีรพล  แพงศรี
4. นางสาวปายฟ้า  บุญแสง
5. เด็กหญิงพัชรีพร  ราชนิยม
6. นางสาวสิทธรัตน์  แซ่เลี้ยง
7. เด็กหญิงสุภัสสรา  ทองไสว
8. นายเกริกเกียรติ  จวบบุญ
 
1. นางจุฑารัตน์  เรืองเวช
2. นางสาววิชชุดา  แหล่งสนาม
3. นายจิรฐา  ผองสูลเนิน
 
0 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันการเต้นแอโรบิค บกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดชลบุรี 1. เด็กชายณัฐนันท์  สวัสดิ์ผล
2. เด็กชายธีรพงศ์  สุวรรณวงษ์ทอง
3. เด็กชายนรากรณ์  ภูผานม
4. เด็กชายศิวพร  คุณพุทธา
5. เด็กชายศุภชัย  แซ่โท้
6. เด็กชายสิทธิโชค  แซ่ล้อ
7. เด็กชายอนุวัฒน์  ปานทอง
8. เด็กชายอัญเชิญ  วิชาจาร
 
1. นายมานะ  เจริญลาภ
2. นางสาวนันท์นภัส  ราชเสน
3. นางสาวกาญจนา  วางโต
 
0 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันการเต้นแอโรบิค บกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนครปฐม 1. เด็กหญิงกชกรณ์  พระสลัก
2. เด็กหญิงธัญญาวัลย์  วะโหรัมย์
3. เด็กชายนัฐวุฒิ  เทียมอุบล
4. เด็กหญิงภัทราวดี  ประสงค์เกื้อ
5. นางสาวภีรดา  อ้นอินทร์
6. เด็กชายสิรวิชญ์  ศรีมหาดไทย
7. เด็กหญิงสุพรรณี  โอนรัมย์
8. นางสาวอรอุมา  ศรีพนมวรรณ
 
1. นางสาวบุษรินทร์  รอดสาย
2. นายศราวุธ  ปิเถาะนาม
3. นายศักดิ์ชัย  ทองเอีย
 
0 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันการเต้นแอโรบิค บกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูล 1. เด็กชายกฤษณะ  เจริญรัมย์
2. นายกิตติพร  กลิ่นบุญรัตน์
3. นายชีวานนท์  สุขพราว
4. เด็กชายณทวิทย์  แสงทอง
5. เด็กชายนภดล  สีดี
6. นายปฏิพล  ปราสัย
7. นายพงศธร  วงศ์สุวรรณ
8. นายสิทธิพล  แสงสวัสดิ์
 
1. นางสาวมาลัย  เที่ยงพุ่ม
2. นางธัญญ์รวี  วิถีเทพ
3. นางสาวสุภาพร  แก้วพงศา
 
0 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันการเต้นแอโรบิค บกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนฉะเชิงเทราปัญญานุกูล 1. นายกรกช  จันทร์เสน
2. นายชลันธร  สุขศรี
3. นางสาวธาราวดี  ดับโศก
4. เด็กชายนาถวัฒน์  เทียนสา
5. เด็กชายประติวัฒ  ศรแก้ว
6. นายพงศ์ปรีชา  สุภาภิรมย์รักษ์
7. เด็กหญิงวิสุดา  แสงตะวัน
8. นายสิทธิชัย  เชียว
 
1. นายพิชชาธร  พนาลาภ
2. นางวนิดา  ตรงตระกูลเจริญ
3. นางรจนา  รอดเจริญ
 
0 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันการเต้นแอโรบิค บกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนระยองปัญญานุกูล 1. เด็กชายธนวัฒน์  คงชำนาญ
2. เด็กชายนัฐกรณ์  ประจำถิ่น
3. เด็กชายนิดิชญ์  ทองคำ
4. เด็กชายปรีชา  ณรงค์
5. เด็กชายวรัญญู  แสนสุข
6. เด็กชายวัชระ  อินทร์ลับ
7. นายวิรัช  มะจันลา
8. นายสุทัศน์  สีพราย
 
1. นายภิญโญ  โมลาเลิศ
2. นายกิตติศักดิ์  เย็นจัตุรัส
3. นายพงษ์รัฐ  กลัดทอง
 
0 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันการเต้นแอโรบิค บกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพ 1. นางสาวชุติกาญจน์  รุ่งตระกูลไทย
2. นางสาวณัฐชยา  ภักตรา
3. เด็กหญิงธัญจิรา  แจ้งแจ่มกิจ
4. เด็กหญิงฟารีนัส  ติดติปานะ
5. เด็กหญิงรุ้งมณี  พรนวม
6. นางสาววริศรา  คล้ำดำ
7. เด็กหญิงศิศิรา  ธัญญะพิสุทธิ์
8. นางสาวสุวิมล  คำพาลี
 
1. นางสาวณิชาภา  เอกธนาพิศาล
2. นางสาวฐานิตา  มณีพงษ์
3. นางสาวปราณีรัตน์  เรืองชัยศักดิ์
 
0 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันการเต้นแอโรบิค บกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านเด็กรามอินทรา 1. เด็กชายพีรพัฒน์  เกษศรี
2. เด็กชายพุฒิชัย  ชำนาญจิต
3. เด็กชายวรวัฒน์  ชำนาญ
4. เด็กหญิงวาสนา  จงรุจินันท์
5. เด็กหญิงสุนิษา  มั่นคง
6. เด็กชายอภิสิทธิ์  ณะแก้ว
7. เด็กชายเอกชัย  วงษ์พรัด
8. เด็กหญิงเอมวรี  บาลธนจักร์
 
1. นางสาวปัทมวรรณ  แบนจาด
2. นางสาวธนัฏฐา  นาค-อก
3. นางสาวอำพร  สิงห์ตื้อ
 
0 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันการเต้นแอโรบิครถเข็น บกพร่องทางร่างกาย ไม่กำหนดช่วงชั้น 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีสังวาลย์ 1. เด็กชายกรกต  ไหมวิจิตร
2. นายดำรงศักดิ์  อินกอง
3. เด็กชายทวีลาภ  สุขเจริญ
4. เด็กชายทศวร  ทวีทรัพย์
5. เด็กชายปฏิพล  ทิพปภาธนัช
6. เด็กชายประสิทธิ์นพรัตน์  เกลี้ยงอุรา
7. เด็กชายภูผา  แซ่ซิ้ม
8. เด็กชายเอกรวี  ขำยัง
 
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงอาซูรา  บือราเฮง
2. นายไซนูดิน  ประจัน
3. นางอัญชลีพร  ไทยทุ่งฉิน
 
0 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันการเต้นแอโรบิครถเข็น บกพร่องทางร่างกาย ไม่กำหนดช่วงชั้น 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนประชาบดี 1. เด็กชายจักรกฤษณ์  ภวมัย
2. เด็กหญิงจิรประภา  แซ่อึ๊ง
3. เด็กหญิงธัญญารัตน์  นรอ่อน
4. เด็กชายนิพนธ์  บุญธรรมวัตร
5. เด็กหญิงปณิดา  ยาวะโนภาส
6. เด็กหญิงปทุมมาศ  เต็มตระกูล
7. เด็กชายวชิรวิทย์  ทองจำรัส
8. เด็กชายศรัญ  ทวีบุตร
 
1. นางสาวเยาวลักษณ์  ไวยธารี
2. นายธรรมวิชัย  แสงประเสริฐ
 
0 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันการเต้นแอโรบิครถเข็น บกพร่องทางร่างกาย ไม่กำหนดช่วงชั้น 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเฉลียวภาวนานุสรณ์ (ศึกษาพิเศษชลบุรี) 1. เด็กชายจักรกฤต  พุกซื่อตรง
2. เด็กชายฉัตรกมล  โต๊ะสะและ
3. นางสาวชญานิน  ราตรี
4. เด็กหญิงณัฐธิดา  พันธ์วงษ์
5. เด็กชายธนาธิป  เทียนทอง
6. เด็กชายธัชนนท์  ความสุข
7. เด็กชายศุภณัฐ  แคนหนอง
8. เด็กชายเดอร์นิ  อิชิน
 
1. นายอิทธิพล  พิมพ์ชัย
2. นายวรวุต  สุวรรณไชยรบ
3. นางศิรญา  เหลืองอ่อน
 
0 ศิลปะ การแข่งขันจินตลีลาเพลงภาษามือ ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนครปฐม 1. เด็กหญิงกรรณิกา  เทียนประทุม
2. เด็กหญิงกิญานันท์  จันทร์ศรี
3. เด็กหญิงชื่นนภา  จันทาโฮม
4. เด็กหญิงณัฐฑิตา  พิมพ์ดี
5. เด็กหญิงพลอยนิชา  ขอดทอง
6. เด็กหญิงเก็จแก้ว  สรงวรรณ
7. เด็กหญิงแวววรรณ  สรงวรรณ
 
1. นางสาวศุภวรรณ  เฮงประสาทพร
2. นางสาวนันทิยา  พวงทอง
3. นางสาวน้ำทิพย์  มณีรัตน์
 
0 ศิลปะ การแข่งขันจินตลีลาเพลงภาษามือ ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนโสตศึกษาปานเลิศจังหวัดลพบุรี 1. เด็กหญิงกมลทิพย์  ผิวคำ
2. เด็กหญิงจันทร์วิมล  เม่นน้อย
3. เด็กหญิงชญาดา  คำรัตน์
4. เด็กชายธนภัทร  ลาสุดี
5. เด็กหญิงพัชรี  ทับสีรัก
6. เด็กชายพีรพัฒน์  แก้วทอง
7. เด็กชายภคเดช  แสงสว่าง
 
1. นางสาวบุษบา  หอมจันทร์
2. นางสาวเกตุมณี  เทศลงทอง
3. นางสาวนิชา  เที่ยงตรงจิตร์
 
0 ศิลปะ การแข่งขันจินตลีลาเพลงภาษามือ ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดปราจีนบุรี 1. เด็กหญิงกัลยา  เติมงาม
2. เด็กชายจิรภัทร  ศรีสวัสดิ์
3. เด็กชายชัยวัฒน์  สว่างภพ
4. เด็กหญิงนิสาชล  ศรีจันทร์
5. เด็กชายพงศ์สิน  ทานา
6. เด็กหญิงสิริกร  ปตินัง
7. เด็กชายไชญมงคล  คำพันธ์
 
1. นางสาวอังคณา   ไชยยันบูรณ์
2. นางสาวจารุวรรณ  ฤทธิ์เนติกุล
3. นางสาวกัญญา  หัดนครอินทร์
 
0 ศิลปะ การแข่งขันจินตลีลาเพลงภาษามือ ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนครปฐม 1. เด็กหญิงปวันรัตน์  จันยวงแก้ว
2. นางสาวภัทรกร  ประทุมเกษร
3. นางสาวยุพิน  ทองดอนเหมือน
4. นางสาววาสนา  สังข์คลุย
5. นางสาวอทิตยา  เปรมปรี
6. เด็กหญิงอาทิตยา  ทิมศรี
7. เด็กหญิงอุษมา  พวงสกุล
 
1. นางสาวกุลศิริ  แจ้งสว่าง
2. นางสาวลดาวัลย์  ปัญญาแก้ว
3. นางสาวอัจจิมา  พุ่มดียิ่ง
 
0 ศิลปะ การแข่งขันจินตลีลาเพลงภาษามือ ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดปราจีนบุรี 1. เด็กหญิงจีรานันท์  บุญชู
2. เด็กหญิงนุชศรา  เสนอใจ
3. เด็กหญิงปรีญาวรรณ  เจนจิตร์
4. เด็กหญิงพรทิพย์  มหุตรฤกษ์
5. เด็กหญิงพรพิมล  จำสอน
6. เด็กหญิงพีรดา  เคนะ
7. เด็กหญิงอานันทพร  ทองลาด
 
1. นางสาวปาลิดา  สาธรณ์
2. นางสาวดาลิน  รอดพันธ์
3. นางสาววรนุช  กันทรวิชัยวัฒน์
 
0 ศิลปะ การแข่งขันจินตลีลาเพลงภาษามือ ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.6 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี 1. เด็กหญิงจิราภา  เขียวศรี
2. เด็กหญิงชนาพร  ศรีสว่าง
3. นายณัฐพล  กองมา
4. เด็กหญิงธนิษฐา  คะบุตร
5. นายปัญญาวุฒิ  พุฒิตรีภูมิ
6. นายยุทธนา  ลอดพึ่ง
7. นางสาวลัลนา  ขวัญประเสริฐวารี
 
1. นางสริณญา  สัมฤทธิ์
2. นางสาววีณา  จันทร์งาม
3. นางสาวกาญจนา  ภุมมา
 
0 ศิลปะ การแข่งขันเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น 87.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโสตศึกษาปานเลิศจังหวัดลพบุรี 1. นายกฤษดา  โสภา
2. นางสาวดวงใจ  ขาวเหลือง
3. นางสาววลัยรักษ์  งามศรีขำ
4. นายสหรัฐ  โสภี
5. นายองอาจ  จำปาทอง
6. นางสาวอัมพวัน  เสนาฤทธิ์
7. นางสาวอุทัยวรรณ   ผาสุขโอษฐ์
8. นายเอกภพ  หวนอาวรณ์
 
1. นายกชกษิดิศ  ฟักนุช
2. นางสาวปิยานุช  เนียมหวาน
3. นางสาวสุพรรษา  เศษสิงห์
 
0 ศิลปะ การแข่งขันเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนฉะเชิงเทราปัญญานุกูล 1. นางสาวธารวดี  ดับโศก
2. นางสาวน้ำทิพย์  เสริฐศรี
3. เด็กหญิงวรัชยา  ไพบูลย์ไทรงาม
4. เด็กหญิงวริศรา  ไพบูลย์ไทรงาม
5. เด็กหญิงวิสุดา  แสงตะวัน
6. นางสาวศุภภารัตน์  พานจันทร์
7. นางสาวสุพรรษา  ศรีสิงห์
8. นางสาวเกสร  พ่วงแพร
 
1. นางสาวจันทิมาพร  ฟักสุข
2. นางวรินกาญจน์  พัชรอธิวัฒน์
3. นางปราณี   ประคำนอก
 
0 ศิลปะ การแข่งขันเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 85.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูล 1. นางสาวกัณฐิกา  นวลเสน่ห์
2. นายกิตติพร  กลิ่นบุญรัตน์
3. นางสาวนลินี  ด้านจันทา
4. นางสาวพจนีย์  พลสยม
5. นายรุ่งโรจน์  อ่อนพร
6. นายสมหวัง  สุขเจริญดี
7. นายอภิสิทธิ์  ชาวน้ำ
8. นายเล้ง  โตมรไวฑูรย์
 
1. นางสาววรรณพิมพ์  หนูมงกุฎ
2. นางสาวพรพรรณ  แสนแปงวัง
3. นางสาววาสิฏฐี  มูลสุวรรณ
 
0 ศิลปะ การแข่งขันเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเพชรบุรีปัญญานุกูล 1. นางสาวจรรยา  ใจฝันลาด
2. นางสาวธนาภรณ์  หล่อหลง
3. นายพงศกร  สร้อยทอง
4. นางสาวรสสุคนธ์  พันพานิช
5. นางสาวรุจีพัชร  เจริญทั้งภัทรสุข
6. นางสาววันวิสาข์  พิมพ์กรัด
7. นายศิวกร  เกตุแก้ว
8. นางสาวสุทธิดา  ศิริปรัง
 
1. นางสาวธัญวรัชย์  ศิลปวิสุทธิ์
2. นางสาววาสนา  โพธิ์ทอง
3. นางประยูน  ทับทิมอัด
 
0 ศิลปะ การแข่งขันเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทบกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น 89.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพ 1. นางสาวชุติกาญจน์  รุ่งตระกูลไทย
2. นางสาวณัฐชยา  ภักตรา
3. เด็กหญิงธัญจิรา  แจ้งแจ่มกิจ
4. เด็กหญิงฟารีนัส  ติดติปานะ
5. เด็กหญิงรุ้งมณี  พรนวม
6. นางสาววริศรา  คล้ำดำ
7. เด็กหญิงศิศิรา  ธัญญะพิสุทธิ์
8. นางสาวสุวิมล  คำพาลี
 
1. นางสาวณิชาภา  เอกธนาพิศาล
2. นางสาวฐานิตา  มณีพงษ์
3. นางสาวปราณีรัตน์  เรืองชัยศักดิ์
 
0 ศิลปะ การแข่งขันดนตรีโฟล์คซอง ประเภทบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพ 1. นายก้องกิดากร  ขำรักษ์
2. นายปุณยวีย์  หวังผล
3. เด็กชายสิทธิกร  มุ่งรายกลาง
 
1. นายจักรพัฒน์  รัตนพลกร
 
0 ศิลปะ การแข่งขันดนตรีโฟล์คซอง ประเภทบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านเด็กรามอินทรา 1. เด็กหญิงกัญญาณัฐ  แซ่ลิ้ม
2. เด็กหญิงวาสนา  จงรุจินันท์
3. เด็กชายวุฒิไกร  โกมาระเดช
 
1. นายธีรพงษ์  อเนกเวียง
 
0 ศิลปะ การแข่งขันดนตรีโฟล์คซอง ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนธรรมิกวิทยา 1. นายกันตภณ  นิลประดับ
2. นายพิชญา  ชมชื่น
3. นายอัครชัย  สัตย์ซื่อ
 
1. นายนพดล  คัณทักษ์
 
0 ศิลปะ การแข่งขันรวมพลังศิลป์สร้างสรรค์ ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกาญจนาภิเษกสมโภช ในพระราชูปถัมภ์ฯ 1. เด็กหญิงนพพัสสร  เลิศโอสถ
 
1. นางสาววันเพ็ญ  ศรสุวรรณ
 
0 ศิลปะ การแข่งขันรวมพลังศิลป์สร้างสรรค์ ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดชลบุรี 1. เด็กหญิงจิรกัญญา  ชูเดช
 
1. นางศศิภาส์  บุณยเพ็ญ
 
0 ศิลปะ การแข่งขันรวมพลังศิลป์สร้างสรรค์ ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเศรษฐเสถียร ในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. นางสาวภัทราภรณ์  สุริยะกำพล
 
1. นางสาวศศิชณา  ดิษฐเจริญ
 
0 ศิลปะ การแข่งขันวาดภาพระบายสี (สีชอล์ค) ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ป.4-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดชลบุรี 1. เด็กหญิงกานต์ชนก  แสงศรี
 
1. นางศศิภาส์  บุณยเพ็ญ
 
0 ศิลปะ การแข่งขันวาดภาพระบายสี (สีชอล์ค) ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ป.4-ป.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเศรษฐเสถียร ในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  คงมั่น
 
1. นางสาวพินทุมดี  สิงหเสนี
 
0 ศิลปะ การแข่งขันวาดภาพระบายสี (สีชอล์ค) ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ป.4-ป.6 87.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนครปฐม 1. เด็กชายประกิจ  สุขล้น
 
1. นายพจน์  คุ้มกลิ่นวงษ์
 
0 ศิลปะ การแข่งขันวาดภาพระบายสี (สีชอล์ค) ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.6 92.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโสตศึกษาเทพรัตน์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 1. นายสรศักดิ์  เยาวยัง
 
1. นายบรรลือศักดิ์  แสงราม
 
0 ศิลปะ การแข่งขันวาดภาพระบายสี (สีชอล์ค) ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.6 91.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนครปฐม 1. นายธรรศ  อ่อนผุย
 
1. นายพจน์  คุ้มกลิ่นวงษ์
 
0 ศิลปะ การแข่งขันวาดภาพระบายสี (สีชอล์ค) ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.6 87.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเศรษฐเสถียร ในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. นางสาวลลิตภัทร  มอนเต๋
 
1. นางสาวศศิชณา  ดิษฐเจริญ
 
0 ศิลปะ การแข่งขันวาดภาพระบายสี (สีชอล์ค) ประเภทบกพร่องทางร่างกาย ป.4-ป.6 84.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนประชาบดี 1. นายโชคชัย  เหล่าตระการ
 
1. นางสาววรภร  ณัฐกนกศรัณ
 
0 ศิลปะ การแข่งขันวาดภาพระบายสี (สีชอล์ค) ประเภทบกพร่องทางร่างกาย ป.4-ป.6 82.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนศรีสังวาลย์ 1. เด็กชายปฏิพล  ทิพปภาธนัช
 
1. นายจาตุรงค์  ถูสินแก่น
 
0 ศิลปะ การแข่งขันวาดภาพระบายสี (สีชอล์ค) ประเภทบกพร่องทางร่างกาย ม.1-ม.3 82.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีสังวาลย์ 1. เด็กชายเอกรวี  ขำยัง
 
1. นายจาตุรงค์  ถูสินแก่น
 
0 ศิลปะ การแข่งขันวาดภาพระบายสี (สีชอล์ค) ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนฉะเชิงเทราปัญญานุกูล 1. นายภูดิศ  จารุแสงโชติ
 
1. นายศรายุทธ  สมเสนาะ
 
0 ศิลปะ การแข่งขันวาดภาพระบายสี (สีชอล์ค) ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 97 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูล 1. นายชีวานนท์  สุขพราว
 
1. นายจุมพล  บุญฉ่ำ
 
0 ศิลปะ การแข่งขันวาดภาพระบายสี (สีชอล์ค) ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนประชาบดี 1. นายสิริรุ่ง  ทรงพิมพ์
 
1. นางสาววรภร  ณัฐกนกศรัณ
 
0 ศิลปะ การแข่งขันวาดภาพระบายสี (สีไม้/สีชอล์ค) ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนฉะเชิงเทราปัญญานุกูล 1. นางสาวสุพรรษา  ศรีสิงห์
 
1. นายไตรกฤษ  วังคะฮาต
 
0 ศิลปะ การแข่งขันวาดภาพระบายสี (สีไม้/สีชอล์ค) ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนระยองปัญญานุกูล 1. เด็กหญิงอรณิชา  ทองบัวศรี
 
1. นายพรชัย  สุริยพรรณพงศ์
 
0 ศิลปะ การแข่งขันวาดภาพระบายสี (สีไม้/สีชอล์ค) ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเพชรบุรีปัญญานุกูล 1. เด็กชายศิรชัช  ทายา
 
1. นางสาวพาฝัน  นาคขุนทด
 
0 ศิลปะ การแข่งขันวาดภาพระบายสี (สีไม้/สีชอล์ค) ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูล 1. นายทรงพล  คนยัง
 
1. นายวงศกร  อยู่ฤกษ์
 
0 ศิลปะ การแข่งขันวาดภาพระบายสี (สีไม้/สีชอล์ค) ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนฉะเชิงเทราปัญญานุกูล 1. นางสาวสิริลักษณา  ห้วยหงษ์ทอง
 
1. นายไตรกฤษ  วังคะฮาต
 
0 ศิลปะ การแข่งขันวาดภาพระบายสี (สีไม้/สีชอล์ค) ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนระยองปัญญานุกูล 1. นายกิตติศักดิ์  พลทะรักษา
 
1. นายสิริอนั้นต์  ภูริวัฒนกุล
 
0 ศิลปะ การแข่งขันวาดภาพระบายสี (สีโปสเตอร์) ประเภทบกพร่องทางร่างกาย ม.1-ม.6 92.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศึกษาพิเศษชัยนาท 1. นายวันโชค  กลิ่นกลัด
 
1. นายธนศานต์  คงมาลา
 
0 ศิลปะ การแข่งขันวาดภาพระบายสี (สีโปสเตอร์) ประเภทบกพร่องทางร่างกาย ม.1-ม.6 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนศรีสังวาลย์ 1. นายภูวนาท  นามน้อย
 
1. นายขวัญเพชร  คิดเห็น
 
0 ศิลปะ การแข่งขันวาดภาพระบายสี (สีโปสเตอร์) ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนฉะเชิงเทราปัญญานุกูล 1. เด็กชายธนาธิป  เดชโพธิ์โต
 
1. นางปราณี   ชินสุข
 
0 ศิลปะ การแข่งขันวาดภาพระบายสี (สีโปสเตอร์) ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเพชรบุรีปัญญานุกูล 1. เด็กชายภูริณัฐ  ภู่ระหงษ์
 
1. นางสาวปิยะดา  อุ่นละม่อม
 
0 ศิลปะ การแข่งขันวาดภาพระบายสี (สีโปสเตอร์) ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูล 1. นายธนากร  วิเจียร
 
1. นายจเร  ฤทธิ์แก้ว
 
0 ศิลปะ การแข่งขันวาดภาพระบายสี (สีโปสเตอร์) ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเพชรบุรีปัญญานุกูล 1. นางสาวศุภลักษณ์  ชอบชื่น
 
1. นางศรุดา  ทหารเพรียง
 
0 ศิลปะ การแข่งขันวาดภาพระบายสี (สีโปสเตอร์) ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูล 1. นายเนตร  ไทยเจริญ
 
1. นางสาวสุวิชา  พระมาลา
 
0 ศิลปะ การแข่งขันวาดภาพระบายสี (สีโปสเตอร์) ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนฉะเชิงเทราปัญญานุกูล 1. เด็กชายจิรวัฒน์  ดวงดัน
 
1. นางปราณี   ชินสุข
 
0 ศิลปะ การแข่งขันวาดภาพระบายสี (สีโปสเตอร์) ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูล 1. นายวิโรจน์  สุขเจริญดี
 
1. นายอนุวัฒน์  ม่วงมา
 
0 ศิลปะ การแข่งขันวาดภาพระบายสี (สีโปสเตอร์) ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนฉะเชิงเทราปัญญานุกูล 1. นายศักดิ์ดา  อุดมศักดิ์
 
1. นายศรายุทธ  สมเสนาะ
 
0 ศิลปะ การแข่งขันวาดภาพระบายสี (สีโปสเตอร์) ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี 1. นางสาวอนุศรา  อุทัยฉาย
 
1. นางสาวมณียา  กรึงไกร
 
0 ศิลปะ การแข่งขันวาดภาพระบายสี (สีโปสเตอร์) ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดชลบุรี 1. นายชาญณรงค์  หนองใหญ่
 
1. นางกาญจนา  สุขพงษ์
 
0 ศิลปะ การแข่งขันวาดภาพระบายสี (สีโปสเตอร์) ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนโสตศึกษาเทพรัตน์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 1. นางสาวพรนภา  แซ่เติ๋น
 
1. นายบรรลือศักดิ์  แสงราม
 
0 ศิลปะ การแข่งขันวาดภาพระบายสี (สีโปสเตอร์) ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเศรษฐเสถียร ในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. นางสาวจิตราภา  สมศรี
 
1. นางสาวศศิชณา  ดิษฐเจริญ
 
0 ศิลปะ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโสตศึกษาเทพรัตน์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 1. นายชนาธิป  กาลนิยม
 
1. นายบรรลือศักดิ์  แสงราม
 
0 ศิลปะ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.6 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเศรษฐเสถียร ในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. นางสาวชาลาลัย  กลัดพิบูลย์
 
1. นางสาวศศิชณา  ดิษฐเจริญ
 
0 ศิลปะ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.6 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนครปฐม 1. นางสาวศกลวรรณ  องค์อภิชาติ
 
1. นายยงยุทธ  เกาซ้วน
 
0 ศิลปะ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ประเภทบกพร่องทางร่างกาย ม.1-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีสังวาลย์ 1. นายดำรงศักดิ์  อินกอง
 
1. นายขวัญเพชร  คิดเห็น
 
0 ศิลปะ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ประเภทบกพร่องทางร่างกาย ม.1-ม.6 86.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนศึกษาพิเศษชัยนาท 1. นายกษมา  ใจดี
 
1. นางสาวรัณย์ณภัทร  มากุญชร
 
0 ศิลปะ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนครปฐม 1. เด็กชายกวินภพ  ดีซ้อน
2. เด็กหญิงสุริวิภา  เล็กสวาท
 
1. นางสาวกุลศิริ  แจ้งสว่าง
2. นางสาวอัจจิมา  พุ่มดียิ่ง
 
0 ศิลปะ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนโสตศึกษาเทพรัตน์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 1. เด็กหญิงชลธิชา  กลับแกล้ว
2. เด็กชายอานนท์  ควนวิไล
 
1. นางสาวพักตร์รำไพ  เอกวรรณัง
2. นางสาวกุสุมา  จิตจำนงค์
 
0 ศิลปะ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโสตศึกษาเทพรัตน์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 1. นายประกอบ  สุดจร
2. นางสาวพิทยารัตน์  พูนผล
 
1. นางสาวพักตร์รำไพ  เอกวรรณัง
2. นางสาวกุสุมา  จิตจำนงค์
 
0 ศิลปะ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.6 92.3 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนครปฐม 1. เด็กหญิงปวันรัตน์  จันยวงแก้ว
2. นายอนุรักษ์  ปานรัตน์
 
1. นางสาวกุลศิริ  แจ้งสว่าง
2. นางสาวอัจจิมา  พุ่มดียิ่ง
 
0 ศิลปะ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.6 85.3 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดปราจีนบุรี 1. นายมานะ  เบญจมาศ
2. นางสาวอุษา  ดีเส็ง
 
1. นางสาววันวิสา  หมายด่านกลาง
2. นางสาวภาวินี  ท่าหิน
 
0 ศิลปะ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 95.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูล 1. เด็กชายกฤษณะ  เจริญรัมย์
2. เด็กหญิงอัจฉรา  พรมโสภา
 
1. นางสาวพรทิพย์  บัวสีสด
2. นางสาวณัฎฐนิชา  ทับสว่าง
 
0 ศิลปะ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 89.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนประชาบดี 1. เด็กชายธันวา  สุกรินทร์
2. เด็กหญิงเปมิกา  ยาวะโนภาส
 
1. นายศุภณัฐ  หันสมร
 
0 ศิลปะ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนโสตศึกษาเทพรัตน์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 1. นายคฌา  ชูแก้ว
2. เด็กหญิงภัทรสุดา  เชื้อดี
 
1. นางสาวนิลุบล  เวบ้านแพ้ว
2. นางสาวกุสุมา  จิตจำนงค์
 
0 ศิลปะ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโสตศึกษาเทพรัตน์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 1. นางสาวปรีดาพร  เอกวรรณัง
2. นายพีระพัตฒ์  แก้วเขียว
 
1. นางสาวพักตร์รำไพ  เอกวรรณัง
2. นางสาวกุสุมา  จิตจำนงค์
 
0 ศิลปะ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.6 92.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูล 1. นางสาวกัณฐิกา  นวลเสน่ห์
2. นายอภิสิทธิ์  ชาวน้ำ
 
1. นางสาวปุณยวีร์  ชนินทยุทธวงศ์
2. นางสาวกฤตยา  ประทุมทอง
 
0 ศิลปะ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.6 86.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเพชรบุรีปัญญานุกูล 1. เด็กชายนันทิพัฒน์  อินหมื่นไวย์
2. เด็กหญิงเจนจิรา  เทวารัมย์
 
1. นางสาวสาวิตรี  แก้วรัก
2. นางสาวอารยา  แก้วอร่าม
 
0 ศิลปะ การแข่งขันประติมากรรมลอยตัว ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโสตศึกษาเทพรัตน์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 1. นายธัชนนท์  สวัสดิ์พิบูลย์
2. นายสุเมธ  เตชะนันท์
3. นายไชยา  ทิมทับ
 
1. นายสิริชัย  ขวัญเรือน
2. นายอนุสรณ์  โลมปลา
 
0 ศิลปะ การแข่งขันประติมากรรมลอยตัว ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น 84.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี 1. นางสาวนิรชา  ปั่นปี
2. นายยุทธนา  ลอดพึ่ง
3. นางสาวลัลนา  ขวัญประเสริฐวารี
 
1. นางสาวมณียา  กรึงไกร
2. นางสาวภิญญาพัชญ์  ทองสง
 
0 ศิลปะ การแข่งขันประติมากรรมลอยตัว ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดชลบุรี 1. นายณตกมล  แพเรือนทอง
2. นายณัฐกิตติ์  พลอยใหญ่
3. เด็กชายอรรถพล  ปานทอง
 
1. นายยรรยง  ดวงมะยศ
2. นายวัชระ  อินทนนท์
 
0 ศิลปะ การแข่งขันการแสดงอังกะลุง ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเศรษฐเสถียร ในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. เด็กหญิงชยาดา  บุญชั้น
2. นางสาวณัฏฐณิชา  ปุรณะ
3. เด็กหญิงนพณัฐ  แสงเรือง
4. นางสาวปทิตตา  พลอยศรี
5. นางสาวพัดชา  ราตรี
6. นางสาวพิศุทธ์รดา  เฉลยชอบ
7. เด็กหญิงภัทฑิรา  สมัญญา
8. นางสาวเยาวลักษณ์  มังคละวงศ์
 
1. นางสาวพินทุมดี  สิงหเสนี
2. นางสาววิไลลักษณ์  รอดแตง
3. นายจตุพร  หอมนาน
 
0 ศิลปะ การแข่งขันการแสดงอังกะลุง ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนโสตศึกษาปานเลิศจังหวัดลพบุรี 1. นายก้องหล้า  พิกุลทอง
2. นายจักรกฤษณ์  อ่ำสกุล
3. นายจุลจักร  ตาลน้อย
4. นายทศพร   จันทร์เจ๊ก
5. นางสาวภาณุมาส  สุทาดล
6. นางสาววิภาดา  เกศโอภาส
7. นายศรัณญ์  สีลา
8. เด็กชายอโนมา  บุญกล้า
 
1. นายศักดิ์ชัย  แซ่อัง
2. นายมหิสรณ์  เจริญผล
3. นางสาวเจนจิรา  ลิ้นจี่
 
0 ศิลปะ การประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางร่างกาย ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีสังวาลย์ 1. เด็กหญิงประกายทอง  แซ่หาญ
 
1. นายกวีศักดิ์  แจ้งโสภา
 
0 ศิลปะ การประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางร่างกาย ป.1-ป.6 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนประชาบดี 1. เด็กชายพรหมประสิทธิ์  ศรีหะไกร
 
1. นายปิยะณัฐ  พ่อตาแสง
 
0 ศิลปะ การประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางร่างกาย ป.1-ป.6 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนศึกษาพิเศษชัยนาท 1. เด็กหญิงหนึ่งฤทัย  ไม้ดัดพันธุ์
 
1. นายธนกฤษ์  พงศ์เศรษฐพิเชต
 
0 ศิลปะ การประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางร่างกาย ม.1-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีสังวาลย์ 1. นายภูมินทร์  เพ็งกลัด
 
1. นายกวีศักดิ์  แจ้งโสภา
 
0 ศิลปะ การประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนการศึกษาคนตาบอดและคนตาบอดพิการซ้ำซ้อน ลพบุรี 1. เด็กหญิงอธิชนัน  กลิ่นเกษร
 
1. นางสาวรินลภัส  ฤทธิ์ประเสริฐ
 
0 ศิลปะ การประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพ 1. เด็กชายทินกร  สีสัน
 
1. นางสาวณัฏฐพร  คุ้มสุพรรณ
 
0 ศิลปะ การประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนธรรมิกวิทยา 1. เด็กชายจิรพล  ทองธรรมา
 
1. นายธนะชัย  ทองสุข
 
0 ศิลปะ การประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนการศึกษาคนตาบอดและคนตาบอดพิการซ้ำซ้อน ลพบุรี 1. นางสาววราภรณ์  ดาศรี
 
1. นายพงษ์พัฒน์  วงกุฎ
 
0 ศิลปะ การประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนธรรมิกวิทยา 1. เด็กชายสิทธวีร์  ธนาศิริกุลพงษ์
 
1. นายธนะชัย  ทองสุข
 
0 ศิลปะ การประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดปราจีนบุรี 1. เด็กหญิงกาณปภัทร  เพ็งสเกตุ
 
1. นางบังอร  จำปาทอง
 
0 ศิลปะ การประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 91.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี 1. เด็กหญิงพรหมพร  ศรีนาค
 
1. นายธนชัย  นพวัฒน์
 
0 ศิลปะ การประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 88.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเด็กพิเศษคุณพ่อเรย์ 1. นายธนเดช  สำราญบำรุง
 
1. นางสาวนารีนาถ  กรกฎ
 
0 ศิลปะ การประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 88.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนระยองปัญญานุกูล 1. นางสาวน้ำฝน  คงสัมฤิทธิ์
 
1. นางสาววรัญญา  เฝ้าเฟื้อย
 
0 ศิลปะ การประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนฉะเชิงเทราปัญญานุกูล 1. นางสาวนิศารัตน์  เฮียงเฮ้ง
 
1. นางสาววรินทร์ลดา  ก่อกิจธนไพศาล
 
0 ศิลปะ การประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 85.3 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนโสตศึกษาทุ่งมหาเมฆ 1. นางสาวปิยะธิดา  นิลฟุ้งขจร
 
1. นางสาววรางคณา  รามฤทธิ์
 
0 ศิลปะ การประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6 93.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี 1. นายวราพงศ์  พงษ์ไพบูลย์
 
1. นางสาววรรณนิษา  โพธิบุตร
 
0 ศิลปะ การประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนลพบุรีปัญญานุกูล จังหวัดลพบุรี 1. นายพรเทพ  มีมุข
 
1. นางสนองเนตร  แสงพลบ
 
0 ศิลปะ การประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนระยองปัญญานุกูล 1. นายวชิราวุธ  จันทรเสนา
 
1. นายวีรชัย  สิงห์ลอ
 
0 ศิลปะ การแข่งขันรำไทยประจำภาค ประเภทบกพร่องทางร่างกาย ไม่กำหนดช่วงชั้น 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีสังวาลย์ 1. เด็กหญิงประภาวัลย์  โพธิ์พระคุณ
2. เด็กชายภานุกร  มงคลพันธ์
3. เด็กหญิงวรนุช  ชัชวาลย์
4. นางสาวสุภาวรรณ์  แหยมพันธ์
5. เด็กหญิงเบญญาภา  มูสิกา
 
1. นางสาวจิตรสินี  วงศ์พนากุล
2. นางสาวสุวนันท์  โพธิวัฒน์
 
0 ศิลปะ การแข่งขันรำไทยประจำภาค ประเภทบกพร่องทางร่างกาย ไม่กำหนดช่วงชั้น 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนประชาบดี 1. เด็กชายจักรกฤษณ์  ภวมัย
2. เด็กหญิงธวัลยา  พงศ์พศิน
3. เด็กหญิงปทุมมาศ  เต็มตระกูล
4. เด็กหญิงวันดี  ชัยพิมล
5. เด็กชายศรัญ  ทวีบุตร
 
1. นายศุภณัฐ  หันสมร
 
0 ศิลปะ การแข่งขันรำไทยประจำภาค ประเภทบกพร่องทางร่างกาย ไม่กำหนดช่วงชั้น 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเฉลียวภาวนานุสรณ์ (ศึกษาพิเศษชลบุรี) 1. เด็กหญิงณัฐธิดา  พันธ์วงษ์
2. เด็กหญิงนิรุชา  อ่วมทองดี
3. เด็กชายปกรณ์  ปลื้มเกษร
4. เด็กชายศุภณัฐ  แคนหนอง
5. เด็กหญิงสัณฐิตา  ศิริโรจน์
 
1. นางสาวพรหมพร  บุ่งกลาง
2. นายอิทธิพล  พิมพ์ชัย
3. นายอัคคเดช  ชุมพล
 
0 ศิลปะ การแข่งขันรำไทยประจำภาค ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนลพบุรีปัญญานุกูล จังหวัดลพบุรี 1. เด็กชายดลธรรม  ผาวังยศ
2. นายธนชาติ  หุ่นมานะชัย
3. เด็กหญิงพนิดา  สุขยืน
4. เด็กชายพรเทพ  ยิ้มบุญคง
5. นางสาวอริสรา  กองร้าย
 
1. นางสาวเพชรรัตน์  กัวหา
2. นางสาวทิพย์วารี  วัฒแสง
3. นางสาวฉัตรอรุณ  สุวรรณวงษ์
 
0 ศิลปะ การแข่งขันรำไทยประจำภาค ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเพชรบุรีปัญญานุกูล 1. นางสาวจรรยา  ใจฝันลาด
2. เด็กหญิงธรรมสรณ์  อรัญญภูมิ
3. นางสาวนันทวรรณ  เหล็กทอง
4. นางสาวรสสุคนธ์  พันพานิช
5. นางสาวสุทธิดา  ศิริปรัง
 
1. นางสาวใหม่วิมล  ชนะชัย
2. นางสาวณิชาภา  สุขเสอี่ยม
3. นางสาวเยาวลักษณ์  การปั้น
 
0 ศิลปะ การแข่งขันรำไทยประจำภาค ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนฉะเชิงเทราปัญญานุกูล 1. เด็กหญิงวรัชยา  ไพบูลย์ไทรงาม
2. เด็กหญิงวริศรา  ไพบูลย์ไทรงาม
3. นางสาวสายป่าน  ภูมิโคกรักษ์
4. นางสาวสุภาวดี  นนทมาตย์
5. เด็กหญิงแสงจันทร์  บุญสร้าง
 
1. นางภิตินันท์  กันภัย
2. นางสาวภัณณ์ฐิญา  ศรีเชียงหวาง
3. นางสาววิภาดา  ไกรสำอาง
 
0 ศิลปะ การแข่งขันรำไทยประจำภาค ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูล 1. นางสาวกัณฐิกา  นวลเสน่ห์
2. นางสาวชนม์นิภา  พรมมา
3. นางสาวนลินี  ด้านจันทา
4. นางสาวบุณยาพร  ยี่สุ่นซ้อน
5. นางสาวพจนีย์  พลสยม
 
1. นางวัชรี  ชนินทยุทธวงศ์
2. นางสาวสุภาพร  แก้วพงศา
3. นางสาวปุณยวีร์  ชนินทยุทธวงศ์
 
0 ศิลปะ การแข่งขันรำไทยประจำภาค ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนลพบุรีปัญญานุกูล จังหวัดลพบุรี 1. นางสาวกรกช  อุดมลาภ
2. นางสาวรัชนี  สุขถาวร
3. นางสาวรุจิรา  รัตนวงศ์
4. นางสาวลัลน์ณภัทร  มีศิริ
5. นางสาวอริสรา  กองร้าย
 
1. นางสาวเพชรรัตน์  กัวหา
2. นางสาวทิพย์วารี  วัฒแสง
3. นางวรรณี  โพธิ
 
0 ศิลปะ การแข่งขันรำไทยประจำภาค ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6 88.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนฉะเชิงเทราปัญญานุกูล 1. นางสาวทิพย์ภารัตน์  ตั้งมั่น
2. นางสาวน้ำทิพย์  เสริฐศรี
3. นางสาวปนิดา  ประภัสสร
4. นางสาวศุภภารัตน์  พานจันทร์
5. นางสาวเกสร  พ่วงแพร
 
1. นางสาวภัณณ์ฐิญา  ศรีเชียงหวาง
2. นางภิตินันท์  กันภัย
3. นางสาววิภาดา  ไกรสำอาง
 
0 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการสร้าง Home Page ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโสตศึกษาเทพรัตน์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 1. นางสาวอรปรียา   กาญจนุรักษ์
 
1. นายธนพิพัฒน์  บุญชูวดีสกุล
 
0 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการสร้าง Home Page ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเศรษฐเสถียร ในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. นางสาววชิราภรณ์  ทองจำนงค์
 
1. นางสาวนฤมล  สุวามิน
 
0 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการสร้าง Home Page ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.6 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี 1. นายนันทวัฒน์  ประดิษฐ์วีรวงศ์
 
1. นางสาวมลฤดี  สีโน
 
0 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการสร้าง Home Page ประเภทบกพร่องทางร่างกาย ม.1-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีสังวาลย์ 1. เด็กชายอัครภูมิ  สวนกุหลาบ
 
1. นายมูฮัมหมัดลุตฟี  สะมะแอ
 
0 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการนำเสนอด้วยโปรแกรม Power Point ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเศรษฐเสถียร ในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. นางสาววรรณวิษา  ศรีมา
 
1. นางสาวนฤมล  สุวามิน
 
0 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการนำเสนอด้วยโปรแกรม Power Point ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.6 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดปราจีนบุรี 1. เด็กชายจักรพงษ์  สมัยกุล
 
1. นายธนรัชต์  พลานุสนธิ์
 
0 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการนำเสนอด้วยโปรแกรม Power Point ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.6 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนครปฐม 1. นางสาวชาลิณี  ใจกว้าง
 
1. นายอำพล  เหลืองอ่อน
 
0 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการนำเสนอด้วยโปรแกรม Power Point ประเภทบกพร่องทางร่างกาย ม.1-ม.6 86.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีสังวาลย์ 1. นายประสิทธิ์นพรัตน์  เกลี้ยงอุรา
 
1. นางสาวมลฤดี  โมธารา
 
0 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการนำเสนอด้วยโปรแกรม Power Point ประเภทบกพร่องทางร่างกาย ม.1-ม.6 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนศึกษาพิเศษชัยนาท 1. นายวรภัทร  กระแสวาส
 
1. นายชินดนัย  อินทชัย
 
0 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการนำเสนอด้วยโปรแกรม Power Point ประเภทออทิสติก ม.1-ม.6 91.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูล 1. เด็กชายพนัส  ไชยชาติ
 
1. นางสาวอารีย์  ศรีคำ
 
0 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการนำเสนอด้วยโปรแกรม Power Point ประเภทออทิสติก ม.1-ม.6 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดปราจีนบุรี 1. นายปรมินทร์  แข็งธัญกิจ
 
1. นางสาวแพรวพรรณ  แก่นทอง
 
0 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการนำเสนอด้วยโปรแกรม Power Point ประเภทออทิสติก ม.1-ม.6 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเพชรบุรีปัญญานุกูล 1. เด็กชายธนพล  ศรีพนม
 
1. นางสาวอรุณี  จั่นเพชร
 
0 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเศรษฐเสถียร ในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. เด็กหญิงวัชราภรณ์  ต้องดี
 
1. นางปานจรี  เคนศรี
 
0 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี 1. เด็กหญิงน้ำหวาน  ไม่มีชื่อสกุล
 
1. นางสาวธัญญธร  คงทน
 
0 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนโสตศึกษาปานเลิศจังหวัดลพบุรี 1. เด็กชายพีรพัฒน์  แก้วทอง
 
1. นางสาวนิชา  เที่ยงตรงจิตร์
 
0 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางร่างกาย ป.1-ป.6 90.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศึกษาพิเศษชัยนาท 1. เด็กชายพงศกร  แซ่อึ้ง
 
1. นางสาวอมรินทร์  คำห้อง
 
0 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางร่างกาย ป.1-ป.6 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเฉลียวภาวนานุสรณ์ (ศึกษาพิเศษชลบุรี) 1. เด็กชายธนาธิป  เทียนทอง
 
1. นางศิรญา  เหลืองอ่อน
 
0 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 94.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโสตศึกษาเทพรัตน์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 1. นายพีระพัตฒ์  แก้วเขียว
 
1. นางสาวทิพวรรณ  วงษาลาภ
 
0 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 89.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเพชรบุรีปัญญานุกูล 1. เด็กชายพรเทพ  สระประทุมมาศ
 
1. นางสาวปิยะมาศ  จักษุรัตน์
 
0 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนครปฐม 1. เด็กชายอนุวัฒน์  จันทราภินันท์
 
1. นายปิโยรส  ปู่เถา
 
0 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6 92.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเพชรบุรีปัญญานุกูล 1. นายณัฐกานต์  นิลกลัด
 
1. นายอัครฉัตร  ชัยเสนา
 
0 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6 89.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี 1. นายภัทรภณ  พวงทอง
 
1. นางสาวธัญญธร  คงทน
 
0 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนลพบุรีปัญญานุกูล จังหวัดลพบุรี 1. เด็กชายนพพร  คำพิทักษ์
 
1. นายพิสิฐ  สุวรรณนิมิตร
 
0 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันงานประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนครปฐม 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  มูฮำหมัด
2. เด็กชายประกิจ  สุขล้น
3. เด็กชายวุฒิชัย  คำรี
 
1. นางสาววัลลี  จันทร์แจ้ง
2. นางสาวศรัณย์ญาพร  พุ่มดียิ่ง
 
0 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันงานประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนโสตศึกษาปานเลิศจังหวัดลพบุรี 1. เด็กชายจักรพันธ์  พลายดี
2. เด็กชายธนภัทร  ลาสุดี
3. เด็กชายภัคเดช  แสงสว่าง
 
1. นางสาวเกตุมณี  เทศลงทอง
2. นายนภัสสร  ศรีพยัคฆ์
 
0 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันงานประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6 93.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนโสตศึกษาเทพรัตน์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 1. เด็กชายธีรศักดิ์  ปานน้อย
2. เด็กหญิงอารดา   ภัยวิมุติ
3. เด็กชายเจริญ   สงสัย
 
1. นางสาวสุทิศา  ปานด่วน
2. นางสาวกมนนัทธ์  สมใจ
 
0 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันงานประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3 95.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนครปฐม 1. นายธีรวุฒิ  สุดใจ
2. เด็กชายปิยโชค  ม่วงเจริญ
3. นายพาราดร  มูหมัด
 
1. นายยงยุทธ  เกาซ้วน
2. ว่าที่ร้อยตรีจิรพงศ์  ธาราเคหะกุล
 
0 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันงานประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดปราจีนบุรี 1. นายขวัญชัย  ปานสวัสดิ์
2. นายพงษ์พัฒน์  พรไทย
3. เด็กชายภราดร  ชัยสวัสดิ์
 
1. นายวรพงศ์  วงษ์ศรีแก้ว
2. นางสาวธิดาวรรณ  กงวงค์
 
0 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันงานประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดชลบุรี 1. นายธนวัต  บุญเย็น
2. นายธีรพัฒน์  ทรัพย์สิงห์
3. นายศรัณย์  รุ่งระจิตร
 
1. นายอนุชิต  วันสุข
2. นางนิรวรรณ  ทองระอา
 
0 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันงานประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดปราจีนบุรี 1. นางสาวณัฐธิดา  หงษ์มาลา
2. นายพนมกร  ประตูคำ
3. นายมงคล  นาวีโชควัฒนา
 
1. นายนัดธชัย  ลุนพุฒ
2. นางสาวสุนันทา  ร้อยพวง
 
0 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันงานประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.4-ม.6 94.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนครปฐม 1. นายวัชระ  กุรีพันธ์
2. นายศิวะ  พาบุตร
3. นายอิทธิพล  ศรีสำราญ
 
1. นายปิโยรส  ปู่เถา
2. นายเดชชัย  เกิดน้อย
 
0 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันงานประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.4-ม.6 92.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนโสตศึกษาทุ่งมหาเมฆ 1. นายปรีดา  บุญภูมิ
2. นายอภิสิทธิ์  รอดแดง
3. นายอัครเดช  สมาน
 
1. นายนคร  ปราบมนตรี
2. นางสาวปิยสุดา  พะหลวง
 
0 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันงานประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางร่างกาย ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีสังวาลย์ 1. เด็กชายประพันธ์  คันศร
2. เด็กหญิงพรนิภา  ด่านหลวง
3. เด็กชายเจษฎากร  กุลวงษ์
 
1. นางสาวปัทมวรรณ  ยอดเสาร์
2. นางสาวนิภาวรรณ  จิตตะโคตร
 
0 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันงานประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางร่างกาย ป.1-ป.6 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเฉลียวภาวนานุสรณ์ (ศึกษาพิเศษชลบุรี) 1. เด็กหญิงนิรุชา  อ่วมทองดี
2. เด็กชายพงษ์สุภา  สายแย้ม
3. เด็กหญิงฟ้าใส  ยาประคำ
 
1. นางสาววราพร  พันทองอ่อน
2. นายอัคคเดช  ชุมพล
 
0 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันงานประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางร่างกาย ป.1-ป.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนศึกษาพิเศษชัยนาท 1. เด็กชายตะวัน  น้ำใจดี
2. เด็กชายธีรภัทร  พุ่มเฉลียว
3. เด็กชายพงศกร  แซ่อึ้ง
 
1. นางสาวพิมพร  จันต๊ะ
2. นางสาวสุภาภรณ์  สุเมธรัตน์
 
0 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันงานประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางร่างกาย ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีสังวาลย์ 1. เด็กชายธีรพงศ์  บุญสูงเนิน
2. เด็กชายรพีพัฒน์   ชำนาญปืน
3. เด็กชายอัครภูมิ  สวนกุหลาบ
 
1. นางสาวญานาวียะ  คางา
2. นางสาววาสนา  ขำขัน
 
0 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันงานประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางร่างกาย ม.1-ม.3 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนศึกษาพิเศษชัยนาท 1. เด็กหญิงขจารินทร์  วงษ์พินิจ
2. นายธีรพงษ์  พรหมยิ้มแย้ม
3. นายน่านนที  มหาราช
 
1. นางสาวชลทรัพย์  เทพารักษ์
2. นายณัฐวุฒิ  โพธิ์เงิน
 
0 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันงานประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางร่างกาย ม.4-ม.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศึกษาพิเศษชัยนาท 1. นายกฤษฎา  อิติปิ
2. นายกษมา  ใจดี
3. นางสาวบัณฑิตา  บรรจงกิจ
 
1. นางรวิวรรณ  โดเคน
2. นางสาวสุจิตรตรา  เผื่อนทิม
 
0 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันงานประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 92.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนประชาบดี 1. เด็กชายณัฐนนท์  ดวงบาล
2. เด็กหญิงดุจฝัน  สุขสำราญ
3. นายประตะพล  อนุชน
 
1. นางสาวนวรัตน์  เอี่ยมวันทอง
 
0 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันงานประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเด็กพิเศษคุณพ่อเรย์ 1. เด็กชายณัฐพล  มั่นเครือ
2. นายธนดล  ใจวีระ
3. นายธนาวัฒน์  โสละมัด
 
1. ว่าที่ร้อยโทชวลิต  ชมภู
2. นางสาวกนกวรรณ  วิชัยวุฒิ
 
0 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันงานประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 86.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเพชรบุรีปัญญานุกูล 1. เด็กชายสันติ  จันทบุตร
2. เด็กชายอาทิตย์  แจ่มทิม
3. เด็กชายเจษฎากร  น้อยภาษี
 
1. นางสาวดวงพร  เผือกเงิน
2. นางสาวสุจิตรา  น้ำนุช
 
0 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันงานประดิษฐ์ ของใช้จากวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 88.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนฉะเชิงเทราปัญญานุกูล 1. เด็กชายธนโชติ  เคียมสันเทียะ
2. เด็กชายปฏิภาณ  ดีศรีขจร
3. เด็กชายอภิชาติ  จันทรา
 
1. นายปุณณวิช  ใจภักดี
2. นายเกรียงศักดิ์  เกษธรรม
 
0 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันงานประดิษฐ์ ของใช้จากวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 85.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี 1. นางสาวกาญจนา  เหล่าอาจ
2. นายพงศธร  เพชรมณีแสงเงิน
3. เด็กหญิงพัชราภา  เรืองพยุงศักดิ์
 
1. นางสาวนุจารี  มณีชัย
2. นายสัมพันธ์  ศรีละ
 
0 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันงานประดิษฐ์ ของใช้จากวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 84.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนลพบุรีปัญญานุกูล จังหวัดลพบุรี 1. นายนันทิพัฒน์  ผมพุ้ย
2. เด็กชายพระนาย  วัฒนา
3. เด็กชายสราวุฒิ  เอี่ยมสะอาด
 
1. นายสุวภัทร  สิงห์พรหม
2. นายทรงศักดิ์  ศรีพึ่ง
 
0 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันงานประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6 93.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนฉะเชิงเทราปัญญานุกูล 1. นายกานต์  เต็มศิลป์
2. นายพงศกร  เทศสกุล
3. นายรุ่งเกียรติ  จันทร์สุข
 
1. นายจรูญ  วิเศษโวหาร
2. นายทยากร  ธนโชติหิรัญ
 
0 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันงานประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6 88.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนระยองปัญญานุกูล 1. นายยอดรัก  -
2. นายวงศธร  ดิ่งพุ่ม
3. นายอัมรินทร์  สุขไพศาล
 
1. นางสาวกมลวรรณ  สิทธิเขตรการ
2. นางสาวนิธิวดี  โสภาที
 
0 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันงานประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเพชรบุรีปัญญานุกูล 1. นายกันตภณ  ไทยอุดมทรัพย์
2. นายพงศกร  สร้อยทอง
3. นายอเนชาต  สุบงกช
 
1. นางสาวสุภาพร  โสธรวงศ์
2. นางสาวเกศินี  โด่งดัง
 
0 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันงานประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6 85.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพ 1. เด็กชายก้องกิดากร  จันติ๊บ
2. เด็กชายธนากร  ขำสุวรรณ
3. เด็กชายวสุพล  คงอมรสมบัติ
 
1. นางสาวณัชชา  ชื่นชัยกิจ
2. นางสาวไพสุดา  ศรีจันทร์
 
0 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันงานออกแบบและประดิษฐ์บรรจุภัณฑ์ ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโสตศึกษาทุ่งมหาเมฆ 1. นายกัณวัฒน์  แซ่เฮง
2. นางสาวภัสริยา  เวียงคำ
3. นายอนุชา  สุขใจ
 
1. นายนคร  ปราบมนตรี
2. นางสาวปิยสุดา  พะหลวง
 
0 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันงานออกแบบและประดิษฐ์บรรจุภัณฑ์ ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.4-ม.6 90.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนโสตศึกษาเทพรัตน์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 1. นายชนาธิป  กาลนิยม
2. นายณรงค์ศักดิ์  สัตยาธร
3. นายสุทธิพจน์  จีระวงศ์
 
1. นายชนะชัย  ยอดสิงห์
2. นายบรรลือศักดิ์  แสงราม
 
0 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันงานออกแบบและประดิษฐ์บรรจุภัณฑ์ ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.4-ม.6 88.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดชลบุรี 1. นางสาวกานต์ธิดา  ทรัพย์อร่าม
2. นางสาวณัฐมน  สุขสถิตย์
3. นางสาวเมวียา  มะภู่ทอง
 
1. นายวัชระ  อินทนนท์
2. นางสาวสราวัลย์  ศรีเพ็ชรไทย
 
0 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันงานออกแบบและประดิษฐ์บรรจุภัณฑ์ ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6 92.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนฉะเชิงเทราปัญญานุกูล 1. เด็กชายณัฐภูมิ  เทียนชัยอนันต์
2. นายธนสิทธิ์  เทือกกอง
3. เด็กชายอดิศักดิ์  บุบไชยา
 
1. นางสุกัญญา  สาจันทร์
2. นางสาววิริยา  ชิดดี
 
0 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันงานออกแบบและประดิษฐ์บรรจุภัณฑ์ ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูล 1. นายพัชร  อาราเม
2. นายศรัณย์  บำรุงพฤกษ์
3. นายอนุชิต  หิรัญ
 
1. นางสาวพรพิมล  พูลชื่น
2. นายวัชระศักดิ์  อยู่ภักดี
 
0 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันงานออกแบบและประดิษฐ์บรรจุภัณฑ์ ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6 88.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนระยองปัญญานุกูล 1. เด็กชายณัฐพล  อุตสาห์
2. นายประสิทธิ์  แก้วศิลา
3. นายเกษม  นาขุนทด
 
1. นางสาววรวรรณ  ศรีธานี
2. นายพุทธินันท์  จันทะวงศ์
 
0 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.6 92.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนครปฐม 1. นางสาวณัฐรัตน์  ช้างดำ
2. นางสาววรรณพร  ตาลอ่อน
3. นางสาวอทิตยา  พุทธา
 
1. นางบุญรัตน์  ฐิตยานุวัฒน์
2. นางเนาวรัตน์  พวงสถิตย์
 
0 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.6 90.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนโสตศึกษาทุ่งมหาเมฆ 1. นายณัฐพล  แก้วศรีงาม
2. นางสาววันดี  ศักดิ์ทอง
3. นายอัครัช  เพิกชัยภูมิ
 
1. นายคณาธิป  ไพรพิบูลยกิจ
2. นางสาวพนมพร  อมรสันต์
 
0 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.6 89.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนโสตศึกษาปานเลิศจังหวัดลพบุรี 1. นางสาวธิติมา  นามแสง
2. นางสาวประภัสศร  งามละออ
3. นางสาววิภาดา   เกศโอภาส
 
1. นางสาวสุภารัตน์  ผลมะม่วง
2. นางสาวกานดา  เงางาม
 
0 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทบกพร่องทางร่างกาย ม.1-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศึกษาพิเศษชัยนาท 1. นายกษมา  ใจดี
2. นายคุณานนท์  พาจันทเนตร์
3. นายวรภัทร  กระแสวาส
 
1. นางสาวปรัศนีย์  นนทะภา
2. นางสาวนันทกา  ครุธฉ่ำ
 
0 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทบกพร่องทางร่างกาย ม.1-ม.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนศรีสังวาลย์ 1. เด็กชายนวพล  สัจจธรรมวารี
2. นางสาวสวรรณลักษ์  เอี่ยมจิตต์
3. นางสาวอริสา  ชูทรัพย์
 
1. นางสาววรรณี  ก้านแก้ว
2. นางสาวนิฤมล  ตู้แก้ว
 
0 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูล 1. นายประทีป  ไกรรักษ์
2. นางสาวอมรรัตน์  ล่ำสัน
3. นายเสฎฐวุฒิ  เสริมธนวิศาล
 
1. นางสาวอังคณา  สมใจเพ็ง
2. นางจิราวัลย์  ธรรมโชติ
 
0 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.6 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนโสตศึกษาปานเลิศจังหวัดลพบุรี 1. นายณรงค์ฤทธิ์  วัดพ่วง
2. นายธนภัทร  วงเขียน
3. นางสาวนภัสสร  คงสะอาด
 
1. นายนภัสสร  ศรีพยัคฆ์
2. นางสาววันเพ็ญ  ปราบงูเหลือม
 
0 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.6 95.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนฉะเชิงเทราปัญญานุกูล 1. นายณัฐกานติ์  เปรุณาวิน
2. นายปรีชา  บุญแก้ว
3. นายภูธร  แก้วแสง
 
1. นางสาวดารินทร์  แสงสว่าง
2. นางสาวสุกัญญา  นาคสุด
 
0 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการแกะสลักผัก ผลไม้ ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดชลบุรี 1. นายพงศ์พณิช  อินทรีย์
2. เด็กหญิงพรนิภา  วิจิตรสลัก
3. นางสาวสุชาดา  อินทะจะกะ
 
1. นางวรรยา  บุญขวาง
2. นายชูศักดิ์  แก้วเจริญ
 
0 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการแกะสลักผัก ผลไม้ ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.6 91.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนครปฐม 1. นายภูตะวัน  ดรประทุม
2. นางสาวศุจิรัตน์  นิจจะยะ
3. นายอรรถชัย  เกษมสุขนิรันดร
 
1. นางสาวกันยารัตน์  โค้ไพบูลย์
2. นายทวีศักดิ์  ซะเราะ
 
0 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการแกะสลักผัก ผลไม้ ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.6 90.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนโสตศึกษาทุ่งมหาเมฆ 1. นายพงษ์ทอง  ขันแก้ว
2. นางสาวมิ่งลักษณ์  วิชาญเจริญธรรม
3. นายวัชรกรณ์  ศรศรี
 
1. นางสาวมิรันตรี  แก้วอาทะ
2. นางสาวชนาภรณ์  กงเวียน
 
0 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการแกะสลักผัก ผลไม้ ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.6 94.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูล 1. นายรุ่งโรจน์  อ่อนพร
2. นายวิโรจน์  สุขเจริญดี
3. นายเนตร  ไทยเจริญ
 
1. นางสาวน้ำฝน  วงษ์พันธุ์
2. นางสาวอารี  ปานอุทัย
 
0 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการแกะสลักผัก ผลไม้ ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.6 89.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเพชรบุรีปัญญานุกูล 1. นางสาวกมล  วิวัธนันท์
2. นายนพดล  เกิดทอง
3. นายวรัญญู  ฐิตาวัฒนชัย
 
1. นางสาววิมล  พงษ์อินทราภรณ์
2. นางสาวจตุพร  ปักไธสง
 
0 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการแกะสลักผัก ผลไม้ ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.6 89.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนระยองปัญญานุกูล 1. นายพงศกร  กอเซ็ม
2. นายสิทธิฤทธิ์  เรือนเงิน
3. นายอมรวรรณ  นาคเงิน
 
1. นายธานินท์  ขวนขวาย
2. นางสาวนรินทร์   สัตย์ซ้ำ
 
0 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการร้อยมาลัยสองชาย ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.6 93.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโสตศึกษาเทพรัตน์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 1. นายพีระภัทร   องแช่ม
2. นางสาวอรวรรณ  เนตรสุวรรณ
3. นางสาวอัมพวรรณ  บัวถวิล
 
1. นายประเสริฐ  ฉิมทัต
2. นางสาวธนาภรณ์  อินจำปา
 
0 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการร้อยมาลัยสองชาย ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.6 91.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนครปฐม 1. นายจักรวัฒน์   เพียรวิมุท
2. นางสาวอรยา  นิจธากร
3. นางสาวอาทิตยา  ทิมศรี
 
1. นางสาววรรณเพ็ญ  พันธ์ฟัก
2. นางสาวกัญจน์ฐิตา  เจียมทะวงษ์
 
0 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการร้อยมาลัยสองชาย ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.6 90.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเศรษฐเสถียร ในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. นางสาวพรรษธร  จันทร์แก้ว
2. นายพันศักดิ์  เปรมชัยวรกุล
3. นางสาวอริสรา  ฮูไซนีย์
 
1. นางสาวฉวีวรรณ  แพงหอม
2. นายสามารถ  รอดซุง
 
0 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการร้อยมาลัยสองชาย ประเภทบกพร่องทางร่างกาย ม.1-ม.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีสังวาลย์ 1. เด็กหญิงกัลญา  พันธ์เวหา
2. นางสาวพรนิภา  โมกข์หลวง
3. เด็กหญิงพิมพ์มาดา  ใจแสง
 
1. นางแสงเดือน  จอมใจเหล็ก
2. นางสาวสุจิตตา  สีสุวอ
 
0 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการร้อยมาลัยสองชาย ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 95.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนลพบุรีปัญญานุกูล จังหวัดลพบุรี 1. เด็กชายธนกร  สุวรรณไตร
2. เด็กหญิงสมวรรณนา  ศรีจันดี
3. เด็กชายไชยชโย  เจือปทุม
 
1. นางพรพัฒน์  ภาดี
2. นางเอื้ออัชลี  กำปั่นทอง
 
0 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการร้อยมาลัยสองชาย ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเพชรบุรีปัญญานุกูล 1. เด็กชายวรวุฒิ  ฉัตรกรด
2. นางสาววันวิสาข์  พิมพ์กรัด
3. นางสาวศุภลักษณ์  ชอบชื่น
 
1. นางสาวอรพรรณ  สระแก้ว
2. นางสาวฐิติมา  จั่นเพ็ชร
 
0 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการร้อยมาลัยสองชาย ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 93.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูล 1. นายพัชร  วิไลพันธุ์
2. เด็กหญิงวันวิสาห์  บุญเป้
3. เด็กหญิงศุกร์สวัสดิ์  สีสังปัด
 
1. นางรุ่งนภา  จันทร์ตรา
2. นางสาวทิวาภรณ์  แก้วบัว
 
0 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการร้อยมาลัยสองชาย ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6 94.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเพชรบุรีปัญญานุกูล 1. นายญาณวิทย์  เกียรติขุนทด
2. นางสาวดรุณี  ปัญญาเรือน
3. นายธนพนธ์  ครุฑสุวรรณ
 
1. นางสาวรุจิรา  อินตาพรหม
2. นางสาวพิไลวรรณ  ตุ่นจิตร
 
0 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการร้อยมาลัยสองชาย ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6 93.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูล 1. นายกรวิชญ์  ลักษณะสร
2. นายจิรายุทธ์  หล้ารอด
3. นายธนกฤษ  ตำรวจหาญ
 
1. นายวัชระ  หนูมงกุฎ
2. นางสาววิลาสินี  มูลสุวรรณ
 
0 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการร้อยมาลัยสองชาย ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6 93.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนฉะเชิงเทราปัญญานุกูล 1. นางสาวจันทิมา  เกตุมา
2. นายธนวัฒน์  พรสวัสดิ์
3. นางสาวรุ่งนภา  คุ้มแสง
 
1. นายสมชาย  ชอบหวาน
2. นางสาวอังศุมา  ตาทอง
 
0 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดดอกไม้สด ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 99.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนระยองปัญญานุกูล 1. เด็กหญิงจารวี  สีสมุทร
2. เด็กหญิงอรณิชา  ทองบัวศรี
 
1. นางสาวพิมพร  พุทไธสง
2. นางสาวอัจฉราภรณ์  จันทวงค์
 
0 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดดอกไม้สด ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 95.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนฉะเชิงเทราปัญญานุกูล 1. เด็กหญิงสมกมล  แม้นพวง
2. นางสาวสุพรรษา  ศรีสิงห์
 
1. นางสาวรัตติกาล  ช่างสลัก
2. นายปรเมษฐ์  อะคะโล
 
0 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดดอกไม้สด ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 92.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเพชรบุรีปัญญานุกูล 1. นางสาวนภัสกร  เชาว์วาณิชย์กุล
2. เด็กชายสรวิชญ์  ภุมรา
 
1. นางสาวดาวนภา  ถานผดุง
2. นางสาวอัญชญารัศมิ์  กิตติรัตน์เดชา
 
0 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดดอกไม้สด ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6 98.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูล 1. นางสาวกาญจนา  พรหมศร
2. นางสาวรุ่งฤดีพร  สาระเนตร
 
1. นางสาวพเยาว์  สุขเกษม
2. นางสาวณัฐวิกา  ขุนพาสน์
 
0 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดดอกไม้สด ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนฉะเชิงเทราปัญญานุกูล 1. นางสาวธนิษฐา  บุญฮวด
2. เด็กชายเจษฎาวุฒิ  ศรีวงค์แผน
 
1. นายปรเมษฐ์  อะคะโล
2. นางสาววัชรี  แสงกุล
 
0 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดดอกไม้สด ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนลพบุรีปัญญานุกูล จังหวัดลพบุรี 1. นายสรณ์ชัย  แซ่ลิ้ม
2. นายไตรภพ  วงษ์คำจันทร์
 
1. นางสาวชุลีพร  ลิ้มประเสริฐ
2. นางพิมม์กมน  ปุญยฤทธิ์วราวุฒิ
 
0 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดดอกไม้สด ประเภทบกพร่องทางร่างกาย ไม่กำหนดช่วงชั้น 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศึกษาพิเศษชัยนาท 1. นายน่านนที  มหาราช
2. เด็กหญิงวิภาดา  พูลสวัสดิ์
 
1. นางสาวธราพัชร์  สุดทำนอง
2. ว่าที่ร้อยเอกณัฎฐ์ชัยกร  ทองปานพานิชกุล
 
0 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดดอกไม้สด ประเภทบกพร่องทางร่างกาย ไม่กำหนดช่วงชั้น 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนประชาบดี 1. เด็กหญิงปณิดา  ยาวะโนภาส
2. เด็กหญิงศศิประภา  แก้วเพชร
 
1. นายจตุพร  แก้วเวียง
 
0 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดดอกไม้สด ประเภทบกพร่องทางร่างกาย ไม่กำหนดช่วงชั้น 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนศรีสังวาลย์ 1. เด็กชายธนกร  แก้วคำสอน
2. เด็กหญิงนุชตระกานต์  แขวรัมย์
 
1. นางแสงเดือน  จอมใจเหล็ก
2. นางสาวสุจิตตา  สีสุวอ
 
0 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดดอกไม้สด ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น 99.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเศรษฐเสถียร ในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. นายชนาเมธ  กุลสุขรังสรรค์
2. นางสาวธนานุช  นพกุลสถิตย์
 
1. นางธนวรรณ  เพชรวงศ์
2. นายสามารถ  รอดซุง
 
0 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดดอกไม้สด ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น 97 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนโสตศึกษาทุ่งมหาเมฆ 1. นางสาวศิภาพร  ศรีโยธา
2. นางสาวสุกัญญา  สาลีอรรถ
 
1. นายคณาธิป  ไพรพิบูลยกิจ
2. นางสาวพนมพร  อมรสันต์
 
0 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดดอกไม้สด ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดปราจีนบุรี 1. นางสาวปนัดดา  พิมพยม
2. เด็กหญิงศุภรักษ์  แนบสำโรง
 
1. นางสาวอรวรรณ  ปัตตานี
2. นางสาวกิตติยา  เถื่อนศรี
 
0 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดปราจีนบุรี 1. นางสาวกัลยา  ภักดิ์ดีรัตน์
2. นางสาวปภาวดี  รูไหม
3. เด็กหญิงปรีญาวรรณ  เจนจิตร์
 
1. นายธิปกิตติ์  สุดใจชื้น
2. นายศรีวิชัย  จอกเงิน
 
0 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น 90.3 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนโสตศึกษาเทพรัตน์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 1. นายณัตติพงศ์  มีนาโพธิ์
2. นายธนภัทร  ศรีชาติ
3. นายเจษฏา  แป้งหอม
 
1. นายจิตรชัย  ชูกุศล
2. นางศิรินุช  ชูกุศล
 
0 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น 87.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดชลบุรี 1. นายก้องภพ  จิตพูลผล
2. เด็กหญิงรุจิรา  โพธิ์เจริญ
3. เด็กชายไกรสรณ์  ปลิดทุกข์ภัย
 
1. นางนารี  สกุลภุชพงษ์
2. นางสาวอภิรดี  ยิ้มพัฒน์
 
0 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 95.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโสตศึกษาเทพรัตน์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 1. เด็กชายอภินันท์  ปราบพาล
2. นายอภิษฎา  เจริญราช
3. เด็กชายอภิสิทธิ์  จันทร์อุปถัมภ์
 
1. นางวันเพ็ญ  พุทธโกษา
2. นายจิตรชัย  ชูกุศล
 
0 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 92.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนฉะเชิงเทราปัญญานุกูล 1. เด็กหญิงพิมพาพร  กว้านสกุล
2. นายภูมิภัทร  วังอินทร์
3. นางสาวสุพรรษา  แฉล้มรักษ์
 
1. นายหัสดี  ผาสุกตรี
2. นางพรนภา  ธนโชติหิรัญ
 
0 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 90.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเพชรบุรีปัญญานุกูล 1. นางสาวณัฐวรรณ  สุขแดง
2. นายธนพล  ศรีพนม
3. นายวรากร  ตาบู้
 
1. นางสาวศตายุ  เมืองประทับ
2. นางสาวกัญญพัชร  เก่าเงิน
 
0 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทบกพร่องทางร่างกาย ไม่กำหนดช่วงชั้น 91.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีสังวาลย์ 1. นายธีรภัทร  แสงเมือง
2. นายภูวนาท  นามน้อย
3. นางสาวอัญชลีพร  ดีสละ
 
1. นางสาววราพร  ไทรนนทรี
2. นายไซนูดิน  ประจัน
 
0 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทบกพร่องทางร่างกาย ไม่กำหนดช่วงชั้น 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเฉลียวภาวนานุสรณ์ (ศึกษาพิเศษชลบุรี) 1. เด็กชายปกรณ์  ปลื้มเกษร
2. เด็กชายวัชรดนัย  งามสมมล
3. เด็กชายศักดิภัทร  ใจกลัด
 
1. นางศิรญา  เหลืองอ่อน
2. นายวรวุต  สุวรรณไชยรบ
 
0 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทบกพร่องทางร่างกาย ไม่กำหนดช่วงชั้น 82.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนประชาบดี 1. เด็กหญิงธวัลยา  พงศ์พศิน
2. นายนันทนนท์  จันทะวัง
3. เด็กชายพิเชษฐ์  โนนสูง
 
1. นายจตุพร  แก้วเวียง
 
0 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) บกพร่องทางร่างกาย ป.1-ป.6 90.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีสังวาลย์ 1. เด็กหญิงอัจจิมาภรณ์  พันธ์กำแหง
 
1. นางสาวนิฤมล  ตู้แก้ว
 
0 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) บกพร่องทางร่างกาย ม.1-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีสังวาลย์ 1. นางสาวอภิญญา  ดนตรี
 
1. นางสาวก้านตอง  สร้อยทอง
 
0 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) บกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพ 1. เด็กชายณัฏฐ์ศิวัช  แดงพิพัฒน์
 
1. นางอภิรดี  ดุริยางคเศรษฐ์
 
0 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) บกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนธรรมิกวิทยา 1. เด็กหญิงศิรภัสสร  เล็ก
 
1. Mrs.Wiljoy  Edo
 
0 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) บกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.6 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนธรรมิกวิทยา 1. นางสาวอภิสรา  ขันทองดี
 
1. Mrs.Wiljoy  Edo
 
0 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ออทิสติก ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนฉะเชิงเทราปัญญานุกูล 1. เด็กชายเตชธรรม  ถ้วนญาติ
 
1. นายอำนาจ  ชอ้อนชม
 
0 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ออทิสติก ป.1-ป.6 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนกาญจนาภิเษกสมโภช ในพระราชูปถัมภ์ฯ 1. เด็กชายภธรเดช  โพ
 
1. นางสาวศิริโสภิดา  ฝ่นเรือง
 
0 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ออทิสติก ป.1-ป.6 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเพชรบุรีปัญญานุกูล 1. เด็กชายธนกร  คำศิลป์
 
1. นางสาวนฤมล  ศิลาวงษ์
 
0 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ออทิสติก ม.1-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนฉะเชิงเทราปัญญานุกูล 1. เด็กหญิงศุภวดี  คำเที่ยง
 
1. นางพัชรีวรรณ  พรมกุล
 
0 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ออทิสติก ม.1-ม.6 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนลพบุรีปัญญานุกูล จังหวัดลพบุรี 1. นายพรรษา  แพรเมือง
 
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงวรรณธิดา  สุขสำราญ
 
0 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ออทิสติก ม.1-ม.6 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูล 1. เด็กชายชนะภัย  บัณฑิต
 
1. นางสาวน้ำฝน  วงษ์พันธุ์
 
0 ปฐมวัย การแข่งขันการปั้นดินน้ำมัน ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ปฐมวัย 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกาญจนาภิเษกสมโภช ในพระราชูปถัมภ์ฯ 1. เด็กชายภูตะวัน  สุทัศน์
2. เด็กชายศุภวิชญ์  ธรรมวิโรจน์ศิริ
 
1. นางสาวสุภิญญา  อ่อนคำ
 
0 ปฐมวัย การแข่งขันการปั้นดินน้ำมัน ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ปฐมวัย 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนโสตศึกษาปานเลิศจังหวัดลพบุรี 1. เด็กชายบุญญฤทธิ์  เฉลิมพงษ์
2. เด็กชายอภิวัฒน์  ผลบุตร
 
1. นางสาวสุกันยา  ไทยเจริญ
2. นางสาวเข็มทอง  หรุ่นเลิศ
 
0 ปฐมวัย การแข่งขันการปั้นดินน้ำมัน ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ปฐมวัย 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนโสตศึกษาทุ่งมหาเมฆ 1. เด็กชายจิรายุ  พระสว่าง
2. เด็กหญิงธนธรณ์  คูเกียรติ
 
1. นางสาวมิรันตรี  แก้วอาทะ
2. นางสาวพิไลวรรณ  ใจกล้า
 
0 ปฐมวัย การแข่งขันการปั้นดินน้ำมัน ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ปฐมวัย 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนระยองปัญญานุกูล 1. เด็กชายพีรพัฒน  แซ่ตั้ง
2. เด็กหญิงศิริยา  มาเยอะ
 
1. นางธนัชพร  ยาวิราช
2. นางสาวสุภาพร  มาแก้ว
 
0 ปฐมวัย การแข่งขันการปั้นดินน้ำมัน ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ปฐมวัย 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนฉะเชิงเทราปัญญานุกูล 1. เด็กชายนาราภัทร  ฟักสุก
2. เด็กชายศุภกิจ  จ่างความสุข
 
1. นางสาวนภัสสร  เสาร์ใส
2. นางวนิดา  ตรงตระกูลเจริญ
 
0 ปฐมวัย การแข่งขันการปั้นดินน้ำมัน ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ปฐมวัย 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนลพบุรีปัญญานุกูล จังหวัดลพบุรี 1. เด็กชายณภัทร  ห้วยน้ำ
2. เด็กชายอนุชา  แสงไสว
 
1. นางสาวนฤมล  นาคศรี
2. นางสาววรรณภรณ์  ทองธรรม
 
0 ปฐมวัย การแข่งขันการปั้นดินน้ำมัน ประเภทบกพร่องทางการเห็น ปฐมวัย 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนการศึกษาคนตาบอดและคนตาบอดพิการซ้ำซ้อน ลพบุรี 1. เด็กชายปัญจพล  จันทร์ชื่น
2. เด็กหญิงพรสวรรค์  กลิ่นเกตุ
 
1. นางสาวรินลภัส  ฤทธิ์ประเสริฐ
2. นายกิตติชนม์  แสงศรี
 
0 ปฐมวัย การแข่งขันการปั้นดินน้ำมัน ประเภทบกพร่องทางการเห็น ปฐมวัย 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนธรรมิกวิทยา 1. เด็กชายศรรัตน์  ท่าชะลา
2. เด็กชายเอื้ออังกูร  ถิ่นบุปผา
 
1. นางปิยวรรณ  กังกง
2. นางสาวพรรณ์เพ็ญ  พูลลาภ
 
0 ปฐมวัย การแข่งขันการปั้นดินน้ำมัน ประเภทบกพร่องทางร่างกาย ปฐมวัย 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศึกษาพิเศษชัยนาท 1. เด็กหญิงวันเพ็ญ  รุ่นณรงค์ชัย
2. เด็กชายอนุชิต  ศรีเมือง
 
1. นางสาวกรรณิการ์  สายจีน
2. นางสาวรัฐิญา  สุขสำราญ
 
0 ปฐมวัย การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ ภาพ ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ปฐมวัย 93.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกาญจนาภิเษกสมโภช ในพระราชูปถัมภ์ฯ 1. เด็กหญิงดนัย  สรไกร
2. เด็กหญิงศรัญญา  นกเม้า
 
1. นางสาวอิชย์ญาดา  แกมขุนทด
 
0 ปฐมวัย การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ ภาพ ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ปฐมวัย 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกาญจนาภิเษกสมโภช ในพระราชูปถัมภ์ฯ 1. เด็กหญิงกชกร   อรรถนวนิช
2. เด็กหญิงสุภิชฎาย์   มีสมศักดิ์
 
1. นางสาวอิชย์ญาดา  แกมขุนทด
 
0 ปฐมวัย การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ ภาพ ประเภทบกพร่องทางร่างกาย ปฐมวัย 91.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศึกษาพิเศษชัยนาท 1. เด็กหญิงณิชานันท์  ขำชัยภูมิ
2. เด็กหญิงพรพรรณ  รู้รอบดี
 
1. นางสาวคัทลิญา  เสนารายณ์
2. นางสาวอภิญญา  ภะวะภูตา
 
0 ปฐมวัย การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ ภาพ ประเภทบกพร่องทางร่างกาย ปฐมวัย 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนประชาบดี 1. เด็กชายวชิรวิทย์  ทองจำรัส
2. เด็กหญิงอภิษฎา  สถิระ
 
1. นางสาวอัจฉราภรณ์  แก้วผักแว่น
 
0 ปฐมวัย การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ ภาพ ประเภทบกพร่องทางร่างกาย ปฐมวัย 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนศรีสังวาลย์ 1. เด็กชายจักรพงศ์  ชุ่มรอด
2. เด็กชายวิชญภาส  จันทร์ทิพย์
 
1. นางสาวกฤตยา  อินทร์ปรางค์
2. นางสาวลัดดาวัลย์  เจริญรอด
 
0 ปฐมวัย การแข่งขันวาดภาพระบายสี (สีเทียนหรือสีชอล์คน้ำมัน) ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ปฐมวัย 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกาญจนาภิเษกสมโภช ในพระราชูปถัมภ์ฯ 1. เด็กชายพงศกร  จีนโก๊ว
 
1. นางสาวศิวพร  ตรีสูน
 
0 ปฐมวัย การแข่งขันวาดภาพระบายสี (สีเทียนหรือสีชอล์คน้ำมัน) ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ปฐมวัย 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนโสตศึกษาทุ่งมหาเมฆ 1. เด็กหญิงวริศรา  เชื้อเมฆ
 
1. นางสาวมิรันตรี  แก้วอาทะ
 
0 ปฐมวัย การแข่งขันวาดภาพระบายสี (สีเทียนหรือสีชอล์คน้ำมัน) ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ปฐมวัย 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนนทบุรี 1. เด็กชายหัสดิน  เกิดศรี
 
1. นางสาวฐิติชญา  เจริญสุข
 
0 ปฐมวัย การแข่งขันวาดภาพระบายสี (สีเทียนหรือสีชอล์คน้ำมัน) ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ปฐมวัย 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนประชาบดี 1. เด็กชายชัชวาลย์  สืบด้วง
 
1. นางสาวสุปราณี  ปิ่นทอง
 
0 ปฐมวัย การแข่งขันวาดภาพระบายสี (สีเทียนหรือสีชอล์คน้ำมัน) ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ปฐมวัย 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนกาญจนาภิเษกสมโภช ในพระราชูปถัมภ์ฯ 1. เด็กหญิงกานต์วรัทย์  สุวรรณสิงห์
 
1. นางสาวศิวพร  ตรีสูน
 
0 ปฐมวัย การแข่งขันวาดภาพระบายสี (สีเทียนหรือสีชอล์คน้ำมัน) ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ปฐมวัย 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนระยองปัญญานุกูล 1. เด็กชายสุกฤษฏิ์  ยินดีวิรุฬห์
 
1. นางสาวอธิษฐาน  วงค์ฉลาด
 
0 ปฐมวัย การแข่งขันจินตลีลาเพลงภาษามือ ปฐมวัย 90.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนครปฐม 1. เด็กชายกฤษณะ  สว่างศรี
2. เด็กหญิงกัญญาภัทร  กุลพราหม
3. เด็กหญิงธิติยา  ใจซื่อ
4. เด็กหญิงสโรชา  มงคลทิพย์
5. เด็กหญิงอรนิชา  แวะศรีภา
6. เด็กชายเจริญสุข  เกรียงไกรวารี
7. เด็กหญิงไอย์ลดา  ศักดาอริยวงศ์
 
1. นางสาวปัณยตา  สิงห์ทอง
2. นางสาวนันทิชา  หอมวิไล
3. นางสาวตวงรัตน์  จึงจะดี