งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 2

ข่าวประชาสัมพันธ์

ระดับกลุ่มโรงเรียน  
♦ เปิดลงทะเบียนนักเรียน/ครู   11- 25 ก.ย. 2562
♦ ตรวจสอบรายชื่อและขอแก้ไขในระบบ  26 - 27 ก.ย. 2562   

♦ จัดการแข่งขันระดับกลุ่มโรงเรียน   ภายใน 30 ก.ย. 2562
♦ โอนข้อมูลกลุ่มโรงเรียนสู่ระดับเขตพื้นที่ ภายใน 7 ต.ค. 2562
-----ระดับเขตพื้นที่----   
♦ กลุ่มโรงเรียนโอนข้อมูลผลแข่งขันฯสู่ระดับเขตพื้นที่ ภายใน  7 ต.ค.62    

♦  ตรวจสอบรายชื่อและขอแก้ไขในระบบ  16 - 18 ต.ค. 2562   
♦ เปิดให้พิมพ์บัตรประจำตัว นักเรียน/ครู  1 - 3 พ.ย. 2562 

♦ จัดการแข่งขันระดับเขตพื้นที่  4 - 11  พ.ย 2562   
♦ ประกาศผลการแข่งขัน ระดับเขตพื้นที่ 9 พ.ย. 2562   
♦ พิมพ์เกียรติบัตรการแข่งขัน 15 พ.ย. 2562 เป็นต้นไป

---ระดับภาคกลางและภาคตะวันออก-   
♦ โอนข้อมูลเขตพื้นที่สู่ระดับภาค 1-16 พ.ย. 2562      
♦ แก้ไขเปลี่ยนตัวและตรวจสอบรายชื่อนักเรียน ครู ระดับภาค 18-24  พ.ย. 2562   
♦ พิมพ์บัตรประจำตัวผู้เข้าแข่งขันระดับภาค 26  พ.ย. 2562 เป็นต้นไป   
♦ การแข่งขันระดับชาติ ณ จังหวัดสมุทรปราการ 7- 9 ธ.ค. 2562
เนื่องด้วย สพป.ราชบุรึ เขต 2 ได้รับการประสานงานให้โอนข้อมูลตัวแทนแข่งขันไประดับภาค ภายในวันที่ 15 พ.ย.62 เนื่องจากระบบไม่เสถียรอาจเกิดข้อผิดพลาดได้ สพป.จึงโอนข้อมูล ภายในวันที่ 15 พ.ย.62 จึงขอให้ทุกโรงเรียนที่เป็นตัวแทนไปตรวจสอบรายชื่อครู นักเรียนที่เป็นตัวแทนจากเว็บไซต์ระดับภาคกลาง 
- เมื่อ สพป.ราชบุรี เขต 2 โอนข้อมูลไประดับภาคแล้ว( ให้ติดตามดูเว็บไซต์ของภาคกลาง และให้ตรวจสอบแก้ไขรายชื่อครู นักเรียน ระหว่างวันที่ 18 - 24 พ.ย.62  โดยให้ติดต่อกับเจ้าหน้าที่ระดับภาคกลางโดยตรงเท่านั้น ไม่ต้องประสานแก้ไขไปเขตพื้นที่ เพราะระดับภาคจะเป็นหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ระดับภาค..
- ขณะนี้ทุกโรงเรียนสามารถพิมพ์เกียรติบัตรได้แล้ว  เมื่อ สพป.ราชบุรี เขต 2 โอนข้อมูลไประดับภาคกลางแล้ว อาจหยุดการพิมพ์สักระยะจึงจะพิมพ์ได้อีก
วันศุกร์ ที่ 15 พฤศจิกายน 2562 เวลา 19:34 น.
ตามที่ได้จัการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ปี 2562 ไปแล้วนั้น ขอความร่วมมือให้ทุกโรงเรียนดำเนินการดังนี้
1.ตรวจสอบความถูกต้องของตัวแทนการแข่งขัน เช่นชื่อ-สุกล นักเรียน ครูผู้ควบคุมตัวแทนแข่ง หากไม่ถูกต้องให้ทำหนังสือแจ้งไปยังกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ภายในวันที่ 14 พ.ย.62 หากเปลี่ยนตัวผู้แข่ง หรือครูผู้ควบคุม ต้องเปลี่ยนตามเกณฑ์ โดยผู้เปลี่ยนทั้ง 2 ฝ่ายต้องรับทราบและยินยอมให้เปลี่ยน
2. ติดตามเว็บการแข่งขันระดับภาคกลางภาคตะวันออกอย่างต่อเนื่องและปฏิบัติตามที่เว็บแจ้ง เช่น กำหนดการส่งเอกสารโครงงาน ฯลฯ เว็บระดับภาคได้แก่ 
https://central69.sillapa.net/sp-central/
3.การดูผลการแข่งขัน เนื่องจากเว็บระดับภาคไม่เสถียร ขอให้ดูผลแข่ง จากเมนูด้านซ้าย แถวที่ 10  มองหาคำว่า ผลการแข่งขันแยกตามเขตพื้นที่ แล้วคลิกเข้าไปดูผล
วันพุธ ที่ 13 พฤศจิกายน 2562 เวลา 13:55 น.
หากโรงเรียนจะเปลี่ยนตัวนักเรียน ครูผู้ควบคุม ให้ใช้ใบเปลี่ยนตัว โดยมึ ผอ.ร.ร.ลงนาม แล้วนำไปเปลี่ยนในวันแข่งขัน  สำหรับบัตรประจำตัวนักเรียนและครู ให้ใช้บัตรประจำตัวนักเรียนของแต่ละโรงเรียน หรือบัตรประจำตัวประชาชน
วันศุกร์ ที่ 01 พฤศจิกายน 2562 เวลา 15:15 น.
เปลียนสนามแข่งขันกิจกรรมนักบินน้อย จากศูนย์กีฬาเยาวชนเทศบาลเมืองโพธาราม เปลี่ยนเป็น อาคารศูนย์กีฬาเทศบาลเมืองบ้านโป่ง (สระน้ำ) 
วันอังคาร ที่ 29 ตุลาคม 2562 เวลา 11:08 น.
เรียน   แอดมินทุกกลุ่ม
   ด้วยปรากฏว่าหน้าเว็บรายงานผลการแข่งขันฯของ สพป.รบ 2 มีรายชื่อโรงเรียนที่เป็นตัวแทนแต่ไม่มีรายชื่อนักเรียน  จึงขอให้แอดมินกลุ่มตรวจสอบชื่อในระบบของกลุ่มให้ถูกต้องก่อนโอนข้อมูลไปหน้าเว็บของเขต  ซึ่งขณะนี้แอดมินเขตได้ปิดระบบการลงทะเบียนของโรงเรียนแล้วคงเหลือของกลุ่มโรงเรียนเท่านั้น กลุ่มจึงต้องลงทะบียนให้โรงเรียน  และเนื่องจากผลการแข่งขันเสร็จสิ้นแล้วอยู่ระหว่างแอดมินกลุ่มกรอกข้อมูลซึ่งได้กำหนดให้ทุกกลุ่มโอนข้อมูลให้แล้วเสร็จ ภายในวันที่  7 ตค.62 นั้น เนื่องจากต้องประชุมประธานกลุ่มประมาณวันที่10 ตค.62  จึงขอให้แอดมินเร่งตรวจสอบข้อมูลและโอนผลการแข่งขัน ภายในวันที่ 7 ตค.62   สำหรับการลงทะเบียนมีหลายกลุ่มมีชื่อนักเรียนปรากฏในห้น้าเว็บรายงานผลของสพป.รบ 2 ซึ่งขณะนีัแอดมินเขตกำลังลบรายชื่อที่บันทึกผิดช่องทางยังไม่หมดแต่กลับมีรายชื่อเพิ่ม  จึงขอให้แอดมินกลุ่มลงทะเบียนผ่านช่องทางชองกลุ่มโรงเรียนเท่านั้น เมื่อโอนช้อมูลแล้วแอดมินเขตจะรับโอนข้อมูลเมื่อรับโอนแล้วชื่อนักเรียนจากระบบของกลุ่มทั้งหมดจึงจะปรากฎหน้าเว็บ ขณะนี้หน้าเว็บเขตจะว่างเนื่องจากลบข่้อมูลเดิมยังไม่หมด เมื่อลบหมดแล้วจึงจะรับโอนข้อมูลใหม่ที่ถูกต้องจากกลุ่มเพียวช่องทางเดียว   แอดมินกลุ่มกรุณาบันทึกข้อมูลผ่านช่องทางของกลุ่มโรงเรียนเท่านั้นค่ะ   https://group69.sillapa.net/sp-rbr2/​    ขอขอบคุณแอดมินทุกกลุ่มค่ะ
วันจันทร์ ที่ 07 ตุลาคม 2562 เวลา 10:32 น.
ประชาสัมพันธ์ทุกโรงเรียนทราบ
เนื่องด้วยขณะนี้หลายกลุ่มโรงเรียนเครือข่ายได้แข่งขันเสร็จสิ้นแล้ว  และอยู่ระหว่างการโอนข้อมูลผลการแข่ง  ซึ่งขณะนี้รายชื่อนักเรียนอาจไม่ตรงเนื่่องจาก สพป.ราชบุรี เขต 2 ยังไม่รับโอนข้อมูล  ขณะนี้อยู่ระหว่างลบรายชื่อนักเรียนซึ่งบางโรงเรียนได้เข้าบันทึกข้อมูลผิดช่องทาง ซึ่งจะมีผลทำให้ชื่อไม่ตรงจึงต้องลบข้อมูลเก่าที่บันทึกผิดช่องทางออกก่อน  หากลบข้อมูลเรียบร้อยแล้วจึงจะรับโอนข้อมูลจากกลุ่มโรงเรียน  จึงขอให้ทุกโรงเรียนได้ตรวจสอบรายชื่อนักเรียนครูให้ถูกต้องก่อนที่กลุ่มโรงเรียนจะโอนข้อมูลให้เขตพื้นที่ หากรายชื่อผิดขณะนี้ให้ติดต่อแอดมินกลุ่มโรงเรียนแก้ไขให้ถูกต้อง เพราะเขตพื้นที่ได้ปิดระบบการลงทะเบียนของโรงเรียนแล้ว จึงขอให้แจ้งแอดมินแต่ละกลุ่มเครือข่ายให้ดำเนินการ   โดยปกติโรงเรียนต้องเข้าบันทึกข้อมูลตามช่องทางของกลุ่มโรงเรียน    https://group69.sillapa.net/sp-rbr2/  
วันอังคาร ที่ 01 ตุลาคม 2562 เวลา 23:25 น.

เข้าสู่ระบบ

ระบบจัดการ

สถิติการลงทะเบียน

จำนวนโรงเรียน 180
จำนวนทีม 2,778
จำนวนนักเรียน 6,090
จำนวนครูผู้ฝึกสอน 4,071
จำนวนกรรมการ 1,126
ครู+นักเรียน 10,161
ครู+นักเรียน+กรรมการ 11,287
ประกาศผลแล้ว 234/271 (86.35%)

คู่มือการใช้งานระบบ

สถิติการเข้าชม

วันนี้ 0
เมื่อวาน 7
สัปดาห์นี้ 79
สัปดาห์ที่แล้ว 97
เดือนนี้ 65
เดือนที่แล้ว 32
ปีนี้ 1,487
ทั้งหมด 161,877