งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
คณะกรรมการจัดการแข่งขัน
 
นางสาวรัตติมา พานิชอนุรักษ์
ผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษาเขต 2 
โทร. 093-124-3221

นายชนะ  สุ่มมาตย์
รองผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษาเขต 2 
โทร. 063-893-6235

นายวีระศักดิ์  ศรีสังข์ 
ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามฯ 
โทร. 089-133-5084

นางสาวณัฐสินี  ภาณุศานต์ 
ศึกษานิเทศก์ (ผู้รับผิดชอบโครงการฯ) 
โทร. 062-886-3666
 
นางสาวชามาศ  ดิษฐเจริญ
ศึกษานิเทศก์  (ผู้ดูแลระบบ)   
โทร. 083-544-5563

นายเทียนชัย ไชยโชค
ครูโรงเรียนนวมินทราชินูทิศสตรีวิทยา๒ 
(ผู้ดูแลระบบ)

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2
เรื่อง หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติการแข่งขัน “งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69
ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562”
 แก้ไขเพิ่มเติม

เพื่อให้การดำเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อยบรรลุตามวัตถุประสงค์ของ “งานศิลปหัตกรรมนักเรียน” เป็นไปด้วยความเรียบร้อย บริสุทธิ์ ยุติธรรม  ตามแนวทางที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 จึงได้กำหนดหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติการแข่งขัน ให้เป็นไปตามหลักการของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วนถือปฏิบัติตามประกาศอย่างเคร่งครัด 

ดาวน์โหลด ประกาศได้ที่ >> ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2

---------------------------------------------------------------------------------------------------------


 
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2
 
วันที่ รายการ
  1 – 13 ตุลาคม 2562   เปิดระบบการลงทะเบียนนักเรียน / ครู ระดับเขตพื้นที่
  13 ตุลาคม 2562   ปิดระบบการลงทะเบียนนักเรียน / ครู ระดับเขตพื้นที่
  16 – 24 ตุลาคม 2562   ตรวจสอบรายชื่อและแก้ไขในระบบ
  16 ตุลาคม – 8 พฤศจิกายน 2562   เปิดให้พิมพ์บัตรประจำตัว นักเรียน/ครู 
  28 ตุลาคม 2562   พิธีเปิดการแข่งขัน ณ โรงเรียนมัธยมวัดบึงทองหลาง
  28 ตุลาคม – 10 พฤศจิกายน 2562   จัดการแข่งขันระดับเขตพื้นที่
  หลังจบการแข่งขันภายใน 2 วัน   ประกาศผลการแข่งขันระดับเขตพื้นที่
  9 – 12  พฤศจิกายน 2562   ศูนย์การแข่งขันฯทุกศูนย์ รายงานผลการแข่งขัน
  9 – 15 พฤศจิกายน 2562   ตรวจสอบความถูกต้อง ก่อนโอนข้อมูลไประดับชาติ
  16 พฤศจิกายน 2562 เป็นต้นไป   พิมพ์เกียรติบัตรการแข่งขัน
  16 พฤศจิกายน  2562   โอนข้อมูลเขตพื้นที่สู่ระดับชาติ จังหวัดสมุทรปราการ
 
สนามจัดการแข่งขันหุ่นยนต์ ระดับเขตพื้นที่ โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ บดินทรเดชา ขอเชิญครูผู้ควบคุมทีมที่เข้าร่วมการแข่งขันหุ่นยนต์ รายการละ 1 ท่าน เข้าร่วมประชุมเพื่อรับฟังการชี้แจงแนวทาง ระเบียบการในแข่งขันหุ่นยนต์ ระดับเขตพื้นที่ ในวันอังคารที่ 29 ตุลาคม 2562 เวลา 14.00 - 16.00 น. ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ บดินทรเดชา

ดาวน์โหลดหนังสือเชิญ สังกัดสพม.2 ได้ที่ >> หนังสือเชิญประชุมครูผู้ควบคุมทีมการแข่งขันหุ่นยนต์

ดาวน์โหลดหนังสือเชิญสังกัดอื่น ได้ที่ >> หนังสือเชิญประชุมสังกัดอื่น
วันอาทิตย์ ที่ 27 ตุลาคม 2562 เวลา 22:41 น.
 ตารางกำหนดการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562
ระดับเขตพื้นที่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 
ระหว่างวันที่ 28 ตุลาคม - 10 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 
 
  คลิกที่ตาราง   ตามกลุ่มสาระแข่งขันฯ เพื่อดาวน์โหลดตารางแข่งขัน
ภาษาไทย
คณิตศาสตร์
 
วิทยาศาสตร์
  ศิลปะ - ทัศนศิลป์ ศิลปะ - ดนตรีไทย

ศิลปะ - ดนตรีสากล 
 
ศิลปะ - นาฏศิลป์ สุขศึกษา พลศึกษา

การงานอาชีพ
 
หุ่นยนต์ คอมพิวเตอร์

ภาษาต่างประเทศ
(ภาษาอังกฤษ)

 
ภาษาต่างประเทศ
(ภาษาอื่นๆ)
กิจกรรม
พัฒนาผู้เรียน

การศึกษาพิเศษ
(ไทย-วาดภาพ)

 
การศึกษาพิเศษ
(ร้องเพลง-Paint)
ตารางการแข่งขัน
วันอังคาร ที่ 22 ตุลาคม 2562 เวลา 08:33 น.
ประกาศศูนย์พัฒนาคุณภาพวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
เรื่อง การแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ ๖๙ ปีการศึกษา ๒๕๖๒

ดาวน์โหลดไฟล์ประกาศได้ที่ >> ประกาศศูนย์พัฒนาคุณภาพวิชาการคณิตศาสตร์
วันพฤหัสบดี ที่ 17 ตุลาคม 2562 เวลา 11:43 น.
ประกาศศูนย์พัฒนาคุณภาพวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
เรื่อง การแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ ๖๙ ปีการศึกษา ๒๕๖๒

ดาวน์โหลดไฟล์ประกาศได้ที่ >> ประกาศศูนย์พัฒนาคุณภาพวิชาการวิทยาศาสตร์
 
วันพุธ ที่ 16 ตุลาคม 2562 เวลา 14:40 น.
ประกาศศูนย์พัฒนาคุณภาพวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
เรื่อง การแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ ๖๙ ปีการศึกษา ๒๕๖๒

ดาวน์โหลดไฟล์ประกาศได้ที่ >> ประกาศศูนย์พัฒนาคุณภาพวิชาการการงานฯ
วันอังคาร ที่ 15 ตุลาคม 2562 เวลา 18:54 น.

ประกาศศูนย์พัฒนาคุณภาพวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์)

เรื่อง การจัดการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ ๖๙ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ ระดับเขตพื้นที่


ดาวน์โหลดไฟล์ประกาศได้ที่ >> ประกาศศูนย์ฯคอมพิวเตอร์

วันอังคาร ที่ 15 ตุลาคม 2562 เวลา 17:47 น.

ประกาศศูนย์พัฒนาคุณภาพวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
เรื่อง การแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ ๖๙ ปีการศึกษา ๒๕๖๒

ดาวน์โหลดไฟล์ประกาศได้ที่>> ประกาศศูนย์ฯกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

 
วันพฤหัสบดี ที่ 03 ตุลาคม 2562 เวลา 16:34 น.

แบบฟอร์มขอเปลี่ยนแปลงนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขัน Download ! 

แบบฟอร์มขอเปลี่ยนแปลงครูเข้าร่วมการแข่งขัน         Dowlnoad !

แบบฟอร์มขอเปลี่ยนแปลงข้อมูลผู้เข้าร่วมการแข่งขัน 
(กรณี ชื่อ สกุล คำนำหน้านามผิด )       Dowlnoad !

วันพฤหัสบดี ที่ 26 กันยายน 2562 เวลา 14:02 น.
ประกาศคุณสมบัติเครื่องคอมพิวเตอร์และโปรแกรม (Software)
ที่ใช้ในการแข่งขันทักษะคอมพิวเตอร์
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 69 ประจำปีการศึกษา 2562
ระดับเขตพื้นที่ สำนักงานเขตพิ้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 2 (กรุงเทพมหานคร)

ดาวน์โหลดไฟล์ประกาศได้ที่>> ประกาศคุณสมบัติเครื่องคอมพิวเตอร์และโปรแกรม

*หมายเหตุ หากโรงเรียนใดมีความประสงค์เพิ่มเติมโปรแกรมที่จะใช้ในการแข่งขันคอมพิวเตอร์ทุกรายการ ให้ดำเนินการตามในประกาศให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 27 กันยายน 2562 เท่านั้น

เข้าสู่ระบบ

ระบบจัดการ

สถิติการลงทะเบียน

จำนวนโรงเรียน 180
จำนวนทีม 6,320
จำนวนนักเรียน 14,878
จำนวนครูผู้ฝึกสอน 9,524
จำนวนกรรมการ 1,267
ครู+นักเรียน 24,402
ครู+นักเรียน+กรรมการ 25,669
ประกาศผลแล้ว 230/232 (99.14%)

คู่มือการใช้งานระบบ

สถิติการเข้าชม

วันนี้ 25
เมื่อวาน 61
สัปดาห์นี้ 351
สัปดาห์ที่แล้ว 523
เดือนนี้ 243
เดือนที่แล้ว 280
ปีนี้ 11,376
ทั้งหมด 797,264