งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 (ภาคกลางและภาคตะวันออก) จังหวัดสมุทรปราการ การศึกษาพิเศษ (โรงเรียนเฉพาะความพิการและโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์)

ข่าวประชาสัมพันธ์ข่าวประกาศจากทีมผู้ดูแลระบบ (Admin)
     
 
ปฏิทินการลงทะเบียนการแข่งขัน
     เปิดลงทะเบียนนักเรียน/ครู      18 - 22 พฤศจิกายน 2562
     ปิดระบบการลงทะเบียนนักเรียน/ครู      23 พฤศจิกายน 2562
     ตรวจสอบรายชื่อและขอแก้ไขในระบบ      25 - 27 พฤศจิกายน 2562
     เปิดให้พิมพ์บัตรประจำตัว นักเรียน/ครู      2 - 5 ธันวาคม 2562
     จัดการแข่งขันระดับชาติ 
     (ภาคกลางและภาคตะวันออก)
    10 ธันวาคม 2562
     เปิดให้พิมพ์เกียรติบัตร      17 ธันวาคม 2562
 
 
โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ลงทะเบียนกิจกรรมได้ตามกลุ่มสาระดังนี้

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (การงานอาชีพ)
    286 การประกวดโครงงานอาชีพ ( โรงเรียนการศึกษาสงเคราะห์ ) ป.4-ป.6 [ทีม 3 คน]
    287 การประกวดโครงงานอาชีพ ( โรงเรียนการศึกษาสงเคราะห์ ) ม.1-ม.3 [ทีม 3 คน]
    288 การประกวดโครงงานอาชีพ ( โรงเรียนการศึกษาสงเคราะห์ ) ม.4-ม.6 [ทีม 3 คน]

กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (สาระดนตรี) 
    289 การแข่งขันวงดนตรีสตริง ( โรงเรียนการศึกษาสงเคราะห์ ) ม.1-ม.3 [ทีม 6 คน]
    290 การแข่งขันวงดนตรีสตริง ( โรงเรียนการศึกษาสงเคราะห์ ) ม.4-ม.6 [ทีม 6 คน]
    291 การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง (ประเภท ข) ( โรงเรียนการศึกษาสงเคราะห์ ) ป.1-ม.3
      [ทีม 40 คน]
    292 การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง (ประเภท ข) ( โรงเรียนการศึกษาสงเคราะห์ ) ม.1-ม.6
     [ทีม 40 คน]

กลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (อยู่ในกลุ่มปฐมวัย) 
    293 กิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาดผู้บาเพ็ญประโยชน์ -การจัดการค่ายพักแรม
     (Pre - Camping)( โรงเรียนการศึกษาสงเคราะห์ ) ม.1-ม.3 [ทีม 8 คน]
 
 
 
ติดต่อ Admin ศิลปหัตถกรรมฯ โรงเรียนการศึกษาสงเคราะห์ ภาคกลางและภาคตะวันออก

**************************************************************************************************สรุปรายการแข่งขัน
  • ประชาสัมพันธ์ เว็บไชต์ระบบการลงทะเบียน         1-20   ตุลาคม 2562
  • ส่งมอบชื่อผู้ใช้-รหัสผ่าน ให้ศูนย์การศึกษาพิเศษ   21-25 ตุลาคม 2562
  • เปิดลงทะเบียนนักเรียน/ครู                              26 ตุลาคม - 10 พฤศจิกายน 2562
  • ปิดระบบการลงทะเบียนนักเรียน/ครู                   11 พฤศจิกายน 2562
  • ตรวจสอบรายชื่อและขอแก้ไขในระบบ               12 - 17 พฤศจิกายน 2562   
  • เปิดให้พิมพ์บัตรประจำตัว นักเรียน/ครู            28 พฤศจิกายน - 4 ธันวาคม 2562  
  • จัดการแข่งขันระดับชาติ  (ภาคกลางและภาคตะวันออก)    7-9 ธันวาคม 2562      

ติดต่อ Admin ศิลปหัตถกรรมฯ โรงเรียนเฉพาะความพิการ ภาคกลางและภาคตะวันออก
 
 

 
ลำดับ เอกสาร ดาวน์โหลด
1      แบบหนังสือขอเปลี่ยนตัวผู้เข้าแข่งขัน
2      แบบหนังสือขอเปลี่ยนแปลงข้อมูล ชื่อ – สกุล ผู้เข้าแข่งขัน
3      แบบหนังสือขอเปลี่ยนตัวครูผู้ฝึกสอน
4      แบบหนังสือขอเปลี่ยนแปลงข้อมูล ชื่อ – สกุล ผู้ฝึกสอน
5      แบบหนังสือเพิ่มข้อมูลผู้ฝึกสอน
6      แบบหนังสือขอเพิ่มนักเรียนที่เข้าร่วมการแข่งขัน

การรายงานตัว ณ จุดลงทะเบียนต้องใช้บัตรประจำตัวที่มีรูปเท่านั้น
โรงเรียนต้องดำเนินการเพิ่มรูปก่อนทำการพิมพ์บัตรประจำตัวให้ครบถ้วน
ทั้งผู้เข้าแข่งขันและครูผู้ฝึกสอน โดยดำเนินการตามคู่มือต่อไปนี้
**Download คู่มือการเพิ่มรูปภาพในบัตรประจำตัว
การแก้ไขชื่อ-สกุล จะต้องเป็นคนเดิม แต่มี คำหน้านาม หรือ ชื่อ หรือสกุล ที่มีพยัญชนะ สระ ผิดเล็กน้อย ให้ดำเนินการ แก้ไข ไม่ต้องส่งเอกสารยืนยัน โดยดำเนินการตามคู่มือด้านล่างนี้
**Download คู่มือการแก้ไข ชื่อ-สกุลของนักเรียนและครู


กรณีเปลี่ยนตัว
การเปลี่ยนตัวเป็นการเปลี่ยนจากนักเรียน/ครู ที่เข้าแข่งขันในระดับภาคเป็นนักเรียนคนใหม่ที่จะมาแข่งขันในระดับชาติ ซึ่งจะต้องเป็นไปตามเกณฑ์ที่ดำหนดไว้ตามประกาศ  โรงเรียนเป็นผู้ดำเนินการเปลียนตัว โดยแนบไฟล์หนังสือขอเปลี่ยนตัว(หนังสือ1ฉบับต่อ1กิจกรรม)  ลงในระบบ โดยหนังสือจะต้องบันทึกในรูปแบบของไฟล์ pdf เท่านั้น และให้นำเอกสารการเปลี่ยนตัวฉบับจริงมายื่นในวันแข่งขันที่ฝ่ายลงทะเบียน วิธีการปฎิบัติตามคู่มือด้านล่าง
Download เอกสารที่เกี่ยวข้องกรณีเปลี่ยนตัว

คู่มือการเปลี่ยนตัวของนักเรียนและครู

**หมายเหตุ : ทั้งกรณีการแก้ไขและกรณีเปลี่ยนตัว ของโรงเรียนจะต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 12 - 17 พฤศจิกายน 2562 
สถานที่แข่งขัน งานศิลปะหัตถกรรมครั้งที่69
 

เข้าสู่ระบบ

ระบบจัดการ

สถิติการลงทะเบียน

จำนวนโรงเรียน 36
จำนวนทีม 702
จำนวนนักเรียน 1,707
จำนวนครูผู้ฝึกสอน 1,119
จำนวนกรรมการ 508
ครู+นักเรียน 2,826
ครู+นักเรียน+กรรมการ 3,334
ประกาศผลแล้ว 148/148 (100.00%)

คู่มือการใช้งานระบบ

สถิติการเข้าชม

วันนี้ 6
เมื่อวาน 22
สัปดาห์นี้ 75
สัปดาห์ที่แล้ว 34
เดือนนี้ 42
เดือนที่แล้ว 67
ปีนี้ 6,756
ทั้งหมด 190,117