งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1

ข่าวประชาสัมพันธ์

แจ้งโรงเรียนทราบ...
การแข่งขันระดับเขตพื้นที่ (สพป.เพชรบุรี เขต 1)

(16/10/62) สเปกคอมพิวเตอร์ที่ใช้ในการแข่งขัน (ห้องคอมโรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย)
- All-in-One PC
- windows 10 Processor Intel(R) Core(TM) i5-8400T CPU 1.7GHz 
- Ram 8.00 GB 
- System type 64-bit
- ชุด Microsoft office 2013 (เมนูภาษาไทย)
- Adobe CS6 Master Collection
*****(เพิ่มเติม ให้โรงเรียนนำชุดหูฟังมาเอง)*****

(10/10/62) กิจกรรมการประกวดแปรรูปอาหาร แจ้ง รร.ที่เป็นตัวแทนแข่งระดับเขต ส่งเอกสาร. และ CD ตามเกณฑ์ ข้อ 3.7 ให้โรงเรียนจัดทำเอกสาร 5 ชุด พร้อมบันทึกลง CD จำนวน 1 ชุด ส่งให้คณะกรรมการจัดการแข่งขันล่วงหน้า 1 สัปดาห์ (15 ตุลาคม 2562 ที่กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1)
(10/10/62) สำหรับการดำเนินงานการแข่งขัน ให้โรงเรียนที่เกี่ยวข้อง ดำเนินการ ดังนี้
     1. ศึกษาเกณฑ์การแข่งขันในกิจกรรมที่เกี่ยวข้องให้เข้าใจอย่างถ่องแท้ ชัดเจน
     2. ส่งเล่มรายงานโครงงาน (เฉพาะกิจกรรมการแข่งขันโครงงาน) ให้กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล
การจัดการศึกษา จำนวน 3 เล่ม ภายในวันที่ 15 ตุลาคม 2562 (ถ้าไม่ส่งถือว่าสละสิทธิ์ในการแข่งขัน)

     3. ทำซาวด์เสียงดนตรี (เฉพาะกิจกรรมที่มีการแข่งขันดนตรี ร้องเพลง) ใส่ในเครื่องโทรศัพท์มือถือ
เพื่อนำมาเปิดในวันแข่งขัน

     4. นำนักเรียนไปร่วมแข่งขันในระดับเขตพื้นที่การศึกษา ตามวัน และสถานที่แข่งขันตามกำหนดการ
โดยกำหนดรับรายงานตัว ระหว่างเวลา 08.00 – 08.30 น. และทุกกิจกรรมเริ่มแข่งขันพร้อมกัน ตั้งแต่เวลา
09.00 น.เป็นต้นไป


(10/10/62) การเปลี่ยนตัวผู้เข้าแข่งขัน
การเปลี่ยนตัวผู้เข้าแข่งขันในแต่ละกิจกรรม ต้องมีหนังสือขอเปลี่ยนตัวผู้เข้าแข่งขัน โดยผู้อํานวยการโรงเรียน ลงนามอนุญาต พร้อมทั้งสําเนาหนังสือดังกล่าวยื่นต่อคณะกรรมการเจ้าหน้าที่ ณ จุดลงทะเบียนการแข่งขัน (วันรายงานตัว) ทั้งนี้ เจ้าหน้าที่รับรายงานตัวต้องเก็บไว้เป็นหลักฐาน
***** การแข่งขันประเภทเดี่ยวหรือมีผู้เข้าแข่งขัน 1 คน ไม่สามารถเปลี่ยนตัวผู้เข้าแข่งขันได้
***** การแข่งขันประเภททีม สามารถเปลี่ยนตัวได้ ดังนี้
- ทีม 2 - 3 คน เปลี่ยนตัวได้ 1 คน
- ทีม 4 – 6 คน เปลี่ยนตัวได้ไม่เกิน 2 คน
- ทีม 7 - 10 คน เปลี่ยนตัวได้ไม่เกิน 3 คน
- ทีม 11 - 20 คน เปลี่ยนตัวได้ไม่เกิน 4 คน
- ทีม 20 คน ขึ้นไป เปลี่ยนตัวได้ไม่เกิน 5 คน


(7/10/62) แจ้ง...เปลี่ยนแปลงกำหนดวันแข่งขันกิจกรรมการแข่งขัน การผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 และการแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเนและการสะกดรอย ป.4-ป.6 จากเดิมวันที่ 26 ตุลาคม 2562 เป็นวันที่ 23 ตุลาคม 2562 สนามแข่งขัน รร.อรุณประดิษฐตามเดิม ในการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรม ระดับเขตพื้นที่ เนื่องจากวันที่ 26 ตุลาคม 2562 กรรมการตัดสินต้องไปร่วมงานชุมนุมลูกเสือที่ จ.ชลบุรี  จึงต้องเลื่อนการแข่งขันกิจกรรมนี้

(7/10/62) โครงงานทุกสาระ ส่งเล่มโครงงาน จำนวน 3 เล่ม ภายในวันที่ 15 ตุลาคม 2562 ที่กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1

 
การดำเนินงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1


ระดับกลุ่มโรงเรียน/เครือข่าย
        - ประชุมเจ้าหน้าที่ดูแลเว็บไซต์ ระดับกลุ่มโรงเรียน/เครือข่าย >>> 2 ก.ย. 62 เวลา 9.00 น.
        - จัดการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับกลุ่มโรงเรียน >>> ภายใน 30 ก.ย. 62
        - โอนข้อมูลการแข่งขันระดับกลุ่มโรงเรียน/เครือข่ายสู่ระดับเขต >>> ภายใน 3 ต.ค. 62

ระดับเขตพื้นที่ สพป.เพชรบุรี เขต 1
        - ตรวจสอบรายชื่อ แก้ไขเปลี่ยนตัวนักเรียน/ครู >>> ภายใน 9 ต.ค. 62 
       - ส่งเล่มโครงงาน (เฉพาะกิจกรรมที่ต้องส่งล่วงหน้า) >>> ภายใน 15 ต.ค. 62 
       - พิมพ์บัตรประจำตัวครู/นักเรียน >>> วันที่ 20 ตุลาคม เป็นต้นไป 
        - จัดการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา >>> วันที่ 23-26 ต.ค. 2562animated-arrow-image-0104
        - ประกาศผลการแข่งขัน >>> หลังจบการแข่งขัน
        - พิมพ์เกียรติบัตร >>> วันที่ 30 ต.ค. 2562
        - โอนข้อมูลเขตพื้นที่การศึกษาสู่ระดับภาค >>> ภายใน 1-16 พ.ย. 62


ระดับภาคกลางและภาคตะวันออก จ.สมุทรปราการ
        - โอนข้อมูลเขตพื้นที่สู่ระดับภูมิภาค >>> ภายใน 1-16 พ.ย. 62
        - ตรวจสอบรายชื่อและแก้ไข นักเรียน ครู ระดับภาค >>> 18-24 พ.ย. 62
        - พิมพ์บัตรประจำตัวผู้เข้าแข่งขันระดับภาค >>> 26 พ.ย. 62 เป็นต้นไป
        - การแข่งขันระดับภาค ณ จังหวัดสมุทรปราการ >>> 7 - 9 ธ.ค. 62
ศึกษานิเทศก์ ที่รับผิดชอบแต่ละกลุ่มสาระ
1. ศน.สมพงษ์  เกศีนิลพรรณ (098-9919598)
     - วิทยาศาสตร์ 
     - นักบินน้อย
     - การงานอาชีพ (คอมพิวเตอร์)
     - หุ่นยนต์
     - เรียนรวมเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์

2. ศน.นิตยา  โต๊ะถม (065-6161463)
     - คณิตศาสตร์ 

3. ศน.มานพ  พุ่มจิตร (084-9170942)
     - ภาษาต่างประเทศ

4. ศน.วรโชติ ศรีปรีชาพัฒนะ (097-1711269)
     - สุขศึกษา

5. ศน.บรรพต  พงษ์รอด (092-9635465)
     - ปฐมวัย

6. ศน.รัชนี  ปิยะนุกูล (080-2223868 , 099-9609497)
     - การงานอาชีพ
     - เรียนรวมการงานอาชีพ

7. ศน.ปรียนันทน์  สุนทรวาทะ (089-6855160 , 095-5323335)
     - ภาษาไทย
     - เรียนรวมภาษาไทย
     - ศิลปะ
     - เรียนรวมศิลปะ

     - สังคมศึกษาฯ
     - เรียนรวมสังคมศึกษาฯ
     - กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน


ประธานกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
นายไชยา จารีย์ ผอ.รร.บ้านท่าแร้ง (089-9748152)
ประธานกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
นางสาวรุ้งทอง  ทัศนาลัย ผอ.รร.บ้านเขาย้อย (081-7549349)
ประธานกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 
นางสงกรานต์ทอง  มาลัยเลิศ ผอ.รร.วัดไทรทอง (089-0232057)
ประธานกลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
นางสาวพัชรินทร์  เนื่องอ้น ผอ.รร.บ้านเนินรัก (081-9429533)
ประธานกิจกรรมการแข่งขันเรียนรวมทุกประเภท
นายนพพร  ตุ้มทอง ผอ.รร.วัดเพรียงฯ (089-5143596)

เข้าสู่ระบบ

ระบบจัดการ

สถิติการลงทะเบียน

จำนวนโรงเรียน 115
จำนวนทีม 1,028
จำนวนนักเรียน 2,190
จำนวนครูผู้ฝึกสอน 1,551
จำนวนกรรมการ 645
ครู+นักเรียน 3,741
ครู+นักเรียน+กรรมการ 4,386
ประกาศผลแล้ว 186/186 (100.00%)

คู่มือการใช้งานระบบ

สถิติการเข้าชม

วันนี้ 7
เมื่อวาน 28
สัปดาห์นี้ 167
สัปดาห์ที่แล้ว 222
เดือนนี้ 103
เดือนที่แล้ว 119
ปีนี้ 2,931
ทั้งหมด 147,692