งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร

ข่าวประชาสัมพันธ์

การยืนยันเข้าร่วมงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562
ระดับชาติ (ภูมิภาค ภาคกลางและภาคตะวันออก) 
ณ จังหวัดสมุทรปราการ

ขอให้โรงเรียนที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ ระดับเหรียญทอง ซึ่งเป็นตัวแทนเข้าร่วม
การแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับชาติ (ภูมิภาค ภาคกลางและภาคตะวันออก) ณ จังหวัดสมุทรปราการ แจ้งความประสงค์ยืนยันการเข้าร่วมตามแบบฟอร์ม (แบบฟอร์มการยืนยันเข้าร่วมงาน คลิกที่นี่)

 
แนวปฏิบัติการขอเปลี่ยนตัวผู้เข้าแข่งขันหรือครูผู้ฝึกสอน
สพป.กรุงเทพมหานคร ขอให้โรงเรียนที่มีความประสงค์ขอเปลี่ยนตัว ดำเนินการดังนี้ คือ
จัดทำหนังสือขอเปลี่ยนตัวตามแบบฟอร์ม ลงนามโดยผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมประทับตราโรงเรียน (หนังสือราชการ 1 เรื่อง ต่อ 1 กิจกรรม)  แนบไฟล์เป็น PDF ผ่านระบบการแข่งขันของโรงเรียน หัวข้อ "แก้ไข+เปลี่ยนตัว" ระหว่างวันที่ 17 - 25 กันยายน 2562 
ทั้งนี้ ขอให้สำเนาหนังสือขอเปลี่ยนตัวดังกล่าวยื่นต่อคณะกรรมการเจ้าหน้าที่
ณ จุดลงทะเบียนในวันแข่งขันด้วย


- แบบฟอร์มขอเปลี่ยนตัว ผู้เข้าแข่งขัน (.doc) (.pdf)
- แบบฟอร์มขอเปลี่ยนตัว ครูผู้ฝึกสอน (.doc) (.pdf)

 
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร
ประชาสัมพันธ์จากศูนย์วิชาการศิลปะ (นาฏศิลป์)
(โรงเรียนโฆสิตสโมสร)
 
ศูนย์วิชาการศิลปะ (สาระนาฏศิลป์) ขอแจ้งเรื่องขนาดพื้นที่ที่ใช้ในการแข่งขัน
1. 
รายการแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์
    (ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติฯ) กว้าง 9 เมตร ยาว 7.2 เมตร สูง 2.6 เมตร
2. 
รายการแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์
    (ห้องอนุบาล1/1) กว้าง 8.4 เมตร ยาว 4.4 เมตร
​3. 
รายการแข่งขันระบำมาตรฐานและรำวงมาตรฐาน
    (ห้องนาฏศิลป์) กว้าง 8.1 เมตร ยาว 6 เมตร
 
วันอังคาร ที่ 15 ตุลาคม 2562 เวลา 09:20 น.
ประชาสัมพันธ์จากศูนย์วิชาการภาษาต่างประเทศ
(โรงเรียนอนุบาลวัดปรินายก)
 
ขอให้โรงเรียนที่พานักเรียนมาเข้าร่วมการแข่งขันภาษาจีนและภาษาญี่ปุ่น
นำเอกสารมาในวันแข่งขัน ดังต่อไปนี้
1. ใบรับรองโรงเรียน (ภาษาจีน) / (ภาษาญี่ปุ่น)
2. ใบ ปพ.๑
3. สำเนาทะเบียนบ้าน
4. สำเนาบทพูด
วันพุธ ที่ 09 ตุลาคม 2562 เวลา 14:55 น.
ประชาสัมพันธ์จากศูนย์วิชาการศิลปะ (ทัศนศิลป์)
(โรงเรียนวัดประยุรวงศาวาส)
 
ขอให้โรงเรียนที่พานักเรียนมาเข้าร่วมการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
(สาระทัศนศิลป์) ในวันที่ 15 ตุลาคม 2562 ณ โรงเรียนวัดประยุรวงศาวาส 

ส่งนักเรียนได้ที่หน้าโรงเรียน เนื่องจากไม่มีสถานที่จอดรถให้ 

 
วันพุธ ที่ 09 ตุลาคม 2562 เวลา 14:23 น.
ประชาสัมพันธ์จากศูนย์วิชาการศิลปะ (นาฏศิลป์)
(โรงเรียนโฆสิตสโมสร)
 
ศูนย์วิชาการศิลปะ (นาฏศิลป์) ขอแจ้งผลการจับฉลากลำดับการแข่งขัน
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (สาระนาฏศิลป์) เมื่อวันที่ 4 ตุลาคม 2562
ณ โรงเรียนโฆสิตสโมสร 
รายละเอียดคลิกที่นี่

 
วันจันทร์ ที่ 07 ตุลาคม 2562 เวลา 11:57 น.
ประกาศจากศูนย์วิชาการวิทยาศาสตร์
(โรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์)


 
 
วันจันทร์ ที่ 07 ตุลาคม 2562 เวลา 11:46 น.
ประชาสัมพันธ์จากศูนย์วิชาการศิลปะ (ดนตรี)
(โรงเรียนวัดหนัง)
 
ขอความร่วมมือโรงเรียนที่มีนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันขับร้องเพลงประเภทต่างๆ ส่งไฟล์เพลงที่จะใช้ในการแข่งขันทาง E-mail : [email protected] ทั้งนี้เพื่อความสะดวกและรวดเร็วในการแข่งขัน เนื่องด้วยมีทีมที่เข้าร่วมการแข่งขันจำนวนมาก
 
วันศุกร์ ที่ 04 ตุลาคม 2562 เวลา 11:19 น.
ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ new.gifประชาสัมพันธ์ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ new.gif
โรงเรียนที่จะพานักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนฯ
ขอให้นำบัตรนักเรียน หรือบัตรประชาชน ของนักเรียนไปด้วย
เพื่อเป็นการแสดงตัวตน

 
วันพฤหัสบดี ที่ 26 กันยายน 2562 เวลา 17:06 น.
ประกาศจากศูนย์วิชาการวิทยาศาสตร์
(โรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์)
วันพุธ ที่ 25 กันยายน 2562 เวลา 08:58 น.
ประกาศจากศูนย์วิชาการการงานอาชีพและเทคโนโลยี
(โรงเรียนสายน้ำทิพย์)


คุณสมบัติเครืองที่ใช้ในการแข่งขันคอมพิวเตอร์ (.pdf) คลิกที่นี่
 
วันพุธ ที่ 18 กันยายน 2562 เวลา 13:50 น.
ปฏิทินการดำเนินงาน
การจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562
 
ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
กำหนดการ วัน เดือน ปี
เปิดลงทะเบียนนักเรียน ครู ระดับเขตพื้นที่ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
ปิดระบบการลงทะเบียนแข่งขัน 16 กันยายน 2562
ตรวจสอบรายชื่อและแก้ไขข้อมูลในระบบ 17 - 25 กันยายน 2562
พิมพ์บัตรประจำตัว นักเรียน ครู 26 กันยายน 2562 เป็นต้นไป
จัดการแข่งขันระดับเขตพื้นที่ 1 - 17 ตุลาคม 2562
ประกาศผลการแข่งขัน ระดับเขตพื้นที่ หลังจบการแข่งขัน
พิมพ์เกียรติบัตรการแข่งขัน 21 ตุลาคม 2562
 
ระดับภาคกลางและภาคตะวันออก
กำหนดการ วัน เดือน ปี
โอนข้อมูลเขตพื้นที่สู่ระดับภาค 1 - 16 พฤศจิกายน 2562
แก้ไข เปลี่ยนตัว และตรวจสอบรายชื่อ
นักเรียน ครู ระดับภาค
18 - 24 พฤศจิกายน 2562
พิมพ์บัตรประจำตัวผู้เข้าแข่งขัน ระดับภาค 26 พฤศจิกายน 2562 เป็นต้นไป
การแข่งขันระดับชาติ ณ จังหวัดสมุทรปราการ 7 - 9 ธันวาคม 2562
 
กำหนดการแข่งขัน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
กลุ่มสาระ สถานที่แข่งขัน กำหนดการแข่งขัน
ปฐมวัย โรงเรียนอนุบาลสามเสนฯ 1 ตุลาคม 2562
สุขศึกษาและพลศึกษา โรงเรียนราชวินิตประถมบางแค 1 - 2 ตุลาคม 2562
กิจกรรมนักเรียนเรียนรวม โรงเรียนพญาไท 1 - 2 ตุลาคม 2562
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน โรงเรียนพิบูลอุปถัมภ์ 3 ตุลาคม 2562
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โรงเรียนอนุบาลวัดนางนอง 3 - 4 ตุลาคม 2562
ภาษาไทย โรงเรียนพระยาประเสริฐสุนทราศรัยฯ 4 - 5 ตุลาคม 2562
การงานอาชีพและเทคโนโลยี โรงเรียนสายน้ำทิพย์ 7 - 9 ตุลาคม 2562
วิทยาศาสตร์ โรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์ 8 - 9 ตุลาคม 2562
คณิตศาสตร์ โรงเรียนราชวินิต 10 ตุลาคม 2562
ศิลปะ โรงเรียนวัดหนัง (ดนตรี)
โรงเรียนวัดประยุรวงศาวาส (ศิลปะ)
โรงเรียนโฆสิตสโมสร (นาฏศิลป์)
15 - 16 ตุลาคม 2562
15 ตุลาคม 2562
16 ตุลาคม 2562
ภาษาต่างประเทศ โรงเรียนอนุบาลวัดปรินายก 17 ตุลาคม 2562
 
 
วันจันทร์ ที่ 16 กันยายน 2562 เวลา 19:30 น.

เข้าสู่ระบบ

ระบบจัดการ

สถิติการลงทะเบียน

จำนวนโรงเรียน 333
จำนวนทีม 5,306
จำนวนนักเรียน 11,204
จำนวนครูผู้ฝึกสอน 7,615
จำนวนกรรมการ 992
ครู+นักเรียน 18,819
ครู+นักเรียน+กรรมการ 19,811
ประกาศผลแล้ว 248/250 (99.20%)

คู่มือการใช้งานระบบ

สถิติการเข้าชม

วันนี้ 111
เมื่อวาน 143
สัปดาห์นี้ 371
สัปดาห์ที่แล้ว 581
เดือนนี้ 635
เดือนที่แล้ว 2,583
ปีนี้ 17,360
ทั้งหมด 520,722