งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562

ข่าวประชาสัมพันธ์

 เผยแพร่ผลงานสาระการเรียนรู้ศิลปะ (ทัศนศิลป์) อันดับที่ 1 - 3 

เปิดระบบให้พิมพ์เกียรติบัตร ในวันที่ 13 ธ.ค. 2562.. ประกาศ... ขณะนี้การโหลดบัตรประจำตัวสามารถดำเนินการได้แล้ว สำหรับโรงเรียนที่ไม่สามารถอัพโหลดรูปภาพ หรืออัพโหลดแล้วรูปภาพไม่ขึ้น สามารถยื่นบัตรประจำตัวผู้เข้าแข่งขัน พร้อมบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวนักเรียนได้ ณ จุดลงทะเบียนศูนย์การแข่งขัน (3/12/62)

 ผู้รับผิดชอบศูนย์จัดการแข่งขันแต่ละสาระการเรียนรู้   
ประกาศจากศูนย์แข่งขัน
ที่จอดรถเพิ่มเติมสำหรับกิจกรรมนักบินน้อย(6/12/62)..คลิก..
 ประกาศจากคณะกรรมการตัดสิน สาระฯ วิทยาศาสตร์(6/12/62)..คลิก..
นักบินน้อย(5/12/62)..คลิก..
แผนที่การเดินทาง จอดรถ ศูนย์การแข่งขันสาระศิลปะ (ดนตรีสากล) ร.ร.บางบ่อวอทยา (4/12/62)..คลิก..
รูปแบบเวทีการแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภท ข (4/12/62)..คลิก..
การเตรียมเอกสาร หลักฐานการศึกษาพิเศษ โรงเรียนเรียนรวม(4/12/62)..คลิก..
 การงานอาชีพ ศูนย์การแข่งขันโรงเรียนบางแก้วประชาสรรค์(3/12/62)..คลิก..
ศิลป์ - ทัศนศิลป์ (3/12/62)..คลิก..
แก้ไขขนาดโต๊ะ รายการประกวดโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3(2/12/62)..คลิก..
แก้ไขคุณสมบัติคอมพิวเตอร์สำหรับแข่งขันสาระคอมพิวเตอร์(2/12/62)..คลิก..
วิทยาศาสตร์ (29/11/62)..คลิก..
ประกาศกิจกรรมนักบินน้อย(28/11/62)..คลิก..
 แก้ไขลำดับการแข่งขันดนตรีสากล(28/11/62)..คลิก..
 กิจกรรมนักบินน้อย (27/11/62)..คลิก..
ภาษาไทย(19/11/62)..คลิก..
ตารางการแข่งขันสาระดนตรี (ดนตรีสากล)(19/11/62)..คลิก..
แก้ไขตารางการแข่งขันสาระดนตรี (นาฏศิลป์) (19/11/62)..คลิก..
การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP(19/11/62)..คลิก..
ภาษาไทย (14/11/62)..คลิก..
การงานอาชีพ (ศูนย์ โรงเรียนบางแก้วประชาสรรค์)(14/11/62)..คลิก..
หนังสือรับรองนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์(14/11/62)..คลิก..
นาฏศิลป์(14/11/62)..คลิก..
นักบินน้อย (13/11/62)..คลิก..
วิทยาศาสตร์(8/11/62)..คลิก..
 แก้ไขลำดับการแข่งขัน (สพม.2 กลุ่ม 1 และกลุ่ม 2)..คลิก..
การงานอาชีพ (ศูนย์ ร.ร.หลวงพ่อปานคลองด่านฯ) (6/11/62)..คลิก..
 ศิลปะ (ทัศนศิลป์) (5/11/62)..คลิก..
 รายชื่อผู้ประสานงานการแข่งขันการศึกษาพิเศษ (4/11/62)..คลิก..
รายชื่อผู้ประสานงานกิจกรรม ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) (1/11/62)..คลิก..
 แก้ไขวันแข่งขันกิจกรรม A-MATH (1/11/62)..คลิก..
 สังคมศึกษา (31/10/62)..คลิก..
 ดนตรี-นาฏศิลป์ (กิจกรรมนาฏศิลป์สร้างสรรค์) (31/10/62)..คลิก..
 รายชื่อผู้ประสานงานกิจกรรม สาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ (31/10/62)..คลิก..
 คณิตศาสตร์(31/10/62)..คลิก..
 คอมพิวเตอร์(โครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์)(31/10/62) ..คลิก..
ตารางการแข่งขันกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (เพิ่มเติม)(25/10/62)  ..คลิก..

กำหนดการพิธีเปิดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562
วันที่ 7 ธันวาคม 2562 เวลา 13.00 น ณ ม.ราชภัฎธนบุรี   แนวทางการปฎิบัติในการยื่นเอกสารในวันแข่งขัน 
เอกสารการขอแก้ไข/เปลี่ยนตัว/เพิ่มชื่อ
 
การเปลี่ยนตัวผู้เข้าแข่งขัน 
แบบหนังสือขอเปลี่ยนตัวผู้เข้าแข่งขัน เอกสาร SM-01 [word]

การแก้ไขข้อมูลชื่อ – สกุลผู้เข้าแข่งขัน
แบบหนังสือขอแก้ไขชื่อ – สกุลผู้เข้าแข่งขัน เอกสาร SM-02  [word]

การเพิ่มนักเรียนผู้เข้าร่วมการแข่งขัน
(สามารถเพิ่มได้ในกรณีที่จำนวนนักเรียนที่เข้าร่วมแข่งขันที่เพิ่มในระบบไม่ครบตามจำนวนที่สามารถลงทะเบียนได้)
แบบหนังสือเพิ่มชื่อนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขัน เอกสาร SM-03 [word]

การเปลี่ยนแปลงข้อมูลชื่อ – สกุลครูผู้ฝึกสอน
แบบหนังสือขอเปลี่ยนแปลงข้อมูลชื่อ – สกุลครูผู้ฝึกสอน เอกสาร SM-04 [word]

การเปลี่ยนตัวครูผู้ฝึกสอน
แบบหนังสือขอเปลี่ยนตัวครูผู้ฝึกสอน เอกสาร SM-05 [word]

การเพิ่มครูผู้ฝึกสอน  
(สามารถเพิ่มได้ในกรณีที่ครูผู้ฝึกสอนเพิ่มในระบบไม่ครบตามจำนวนที่สามารถลงทะเบียนได้)
แบบหนังสือเพิ่มครูผู้ฝึกสอน เอกสาร SM-06 [word]

ผู้ประสานงานการแข่งขันในแต่ละกลุ่มสาระ  

กรณีครูผู้มาส่งนักเรียนเข้าแข่งขัน ไม่ได้เป็นครูผู้ฝึกสอน ไม่ต้องแก้ไขชื่อในระบบ ให้มาแจ้งชื่อหน้างานได้เลยค่ะ
 
โรงเรียนที่เปลี่ยนตัวนักเรียนและครูผู้สอนในระบบ และได้รับการอนุมัติ           
แล้วนั้นในวันแข่งขันจริงให้นำหนังสือเปลี่ยนตัวฉบับจริง พร้อมแนบเอกสาร
ตามแนวทางปฏิบัติการยื่นเอกสาร มายื่น ณ จุดรับลงทะเบียน
เพื่อยืนยันการเปลี่ยนตัว ..
แนวทางการปฏิบัติการยื่นเอกสาร..

การรายงานตัว ณ จุดลงทะเบียนต้องใช้บัตรประจำตัวที่มีรูปเท่านั้น
โรงเรียนต้องดำเนินการเพิ่มรูปก่อนทำการพิมพ์บัตรประจำตัวให้ครบถ้วน
ทั้งผู้เข้าแข่งขันและครูผู้ฝึกสอน โดยดำเนินการตามคู่มือต่อไปนี้
**Download คู่มือการเพิ่มรูปภาพในบัตรประจำตัว**

โรงเรียนที่เป็นตัวแทนเขตพื้นที่การศึกษาที่ต้องการเปลี่ยนตัว เปลี่ยนแปลงข้อมูล ชื่อ-สกุล
การเพิ่มนักเรียนและครูผู้สอนนั้น ให้ดำเนินการดังเอกสารแนบนี้
กรณีแก้ไข
การแก้ไขชื่อ-สกุล จะต้องเป็นคนเดิม แต่มี คำหน้านาม หรือ ชื่อ หรือสกุล ที่มีพยัญชนะ สระ ผิดเล็กน้อย ให้ดำเนินการ แก้ไข ไม่ต้องส่งเอกสารยืนยัน กรณีนักเรียนมีการเปลี่ยนชื่อ - สกุล ให้นำหลักฐานการเปลี่ยนชื่อ-สกุลมายื่น ณ จุดรายงานตัว
กรณีเปลี่ยนตัว
การเปลี่ยนตัวเป็นการเปลี่ยนจากนักเรียน/ครู ที่เข้าแข่งขันในระดับภาคเป็นนักเรียนคนใหม่ที่จะมาแข่งขันในระดับชาติ ซึ่งจะต้องเป็นไปตามเกณฑ์ที่ดำหนดไว้ตามประกาศ  โรงเรียนเป็นผู้ดำเนินการเปลียนตัว โดยแนบไฟล์หนังสือขอเปลี่ยนตัว(หนังสือ1ฉบับต่อ1กิจกรรม)  ลงในระบบ โดยหนังสือจะต้องบันทึกในรูปแบบของไฟล์ pdf เท่านั้น และให้นำเอกสารการเปลี่ยนตัวฉบับจริงมายื่นในวันแข่งขันที่ฝ่ายลงทะเบียน วิธีการปฎิบัติตามคู่มือด้านล่าง
Download เอกสารที่เกี่ยวข้องกรณีเปลี่ยนตัว
แบบหนังสือขอเปลี่ยนตัวนักเรียน
..คลิก..
แบบหนังสือขอเปลี่ยนตัวครูผู้ฝึกสอน..คลิก..
เอกสารเพิ่มผู้เข้าแข่งขันและครูผู้สอน..คลิก..
คู่มือการแก้ไข เปลี่ยนตัวและเพิ่มรูปในบัตรประจำตัว..คลิก..
- แนวทางการปฏิบัติการยื่นเอกสาร..คลิก..

**หมายเหตุ : ทั้งกรณีการแก้ไขและกรณีเปลี่ยนตัว ของโรงเรียนจะต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 18 - 24 พฤศจิกายน 2562

 
ประกาศการจับฉลากลำดับการแข่งขัน 
ข้อมูลโรงเรียนที่จัดเป็นสถานที่พักสำหรับผู้เข้าแข่งขัน 
ข้อมูลโรงแรมในเขตจังหวัดสมุทรปราการ 
ข้อมูลผู้ประสานงาน สถานที่การจัดการแข่งขัน สพม. 
ข้อมูลที่พักบริเวณใกล้เคียงสถานที่จัดการแข่งขัน 
วันจันทร์ ที่ 14 ตุลาคม 2562 เวลา 13:26 น.

เข้าสู่ระบบ

ระบบจัดการ

สถิติการลงทะเบียน

จำนวนเขตพื้นที่ 51
จำนวนโรงเรียน 804
จำนวนทีม 9,671
จำนวนนักเรียน 32,557
จำนวนครูผู้ฝึกสอน 16,878
จำนวนกรรมการ 1,297
ครู+นักเรียน 49,435
ครู+นักเรียน+กรรมการ 50,732
ประกาศผลแล้ว 232/232 (100.00%)

คู่มือการใช้งานระบบ

สถิติการเข้าชม

วันนี้ 60
เมื่อวาน 89
สัปดาห์นี้ 1,269
สัปดาห์ที่แล้ว 2,018
เดือนนี้ 740
เดือนที่แล้ว 1,278
ปีนี้ 31,740
ทั้งหมด 2,359,463